OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK ŚMIERCI SPOWODOWANEJ NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM Multi PIN AEGON 2.1 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Multi PIN AEGON 2.1 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH PORTFELOWYCH Multi PIN AEGON 2.1

2

3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 o oznaczeniu AFW-OWU-0512 Zapraszamy Cię do uważnej lektury Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Multi PIN AEGON 2.1 o oznaczeniu AFW-OWU Dokument ten dalej nazywamy OWU. OWU wraz z Załącznikiem, regulaminami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (Regulaminem UFK oraz Regulaminem UFK Portfelowych) oraz listą UFK są elementem Twojej umowy ubezpieczenia kształtują jej treść. W OWU znajdziesz szczegółowy opis Twoich i naszych praw oraz obowiązków związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Dla Twojej wygody OWU wzbogaciliśmy o przykłady obrazujące przebieg trudniejszych procesów i transakcji. W Załączniku znajdziesz między innymi wysokość opłat oraz limity bezpłatnych transakcji. Jeżeli w OWU posługujemy się pojęciami pisanymi wielką literą, oznacza to, że te pojęcia zostały zdefiniowane. Wyjaśnienie definicji znajdziesz na końcu dokumentu.

4 SPIS TREŚCI UMOWA 7 1. ZAWARCIE UMOWY 2. CZAS TRWANIA UMOWY 3. PODMIOTY W UMOWIE 4. PRZEDMIOT UMOWY 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 9 6. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 7. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 8. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 9. OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE RODZAJE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 11. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WYPŁACIE ŚWIADCZENIA 12. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO PREMIA WYPŁATA PREMII SKŁADKA REGULARNA OKRES OBOWIĄZKOWEGO OPŁACANIA I TERMIN ZAPŁATY 15. ZAPISANIE SKŁADKI REGULARNEJ NA RACHUNKU 16. PROLONGATA 17. CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA 18. ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI OPŁACANIA 19. WYSOKOŚĆ 20. PODWYŻSZENIE WYSOKOŚCI 21. WALORYZACJA 22. OBNIŻENIE WYSOKOŚCI 23. NADPŁATA 24. ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADKA DODATKOWA ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY INWESTOWANIE UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) 27. ZMIANA PLATFORMY INWESTYCYJNEJ 28. STRATEGIA INWESTYCYJNA 29. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 30. USTALENIE WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 31. USTALENIE LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA 32. RACHUNEK 33. PODZIAŁ SKŁADKI W WYBRANE UFK (ALOKACJA SKŁADKI) 34. PRZENOSZENIE ŚRODKÓW POMIĘDZY UFK (TRANSFER) 35. REALIZACJA STRATEGII INWESTYCYJNEJ 36. PRZEKSIĘGOWANIE SKŁADEK 37. WYCOFANIE UFK 38. PODATEK DOCHODOWY 4

5 OPŁATY 24 ZARZĄDZANA PLATFORMA INWESTYCYJNA OPŁATA ZA DYSTRYBUCJĘ I ZA WYSTAWIENIE POLISY 40. OPŁATA DYSTRYBUCYJNA OD SKŁADEK DODATKOWYCH 41. OPŁATA OBSŁUGOWA 42. OPŁATA TRANSAKCYJNA 43. OPŁATA ZA LIKWIDACJĘ POLISY 44. OPŁATA ZA RYZYKO 45. OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE OTWARTA PLATFORMA INWESTYCYJNA OPŁATA ZA DYSTRYBUCJĘ I ZA WYSTAWIENIE POLISY 47. OPŁATA DYSTRYBUCYJNA OD SKŁADEK DODATKOWYCH 48. OPŁATA OBSŁUGOWA 49. OPŁATA TRANSAKCYJNA 50. OPŁATA ZA LIKWIDACJĘ POLISY 51. OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE 52. OPŁATA ZA RYZYKO OBIE PLATFORMY INWESTYCYJNE ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT WYPŁATA ŚRODKÓW WYPŁATA CZĘŚCIOWA 55. WYPŁATA CAŁKOWITA WYGAŚNIĘCIE UMOWY PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA UMOWY 57. UPŁYW OKRESU PROLONGATY 58. WYPOWIEDZENIE UMOWY WZNOWIENIE UMOWY WARUNKI WZNOWIENIA UMOWY INNE CESJA 61. ZMIANA UBEZPIECZONEGO 62. REKLAMACJE I SPORY 63. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I ZLECEŃ 64. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 65. DEFINICJE 5

6

7 UMOWA 1. ZAWARCIE UMOWY 1. Chcąc zawrzeć z nami Umowę, złóż Wniosek o jej zawarcie na przygotowanym przez nas formularzu. Warunkiem zawarcia Umowy jest zaakceptowanie przez nas Twojego Wniosku. 2. Przed zawarciem Umowy otrzymujesz od nas tekst OWU, Regulaminu UFK, Regulaminu UFK Portfelowych, Załącznik oraz listę UFK. Prosimy, zapoznaj się z tymi dokumentami, ponieważ regulują zasady wykonywania Umowy. 3. Dniem zawarcia Umowy jest dzień zapisania na Rachunku zapłaconej przez Ciebie pierwszej Składki Regularnej w postaci Jednostek Uczestnictwa. 4. Zawarcie Umowy potwierdzimy Polisą. Dowiedz się więcej: A) Jesteś zobowiązany podać nam wszystkie znane sobie okoliczności, o które pytaliśmy przed zawarciem Umowy w formularzach albo innych pismach kierowanych do Ciebie. Jeżeli zawierasz Umowę przez przedstawiciela, obowiązek ten ciąży również na przedstawicielu i obejmuje ponadto okoliczności znane przedstawicielowi. Jeżeli zawarliśmy z Tobą Umowę pomimo braku odpowiedzi na niektóre z naszych pytań, wówczas pominięte okoliczności uważa się za nieistotne z punktu widzenia zawarcia Umowy. B) Jeśli Twoje dane ulegną zmianie, zawiadom nas o tym niezwłocznie. C) Jeżeli nie przedstawisz nam wszystkich informacji niezbędnych do zawarcia Umowy, wówczas wyślemy do Ciebie pismo z wezwaniem do przedstawienia nam tych informacji. Jeżeli w terminie miesiąca od daty wysłania wezwania nie otrzymamy od Ciebie wymaganych informacji, wówczas mamy prawo odmówić zawarcia Umowy. W takim wypadku każdą kwotę zapłaconą na poczet Składki zwrócimy wpłacającemu. 5. Jeżeli treść Polisy odbiega na Twoją niekorzyść od treści złożonego przez Ciebie Wniosku, wraz z Polisą doręczymy Ci list, w którym wskażemy te różnice. Od dnia otrzymania tego listu masz 7 dni na zgłoszenie nam sprzeciwu wobec treści Polisy. Dowiedz się więcej: A) Jeżeli nie wypełnimy obowiązku przedstawienia na piśmie niekorzystnych dla Ciebie różnic pomiędzy treścią Polisy a treścią Wniosku, wówczas Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią złożonego przez Ciebie Wniosku. B) Jeżeli nie zgłosisz sprzeciwu wobec treści wystawionej przez nas Polisy, Umowa dochodzi do skutku zgodnie z treścią Polisy następnego dnia po upływie siedmiodniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu. C) Jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec treści wystawionej przez nas Polisy, Umowę uznajemy za niezawartą. W takim wypadku zwracamy Ci Wartość Rachunku obliczoną na nie później niż 12. Dzień Wyceny od dnia złożenia nam oświadczenia o sprzeciwie, zwiększoną o pobrane opłaty: Otwarta Platforma Inwestycyjna część procentową opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy; opłatę obsługową; opłatę dystrybucyjną od Składek Dodatkowych; Zarządzana Platforma Inwestycyjna część procentową opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy; opłatę obsługową; opłatę dystrybucyjną od Składek Dodatkowych; opłatę za zarządzanie; i zmniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych w należnej wysokości. 6. Jeżeli treść Umowy zawiera postanowienia, które odbiegają od treści OWU, wówczas przed zawarciem Umowy pisemnie przedstawimy Ci różnice. Dowiedz się więcej: A) Jeżeli nie wypełnimy obowiązku przedstawienia Ci na piśmie różnic pomiędzy treścią Umowy a treścią OWU, wówczas nie możemy powoływać się na niekorzystne dla Ciebie różnice. B) Nie mamy obowiązku przedstawienia Ci na piśmie różnic pomiędzy treścią Umowy a treścią OWU, jeżeli Umowa jest zawierana w drodze negocjacji. 7. Jeżeli Umowa została zawarta przez Ciebie na rzecz osoby trzeciej (Ty jesteś Ubezpieczającym, ale nie jesteś Ubezpieczonym), wówczas masz obowiązek poinformować Ubezpieczonego, w sposób między Wami ustalony, o zmianie warunków Umowy lub prawa, które ma do niej zastosowanie. Wskazane informacje powinny zostać przekazane Ubezpieczonemu przed wyrażeniem przez Ciebie zgody na tę zmianę. 2. CZAS TRWANIA UMOWY 1. Umowę zawierasz na czas nieoznaczony. 2. Zwróć uwagę, że jednym z podstawowych celów Umowy jest długoterminowe oszczędzanie przez Ciebie pieniędzy (co najmniej przez okres odpowiadający Pierwszemu Okresowi Inwestycji). W związku z powyższym rozwiązanie przez Ciebie Umowy przed upływem zadeklarowanego Pierwszego Okresu Inwestycji wiąże się z koniecznością poniesienia opłat: 1) części kwotowej opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy; 2) części procentowej opłaty obsługowej; 3) opłaty za likwidację Polisy. 7

8 3. PODMIOTY W UMOWIE 1. Stroną Umowy jesteś Ty jako Ubezpieczający oraz my jako Ubezpieczyciel. 2. Możesz występować w Umowie również jako Ubezpieczony, czyli osoba, której życie chronimy w ramach Umowy. 3. Możesz również zawrzeć Umowę na rzecz osoby trzeciej, wówczas wskazujesz Ubezpieczonego, czyli osobę, której życie chronimy w ramach zawartej przez Ciebie Umowy. Zwróć uwagę, że jeżeli w Umowie jesteś równocześnie Ubezpieczonym, tj. Twoje życie podlega ochronie w ramach Umowy, to wszędzie, gdzie piszemy o Ubezpieczonym, mamy na myśli Ciebie. Jeżeli natomiast Umowa została przez Ciebie zawarta na rzecz osoby trzeciej (zatem w Umowie jesteś tylko Ubezpieczającym, a nie Ubezpieczonym), wówczas wszędzie tam, gdzie napisaliśmy o Ubezpieczonym, mamy na myśli właśnie tę osobę trzecią. 4. Ubezpieczonym może być osoba, która w dacie podpisania Wniosku ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 66. roku życia. 5. W Umowie występują ponadto osoby uprawnione do otrzymania od nas pieniędzy, czyli Świadczenia Ubezpieczeniowego, w razie Twojej śmierci, na przykład wskazany przez Ciebie Uposażony. 6. Jeżeli Umowa została przez Ciebie zawarta na rzecz osoby trzeciej (czyli Ubezpieczonym nie jesteś Ty, lecz inna osoba), wówczas osoby uprawnione otrzymują Świadczenie Ubezpieczeniowe w razie śmierci Ubezpieczonego. W takim wypadku dyspozycji dotyczących Uposażonego możesz dokonywać Ty, ale za wcześniejszą zgodą Ubezpieczonego, albo Ubezpieczony samodzielnie. Dowiedz się więcej o zasadach ustanawiania Uposażonego: A) W każdym czasie możesz zmienić lub odwołać wskazanie Uposażonego. Oświadczenie o zmianie lub odwołaniu wskazania Uposażonego, zawierające dane niezbędne do jego identyfikacji, jest skuteczne od dnia złożenia nam tego oświadczenia. B) Wskazując Uposażonych, pamiętaj o określeniu procentowego udziału każdego z Uposażonych w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego, z dokładnością do 1%. C) Jeżeli wskażesz kilku Uposażonych i nie określisz wysokości przypadających im udziałów w kwocie Świadczenia Ubezpieczeniowego albo określone przez Ciebie udziały wskazanych Uposażonych nie sumują się do 100%, uznajemy, że udziały wszystkich Uposażonych są równe. D) Wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne, jeżeli Uposażony zmarł bądź jeśli nie był osobą fizyczną przestał istnieć przed śmiercią Ubezpieczonego albo równocześnie z nim bądź nie jest uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego. W takiej sytuacji jego udział zwiększa udziały pozostałych Uposażonych proporcjonalnie do ich dotychczasowych udziałów w Świadczeniu Ubezpieczeniowym. E) Możesz również wskazać Uposażonego Zastępczego. Otrzyma on Świadczenie Ubezpieczeniowe wtedy, gdy wskazani przez Ciebie Uposażeni nie są już uprawnionymi do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, albo gdy wskazanie Uposażonego jest bezskuteczne. F) Zasady wskazywania Uposażonych mają zastosowanie do wskazywania Uposażonych Zastępczych. G) W razie śmierci Ubezpieczonego, jeżeli Uposażony i Uposażony Zastępczy nie zostali wskazani albo gdy ich wskazanie jest bezskuteczne, albo gdy żaden z Uposażonych oraz Uposażonych Zastępczych nie jest uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, Świadczenie Ubezpieczeniowe jest wypłacane członkom rodziny Ubezpieczonego w następującej kolejności: 1) małżonek; 2) dzieci w częściach równych; 3) rodzice w częściach równych; 4) rodzeństwo w częściach równych; 5) pozostałe osoby będące spadkobiercami Ubezpieczonego, z wyłączeniem gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego oraz Skarbu Państwa w częściach równych. H) Świadczenie Ubezpieczeniowe może być wypłacone członkowi rodziny wymienionemu w dalszej kolejności wyłącznie wtedy, gdy żadna z osób wskazanych w punktach poprzedzających nie dożyła śmierci Ubezpieczonego albo nie jest uprawniona do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego z uwagi na to, że umyślnie przyczyniła się do śmierci Ubezpieczonego. Uważa się, że osoba nie dożyła śmierci Ubezpieczonego także, gdy zmarła jednocześnie z nim. 4. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie Twojego życia oraz długoterminowe oszczędzanie przez Ciebie pieniędzy (co najmniej przez okres odpowiadający Pierwszemu Okresowi Inwestycji). 2. Jeżeli Umowa została przez Ciebie zawarta na rzecz osoby trzeciej (jesteś Ubezpieczającym, ale nie jesteś Ubezpieczonym), wówczas przedmiotem Umowy jest ubezpieczenie życia Ubezpieczonego oraz długoterminowe gromadzenie przez Ciebie pieniędzy. 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. W ciągu 60 dni od daty zawarcia Umowy możesz z niej zrezygnować. 2. Umowa, od której odstąpisz, będzie uważana za niezawartą. Dowiedz się więcej o skutkach odstąpienia od Umowy: A) Aby odstąpić od Umowy, złóż nam pisemne oświadczenie o odstąpieniu. B) Jeżeli odstąpisz od Umowy, zwrócimy Ci Wartość Rachunku obliczoną na nie później niż 12. Dzień Wyceny od dnia złożenia nam oświadczenia o odstąpieniu, zwiększoną o pobrane opłaty: Otwarta Platforma Inwestycyjna część procentową opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy; opłatę obsługową; opłatę dystrybucyjną od Składek Dodatkowych; 8

9 Zarządzana Platforma Inwestycyjna część procentową opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy; opłatę obsługową; opłatę dystrybucyjną od Składek Dodatkowych; opłatę za zarządzanie, i zmniejszoną o podatek dochodowy od osób fizycznych w należnej wysokości. C) Zwróć uwagę, że aby Twoje oświadczenie o odstąpieniu było skuteczne, musi do nas wpłynąć w oryginale najpóźniej 60. dnia od zawarcia Umowy. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 6. WARUNKI OBJĘCIA OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 1. Ochrony ubezpieczeniowej udzielamy Ubezpieczonemu. 2. Warunkiem rozpoczęcia udzielania przez nas ochrony ubezpieczeniowej jest zapłacenie przez Ciebie pierwszej Składki Regularnej. Dowiedz się więcej: A) Składkę Regularną wpłacasz na rachunek bankowy wskazany we Wniosku lub innym dokumencie doręczonym Ci przez nas. B) Jeżeli w terminie miesiąca od dnia złożenia nam Wniosku nie zapłacisz Składki Regularnej, możemy odmówić udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji każdą kwotę zapłaconą na poczet Składki zwrócimy wpłacającemu. 7. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 1. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w tym samym dniu, w którym jest zawarta Umowa. Dzień ten wskazujemy w Polisie. 2. Ochrona ubezpieczeniowa kończy się wraz z wygaśnięciem Umowy, nie później jednak niż z chwilą śmierci Ubezpieczonego. 8. ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie w życiu Ubezpieczonego następujących zdarzeń ubezpieczeniowych: 1) śmierci Ubezpieczonego; 2) dożycia przez Ubezpieczonego stu lat. 9. OGRANICZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła w związku z następującymi okolicznościami: 1) działaniami militarnymi, w tym prowadzonymi w ramach misji stabilizacyjnych lub pokojowych, stanem wojennym, czynnym i dobrowolnym udziałem Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, powstaniach, rozruchach; 2) masowym skażeniem radioaktywnym lub chemicznym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość; 3) popełnieniem samobójstwa przez Ubezpieczonego w okresie dwóch lat od zawarcia Umowy; 4) uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia Ubezpieczonego spowodowanym samookaleczeniem, nasza odpowiedzialność jest ograniczona. 2. Ograniczenie naszej odpowiedzialności oznacza, że w razie śmierci Ubezpieczonego: 1) w Pierwszym Okresie Inwestycji wypłacimy osobom uprawnionym Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu, bez pobrania opłaty za likwidację Polisy, po pobraniu podatku dochodowego od osób fizycznych w należnej wysokości; 2) po upływie Pierwszego Okresu Inwestycji wypłacimy osobom uprawnionym Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu, po pobraniu podatku dochodowego od osób fizycznych w należnej wysokości. 3. Wartość Wykupu ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia ustalenia wartości Świadczenia Ubezpieczeniowego. A) Przy ustalaniu Wartości Wykupu w Otwartej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. B) Przy ustalaniu Wartości Wykupu w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 9

10 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE 10. RODZAJE ŚWIADCZEŃ UBEZPIECZENIOWYCH 1. Jeżeli Ubezpieczony zmarł przed ukończeniem 66. roku życia, wypłacimy Świadczenie Ubezpieczeniowe, które jest równe: 1) Sumie Ubezpieczenia zwiększonej o Wartość Subkonta Składek Dodatkowych, albo 2) Wartości Rachunku, w zależności od tego, która z powyższych kwot była wyższa na dzień śmierci Ubezpieczonego. Ustalenia, która z kwot jest wyższa, dokonujemy na podstawie porównania Sumy Ubezpieczenia zwiększonej o Wartość Subkonta Składek Dodatkowych oraz Wartości Rachunku według stanu na dzień śmierci Ubezpieczonego. Ostateczną kwotę Świadczenia Ubezpieczeniowego wypłacimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z późniejszej daty. A) Przy ustalaniu Świadczenia Ubezpieczeniowego w Otwartej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. B) Przy ustalaniu Świadczenia Ubezpieczeniowego w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 2. W razie śmierci Ubezpieczonego po ukończeniu przez niego 66. roku życia, Świadczenie Ubezpieczeniowe jest równe 101% Wartości Subkonta Składek Regularnych zwiększonej o Wartość Subkonta Składek Dodatkowych. Wartość Świadczenia Ubezpieczeniowego ustalamy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z późniejszej daty. A) Przy ustalaniu Świadczenia Ubezpieczeniowego w Otwartej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. B) Przy ustalaniu Świadczenia Ubezpieczeniowego w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 3. W razie ograniczenia naszej odpowiedzialności, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła: 1) w Pierwszym Okresie Inwestycji wypłacimy osobom uprawnionym Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu, bez pobrania opłaty za likwidację Polisy, po pobraniu podatku dochodowego od osób fizycznych w należnej wysokości; 2) po upływie Pierwszego Okresu Inwestycji wypłacimy osobom uprawnionym Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu, po pobraniu podatku dochodowego od osób fizycznych w należnej wysokości. Wartość Wykupu ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z dnia ustalenia wartości Świadczenia Ubezpieczeniowego. A) Przy ustalaniu Wartości Wykupu w Otwartej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. B) Przy ustalaniu Wartości Wykupu w Zarządzanej Platformie Inwestycyjnej uwzględniamy Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 4. W razie dożycia przez Ubezpieczonego stu lat, wypłacimy mu Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu ustalonej na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa na dzień setnych urodzin Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że jeżeli dzień setnych urodzin Ubezpieczonego nie przypadnie na Dzień Wyceny, to Wartość Wykupu ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z pierwszego Dnia Wyceny następującego po dniu setnych urodzin Ubezpieczonego. 5. Przed wypłatą każdego ze Świadczeń Ubezpieczeniowych pomniejszymy je o stosowne opłaty należne do daty spełnienia Świadczenia Ubezpieczeniowego oraz o podatek dochodowy od osób fizycznych. Opłaty, które pobierzemy: Otwarta Platforma Inwestycyjna Zarządzana Platforma Inwestycyjna część procentową opłaty obsługowej; opłatę za przewalutowanie; opłatę za ryzyko; część procentową opłaty obsługowej; opłatę za zarządzenie; opłatę za ryzyko. 10

11 6. Raz w roku informujemy Cię o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy, w szczególności o liczbie i Wartości Jednostki Uczestnictwa na Rachunku oraz obowiązujących opłatach mających wpływ na wysokość świadczeń z tytułu Umowy. 7. Jeżeli Umowa została zawarta na rzecz osoby trzeciej (Ty jesteś Ubezpieczającym, ale nie jesteś Ubezpieczonym), wówczas masz obowiązek powiadomić Ubezpieczonego o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu Umowy niezwłocznie po otrzymaniu od nas tej informacji. 8. Udzielimy Ci informacji o Wartości Rachunku również na Twój wniosek, przy czym taka informacja podlega opłacie transakcyjnej. Dowiedz się więcej: A) Jeżeli w okresie między złożeniem Wniosku a dniem zawarcia Umowy doszło do śmierci Ubezpieczonego, zwrócimy uprawnionemu kwotę zapłaconą na poczet Składki, na podstawie dokumentów stwierdzających prawo dysponowania tymi środkami (np. postanowienia o nabyciu spadku). Wypłacona kwota nie jest Świadczeniem Ubezpieczeniowym. B) Opodatkowanie Świadczenia Ubezpieczeniowego regulują, odpowiednio (w zależności od statusu prawnego odbiorcy Świadczenia Ubezpieczeniowego), przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych albo przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 11. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WYPŁACIE ŚWIADCZENIA 1. Osoba uprawniona, chcąc otrzymać Świadczenie Ubezpieczeniowe, powinna dostarczyć nam następujące dokumenty: 1) w razie śmierci Ubezpieczonego: a) wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego złożony na przygotowanym przez nas formularzu; b) kopię ważnego dokumentu tożsamości uprawnionego do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego bądź jego przedstawiciela (np. dowodu osobistego albo paszportu dotyczy obcokrajowców); c) skrócony odpis aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopię poświadczoną notarialnie; d) kopię karty zgonu Ubezpieczonego z rozpoznaniem przyczyny zgonu albo innego dokumentu stwierdzającego przyczynę zgonu, wystawionego przez lekarza lub uprawniony podmiot; e) inne dokumenty niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności, w szczególności pozyskane od publicznych oraz niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej lub związane z postępowaniem karnym prowadzonym w związku ze śmiercią Ubezpieczonego. 2) w razie dożycia przez Ubezpieczonego stu lat: a) wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego złożony na przygotowanym przez nas formularzu; b) kopię ważnego dokumentu tożsamości uprawnionego do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego bądź jego przedstawiciela (np. dowodu osobistego albo paszportu dotyczy obcokrajowców); c) inne dokumenty niezbędne do ustalenia naszej odpowiedzialności. 2. Jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpiła za granicą, uprawniony do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego składa dokumenty dotyczące śmierci Ubezpieczonego wystawione za granicą przez uprawnione podmioty, wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 3. Osoba występująca z roszczeniem i niebędąca Uposażonym ani Uposażonym Zastępczym powinna udokumentować, że jest członkiem rodziny Ubezpieczonego (odpowiedni dowód stanowią w szczególności: akt małżeństwa, akt urodzenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie sądu o dziale spadku oraz notarialne poświadczenie dziedziczenia). 12. WYPŁATA ŚWIADCZENIA UBEZPIECZENIOWEGO Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacimy w ciągu 30 dni od dnia poinformowania nas o zajściu zdarzenia ubezpieczeniowego (śmierci Ubezpieczonego bądź dożyciu przez Ubezpieczonego stu lat). Dowiedz się więcej o procesie wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego: A) Rozpatrzenie roszczenia 1) Procedura rozpatrzenia roszczenia rozpoczyna się w dniu otrzymania przez nas informacji o śmierci Ubezpieczonego albo dożyciu przez Ubezpieczonego stu lat. 2) W ciągu 7 dni od przekazania nam informacji o zajściu jednego ze wskazanych powyżej zdarzeń ubezpieczeniowych informujemy o nich uprawnionego do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego oraz jednocześnie pisemnie lub drogą elektroniczną informujemy uprawnionych do otrzymania Świadczenia Ubezpieczeniowego, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia i wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego (pod warunkiem, że posiadamy dane kontaktowe tych osób). 3) Następnie przeprowadzamy postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia i zasadności zgłoszonych roszczeń. 4) Gdyby w terminie 30 dni od dnia poinformowania nas o śmierci Ubezpieczonego nie było możliwe ustalenie zakresu naszej odpowiedzialności albo wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, zawiadamiamy pisemnie osobę zgłaszającą roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczenia, w całości albo części. Świadczenie Ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Niezależnie od powyższego, zawsze wypłacimy bezsporną część Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o śmierci Ubezpieczonego. 5) W razie braku możliwości uzyskania dokumentów pozwalających na wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o śmierci Ubezpieczonego, zawiadamiamy o tym pisemnie osoby występujące z roszczeniem, wskazując na okoliczności uniemożliwiające ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego wraz z informacją, że roszczenie zostanie ponownie rozpatrzone, gdy ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego będzie możliwe. 6) Jeżeli Świadczenie Ubezpieczeniowe nie przysługuje albo przysługuje w innej wysokości, niż określona w zgłoszonym roszczeniu, informujemy o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą całkowitą albo częściową odmowę wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego, wraz z pouczeniem o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 11

12 B) Ustalenie wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego Ustalamy rodzaj oraz wysokość Świadczenia Ubezpieczeniowego, w tym, czy zachodzą okoliczności wpływające na ograniczenie naszej odpowiedzialności. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego Otwarta Platforma Inwestycyjna: 1. Po otrzymaniu informacji o śmierci Ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie, dokonujemy umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK. 2. Umorzenia dokonujemy według Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK najpóźniej: 1) z 5. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane wyłącznie w złotych; 2) z 7. Dnia Wyceny jeżeli na Rachunku są zapisane Jednostki Uczestnictwa UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 3. Ustaloną w opisany powyżej sposób kwotę Świadczenia Ubezpieczeniowego wypłacimy na rzecz osoby uprawnionej. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu śmierci Ubezpieczonego Zarządzana Platforma Inwestycyjna: 4. Po otrzymaniu informacji o śmierci Ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie, dokonujemy umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych zgromadzonych na Rachunku. 5. Umorzenia, o którym mowa powyżej, dokonujemy na podstawie Wartości Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego najpóźniej z 7. Dnia Wyceny, po dniu otrzymania skróconego odpisu aktu zgonu Ubezpieczonego albo jego kopii poświadczonej notarialnie. 6. Ustaloną w opisany powyżej sposób kwotę Świadczenia Ubezpieczeniowego wypłacimy na rzecz osoby uprawnionej. Świadczenie Ubezpieczeniowe z tytułu dożycia przez Ubezpieczonego stu lat obie platformy inwestycyjne: W razie dożycia przez Ubezpieczonego stu lat, wypłacimy mu Świadczenie Ubezpieczeniowe równe Wartości Wykupu ustalonej na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa na dzień setnych urodzin Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem, że jeżeli dzień setnych urodzin Ubezpieczonego nie przypadnie na Dzień Wyceny, to Wartość Wykupu ustalimy na podstawie Wartości Jednostki Uczestnictwa z pierwszego Dnia Wyceny następującego po dniu setnych urodzin Ubezpieczonego. C) Zasady ogólne 1) W każdym wypadku środki uzyskane z umorzenia do dnia wypłaty Świadczenia Ubezpieczeniowego nie podlegają oprocentowaniu. 2) Świadczenie Ubezpieczeniowe wypłacimy w złotych, dlatego wszystkie kwoty pochodzące z umorzenia Jednostek Uczestnictwa UFK nominowanych w walucie obcej przewalutowujemy na złote według Kursu Waluty. 3) Na wniosek uprawnionych, udostępniamy im informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie naszej odpowiedzialności i wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego. Osoby te mają prawo wglądu do akt świadczeniowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów. 4) Jeżeli wypłacane Świadczenie Ubezpieczeniowe przewyższa kwotę Składek wpłaconych w wykonaniu Umowy, pomniejszamy je o podatek dochodowy od osób fizycznych w należnej wysokości. PREMIA 13. WYPŁATA PREMII 1. W Rocznicę Polisy kończącą Pierwszy Okres Inwestycji wypłacimy Ci Premię, zapisując ją na Subkoncie Składek Regularnych w formie: 1) Jednostek Uczestnictwa UFK jeżeli inwestujesz w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej albo 2) Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych jeżeli inwestujesz w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej, proporcjonalnie do ich udziału w Wartości Subkonta Składek Regularnych. 2. Premia zostanie Ci wypłacona pod warunkiem, że Umowa w dniu wypłaty Premii pozostaje w mocy i nie znajduje się w Okresie Prolongaty. Jeżeli Umowa znajduje się w Okresie Prolongaty, wówczas Premię wypłacimy po uzupełnieniu przez Ciebie zaległych Składek Regularnych. 3. Premię przyznajemy w kwocie równej pobranej przez nas części procentowej opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy. 4. Jeżeli korzystałeś z okresu zawieszenia opłacania Składek Regularnych, Pierwszy Okres Inwestycji, a tym samym okres, po upływie którego wypłacimy Ci Premię, ulega wydłużeniu o czas równy okresowi zawieszenia opłacania Składek Regularnych. 5. Wartość Jednostki Uczestnictwa jest ustalana na dzień Rocznicy Polisy kończącej Pierwszy Okres Inwestycji. 12

13 Przykład: Proces zapisywania Premii na Subkoncie Składek Regularnych Wartość Subkonta Składek Regularnych Udział UFK w Wartości Subkonta Składek Regularnych Kwota Premii w podziale na UFK zgodnie z ich udziałem w Wartości Subkonta Składek Regularnych Zamiana kwoty Premii na Jednostki Uczestnictwa poszczególnych UFK UFK1 [zł] 5000 UFK2 [zł] 7500 UFK3 [zł] UFK4 [EUR] 3125 czyli zł UFK5 [USD] 5000 czyli zł UFK1 10% (5 000 zł / zł) UFK2 15% (7 500 zł / zł) UFK3 20% ( zł / zł) UFK4 25% ( zł / zł) UFK5 30% ( zł / zł) UFK1 [zł] 356,40 (3 564 zł x 10%) UFK2 [zł] 534,60 (3 564 zł x 15%) UFK3 [zł] 712,80 (3 564 zł x 20%) UFK4 [EUR] 222,75 (3564 zł / 4 x 25%) UFK5 [USD] 356,40 (3 564 zł / 3 x 30%) UFK1 [zł] 89,10 (356,4 zł / 4 zł) UFK2 [zł] 267,30 (534,60 zł / 2 zł) UFK3 [zł] 118,80 (712,80 zł / 6 zł) UFK4 [EUR] 44,55 (222,75 EUR / 5 EUR) UFK5 [USD] 89,10 (356,40 USD / 4 USD) SUMA: [zł] Założenia: Miesięczna Składka Regularna (SR): 300 zł Wartość Subkonta Składek Regularnych (SSR): zł Premia w kwocie pobranej części procentowej opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy (przy SR 300 zł Premia wynosi zł) jest zapisywana w Rocznicę Polisy kończącą Pierwszy Okres Inwestycji (w założeniu 10 lat) w formie Jednostek Uczestnictwa UFK proporcjonalnie do ich udziału w Wartości SSR Średni kurs w NBP: 1 EUR = 4,00 zł 1 USD = 3,00 zł 1 CHF = 3,50 zł Cena Jednostki Uczestnictwa: UFK1 4,00 zł UFK2 2,00 zł UFK3 6,00 zł UFK4 5,00 EUR UFK5 4,00 USD Dowiedz się więcej: A) Jeżeli w Rocznicę Polisy kończącą Pierwszy Okres Inwestycji Umowa znajduje się w Okresie Prolongaty, wówczas Wartość Jednostki Uczestnictwa ustalimy w terminie do 5. Dnia Wyceny po zakończeniu Okresu Prolongaty. B) Jeżeli w Pierwszym Okresie Inwestycji skorzystałeś z zawieszenia opłacania Składek Regularnych, wówczas Wartość Jednostki Uczestnictwa ustalimy w najbliższej Dacie Miesięcznicy przypadającej po zakończeniu Pierwszego Okresu Inwestycji. SKŁADKA REGULARNA 14. OKRES OBOWIĄZKOWEGO OPŁACANIA I TERMIN ZAPŁATY 1. W Pierwszym Okresie Inwestycji masz obowiązek opłacania Składek Regularnych. 2. W zależności od wybranej przez Ciebie częstotliwości opłacania Składek Regularnych (czyli miesięcznej albo rocznej), Składkę Regularną opłacasz z góry, do wskazanego przez nas w Polisie dnia, którym może być: określony dzień każdego miesiąca (np. do 10. dnia każdego miesiąca), odpowiadający dniowi zawarcia Umowy, albo określony dzień miesiąca każdego roku (np. do 10 stycznia każdego roku), odpowiadający Rocznicy Polisy. 3. Zwróć uwagę, że za dzień zapłacenia Składki Regularnej uznajemy dzień jej wpłynięcia na nasz rachunek bankowy, który wskazaliśmy we Wniosku lub w innym doręczonym Ci dokumencie. 4. Masz możliwość wcześniejszej zapłaty Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji. Zapłacone w ten sposób Składki Regularne potraktujemy jako Nadpłatę. 5. Po zapłaceniu Składek Regularnych za Pierwszy Okres Inwestycji, bez względu na to, czy dokonujesz regularnych wpłat przez cały Pierwszy Okres Inwestycji, czy też zapłacisz sumę Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji wcześniej, korzystając z Nadpłaty, każda wpłacona przez Ciebie Składka Regularna jest zapisywana na Subkoncie Składek Dodatkowych jako Składka Dodatkowa. 13

14 Przykład: SKŁADKA ODDZIELNE SUBKONTA Po opłaceniu Składek Regularnych należnych za 1. Rok Polisowy DLA SKŁADEK REGULARNYCH DLA SKŁADEK DODATKOWYCH Subkonto Składek Regularnych Subkonto Składek Dodatkowych Po zapłaceniu Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji (w zależności od Twego wyboru: 10, 11, 12, 13, 14 albo 15 lat) zasilają wszystkie Składki Regularne Wartość Rachunku 15. ZAPISANIE SKŁADKI REGULARNEJ NA RACHUNKU 1. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki Regularnej w postaci Jednostek Uczestnictwa, pamiętaj, aby wpłacając Składkę Regularną: 1) wskazać w opisie przelewu, że jest to Składka Regularna, oraz podać numer Wniosku albo Polisy; 2) upewnić się, że wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa od kwoty Składki Regularnej obowiązującej w danym Roku Polisowym; 3) upewnić się, że zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczy zapłaty pierwszej Składki Regularnej. 2. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w punkcie 1, nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki Regularnej na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 3. Jeżeli jednak nie oznaczysz tylko rodzaju wpłaconej Składki, wówczas zapiszemy ją na: 1) Subkoncie Składek Regularnych jeżeli Składki Regularne należne za Pierwszy Okres Inwestycji nie zostały jeszcze przez Ciebie zapłacone; 2) Subkoncie Składek Dodatkowych - jeżeli Składki Regularne należne za Pierwszy Okres Inwestycji zostały już przez Ciebie zapłacone. 16. PROLONGATA 1. Jeżeli nie wpłacisz Składki Regularnej w terminie jej wymagalności, wówczas następnego dnia po upływie tego terminu Twoja Umowa znajdzie się w Okresie Prolongaty. 2. Okres Prolongaty wynosi 60 dni. 3. Jeżeli w Okresie Prolongaty zapłacisz zaległą Składkę Regularną, wówczas Twoja Umowa nie wygaśnie. 4. Zwróć uwagę, że dla każdej niezapłaconej Składki Regularnej biegnie odrębny Okres Prolongaty. Dowiedz się więcej: A) Jeżeli nie zapłacisz Składki Regularnej w Okresie Prolongaty, a posiadasz wystarczające środki na Subkoncie Składek Dodatkowych, wówczas następnego Dnia Wyceny po upływie Okresu Prolongaty, bez konieczności dodatkowych działań z Twojej strony, pobierzemy z Subkonta Składek Dodatkowych środki w kwocie odpowiadającej należnym i niezapłaconym Składkom Regularnym i zapiszemy je na Subkoncie Składek Regularnych. B) Wskazane środki pobierzemy w proporcjach równych udziałowi poszczególnych UFK albo UFK Portfelowych w Wartości Subkonta Składek Dodatkowych, według stanu na dzień realizacji wyżej opisanej operacji. C) Jeżeli nie zapłacisz Składki Regularnej w Okresie Prolongaty i nie posiadasz na Subkoncie Składek Dodatkowych środków wystarczających na zapłacenie kwoty odpowiadającej wszystkim należnym i niezapłaconym Składkom Regularnym, wówczas Umowa wygaśnie. D) W Okresie Prolongaty nie możesz dokonywać następujących operacji: 1) cesji praw lub obowiązków z Umowy; 2) zmiany wysokości Składki Regularnej; 3) zmiany częstotliwości opłacania Składki Regularnej; 4) zawieszenia opłacania Składek Regularnych; 5) zmiany Ubezpieczonego. 17. CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA 1. Masz do wyboru miesięczną albo roczną częstotliwość opłacania Składek Regularnych. 2. We Wniosku wskazujesz, jaką częstotliwość wybierasz. 14

15 18. ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI OPŁACANIA 1. W każdą Rocznicę Polisy możesz zmienić częstotliwość opłacania Składek Regularnych. Warunkiem dokonania zmiany jest: 1) złożenie pisemnego wniosku na co najmniej 30 dni przed Rocznicą Polisy, od której chcesz dokonać zmiany częstotliwości oraz 2) zapłacenie wszystkich Składek Regularnych należnych do Rocznicy Polisy, od której chcesz dokonać zmiany częstotliwości. 2. Zmiana częstotliwości opłacania Składki Regularnej wywołuje skutki od najbliższej Rocznicy Polisy i jest potwierdzana przez nas aneksem do Polisy. Dowiedz się więcej: A) Wysokość Składki Regularnej po zmianie częstotliwości jej opłacania jest obliczana w następujący sposób: 1) przy zmianie częstotliwości z rocznej na miesięczną: Składka Regularna opłacana z częstotliwością miesięczną = 1/12 Składki Regularnej opłacanej z częstotliwością roczną; 2) przy zmianie częstotliwości z miesięcznej na roczną: Składka Regularna opłacana z częstotliwością roczną = Składka Regularna opłacana z częstotliwością miesięczną pomnożona przez 12. B) Wszelkie opłaty wskazane w OWU, których data pobrania i wysokość jest powiązana z częstotliwością opłacania Składek Regularnych, są pobierane zgodnie z nową częstotliwością. C) Zwróć uwagę, że zmiana częstotliwości opłacania Składek Regularnych powoduje odpowiednią zmianę częstotliwości opłacania składki w Twoich umowach dodatkowych. 19. WYSOKOŚĆ 1. Składkę Regularną opłacasz w wysokości potwierdzonej w Polisie. 2. W czasie trwania Umowy możesz zmienić wysokość Składki Regularnej. 20. PODWYŻSZENIE WYSOKOŚCI 1. W każdą Rocznicę Polisy możesz podwyższyć wysokość Składki Regularnej. Warunkiem dokonania podwyższenia jest: 1) złożenie wniosku na przygotowanym przez nas formularzu na co najmniej 30 dni przed Rocznicą Polisy, od której chcesz dokonać podwyższenia, oraz 2) zapłacenie wszystkich Składek Regularnych należnych do Rocznicy Polisy, od której chcesz dokonać podwyższenia. 2. Podwyższenie wysokości Składki Regularnej wywołuje skutki od Rocznicy Polisy, od której chcesz dokonać podwyższenia i jest potwierdzane przez nas aneksem do Polisy. 21. WALORYZACJA 1. Waloryzacja jest sposobem podwyższenia wysokości Składki Regularnej, który pozwala na utrzymanie realnej Wartości Rachunku. 2. Waloryzacja jest obowiązkowa w Pierwszym Okresie Inwestycji począwszy od drugiego Roku Polisowego. 3. Zależy nam, aby wysokość Składki Regularnej w poszczególnych Latach Polisowych Pierwszego Okresu Inwestycji z uwzględnieniem Waloryzacji była Ci od początku znana, dlatego w Polisie zamieszczamy harmonogram Waloryzacji Składek Regularnych. 22. OBNIŻENIE WYSOKOŚCI 1. Począwszy od 2. Rocznicy Polisy możesz obniżyć wysokość Składki Regularnej, jednak obniżenie wysokości Składki Regularnej przed zapłaceniem wszystkich Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji jest możliwe pod warunkiem, że wcześniej podwyższyliśmy wysokość Składki Regularnej na Twój wniosek (czyli nie poprzez Waloryzację). 2. Warunkiem dokonania obniżenia jest: 1) złożenie wniosku na przygotowanym przez nas formularzu na co najmniej 30 dni przed Rocznicą Polisy, od której chcesz dokonać obniżenia; 2) zapłacenie wszystkich Składek Regularnych należnych do Rocznicy Polisy, od której chcesz dokonać obniżenia. 3. Wysokość Składki Regularnej możesz obniżyć do kwoty nie niższej niż: 1) Składka Regularna przypisana zgodnie z harmonogramem Waloryzacji Składek Regularnych do Roku Polisowego, od którego dokonujesz obniżenia jeżeli dokonujesz obniżenia przed zapłaceniem wszystkich Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji; 2) Minimalna Składka Regularna obowiązująca w dacie zawarcia Umowy jeżeli dokonujesz obniżenia po zapłaceniu wszystkich Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji. Wysokość Minimalnej Składki Regularnej znajdziesz w Twoim Załączniku do OWU. 4. Obniżenie wysokości Składki Regularnej wywołuje skutki od najbliższej Rocznicy Polisy i jest potwierdzane przez nas aneksem do Polisy. 15

16 23. NADPŁATA Możesz zapłacić Składkę Regularną albo kilka Składek Regularnych przed terminem ich wymagalności. Wpłacone Składki Regularne potraktujemy jako Nadpłatę. Oznacza to, że nie masz już obowiązku zapłacenia Składek Regularnych za okres objęty Nadpłatą. Dowiedz się więcej: A) Nadpłatę zapisujemy jako krotność Składki Regularnej na Subkoncie Składek Regularnych do czasu zapłacenia wszystkich Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji. B) Nadpłacone kwoty, których wysokość jest niższa niż Składka Regularna, zapisujemy na Subkoncie Składek Dodatkowych, po opłaceniu Składek Regularnych należnych za pierwszy Rok Polisowy, bez względu na to, czy jej kwota jest niższa niż Minimalna Składka Dodatkowa. C) Po zapłaceniu wszystkich Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji wszystkie Składki są zapisywane na Subkoncie Składek Dodatkowych. 24. ZAWIESZENIE OPŁACANIA 1. Od 2. Rocznicy Polisy możesz zawiesić opłacanie Składek Regularnych na maksymalnie 12 miesięcy. 2. Warunkiem zawieszenia opłacania Składek Regularnych jest złożenie wniosku na przygotowanym przez nas formularzu na co najmniej 30 dni przed Datą Miesięcznicy, od której chcesz dokonać zawieszenia. 3. Z możliwości zawieszenia opłacania Składek Regularnych możesz skorzystać raz na 5 Lat Polisowych, licząc od dnia zawieszenia. 4. Nie możesz zawiesić opłacania Składek Regularnych w Okresie Prolongaty. 5. Okres zawieszenia opłacania Składek Regularnych jest liczony w okresach miesięcznych, z których każdy rozpoczyna się w dniu odpowiadającym dniowi rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Przykład: Dniem rozpoczęcia udzielania ochrony ubezpieczeniowej jest r., wówczas każdy z ww. okresów miesięcznych rozpoczyna się 10. dnia miesiąca. 6. Pierwszy Okres Inwestycji wydłuża się o okres zawieszenia opłacania Składek Regularnych. 7. W okresie zawieszenia opłacania Składek Regularnych postanowienia Umowy pozostają w mocy, z wyłączeniem postanowień dotyczących obowiązku opłacania Składek Regularnych oraz Okresu Prolongaty. Przykład: ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK REGULARNYCH Dowiedz się więcej: A) Zawieszenie opłacania Składek Regularnych wpływa na: 1) WYSOKOŚĆ SKŁADKI REGULARNEJ po każdej kolejnej Rocznicy Polisy następującej po okresie zawieszenia opłacania Składek Regularnych jeszcze przez okres równy okresowi zawieszenia opłacasz Składkę Regularną w wysokości właściwej dla poprzedzającego go Roku Polisowego. 2) OKRES POBIERANIA NIEKTÓRYCH OPŁAT a) zostaje wydłużony okres, w którym jest pobierana część kwotowa opłaty za dystrybucję i za wystawienie Polisy, o czas równy okresowi zawieszenia opłacania Składek Regularnych; b) zostaje wydłużony okres, w którym jest pobierana opłata za likwidację Polisy, o czas równy okresowi zawieszenia opłacania Składek Regularnych; c) zostaje wydłużony okres, w którym jest pobierana opłata obsługowa w wysokości właściwej dla Pierwszego Okresu Inwestycji, o czas równy okresowi zawieszenia opłacania Składek Regularnych. 16

17 3) PREMIĘ o czas równy okresowi zawieszenia opłacania Składek Regularnych wydłuża się okres, po upływie którego wypłacimy Ci Premię. B) Zawieszenie opłacania Składek Regularnych nie wpływa na realizowanie przyjętej Strategii Inwestycyjnej. C) Każda Składka zapłacona w czasie zawieszenia opłacania Składek Regularnych będzie traktowana przez nas jako Składka Regularna należna za okresy płatności przypadające po zakończeniu okresu zawieszenia, chyba że najpóźniej w dacie wpłynięcia Składki na nasz rachunek bankowy pisemnie wskażesz, że zapłaconą Składką jest Składka Dodatkowa. SKŁADKA DODATKOWA 25. ZAPŁATA I TERMIN ZAPŁATY 1. Jeżeli zapłacisz Składki Regularne należne za pierwszy Rok Polisowy, wówczas masz możliwość wpłacania Składek Dodatkowych. 2. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki Dodatkowej w postaci Jednostek Uczestnictwa, pamiętaj, aby wpłacając Składkę Dodatkową: 1) wskazać w opisie przelewu, że jest to Składka Dodatkowa, oraz podać numer Wniosku albo Polisy; 2) upewnić się, że wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa od kwoty Minimalnej Składki Dodatkowej. 3. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w punkcie 2, nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki Dodatkowej na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 4. Jeżeli jednak nie oznaczysz tylko rodzaju wpłaconej Składki, wówczas zapiszemy ją na: 1) Subkoncie Składek Regularnych jeżeli Składki Regularne należne za Pierwszy Okres Inwestycji nie zostały jeszcze przez Ciebie zapłacone; 2) Subkoncie Składek Dodatkowych jeżeli Składki Regularne należne za Pierwszy Okres Inwestycji zostały już przez Ciebie zapłacone. 5. Zwróć uwagę, że za dzień zapłacenia Składki Dodatkowej uznajemy dzień jej wpłynięcia na nasz rachunek bankowy, który wskazaliśmy we Wniosku lub w innym doręczonym Ci dokumencie. Dowiedz się więcej: A) Składki Dodatkowe są zapisywane na Subkoncie Składek Dodatkowych. B) Wysokość Minimalnej Składki Dodatkowej jest wskazana w Załączniku do OWU i obowiązuje w Pierwszym Okresie Inwestycji. C) Po zapłaceniu Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji wszystkie wpłacane Składki Regularne traktujemy jako Składki Dodatkowe z pominięciem wymogu wysokości Minimalnej Składki Dodatkowej, jednakże wysokość wpłaty nie może być niższa niż Składka Regularna obowiązująca w ostatnim Roku Polisowym Pierwszego Okresu Inwestycji. INWESTOWANIE 26. UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) 1. Środki pochodzące z Twoich Składek są inwestowane w dostępnych w naszej ofercie ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i zapisywane na Rachunku w postaci Jednostek Uczestnictwa. 2. W ramach Umowy masz dostęp do dwóch platform inwestycyjnych: Otwartej Platformy Inwestycyjnej w ramach której samodzielnie dobierasz UFK; Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej w ramach której UFK Portfelowe dobiera profesjonalny Zarządzający zgodnie z opracowaną przez niego Strategią Inwestycyjną. 3. W trakcie obowiązywania Umowy możesz zmieniać platformę inwestycyjną, składając zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej. 4. W okresie obowiązywania Umowy możemy wprowadzać do niej nowe UFK oraz wycofywać istniejące UFK, na zasadach opisanych w OWU. 27. ZMIANA PLATFORMY INWESTYCYJNEJ 1. W każdą Rocznicę Polisy możesz zmienić platformę inwestycyjną, tj. Otwartą Platformę Inwestycyjną na Zarządzaną Platformę Inwestycyjną oraz odwrotnie Zarządzaną Platformę Inwestycyjną na Otwartą Platformę Inwestycyjną. 2. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej możesz złożyć przez aplikację internetową Twój Rachunek albo pisemnie, na przygotowanym przez nas formularzu. 3. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej przez aplikację internetową Twój Rachunek, aby mogło być zrealizowane, musi być złożone na co najmniej 5 Dni Wyceny przed Rocznicą Polisy, od której ma obowiązywać zmiana. 17

18 4. Pisemne zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej, aby mogło być zrealizowane, musi być przez Ciebie złożone na co najmniej 8 Dni Wyceny przed Rocznicą Polisy, od której ma obowiązywać zmiana. 5. Za każde zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej złożone pisemnie pobieramy opłatę transakcyjną. 6. Zmiana Platformy Inwestycyjnej wywołuje skutki od najbliższej Rocznicy Polisy i jest potwierdzana przez nas aneksem do Polisy. 7. Zmiana Platformy Inwestycyjnej nie wpływa na długość Pierwszego Okresu Inwestycji. Przykład: Ubezpieczający w 5. Rocznicę Polisy chce Zmienić Platformę Inwestycyjną z Otwartej Platformy Inwestycyjnej na Zarządzaną Platformę Inwestycyjną Otwarta Platforma Inwestycyjna Pierwszy Okres Inwestycji 10 lat Zarządzana Platforma Inwestycyjna [zł] (100 Jednostek Uczestnictwa UFK1, każda o wartości 100 zł) [EUR] (100 Jednostek Uczestnictwa UFK2, każda o wartości 50 EUR) [USD] (200 Jednostek Uczestnictwa UFK3, każda o wartości 15 USD) Brak opłat Opłata x 0,005 [zł] = 25 [zł] Opłata x 0,005 [zł] = 15 [zł] Zmiana Platformy Inwestycyjnej UMORZENIE JEDNOSTEK UCZESTNICTWA UFK1; UFK2; UFK3 ( zł, pomniejszone o 40 zł opłaty za przewalutowanie) ZAKUP JEDNOSTEK UCZESTNICTWA UFK PORTFELOWYCH Średni kurs w NBP: 1 EUR = 4,00 zł 1 USD = 3,00 zł 1 CHF = 3,50 zł [zł] (487 Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych, każda o wartości 80 zł) Ubezpieczajacy rozpoczyna korzystanie z Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej po 5 Latach Polisowych Pierwszego Okresu Inwestycji, a więc Zarządzający rozpoczyna realizację Strategii Inwestycyjnej dla 6. Roku Polisowego Programu (alokacja Składki Regularnej w UFK6). Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących zmiany platformy inwestycyjnej: A) Zmiany Platformy Inwestycyjnej dokonujemy nie wcześniej niż w Rocznicę Polisy i nie później niż 5. Dnia Wyceny po Rocznicy Polisy, od której obowiązuje zmiana. B) Kolejność realizacji zleceń 1. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Otwartej Platformy Inwestycyjnej na Zarządzaną Platformę Inwestycyjną zrealizujemy po dokonaniu wszystkich wcześniej przyjętych do realizacji zleceń Transferu, Wypłaty Częściowej lub Przeksięgowania Składek. 2. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej na Otwartą Platformę Inwestycyjną przyjmujemy do realizacji po dokonaniu wszystkich wcześniej przyjętych do realizacji zleceń Wypłaty Częściowej lub Przeksięgowania Składek. 3. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej do dnia przyjęcia go do realizacji nie wstrzymuje realizacji innych zleceń Transakcji C) Wprowadzenie ograniczeń w nabywaniu lub odkupywaniu jednostek uczestnictwa przez Fundusze Inwestycyjne 1. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej na Otwartą Platformę Inwestycyjną jest uznawane za błędne w razie wprowadzenia ograniczenia w nabywaniu jednostek uczestnictwa przez którykolwiek z Funduszy Inwestycyjnych, w którego jednostki uczestnictwa są lokowane środki UFK objętego zleceniem Zmiany Platformy Inwestycyjnej. 2. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej z Otwartej Platformy Inwestycyjnej na Zarządzaną Platformę Inwestycyjną jest wstrzymywane w razie wprowadzenia ograniczenia wypłat przez którykolwiek z Funduszy Inwestycyjnych, w którego jednostki uczestnictwa są lokowane środki UFK objętego zleceniem Zmiany Platformy Inwestycyjnej, do czasu ustania ograniczeń wprowadzonych przez Fundusz Inwestycyjny, w takiej sytuacji Zmiana Platformy Inwestycyjnej nastąpi w ciągu 7 Dni Wyceny po ustaniu tego ograniczenia. 3. W razie zmiany Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej na Otwartą Platformę Inwestycyjną pobierzemy opłatę za zarządzanie należną do daty Zmiany Platformy Inwestycyjnej. 4. Jeżeli umorzenie i nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w różnych datach, środki uzyskane z umorzenia Jednostek Uczestnictwa w wyniku Zmiany Platformy Inwestycyjnej do Daty Nabycia Jednostek Uczestnictwa, nie podlegają oprocentowaniu. 5. W razie Zmiany Otwartej Platformy Inwestycyjnej na Zarządzaną Platformę Inwestycyjną, zgromadzone przez Ciebie środki przenosimy do UFK Portfelowych właściwych zgodnie ze Strategią Inwestycyjną i Programem dla Roku Polisowego, od którego Zmiana Platformy Inwestycyjnej obowiązuje. 6. Zlecenie Zmiany Platformy Inwestycyjnej złożone przed dniem zawarcia Umowy nie jest przez nas realizowane. 7. W razie Twojej śmierci po złożeniu zlecenia Zmiany Platformy Inwestycyjnej, z chwilą powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, odmawiamy realizacji zlecenia, jeżeli jest błędne, a jego sprostowanie lub uzupełnienie wymaga złożenia przez Ciebie oświadczenia. 18

19 28. STRATEGIA INWESTYCYJNA 1. Jeżeli wybierzesz Zarządzaną Platformę Inwestycyjną, oznacza to, że aktywa pochodzące ze Składek Regularnych zapłaconych przez Ciebie w Pierwszym Okresie Inwestycji oraz kolejnych Okresach Inwestycji są zarządzane przez profesjonalnego Zarządzającego zgodnie z opracowaną przez niego Strategią Inwestycyjną. 2. Po upływie Pierwszego Okresu Inwestycji masz prawo, według Twojego wyboru: nadal inwestować swoje środki w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej przez kolejne Okresy Inwestycji; zmienić Zarządzaną Platformę Inwestycyjną na Otwartą Platformę Inwestycyjną. 29. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 1. Jednostki Uczestnictwa mają wyłącznie charakter pojęciowy, służą ustaleniu wysokości Świadczenia Ubezpieczeniowego, Wartości Wykupu, Wypłaty Częściowej, Wypłaty Całkowitej i Przeksięgowania Składek oraz nie stanowią dla Ciebie tytułu własności w odniesieniu do naszych aktywów. 2. Zwróć uwagę, że w Umowie występują: 1) Jednostki Uczestnictwa UFK (dotyczą UFK, do których masz dostęp w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej) oraz 2) Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowych (dotyczą UFK Portfelowych, do których masz dostęp w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej). 3. Jeżeli w OWU posługujemy się pojęciem Wartości Jednostki Uczestnictwa, mamy wówczas na myśli Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK i Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego. 30. USTALENIE WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA 1. Tworząc UFK lub UFK Portfelowe, ustalamy początkową Wartość Jednostki Uczestnictwa. 2. W trakcie Umowy ustalamy Wartość Jednostki Uczestnictwa na każdy Dzień Wyceny. Dowiedz się więcej: A) Jednostki Uczestnictwa UFK mają wartość równą wartości jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego, w który są lokowane środki UFK. B) Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego jest równa ilorazowi wartości aktywów zgromadzonych w UFK Portfelowym i liczby wszystkich Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowego. C) Wartość Jednostki Uczestnictwa ulega zmianom odpowiednio do zmian wartości aktywów przypadających na Jednostkę Uczestnictwa. D) Na Rachunku zapisujemy również ułamkowe części Jednostki Uczestnictwa, z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. E) Wartość Jednostki Uczestnictwa jest publikowana niezwłocznie po jej ustaleniu, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na naszej stronie internetowej. 31. USTALENIE LICZBY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA Liczbę Jednostek Uczestnictwa ustalamy, dzieląc wpłaconą przez Ciebie Składkę przez bieżącą Wartość Jednostki Uczestnictwa albo Wartość Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego. Dowiedz się więcej: A) Otwarta Platforma Inwestycyjna 1. Jeżeli inwestujesz w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej, liczba Jednostek Uczestnictwa UFK zapisywanych na Rachunku w następstwie zapłacenia przez Ciebie Składki jest ustalana nie później niż: 1) w 3. Dniu Wyceny po dniu zapłacenia Składki jeżeli w Alokacji Składki zostały przez Ciebie wskazane tylko UFK nominowane w złotych; 2) w 7. Dniu Wyceny po dniu zapłacenia Składki jeżeli w Alokacji Składki zostały przez Ciebie wskazane UFK nominowane w różnych walutach albo w tej samej walucie obcej, 2. Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa UFK będzie możliwe pod warunkiem, że: 1) został przez Ciebie wskazany w opisie przelewu rodzaj wpłacanej Składki (Składka Regularna albo Składka Dodatkowa oraz numer Wniosku albo Polisy); 2) wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa od kwoty Składki Regularnej obowiązującej w danym Roku Polisowym, a w odniesieniu do Składki Dodatkowej wpłacona kwota nie jest niższa niż Minimalna Składka Dodatkowa wskazana w Twoim Załączniku do OWU; 3) zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczy zapłaty pierwszej Składki Regularnej. 3. Jeżeli nie zostały przez Ciebie spełnione powyżej wskazane warunki, przed zamianą Składki na Jednostki Uczestnictwa UFK skontaktujemy się z Tobą, aby wyjaśnić szczegóły złożonego zlecenia. W takiej sytuacji Dni Wyceny, jakie mamy na zapisanie na Rachunku Twojej Składki w postaci Jednostek Uczestnictwa UFK, liczymy od dnia, w którym uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do alokowania Twojej Składki do UFK. 4. Zwróć jednak uwagę, że jeżeli w zleceniu Alokacji Składki, oprócz UFK nominowanych w złotych, zostały przez Ciebie wskazane UFK nominowane w walucie obcej albo wyłącznie UFK nominowane w walucie obcej, to liczba Jednostek Uczestnictwa UFK zapisywanych na Rachunku jest ustalana po przewalutowaniu złotych na walutę obcą według Kursu Waluty. 5. Jeżeli wartość Składki alokowanej do UFK nie jest równa krotności Wartości Jednostki Uczestnictwa UFK, na Rachunku zapisuje się również ułamkowe części Jednostki Uczestnictwa UFK, z dokładnością do sześciu miejsc po przecinku. 6. Jeżeli na Rachunku znajduje się część Jednostki Uczestnictwa UFK o wartości niższej niż setna część podstawowej jednostki monetarnej waluty (np. o wartości niższej niż setna część złotego), w której są nominowane Jednostki Uczestnictwa UFK, zostanie ona umorzona i pobrana w całości w razie najbliższego pobrania części procentowej opłaty obsługowej, opłaty za ryzyko, opłaty za przewalutowanie, w razie Transferu dotyczącego tego Funduszu albo realizacji dyspozycji Przeksięgowania Składek. 19

20 Przykład: Ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa UFK dla Składki Regularnej wpłaconej w złotych z alokacją w UFK nominowany w USD Zamiana złotych na USD 2000 [zł] / 3,00 [zł/usd] = 666,67 [USD] 666,67 [USD] / 10 [USD] = 66,667 j.u. Średni kurs w NBP np.: 1 EUR = 4,00 zł 1 USD = 3,00 zł 1 CHF = 3,50 zł Cena jednostki 1 j.u. = 10 [USD] Opłata za przewalutowanie opłata zgodnie z tabelą w Załączniku do OWU 2000 [zł] x 0,0015 [zł] = 3 [zł] 3 [zł] / 3 [zł/usd] = 1 [USD] 1 [USD] / 10 [USD] = 0,1 j.u. Liczba zakupionych Jednostek Uczestnictwa UFK (j.u.) Liczba umorzonych Jednostek Uczestnictwa UFK (j.u.) Zakup Jednostek Uczestnictwa (w odniesieniu do UFK nominowanych w walucie obcej) do 7. Dnia Wyceny po dniu zapłacenia Składki. B) Zarządzana Platforma Inwestycyjna 1. Jeżeli inwestujesz w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej, liczbę Jednostek Uczestnictwa UFK Portfelowych zapisywanych na Rachunku w następstwie zapłacenia Składki ustalamy nie później niż w 7. Dniu Wyceny UFK Portfelowych po dniu zapłacenia Składki. 2. Jeżeli na Rachunku znajduje się część Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego o wartości niższej niż setna część podstawowej jednostki monetarnej waluty (np. o wartości niższej niż setna część złotego), w której są nominowane Jednostki Uczestnictwa UFK Portfelowego, zostanie ona umorzona i pobrana w całości w razie najbliższego pobrania części procentowej opłaty obsługowej, opłaty za zarządzanie, opłaty za ryzyko, w razie przeniesienia środków pomiędzy UFK Portfelowymi albo realizacji dyspozycji Przeksięgowania Składek. 32. RACHUNEK 1. Twój Rachunek składa się z Subkonta Składek Regularnych i Subkonta Składek Dodatkowych. 2. Na Subkoncie Składek Regularnych zapisujemy Jednostki Uczestnictwa, na które są zamieniane środki pochodzące ze Składek Regularnych. 3. Na Subkoncie Składek Dodatkowych są zapisywane Jednostki Uczestnictwa, na które są zamieniane środki pochodzące ze Składek Dodatkowych oraz Składek Regularnych zapłaconych ponad Składki Regularne należne za Pierwszy Okres Inwestycji. 4. W celu umożliwienia nam poprawnego rozpoznania i zapisania na Rachunku wpłaconej przez Ciebie Składki w postaci Jednostek Uczestnictwa, pamiętaj, aby wpłacając Składkę: 1) wskazać w opisie przelewu rodzaj wpłacanej Składki (Składka Regularna albo Składka Dodatkowa) oraz numer Wniosku albo Polisy; 2) upewnić się, że wpłacana przez Ciebie kwota nie jest niższa od kwoty zadeklarowanej przez Ciebie we Wniosku albo w innych doręczonych Ci przez nas dokumentach (np. w aneksie do Polisy); 3) upewnić się, że zostały przez Ciebie złożone wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczy zapłaty pierwszej Składki Regularnej. Jeżeli nie spełnisz warunków wskazanych w pkt 1) 3), nie będziemy mogli zapisać wpłaconej Składki na Rachunku bez podjęcia dodatkowych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. 5. Jeżeli jednak nie oznaczysz rodzaju wpłaconej Składki, wówczas zapiszemy ją na: 1) Subkoncie Składek Regularnych jeżeli zapłaty dokonujesz przed zapłaceniem wszystkich Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji; 2) Subkoncie Składek Dodatkowych jeżeli zapłaty dokonujesz po zapłaceniu wszystkich Składek Regularnych należnych za Pierwszy Okres Inwestycji. 33. PODZIAŁ SKŁADKI W WYBRANE UFK (ALOKACJA SKŁADKI) 1. Jeżeli inwestujesz w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej, możesz samodzielnie określić Alokację Składki, oddzielnie dla każdego z Subkont. 2. Każda nowo wpłacona Składka jest inwestowana zgodnie z ostatnio ustaloną przez Ciebie Alokacją Składki. 3. W każdym czasie możesz zmienić aktualną Alokację Składki. 20

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.1 Premium O OZNACZENIU AFP-OWU-1112 REGULAMINY FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Multi PIN AEGON 2.2 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON Program Swobodnego Inwestowania OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM AEGON

Bardziej szczegółowo

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony

Czas trwania umowy umowa jest zawierana na czas nieoznaczony Multi PIN AEGON 2.1 Parametry podstawowe Zakres Ubezpieczenia: Śmierć Ubezpieczonego Dożycie przez Ubezpieczonego do stu lat Śmierć NW (przez pierwsze 3 lata polisowe) Czas trwania umowy umowa jest zawierana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 PLUS REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Program Inwestycyjny EURO/DOLAR o oznaczeniu PLED-OWU-0315 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Aegon Program

Bardziej szczegółowo

Aegon Portfel Funduszy

Aegon Portfel Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Aegon Portfel Funduszy Regulaminy Funduszy Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFELOWEGO

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFELOWEGO OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM Aegon Invest One REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON LOKATA 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY I JA AZD-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków terminowego ubezpieczenia na życie AEGON Bezpieczni Bliscy

Bardziej szczegółowo

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-1112 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i dożycie AEGON Gwarantowany Program Emerytalny Plus

Bardziej szczegółowo

MULTI PIN AEGON FIRMA

MULTI PIN AEGON FIRMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON FIRMA O OZNACZENIU IFR-OWU-0513 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA MULTI PREMIUM BIS Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY NORDEA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ NORDEA STRATEG Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE - AEGON GWARANTOWANY PROGRAM EMERYTALNY PLUS IPG-OWU-0310 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY

OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY OGÓLNE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE AEGON BEZPIECZNI BLISCY TER-OWU-0310 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

AEGON Bezpieczni Bliscy

AEGON Bezpieczni Bliscy AEGON Bezpieczni Bliscy Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia jest: Życie Ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia jest: Śmierć Ubezpieczonego Ubezpieczony i Ubezpieczający Ubezpieczony =

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny AXA Premia ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie indeks PRE/08/07/18 Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ NORDEA PRZYSZŁOŚĆ Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA Strona 1 z 34 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DOBRY START JUNIORA zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 01/09/13

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Ubezpieczenia na życie Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Allianz Bonus Postanowienia

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Strateg Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający: Jest osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104)

Karta Produktu. Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Karta Produktu Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Expert Saver (KP-SEPT-160104) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać

Bardziej szczegółowo

Kod warunków: UB_OGIR115

Kod warunków: UB_OGIR115 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1/2012 do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Plan Inwestycyjny Lepsze Jutro, stanowiący jednocześnie załącznik nr 3a do

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną

Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Karta Produktu Global Selection Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy

Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy Ogólne warunki terminowego ubezpieczenia na życie Aegon Bezpieczni Bliscy o oznaczeniu TEM-OWU-0915 Zachęcamy Cię do uważnej lektury

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Portfel na Przyszłość DOZ-OWU-0312 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Portfel na Przyszłość ( Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ DLA KLIENTÓW BANKU BPH S.A. PREMIUM PLAN Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Życie Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Życie Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA

RENTA/ZU/2012/01. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA RENTA/ZU/2012/01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zwane również SŁONECZNA PERSPEKTYWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosuje się w

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Vital Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Regularną Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma prawo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania Studiów o oznaczeniu EDU-OWU-0114

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania Studiów o oznaczeniu EDU-OWU-0114 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania Studiów o oznaczeniu EDU-OWU-0114 SPIS TREŚCI 1. Czego dotyczy umowa? 2. Co podlega Ochronie Ubezpieczeniowej w Umowie? Kto i na jaki okres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI UI/OWU/359/05-2014/C OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ PROGRAM LOKACYJNY 3-LETNI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej

Załącznik Nr 1 do umowy generalnej OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ JEDNORAZOWĄ DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db INVEST OPTIMUM Rozdział 1: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS UI/OWU/354/05-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ZE SKŁADKĄ REGULARNĄ PROGRAM LOKACYJNY PLUS ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową

Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Karta Produktu Skandia Grand Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Active Dividend 3 Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PROGRES KORPO-OBLIGACJE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ143 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Plan Inwestycyjny Multi Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. DEFINICJE

Rozdział 1. DEFINICJE WARUNKI UBEZPIECZENIA PARETO II (kod: 2009_OFPARII_v.13) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego regulują zasady,

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Skandia Grand Plus Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku. kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nowa Czysta Energia Zysku kod: 2014_BOSNCEZ_v.03 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM HORYZONT OBLIGACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ117 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select. kod: 2015_MSL_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Multi Select kod: 2015_MSL_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant - Ropa Naftowa Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Selekt Plan Inwestycyjny Selekt Prestiż ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną regularnie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie?

Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? QA/FIR/1/2011 STRATEGIA LWA W SKRÓCIE Dlaczego warto mieć to ubezpieczenie? Strategia Lwa to elastyczne ubezpieczenie, które może zapewnić Twoim bliskim ochronę finansową w przypadku Twojej śmierci, a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU. zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZŁOŻA ZYSKU zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie Europa S.A. nr 01/12/12 z dnia 07.12.2012r. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL TRIO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Kod OWU: UB_OLIJ129 Definicje wyjaśniają najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku. (kod: 2014_BOSNCEZ_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Nowa Czysta Energia Zysku (kod: 2014_BOSNCEZ_v.10) Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PORTFEL OBLIGACJI PLUS Kod warunków: UB_OGIJ141 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają najważniejsze pojęcia,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL. kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL kod: 2013_RBOP_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE

Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE Acti GWARANT OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE i DOŻYCIE 2 PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM GOLD PERFORMANCE (kod: 2012_XLGP_v. 03) zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 05/07/12

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII

WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DB INWESTUJ W PRZYSZŁOŚĆ - STABILNY WZROST VIII Kod warunków: DB_OGIR131 WARUNKI UBEZPIECZENIA Definicje wyjaśniają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE

ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ACTI MIMPI OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE PREAMBUŁA Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia regulują stosunek pomiędzy MACIF Życie Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych a ubezpieczającym,

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną.

SuperFundusz. Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. SuperFundusz Plus SuperFundusz Nowe ubezpieczenia indywidualne z funduszem kapitałowym ze składką regularną. 1 Jeden wybór, wiele możliwości 2 Dwa produkty SuperFundusz Składka minimalna 1800 PLN i załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania

Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania inwestycje Szczególne warunki ubezpieczenia Aktywny Portfel Funduszy Program Regularnego Oszczędzania grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną dla klientów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym IDEALNY FUNDUSZ PLUS Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Spółki Medyczne OWU/SPÓŁKIMEDYCZNE/I-2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNEGO NA ŻYCIE I DOŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NOWA EUROPA Kod OWU: UB_OLIJ159 Na wzorzec umowny składają się Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI. kod: 2014_EFO_01_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym EUROPEJSKI FUNDUSZ OBLIGACJI kod: 2014_EFO_01_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start. kod: 2014_RBOPS_01_v. Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR Optymalny Portfel na Start kod: 2014_RBOPS_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania Studiów + o oznaczeniu EDU-OWU-0416

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania Studiów + o oznaczeniu EDU-OWU-0416 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Aegon Program Finansowania Studiów + o oznaczeniu EDU-OWU-0416 + Spis treści 1. Co oznaczają poszczególne pojęcia użyte w OWU? 2. Czego dotyczy Umowa? 3. Co podlega

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE TOP 5 POLSCY GIGANCI zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr 09/04/12 z dnia 20.04.2012r. zmienione Uchwałą Zarządu TU na Życie EUROPA SA nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Dynamika III 100 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa)

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest (składka jednorazowa) 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMJ/11/07/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis. kod: 2015_EKP_01_v.01 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Ekologiczny Portfel FIZ Bis kod: 2015_EKP_01_v.01 Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Nordea Gwarant Skandynawskie Giganty Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA WARUNKI UBEZPIECZENIA MULTISTRATEGIA 7 % (kod: 2011_OFMLS7_v.07) Niniejsze warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Klientów Ubezpieczającego MULTISTRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ubezpieczenie z przyszłością - PLUS ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

I. GŁÓWNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY Karta Produktu Trends Ubezpieczenie na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać składki, ale też ma

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO NORDEA IKE Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Nordea Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA. Ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA Ogólne warunki ubezpieczenia Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne............................................... 3 1. Postanowienia wstępne.................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM DIAMENTOWA PRZYSZŁOŚĆ Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem

Bardziej szczegółowo

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA 1. Opis i charakter produktu Ubezpieczenie bezterminowe o charakterze ochronno-inwestycyjnym łączące szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE

Charakterystyka Ubezpieczenia Nordea IKE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM NORDEA IKE 1. Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym typu E Nordea IKE przeznaczone jest dla osób, które chcą oszczędzać

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Deutsche Bank Polska S.A. db Gwarancja TOP 30_III Kod: GSDB01/06/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym FWR OPTYMALNY PORTFEL II (kod: 2016_RBOPII_01_v.01) Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE DLA KLIENTÓW DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKA AKCYJNA db Elita Funduszy III_3 Rozdział 1: Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki grupowego

Bardziej szczegółowo