1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, Warszawa.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2. Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, 02 678 Warszawa."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ GRAJ W KULKI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem Promocji Graj w kulki (dalej: Promocja) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , kapitał zakładowy zł (dalej: Organizator) Organizator działa na zlecenie Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2, Warszawa Promocja trwać będzie w dniach od r. do r. (czas trwania sprzedaży produktów promocyjnych) albo do wyczerpania puli zdrapek (dalej: Zdrapka) lub nagród, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Przy czym czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia r Promocja zorganizowana zostanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w punktach sprzedaży kanału gastronomicznego oznaczonych materiałami informacyjnymi Promocji. Niniejszą Promocją objęte są wszystkie smaki lodów marki Nestle Scholler dostępne w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Promocji rozpoczyna się w dniu roku o godzinie 00:00:05 i kończy w dniu roku o godzinie 23:59:59 lub wcześniej, po wyczerpaniu Zdrapek lub nagród Udział w Promocji jest dobrowolny W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Nestle Polska SA, pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej Uczestnik przystępując do Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocji oraz akceptuje treść regulaminu Łączna pula Zdrapek jest ograniczona i wynosi szt. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) Zdrapek. Pula Zdrapek dostępna w danym punkcie sprzedaży jest

2 różna i uzależniona jest od średniej liczby transakcji dokonywanych w danym punkcie sprzedaży Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po terminie określonym w pkt. 1.5 nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 2.1. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Polski, która dokona w Punktach Sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zakupu co najmniej 3 kulek Produktów Promocyjnych w czasie trwania Promocji, dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego) (dalej: Uczestnik) Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest: dokonanie jednorazowo zakupu co najmniej 3 kulek Produktu Promocyjnego, w czasie trwania Promocji w oznaczonych Punktach Sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej odebranie Zdrapki przy kasie bezpośrednio po dokonaniu zakupu Produktu Promocyjnego o którym mowa w pkt Na Zdrapce znajduje się unikatowy kod uprawniający do udziału w Promocji (dalej: Kod ze Zdrapki) wysłanie zgłoszenia udziału w Promocji (Kodu ze Zdrapki, z zastrzeżeniem pkt 2.7) w formie SMS-a pod numer 7043 o treści: Nestle.kod ze zdrapki.wybrana nagroda (np. Nestle Kulka przy wyborze kulki lodów lub Nestle Nagroda przy wyborze nagrody rzeczowej (koszt SMS-a 0,62zł z VAT), w wypadku wyboru nagrody rzeczowej - zarejestrowanie się na stronie poprzez podanie danych Uczestnika opisanych w pkt Promocja polega na nagrodzeniu Uczestników, którzy w czasie trwania Promocji wyślą do Organizatora Kod ze zdrapki Kody w treści SMS-a, muszą być podane w identycznym formacie, jak na Zdrapce W przypadku dokonania jednorazowego zakupu 3 kulek Produktu Promocyjnego potwierdzonego jednym dowodem zakupu Uczestnik uprawniony jest do otrzymania ilości Zdrapek równej wielokrotności wymaganej minimalnej ilości zakupu kulek Produktu Promocyjnego, zgodnie z zasadą, że za każde 3 kulki Produktu Promocyjnego przysługuje 1 Zdrapka (słownie: jedna zdrapka) Liczba Zdrapek jest ograniczona. W przypadku wyczerpania puli Zdrapek w danym Punkcie Sprzedaży, sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniająca do uzyskania Zdrapki w danym Punkcie Sprzedaży zostaje zakończona.

3 2.7. Zdrapka jest zadrukowaną kartą papieru, na awersie której część nadruku została zabezpieczoną warstwą ochronną uniemożliwiającą jej odczytanie bez usunięcia tej warstwy, pod którą znajduje się indywidualny kod składający się z 8 znaków (Kod ze Zdrapki), uprawniający do otrzymania zwrotnego kodu, który uprawnia do obioru nagrody (dalej Kod Promocyjny) Uczestnik może brać udział w Promocji dowolną ilość razy, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wymogów określonych w Regulaminie, szczególnie warunków określonych w pkt Jeden Kod ze Zdrapki może być zgłoszony tylko jeden raz W Promocji biorą udział wyłącznie oryginalne Zdrapki. Zdrapki podrobione, zniszczone, uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, lub te które nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Promocji i otrzymania, którejkolwiek z Nagród przewidzianych w Regulaminie W odpowiedzi na wysłany prawidłowy SMS z Kodem ze Zdrapki, i Kulką lodów wybraną jako nagrodą w promocji, Uczestnik otrzymuje SMSem zwrotnym Kod Promocyjny uprawniający do odbioru 1 dodatkowej kulki lodów. By odebrać nagrodę Uczestnik okazuje obsłudze w Punkcie Sprzedaży Kod Promocyjny otrzymany SMSem oraz przekazuje jej Zdrapkę wykorzystaną przez Uczestnika do uzyskania okazywanego Kodu Promocyjnego W odpowiedzi na wysłany prawidłowy SMS z Kodem ze Zdrapki, i wskazaną Nagrodą rzeczową wybraną jako nagroda w promocji, Uczestnik otrzymuje SMSem potwierdzanie przyjęcia kodu, i informację o ilości zarejestrowanych przez Uczestnika w systemie kodów o których mowa w pkt. 4.3, które można wymieniać na nagrody rzeczowe o których mowa w pkt Regulaminu SMS-y zwrotne zostaną wysłane niezwłocznie po zarejestrowaniu przez system Organizatora wpłynięcia SMS od Uczestnika, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od godziny zarejestrowania SMS od Uczestnika w systemie. Treść sms-a zwrotnego w wypadku wyboru kulki lodów jako nagrody promocyjnej: Twoje zgłoszenie zostało przyjęte! Twój kod promocyjny to: Ten SMS-a łącznie ze zdrapką o numerze XYZ (numer właściwego Kodu ze Zdrapki) uprawnia do odbioru nagrody kulki lodów Nestle. Treść sms-a zwrotnego w wypadku wyboru nagrody rzeczowej jako nagrody promocyjnej: Zarejestrowałeś 1 kod ze zdrapki. Na Twoim koncie jest w tej chwili X kodów. Zarejestruj się na stronie by wybrać nagrodę Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o zarejestrowaniu prawidłowego sms-a w systemie, należy przez to rozumieć wpływ SMS-a na serwer systemu informatycznego Organizatora.

4 2.14. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że SMS-y zgłoszeniowe wysyłane z tego samego numeru są wysyłane przez jedną i tę samą osobę Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Promocji, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 3 poniżej Zgłoszenie udziału w Promocji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia do Promocji. 3. NAGRODY 3.1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora na wygrane wynosi ,00 brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy szesnaście złotych) 3.2. W Promocji przewidziano następujące nagrody (dalej: Nagrody): Kulka lodów marki Nestle Scholler o dowolnym smaku o wartości jednostkowej 0,32 zł brutto (słownie: trzydzieści dwa grosze) w ilości sztuk Stylowa koszulka typu T-shirt z kolekcji Republika Kaktusa o wartości jednostkowej 16,00 zł brutto (słownie: szesnaście złotych) w ilości 400 sztuk Kolorowy plecak z kolekcji Republika Kaktusa o wartości jednostkowej 75,00 (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) w ilości 200 sztuk Czapka z daszkiem z kolekcji Republika Kaktusa o wartości jednostkowej 18,00 zł brutto (słownie: osiemnaście złotych) w ilości 200 sztuk Słuchawki nauszne z kolekcji Republika Kaktusa o wartości jednostkowej 75,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych) w ilości 200 sztuk 3.3. Nagrody w Promocji nie podlegają wymianie na inne nagrody, w szczególności nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody rzeczowe innego rodzaju ani na ekwiwalent pieniężny. 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W PROMOCJI 4.1. Uczestnik, który zdecydował o nagrodzie zgodnie z pkt , powinien podczas rejestracji na stronie podać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres , adres do wysłania nagrody oraz numer telefonu.

5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest niezbędne dla otrzymania nagrody w Promocji Uczestnik, który wybrał w sms-ie zgłoszeniowym końcówkę o haśle Kulka, otrzyma zwrotnie kod promocyjny, który po okazaniu w Punkcie Sprzedaży upoważnia do obioru dodatkowej kulki lodów marki Nestle Scholler, warunkiem odbioru kulki jest pozostawienie właściwej Zdrapki w Punkcie Sprzedaży Uczestnik, który wybrał w sms-ie zgłoszeniowym nagrodę rzecową jako nagrodę w promocji, by otrzymać jedną z nagród wymienionychw pkt do musi zarejestrować odpowiednią ilość kodów ze zdrapek i tak w przypadku: Stylowej koszulka typu T-shirt z kolekcji Republika Kaktusa należy zarejestrować 10 kodów promocyjnych, Kolorowego plecaka z kolekcji Republika Kaktusa należy zarejestrować 15 kodów promocyjnych, Czapki z daszkiem z kolekcji Republika Kaktusa należy zarejestrować 10 kodów promocyjnych Słuchawek nausznych z kolekcji Republika Kaktusa należy zarejestrować 20 kodów promocyjnych 4.4. Jeden Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę o której mowa w pkt Jeden kod ze zdrapki może zostać użyty do odebrania tylko jednej z Nagród o których mowa w pkt Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń do Promocji będzie dokonywana bezpośrednio przez Organizatora Promocji. Zgłoszenia zawierające błędy lub niespełniające innych wymogów określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Promocji. Czas nadesłania SMS-a konkursowego będzie rejestrowany przez serwer informatyczny Organizatora Nagrody o których mowa w pkt Regulaminu wysyłane będą na adres podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym na stronie Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia r. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Uczestnika Promocji w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Zwycięzcy Promocji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego Regulamin nie zwalnia Uczestników Promocji z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po

6 przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń. 5. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 5.1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po r. nie będą rozpatrywane Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem "Promocja Graj w kulki. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, numer telefonu, adres , jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 6.1. Zwycięzcy Promocji podczas rejestracji na stronie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ich danych osobowych umieszczonych na zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 4.1 regulaminu w celu przeprowadzenia Promocji Graj w kulki w tym wydania nagród oraz zgodę na na wykorzystywanie podanego adresu oraz numeru telefonu w celu marketingu bezpośredniego produktów oraz usług Nestle Polska SA, przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i/lub automatycznych systemów wywołujących Dane uzyskane w związku z organizacją Promocji będą wykorzystywane do potrzeb niniejszej Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz z późn. zm.) Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Promocji jest Nestle Polska SA z siedzibą w Warszawie ul. Szturmowa 2, Warszawa. Nestle Polska SA. powierzyła przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizacji Promocji firmie Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, Poznań,

7 będącej Organizatorem. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie oraz odebrania nagrody przez Uczestnika Promocji. 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 7.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na prośbę przesłaną do Organizatora Promocji. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Albedo Marketing Sp. z o.o. w Poznaniu oraz na stronie internetowej Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy Promocji zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz wysłanie wiadomości do wszystkich Uczestników Promocji na adresy wskazany w formularzu rejestracyjnym Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.

8 Aneks z dnia r do REGULAMINU akcji Graj w kulki W związku z przedłużeniem przez Organizatora trwania akcji Graj w kulki następujące punkty regulaminu akcji Graj w kulki ulegają zmianie: 1. Zmienia się treść punktu 1.3 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Promocja trwać będzie w dniach od r. do r. (czas trwania sprzedaży produktów promocyjnych) albo do wyczerpania puli zdrapek (dalej: Zdrapka) lub nagród, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Przy czym czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia r. 2. Zmienia się treść punktu 1.5 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Promocji rozpoczyna się w dniu roku o godzinie 00:00:05 i kończy w dniu roku o godzinie 23:59:59 lub wcześniej, po wyczerpaniu Zdrapek lub nagród. 3. Zmienia się treść punktu 4.7 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia r. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Uczestnika Promocji w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt Zmienia się treść punktu 5.1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po r. nie będą rozpatrywane.

9 Aneks z dnia r do REGULAMINU akcji Graj w kulki W związku z przedłużeniem przez Organizatora trwania akcji Graj w kulki następujące punkty regulaminu akcji Graj w kulki ulegają zmianie: 1. Zmienia się treść punktu 1.3 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Promocja trwać będzie w dniach od r. do r. (czas trwania sprzedaży produktów promocyjnych) albo do wyczerpania puli zdrapek (dalej: Zdrapka) lub nagród, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. Przy czym czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia r. 2. Zmienia się treść punktu 1.5 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Promocji rozpoczyna się w dniu roku o godzinie 00:00:05 i kończy w dniu roku o godzinie 23:59:59 lub wcześniej, po wyczerpaniu Zdrapek lub nagród. 3. Zmienia się treść punktu 4.7 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Nagrody zostaną wydane najpóźniej do dnia r. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub firmą kurierską na adres wskazany przez Uczestnika Promocji w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt Zmienia się treść punktu 5.1 Regulaminu, który otrzymuje brzmienie: Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia r. (decyduje data wpływu do Organizatora). Reklamacje dostarczone po r. nie będą rozpatrywane.

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO

R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO R E G U L A M I N WIELKIEGO KONKURSU GOBARTO I. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w punkt 2.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r.

1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 lutego 2007 r. do 13 kwietnia 2007 r. REGULAMIN PROMOCJI Pieniądze przychodzą. Po prostu. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: Pieniądze przychodzą. Po prostu. (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Uśmiech wygrywa 4 x dziennie. I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą Uśmiech wygrywa 4 x dziennie.. II. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA

Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA Regulamin Konkursu SMS 1 URODZINY GALERII TWIERDZA 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn"

Regulamin promocji Tic Tac Pop Corn Regulamin promocji "Tic Tac Pop Corn" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji "Tic Tac Pop Corn (dalej: "Promocja"), jest spółka pod firmą Ferrero Commercial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ LOTERIA ŚWIĄTECZNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią ) urządzana jest pod nazwą LOTERIA ŚWIĄTECZNA. 2. Organizatorem Loterii jest Expansja

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ Urodzinowa Loteria Lewiatana 1. [Nazwa loterii] Loteria jest prowadzona pod nazwą Urodzinowa Loteria Lewiatana. 2. [Nazwa organizatora loterii] Smolar

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne

Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne. 2. Produkty Promocyjne Regulamin akcji promocyjnej Kärcher kasa do pary! 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kärcher kasa do pary!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo