REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE, zwanego dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, kod poczt , wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 złotych, NIP , zwana dalej Organizatorem Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r.nr 201, poz.1540 ze zm.) Konkurs odbywać się będzie w dniach od 04 lipca 2013 roku do 29 sierpnia2013 roku na obszarze Rzeczpospolitej Polski. Wzięcie udziału w Konkursie będzie możliwe w myśl zasad opisanych w rozdziale 2 Regulaminu, w dniach od 04 lipca 2013 roku do 17 lipca 2013 roku Sprzedaż promocyjna w Konkursie rozpocznie się 04 lipca2013 roku i potrwa do 17 lipca 2013 roku. Sprzedażą promocyjną objęte będą produkty: NESCAFE znajdujące się w ofercie handlowej NESTLE POLSKA S.A. wymienione w Załączniku nr 1 regulaminu (zwane dalej: Produktami Promocyjnymi), dostępne w punktach sprzedaży detalicznej sieci Intermarche na terenie Polski Informacje na temat Konkursu udostępniane będą poprzez materiały promocyjne umieszczone w punktach sprzedaży detalicznej sieci Intermarche biorących udział w promocji i na stronach www i Materiały promocyjne będą dostępne od dnia 04 lipca 2013 roku do 17 lipca 2013 roku. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu Udział w Konkursie jest dobrowolny Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych pełnoletnich, oraz niepełnoletnich od 13 roku życia, działających jako konsumenci, które spełnią wymagania wymienione w rozdziale 2 regulaminu z zastrzeżeniem warunków opisanych w pkt. 4.2 oraz posiadają obywatelstwo polskie. Osoby fizyczne, które posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy NESTLE POLSKA S.A. i Albedo Marketing sp. z o.o. ani innych podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. W Konkursie może wziąć udział osoba, o której mowa w pkt 1.7, która w trakcie trwania Konkursu: zakupi przynajmniej jedno opakowanie Produktu Promocyjnego w okresie od 04 lipca 2013 roku do 17 lipca 2013 roku wyśle zgłoszenie udziału w Konkursie w formie SMS-a pod numer o treści Frappe.numer paragonu (koszt SMS-a; 0,62 zł brutto) w okresie od 04 lipca2013 roku od godziny 00:00:05 do 17 lipca 2013 roku do godziny 19:59:59; odpowie prawidłowo na pytanie przesłane w odpowiedzi na zgłoszenie opisane w pkt (w formie SMS-a o treści Frappe.odpowiedź pod numer 70906), nie później niż do dnia 17 lipca do godz. 19:59:59. Dopuszcza się użycie liter małych i dużych. Przykładowa treść SMS-a zwrotnego: Frappe.a zachowa oryginał paragonu fiskalnego, potwierdzający każdorazowy zakup Produktu Promocyjnego Prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie w formie SMS zawiera w treści hasło: Frappe.numer paragonu Każdy paragon potwierdzający zakup przynajmniej jednego Produktu Promocyjnego upoważnia do wysłania jednego zgłoszenia udziału w Konkursie w formie SMS. Każdy prawidłowo przesłany SMS, o którym mowa w pkt regulaminu to jedno zgłoszenie w Konkursie. Jeden Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 2.1.i 2.4. z zastrzeżeniem punktu W odpowiedzi na wysłane prawidłowe zgłoszenie, odsyłane będzie pytanie dotyczące Grecji. Pytanie powinno zostać przesłane do Uczestnika nie później niż w 30 minut od chwili zgłoszenia. Jeżeli w powyższym terminie do Uczestnika nie zostanie przesłane pytanie, Uczestnik powinien zgłosić ten fakt do Organizatora, gdyż może to oznaczać, że SMS zgłoszeniowy został zagubiony przez system SMS. Uczestnik Konkursu ma za zadanie udzielenie jak najszybciej prawidłowej odpowiedź za pomocą SMS na przesłane pytanie. Na przesłaną prawidłową odpowiedź odsyłany będzie zwrotny SMS: Dziękujemy, odpowiedź prawidłowa. W przypadku wygranej skontaktujemy się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych. Na przesłaną nieprawidłową odpowiedź odsyłany będzie zwrotny SMS: Niestety Twoja odpowiedź jest nieprawidłowa. By ponownie wziąć udział w konkursie kup Produkt Promocyjny i wyślij SMS-a. Komunikat zwrotny odsyłany będzie każdorazowo automatycznie po zarejestrowaniu odpowiedzi w systemie teleinformatycznym Organizatora, nie później jednak niż w ciągu 30 minut od momentu zarejestrowania odpowiedzi SMS w systemie Zgłoszenia nieprawidłowe, niepełne lub też zawierające nieprawdziwe dane, lub w przypadku, gdy data dowodu zakupu (czyli data zakupu na paragonie kasowym) Produktu Promocyjnego będzie późniejsza niż data wysłania SMS-a nie będą brały udziału w Konkursie.

3 2.6. Przesłanie zgłoszenia udziału w Konkursu w formie SMS oznacza jednoczesną akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o dotarciu SMS-a do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu teleinformatycznego Organizatora, o którym mowa w regulaminie W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane z telefonów komórkowych, za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu Operatorzy GSM odpowiadają za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach Konkursu Niedopuszczalne jest stosowanie przez uczestników systemów technicznych oraz organizacyjnych, zwiększających prawdopodobieństwo wygranej, określonych m.in. w pkt niniejszego Regulaminu. Osobie, która stosuje takie systemy lub w nich uczestniczy, w przypadku wygranej, nagroda nie przysługuje Zakazane jest korzystanie w ramach Konkursu ze sprzętu komputerowego, jak również generowanie tzw. sztucznego ruchu. Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych innych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń przesłanych za pomocą zakazanych w Konkursie urządzeń lub do wykluczenia z Konkursu Uczestnika stosującego zakazane metody Uczestnik, który wysłał więcej niż jedno zgłoszenie może zostać zobligowany do przesłania wszystkich oryginalnych dowodów zakupu Produktów Promocyjnych odpowiadających ilości dokonanych zgłoszeń SMS-owych zgodnie z pkt Uczestnik, który nie będzie w stanie przesłać oryginalnych dowodów zakupu Produktów Promocyjnych odpowiadających ilości zgłoszeń w Konkursie w formie SMS zostanie wykluczony z dalszego udziału Konkursie. 3. PULA NAGRÓD W KONKURSIE 3.1. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody: (słownie: jedna) nagroda główna (o wartości jednostkowej 8 889,00 złotych) składająca się z dwóch części: a) część pierwsza: w postaci vouchera o wartości 8 000,00 złotych do biura podróży BlueSky na wycieczkę dla 2 osób do Grecji (Europa), obejmujący transport, zakwaterowanie w hotelu, posiłki, ważnego od momentu wydania Laureatowi do roku, co oznacza, iż w tym terminie należy dokonać rezerwacji wybranego

4 wyjazdu w biurze BlueSky. Podany termin nie jest wiążący co do samego terminu, w którym ma się odbyć wyjazd. Voucher jest imienny. Voucher jest środkiem płatniczym umożliwiającym wykup wyjazdu z biurem BlueSky, Voucher musi być wykorzystany jednorazowo. b) cześć druga: dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 889,00 zł na poczet zapłaty podatku dochodowego (słownie: sto pięćdziesiąt cztery) nagrody II stopnia (każda o wartości jednostkowej 73,00 złotych) składających się z dwóch części: a) część pierwsza: w postaci dmuchanego plażowego fotela o wartości 66,00 złotych b) część druga: dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 7,00zł na poczet zapłaty podatku dochodowego. Część druga nagrody pierwszego i drugiego stopnia, zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie w wysokości 10% wartości nagrody głównej w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w pkt b oraz b na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej w Konkursie, w trybie art. 40 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi ,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 00/100). 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE 4.1. System teleinformatyczny działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzańskiej 8 w Poznaniu będzie rejestrował nadchodzące zgłoszenia przesłane przez uczestników, począwszy od 04 lipca2013 roku od godz. 00:00:05 do 17 lipca2013 roku do godz. 19:50:00. System teleinformatyczny działający w siedzibie Organizatora mieszczącej się przy ulicy Tatrzańskiej 8 w Poznaniu będzie rejestrował nadchodzące odpowiedzi na pytania przesłane przez uczestników, począwszy od 04 lipca 2013 roku od godz. 00:00:05 do 17 lipca 2013 roku do godz. 19:59:59. Praca komputerowego systemu będzie nadzorowana przez przedstawiciela Organizatora Wszystkie zarejestrowane w systemie SMS prawidłowe zgłoszenia SMS wezmą udział w Konkursie Spośród prawidłowych zgłoszeń nadesłanych w każdym z poniżej wymienionych okresów, jako zwycięskie zostanie wybrane jedno zgłoszenie, rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu w formie SMS oraz udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie, w którym czas pomiędzy przesłaniem przez system teleinformatyczny pytania do Uczestnika a zarejestrowaniem prawidłowej odpowiedzi Uczestnika jest najkrótszy:

5 okres pomiędzy godziną 00:00:05 pierwszego dnia Konkursu a godziną 10:00.00 pierwszego dnia Konkursu okresy pomiędzy godzinami 9:00:01 a 10:00:00; 10:00:01 a 11:00:00; 11:00:01 a 12:00:00; 12:00:01 a 13:00:00; 13:00:01 a 14:00:00; 14:00:01 a 15:00:00; 15:00:01 a 16:00:00; 16:00:01 a 17:00:00; 17:00:01 a 18:00:00; 18:00:01 a 19:00:00; 19:00:01 a 20:00:00, każdego dnia Konkursu 4.4. Łącznie każdego dnia Konkursu zostanie wybranych 11 zgłoszeń, rozumianych jako zgłoszenie do Konkursu w formie SMS oraz udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie. Dane zgłoszenie zostaje przyporządkowane do tego z okresów, o których mowa w pkt 4.3, w którym SMS z odpowiedzią Uczestnika na zadane pytanie dotrze do systemu teleinformatycznego Organizatora. Zwycięzcy otrzymają nagrodę drugiego stopnia w postaci wakacyjnego zestawu plażowego plażowego dmuchanego fotela Dodatkowo ze wszystkich prawidłowych odpowiedzi przesłanych w terminie od 04 lipca2013 roku od godziny od 00:00:05 do dnia 17 lipca 2013 roku do godziny 23:59:59, zostanie wyłoniona jedno zgłoszenia z najkrótszym czasem odpowiedzi i zostanie mu przyznana nagroda główna w postaci Vouchera o wartości 8 889,00 PLN Za dzień Konkursu w rozumieniu niniejszego regulaminu należy przyjmować dni od poniedziałku do niedzieli za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy Zwycięzcami Konkursu zostaną Uczestnicy (Zwycięzcy), których zgłoszenie, rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu w formie SMS oraz udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie, spełni wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie oraz zostanie uznane za zwycięskie wg zasad opisanych w pkt. 4.1 i 4.7. regulaminu. W przypadku gdy tak rozumiane zgłoszenie nie spełnia wszystkich warunków określonych w niniejszym regulaminie nagroda zostaje przyznana Uczestnikowi którego zgłoszenie miało zarejestrowany kolejny czas pomiędzy przesłaniem przez system teleinformatyczny Organizatora pytania a zarejestrowaniem przez system wpływu prawidłowej odpowiedzi udzielonej przez Uczestnika. W przypadku, gdyby nagroda za którykolwiek z okresów opisanych w pkt 4.3 nie została przyznana (brak zgłoszeń spełniających warunki regulaminu), nagroda ta zostaje przyznana w kolejnym przedziale czasowym zwiększając tym ilość nagród wydanych w tym kolejnym przedziale czasowym. Nagrody nie wydane z powyższych względów w ostatnim okresie Konkursu przechodzą na własność Organizatora Osoby zameldowane pod jednym adresem mogą łącznie wygrać nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego stopnia i nie więcej niż jedną nagrodę drugiego stopnia. Jedna osoba i/lub jeden numer telefonu mogą wygrać nie więcej niż jedną nagrodę pierwszego stopnia i nie więcej niż jedną nagrodę drugiego stopnia Zwycięzcy będą powiadamiani przez Organizatora o sposobie realizacji nagrody telefonicznie najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od dnia zarejestrowania ich zwycięskiego zgłoszenia, rozumianego jako zgłoszenie do Konkursu w formie SMS oraz udzielenie odpowiedzi na przesłane pytanie, przez system teleinformatyczny Organizatora. Kontakt telefoniczny

6 będzie realizowany na numer telefonu, z którego przesłano zwycięskie zgłoszenie w Konkursie. Zwycięzca zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w Konkursie oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zameldowania). Próba uzyskania połączenia ze Zwycięzcą podejmowana jest co najmniej dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie powinno obejmować co najmniej 5 sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Zwycięzcy. W przypadku sygnału "zajętości", następna próba połączenia zostanie przeprowadzona po 5 minutach. W przypadku braku któregokolwiek z ww. sygnałów lub zgłoszenia skrzynki poczty głosowej podejmowana jest ponownie próba połączenia, co najmniej dwukrotnie. W przypadku rozłączenia połączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest wg wyżej opisanej procedury. W wypadku braku możliwości uzyskania połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą zgodnie z opisaną powyżej procedurą, zostanie on poinformowany za pomocą SMS-a o terminie (wyrażonym w formacie DD-MM-RRRR) i sposobie spełnienia warunków formalnych koniecznych do przyznania nagrody W nieprzekraczalnym terminie 10 dni kalendarzowych (decyduje data stempla pocztowego) od momentu telefonicznego powiadomienia (lub wysłania SMS przez Organizatora Zwycięzca jest zobowiązany przesłać na adres Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE Albedo Marketing sp. z o.o., ul. Tatrzańska 8, Poznań, zgłoszenie (zwane dalej: Zgłoszeniem) zawierające: a. imię, nazwisko, adres zameldowania numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonano zgłoszenia do Konkursu dane te muszą być zgodne z danymi opisanymi w pkt regulaminu; b. czytelną kserokopię dowodu tożsamości potwierdzającego dane osobowe, o których mowa w pkt oraz 4.10.a, a w przypadku jego braku kserokopię innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. legitymacja szkolna); c. oryginalny paragon z poprawnym numerem (wysyłanym przez SMS), potwierdzający dokonanie zakupu minimum jednego opakowania Produktu Promocyjnego w okresie sprzedaży premiowej; d. podpisane czytelnie oświadczenia Zwycięzcy o następującej treści Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań i NESTLE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Szturmowa 2, Warszawa moich danych osobowych umieszczonych na niniejszym kwestionariuszu osobowym wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE w szczególności do wydania nagród. I Zapoznałem się z regulaminem Konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE i wyrażam zgodę na jego treść.. e. Podanie danych osobowych w Zgłoszeniu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem określonej w pkt utraty prawa do nagrody w razie braku w Zgłoszeniu wszystkich ww. danych osobowych.

7 4.11. Do Zgłoszeń przesyłanych przez osoby, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych musi zostać dodatkowo dołączona pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do nagrody. Ponadto rodzic lub opiekun prawny Zwycięzcy powinien podpisać się pod Zgłoszeniem, o którym mowa w pkt 4.10., obok Zwycięzcy Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia 15 sierpnia 2013 roku. Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską na adres wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z pkt regulaminu Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Nieprzesłanie wszystkich elementów Zgłoszenia w sposób i terminie określonym w regulaminie powoduje utratę prawa do nagrody. Nieprzyznane nagrody pozostają własnością Organizatora Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w regulaminie sposobu wydania nagród Regulamin nie zwalnia Uczestników Konkursu z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności: biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego numeru telefonu, prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich, prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu, prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu (np. zmiana adresu zameldowania, nieobecność Zwycięzcy pod podanym adresem) Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora Odbiór nagrody Zwycięzca pokwituje swoim podpisem. Doręczenie nagrody do rąk osoby zamieszkującej pod adresem wskazanym przez Zwycięzcę i podpisanie potwierdzenia odbioru uznaje się za skuteczne wydanie nagrody.

8 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 22sierpnia 2013 roku Zgłoszenie reklamacyjne, z podaniem imienia i nazwiska, numeru telefonu z którego przesłano zgłoszenie w Konkursie, oraz adresu Uczestnika Konkursu, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, oraz treści żądania, należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pod adresem Organizatora z dopiskiem "Reklamacja", decyduje data stempla pocztowego tj. 18 sierpnia2013 roku. Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora oraz wysłanie powiadomienia o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres zamieszkania wskazany w reklamacji nastąpi w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania ale nie później niż do 29sierpnia 2013 roku. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji są ostateczne i wiążące. Organizator może ponadto powiadomić o swojej decyzji telefonicznie Wyczerpanie procedury reklamacyjnej nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 6.1. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę w formie złożonego pisemnego oświadczenia na przetwarzanie przez Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i NESTLE POLSKA S.A, z siedzibą w Warszawie ich danych osobowych umieszczonych na Zgłoszeniu wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE oraz w celu wydania nagród Dane uzyskane w związku z organizacją Konkursu będą wykorzystywane tylko do potrzeb niniejszej Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest NESTLE POLSKA S.A., z siedzibą w Warszawie, które powierza przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do otrzymania nagrody. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adresem Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Regulamin dostępny będzie w siedzibie Albedo Marketing sp. z o.o. w dni robocze w terminie od 04 lipca 2013 roku do 17 lipca2013 roku w godz. od 9.00 od oraz w okresie promocji na stronach www oraz na

9 7.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Uczestnik Konkursu Poczuj smak greckiego lata z NESCAFE ma obowiązek zapoznania się z regulaminem Konkursu i przestrzegania jego postanowień.

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU PRODUKTY PROMOCYJNE Nazwa Kawa NESCAFE CLASSIC 200 g Kawa NESCAFE CLASSIC 200 g w opakowaniu ze szklanką

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja

Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja Regulamin Loterii Promocyjnej Urodzinowa Kumulacja 1 Nazwa loterii promocyjnej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii promocyjnej, pod nazwą: Urodzinowa

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc

Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc Regulamin konkursu Wrześniowy wysyp nagród z Pepsi w Sieci Sklepów abc 1. Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. My Little Pony Chodząca Pinkie Pie REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ My Little Pony Chodząca Pinkie Pie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Definicje 1. Loteria Loteria promocyjna pod nazwą My Little Pony - Chodząca Pinkie Pie, opisana niniejszym Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Promocja Lubella 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem loterii promocyjnej Promocja Lubella 2014, zwanej dalej Loterią, jest MGD GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem

Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem Regulamin Loterii Promocyjnej Czy stałeś się dzisiaj Milionerem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Promocyjnej pod nazwą: Czy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa

Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa Regulamin Loterii Audioteksowej Wielka Loteria Plusa 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Loterii Audioteksowej pod nazwą: Wielka Loteria

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE

Regulamin Konkursu SMS. Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE Regulamin Konkursu SMS Ty kupujesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA

Regulamin Loterii Audioteksowej. 1000 Walut w Radiu ESKA Regulamin Loterii Audioteksowej 1000 Walut w Radiu ESKA 1 Nazwa loterii audioteksowej. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w loterii audioteksowej, pod nazwą: 1000

Bardziej szczegółowo