REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia!"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Wystartuj po studia! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Wystartuj po studia!, zwanego dalej Konkursem, jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7, NIP: Obsługę i oprzyrządowanie techniczne niezbędne do przeprowadzenia Konkursu zapewnia Spółka BILD PRESSE POLSKA sp. z o. o. sp.k. ( Łódź, ul. Żwirki) zwana dalej Operatorem Technologicznym. 1.3 Konkurs trwać będzie w dniach od 9 lipca 2012 r. do 25 września 2012 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywanie reklamacji zakończą się do dnia 31 października 2012 r. 1.4 Udział w Konkursie jest dobrowolny. 1.5 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej W Konkursie nie mogą brać udziału aktualni studenci Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. 1.7 Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1 Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski. 2.2 Uczestnik może tylko raz być zarejestrowany jako osoba biorąca udział w Konkursie w ramach każdego etapu Konkursu. 2.3 Konkurs polega na wyłonieniu Uczestników, którzy w czasie trwania Konkursu wymyślą i prześlą Organizatorowi najciekawszą (najbardziej oryginalną) odpowiedź na zadane przez system pytanie. 2.4 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: wysłanie SMS zgłoszeniowego o treści WSAIB na numer SMS zgłoszeniowy. Koszt 1 SMS zawierającego 160 znaków ze spacjami bez polskich znaków to 1,23 zł z VAT.

2 2.4.2 udzielenie odpowiedzi SMS na zadane przez system pytanie opisowe z prefixem WSAIB. Uczestnicy Konkursu udzielają odpowiedzi na pytanie wysyłając na numer SMS konkursowy. Koszt 1 SMS zawierającego 160 znaków ze spacjami bez polskich znaków to 1,23 zł z VAT. 2.5 W SMS konkursowym dopuszcza się użycie liter małych i dużych. Jeden SMS zawiera łącznie maksimum 160 znaków. W SMS-ie konkursowym nie można używać polskich znaków. Nie biorą udziału w Konkursie wypowiedzi zawierające wulgaryzmy, treści obsceniczne, rasistowskie, lub inne treści naruszające powszechnie uznane normy społeczne. 2.6 Przesłanie SMS-a konkursowego oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na: wykorzystywanie danych teleadresowych, w tym adresu , w celu przesyłania przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U nr 144 poz z późn. zm.); na przetwarzanie danych osobowych przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni w celach marketingowych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Tym samym Uczestnik został poinformowany, iż podanie danych jest dobrowolne oraz posiada prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. 2.7 W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS konkursowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMS-a zwrotnego: Dziekujemy za zgłoszenie. Twoj sms zostal przyjety. Organizatorem konkursu jest prestizowa Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Regulamin na 2.8 Wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w pkt. 2.2: powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem, nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących Organizatora oraz jego produktów, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku, 2.9 Dokonując zgłoszenia Uczestnictwa w Konkursie każdy jego Uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe, na żądanie i na rzecz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, w drodze

3 zawarcia stosownej umowy. W szczególności, od uprzedniego zawarcia takiej umowy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do zgłoszonego do Konkursu rozwiązania zadania konkursowego, uzależnione może zostać nabycie prawa do nagrody W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Operatora Technologicznego Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w Konkursie, jak również podania adresu do korespondencji lub numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 3 poniżej. 3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE 3.1 Nagrodami w Konkursie są: Jedna nagroda główna: a) część pierwsza: zniżka w czesnym w pierwszym semestrze jednego wybranego kierunku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, o wartości brutto 1300 zł

4 b) część druga: Część druga nagrody głównej zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody głównej Nagrody dodatkowe: a) Dziesięć nagród tygodnia 1. stopnia Pakiet Edukacyjny WSAiB, - zniżka na jeden wybrany kierunek studiów podyplomowych*, o wartości brutto 200 zł, - zniżka na jedno wybrane szkolenie lub jeden wybrany kurs dostępny w aktualnej ofercie WSAiB, o wartości brutto 100 zł, - darmowy jeden semestr wykładów Małej Akademii, o wartości brutto 50 zł, - darmowy jeden semestr wykładów Akademia Każdego Wieku, o wartości brutto 50 zł, Wartość pojedynczej nagrody tygodnia 1. stopnia to brutto 400,00 zł. * warunkiem odebrania tej części nagrody jest uruchomienie wybranego przez Zwycięzcę kierunku studiów podyplomowych w roku 2012/2013. b) Jedenaście nagród tygodnia 2. stopnia Upominki firmowe WSAiB, każdy o wartości brutto 12,30 zł. c) Jedenaście nagród tygodnia 3. stopnia Upominki firmowe WSAiB, każdy o wartości brutto 12,30 zł. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1. Zwycięzców Konkursu, którzy przesłali najciekawsze odpowiedzi na wszystkich etapach konkursu, wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora Komisja Konkursowa raz na tydzień, w każdy wtorek, będzie wybierać najciekawsze SMS konkursowe dokonane w ubiegłym tygodniu. Ponadto Komisja Konkursowa będzie tworzyła listę rezerwową do 3 Uczestników w danym tygodniu, którzy mogą zostać zakwalifikowani do nagrody, w szczególności w razie zajścia przypadku, o którym mowa w pkt Do wszystkich zgłoszeń w danym tygodniu przez system Operatora Technologicznego zostanie wysłane pytanie konkursowe, na które należy udzielić odpowiedzi opisowej. Pytania konkursowe do zgłoszeń w danym tygodniu będą wysyłane w następujących terminach: 01 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 1)

5 02 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 2) 03 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 3) 04 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 4) 05 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 5) 06 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 6) 07 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 7) 08 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 8) 09 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 9) 10 tydzień pytanie do uczestników wyjdzie o godzinie (etap 10) Zadaniem Uczestnika będzie udzielenie opisowej odpowiedzi na pytanie konkursowe Autorzy Odpowiedzi tygodnia wybrani przez Komisję Konkursową, którzy spełnią wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem, zostaną zwycięzcami nagród tygodniowych w postaci: 1. Pakiet Edukacyjny WSAiB, - zniżka na jeden wybrany kierunek studiów podyplomowych, o wartości brutto 200 zł, - zniżka na jedno wybrane szkolenie lub jeden wybrany kurs dostępny w aktualnej ofercie WSAiB, o wartości brutto 100 zł, - darmowy jeden semestr wykładów Małej Akademii, o wartości brutto 50 zł, - darmowy jeden semestr wykładów Akademia Każdego Wieku, o wartości brutto 50 zł. * warunkiem odebrania tej części nagrody jest uruchomienie wybranego przez Zwycięzcę kierunku studiów podyplomowych w roku 2012/ Gadżety firmowe WSAiB, o wartości brutto 12,30 zł 3. Gadżety firmowe WSAiB, o wartości brutto 12,30 zł 4.5. Dnia (finał) do wszystkich Uczestników Konkursu zostanie wysłany SMS przez system Operatora Technologicznego z finałowym pytaniem konkursowym. Na pytanie należy udzielić odpowiedzi opisowej, wysyłając SMS, zgodnie z instrukcją przesłaną wraz z pytaniem konkursowym. Zadaniem Uczestnika będzie opisowa odpowiedź na zadane przez system pytanie konkursowe w jak najciekawszy sposób Wyniki Konkursu w zakresie zwycięzców nagród tygodniowych oraz zwycięzców nagrody głównej będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie Zwycięzcy nagród tygodniowych oraz zwycięzca nagrody głównej będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej i o rodzaju wygranej nagrody telefonicznie na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia wytypowania do nagrody zgodnie z pkt Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie poprzez odpowiedź na zadane pytanie Czy brał Pan/Pani udział w konkursie Wystartuj po studia!? oraz dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Organizatora swoje

6 dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, datę urodzenia) wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o treści i w terminie, o których mowa w pkt. 4.8 regulaminu. Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie w ciągu jednej godziny, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, po upływie 1 dnia co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a na numer telefonu, z którego wysłany został SMS konkursowy o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt. 4.7) Zwycięzca nagrody głównej oraz Zwycięzca nagrody dodatkowej jest zobowiązany dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7, z dopiskiem Wystartuj po studia! zgłoszenie zawierające: a. swoje dane osobowe, o których mowa w pkt. 4.9 wraz z numerem telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie, b. podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu pod nazwą Wystartuj po studia! w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród i zapoznałem się z regulaminem Konkursu Wystartuj po studia! i wyrażam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7, jako administratora danych osobowych, o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawianiu i żądania ich usunięcia, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora Konkursu Wystartuj po studia!, oraz dobrowolności ich podania". c. podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy "Oświadczam, że: Jestem autorem wszelkich treści, utworów - w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie powstały w związku z wykonaniem ww. zadania konkursowego w Konkursie Wystartuj po studia!, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadanej przez system SMS zwanego dalej: Konkursem. Oświadczam, że przysługują mi wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do ww. zadania konkursowego. Powstałe w z związku z wykonaniem zadania konkursowego w Konkursie Wystartuj po studia!, polegającego na wymyśleniu i przesłaniu własnej autorskiej opisowej odpowiedzi na pytanie konkursowe za pośrednictwem systemu SMS, treści, utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone, nie udzieliłem żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z zadania konkursowego, posiadam wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań zadania konkursowego oraz ponoszę pełną

7 odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu Wystartuj po studia! oraz z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora oraz od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw Dane osobowe Zwycięzców, o których mowa w pkt. 4.8 zawierać będą: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla otrzymania nagrody w Konkursie Nagrody dodatkowe zostaną wydane najpóźniej do dnia 19 października 2012 r. Nagrody tygodnia 1., 2. i 3. stopnia zostaną wręczone osobiście Zwycięzcom przez Organizatora w siedzibie Organizatora w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7. Nagroda główna zostanie wręczona osobiście Zwycięzcy przez Organizatora w siedzibie Organizatora w Gdyni przy ul. Kieleckiej 7. Data przekazania nagrody głównej zostaną ustalone indywidualnie ze Zwycięzcą, wydanie nagrody głównej nastąpi jednak nie później niż 15 października 2012 r Zwycięzca nagrody tygodnia 1., 2. i 3. stopnia ma prawo do zdobycia nagrody głównej o ile spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie. Natomiast jeden Uczestnik ma prawo do zdobycia wyłącznie jednej nagrody tygodnia 1. stopnia, oraz wyłącznie jednej nagrody tygodnia 2. stopnia, oraz wyłącznie jednej nagrody tygodnia 3. stopnia. Jeśli Zwycięzca nagrody dodatkowej po raz kolejny spełni zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu warunki do uzyskania kolejnej takiej samej nagrody dodatkowej, przedmiotową nagrodę dodatkową otrzyma Uczestnik, którego Zgłoszenie zakwalifikowało się na następnym miejscu w rankingu najciekawszych zgłoszeń konkursowych wybranych przez Jury Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych i/lub oświadczeń w sposób i terminie określonym w pkt. 4.8 i 4.9 powoduje utratę prawa do nagrody głównej oraz nagrody dodatkowej Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn nie leżących po jego stronie Nieodebranie nagrody w terminie powoduje utratę prawa do nagrody Odbiór nagród dodatkowych i głównej Zwycięzca pokwituje swoim podpisem. W przypadku nagrody głównej i/lub dodatkowej w momencie przekazania i podpisania przez Zwycięzcę potwierdzenia odbioru nagrody głównej i/lub dodatkowej Zwycięzca staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody głównej i/lub dodatkowej, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody.

8 4.19. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, jeśli poweźmie podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń. 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 31 października 2012 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po 31 października 2012 roku nie będą rozpatrywane. 5.2 Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora: Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7 z dopiskiem "Reklamacja Konkurs Wystartuj po studia! ". Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora. Do reklamacji Uczestnik powinien dołączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o następującej treści: Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7 moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem pod nazwą Wystartuj po studia!. Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z późniejszymi zmianami) Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić Uczestnika o decyzji telefonicznie Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 6.1. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę w formie złożonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7 ich danych osobowych umieszczonych na zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. 4.8 regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursu Wystartuj po studia!, w tym wydania nagród.

9 6.2. Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7, będąca Organizatorem Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny jednakże jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody głównej lub dodatkowej przez Zwycięzcę. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7 oraz na stronie wsaib.pl W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 8. PRAWA AUTORSKIE 8.1 Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt Uczestnik poprzez dokonanie zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone. 8.3 Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7 z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 8.1 i 8.2 powyżej i zobowiązuje się zwolnić Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, ul. Kielecka 7 od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Gdynia, 5 lipca 2012 r.

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ).

REGULAMIN KONKURSU. 1.2.Fundatorem nagród jest Beliani (PL) GmbH Lindestrasse 16, 6340 Baar, Szwajcaria; NIP: PL5263092611 ( Fundator ). REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Organizatorem konkursu Wymyśl hasło ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo