Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, , Poznań zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł (dalej zwana: Organizatorem). 1.2 Organizator działa na zlecenie Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 41, Warszawa. 1.3 Konkurs trwać będzie w dniach od r. do r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród zakończą się do dnia r. do godziny 23: Niniejszym Konkursem objęte są następujące produkty Schwarzkopf & Henkel: Palette, Shwarzkopf, Taft, Got2b, Gliss Kur, Schauma, Syoss, Activ Dr Hoting, Denvit, Vademecum, Hattric, Fa (oprócz mydła w kostce) ( produkty promocyjne ). 1.5 Udział w Konkursie jest dobrowolny. 1.6 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Henkel Polska sp. z o.o. oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej. 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski będąca konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, która dokona zakupu dwóch dowolnych produktów promocyjnych w czasie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem pkt Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących wymogów: dokonanie w czasie trwania Konkursu zakupu dwóch dowolnych produktów promocyjnych, o których mowa w pkt 1.4. oraz udzielenie w czasie trwania Konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe: Co zrobić by wyglądać anielsko pięknie? oraz wysłanie w okresie od r. od godz do r. do godz. 23:59:59 SMS-a z odpowiedzią na pytanie konkursowe, o którym mowa w punkcie 2.2.2, pod numer 7043 (koszt SMS-a 0,50 zł netto, 0,61 zł brutto u wszystkich operatorów zarejestrowanych w Polsce) poprzedzając odpowiedź prefiksem: ANIELSKO, np. anielsko.tu wstaw odpowiedź oraz zachowanie oryginalnego paragonu potwierdzającego każdorazowy zakup co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych. 2.3 Prawidłowe zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać w treści SMS-a odpowiedź na pytanie konkursowe. SMS zawierający odpowiedź na pytanie konkursowe może zawierać maksimum 1

2 160 znaków w całości. Dopuszcza się użycie liter drukowanych. Nie dopuszcza się przesyłania skrótów wyrazów potocznie używanych w wiadomościach SMS. 2.4 Data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) produktów promocyjnych musi być zgodna z datą wysłania SMS-a, natomiast godzina zakupu (czyli godzina zakupu na paragonie kasowym) musi być wcześniejsza niż godzina wysłania SMS-a. 2.5 Każdy paragon upoważnia do wysłania jednego SMS-a. Każdy przesłany SMS to jedno zgłoszenie w konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 2.2, 2.3 oraz 2.4. Możliwość wysłania jednego SMS-a przysługuje za zakup co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych. Wielokrotne przesłanie tego samego zgłoszenia na podstawie jednego dowodu zakupu za pośrednictwem wiadomości SMS, wysłane przez tego samego Uczestnika, nie spełniające warunków określonych w pkt. 2.2, 2.3 oraz 2.4, nie zwiększa szansy wygrania nagród i będzie traktowane jako duplikat. Zastrzega się, że przed odbiorem nagrody Uczestnik, który przesłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu produktów promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS owych. 2.6 W odpowiedzi na każdy wysłany prawidłowy SMS zgłoszeniowy, będzie odsyłany SMS zwrotny potwierdzający zgłoszenie udziału w konkursie. SMS zwrotny odsyłany będzie automatycznie po zarejestrowaniu prawidłowego SMS-a w systemie SMS, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania zgłoszenia w systemie SMS. Treść SMSa zwrotnego: Dziekujemy za zgłoszenie w konkursie ANIELSKO PIEKNA NA RAJSKIEJ PLAZY. 2.7 Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, w sposób niepełny, nieczytelnie lub też zawierające nieprawdziwe dane, złożone po upływie okresu trwania konkursu lub w przypadku, gdy data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) produktów nie będzie zgodna z datą wysłania SMS-a, a godzina zakupu (czyli godzina zakupu na paragonie kasowym) nie będzie wcześniejsza niż godzina wysłania SMS-a - nie będą brały udziału w konkursie. 2.8 Przesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 2.9 W konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego wyspecjalizowanego podmiotu przyjmującego SMS-a w imieniu Organizatora, o których mowa w Regulaminie. 2

3 2.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, za pośrednictwem których Uczestnicy przesyłają SMS-a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez system SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia występujące u operatorów sieci komórkowych Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu Organizator nie zwraca kosztów wysłania SMS osobom, których SMS nie dotarł w wyznaczonym terminie lub dotarł, ale został potraktowany jako zgłoszenie nieprawidłowe Każdy Uczestnik konkursu ma obowiązek zachować oryginalny dowód zakupu, gdyż będzie on podstawą do przyznania prawa do nagrody. 3 PULA NAGRÓD W KONKURSIE 3.1 Nagrodami w konkursie są: Pięć Nagród głównych. Nagroda główna składa z: Nagrody rzeczowej: bonu na zakup usług turystycznych do zrealizowania w jednym z biur podroży, których aktualna lista znajduje się na stronie dla jednej osoby, która udzieli najlepszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Termin ważności każdego vouchera na zakup usług turystycznych wynosi 1 rok. Wartość nagrody rzeczowej to 8 500,00 złotych brutto (osiem tysięcy pięćset złotych brutto). Szczegółowy opis nagród oraz warunki ich realizacji zawiera załącznik nr 6 do regulaminu Nagrody pieniężnej w wysokości 944,00 złotych (dziewięćset czterdzieści cztery złote czterdzieści cztery grosze), która zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w wysokości 10% wartości Nagrody głównej. Wartość wszystkich Nagród głównych to ,20 zł brutto (czterdzieści siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote dwadzieścia groszy Nagród dodatkowych. Nagrody dodatkowe: 500 zestawów kosmetyków Schwarzkopf o wartości jednostkowej zestawu 49,45 złotych brutto, o łącznej wartości złotych brutto dla 500 osób, których odpowiedź na pytanie konkursowe zostanie zarejestrowana w systemie informatycznym SMS najbliżej godziny 00:00:00 w pierwszym dniu trwania konkursu. Organizator rejestruje czas otrzymania sms-a przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,0001 sekundy. W przypadku, gdy ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń sms pierwszego dnia konkursu zostanie wyłonionych mniej niż 500 zwycięzców nagród dodatkowych, zwycięzcy pozostałych nagród dodatkowych będą wyłaniani w kolejnych dniach konkursu według ww. zasad do momentu wyczerpania puli nagród dodatkowych. 3.2 Łączna wartość wszystkich nagród w konkursie wynosi ,2 złotych brutto. 3

4 3.3 Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uzyskany z tytułu nagrody podlega opodatkowaniu ryczałtowemu w wysokości 10 % wartości nagrody. Płatnikiem podatku jest Organizator. Wydanie nagrody nastąpi po pobraniu przez Organizatora podatku od Uczestnika. Organizator przejmie obowiązek podatkowy od Zwycięzcy Nagrody głównej i odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego Urzędu Skarbowego a także wystawi stosowny dokument (PIT) 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1 Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które spełnią wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie. Jedna osoba i jeden numer telefonu może wygrać nie więcej niż jedną nagrodę główną oraz nie więcej niż jedną nagrodę dodatkową w czasie trwania Konkursu. Jedna osoba może wygrać łącznie nie więcej niż dwie nagrody, czyli jedną nagrodę główna i jedną nagrodę dodatkową. Nagrody nie przyznane z powodu nie spełnienia przez Uczestnika warunków formalnych określonych w niniejszym regulaminie pozostają własnością Organizatora 4.2 Wyboru zwycięskich pięciu Uczestników (zwanych dalej Zwycięzcami ) dokona komisja konkursowa zwana dalej Komisją, w składzie: dwóch przedstawicieli Organizatora, jeden przedstawiciel Henkel Polska Sp. z o.o.. Protokołowane posiedzenie Komisji odbędzie się r. 4.3 Komisja dokona wyboru 5 najciekawszych odpowiedzi oceniając zgłoszenia wg kryterium oryginalności i niepowtarzalności i ciekawej treści odpowiedzi. Uczestnik wybrany zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 4.1, 4.2 i 4.3, oraz spełniający warunki udziału w Konkursie, o których mowa w pkt 2.2, 2.3 oraz 2.4, zostanie Zwycięzcą i otrzyma Nagrodę główną opisaną w punkcie W konkursie nagrodzonych dodatkowo zostanie 500 Uczestników, którzy prześlą odpowiedź na pytanie konkursowe najbliżej godziny 00:00:00 pierwszego dnia trwania konkursu, przy czym liczy się czas przesłania sms zarejestrowany w systemie informatyczno - telekomunikacyjnym Organizatora od godziny 00:00:00. Organizator rejestruje czas otrzymania sms-a przez centralny komputer Organizatora z dokładnością do 0,0001 sekundy. W przypadku, gdy ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń sms pierwszego dnia konkursu zostanie wyłonionych mniej niż 500 zwycięzców nagród dodatkowych, zwycięzcy pozostałych nagród dodatkowych będą wyłaniani w kolejnych dniach konkursu według ww. zasad do momentu wyczerpania puli nagród dodatkowych. 4.5 Wyniki prac Komisji będą dostępne w siedzibie Organizatora. 4.6 Zwycięzcy oraz Uczestnicy będą powiadamiani przez Organizatora o wygranej telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od dnia, w którym Komisja konkursowa dokonała wyboru zwycięzców nagrody głównej, o którym mowa w pkt 4.3 oraz każdorazowo od dnia, w którym komputer centralny Organizatora potwierdzi prawo do nagrody dodatkowej. Zwycięzca lub Uczestnik zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w konkursie oraz przesłać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania lub zamieszkania, datę urodzenia) wraz z własnoręcznie podpisanym oświadczeniem o treści, na adres i w terminie, o których mowa w pkt. 4.8 regulaminu. Próba uzyskania połączenia z Zwycięzcą lub Uczestnikiem podejmowana jest co najmniej dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy lub Uczestnika. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 sekundach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego z Zwycięzcą lub Uczestnikiem zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody. 4

5 4.7 W nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora zgodnie z pkt 4.6) Zwycięzca lub Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę, jest zobowiązany przesłać na adres ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, skr. poczt.142, Poznań 2, zgłoszenie zawierające: a. swoje dane osobowe, o których mowa w pkt 4.6 wraz z numerem telefonu komórkowego, z którego wysłano zgłoszenie, b. oryginalny paragon potwierdzający dokonanie zakupu co najmniej 2 dowolnych produktów promocyjnych z dnia, w którym wysłano Zgłoszenie SMS., c. podpisane czytelnie oświadczenia Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 33, Poznań i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, Warszawa moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu pod nazwą ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, w szczególności do ogłoszenia wyników i wydania nagród i Zapoznałem się z regulaminem konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY i wyrażam zgodę na jego treść. Zostałem/am poinformowany/a przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako administratora danych osobowych o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, o celu zbierania danych osobowych przez Organizatora konkursu oraz dobrowolności ich podania. 4.8 Dane osobowe Zwycięzców lub Uczestników, o których mowa w pkt. 4.6, zawierać będą: imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 4.9 Do Zgłoszeń przesyłanych przez osoby niepełnoletnie lub osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, musi zostać dołączona pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia roku. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę lub Uczestnika Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nieprzesłanie wszystkich danych osobowych i/lub paragonu w sposób i terminie określonym w pkt. 4.6, 4.7 i 4.8 powoduje utratę prawa do nagrody Zwycięzcom ani Uczestnikom, którym przyznano Nagrodę, zgodnie z pkt 3.1.2, nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, wymiany na inną nagrodę rzeczową ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy lub Uczestnika konkursu Nagrody nieodebrane w terminie ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora Odbiór nagrody Zwycięzca lub Uczestnik, któremu przyznano Nagrodę pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę lub Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody. W przypadku nagrody głównej w momencie przekazania i podpisania przez Zwycięzcę potwierdzenia odbioru nagrody głównej Zwycięzca staje się wyłącznie odpowiedzialny za nagrodę, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które będą miały miejsce po odebraniu nagrody głównej, a będą dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio tej nagrody. 5

6 4.18 Organizator dochowa wszelkiej staranności przy dostarczaniu nagród, nie odpowiada jednak za ewentualne opóźnienia wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu poczty kurierskiej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Laureata adresu do korespondencji lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jak również odmówić mu przyznania Nagrody, w tym Uczestnika, co do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. Uprawnienie to przysługuje w szczególności w przypadku powzięcia wiedzy o korzystaniu ze sprzętu komputerowego przy wysyłaniu wiadomości SMS. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny 5. PRAWA AUTORSKIE 5.1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych odpowiedzi w ramach rozwiązania zadania konkursowego, o którym mowa w pkt 2.2.3, stanowiąc utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U z późn.zm.) zostaną przeniesione na Organizatora na podstawie odrębnej pisemnej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą Poprzez udział w konkursie i wysłanie odpowiedzi konkursowej Uczestnik oświadcza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w pkt Poprzez udział w konkursie i wysłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza, że powstałe w związku z niniejszym konkursem utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich i że jego autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora i Henkel Polska Sp. z o.o. z tytułu niezgodności z prawdą oświadczenia określonego w pkt. 5.2 i 5.3 powyżej i poprzez udział w konkursie i wysłanie odpowiedzi konkursowej zobowiązuje się zwolnić Organizatora i Henkel Polska Sp. z o.o. od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. 6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 6.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia roku (decyduje data doręczenia do Organizatora). Reklamacje złożone prawidłowo, ale dostarczone po roku nie będą uwzględniane Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym pod adresem Organizatora z dopiskiem "Reklamacja" Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty jej otrzymania Decyzje komisji w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej. Są one ostateczne i wiążące. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym pod adresem podanym w reklamacji 6

7 w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji komisji telefonicznie. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 7.1. Zwycięzcy konkursu wyrażają zgodę w formie złożonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu ANIELSKO PIĘKNA NA RAJSKIEJ PLAŻY, ogłoszenia wyników oraz w celu wydania nagród Dane uzyskane w związku z organizacją konkursu będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszego konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku konkursu jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Henkel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. oraz na stronie W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 7

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul.

Regulamin Konkursu Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Regulamin Konkursu "Rejs za 0zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Polska Żegluga Bałtycka S.A., z siedzibą przy ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Wygrywaj z Garnier! 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ: Gillette Blue3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa loterii promocyjnej 2. Nazwa organizatora loterii promocyjnej. Organizatorem loterii podmiotem urządzającym loterię

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo