RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa, 3.08.08"

Transkrypt

1 RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa,

2 LIST OD ZARZ"DU Szanowni Pa#stwo, Oddajemy w Pa#stwa r$ce raport pó"roczny Index Copernicus International S.A. zawieraj!cy bilans oraz rachunek zysków i strat za okres stycze#-czerwiec 2008 roku. Rok 2008 jest prze"omowym okresem w dzia"alno%ci Index Copernicus International. Pierwsze pó"rocze min$"o pod znakiem nie tylko debiutu na rynku New Connect, w kwietniu, ale te& prac zwi!zanych z po"!czeniem Index Copernicus International z Mediapolis Spó"ka z o.o., firm! specjalizuj!c! si$ w doradztwie dla mediów oraz w komunikacji marketingowej w sferze Internetu i technologii Web 2.0. Obie firmy widz! w po"!czeniu szans$ na rozwój, gdy& obszary ich dzia"alno%ci uzupe"niaj! si$ w du&ej mierze. Po"!czenie pozwoli Index Copernicus International i Mediapolis skuteczniej realizowac takie cele jak: zwi$kszenie potencja"u rozwojowego, dywersyfikacja struktury przychodów, zwi$kszenie konkurencyjno%ci i efektywno%ci dzia"ania, stworzenie jednolitej struktury organizacyjnej, wzmocnienie pozycji rynkowej. Firmy planuj! wspólnie rozwin!' us"ugi i produkty platformy internetowej Us"ugi te, np. grupy dyskusyjne czy narz$dzia do rekrutacji uatrakcyjni! nasz serwis w oczach naukowców, firm rekrutacyjnych oraz innowacyjnych firm zainteresowanych rozwojem poprzez badania naukowe. Równocze%nie, Index Copernicus International rozwin!" z sukcesem dzia"alno%' w obszarze bada# klinicznych leków dla firm farmaceutycznych. W pierwszym pó"roczu bie&!cego roku, do grona nowych klientów naszego dzia"u CRO do"!czy"y takie firmy farmaceutyczne jak Bayer, Schering-Plough i Medagro. Oto najistotniejsze wydarzenia pierwszego pó"rocza 2008 roku: 8 kwietnia 2008: Debiut Index Copernicus International na New Connect. To najwa&niejsze wydarzenie pierwszego pó"rocza. (rodki pozyskane z emisji akcji zosta"y wykorzystane na dzia"ania promocyjne, m. in. w USA, w Chinach i w Korei Po"udniowej, oraz na pokrycie bie&!cych kosztów dzia"alno%ci.

3 22 kwietnia 2008: Zarz!d Index Copernicus International podpisa" ze spó"k! Mediapolis list intencyjny, w którym obie strony wyrazi"y intencj$ po"!czenia si$ zgodnie z przepisami Kodeksu spó"ek handlowych. Po"!czenie nast!pi poprzez przej$cie Mediapolis przez Index Copernicus International. maj 2008: Index Copernicus i Mediapolis rozpoczynaj! prace nad wspóln! strategi! biznesow! i marketingow!. Firmy planuj! m. in. dalszy rozwój Index Copernicus w kierunku zaawansowanego portalu spo"eczno%ciowego i uruchomienie wersji polskiej serwisu, dynamiczny rozwój wydawnictw specjalistycznych oraz uruchomienie nowych projektów print i on line. 20 czerwca Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie staje si$ pierwsz! instytucj! naukow! z Polski, która b$dzie odp"atnie korzysta' z wieloparametrycznego systemu analizy kariery pracowników naukowych prowadzonej przez Index Copernicus. czerwiec Index Copernicus rozpoczyna negocjacje z Google w celu podpisania umowy partnerskiej na digitalizacj$ czasopism naukowych dla Google Scholar. Zadaniem Index Copernicus, który w wyniku umowy uzyska status partnera strategicznego Google, b$dzie pozyskiwanie do wspó"pracy wydawców tych czasopism w Europie, Azji i Australii. Tre%' czasopism naukowych pojawi si$ w serwisach Google, Google Books, Google Scholar, ale te& w bazie Zarz!d Index Copernicus opracowa" now! strategi$ rozwoju spó"ki, która opiera si$ na trzech filarach: 1. Dywersyfikacja )róde" przychodów w kilku perspektywicznych sektorach, jak nauka, innowacja, rynek firm farmaceutycznych i nowe media on line. Jednocze%nie spó"ka podj$"a dzia"ania w kierunku redukcji kosztów utrzymania infrastruktury technicznej w celu zwi$kszenia ich zyskowno%ci. 2. Serwis spo"ecznosciowy dla naukowców, ktory ma powsta' na jesieni 2008 roku. Jego celem b$dzie pozyskanie miliona unikalnych u&ytkowników do ko#ca 2009 roku. 3. Rozwój dzia"alno%ci wydawniczej w obszarze mediów elektronicznych, wydawnictw papierowych o charakterze medycznym i customer publishing, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijaj!cych si$ sektorów komunikacji marketingowej na %wiecie. Po po"!czeniu z Mediapolis, Index Copernicus planuje now! emisj$ akcji. Pozyskane %rodki spó"ka chce przeznaczy' na rozwój swojego globalnego serwisu spo"eczno%ciowego dla naukowców, a tak&e uruchomienie nowego projektu z segmentu nowych mediów internetowych.

4 Zarz!d Spó"ki Index Copernicus International S.A. pragnie podzi$kowa' Akcjonariuszom za okazane zaufanie, a cz"onkom Rady Nadzorczej oraz Pracownikom i Wspó"pracownikom spó"ki za wysi"ek, zaanga&owanie oraz entuzjazm w tworzeniu i rozwoju silnej, dynamicznie rozwijaj!cej si$ spó"ki gie"dowej. Jednocze%nie zach$camy Pa#stwa do dalszego %ledzenia rozwoju naszej spó"ki, wierz!c, &e zakup akcji Index Copernicus International S.A. b$dzie w d"ugiej perspektywie bardzo udan! inwestycj!. Krzysztof Urbanowicz Marek Graczy#ski Prezes Zarz!du Wiceprezes Zarz!du

5 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. O#WIADCZENIE ZARZ"DU INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Zarz!d Spó"ki Index Copernicus International S.A. o%wiadcza, &e wedle jego najlepszej wiedzy pó"roczne sprawozdanie finansowe sporz!dzone zosta"o zgodnie z zasadami rachunkowo%ci obowi!zuj!cymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj$ maj!tkow! i finansow! Index Copernicus International SA oraz jej wynik finansowy, oraz &e sprawozdanie z dzia"alno%ci Spó"ki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spó"ki, w tym opis podstawowych zagro&e# i ryzyk. Krzysztof Urbanowicz Marek Graczy#ski Prezes Zarz!du Wiceprezes Zarz!du

6 ZASADY SPORZ"DZENIA WYBRANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Wybrane informacje finansowe sporz!dzono stosuj!c poni&ej opisane zasady rachunkowo%ci: Warto$ci niematerialne i prawne ujmuje si$ w ksi$gach wed"ug cen ich nabycia i umarza metod! liniow! Odpisy amortyzacyjne dokonywane s! pocz!wszy od miesi!ca nast$puj!cego po miesi!cu oddania warto%ci niematerialnej i prawnej do u&ywania. Do ustalenia okresu amortyzacji, przyj$to ekonomiczn! u&yteczno%' tych sk"adników maj!tkowych. Wykazane w bilansie warto%ci niematerialne obejmuj! aport wniesiony do Spó"ki w postaci praw do patentów, przyj$to, &e okres ekonomicznej u&yteczno%ci tych praw wyniesie 15 lat. Dlatego stawka amortyzacji przyj$ta przez Spó"k$ wynosi 6,7% rocznie. Przy okre%laniu amortyzacji warto%ci niematerialnych i prawnych przyjmuje si$, &e sk"adniki o cenie jednostkowej: - od z" rozliczne s! w koszty w okresie 60 miesi$cy - do z" zaliczane s! w koszty w100% warto%ci w momencie zakupu - poni&ej z" traktowane s! jako koszty us"ug, przy czym sk"adniki dotycz!ce op"aty za modyfikacj$ programu komputerowego o cenie jednostkowej poni&ej 1.500*z" traktowane s!, jako us"ugi. Do $rodków trwa%ych zaliczane s! rzeczowe aktywa trwa"e (z wyj!tkiem inwestycji) kontrolowane przez spó"k$, kompletne i zdatne do u&ytkowania na dzie# przyj$cia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie u&ytkowania powy&ej 1 roku. Warto%' pocz!tkow! %rodków trwa"ych ustala si$ wed"ug cen nabycia, kosztów wytworzenia lub warto%ci po aktualizacji wyceny i powi$ksza o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy maj!tek trwa"y jest wykazywany w warto%ci netto, tj. pomniejszony o skumulowan! amortyzacj$ z uwzgl$dnieniem odpisów z tytu"u trwa"ej utraty warto%ci. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si$ pocz!wszy od pierwszego dnia miesi!ca nast$puj!cego po miesi!cu, w którym przyj$to do u&ywania %rodek trwa"y, do ko#ca tego miesi!ca, w którym nast$puje zrównanie warto%ci odpisów amortyzacyjnych z jego warto%ci! pocz!tkow!, lub w którym %rodek trwa"y przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ustalenia okresu amortyzacji przyj$to ekonomiczn! u&yteczno%' %rodków trwa"ych. - %rodki trwa"e o warto%ci, powy&ej z" amortyzuje si$: liniowo; stawka amortyzacji ksi$gowej jest równa amortyzacji podatkowej. - %rodki trwa"e o mniejszej warto%ci (do kwoty z") amortyzuje si$ (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasady: 100% warto%ci w momencie zakupu, przy czym sk"adniki o cenie jednostkowej poni&ej 1000 z" traktowane s!, jako materia"y. Nale&no$ci krótkoterminowe Zosta"y wykazane w kwocie wymagaj!cej zap"aty po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj!ce.

7 Odpisy aktualizuj!ce warto%ci nale&no%ci zalicza si$ odpowiednio do pozosta"ych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zale&nie od rodzaju nale&no%ci, której dotyczy odpis. Nale&no%ci wyra&one w walutach obcych wycenia si$ wed"ug kursu %redniego NBP z dnia wystawienia faktury, na koniec roku nast$puje przeliczenie wg kursu %redniego NBP z *r. Ró&nice kursowe odnosi si$ w przychody lub koszty finansowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe Pozycja ta obejmuje %rodki pieni$&ne w kasie i na rachunkach bankowych, %rodki pieni$&ne w drodze i inne %rodki pieni$&ne obejmuj!ce ekwiwalenty %rodków pieni$&nych p"atne w okresie nie d"u&szym ni& trzy miesi!ce od dnia bilansowego. Do tej grupy aktywów zalicza si$ te& inne aktywa pieni$&ne (np. weksle i czeki obce p"atne w terminie d"u&szym ni& 3 miesi!ce oraz nale&ne dywidendy wynikaj!ce z decyzji organu spó"ki, w której jednostka ma udzia"y lub akcje). Wycena %rodków pieni$&nych i innych aktywów pieni$&nych nast$puje wed"ug warto%ci nominalnej. Rozliczenia mi'dzyokresowe czynne obejmuj! tytu"y dokonanych faktycznie wydatków, które b$d! stanowi"y koszty nast$pnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, dzier&awy, niskocenne sk"adniki maj!tkowe, itp.). W zale&no%ci od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane s! jako d"ugo lub krótkoterminowe rozliczenia mi$dzyokresowe. Kapita%y w%asne ujmowane s! w ksi$gach rozrachunkowych z podzia"em na ich rodzaje i wed"ug zasad okre%lonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spó"ki. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wp"aty na kapita" podstawowy ujmuje si$ jako nale&ne wp"aty na poczet kapita"u. Kapita" rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowego maj!tku trwa"ego dotyczy aktualizacji maj!tku trwa"ego na 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji sk"adnika maj!tku obj$tego t! aktualizacj!, odpowiedni! cz$%' kapita"u rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapita" zapasowy. Ponadto na kapita" ten odnosi si$ ró&nic$ pomi$dzy warto%ci! godziw! a cen! nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dost$pnych do sprzeda&y, je%li istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym, albo których warto%' godziwa mo&e by' ustalona w inny wiarygodny sposób. Odpis z tytu"u trwa"ej utraty warto%ci maj!tku trwa"ego, który uprzednio podlega" aktualizacji wyceny pomniejsza kapita" z aktualizacji do wysoko%ci cz$%ci kapita"u, która dotyczy tego sk"adnika maj!tku trwa"ego, a w przypadku, gdy odpis przewy&sza ten kapita", ró&nica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. Koszty emisji poniesione przy powstaniu spó"ki akcyjnej lub podwy&szeniu kapita"u zak"adowego zmniejszaj! kapita" zapasowy do wysoko%ci nadwy&ki warto%ci emisji nad warto%ci! nominaln! akcji, a pozosta"a ich cz$%' zalicza si$ do kosztów finansowych. Zobowi!zania krótkoterminowe wyceniane s! w kwocie wymagaj!cej zap"aty. Odsetki za zw"ok$ w zap"acie ksi$gowane s! w przypadku otrzymania noty od dostawcy.

8 Zobowi!zania wyra&one w walutach obcych przelicza si$ na PLN wg kursu %redniego NBP z dnia poniesienia. Na koniec roku obrotowego zobowi!zania wyceniane s! wg kursu %redniego NBP z *r. ró&nice kursowe odnosi si$ w koszty albo przychody finansowe z tytu"u ró&nic kursowych. Jednostka sporz!dza rachunek wyników w wersji porównawczej. Koszty Koszty operacyjne s! ujmowane w okresie, którego dotycz!. Ewidencja kosztów prowadzona jest w uk"adzie porównawczym. Przychody Przychody ze sprzeda&y towarów i produktów s! rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym idzie transferu ryzyka i korzy%ci wynikaj!cych z prawa w"asno%ci do towarów lub produktów. Przychody obejmuj! nale&ne lub uzyskane kwoty ze sprzeda&y us"ug. Ujmowane s! one na podstawie wystawianych faktur sprzeda&y w okresach, których dotycz!. Podatek dochodowy Bie&!ce zobowi!zania z tytu"u podatku dochodowego od osób prawnych ustalane s! zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. W zwi!zku z przej%ciowymi ró&nicami mi$dzy wykazywan! w ksi$gach rachunkowych warto%ci! aktywów i pasywów a ich warto%ci! podatkow! oraz strat! podatkow! mo&liw! do odliczenia w przysz"o%ci, Spó"ka tworzy rezerw$ i ustala aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego. Aktywa ustala si$ w wysoko%ci kwoty przewidzianej w przysz"o%ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi!zku z ujemnymi ró&nicami przej%ciowymi, które spowoduj! w przysz"o%ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzgl$dnieniu zasady ostro&no%ci. Rezerw$ z tytu"u odroczonego podatku dochodowego tworzy si$ w wysoko%ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj!cej w przysz"o%ci zap"aty w zwi!zku z wyst$powaniem dodatnich ró&nic przej%ciowych, to jest ró&nic, które spowoduj! zwi$kszenie podstawy obliczenia podatku w przysz"o%ci. Wysoko%' rezerwy i aktywów ustala si$ z uwzgl$dnieniem stawek podatku dochodowego obowi!zuj!cych w roku, w którym wp"yn! one na wielko%' podstawy opodatkowania. Rezerwy i aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego dotycz!ce operacji rozliczanych z kapita"em w"asnym, odnosi si$ równie& na kapita" w"asny. Porównywalno$( danych Zaprezentowane wy&ej zasady rachunkowo%ci Spó"ka stosuje w sposób ci!g"y w kolejnych latach obrotowych. Dane sprawozdawcze s! w pe"ni porównywalne z danymi za po"rocze roku 2007.

9 Czynniki ryzyka i zagro&e) Ryzyko zwi!zane z wahaniami poziomu wyniku finansowego Emitent jest podmiotem %wiadcz!cym us"ugi w zakresie informacji i infrastruktury naukowej, bada# klinicznych i bada# promuj!cych leki oraz prowadz!cym dzia"alno%' naukowo-wydawnicz!. Przychody z poszczególnych obszarów dzia"alno%ci s! trudne do precyzyjnego oszacowania, a wyniki finansowe Spó"ki mog! charakteryzowa' si$ du&! zmienno%ci!. Trudno%' precyzyjnego oszacowania i du&a zmienno%' jest spowodowana nast$puj!cymi czynnikami: a ) znaczny obszar geograficzny, na którym skupieni s! odbiorcy produktów Emitenta - bariery zarówno geograficzne, jaki i j$zykowo-kulturowe, b) ró&ne terminy p"atno%ci w poszczególnych krajach, c) zmiany kursów walut, w których rozliczane s! kontrakty Emitenta, d) niekorzystna polityka rz!dów wybranych krajów, która mo&e uniemo&liwi' transfer zysków do kraju macierzystego Emitenta, e) nieprzewidywalne zmiany prawa podatkowego poszczególnych krajów, f) wzrost kosztów dzia"alno%ci operacyjnej ze wzgl$du na prowadzenie mi$dzynarodowej dzia"alno%ci. Ryzyka zwi!zane z Systemem Copernicus W opinii Spó"ki, skuteczno%' prowadzonej dzia"alno%ci w zakresie informacji i infrastruktury naukowej uzale&niona jest od zabezpieczenia w"asno%ci wykorzystywanych warto%ci niematerialnych i prawnych oraz technologicznych. Ryzyka zwi!zane z warto%ci! nale&!c! do Emitenta Systemem Copernicus s! nast$puj!ce: a ) istniej!ce obecnie prawo w"asno%ci intelektualnej mo&e niedostatecznie ochrania' prawo w"asno%ci warto%ci intelektualnych posiadanych przez Emitenta, b ) inne podmioty (konkurencja) mog! w sposób nieuprawniony wykorzysta' lub przechwyci' nale&!ce do Emitenta prawo w"asno%ci warto%ci intelektualnych, c) inne podmioty mog! w sposób niezale&ny rozwin!' podobn! technologi$ wzgl$dem systemu Copernicus, a korzy%ci wynikaj!ce z posiadania patentów mog! nie zapewnia' dostatecznej przewagi konkurencyjnej wzgl$dem innych podmiotów korzystaj!cych z aplikacji podobnych do wykorzystywanych przez Emitenta, d) istniej! pa#stwa, w których prawo niedostatecznie chroni w"asno%' intelektualn! (na przyk"ad: Chi#ska Republika Ludowa czy Republika Bia"orusi). Ze wzgl$du na fakt, i& dzia"alno%' Emitenta uzale&niona jest od posiadanego Systemu Copernicus, Emitent podj!" dzia"ania zmierzaj!ce do zapewnienia wi$kszej ochrony ww. Systemu. W tym celu Emitent pozyska": - prawo do uzyskania patentu na wynalazek pod nazw! System komputerowy i metoda ewaluacji instytucji naukowych, pracowników naukowych oraz prac naukowych (Computer system and method for evaluating scientific institutions, professional staff and work products) oparte o zg"oszenie o udzielenie ochrony patentowej na ten wynalazek o numerze US serial No. 11/483,734 z"o&one w dniu 10 lipca 2006 roku oraz o numerze PCT/US06/37937 z"o&one w dniu 29 wrze%nia 2006 roku w Urz$dzie ds. Patentów i Znaków Towarowych USA,

10 - prawo do uzyskania patentu na wynalazek pod nazw! Systemy informacji naukowej i metody dla globalnych mo&liwo%ci networkingu (Scientific information systems and methods for global networking opportunities) oparte o zg"oszenie o udzielenie ochrony patentowej na ten wynalazek o numerze US serial No. 11/274,592 z"o&one w dniu 15 listopada 2005 roku w Urz$dzie ds. Patentów i Znaków Towarowych USA. Ryzyko zwi!zane ze zmienno%ci! technologii Stosowane w bran&y Emitenta technologie komunikacji i wymiany danych charakteryzuj! si$ dynamiczn! zmienno%ci! wykorzystywanych rozwi!za#, wysokim wska)nikiem innowacyjno%ci. Ponadto w bran&y wyst$puj! cz$ste zmiany preferencji odbiorców. Istnieje ryzyko, i& Emitent w odró&nieniu od konkurentów dzia"aj!cych w bran&y nie b$dzie posiada" wystarczaj!cych zasobów finansowo-technologicznych zapewniaj!cych utrzymanie poziomu technologicznego oferowanego produktu na konkurencyjnym poziomie. Istnieje ryzyko, i& Spó"ka nie zdo"a terminowo wprowadzi' nowych produktów, czy dokona' unowocze%nie# w produktach aktualnie oferowanych. W ocenie Emitenta na rynku %wiatowym istnieje szereg podmiotów oferuj!cych mo&liwo%ci wyszukiwania informacji w sposób zbli&ony do Emitenta pod wzgl$dem technologicznym (Collexis Holdings, Thomson ISI, Scopus). Wskaza' natomiast nale&y, &e oferowane przez te podmioty us"ugi informacyjne i analityczne nie maj! (w odró&nieniu od Systemu Copernicus) charakteru kompleksowego (w porównaniu z ofert! Emitenta zakres us"ug %wiadczonych przez jego konkurencj$ jest w$&szy). W celu minimalizowania negatywnego wp"ywu tego ryzyka na poziom konkurencyjno%ci Spó"ki pod wzgl$dem technologicznym, Emitent podejmie dzia"ania maj!ce na celu sta"e rozwijanie wykorzystywanej technologii oraz formy w jakiej funkcjonuje System Copernicus. Ryzyko zwi!zane ze spadkiem zainteresowania Systemem Copernicus Przyj$ta w strategii Emitenta nowa forma dzia"alno%ci bazuje przede wszystkim na wykorzystaniu Systemu Copernicus. Mo&liwo%' wypracowania nadwy&ek finansowych zwi!zana jest z popularno%ci! tego systemu w%ród osób i podmiotów, do których produkt ten jest kierowany. Istnieje ryzyko, i& System Copernicus nie osi!gnie dostatecznej akceptacji rynkowej, a Emitent nie zdo"a odpowiednio rozwin!' przyj$tego modelu biznesowego i wypracowa' nadwy&ki finansowej. Sukces rynkowy Systemu Copernicus uzale&niony jest od nast$puj!cych czynników: a ) wi$ksze zaawansowanie Systemu Copernicus (wi$ksza u&yteczno%') wzgl$dem systemów wykorzystywanych przez konkurencj$, b) zdolno%' Emitenta do sprawnego rozbudowywania Systemu i sta"ego jego dostosowywania do aktualnych potrzeb u&ytkowników, c) intensywno%' wykorzystywania Systemu przez u&ytkowników (wysoka cz$stotliwo%' korzystania z wyszukiwarki, umieszczania artyku"ów oraz rozbudowywania bazy danych), d ) niski poziom kosztów ponoszonych przez u&ytkowników Systemu zwi!zanych z mo&liwo%ci! korzystania z tego systemu, e) skuteczno%' dzia"a# marketingowych promuj!cych System Copernicus.

11 Wprowadzenie i funkcjonowanie Systemu Copernicus poprzedzone jest znacznymi nak"adami finansowymi ze strony Emitenta. Emitent %wiadomy jest, i& w miar$ rozwoju dzia"alno%ci i wykorzystywania Systemu Copernicus istnieje ryzyko, i& Spó"ka b$dzie musia"a ponie%' dodatkowe nak"ady finansowe na dostosowanie u&ytkowanego systemu do aktualnych potrzeb i oczekiwa# klientów. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez sta"e monitorowanie oczekiwa# klientów, co umo&liwia mu dostosowanie Systemu do aktualnych potrzeb klientów. Ponadto, w opinii Emitenta uniwersalno%' metodologii zastosowanej dla oceny naukowców w Systemie Copernicus umo&liwia zastosowanie jej do oceny innych grup zawodowych, np. policja, wojsko czy grup spo"ecznych, np. studenci. Ryzyko zwi!zane z kadr! pracownicz! Mo&liwo%ci rozwojowe Emitenta uzale&nione s! od dzia"a# kluczowych pracowników - cz"onków Zarz!du Emitenta oraz personelu informatycznego. Ze wzgl$du na fakt, i& liczba wykwalifikowanego personelu na rynku (szczególnie pod wzgl$dem specjalistów od oprogramowania) jest ograniczona, istnieje ryzyko braku wykwalifikowanej kadry. Ponadto, istnieje ryzyko, &e Emitent nie b$dzie w stanie zapewni' warunków pracy atrakcyjnych dla po&!danego personelu. Otwarcie rynków pracy w krajach Europy Zachodniej spowodowa"o odp"yw wykwalifikowanych pracowników z Polski. W celu zatrzymania cennych dla przedsi$biorstwa pracowników konieczne mo&e si$ okaza' podniesienie poziomu wynagrodze#, co spowoduje wzrost kosztów dzia"alno%ci. Przy niezmienionym poziomie przychodów ze sprzeda&y b$dzie to skutkowa"o pogorszeniem sytuacji finansowej Emitenta. W wypadku rozwoju skali dzia"alno%ci problemem mo&e by' tak&e pozyskanie nowych pracowników. Brak odpowiednio wyszkolonego personelu lub nieefektywny system rekrutacji mo&e negatywnie wp"yn!' na realizacj$ przyj$tej strategii i uniemo&liwi' wypracowanie nadwy&ki finansowej. W celu ograniczenia negatywnego wp"ywu tego ryzyka na dzia"alno%' Emitenta, Spó"ka stosuje metody motywacyjnych %wiadcze# pracowniczych oraz wspó"pracuje z firmami head-hunterskimi w celu uzyskania informacji zwi!zanych z aktualnymi warunkami na rynku pracy. Ryzyko skali dzia"ania Emitent w przyj$tej strategii rozwoju zak"ada wzrost skali prowadzonej dzia"alno%ci. Wymusi to konieczno%' zmian w wewn$trznej organizacji Spó"ki oraz delegowanie uprawnie#, które do tej pory le&a"y wy"!cznie w gestii Zarz!du. Ewentualne trudno%ci przy reorganizacji mog! w skrajnym przypadku wp"yn!' w sposób negatywny na dzia"alno%' Emitenta oraz osi!gane przez niego wyniki finansowe. Dla zredukowania powy&szego ryzyka Emitent opracowuje katalog kompetencji i prowadzi dzia"alno%' opart! o sformalizowane standardy pracy. Jednocze%nie podczas prowadzenia naboru na stanowiska kierownicze du&e znaczenie przyk"ada si$ do udokumentowanego do%wiadczenia kandydatów w zarz!dzaniu. Ryzyko prawne Zagro&eniem dla dzia"alno%ci Emitenta s! zmieniaj!ce si$ przepisy prawa lub ró&ne ich interpretacje.

12 Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególno%ci przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpiecze# spo"ecznych, mog! zmierza' w kierunku powoduj!cym wyst!pienie negatywnych skutków dla dzia"alno%ci Emitenta. Ka&da zmiana przepisów prawa mo&e spowodowa' wzrost kosztów ponoszonych przez Emitenta, wp"yn!' na jego wyniki finansowe oraz powodowa' trudno%ci w ocenie skutków przysz"ych zdarze# lub podejmowanych decyzji. Ponadto wyk"adnia przepisów podatkowych nie jest jednoznaczna w wielu przypadkach, co rodzi ryzyko ró&nej interpretacji tych przepisów przez Emitenta i organy podatkowe. W opinii Emitenta, fakt przynale&no%ci Polski do Unii Europejskiej zmniejsza to ryzyko, gdy& gwarantuje, i& zmiany przepisów prawnych nie b$d! nast$powa' gwa"townie i w sposób nieprzewidywalny. Ponadto, ze wzgl$du na du&e znaczenie prawodawstwa unijnego, oraz na procesy harmonizacji prawodawstwa krajowego z unijnym, w opinii Emitenta ryzyko zwi!zane z regulacjami prawnymi nie wp"ynie w sposób istotny na dzia"alno%' Spó"ki. Ryzyko braku p"ynno%ci Ponoszenie nak"adów na rozwój przedsi$biorstwa jest zazwyczaj oddalone w czasie od momentu uzyskania pierwszych przychodów z tego tytu"u. Do g"ównych przyczyn oddalenia przychodów w czasie zaliczy' nale&y d"ugi okres zwrotu inwestycji. W zwi!zku z tym w przypadku nadmiernego zaanga&owania w zbyt wiele projektów istnieje ryzyko wyst!pienia problemów z bie&!c! p"ynno%ci!, co mog"oby doprowadzi' do trudno%ci w terminowym wywi!zywaniu si$ Emitenta ze zobowi!za# finansowych. Emitent w celu ograniczenia tego ryzyka planuje monitorowa' liczb$ realizowanych jednocze%nie projektów rozwojowych pod k!tem zachowania p"ynno%ci finansowej, a tak&e utrzymywa' bie&!c! rezerw$ finansow! na wypadek przej%ciowego braku p"ynno%ci. Ryzyko handlowe wspó"pracy z partnerami gospodarczymi Poniewa& wi$kszo%' umów zawieranych przez Emitenta ma charakter umów ramowych, intencyjnych, czy okre%laj!cych zasady i warunki wspó"pracy pomi$dzy stronami, istnieje ryzyko, &e przychody Emitenta zwi!zane z realizacj! tych umów b$d! ni&sze od zak"adanych. Mo&e to prze"o&y' si$ na pogorszenie wyniku finansowego Emitenta. Ryzyko umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi Ze wzgl$du na specyfik$ swojej dzia"alno%ci Emitent zawiera umowy tak&e z podmiotami, które dzia"aj! w innym krajowym porz!dku prawnym ni& Emitent. Zawierane z tymi podmiotami umowy mog! by' obarczone trudnymi do zidentyfikowania na dzie# sporz!dzenia Dokumentu Informacyjnego ryzykami prawnymi, z uwagi na mo&liwe rozbie&no%ci interpretacyjne postanowie# tych umów. Ryzyko konkurencji Zarz!d Emitenta zauwa&a, i& na rynku istniej! podmioty prowadz!ce dzia"alno%' zbli&on! do Emitenta, których pozycja na rynku podparta jest wieloletnim do%wiadczeniem, które posiadaj! znaczne zaplecze finansowe oraz zdolno%ci marketingowe. W opinii Emitenta do konkurencji zaliczaj! si$ nast$puj!ce podmioty: - Collexis Holdings, - Scopus, - Thomson ISI.

13 Wskaza' natomiast nale&y, &e oferowane przez te podmioty us"ugi informacyjne i analityczne nie maj! (w odró&nieniu od Systemu Copernicus) charakteru kompleksowego (w porównaniu z ofert! Emitenta zakres us"ug %wiadczonych przez jego konkurencj$ jest w$&szy Produkty oferowane przez wymienione podmioty charakteryzuj! si$ du&! popularno%ci! i wysokimi wska)nikami wykorzystania przez odbiorców. Istnieje ryzyko, i& produkty i us"ugi oferowane przez Emitenta nie zdo"aj! uzyska' takiej popularno%ci ani nie wygeneruj! dostatecznego popytu porównywalnego z ofert! konkurencji. Prze"o&y' si$ to mo&e negatywnie na wyniki finansowe Spó"ki. Ponadto istnieje ryzyko, i& na rynku na którym Emitent prowadzi dzia"alno%' mog! zachodzi' procesy integracyjne podmiotów konkurencyjnych lub komplementarnych wzgl$dem siebie. Ewentualne alianse mi$dzy konkurentami Emitenta mog! umo&liwi' im stworzenie bardziej zaawansowanego produktu/us"ugi, obni&enie cen us"ug i obni&enie mar&y operacyjnej. Czynniki te doprowadzi' mog! do spadku popytu na us"ugi oferowane przez Spó"k$. Ryzyko to mo&e uniemo&liwi' Emitentowi zwi$kszanie udzia"u w rynku, a w konsekwencji negatywnie wp"yn!' na jego wyniki finansowe. Czynniki ryzyka zwi!zane z Akcjami Kurs akcji i p"ynno%' akcji spó"ek notowanych na NewConnect zale&y od ilo%ci oraz wielko%ci zlece# kupna i sprzeda&y sk"adanych przez inwestorów. Nie mo&na wobec tego zapewni', &e inwestor nabywaj!cy Akcje b$dzie móg" je zby' w dowolnym terminie po satysfakcjonuj!cej cenie. Cena Akcji mo&e by' ni&sza ni& ich cena emisyjna na skutek szeregu czynników, mi$dzy innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, waha# kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych, sytuacji na gie"dach papierów warto%ciowych na %wiecie oraz w zwi!zku z liczb! oraz p"ynno%ci! notowanych Akcji. Ryzyko zwi!zane z mo&liwo%ci! na"o&enia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawid"owe wykonywanie obowi!zków wynikaj!cych z przepisów prawa Spó"ki notowane na rynku NewConnect maj! status spó"ki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zwi!zku z czym Komisja Nadzoru Finansowego mo&e na"o&y' na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie lub nieprawid"owe wykonywanie obowi!zków wynikaj!cych z przepisów prawa, a w szczególno%ci obowi!zków wynikaj!cych z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ryzyko zwi!zane z zawieszeniem obrotu Akcjami Zgodnie z 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO mo&e zawiesi' obrót instrumentami finansowymi na okres nie d"u&szy ni& 3 miesi!ce: 1) na wniosek Emitenta, 2) je&eli uzna, &e wymaga tego interes i bezpiecze#stwo uczestników obrotu, 3) je&eli Emitent narusza przepisy obowi!zuj!ce w Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadkach okre%lonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie d"u&szy ni& miesi!c. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO mo&e zawiesi' obrót notowaniami instrumentami finansowymi Emitenta, je&eli ten nie wykonuje obowi!zków ci!&!cych na emitentach

14 notowanych na rynku NewConnect. Obowi!zki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególno%ci obowi!zki informacyjne. Nie ma podstaw do przypuszcze#, &e taka sytuacja mo&e zdarzy' si$ w przysz"o%ci w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. Ryzyko zwi!zane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect Zgodnie z 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO mo&e wykluczy' instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek Emitenta, z zastrze&eniem mo&liwo%ci uzale&nienia decyzji w tym zakresie od spe"nienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 2) je&eli uzna, &e wymaga tego interes i bezpiecze#stwo uczestników obrotu, 3) wskutek og"oszenia upad"o%ci Emitenta albo w przypadku oddalenia przez s!d wniosku o og"oszenie upad"o%ci z powodu braku %rodków w maj!tku Emitenta na zaspokojenie kosztów post$powania, 4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach okre%lonych przepisami prawa, 2) je&eli zbywalno%' tych instrumentów sta"a si$ ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. Przed podj$ciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu mo&e zawiesi' obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO mo&e wykluczy' z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, je&eli ten nie wykonuje obowi!zków ci!&!cych na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowi!zki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególno%ci obowi!zki informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do przypuszcze#, &e taka sytuacja mo&e zdarzy' si$ w przysz"o%ci w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. Ryzyko zwi!zane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta W przypadku nabywania Akcji Emitenta nale&y zdawa' sobie spraw$, &e ryzyko bezpo%redniego inwestowania w akcje na rynku kapita"owym jest nieporównywalnie wi$ksze od ryzyka zwi!zanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy te& jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze wzgl$du na trudn! do przewidzenia zmienno%' kursów akcji zarówno w krótkim jak i d"ugim terminie.

15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓ!KA AKCYJNA ZA OKRES DO

16 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES DO R. INFORMACJE WST!PNE 1. Wskazanie s!du lub innego organu, prowadz!cego rejestr: S!d rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru S!dowego KRS numer Jednostka zosta"a powo"ana na czas nieokre#lony. 2. Siedziba firmy ul. Ustrzycka Warszawa. 3. Podstawowy przedmiot dzia"alno#ci jednostki: dzia"alno#$ wydawnicza. 4. W sk"adzie Jednostki nie wyst%puj! samobilansuj!ce oddzia"y (równorz%dne). 5. Sprawozdanie finansowe sporz!dzone zosta"o przy za"o&eniu kontynuowania dzia"alno#ci jednostki. OMÓWIENIE PRZYJ!TYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO"CI Sprawozdanie finansowe zosta"o sporz!dzone zgodnie z rozdzia"em 4 i 5 ustawy o rachunkowo#ci oraz rozdzia"em o instrumentach finansowych. Spó"ka posiada dokumentacj% opisuj!c! przej%te przez ni! zasady rachunkowo#ci stosowane w sposób ci!g"y. Istotnym elementem tej dokumentacji jest zbiór okre#lonych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, w tym zasad, co do których Spó"ka mia"a w #wietle ustawy o rachunkowo#ci, prawo wyboru rozwi!za' lub stosowania uproszcze'. Sprawozdanie finansowe sporz!dzono stosuj!c poni&ej opisane zasady rachunkowo#ci: 1. Warto#ci niematerialne i prawne ujmuje si% w ksi%gach wed"ug cen nabycia i umarza metod! liniow!. Odpisy amortyzacyjne dokonywane s! pocz!wszy od miesi!ca nast%puj!cego po miesi!cu oddania warto#ci niematerialnej i prawnej do u&ywania. Do ustalenia okresu amortyzacji, przyj%to ekonomiczn! u&yteczno#$ tych sk"adników maj!tkowych. Wykazane w bilansie warto#ci niematerialne i prawne obejmuj! aporty wniesione do Spó"ki w postaci praw do patentów, przyj%to, &e okres ekonomicznej u&yteczno#ci tych praw wyniesie 15 lat. Dlatego stawka amortyzacji przyj%ta przez Spó"k% wynosi 6,7% rocznie. Przy okre#leniu amortyzacji warto#ci niematerialnych i prawnych przyjmuje si%, &e sk"adniki o cenie jednostkowej: od 1500 z" rozliczane s! w koszty w okresie 60 miesi%cy do 1500 z" zaliczane s! w koszty w 100% warto#ci w momencie zakupu poni&ej 1000 z" traktowane s! jako koszty us"ug, przy czym sk"adniki dotycz!ce op"aty za modyfikacj% programu komputerowego o cenie jednostkowej poni&ej 1500z" traktowane s! jako us"ugi. 2. Do #rodków trwa"ych zaliczane s! rzeczowe aktywa trwa"e (z wyj!tkiem inwestycji) kontrolowane przez Spó"k%, kompletne i zdatne do u&ytkowania na dzie' przyj%cia ich do ewidencji o przewidywanym okresie u&ytkowania powy&ej 1 roku. Warto#$ pocz!tkow! #rodków trwa"ych ustala ; REGON: ; NIP: ; Kapita" zak"adowy: PLN

17 si% wed"ug cen nabycia, kosztów wytworzenia lub warto#ci po aktualizacji wyceny i powi%kszonej o koszty ulepszenia. W bilansie rzeczowy maj!tek trwa"y jest wykazywany w warto#ci netto, tj. pomniejszony o skumulowan! amortyzacj% z uwzgl%dnieniem odpisów z tytu"u trwa"ej utraty warto#ci. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si% pocz!wszy od pierwszego dnia miesi!ca po miesi!cu, w którym przyj%to do u&ywania #rodek trwa"y, do ko'ca tego miesi!ca, w którym nast%puje zrównanie warto#ci odpisów amortyzacyjnych z jego warto#ci! pocz!tkow! lub, w którym #rodek trwa"y przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ustalenia okresu amortyzacji przyj%to ekonomiczn! u&yteczno#$ #rodków trwa"ych. #rodki trwa"e o warto#ci powy&ej 1500 z" amortyzuje si%: liniowo, stawka amortyzacji ksi%gowa równa podatkowej, #rodki trwa"e o mniejszej warto#ci (do kwoty 1500 z") amortyzuje si% (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasad:! 100% warto#ci w momencie zakupu, przy czym sk"adniki o cenie jednostkowej poni&ej 1000 z" traktowane s! jako materia"y. 3. Nale&no#ci krótkoterminowe. Zosta"y wykazane w kwocie wymagaj!cej zap"aty. Nale&no#ci wyra&one w walutach obcych wycenia si% wed"ug kursu #redniego NBP z dnia wystawienia faktury, na pierwsze pó"rocze nast%puje przeliczenie wg #redniego kursu NBP z r. Ró&nice kursowe odnosi si% w koszty lub przychody finansowe. 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe. Pozycja ta obejmuje #rodki pieni%&ne w kasie lub na rachunkach bankowych, #rodki pieni%&ne w drodze inne #rodki pieni%&ne. Do tej grupy aktywów zalicza si% równie& inne aktywa pieni%&ne (weksle i czeki obce p"atne w terminie d"u&szym ni& trzy miesi!ce oraz nale&ne dywidendy wynikaj!ce z decyzji organu Spó"ki, w której jednostka ma udzia"y lub akcje). Wycena #rodków pieni%&nych i innych aktywów pieni%&nych nast%puje wed"ug warto#ci nominalnej. 5. Rozliczenia mi%dzyokresowe czynne obejmuj! tytu"y dokonanych faktycznie wydatków, które b%d! stanowi"y koszty nast%pnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, dzier&awy, niskocenne sk"adniki maj!tkowe, itp.). W zale&no#ci od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane s! jako d"ugo lub krótkoterminowe rozliczenia mi%dzyokresowe. 6. Kapita" w"asny ujmuje si% w ksi%gach rozrachunkowych z podzia"em na ich rodzaje i wed"ug zasad okre#lonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spó"ki. Zadeklarowane lecz nie wniesione wp"aty na kapita" podstawowy ujmuje si% jako nale&ne wp"aty na poczet kapita"u. Kapita" rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowego maj!tku trwa"ego dotyczy aktualizacji maj!tku trwa"ego na 1 stycznia 1995r. W przypadku zbycia lub likwidacji sk"adnika maj!tku obj%tego t! aktualizacj!, odpowiedni! cz%#$ kapita"u rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapita" zapasowy. Ponadto na kapita" ten odnosi si% ró&nic% pomi%dzy warto#ci! godziw! a cen! nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dost%pnych do sprzeda&y, je#li istnieje cena rynkowa ; REGON: ; NIP: ; Kapita" zak"adowy: PLN

18 ustalona na aktywnym rynku regulowanym, albo których warto#$ godziwa mo&e by$ ustalona w inny wiarygodny sposób. Odpisy z tytu"u trwa"ej utraty warto#ci maj!tku trwa"ego, który uprzednio podlega" aktualizacji wyceny pomniejsza kapita" z aktualizacji do wysoko#ci cz%#ci kapita"u, która dotyczy tego sk"adnika maj!tku trwa"ego, a w przypadku, gdy odpis przewy&sza ten kapita" ró&nica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. Koszty emisji poniesione przy powstaniu spó"ki akcyjnej lub podwy&szeniu kapita"u zak"adowego zmniejszaj! kapita" zapasowy do wysoko#ci nadwy&ki warto#ci emisji nad warto#ci! nominaln! akcji, a pozosta"a ich cz%#$ zalicza si% do kosztów finansowych. 7. Zobowi!zania krótkoterminowe wycenia si% w kwocie wymagaj!cej zap"aty. Odsetki za zw"ok% w zap"acie ksi%gowane s! w przypadku otrzymania noty od dostawcy. Zobowi!zania wyra&one w walutach obcych przelicza si% na PLN wg #redniego kursu NBP z dnia poniesienia. Na koniec pierwszego pó"rocza zobowi!zania wyceniane s! wg #redniego kursu NBP z dnia r. ró&nice kursowe odnosi si% w koszty albo przychody finansowe z tytu"u ró&nic kursowych. 8. Jednostka sporz!dza rachunek wyników w wersji porównawczej. 9. Koszty. Koszty operacyjne s! ujmowane w okresie, którego dotycz!. Ewidencja kosztów prowadzona jest w uk"adzie porównawczym. 10. Przychody. Przychody ze sprzeda&y towarów i produktów s! rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym idzie transferu ryzyka i korzy#ci wynikaj!cych z prawa w"asno#ci do towarów lub produktów. Przychody obejmuj! nale&ne lub uzyskane kwoty ze sprzeda&y us"ug. Ujmowane s! one na podstawie wystawianych faktur sprzeda&y w okresach, których dotycz!. 11. Podatek dochodowy. Bie&!ce zobowi!zania z tytu"u podatku dochodowego od osób prawnych s! zgodne z polskimi przepisami podatkowymi. W zwi!zku z przej#ciowymi ró&nicami mi%dzy wykazywan! w ksi%gach rachunkowych warto#ci! aktywów i pasywów a ich warto#ci! podatkow! oraz strat! podatkow! mo&liw! do odliczenia w przysz"o#ci, Spó"ka tworzy rezerw% i ustala aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego. Aktywa usatala si% w wysoko#ci kwoty przewidzianej w przysz"o#ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi!zku z ujemnymi ro&nicami przej#ciowymi, które spowoduj! w przysz"o#ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzgl%dnieniu zasady ostro&no#ci. Rezerw% z tytu"u odroczonego podatku dochodowego tworzy si% w wysoko#ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj!cej w przysz"o#ci zap"aty w zwi!zku z wyst%powaniem dodatnich ró&nic przej#ciowych, to jest ró&nic, które spowoduj! zwi%kszenie podstawy obliczenia podatku w przysz"o#ci. Wysoko#$ rezerwy i aktywów ustala si% z uwzgl%dnieniem stawek podatku dochodowego obowi!zuj!cych w roku, w którym wp"yn! one na wielko#$ podstawy opodatkowania ; REGON: ; NIP: ; Kapita" zak"adowy: PLN

19 Rezerwy i aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego dotycz!ce operacji rozliczanych z kapita"em w"asnym, odnosi si% równie& na kapita" w"asny. Zdarzenia po dniu bilansowym. Nie wyst!pi"y istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymaga"yby uj%cia w sprawozdaniu finansowym. Porównywanie danych. Zaprezentowane wy&ej zasady rachunkowo#ci Spó"ka stosuje w sposób ci!g"y w kolejnych latach obrotowych. Dane sprawozdawcze s! w pe"ni porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy. Sporz!dzi": Krzysztof Urbanowicz El&bieta Pobóg-P!gowska nazwisko i imi% Prezes Zarz!du telefon nr: (22) ; REGON: ; NIP: ; Kapita" zak"adowy: PLN

20 Index Copernicus International SA ul. Ustrzycka Warszawa NIP REGON AKTYWA PLN EUR* PLN EUR A. AKTYWA TRWA!E , , , ,66 I. Warto"ci niematerialne i prawne , , , ,61 1. Koszty zako!czonych prac rozwojowych 2. Warto"# firmy 3. Inne warto"ci niematerialne i prawne , , , ,61 4. Zaliczki na warto"ci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwa#e , , , ,32 1. $rodki trwa%e , , , ,32 a) grunty (w tym prawo wieczystego u&ytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty in&ynierii l'dowej i wodnej c) urz'dzenia techniczne i maszyny , , , ,29 d) "rodki transportu e) inne "rodki trwa%e 7.895,90 2. $rodki trwa%e w budowie 3. Zaliczki na "rodki trwa%e w budowie III. Nale$no"ci d#ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powi'zanych 2. Od pozosta%ych jendostek IV. Inwestycje d#ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Nieruchomo"ci 2. Warto"ci niematerialne i prawne 3. D%ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 a) w jednostkach powi'zanych 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzia%y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po&yczki - inne d%ugoterminowe aktywa finansowe b) w pozosta%ych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzia%y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po&yczki - inne d%ugoterminowe aktywa finansowe V. D#ugoterminowe rozliczenia mi%dzyokresowe , , ,55 325,73 1. Aktywa z tytu%u odroczonego podatku dochodowego , , ,55 325,73 2. Inne rozliczenia mi(dzyokresowe BILANS

21 B. AKTYWA OBROTOWE , , , ,59 I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Materia%y 2. Pó%produkty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Nale$no"ci krótkoterminowe , , , ,16 1. Nale&no"ci od jednostek powi'zanych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytu%u dostaw i us%ug, o okresie sp%aty: 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesi(cy - powy&ej 12 miesi(cy b) inne 2. Nale&no"ci od pozosta%ych jednostek , , , ,16 a) z tytu%u dostaw i us%ug, o okresie sp%aty: , , , ,45 - do 12 miesi(cy , , , ,45 - powy&ej 12 miesi(cy b) z tytu%u podatków, dotacji, ce%, ubepiecze! spo%ecznych i zdrowotnych oraz innych "wiadcze! 228,97 68, , ,26 c) Inne , , , ,45 d) dochodzone na drodze s'dowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,32 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,32 a) w jednostkach powi'zanych 0, , ,34 - udzia%y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po&yczki ,80 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozosta%ych jednostkach , ,72 0,00 0,00 - udzia%y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po&yczki , ,72 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) "rodki pieni(&ne i inne aktywa pieni(&ne , , , ,98 - "rodki pieni(&ne w kasie i na rachunkach , , , ,98 - inne "rodki pieni(&ne - inne aktywa pieni(&ne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi%dzyokresowe 2.929,32 873, , ,11 AKTYWA RAZEM: , , , ,25

22 PASYWA PLN EUR* PLN EUR A. KAPITA! (FUNDUSZ) W!ASNY , , , ,22 I. Kapita# (fundusz) podstawowy , , , ,10 Nale$ne wp#aty na kapita# podstawowy (wielko"' II. 15,35 4, , ,68 ujemna) III. Udzia#y (akcje) w#asne (wielko"' ujemna) 0,00 IV. Kapita# (fundusz) zapasowy , , , ,07 V. VI. VII. Kapita# (fundusz) z aktualizacji wyceny. Pozosta#e kapita#y (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubieg#ych , ,39 VIII. Zysk (strata) netto , , , ,27 IX Odpisy z zysku netto w ci&gu roku obrotowego (wielko"' ujemna) B. ZOBOWI(ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI(Z , , , ,03 I. Rezerwy na zobowi&zania 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytu%u odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na "wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 - d%ugoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozosta%e rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 - d%ugoterminowa - krótkoterminowa II. Zobowi&zania d#ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powi'zanych 2. Wobec pozosta%ych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 a) kredyty i po&yczki b) z tytu%u emisji dlu&nych papierów warto"ciowych c) inne zobowi'zania finansowe d) inne III. Zobowi&zania krótkoterminowe , , , ,68 1. Wobec jednostek powi'zanych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytu%u dostaw i us%ug, o okresie wymagalno"ci: 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesi(cy - powy&ej 12 miesi(cy b) inne 2. Wobec pozosta%ych jednostek , , , ,68 a) kredyty i po&yczki , , , ,52 b) z tytu%u emisji dlu&nych papierów warto"ciowych c) inne zobowi'zania finansowe d) z tytu%u dostaw i us%ug, o okresie wymagalno"ci: , , , ,69 - do 12 miesi(cy , , , ,69 - powy&ej 12 miei(cy e) zaliczki na otrzymane na dostawy f) zobowi'zania wekslowe g) z tytu%u podatków, ce%, ubezpiecze! i innych "wiadcze! , , , ,58 h) z tytu%u wynagrodze! , ,67 i) inne 177,42 52,89 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia mi%dzyokresowe , , , ,35 1. Ujemna warto"# firmy 2. Inne rozliczenia mi(dzyokresowe , , , ,35 - d%ugoterminowe PASYWA RAZEM: - krótkoterminowe 5.364, ,35 * Kurs z dnia (tab. NBP 126/A/NBP/ EUR = 3,3542 PLN) Sporz'dzono dnia: , , , ,25 El&bieta Pobóg-P'gowska Krzysztof Urbanowicz Sporz'dzaj'cy Sprawozdanie Prezes Zarz'du

23 Index Copernicus International SA ul. Ustrzycka Warszawa NIP REGON KRS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporz#dzono dnia: Wyszczególnienie Stan na dzie': Stan na dzie': PLN EUR* PLN EUR A Przychody netto ze sprzeda!y i zrównane z nimi, , , , ,28 w tym: od jednostek powi#zanych I. Przychody netto ze sprzeda%y produktów , , , ,28 II. Zmiana stanu produktów (zwi$kszenie - warto"& dodatnia, zmniejszenie - warto"& ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na w!asne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzeda%y towarów i materia!ów B. Koszty dzia"alno#ci operacyjnej , , , ,15 I. Amortyzacja , , , ,17 II. Zu%ycie materia!ów i energii , , , ,37 III. Us!ugi obce , , , ,03 IV. Podatki i op!aty, w tym: 8.128, , , ,68 - podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,08 VI. Ubezpieczenia spo!eczne i inne "wiadczenia , , , ,99 VII. Pozosta!e koszty rodzajowe 5.391, , , ,83 Razem koszty rodzajowe , , , ,15 VIII. Warto"& sprzedanych towarów i materia!ów C. Wynik ze sprzeda!y (A-B) , , , ,87 D. Pozosta"e przychody operacyjne 8,61 2,57 1,18 0,35 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych II. III. Dotacje Inne przychody operacyjne 8,61 2,57 1,18 0,35 E. Pozosta"e koszty operacyjne 800,00 238, , ,43 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych II. Aktualizacja warto"ci aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 800,00 238, , ,43 F. Wynik z dzia"alno#ci operacyjnej (C+D-E) , , , ,95 G. Przychody finansowe 132,99 39, , ,15 I. Dywidendy i udzia!y w zyskach, w tym: - od jednostek powi#zanych II. Odsetki, w tym: 1.435,80 428,06 - od jednostek powi#zanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja warto"ci inwestycji 2.217,43 661,09 V. Inne 132,99 39,65 H. Koszty finansowe 351,77 104, ,86 889,59 I. Odsetki, w tym: 327,59 97, ,29 638,09 - dla jednostek powi#zanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja warto"ci inwestycji IV. Inne 24,18 7,21 843,57 251,50 I. Wynik z dzia"alno#ci gospod. (F+G-H) , , , ,38 J. Wynik zdarze$ nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. II. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto (I+/-J) , , , ,38 L. Podatek dochodowy M. Pozosta!e obowi#zkowe zmniejszenia zysku (zwi$kszenia straty) N. Wynik netto (K-L-M) , , , ,38 * Kurs z dnia (tab. NBP 126/A/NBP/ EUR = 3,3542 PLN) El%bieta Pobóg-P#gowska Krzysztof Urbanowicz Sporz#dzaj#cy Sprawozdanie Prezes Zarz#du

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6 & $" ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ "!#'3

$-& '& '%'!& %'+ %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $) %*) 6$& 6!2%  6 & $ ( ' ' 6& '$*& & ( 6%& 7%*) $ !#'3 ! !"#$%$%& '& & $" ( ' ')"%' '$%*)+, $-& '& '%'!& %'+ ' "-!.' '$" ') & )& )#. ) '$" /'# #0)#. ) '$" / ) $)& )#. ) '$",! $-& '& '%'!& %'+ 1$!2( ). ) '$" %'#!&! %$!& '!3 45 '!3 455 $)" %*) 6$& 6!2%" " 6

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 ROK FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 7393331558 FUNDACJA "PRZYSZO DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2005 rok 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z dzia!alno"ci Mo-BRUK S.A.

Raport kwartalny z dzia!alnoci Mo-BRUK S.A. Raport kwartalny z dziaalno"ci Mo-BRUK S.A. III kwarta 2011 r. Niecew, 7 listopada 2011 r. Owiadczenie Zarz"du Mo-BRUK S.A. Spóka sporz"dza sprawozdanie zgodnie z przyj#tymi zasadami (polityk") rachunkowo$ci,

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alnoci w 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z dzia!alno"ci w 2010 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Ń .': wporowadznie Do SPRA\ryOZDANIA FINA {SOWEGO ZA20l4 RoK Nazwa: Jarociski Klub Sportowy JAROTA Siedziba: 63200 Jarocin, ul. Sportowa 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy PozraNowe Miasto i Wilda

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

[ - AKTYWA. Na koniec /- POŁ Nazwa pozycji. Początek roku A. Aktywa trwałe

[ - AKTYWA. Na koniec /- POŁ Nazwa pozycji. Początek roku A. Aktywa trwałe Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publ. i Prawa Podat.przy Wydz. Prawa UWB ROK: 006 1513 Białystok ul.mickiewicza 1 NIP: 5480116 BiIans AKTYWA +/ POŁ Nazwa pozycji A _ B [ I II IV Aktywa

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL. Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Fundacja Rodziny Wiater MISTRAL Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. Strona 1 z 13 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 II. BILANS... 5-8 III. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 271. Przedsiębiorstwo Usługowe ROKA Zakład Pracy Chronionej mgr Andrzej Ireneusz Kantorski w Piotrkowie Trybunalskim. [BMSiG-20537/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY IDH S.A. II KWARTAŁ ROKU Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY IDH S.A. II KWARTAŁ ROKU Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY IDH S.A. II KWARTAŁ ROKU 2016 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Raport IDH S.A. za II kwartał roku 2016 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo