R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub"

Transkrypt

1 R E G U L A M I N L O T E R I I P R O M O C Y J N E J Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Podmiotem organizującym konsumencką loterię promocyjną Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub zwaną dalej loterią promocyjną lub Loterią jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 8, kod poczt , wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP (dalej: Organizator) Loteria stanowi loterię promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Loteria ma zasięg ogólnopolski. Loteria promocyjna jest prowadzona na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu (zwanego dalej: Regulaminem) Loteria będzie trwała od dnia 25 listopada 2013 roku do dnia 15 marca 2014 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Okres trwania loterii promocyjnej obejmuje: minimalny okres członkostwa w Programie Lojalnościowym UNIQA BonusClub uprawniający do wzięcia udziału w Loterii, losowanie i wydawanie nagród oraz składanie i rozpatrywanie reklamacji. Wzięcie udziału w Loterii będzie możliwe w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu Informacje na temat loterii promocyjnej udostępniane na stronie internetowej i w innych mediach. Moc wiążącą mają tylko i wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Udział w loterii promocyjnej jest dobrowolny. Zgłaszając uczestnictwo do Programu Lojalnościowego UNIQA BonusClub każdy z jego uczestników wyraził zgodę na udział w Loterii, jednakże nie później do dnia 2 grudnia 2013 roku włącznie każdy z uczestników tego programu może złożyć Organizatorowi na piśmie oświadczenie, iż nie wyraża zgody na udział w Loterii. W takim przypadku zgłoszenie uczestnika do Programu Lojalnościowego nie będzie brało udziału w losowaniu nagród. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań. O zachowaniu terminu do wysłania oświadczenia decyduje data stempla pocztowego Loteria promocyjna przeznaczona jest dla osób fizycznych pełnoletnich, będących członkami w Programie Lojalnościowym UNIQA BonusClub, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 Regulaminu, z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt oraz, które posiadają obywatelstwo polskie W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy UNIQA TU, Albedo Marketing Sp. z o.o. ani pracownicy innych podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Loterii oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 1

2 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII PROMOCYJNEJ 2.1. W loterii promocyjnej może wziąć udział każda osoba, o której mowa w pkt 1.6, która w trakcie trwania Loterii spełni łącznie niżej wymienione warunki: Będzie członkiem Programu Lojalnościowego UNIQA BonusClub w terminie od dnia 25 listopada 2013 roku do dnia 15 marca 2014 roku Nie odstąpi od uczestnictwa w Programie Lojalnościowym UNIQA BonusClub w terminie trwania loterii tj. od dnia 25 listopada 2013 roku do dnia 15 marca 2014 roku W terminie do dnia 2 grudnia 2013 roku nie wyrazi chęci odstąpienia od uczestnictwa w Loterii w sposób o którym mowa w pkt. 1.5 Regulaminu 3. PULA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ 3.1. Nagrodami w loterii promocyjnej są: nagrody pierwszego stopnia o wartości 6 667,00 zł każda (słownie: sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) składająca się z dwóch części: Części pierwszej: voucher do realizacji w biurze podróży TUI, o wartości jednostkowej 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) Części drugiej: Nagrody pieniężnej w wysokości 667,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) przeznaczonej na poczet podatku dochodowego nagród drugiego stopnia Microsoft Xbox 360 Slim 4GB + Kinect Adventure o wartości 996,30 zł każda (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 30/100) nagród trzeciego stopnia aparat fotograficzny BenQ LR100 o wartości 233,70 zł każda (słownie: dwieście trzydzieści trzy złotych 70/100) 3.2. Łączna wartość nagród w loterii promocyjnej wynosi ,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) Wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W LOTERII PROMOCYJNEJ 4.1. Laureatami loterii promocyjnej zostaną osoby (dalej: Laureat), wylosowane spośród tych, które spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie Losowania nagród odbędą się w siedzibie Organizatora przy ul. Tatrzańskiej 8 w Poznaniu, w dniu 10 grudnia 2013 roku o godzinie 12:00. W losowaniach nagród wezmą udział uczestnicy Programu Lojalnościowego UNIQA BonusClub spełniający warunki regulaminu Loterii, którzy wcześniej zostaną wpisani do bazy stworzonej przez Organizatora. W losowaniach wylosowanych zostanie 73 Laureatów podstawowych oraz 73 Laureatów rezerwowych. W pierwszej kolejności zostaną wylosowane nagrody pierwszego stopnia, jako drugie zostaną wylosowane nagrody drugiego stopnia, następnie nagrody trzeciego stopnia. 2

3 4.3. Po zakończeniu losowań nagród wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, o której mowa w pkt. 5 Regulaminu, sporządzi protokół z losowania wszystkich nagród W przypadku gdy Laureat wylosowany przez system jako podstawowy nie spełni wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie, to prawo do nagrody przechodzi na Laureata rezerwowego, pod warunkiem, że spełni wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. W przypadku gdy Laureaci wylosowani przez system jako rezerwowi nie spełnią wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie nagrody pozostają własnością Organizatora Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora i na koszt Organizatora o wylosowaniu ich zgłoszenia, telefonicznie na numer telefonu, podany przez Laureata w zgłoszeniu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym UNIQA BonusClub w terminie 3 dni roboczych od dnia losowania tj. do dnia 13 grudnia 2013 roku. Laureat zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, wyrazić zgodę na nagrywanie rozmowy telefonicznej oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora, potwierdzić swoje uczestnictwo w Loterii oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, nr telefonu komórkowego). Próba uzyskania połączenia z Laureatem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Laureata. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie w odstępie nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, tego samego dnia zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do otrzymania nagrody. Powyższe zapisy dotyczą także Laureatów rezerwowych Wszystkie nagrody zostaną wydane Laureatom za pomocą poczty kurierskiej najpóźniej do dnia 20 grudnia 2013 roku. Warunkiem odebrania nagrody będzie: a. okazanie dowodu tożsamości kurierowi dostarczającemu nagrodę, b. wypełnienie i własnoręczne podpisanie dokumentu zawierającego: imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL oraz numer telefonu komórkowego dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi w pkt. 4.5., c. podpisanie czytelnie oświadczenia Laureata o następującej treści Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań i UNIQA TU SA z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańskiej 132, moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia loterii promocyjnej Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub oraz Zapoznałem się z Regulaminem loterii promocyjnej Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub i wyrażam zgodę na jego warunki. d. Powyższe zapisy dotyczą także Laureatów rezerwowych Dokumenty do wypełnienia zgodnie pkt 4.6 b i 4.6 c będzie posiadał kurier Podanie danych osobowych oraz podpisanie czytelnych oświadczeń przy odbiorze jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w loterii promocyjnej i wydania nagród. 3

4 4.8. Ogłoszenie wyników Loterii nastąpi poprzez publikację imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości Laureata Loterii na stronie internetowej do dnia r Po otrzymaniu nagrody pierwszego stopnia Laureat powinien skontaktować się niezwłocznie z Biurem Podróży TUI poprzez jeden z punktów agencyjnych na terenie kraju w celu ustalenia terminu i miejsca wyjazdu turystycznego oraz dokonania rezerwacji. Lista punktów agencyjnych dostępna jest na stronie internetowej Laureat zobowiązany jest dokonać rezerwacji najpóźniej do dnia 31 stycznia 2014 roku. W przeciwnym wypadku Voucher nie będzie mógł być zrealizowany Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania nagród Wydanie nagrody w niniejszej Loterii poczytuje się za dokonane z chwilą, odebrania i poświadczenia jej odbioru przez Laureata Nagrody nieodebrane w terminie z winy Laureata pozostają własnością Organizatora Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Laureat nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę. Laureatowi nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie. Laureatowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę różnicy pomiędzy wartością nagrody pierwszego stopnia a wartością wycieczki, której wyboru dokonał w Biurze Podróży TUI Laureat może odmówić przyjęcia nagrody, informując na własny koszt o tym Organizatora w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania informacji o wygranej za pomocą listu poleconego przesłanego na adres Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań 5. NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii promocyjnej sprawuje powołana przez Organizatora wewnętrzna komisja nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii, zwana Komisją, która działa na podstawie swojego Regulaminu wydanego przez Organizatora Loterii. W skład Komisji wchodzą: dwóch przedstawicieli Organizatora w tym osoba legitymująca się stosownym świadectwem zawodowym wydanym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Uczestnicy Loterii mogą zgłaszać reklamacje od dnia 25 listopada 2013 roku najpóźniej do dnia 15 stycznia 2014 roku (liczy się data stempla pocztowego) Zgłoszenie reklamacyjne, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, oraz treść żądania, należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adres Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań z dopiskiem "Reklamacja Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub. Organizator zastrzega sobie iż reklamacje dostarczone po dniu 29 stycznia

5 roku nie będą rozpatrywane. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności Rozpatrzenie reklamacji przez Komisję oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi do 15 marca 2014 roku wliczając datę powiadomienia o wyniku losowania. Decyzje Komisji w przedmiocie reklamacji są ostateczne. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji komisji telefonicznie. Koszty powiadomienia za każdym razem ponosi Organizator Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego, przed sądami powszechnymi Roszczenia związane z udziałem w loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Dane uzyskane w związku z organizacją Loterii będą wykorzystywane wyłącznie do potrzeb niniejszej Loterii, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Loterii jest UNIQA TU SA z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańskiej 132, która powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymania nagrody w Loterii. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną w okresie Loterii pod adresem Organizatora tj. Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań oraz na stronie internetowej przez cały czas trwania Loterii W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o grach hazardowych Zasady przeprowadzania loterii promocyjnej określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Uczestnik loterii promocyjnej Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Loterii i przestrzegania jego postanowień Organizator ma możliwość dokonania zmian warunków Loterii wyłącznie w zakresie określonym w ustawie o grach hazardowych, jedynie po zatwierdzeniu zmiany Regulaminu przez Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu dokonane w tym trybie nie mogą naruszać praw konsumenta. 5

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj

Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj Regulamin loterii promocyjnej Płać kartą i wygrywaj 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: Płać kartą i wygrywaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards

Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards Regulamin Loterii Audioteksowej Eska Music Awards 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej pod nazwą: Eska Music

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej

Regulamin Loterii Audioteksowej. Pod nazwą. Najlepsza Loteria w ESKA TV. Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Pod nazwą Najlepsza Loteria w ESKA TV 1 Nazwa loterii audioteksowej Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja

Regulamin Loterii Audioteksowej. Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja 1 Nazwa loterii audioteksowej Regulamin Loterii Audioteksowej Szczęśliwy numer w Radiu VOX FM II Edycja Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Tu mieszkam, tu płacę podatki 1. Nazwa loterii loteria będzie prowadzona pod nazwą Tu mieszkam, tu płacę podatki. 2. Nazwa organizatora loterii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA 1. NAZWA I RODZAJ LOTERII PROMOCYJNEJ Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, urządzana jest pod nazwą Loteria Świąteczno-Noworoczna 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria

Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria Regulamin loterii promocyjnej Kolorowa loteria 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą Kolorowa loteria (dalej: Loteria ) jest CITY SERVICE Stopa, Wróblewski, Zamorski -

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin )

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) Postanowienia ogólne: REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ CINEMIX ( regulamin ) 1. Nazwa loterii Loteria jest prowadzona pod nazwą CINEMIX. 2. Nazwa Organizatora loterii Organizatorem loterii jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY

REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY REGULAMIN LOTERII DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria jest prowadzona pod nazwą DESPERADOS 1000 ZŁOTY NA GŁUPOTY ( Loteria ). 2. Organizatorem Loterii (podmiotem urządzającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014)

Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) Regulamin loterii promocyjnej Dobry Kredyt (Jesień 2014) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie.

3.1. Zezwolenie na urządzenie loterii promocyjnej prowadzonej pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa wydał Dyrektor Izby Celnej w Warszawie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria zimowa I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria zimowa. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo