1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, Warszawa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 672 Warszawa."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, , Poznań zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł (dalej zwana: Organizatorem). 1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, Warszawa. 1.3 Konkurs trwać będzie w dniach od r. do r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach sieci handlowych oraz w sklepach niezrzeszonych. Niniejszym Konkursem objęte są następujące, zakupione na terenie RP produkty Schwarzkopf & Henkel: Palette, Natura&Easy, Brillance, Essential Color, Taft, got2b, Gliss Kur, Schauma, Activ Dr. Hoting ( produkty promocyjne ). 1.4 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Henkel Polska sp. z o.o. oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a takŝe ich małŝonkowie i krewni w linii prostej. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1 Uczestnikiem konkursu moŝe być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski będąca konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, która dokona zakupu dwóch dowolnych produktów promocyjnych w czasie trwania konkursu z zastrzeŝeniem pkt Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących wymogów: dokonanie w czasie trwania konkursu zakupu przynajmniej dwóch dowolnych produktów promocyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak odnaleźć swój styl? oraz wysłanie w okresie od r. od godziny do r. do godziny w formie SMS-a odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w punkcie 2.2.2, pod numer 7043 (koszt SMS-a 0,50 zł netto, 0,61 zł brutto) przy czym prawidłowa treść SMSa konkursowego jest następująca: a) Przy zakupie produktów promocyjnych w sieci Real LOOKS.R.odpowiedź na pytanie konkursowe b) Przy zakupie produktów promocyjnych w sieci Carrefour LOOKS.C.odpowiedź na pytanie konkursowe c) Przy zakupie produktów promocyjnych w sieci Tesco LOOKS.T.odpowiedź na pytanie konkursowe d) Przy zakupie produktów promocyjnych w innym niŝ ww. sklepie LOOKS.odpowiedź na pytanie konkursowe 1

2 2.2.4 zachowanie oryginalnych paragonów kasowych potwierdzających zakup co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych dla kaŝdego wysłanego zgłoszenia do konkursu. 2.3 Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać w treści SMS-a odpowiedź na pytanie konkursowe. SMS zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe moŝe zawierać łącznie maksimum 160 znaków. 2.4 Data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) produktów promocyjnych nie moŝe być późniejsza niŝ data wysłania SMS-a, natomiast godzina zakupu (czyli godzina zakupu na paragonie kasowym) musi być wcześniejsza niŝ godzina wysłania SMS-a. 2.5 Paragon potwierdzający zakup 2 produktów promocyjnych w okresie trwania konkursu upowaŝniają do wysłania jednego SMS-a. KaŜdy przesłany SMS to jedno zgłoszenie w konkursie. Jeden Uczestnik moŝe przesłać więcej niŝ jedno zgłoszenie pod warunkiem kaŝdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 2.2, 2.3 oraz 2.4. MoŜliwość wysłania jednego SMS-a przysługuje za zakup co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia na podstawie jednego dowodu zakupu, nie zwiększa szansy wygrania nagród i będzie traktowane jako duplikat pierwszego zgłoszenia.. Zastrzega się, Ŝe przed odbiorem nagrody Uczestnik, który przesłał więcej niŝ jedno zgłoszenie moŝe zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu produktów promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS owych. 2.6 W odpowiedzi na kaŝdy wysłany prawidłowy SMS zgłoszeniowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niŝ w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMSa zwrotnego: Dziękujemy za zgłoszenie w konkursie WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ!. 2.7 Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny, nieczytelnie lub teŝ zawierające nieprawdziwe dane, złoŝone po upływie okresu trwania konkursu lub w przypadku, gdy data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) produktów nie będzie zgodna z datą wysłania SMS-a, a godzina zakupu (czyli godzina zakupu na paragonie kasowym) nie będzie wcześniejsza niŝ godzina wysłania SMS-a - nie będą brały udziału w konkursie. 2.8 Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 2.9 W konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, naleŝy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora, o których mowa w niniejszym regulaminie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS-a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a takŝe ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. 2

3 2.13 Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach konkursu Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe. 3 PULA NAGRÓD W KONKURSIE 3.1 Nagrodami w konkursie są: Nagrody główne: 5 sesji zakupowych ze stylistą w Mediolanie (we Włoszech) dla 5 osób, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wartość jednostkowa nagrody głównej to 30999,75 pln brutto. W skład kaŝdej nagrody głównej wchodzą dwie części: a) część pierwsza: transport, wyŝywienie i 3 noclegi w Mediolanie, pula pienięŝna 5000 zł do wykorzystania przez Zwycięzcę podczas sesji zakupowej w Mediolanie, konsultacja stylisty b) część druga: nagroda pienięŝna w wysokości 3099,975 zł, Część druga kaŝdej z nagród głównych zostanie przeznaczona na pokrycie naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody głównej. Szczegółowy opis nagrody głównej zawiera załącznik nr 3 do regulaminu Nagrody dodatkowe: 30 nagród dodatkowych dla 30 osób, które udzielą kolejnych najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. W skład nagrody dodatkowej wchodzi: zegarek Giorgio Armani o wartości jednostkowej 1525 złotych brutto oraz nagroda pienięŝna w wysokości 166,66 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody dodatkowej. Szczegółowy opis nagrody dodatkowej zawiera załącznik nr 3 do regulaminu Nagrody uzupełniające I stopnia: 100 portfeli skórzanych o wartości jednostkowej 151,28 zł brutto kaŝdy otrzymają Uczestnicy, o których mowa w pkt regulaminu. Szczegółowy opis nagrody dodatkowej zawiera załącznik nr 3 do regulaminu Nagrody uzupełniające II stopnia: 500 zestawów kosmetyków firmy Henkel o wartości jednostkowej 50 pln brutto kaŝdy otrzymają Uczestnicy, o których mowa w pkt 4.2 Regulaminu. Szczegółowy opis nagrody dodatkowej zawiera załącznik nr 3 do regulaminu Nagrody uzupełniające III stopnia: 30 perfum Emporio Armani 50 ml o wartości jednostkowej 195 zł brutto kaŝdy oraz 30 ksiąŝek pt. Księga kobiecych sylwetek o wartości jednostkowej 89,90 zł brutto kaŝda oraz 30 ksiąŝek pt. Jak dobrze wyglądać nago? o wartości jednostkowej 34,90 zł brutto kaŝda otrzymają Uczestnicy, o których mowa w pkt 4.3. regulaminu. 3.2 Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie ,2803 złotych brutto. 3.3 Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód o wartości większej niŝ 760 zł brutto uzyskany z tytułu nagrody podlega w całości opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator. Uczestnik przystępując do konkursu wyraŝą zgodę na przekazanie dodatkowej wygranej pienięŝnej, o której mowa w pkt oraz niniejszego regulaminu Organizatorowi na potrzeby podatku od wygranej. Wydanie nagrody rzeczowej nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika. Organizator odprowadzi naleŝny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego a takŝe wystawi stosowny dokument (PIT). 3

4 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1 Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jedna osoba i jeden numer telefonu moŝe wygrać nie więcej niŝ jedną nagrodę główną albo nagrodę dodatkową i nie więcej niŝ jedną nagrodę uzupełniającą z kaŝdego rodzaju w czasie trwania Konkursu. 4.2 Nagrody uzupełniające II stopnia, o których mowa w pkt otrzyma pierwszych 500 uczestników, którzy dokonali zakupu produktów promocyjnych w sieci sklepów Real oraz których prawidłowe zgłoszenie SMS o treści rozpoczynającej się od LOOKSR. zostanie zarejestrowane w systemie informatycznym organizatora. 500 Uczestników, którzy prześlą odpowiedz na pytanie konkursowe najbliŝej godziny 00:00:00 pierwszego dnia trwania konkursu, przy czym liczy się czas przesłania sms zarejestrowany w systemie informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora od godziny 00:00:00. Organizator rejestruje czas otrzymania sms-a przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,0001 sekundy. W przypadku, gdy ze względu na niewystarczająca ilość zgłoszeń sms pierwszego dnia konkursu zostanie wyłonionych mniej niŝ 500 zwycięzców nagród uzupełniających II stopnia, zwycięzcy pozostałych nagród uzupełniających II stopnia będą wyłaniani w kolejnych dniach konkursu według ww. zasad do momentu wyczerpania puli nagród uzupełniających II stopnia. 4.3 Nagrody uzupełniające III stopnia, o których mowa w pkt otrzyma pierwszych 90 uczestników, którzy dokonali zakupu produktów promocyjnych w sieci sklepów Carrefour oraz których prawidłowe zgłoszenie SMS o treści rozpoczynającej się od LOOKSC. zostanie zarejestrowane w systemie informatycznym organizatora. 90 Uczestników, którzy prześlą odpowiedz na pytanie konkursowe najbliŝej godziny 00:00:00 pierwszego dnia trwania konkursu, przy czym liczy się czas przesłania sms zarejestrowany w systemie informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora od godziny 00:00:00. Organizator rejestruje czas otrzymania sms-a przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,0001 sekundy. W przypadku, gdy ze względu na niewystarczająca ilość zgłoszeń sms pierwszego dnia konkursu zostanie wyłonionych mniej niŝ 90 zwycięzców nagród uzupełniających III stopnia, zwycięzcy pozostałych nagród uzupełniających III stopnia będą wyłaniani w kolejnych dniach konkursu według ww. zasad do momentu wyczerpania puli nagród uzupełniających III stopnia Pierwszych 30 prawidłowych zgłoszeń zarejestrowanych przez system zostanie nagrodzonych perfumami Emporio Armani, kolejnych 30 zgłoszeń ksiąŝka pt. Księga kobiecych sylwetek oraz kolejne 30 ksiąŝka pt. Jak dobrze wyglądać nago?. 4.4 Wyboru zwycięskich Uczestników (Zwycięzców) według kryteriów opisanych odpowiednio w pkt 4.5.1, Regulaminu, którym zostaną przyznane nagrody główne, nagrody dodatkowe, nagrody uzupełniające I stopnia dokona komisja konkursowa zwana dalej Komisją, w składzie: dwóch przedstawicieli Organizatora, jeden przedstawiciel Henkel Polska Sp. z o.o.. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie się r. 4.5 Komisja dokona wyboru: najciekawszych odpowiedzi spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych zgłoszeń oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności i ciekawej treści odpowiedzi (najciekawsze odpowiedzi zostaną uszeregowane od pozycji 1 do 35 zgodnie ze stopniem w jakim spełniają kryteria oceny opisane w niniejszym punkcie). Zwycięzcy wybrani zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.1 i 4.4 oraz spełniający warunki opisane w pkt otrzymają odpowiednio nagrody opisane w punkcie i 3.1.2, czyli 5 Zwycięzców, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną opisaną w punkcie 3.1.1, kolejnych 30 Zwycięzców, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi otrzyma nagrodę dodatkową, opisaną w punkcie

5 najciekawszych odpowiedzi spośród nadesłanych prawidłowych zgłoszeń Uczestników, którzy dokonali zakupu produktów promocyjnych w sieci sklepów Tesco oraz których treść rozpoczyna się od LOOKST. oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności i ciekawej treści odpowiedzi. Zwycięzcy wybrani zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.1 i 4.4 oraz spełniający warunki opisane w pkt otrzymają odpowiednio nagrody opisane w punkcie Wyniki prac Komisji będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz pod adresem 4.7 Powiadomienie o wygranej: Zwycięzcy otrzymujący nagrody uzupełniające II stopnia będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym liczba uczestników zarejestrowanych przez system Organizatora, którzy dokonali prawidłowych zgłoszeń SMS rozpoczynających się od treści LOOKSR będzie większa niŝ 500 zgłoszeń Zwycięzcy otrzymujący nagrody uzupełniające III stopnia będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym liczba uczestników zarejestrowanych przez system Organizatora, którzy dokonali prawidłowych zgłoszeń SMS rozpoczynających się od treści LOOKSC będzie większa niŝ 90 zgłoszeń Zwycięzcy którym zostaną przyznane nagrody główne, nagrody dodatkowe, nagrody uzupełniające I stopnia będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym Komisja konkursowa dokonała wyboru Zwycięzców, o którym mowa w pkt 4.4 Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w konkursie oraz przesłać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, datę urodzenia) wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o treści, na adres i w terminie, o których mowa w pkt. 4.8 i 4.9 regulaminu. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie, przy czym za kaŝdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyŝej opisanej procedury. W wypadku braku moŝliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyŝej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a o terminie (wyraŝonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody. 4.8 W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia Zwycięzca jest zobowiązany przesłać na adres ODKRYJ SWÓJ STYL I WYGRAJ, skr. poczt.142, Poznań 2, zgłoszenie zawierające: a. swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 4.7 wraz z numerem telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie, b. oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych z datą wcześniejszą niŝ data wysłania SMS-a, przy czym dla nagród uzupełniających I stopnia musi być to paragon potwierdzający zakup produktów promocyjnych w sieci Real, dla nagród uzupełniających II stopnia musi być to paragon potwierdzający zakup produktów promocyjnych w sieci Carrefour, dla nagród uzupełniających III stopnia musi być to paragon potwierdzający zakup produktów promocyjnych w sieci Tesco, dla nagród głównych i dodatkowych paragon 5

6 potwierdzający zakup produktów promocyjnych moŝe pochodzić z dowolnego sklepu, zarówno ze sklepu naleŝącego do sieci handlowej, jak i ze sklepu niezrzeszonego. c. podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy WyraŜam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, Poznań i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Warszawa moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ, w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród i Zapoznałem się z regulaminem konkursu WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ i wyraŝam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz dobrowolności ich podania. 4.9 Dane osobowe Zwycięzców, o których mowa w pkt. 4.8 zawierać będą: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz numer telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Do Zgłoszeń przesyłanych przez osoby, które nie ukończyły 18 lat musi zostać dołączona pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na udział w konkursie Nagrody dodatkowe i uzupełniające zostaną wydane najpóźniej do dnia Nagrody dodatkowe i uzupełniające zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę Realizacja nagrody głównej - wyjazd na sesję zakupową ze stylistą do Mediolanu odbędzie się w terminie Zwycięzcy nagród głównych zobowiązani są do potwierdzenia chęci wyjazdu do W przypadku odmowy przyjęcia nagrody głównej przez Zwycięzcę nie będzie wypłacany ekwiwalent finansowy. Miejsce osoby odmawiającej przyjęcia nagrody głównej zajmie autor kolejnej odpowiedzi na liście wybranych przez Komisję zgodnie z pkt (dalej osoba rezerwowa). Osoba rezerwowa przyjmująca nagrodę główną nie otrzyma nagrody dodatkowej. Osoba odmawiająca przyjęcia nagrody głównej otrzyma nagrodę dodatkową. W wypadku gdyby kolejna osoba rezerwowa równieŝ odmówiła przyjęcia nagrody głównej procedura zostanie powtórzona do skutku. W wypadku gdyby wszystkie z osób rezerwowych wyłonionych kolejno wg opisanej procedury odmówiły przyjęcia nagrody głównej, nagroda główna nie zostanie przyznana. Kompletna lista Zwycięzców zostanie zamknięta Na miejsce osoby rezerwowej, która została powołana do nagrody głównej, nie wchodzi inna osoba, która wcześniej nie znalazła się wśród Zwycięzców wybranych zgodnie z pkt Organizator zastrzega, iŝ pula pienięŝna do wykorzystania przez Zwycięzcę podczas sesji zakupowej ze Stylistą moŝe być przeznaczona tylko i wyłącznie do Jego indywidualnego uŝytku i jest traktowana jako część nagrody głównej, do zrealizowania podczas pobytu w Mediolanie, w terminie W wypadku niewykorzystania całej kwoty zł, niewykorzystana części puli ulega przepadkowi na rzecz Organizatora Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych i/lub paragonu/ów w sposób i terminie określonym w pkt. 4.8, 4.9 i 4.10 powoduje utratę prawa do nagrody Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagród, wymiany na inną nagrodę rzeczową, ani otrzymania ich ekwiwalentu pienięŝnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciąŝących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 6

7 4.19 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŝność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leŝących po stronie Zwycięzcy konkursu Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora Odbiór nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. W przypadku nagrody głównej w momencie przekazania i podpisania przez Zwycięzcę potwierdzenia odbioru nagrody głównej Zwycięzca staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody głównej, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody z zastrzeŝeniem Ŝe Organizator dochował naleŝytej staranności by nagroda odpowiadała opisowi zawartemu w niniejszym regulaminie Organizator dochowa wszelkiej staranności przy dostarczaniu nagród, nie odpowiada jednak za ewentualne opóźnienia wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu poczty kurierskiej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Laureata adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, jeŝeli Zwycięzca nie powiadomi niezwłocznie Organizatora o takiej zmianie uniemoŝliwiającą przesłanie nagrody, jak równieŝ za niemoŝność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora Organizator ma prawo w kaŝdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak równieŝ odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. 5. PRAWA AUTORSKIE 5.1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych odpowiedzi w ramach rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 2.2.2, stanowiąc utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn.zm.) zostaną przeniesione przez Zwycięzcę na Organizatora na podstawie odrębnej pisemnej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą w terminie 14 dni od momentu telefonicznego powiadomienia Zwycięzcy o wygranej Poprzez udział w konkursie i wysłanie odpowiedzi konkursowej Uczestnik oświadcza, Ŝe jest wyłącznym autorem tych odpowiedzi, traktowanych jako całość, jak równieŝ kaŝdej moŝliwej do wyodrębnienia części odpowiedzi, oraz Ŝe jest właścicielem wszelkich majątkowych praw autorskich do tych odpowiedzi Poprzez udział w konkursie i wysłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, Ŝe powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w Ŝaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich i Ŝe jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciąŝone Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel Polska Sp. z o.o. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 5.3 i 5.4 powyŝej Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Henkel Polska Sp. z o.o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym takŝe na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 7

8 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia roku (decyduje data doręczenia do Organizatora). Reklamacje złoŝone prawidłowo, ale dostarczone po roku nie będą uwzględniane Zgłoszenie reklamacyjne naleŝy wysłać listem poleconym pod adresem Organizatora z dopiskiem "Reklamacja" Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty jej otrzymania Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej. Są one ostateczne i wiąŝące. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adresem podanym w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator moŝe ponadto powiadomić o decyzji komisji telefonicznie. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Zwycięzcy konkursu wyraŝają zgodę w formie złoŝonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ, ogłoszenia wyników oraz w celu wydania nagród Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszego konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku konkursu jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. KaŜdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie równieŝ w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na stronie W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych moŝe odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 8

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 672 Warszawa.

1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 672 Warszawa. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zaprzyjaźnij się z pięknem (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, 60-413, Poznao zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

1.2 Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska.

1.2 Organizator działa na zlecenie McCormick Polska S.A. z siedzibą w Stefanowie, przy ul. Malinowej 18/20, 05-552 Wólka Kosowska. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wielkanoc jak malowana od Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzaoska 8, 60-413, Poznao zarejestrowana w Sądzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj z festiwalem kolorów Palette!

REGULAMIN KONKURSU Wygraj z festiwalem kolorów Palette! REGULAMIN KONKURSU Wygraj z festiwalem kolorów Palette! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wygraj z festiwalem kolorów Palette! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe w Tesco 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wszystkie drogi prowadzą do Nescafe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO Zaprzyjaźnij się z pięknem w sieci Dayli (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Zaprzyjaźnij się z pięknem (dalej Konkurs ) jest Albedo

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE

R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N L O T E R I I A U D I O T E K S O W E J ZADBAJ O ZĘBY PSA JAK O SWOJE 1.1. Organizatorem konsumenckiej Loterii audioteksowej Zadbaj o zęby psa jak o swoje, zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką

R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką R E G U L A M I N L O T E R I I AUDIOTEKSOWEJ Wyskocz z kapci z Nałęczowianką 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konsumenckiej loterii audioteksowej Wyskocz z kapci z Nałęczowianką, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo