1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, Warszawa.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, 02 672 Warszawa."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, , Poznań zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł (dalej zwana: Organizatorem). 1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, Warszawa. 1.3 Konkurs trwać będzie w dniach od r. do r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sklepach sieci handlowych oraz w sklepach niezrzeszonych. Niniejszym Konkursem objęte są następujące, zakupione na terenie RP produkty Schwarzkopf & Henkel: Palette, Natura&Easy, Brillance, Essential Color, Taft, got2b, Gliss Kur, Schauma, Activ Dr. Hoting ( produkty promocyjne ). 1.4 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Henkel Polska sp. z o.o. oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a takŝe ich małŝonkowie i krewni w linii prostej. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1 Uczestnikiem konkursu moŝe być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski będąca konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, która dokona zakupu dwóch dowolnych produktów promocyjnych w czasie trwania konkursu z zastrzeŝeniem pkt Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących wymogów: dokonanie w czasie trwania konkursu zakupu przynajmniej dwóch dowolnych produktów promocyjnych oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak odnaleźć swój styl? oraz wysłanie w okresie od r. od godziny do r. do godziny w formie SMS-a odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w punkcie 2.2.2, pod numer 7043 (koszt SMS-a 0,50 zł netto, 0,61 zł brutto) przy czym prawidłowa treść SMSa konkursowego jest następująca: a) Przy zakupie produktów promocyjnych w sieci Real LOOKS.R.odpowiedź na pytanie konkursowe b) Przy zakupie produktów promocyjnych w sieci Carrefour LOOKS.C.odpowiedź na pytanie konkursowe c) Przy zakupie produktów promocyjnych w sieci Tesco LOOKS.T.odpowiedź na pytanie konkursowe d) Przy zakupie produktów promocyjnych w innym niŝ ww. sklepie LOOKS.odpowiedź na pytanie konkursowe 1

2 2.2.4 zachowanie oryginalnych paragonów kasowych potwierdzających zakup co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych dla kaŝdego wysłanego zgłoszenia do konkursu. 2.3 Prawidłowe zgłoszenie do konkursu powinno zawierać w treści SMS-a odpowiedź na pytanie konkursowe. SMS zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe moŝe zawierać łącznie maksimum 160 znaków. 2.4 Data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) produktów promocyjnych nie moŝe być późniejsza niŝ data wysłania SMS-a, natomiast godzina zakupu (czyli godzina zakupu na paragonie kasowym) musi być wcześniejsza niŝ godzina wysłania SMS-a. 2.5 Paragon potwierdzający zakup 2 produktów promocyjnych w okresie trwania konkursu upowaŝniają do wysłania jednego SMS-a. KaŜdy przesłany SMS to jedno zgłoszenie w konkursie. Jeden Uczestnik moŝe przesłać więcej niŝ jedno zgłoszenie pod warunkiem kaŝdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 2.2, 2.3 oraz 2.4. MoŜliwość wysłania jednego SMS-a przysługuje za zakup co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych. Wielokrotne przesłanie zgłoszenia na podstawie jednego dowodu zakupu, nie zwiększa szansy wygrania nagród i będzie traktowane jako duplikat pierwszego zgłoszenia.. Zastrzega się, Ŝe przed odbiorem nagrody Uczestnik, który przesłał więcej niŝ jedno zgłoszenie moŝe zostać zobligowany przez Organizatora do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu produktów promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS owych. 2.6 W odpowiedzi na kaŝdy wysłany prawidłowy SMS zgłoszeniowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niŝ w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMSa zwrotnego: Dziękujemy za zgłoszenie w konkursie WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ!. 2.7 Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny, nieczytelnie lub teŝ zawierające nieprawdziwe dane, złoŝone po upływie okresu trwania konkursu lub w przypadku, gdy data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) produktów nie będzie zgodna z datą wysłania SMS-a, a godzina zakupu (czyli godzina zakupu na paragonie kasowym) nie będzie wcześniejsza niŝ godzina wysłania SMS-a - nie będą brały udziału w konkursie. 2.8 Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 2.9 W konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, naleŝy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora, o których mowa w niniejszym regulaminie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS-a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a takŝe ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych. 2

3 2.13 Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach konkursu Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe. 3 PULA NAGRÓD W KONKURSIE 3.1 Nagrodami w konkursie są: Nagrody główne: 5 sesji zakupowych ze stylistą w Mediolanie (we Włoszech) dla 5 osób, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Wartość jednostkowa nagrody głównej to 30999,75 pln brutto. W skład kaŝdej nagrody głównej wchodzą dwie części: a) część pierwsza: transport, wyŝywienie i 3 noclegi w Mediolanie, pula pienięŝna 5000 zł do wykorzystania przez Zwycięzcę podczas sesji zakupowej w Mediolanie, konsultacja stylisty b) część druga: nagroda pienięŝna w wysokości 3099,975 zł, Część druga kaŝdej z nagród głównych zostanie przeznaczona na pokrycie naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody głównej. Szczegółowy opis nagrody głównej zawiera załącznik nr 3 do regulaminu Nagrody dodatkowe: 30 nagród dodatkowych dla 30 osób, które udzielą kolejnych najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. W skład nagrody dodatkowej wchodzi: zegarek Giorgio Armani o wartości jednostkowej 1525 złotych brutto oraz nagroda pienięŝna w wysokości 166,66 zł, która zostanie przeznaczona na pokrycie naleŝnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody dodatkowej. Szczegółowy opis nagrody dodatkowej zawiera załącznik nr 3 do regulaminu Nagrody uzupełniające I stopnia: 100 portfeli skórzanych o wartości jednostkowej 151,28 zł brutto kaŝdy otrzymają Uczestnicy, o których mowa w pkt regulaminu. Szczegółowy opis nagrody dodatkowej zawiera załącznik nr 3 do regulaminu Nagrody uzupełniające II stopnia: 500 zestawów kosmetyków firmy Henkel o wartości jednostkowej 50 pln brutto kaŝdy otrzymają Uczestnicy, o których mowa w pkt 4.2 Regulaminu. Szczegółowy opis nagrody dodatkowej zawiera załącznik nr 3 do regulaminu Nagrody uzupełniające III stopnia: 30 perfum Emporio Armani 50 ml o wartości jednostkowej 195 zł brutto kaŝdy oraz 30 ksiąŝek pt. Księga kobiecych sylwetek o wartości jednostkowej 89,90 zł brutto kaŝda oraz 30 ksiąŝek pt. Jak dobrze wyglądać nago? o wartości jednostkowej 34,90 zł brutto kaŝda otrzymają Uczestnicy, o których mowa w pkt 4.3. regulaminu. 3.2 Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie ,2803 złotych brutto. 3.3 Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód o wartości większej niŝ 760 zł brutto uzyskany z tytułu nagrody podlega w całości opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator. Uczestnik przystępując do konkursu wyraŝą zgodę na przekazanie dodatkowej wygranej pienięŝnej, o której mowa w pkt oraz niniejszego regulaminu Organizatorowi na potrzeby podatku od wygranej. Wydanie nagrody rzeczowej nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika. Organizator odprowadzi naleŝny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego a takŝe wystawi stosowny dokument (PIT). 3

4 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1 Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie, które udzielą najciekawszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Jedna osoba i jeden numer telefonu moŝe wygrać nie więcej niŝ jedną nagrodę główną albo nagrodę dodatkową i nie więcej niŝ jedną nagrodę uzupełniającą z kaŝdego rodzaju w czasie trwania Konkursu. 4.2 Nagrody uzupełniające II stopnia, o których mowa w pkt otrzyma pierwszych 500 uczestników, którzy dokonali zakupu produktów promocyjnych w sieci sklepów Real oraz których prawidłowe zgłoszenie SMS o treści rozpoczynającej się od LOOKSR. zostanie zarejestrowane w systemie informatycznym organizatora. 500 Uczestników, którzy prześlą odpowiedz na pytanie konkursowe najbliŝej godziny 00:00:00 pierwszego dnia trwania konkursu, przy czym liczy się czas przesłania sms zarejestrowany w systemie informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora od godziny 00:00:00. Organizator rejestruje czas otrzymania sms-a przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,0001 sekundy. W przypadku, gdy ze względu na niewystarczająca ilość zgłoszeń sms pierwszego dnia konkursu zostanie wyłonionych mniej niŝ 500 zwycięzców nagród uzupełniających II stopnia, zwycięzcy pozostałych nagród uzupełniających II stopnia będą wyłaniani w kolejnych dniach konkursu według ww. zasad do momentu wyczerpania puli nagród uzupełniających II stopnia. 4.3 Nagrody uzupełniające III stopnia, o których mowa w pkt otrzyma pierwszych 90 uczestników, którzy dokonali zakupu produktów promocyjnych w sieci sklepów Carrefour oraz których prawidłowe zgłoszenie SMS o treści rozpoczynającej się od LOOKSC. zostanie zarejestrowane w systemie informatycznym organizatora. 90 Uczestników, którzy prześlą odpowiedz na pytanie konkursowe najbliŝej godziny 00:00:00 pierwszego dnia trwania konkursu, przy czym liczy się czas przesłania sms zarejestrowany w systemie informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora od godziny 00:00:00. Organizator rejestruje czas otrzymania sms-a przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,0001 sekundy. W przypadku, gdy ze względu na niewystarczająca ilość zgłoszeń sms pierwszego dnia konkursu zostanie wyłonionych mniej niŝ 90 zwycięzców nagród uzupełniających III stopnia, zwycięzcy pozostałych nagród uzupełniających III stopnia będą wyłaniani w kolejnych dniach konkursu według ww. zasad do momentu wyczerpania puli nagród uzupełniających III stopnia Pierwszych 30 prawidłowych zgłoszeń zarejestrowanych przez system zostanie nagrodzonych perfumami Emporio Armani, kolejnych 30 zgłoszeń ksiąŝka pt. Księga kobiecych sylwetek oraz kolejne 30 ksiąŝka pt. Jak dobrze wyglądać nago?. 4.4 Wyboru zwycięskich Uczestników (Zwycięzców) według kryteriów opisanych odpowiednio w pkt 4.5.1, Regulaminu, którym zostaną przyznane nagrody główne, nagrody dodatkowe, nagrody uzupełniające I stopnia dokona komisja konkursowa zwana dalej Komisją, w składzie: dwóch przedstawicieli Organizatora, jeden przedstawiciel Henkel Polska Sp. z o.o.. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie się r. 4.5 Komisja dokona wyboru: najciekawszych odpowiedzi spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych zgłoszeń oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności i ciekawej treści odpowiedzi (najciekawsze odpowiedzi zostaną uszeregowane od pozycji 1 do 35 zgodnie ze stopniem w jakim spełniają kryteria oceny opisane w niniejszym punkcie). Zwycięzcy wybrani zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.1 i 4.4 oraz spełniający warunki opisane w pkt otrzymają odpowiednio nagrody opisane w punkcie i 3.1.2, czyli 5 Zwycięzców, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi otrzyma nagrodę główną opisaną w punkcie 3.1.1, kolejnych 30 Zwycięzców, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi otrzyma nagrodę dodatkową, opisaną w punkcie

5 najciekawszych odpowiedzi spośród nadesłanych prawidłowych zgłoszeń Uczestników, którzy dokonali zakupu produktów promocyjnych w sieci sklepów Tesco oraz których treść rozpoczyna się od LOOKST. oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności i ciekawej treści odpowiedzi. Zwycięzcy wybrani zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.1 i 4.4 oraz spełniający warunki opisane w pkt otrzymają odpowiednio nagrody opisane w punkcie Wyniki prac Komisji będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz pod adresem 4.7 Powiadomienie o wygranej: Zwycięzcy otrzymujący nagrody uzupełniające II stopnia będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym liczba uczestników zarejestrowanych przez system Organizatora, którzy dokonali prawidłowych zgłoszeń SMS rozpoczynających się od treści LOOKSR będzie większa niŝ 500 zgłoszeń Zwycięzcy otrzymujący nagrody uzupełniające III stopnia będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym liczba uczestników zarejestrowanych przez system Organizatora, którzy dokonali prawidłowych zgłoszeń SMS rozpoczynających się od treści LOOKSC będzie większa niŝ 90 zgłoszeń Zwycięzcy którym zostaną przyznane nagrody główne, nagrody dodatkowe, nagrody uzupełniające I stopnia będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym Komisja konkursowa dokonała wyboru Zwycięzców, o którym mowa w pkt 4.4 Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w konkursie oraz przesłać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, datę urodzenia) wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o treści, na adres i w terminie, o których mowa w pkt. 4.8 i 4.9 regulaminu. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie, przy czym za kaŝdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyŝej opisanej procedury. W wypadku braku moŝliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyŝej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a o terminie (wyraŝonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody. 4.8 W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia Zwycięzca jest zobowiązany przesłać na adres ODKRYJ SWÓJ STYL I WYGRAJ, skr. poczt.142, Poznań 2, zgłoszenie zawierające: a. swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 4.7 wraz z numerem telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie, b. oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych z datą wcześniejszą niŝ data wysłania SMS-a, przy czym dla nagród uzupełniających I stopnia musi być to paragon potwierdzający zakup produktów promocyjnych w sieci Real, dla nagród uzupełniających II stopnia musi być to paragon potwierdzający zakup produktów promocyjnych w sieci Carrefour, dla nagród uzupełniających III stopnia musi być to paragon potwierdzający zakup produktów promocyjnych w sieci Tesco, dla nagród głównych i dodatkowych paragon 5

6 potwierdzający zakup produktów promocyjnych moŝe pochodzić z dowolnego sklepu, zarówno ze sklepu naleŝącego do sieci handlowej, jak i ze sklepu niezrzeszonego. c. podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy WyraŜam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, Poznań i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Warszawa moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ, w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród i Zapoznałem się z regulaminem konkursu WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ i wyraŝam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz dobrowolności ich podania. 4.9 Dane osobowe Zwycięzców, o których mowa w pkt. 4.8 zawierać będą: imię, nazwisko, adres, datę urodzenia oraz numer telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne Do Zgłoszeń przesyłanych przez osoby, które nie ukończyły 18 lat musi zostać dołączona pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na udział w konkursie Nagrody dodatkowe i uzupełniające zostaną wydane najpóźniej do dnia Nagrody dodatkowe i uzupełniające zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę Realizacja nagrody głównej - wyjazd na sesję zakupową ze stylistą do Mediolanu odbędzie się w terminie Zwycięzcy nagród głównych zobowiązani są do potwierdzenia chęci wyjazdu do W przypadku odmowy przyjęcia nagrody głównej przez Zwycięzcę nie będzie wypłacany ekwiwalent finansowy. Miejsce osoby odmawiającej przyjęcia nagrody głównej zajmie autor kolejnej odpowiedzi na liście wybranych przez Komisję zgodnie z pkt (dalej osoba rezerwowa). Osoba rezerwowa przyjmująca nagrodę główną nie otrzyma nagrody dodatkowej. Osoba odmawiająca przyjęcia nagrody głównej otrzyma nagrodę dodatkową. W wypadku gdyby kolejna osoba rezerwowa równieŝ odmówiła przyjęcia nagrody głównej procedura zostanie powtórzona do skutku. W wypadku gdyby wszystkie z osób rezerwowych wyłonionych kolejno wg opisanej procedury odmówiły przyjęcia nagrody głównej, nagroda główna nie zostanie przyznana. Kompletna lista Zwycięzców zostanie zamknięta Na miejsce osoby rezerwowej, która została powołana do nagrody głównej, nie wchodzi inna osoba, która wcześniej nie znalazła się wśród Zwycięzców wybranych zgodnie z pkt Organizator zastrzega, iŝ pula pienięŝna do wykorzystania przez Zwycięzcę podczas sesji zakupowej ze Stylistą moŝe być przeznaczona tylko i wyłącznie do Jego indywidualnego uŝytku i jest traktowana jako część nagrody głównej, do zrealizowania podczas pobytu w Mediolanie, w terminie W wypadku niewykorzystania całej kwoty zł, niewykorzystana części puli ulega przepadkowi na rzecz Organizatora Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych i/lub paragonu/ów w sposób i terminie określonym w pkt. 4.8, 4.9 i 4.10 powoduje utratę prawa do nagrody Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeŝenia szczególnych właściwości nagród, wymiany na inną nagrodę rzeczową, ani otrzymania ich ekwiwalentu pienięŝnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciąŝących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 6

7 4.19 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŝność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leŝących po stronie Zwycięzcy konkursu Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora Odbiór nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. W przypadku nagrody głównej w momencie przekazania i podpisania przez Zwycięzcę potwierdzenia odbioru nagrody głównej Zwycięzca staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody głównej, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody z zastrzeŝeniem Ŝe Organizator dochował naleŝytej staranności by nagroda odpowiadała opisowi zawartemu w niniejszym regulaminie Organizator dochowa wszelkiej staranności przy dostarczaniu nagród, nie odpowiada jednak za ewentualne opóźnienia wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu poczty kurierskiej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Laureata adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, jeŝeli Zwycięzca nie powiadomi niezwłocznie Organizatora o takiej zmianie uniemoŝliwiającą przesłanie nagrody, jak równieŝ za niemoŝność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Zwycięzcę. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora Organizator ma prawo w kaŝdym momencie trwania konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie, jak równieŝ odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. 5. PRAWA AUTORSKIE 5.1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych odpowiedzi w ramach rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 2.2.2, stanowiąc utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn.zm.) zostaną przeniesione przez Zwycięzcę na Organizatora na podstawie odrębnej pisemnej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą w terminie 14 dni od momentu telefonicznego powiadomienia Zwycięzcy o wygranej Poprzez udział w konkursie i wysłanie odpowiedzi konkursowej Uczestnik oświadcza, Ŝe jest wyłącznym autorem tych odpowiedzi, traktowanych jako całość, jak równieŝ kaŝdej moŝliwej do wyodrębnienia części odpowiedzi, oraz Ŝe jest właścicielem wszelkich majątkowych praw autorskich do tych odpowiedzi Poprzez udział w konkursie i wysłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, Ŝe powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w Ŝaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw majątkowych lub dóbr osobistych osób trzecich i Ŝe jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciąŝone Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel Polska Sp. z o.o. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 5.3 i 5.4 powyŝej Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Henkel Polska Sp. z o.o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym takŝe na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 7

8 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia roku (decyduje data doręczenia do Organizatora). Reklamacje złoŝone prawidłowo, ale dostarczone po roku nie będą uwzględniane Zgłoszenie reklamacyjne naleŝy wysłać listem poleconym pod adresem Organizatora z dopiskiem "Reklamacja" Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty jej otrzymania Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej. Są one ostateczne i wiąŝące. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adresem podanym w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator moŝe ponadto powiadomić o decyzji komisji telefonicznie. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Zwycięzcy konkursu wyraŝają zgodę w formie złoŝonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu WYBIERZ SWÓJ STYL I WYGRAJ, ogłoszenia wyników oraz w celu wydania nagród Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszego konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku konkursu jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. KaŜdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie równieŝ w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na stronie W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych moŝe odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 8

REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew

REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew REGULAMIN KONKURSU Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem ( Organizator ) konkursu Wytypuj wynik meczu Jagiellonia - Widzew (Konkurs) jest: 1.2 Konkurs trwać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Pomożemy spłacić Twój kredyt 1.1. Organizatorem Loterii, jest spółka Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, kod poczt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu LEGO Friends

Regulamin Konkursu LEGO Friends Regulamin Konkursu LEGO Friends 1. Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą LEGO Friends na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej Konkurs ). 2. 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia

Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia Regulamin konkursu Spełniamy świąteczne marzenia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Spełniamy świąteczne marzenia jest firma Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jesień od kuchni

REGULAMIN KONKURSU Jesień od kuchni REGULAMIN KONKURSU Jesień od kuchni 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Jesień od kuchni (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem

Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem I. Postanowienia ogólne Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie SMS Miss Lata z Radiem (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze życzenia dla Chopina

REGULAMIN KONKURSU Najlepsze życzenia dla Chopina REGULAMIN KONKURSU Najlepsze życzenia dla Chopina 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA CHOPINA (Konkurs) jest InfiniteARTS PRODUCTIONS Jakub Fiebig z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi

Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi Regulamin konkursu Magiczny świat Sagi 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Magiczny świat Sagi (dalej: Konkurs) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Akademia Kulinarna Książęcego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Akademia Kulinarna Książęcego (dalej Konkurs ) jest Rc2 Raczkiewicz Chenczke Consultants

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka.

REGULAMIN KONKURSU. 6. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. REGULAMIN KONKURSU Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Cursor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-235), przy ul. Równoległa 4a, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO

REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO REGULAMIN KONKURSU PULMOLL NAGRODY NA OKRĄGŁO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Pulmoll nagrody na okrągło, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs trwa od 01 lipca do 30 września 2011.

3. Konkurs trwa od 01 lipca do 30 września 2011. Regulamin Konkursu smsowego Jak mnie nazwiesz? 1. Konkurs dotyczy produktów marki Herlitz sprzedanych na terenie Polski. 2. Organizatorem Konkursu jest Herlitz Sp. z o. o., z siedzibą w 62-081 Przeźmierowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Świąteczna kuchnia od Kamis! w Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Świąteczna kuchnia od Kamis! w Intermarche REGULAMIN KONKURSU Świąteczna kuchnia od Kamis! w Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Świąteczna kuchnia od Kamis! ( Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu GadŜety za SMS

Regulamin Konkursu GadŜety za SMS Regulamin Konkursu GadŜety za SMS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu o nazwie GadŜety za SMS, zwanego dalej "Konkursem, jest EMlab SA. z siedzibą w Warszawie, ul. Olimpijska 3, 02-636

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Z Kaktusem do Legolandu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Z Kaktusem do Legolandu (dalej: Konkurs) jest Agencja Reklamowa 4 ALL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa.

1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Podaruj najpiękniejsze Święta w sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Podaruj najpiękniejsze Święta w sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Podaruj najpiękniejsze Święta w sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Podaruj najpiękniejsze Święta (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków

Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków Regulamin Konkursu Różowa Gorączka Skoków 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Różowa Gorączka Skoków. 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych Targów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy

Regulamin promocji konsumenckiej. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy Regulamin promocji konsumenckiej Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Regulamin określa zasady urządzania i warunki udziału w akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz!

REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! REGULAMIN KONKURSU Poniedziałek z Fritz! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Poniedziałek z Fritz (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do uczestników wydarzenia Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin)

REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) REGULAMIN WIOSENNEGO KONKURSU MOODO (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu Wiosenny Konkurs Moodo (dalej : Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash

Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash Regulamin promocji dla konsumentów pralek Samsung AddWash 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek z serii AddWash oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji

Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji HISTORY i wygraj Xbox 360 z technologią Kinect Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji HISTORY i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EKSPLOZJA NAGRÓD w sklepach sieci LECLERC

REGULAMIN KONKURSU EKSPLOZJA NAGRÓD w sklepach sieci LECLERC REGULAMIN KONKURSU EKSPLOZJA NAGRÓD w sklepach sieci LECLERC 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu EKSPLOZJA NAGRÓD (Konkurs) jest a1 Piotrowski, Wielgus Sp. Z J. siedzibą w Warszawie (00-131),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic!

REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! REGULAMIN KONKURSU Fa Fantastic! I. Nazwa i rodzaj promocji. 1.1. Promocja zwana dalej Konkursem, jest urządzana pod nazwą Fa Fantastic!. 1.2. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kobieta zmienną jest z Palette! w sieci Drogerie Polskie

REGULAMIN KONKURSU Kobieta zmienną jest z Palette! w sieci Drogerie Polskie REGULAMIN KONKURSU Kobieta zmienną jest z Palette! w sieci Drogerie Polskie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Kobieta zmienną jest z Palette! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJ NA PANELU. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Poznań-Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział UCZESTNICTWO W KONKURSIE

ZAMAWIAJ NA PANELU. przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Poznań-Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział UCZESTNICTWO W KONKURSIE R E G U L A M I N K O N K U R S U ZAMAWIAJ NA PANELU 1 ORGANIZATOR KONKURSU 1. Konkurs pod nazwą ZAMAWIAJ NA PANELU, zwany dalej Konkursem, jest oferowany i prowadzony przez Organizatora na zasadach niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ AMICA W SKLEPACH STACJONARNYCH I SKLEPIE INTERNETOWYM Neonet.pl CHŁODNA KALKULACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej Chłodna kalkulacja dla kupujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry. I. Definicje

Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry. I. Definicje Regulamin konkursu Dni otwarte pielęgnacji skóry I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Kamikaze Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 262/264, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN Konkursu Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs Wygraj bony na zakupy w sklepie Clarks (dalej: konkurs) nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POKAŻ NAM SWOJĄ KOLEKCJĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Pokaż nam swoją kolekcję (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Siemens Pralka marki Siemens z żelazkiem Definicje: Akcja: sprzedaż premiowa modeli pralek marki Siemens wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu o nazwie Pralka marki Siemens

Bardziej szczegółowo

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne

pełnowymiarowych pralek ładowanych od frontu o głębokości 60cm i suszarek do bielizny dostępne REGULAMIN PROMOCJI Łącznik gratis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Łącznik gratis zwanej dalej Promocją, jest firma Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kolejowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo