RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa, 3.08.08"

Transkrypt

1 RAPORT PÓ!ROCZNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Warszawa,

2 LIST OD ZARZ"DU Szanowni Pa#stwo, Oddajemy w Pa#stwa r$ce raport pó"roczny Index Copernicus International S.A. zawieraj!cy bilans oraz rachunek zysków i strat za okres stycze#-czerwiec 2008 roku. Rok 2008 jest prze"omowym okresem w dzia"alno%ci Index Copernicus International. Pierwsze pó"rocze min$"o pod znakiem nie tylko debiutu na rynku New Connect, w kwietniu, ale te& prac zwi!zanych z po"!czeniem Index Copernicus International z Mediapolis Spó"ka z o.o., firm! specjalizuj!c! si$ w doradztwie dla mediów oraz w komunikacji marketingowej w sferze Internetu i technologii Web 2.0. Obie firmy widz! w po"!czeniu szans$ na rozwój, gdy& obszary ich dzia"alno%ci uzupe"niaj! si$ w du&ej mierze. Po"!czenie pozwoli Index Copernicus International i Mediapolis skuteczniej realizowac takie cele jak: zwi$kszenie potencja"u rozwojowego, dywersyfikacja struktury przychodów, zwi$kszenie konkurencyjno%ci i efektywno%ci dzia"ania, stworzenie jednolitej struktury organizacyjnej, wzmocnienie pozycji rynkowej. Firmy planuj! wspólnie rozwin!' us"ugi i produkty platformy internetowej Us"ugi te, np. grupy dyskusyjne czy narz$dzia do rekrutacji uatrakcyjni! nasz serwis w oczach naukowców, firm rekrutacyjnych oraz innowacyjnych firm zainteresowanych rozwojem poprzez badania naukowe. Równocze%nie, Index Copernicus International rozwin!" z sukcesem dzia"alno%' w obszarze bada# klinicznych leków dla firm farmaceutycznych. W pierwszym pó"roczu bie&!cego roku, do grona nowych klientów naszego dzia"u CRO do"!czy"y takie firmy farmaceutyczne jak Bayer, Schering-Plough i Medagro. Oto najistotniejsze wydarzenia pierwszego pó"rocza 2008 roku: 8 kwietnia 2008: Debiut Index Copernicus International na New Connect. To najwa&niejsze wydarzenie pierwszego pó"rocza. (rodki pozyskane z emisji akcji zosta"y wykorzystane na dzia"ania promocyjne, m. in. w USA, w Chinach i w Korei Po"udniowej, oraz na pokrycie bie&!cych kosztów dzia"alno%ci.

3 22 kwietnia 2008: Zarz!d Index Copernicus International podpisa" ze spó"k! Mediapolis list intencyjny, w którym obie strony wyrazi"y intencj$ po"!czenia si$ zgodnie z przepisami Kodeksu spó"ek handlowych. Po"!czenie nast!pi poprzez przej$cie Mediapolis przez Index Copernicus International. maj 2008: Index Copernicus i Mediapolis rozpoczynaj! prace nad wspóln! strategi! biznesow! i marketingow!. Firmy planuj! m. in. dalszy rozwój Index Copernicus w kierunku zaawansowanego portalu spo"eczno%ciowego i uruchomienie wersji polskiej serwisu, dynamiczny rozwój wydawnictw specjalistycznych oraz uruchomienie nowych projektów print i on line. 20 czerwca Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie staje si$ pierwsz! instytucj! naukow! z Polski, która b$dzie odp"atnie korzysta' z wieloparametrycznego systemu analizy kariery pracowników naukowych prowadzonej przez Index Copernicus. czerwiec Index Copernicus rozpoczyna negocjacje z Google w celu podpisania umowy partnerskiej na digitalizacj$ czasopism naukowych dla Google Scholar. Zadaniem Index Copernicus, który w wyniku umowy uzyska status partnera strategicznego Google, b$dzie pozyskiwanie do wspó"pracy wydawców tych czasopism w Europie, Azji i Australii. Tre%' czasopism naukowych pojawi si$ w serwisach Google, Google Books, Google Scholar, ale te& w bazie Zarz!d Index Copernicus opracowa" now! strategi$ rozwoju spó"ki, która opiera si$ na trzech filarach: 1. Dywersyfikacja )róde" przychodów w kilku perspektywicznych sektorach, jak nauka, innowacja, rynek firm farmaceutycznych i nowe media on line. Jednocze%nie spó"ka podj$"a dzia"ania w kierunku redukcji kosztów utrzymania infrastruktury technicznej w celu zwi$kszenia ich zyskowno%ci. 2. Serwis spo"ecznosciowy dla naukowców, ktory ma powsta' na jesieni 2008 roku. Jego celem b$dzie pozyskanie miliona unikalnych u&ytkowników do ko#ca 2009 roku. 3. Rozwój dzia"alno%ci wydawniczej w obszarze mediów elektronicznych, wydawnictw papierowych o charakterze medycznym i customer publishing, który jest jednym z najdynamiczniej rozwijaj!cych si$ sektorów komunikacji marketingowej na %wiecie. Po po"!czeniu z Mediapolis, Index Copernicus planuje now! emisj$ akcji. Pozyskane %rodki spó"ka chce przeznaczy' na rozwój swojego globalnego serwisu spo"eczno%ciowego dla naukowców, a tak&e uruchomienie nowego projektu z segmentu nowych mediów internetowych.

4 Zarz!d Spó"ki Index Copernicus International S.A. pragnie podzi$kowa' Akcjonariuszom za okazane zaufanie, a cz"onkom Rady Nadzorczej oraz Pracownikom i Wspó"pracownikom spó"ki za wysi"ek, zaanga&owanie oraz entuzjazm w tworzeniu i rozwoju silnej, dynamicznie rozwijaj!cej si$ spó"ki gie"dowej. Jednocze%nie zach$camy Pa#stwa do dalszego %ledzenia rozwoju naszej spó"ki, wierz!c, &e zakup akcji Index Copernicus International S.A. b$dzie w d"ugiej perspektywie bardzo udan! inwestycj!. Krzysztof Urbanowicz Marek Graczy#ski Prezes Zarz!du Wiceprezes Zarz!du

5 Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. O#WIADCZENIE ZARZ"DU INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Zarz!d Spó"ki Index Copernicus International S.A. o%wiadcza, &e wedle jego najlepszej wiedzy pó"roczne sprawozdanie finansowe sporz!dzone zosta"o zgodnie z zasadami rachunkowo%ci obowi!zuj!cymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj$ maj!tkow! i finansow! Index Copernicus International SA oraz jej wynik finansowy, oraz &e sprawozdanie z dzia"alno%ci Spó"ki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spó"ki, w tym opis podstawowych zagro&e# i ryzyk. Krzysztof Urbanowicz Marek Graczy#ski Prezes Zarz!du Wiceprezes Zarz!du

6 ZASADY SPORZ"DZENIA WYBRANYCH INFORMACJI FINANSOWYCH Wybrane informacje finansowe sporz!dzono stosuj!c poni&ej opisane zasady rachunkowo%ci: Warto$ci niematerialne i prawne ujmuje si$ w ksi$gach wed"ug cen ich nabycia i umarza metod! liniow! Odpisy amortyzacyjne dokonywane s! pocz!wszy od miesi!ca nast$puj!cego po miesi!cu oddania warto%ci niematerialnej i prawnej do u&ywania. Do ustalenia okresu amortyzacji, przyj$to ekonomiczn! u&yteczno%' tych sk"adników maj!tkowych. Wykazane w bilansie warto%ci niematerialne obejmuj! aport wniesiony do Spó"ki w postaci praw do patentów, przyj$to, &e okres ekonomicznej u&yteczno%ci tych praw wyniesie 15 lat. Dlatego stawka amortyzacji przyj$ta przez Spó"k$ wynosi 6,7% rocznie. Przy okre%laniu amortyzacji warto%ci niematerialnych i prawnych przyjmuje si$, &e sk"adniki o cenie jednostkowej: - od z" rozliczne s! w koszty w okresie 60 miesi$cy - do z" zaliczane s! w koszty w100% warto%ci w momencie zakupu - poni&ej z" traktowane s! jako koszty us"ug, przy czym sk"adniki dotycz!ce op"aty za modyfikacj$ programu komputerowego o cenie jednostkowej poni&ej 1.500*z" traktowane s!, jako us"ugi. Do $rodków trwa%ych zaliczane s! rzeczowe aktywa trwa"e (z wyj!tkiem inwestycji) kontrolowane przez spó"k$, kompletne i zdatne do u&ytkowania na dzie# przyj$cia ich do eksploatacji o przewidywanym okresie u&ytkowania powy&ej 1 roku. Warto%' pocz!tkow! %rodków trwa"ych ustala si$ wed"ug cen nabycia, kosztów wytworzenia lub warto%ci po aktualizacji wyceny i powi$ksza o koszty ich ulepszenia. W bilansie rzeczowy maj!tek trwa"y jest wykazywany w warto%ci netto, tj. pomniejszony o skumulowan! amortyzacj$ z uwzgl$dnieniem odpisów z tytu"u trwa"ej utraty warto%ci. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si$ pocz!wszy od pierwszego dnia miesi!ca nast$puj!cego po miesi!cu, w którym przyj$to do u&ywania %rodek trwa"y, do ko#ca tego miesi!ca, w którym nast$puje zrównanie warto%ci odpisów amortyzacyjnych z jego warto%ci! pocz!tkow!, lub w którym %rodek trwa"y przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ustalenia okresu amortyzacji przyj$to ekonomiczn! u&yteczno%' %rodków trwa"ych. - %rodki trwa"e o warto%ci, powy&ej z" amortyzuje si$: liniowo; stawka amortyzacji ksi$gowej jest równa amortyzacji podatkowej. - %rodki trwa"e o mniejszej warto%ci (do kwoty z") amortyzuje si$ (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasady: 100% warto%ci w momencie zakupu, przy czym sk"adniki o cenie jednostkowej poni&ej 1000 z" traktowane s!, jako materia"y. Nale&no$ci krótkoterminowe Zosta"y wykazane w kwocie wymagaj!cej zap"aty po pomniejszeniu o odpisy aktualizuj!ce.

7 Odpisy aktualizuj!ce warto%ci nale&no%ci zalicza si$ odpowiednio do pozosta"ych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych zale&nie od rodzaju nale&no%ci, której dotyczy odpis. Nale&no%ci wyra&one w walutach obcych wycenia si$ wed"ug kursu %redniego NBP z dnia wystawienia faktury, na koniec roku nast$puje przeliczenie wg kursu %redniego NBP z *r. Ró&nice kursowe odnosi si$ w przychody lub koszty finansowe. Krótkoterminowe aktywa finansowe Pozycja ta obejmuje %rodki pieni$&ne w kasie i na rachunkach bankowych, %rodki pieni$&ne w drodze i inne %rodki pieni$&ne obejmuj!ce ekwiwalenty %rodków pieni$&nych p"atne w okresie nie d"u&szym ni& trzy miesi!ce od dnia bilansowego. Do tej grupy aktywów zalicza si$ te& inne aktywa pieni$&ne (np. weksle i czeki obce p"atne w terminie d"u&szym ni& 3 miesi!ce oraz nale&ne dywidendy wynikaj!ce z decyzji organu spó"ki, w której jednostka ma udzia"y lub akcje). Wycena %rodków pieni$&nych i innych aktywów pieni$&nych nast$puje wed"ug warto%ci nominalnej. Rozliczenia mi'dzyokresowe czynne obejmuj! tytu"y dokonanych faktycznie wydatków, które b$d! stanowi"y koszty nast$pnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, dzier&awy, niskocenne sk"adniki maj!tkowe, itp.). W zale&no%ci od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane s! jako d"ugo lub krótkoterminowe rozliczenia mi$dzyokresowe. Kapita%y w%asne ujmowane s! w ksi$gach rozrachunkowych z podzia"em na ich rodzaje i wed"ug zasad okre%lonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spó"ki. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wp"aty na kapita" podstawowy ujmuje si$ jako nale&ne wp"aty na poczet kapita"u. Kapita" rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowego maj!tku trwa"ego dotyczy aktualizacji maj!tku trwa"ego na 1 stycznia 1995 roku. W przypadku zbycia lub likwidacji sk"adnika maj!tku obj$tego t! aktualizacj!, odpowiedni! cz$%' kapita"u rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapita" zapasowy. Ponadto na kapita" ten odnosi si$ ró&nic$ pomi$dzy warto%ci! godziw! a cen! nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dost$pnych do sprzeda&y, je%li istnieje cena rynkowa ustalona na aktywnym rynku regulowanym, albo których warto%' godziwa mo&e by' ustalona w inny wiarygodny sposób. Odpis z tytu"u trwa"ej utraty warto%ci maj!tku trwa"ego, który uprzednio podlega" aktualizacji wyceny pomniejsza kapita" z aktualizacji do wysoko%ci cz$%ci kapita"u, która dotyczy tego sk"adnika maj!tku trwa"ego, a w przypadku, gdy odpis przewy&sza ten kapita", ró&nica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. Koszty emisji poniesione przy powstaniu spó"ki akcyjnej lub podwy&szeniu kapita"u zak"adowego zmniejszaj! kapita" zapasowy do wysoko%ci nadwy&ki warto%ci emisji nad warto%ci! nominaln! akcji, a pozosta"a ich cz$%' zalicza si$ do kosztów finansowych. Zobowi!zania krótkoterminowe wyceniane s! w kwocie wymagaj!cej zap"aty. Odsetki za zw"ok$ w zap"acie ksi$gowane s! w przypadku otrzymania noty od dostawcy.

8 Zobowi!zania wyra&one w walutach obcych przelicza si$ na PLN wg kursu %redniego NBP z dnia poniesienia. Na koniec roku obrotowego zobowi!zania wyceniane s! wg kursu %redniego NBP z *r. ró&nice kursowe odnosi si$ w koszty albo przychody finansowe z tytu"u ró&nic kursowych. Jednostka sporz!dza rachunek wyników w wersji porównawczej. Koszty Koszty operacyjne s! ujmowane w okresie, którego dotycz!. Ewidencja kosztów prowadzona jest w uk"adzie porównawczym. Przychody Przychody ze sprzeda&y towarów i produktów s! rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym idzie transferu ryzyka i korzy%ci wynikaj!cych z prawa w"asno%ci do towarów lub produktów. Przychody obejmuj! nale&ne lub uzyskane kwoty ze sprzeda&y us"ug. Ujmowane s! one na podstawie wystawianych faktur sprzeda&y w okresach, których dotycz!. Podatek dochodowy Bie&!ce zobowi!zania z tytu"u podatku dochodowego od osób prawnych ustalane s! zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi. W zwi!zku z przej%ciowymi ró&nicami mi$dzy wykazywan! w ksi$gach rachunkowych warto%ci! aktywów i pasywów a ich warto%ci! podatkow! oraz strat! podatkow! mo&liw! do odliczenia w przysz"o%ci, Spó"ka tworzy rezerw$ i ustala aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego. Aktywa ustala si$ w wysoko%ci kwoty przewidzianej w przysz"o%ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi!zku z ujemnymi ró&nicami przej%ciowymi, które spowoduj! w przysz"o%ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzgl$dnieniu zasady ostro&no%ci. Rezerw$ z tytu"u odroczonego podatku dochodowego tworzy si$ w wysoko%ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj!cej w przysz"o%ci zap"aty w zwi!zku z wyst$powaniem dodatnich ró&nic przej%ciowych, to jest ró&nic, które spowoduj! zwi$kszenie podstawy obliczenia podatku w przysz"o%ci. Wysoko%' rezerwy i aktywów ustala si$ z uwzgl$dnieniem stawek podatku dochodowego obowi!zuj!cych w roku, w którym wp"yn! one na wielko%' podstawy opodatkowania. Rezerwy i aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego dotycz!ce operacji rozliczanych z kapita"em w"asnym, odnosi si$ równie& na kapita" w"asny. Porównywalno$( danych Zaprezentowane wy&ej zasady rachunkowo%ci Spó"ka stosuje w sposób ci!g"y w kolejnych latach obrotowych. Dane sprawozdawcze s! w pe"ni porównywalne z danymi za po"rocze roku 2007.

9 Czynniki ryzyka i zagro&e) Ryzyko zwi!zane z wahaniami poziomu wyniku finansowego Emitent jest podmiotem %wiadcz!cym us"ugi w zakresie informacji i infrastruktury naukowej, bada# klinicznych i bada# promuj!cych leki oraz prowadz!cym dzia"alno%' naukowo-wydawnicz!. Przychody z poszczególnych obszarów dzia"alno%ci s! trudne do precyzyjnego oszacowania, a wyniki finansowe Spó"ki mog! charakteryzowa' si$ du&! zmienno%ci!. Trudno%' precyzyjnego oszacowania i du&a zmienno%' jest spowodowana nast$puj!cymi czynnikami: a ) znaczny obszar geograficzny, na którym skupieni s! odbiorcy produktów Emitenta - bariery zarówno geograficzne, jaki i j$zykowo-kulturowe, b) ró&ne terminy p"atno%ci w poszczególnych krajach, c) zmiany kursów walut, w których rozliczane s! kontrakty Emitenta, d) niekorzystna polityka rz!dów wybranych krajów, która mo&e uniemo&liwi' transfer zysków do kraju macierzystego Emitenta, e) nieprzewidywalne zmiany prawa podatkowego poszczególnych krajów, f) wzrost kosztów dzia"alno%ci operacyjnej ze wzgl$du na prowadzenie mi$dzynarodowej dzia"alno%ci. Ryzyka zwi!zane z Systemem Copernicus W opinii Spó"ki, skuteczno%' prowadzonej dzia"alno%ci w zakresie informacji i infrastruktury naukowej uzale&niona jest od zabezpieczenia w"asno%ci wykorzystywanych warto%ci niematerialnych i prawnych oraz technologicznych. Ryzyka zwi!zane z warto%ci! nale&!c! do Emitenta Systemem Copernicus s! nast$puj!ce: a ) istniej!ce obecnie prawo w"asno%ci intelektualnej mo&e niedostatecznie ochrania' prawo w"asno%ci warto%ci intelektualnych posiadanych przez Emitenta, b ) inne podmioty (konkurencja) mog! w sposób nieuprawniony wykorzysta' lub przechwyci' nale&!ce do Emitenta prawo w"asno%ci warto%ci intelektualnych, c) inne podmioty mog! w sposób niezale&ny rozwin!' podobn! technologi$ wzgl$dem systemu Copernicus, a korzy%ci wynikaj!ce z posiadania patentów mog! nie zapewnia' dostatecznej przewagi konkurencyjnej wzgl$dem innych podmiotów korzystaj!cych z aplikacji podobnych do wykorzystywanych przez Emitenta, d) istniej! pa#stwa, w których prawo niedostatecznie chroni w"asno%' intelektualn! (na przyk"ad: Chi#ska Republika Ludowa czy Republika Bia"orusi). Ze wzgl$du na fakt, i& dzia"alno%' Emitenta uzale&niona jest od posiadanego Systemu Copernicus, Emitent podj!" dzia"ania zmierzaj!ce do zapewnienia wi$kszej ochrony ww. Systemu. W tym celu Emitent pozyska": - prawo do uzyskania patentu na wynalazek pod nazw! System komputerowy i metoda ewaluacji instytucji naukowych, pracowników naukowych oraz prac naukowych (Computer system and method for evaluating scientific institutions, professional staff and work products) oparte o zg"oszenie o udzielenie ochrony patentowej na ten wynalazek o numerze US serial No. 11/483,734 z"o&one w dniu 10 lipca 2006 roku oraz o numerze PCT/US06/37937 z"o&one w dniu 29 wrze%nia 2006 roku w Urz$dzie ds. Patentów i Znaków Towarowych USA,

10 - prawo do uzyskania patentu na wynalazek pod nazw! Systemy informacji naukowej i metody dla globalnych mo&liwo%ci networkingu (Scientific information systems and methods for global networking opportunities) oparte o zg"oszenie o udzielenie ochrony patentowej na ten wynalazek o numerze US serial No. 11/274,592 z"o&one w dniu 15 listopada 2005 roku w Urz$dzie ds. Patentów i Znaków Towarowych USA. Ryzyko zwi!zane ze zmienno%ci! technologii Stosowane w bran&y Emitenta technologie komunikacji i wymiany danych charakteryzuj! si$ dynamiczn! zmienno%ci! wykorzystywanych rozwi!za#, wysokim wska)nikiem innowacyjno%ci. Ponadto w bran&y wyst$puj! cz$ste zmiany preferencji odbiorców. Istnieje ryzyko, i& Emitent w odró&nieniu od konkurentów dzia"aj!cych w bran&y nie b$dzie posiada" wystarczaj!cych zasobów finansowo-technologicznych zapewniaj!cych utrzymanie poziomu technologicznego oferowanego produktu na konkurencyjnym poziomie. Istnieje ryzyko, i& Spó"ka nie zdo"a terminowo wprowadzi' nowych produktów, czy dokona' unowocze%nie# w produktach aktualnie oferowanych. W ocenie Emitenta na rynku %wiatowym istnieje szereg podmiotów oferuj!cych mo&liwo%ci wyszukiwania informacji w sposób zbli&ony do Emitenta pod wzgl$dem technologicznym (Collexis Holdings, Thomson ISI, Scopus). Wskaza' natomiast nale&y, &e oferowane przez te podmioty us"ugi informacyjne i analityczne nie maj! (w odró&nieniu od Systemu Copernicus) charakteru kompleksowego (w porównaniu z ofert! Emitenta zakres us"ug %wiadczonych przez jego konkurencj$ jest w$&szy). W celu minimalizowania negatywnego wp"ywu tego ryzyka na poziom konkurencyjno%ci Spó"ki pod wzgl$dem technologicznym, Emitent podejmie dzia"ania maj!ce na celu sta"e rozwijanie wykorzystywanej technologii oraz formy w jakiej funkcjonuje System Copernicus. Ryzyko zwi!zane ze spadkiem zainteresowania Systemem Copernicus Przyj$ta w strategii Emitenta nowa forma dzia"alno%ci bazuje przede wszystkim na wykorzystaniu Systemu Copernicus. Mo&liwo%' wypracowania nadwy&ek finansowych zwi!zana jest z popularno%ci! tego systemu w%ród osób i podmiotów, do których produkt ten jest kierowany. Istnieje ryzyko, i& System Copernicus nie osi!gnie dostatecznej akceptacji rynkowej, a Emitent nie zdo"a odpowiednio rozwin!' przyj$tego modelu biznesowego i wypracowa' nadwy&ki finansowej. Sukces rynkowy Systemu Copernicus uzale&niony jest od nast$puj!cych czynników: a ) wi$ksze zaawansowanie Systemu Copernicus (wi$ksza u&yteczno%') wzgl$dem systemów wykorzystywanych przez konkurencj$, b) zdolno%' Emitenta do sprawnego rozbudowywania Systemu i sta"ego jego dostosowywania do aktualnych potrzeb u&ytkowników, c) intensywno%' wykorzystywania Systemu przez u&ytkowników (wysoka cz$stotliwo%' korzystania z wyszukiwarki, umieszczania artyku"ów oraz rozbudowywania bazy danych), d ) niski poziom kosztów ponoszonych przez u&ytkowników Systemu zwi!zanych z mo&liwo%ci! korzystania z tego systemu, e) skuteczno%' dzia"a# marketingowych promuj!cych System Copernicus.

11 Wprowadzenie i funkcjonowanie Systemu Copernicus poprzedzone jest znacznymi nak"adami finansowymi ze strony Emitenta. Emitent %wiadomy jest, i& w miar$ rozwoju dzia"alno%ci i wykorzystywania Systemu Copernicus istnieje ryzyko, i& Spó"ka b$dzie musia"a ponie%' dodatkowe nak"ady finansowe na dostosowanie u&ytkowanego systemu do aktualnych potrzeb i oczekiwa# klientów. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez sta"e monitorowanie oczekiwa# klientów, co umo&liwia mu dostosowanie Systemu do aktualnych potrzeb klientów. Ponadto, w opinii Emitenta uniwersalno%' metodologii zastosowanej dla oceny naukowców w Systemie Copernicus umo&liwia zastosowanie jej do oceny innych grup zawodowych, np. policja, wojsko czy grup spo"ecznych, np. studenci. Ryzyko zwi!zane z kadr! pracownicz! Mo&liwo%ci rozwojowe Emitenta uzale&nione s! od dzia"a# kluczowych pracowników - cz"onków Zarz!du Emitenta oraz personelu informatycznego. Ze wzgl$du na fakt, i& liczba wykwalifikowanego personelu na rynku (szczególnie pod wzgl$dem specjalistów od oprogramowania) jest ograniczona, istnieje ryzyko braku wykwalifikowanej kadry. Ponadto, istnieje ryzyko, &e Emitent nie b$dzie w stanie zapewni' warunków pracy atrakcyjnych dla po&!danego personelu. Otwarcie rynków pracy w krajach Europy Zachodniej spowodowa"o odp"yw wykwalifikowanych pracowników z Polski. W celu zatrzymania cennych dla przedsi$biorstwa pracowników konieczne mo&e si$ okaza' podniesienie poziomu wynagrodze#, co spowoduje wzrost kosztów dzia"alno%ci. Przy niezmienionym poziomie przychodów ze sprzeda&y b$dzie to skutkowa"o pogorszeniem sytuacji finansowej Emitenta. W wypadku rozwoju skali dzia"alno%ci problemem mo&e by' tak&e pozyskanie nowych pracowników. Brak odpowiednio wyszkolonego personelu lub nieefektywny system rekrutacji mo&e negatywnie wp"yn!' na realizacj$ przyj$tej strategii i uniemo&liwi' wypracowanie nadwy&ki finansowej. W celu ograniczenia negatywnego wp"ywu tego ryzyka na dzia"alno%' Emitenta, Spó"ka stosuje metody motywacyjnych %wiadcze# pracowniczych oraz wspó"pracuje z firmami head-hunterskimi w celu uzyskania informacji zwi!zanych z aktualnymi warunkami na rynku pracy. Ryzyko skali dzia"ania Emitent w przyj$tej strategii rozwoju zak"ada wzrost skali prowadzonej dzia"alno%ci. Wymusi to konieczno%' zmian w wewn$trznej organizacji Spó"ki oraz delegowanie uprawnie#, które do tej pory le&a"y wy"!cznie w gestii Zarz!du. Ewentualne trudno%ci przy reorganizacji mog! w skrajnym przypadku wp"yn!' w sposób negatywny na dzia"alno%' Emitenta oraz osi!gane przez niego wyniki finansowe. Dla zredukowania powy&szego ryzyka Emitent opracowuje katalog kompetencji i prowadzi dzia"alno%' opart! o sformalizowane standardy pracy. Jednocze%nie podczas prowadzenia naboru na stanowiska kierownicze du&e znaczenie przyk"ada si$ do udokumentowanego do%wiadczenia kandydatów w zarz!dzaniu. Ryzyko prawne Zagro&eniem dla dzia"alno%ci Emitenta s! zmieniaj!ce si$ przepisy prawa lub ró&ne ich interpretacje.

12 Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególno%ci przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpiecze# spo"ecznych, mog! zmierza' w kierunku powoduj!cym wyst!pienie negatywnych skutków dla dzia"alno%ci Emitenta. Ka&da zmiana przepisów prawa mo&e spowodowa' wzrost kosztów ponoszonych przez Emitenta, wp"yn!' na jego wyniki finansowe oraz powodowa' trudno%ci w ocenie skutków przysz"ych zdarze# lub podejmowanych decyzji. Ponadto wyk"adnia przepisów podatkowych nie jest jednoznaczna w wielu przypadkach, co rodzi ryzyko ró&nej interpretacji tych przepisów przez Emitenta i organy podatkowe. W opinii Emitenta, fakt przynale&no%ci Polski do Unii Europejskiej zmniejsza to ryzyko, gdy& gwarantuje, i& zmiany przepisów prawnych nie b$d! nast$powa' gwa"townie i w sposób nieprzewidywalny. Ponadto, ze wzgl$du na du&e znaczenie prawodawstwa unijnego, oraz na procesy harmonizacji prawodawstwa krajowego z unijnym, w opinii Emitenta ryzyko zwi!zane z regulacjami prawnymi nie wp"ynie w sposób istotny na dzia"alno%' Spó"ki. Ryzyko braku p"ynno%ci Ponoszenie nak"adów na rozwój przedsi$biorstwa jest zazwyczaj oddalone w czasie od momentu uzyskania pierwszych przychodów z tego tytu"u. Do g"ównych przyczyn oddalenia przychodów w czasie zaliczy' nale&y d"ugi okres zwrotu inwestycji. W zwi!zku z tym w przypadku nadmiernego zaanga&owania w zbyt wiele projektów istnieje ryzyko wyst!pienia problemów z bie&!c! p"ynno%ci!, co mog"oby doprowadzi' do trudno%ci w terminowym wywi!zywaniu si$ Emitenta ze zobowi!za# finansowych. Emitent w celu ograniczenia tego ryzyka planuje monitorowa' liczb$ realizowanych jednocze%nie projektów rozwojowych pod k!tem zachowania p"ynno%ci finansowej, a tak&e utrzymywa' bie&!c! rezerw$ finansow! na wypadek przej%ciowego braku p"ynno%ci. Ryzyko handlowe wspó"pracy z partnerami gospodarczymi Poniewa& wi$kszo%' umów zawieranych przez Emitenta ma charakter umów ramowych, intencyjnych, czy okre%laj!cych zasady i warunki wspó"pracy pomi$dzy stronami, istnieje ryzyko, &e przychody Emitenta zwi!zane z realizacj! tych umów b$d! ni&sze od zak"adanych. Mo&e to prze"o&y' si$ na pogorszenie wyniku finansowego Emitenta. Ryzyko umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi Ze wzgl$du na specyfik$ swojej dzia"alno%ci Emitent zawiera umowy tak&e z podmiotami, które dzia"aj! w innym krajowym porz!dku prawnym ni& Emitent. Zawierane z tymi podmiotami umowy mog! by' obarczone trudnymi do zidentyfikowania na dzie# sporz!dzenia Dokumentu Informacyjnego ryzykami prawnymi, z uwagi na mo&liwe rozbie&no%ci interpretacyjne postanowie# tych umów. Ryzyko konkurencji Zarz!d Emitenta zauwa&a, i& na rynku istniej! podmioty prowadz!ce dzia"alno%' zbli&on! do Emitenta, których pozycja na rynku podparta jest wieloletnim do%wiadczeniem, które posiadaj! znaczne zaplecze finansowe oraz zdolno%ci marketingowe. W opinii Emitenta do konkurencji zaliczaj! si$ nast$puj!ce podmioty: - Collexis Holdings, - Scopus, - Thomson ISI.

13 Wskaza' natomiast nale&y, &e oferowane przez te podmioty us"ugi informacyjne i analityczne nie maj! (w odró&nieniu od Systemu Copernicus) charakteru kompleksowego (w porównaniu z ofert! Emitenta zakres us"ug %wiadczonych przez jego konkurencj$ jest w$&szy Produkty oferowane przez wymienione podmioty charakteryzuj! si$ du&! popularno%ci! i wysokimi wska)nikami wykorzystania przez odbiorców. Istnieje ryzyko, i& produkty i us"ugi oferowane przez Emitenta nie zdo"aj! uzyska' takiej popularno%ci ani nie wygeneruj! dostatecznego popytu porównywalnego z ofert! konkurencji. Prze"o&y' si$ to mo&e negatywnie na wyniki finansowe Spó"ki. Ponadto istnieje ryzyko, i& na rynku na którym Emitent prowadzi dzia"alno%' mog! zachodzi' procesy integracyjne podmiotów konkurencyjnych lub komplementarnych wzgl$dem siebie. Ewentualne alianse mi$dzy konkurentami Emitenta mog! umo&liwi' im stworzenie bardziej zaawansowanego produktu/us"ugi, obni&enie cen us"ug i obni&enie mar&y operacyjnej. Czynniki te doprowadzi' mog! do spadku popytu na us"ugi oferowane przez Spó"k$. Ryzyko to mo&e uniemo&liwi' Emitentowi zwi$kszanie udzia"u w rynku, a w konsekwencji negatywnie wp"yn!' na jego wyniki finansowe. Czynniki ryzyka zwi!zane z Akcjami Kurs akcji i p"ynno%' akcji spó"ek notowanych na NewConnect zale&y od ilo%ci oraz wielko%ci zlece# kupna i sprzeda&y sk"adanych przez inwestorów. Nie mo&na wobec tego zapewni', &e inwestor nabywaj!cy Akcje b$dzie móg" je zby' w dowolnym terminie po satysfakcjonuj!cej cenie. Cena Akcji mo&e by' ni&sza ni& ich cena emisyjna na skutek szeregu czynników, mi$dzy innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Emitenta, waha# kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych, sytuacji na gie"dach papierów warto%ciowych na %wiecie oraz w zwi!zku z liczb! oraz p"ynno%ci! notowanych Akcji. Ryzyko zwi!zane z mo&liwo%ci! na"o&enia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawid"owe wykonywanie obowi!zków wynikaj!cych z przepisów prawa Spó"ki notowane na rynku NewConnect maj! status spó"ki publicznej w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zwi!zku z czym Komisja Nadzoru Finansowego mo&e na"o&y' na Emitenta kary administracyjne za niewykonywanie lub nieprawid"owe wykonywanie obowi!zków wynikaj!cych z przepisów prawa, a w szczególno%ci obowi!zków wynikaj!cych z Ustawy o ofercie publicznej i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ryzyko zwi!zane z zawieszeniem obrotu Akcjami Zgodnie z 11 Regulaminu NewConnect Organizator ASO mo&e zawiesi' obrót instrumentami finansowymi na okres nie d"u&szy ni& 3 miesi!ce: 1) na wniosek Emitenta, 2) je&eli uzna, &e wymaga tego interes i bezpiecze#stwo uczestników obrotu, 3) je&eli Emitent narusza przepisy obowi!zuj!ce w Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadkach okre%lonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie d"u&szy ni& miesi!c. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO mo&e zawiesi' obrót notowaniami instrumentami finansowymi Emitenta, je&eli ten nie wykonuje obowi!zków ci!&!cych na emitentach

14 notowanych na rynku NewConnect. Obowi!zki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególno%ci obowi!zki informacyjne. Nie ma podstaw do przypuszcze#, &e taka sytuacja mo&e zdarzy' si$ w przysz"o%ci w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na GPW. Ryzyko zwi!zane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect Zgodnie z 12 Regulaminu NewConnect Organizator ASO mo&e wykluczy' instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek Emitenta, z zastrze&eniem mo&liwo%ci uzale&nienia decyzji w tym zakresie od spe"nienia przez Emitenta dodatkowych warunków, 2) je&eli uzna, &e wymaga tego interes i bezpiecze#stwo uczestników obrotu, 3) wskutek og"oszenia upad"o%ci Emitenta albo w przypadku oddalenia przez s!d wniosku o og"oszenie upad"o%ci z powodu braku %rodków w maj!tku Emitenta na zaspokojenie kosztów post$powania, 4) wskutek otwarcia likwidacji Emitenta. Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach okre%lonych przepisami prawa, 2) je&eli zbywalno%' tych instrumentów sta"a si$ ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów. Przed podj$ciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu mo&e zawiesi' obrót tymi instrumentami finansowymi. Zgodnie z 16 ust. 1 Regulaminu NewConnect, Organizator ASO mo&e wykluczy' z obrotu instrumenty finansowe Emitenta, je&eli ten nie wykonuje obowi!zków ci!&!cych na emitentach notowanych na rynku NewConnect. Obowi!zki, o których mowa w przytoczonym przepisie to w szczególno%ci obowi!zki informacyjne. Obecnie nie ma podstaw do przypuszcze#, &e taka sytuacja mo&e zdarzy' si$ w przysz"o%ci w odniesieniu do Emitenta, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect. Ryzyko zwi!zane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta W przypadku nabywania Akcji Emitenta nale&y zdawa' sobie spraw$, &e ryzyko bezpo%redniego inwestowania w akcje na rynku kapita"owym jest nieporównywalnie wi$ksze od ryzyka zwi!zanego z inwestycjami w papiery skarbowe czy te& jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych ze wzgl$du na trudn! do przewidzenia zmienno%' kursów akcji zarówno w krótkim jak i d"ugim terminie.

15 SPRAWOZDANIE FINANSOWE INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓ!KA AKCYJNA ZA OKRES DO

16 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES DO R. INFORMACJE WST!PNE 1. Wskazanie s!du lub innego organu, prowadz!cego rejestr: S!d rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydzia" Gospodarczy Krajowego Rejestru S!dowego KRS numer Jednostka zosta"a powo"ana na czas nieokre#lony. 2. Siedziba firmy ul. Ustrzycka Warszawa. 3. Podstawowy przedmiot dzia"alno#ci jednostki: dzia"alno#$ wydawnicza. 4. W sk"adzie Jednostki nie wyst%puj! samobilansuj!ce oddzia"y (równorz%dne). 5. Sprawozdanie finansowe sporz!dzone zosta"o przy za"o&eniu kontynuowania dzia"alno#ci jednostki. OMÓWIENIE PRZYJ!TYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWO"CI Sprawozdanie finansowe zosta"o sporz!dzone zgodnie z rozdzia"em 4 i 5 ustawy o rachunkowo#ci oraz rozdzia"em o instrumentach finansowych. Spó"ka posiada dokumentacj% opisuj!c! przej%te przez ni! zasady rachunkowo#ci stosowane w sposób ci!g"y. Istotnym elementem tej dokumentacji jest zbiór okre#lonych zasad i metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, w tym zasad, co do których Spó"ka mia"a w #wietle ustawy o rachunkowo#ci, prawo wyboru rozwi!za' lub stosowania uproszcze'. Sprawozdanie finansowe sporz!dzono stosuj!c poni&ej opisane zasady rachunkowo#ci: 1. Warto#ci niematerialne i prawne ujmuje si% w ksi%gach wed"ug cen nabycia i umarza metod! liniow!. Odpisy amortyzacyjne dokonywane s! pocz!wszy od miesi!ca nast%puj!cego po miesi!cu oddania warto#ci niematerialnej i prawnej do u&ywania. Do ustalenia okresu amortyzacji, przyj%to ekonomiczn! u&yteczno#$ tych sk"adników maj!tkowych. Wykazane w bilansie warto#ci niematerialne i prawne obejmuj! aporty wniesione do Spó"ki w postaci praw do patentów, przyj%to, &e okres ekonomicznej u&yteczno#ci tych praw wyniesie 15 lat. Dlatego stawka amortyzacji przyj%ta przez Spó"k% wynosi 6,7% rocznie. Przy okre#leniu amortyzacji warto#ci niematerialnych i prawnych przyjmuje si%, &e sk"adniki o cenie jednostkowej: od 1500 z" rozliczane s! w koszty w okresie 60 miesi%cy do 1500 z" zaliczane s! w koszty w 100% warto#ci w momencie zakupu poni&ej 1000 z" traktowane s! jako koszty us"ug, przy czym sk"adniki dotycz!ce op"aty za modyfikacj% programu komputerowego o cenie jednostkowej poni&ej 1500z" traktowane s! jako us"ugi. 2. Do #rodków trwa"ych zaliczane s! rzeczowe aktywa trwa"e (z wyj!tkiem inwestycji) kontrolowane przez Spó"k%, kompletne i zdatne do u&ytkowania na dzie' przyj%cia ich do ewidencji o przewidywanym okresie u&ytkowania powy&ej 1 roku. Warto#$ pocz!tkow! #rodków trwa"ych ustala ; REGON: ; NIP: ; Kapita" zak"adowy: PLN

17 si% wed"ug cen nabycia, kosztów wytworzenia lub warto#ci po aktualizacji wyceny i powi%kszonej o koszty ulepszenia. W bilansie rzeczowy maj!tek trwa"y jest wykazywany w warto#ci netto, tj. pomniejszony o skumulowan! amortyzacj% z uwzgl%dnieniem odpisów z tytu"u trwa"ej utraty warto#ci. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje si% pocz!wszy od pierwszego dnia miesi!ca po miesi!cu, w którym przyj%to do u&ywania #rodek trwa"y, do ko'ca tego miesi!ca, w którym nast%puje zrównanie warto#ci odpisów amortyzacyjnych z jego warto#ci! pocz!tkow! lub, w którym #rodek trwa"y przeznaczono do likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór. Do ustalenia okresu amortyzacji przyj%to ekonomiczn! u&yteczno#$ #rodków trwa"ych. #rodki trwa"e o warto#ci powy&ej 1500 z" amortyzuje si%: liniowo, stawka amortyzacji ksi%gowa równa podatkowej, #rodki trwa"e o mniejszej warto#ci (do kwoty 1500 z") amortyzuje si% (zalicza do kosztów) przy zastosowaniu zasad:! 100% warto#ci w momencie zakupu, przy czym sk"adniki o cenie jednostkowej poni&ej 1000 z" traktowane s! jako materia"y. 3. Nale&no#ci krótkoterminowe. Zosta"y wykazane w kwocie wymagaj!cej zap"aty. Nale&no#ci wyra&one w walutach obcych wycenia si% wed"ug kursu #redniego NBP z dnia wystawienia faktury, na pierwsze pó"rocze nast%puje przeliczenie wg #redniego kursu NBP z r. Ró&nice kursowe odnosi si% w koszty lub przychody finansowe. 4. Krótkoterminowe aktywa finansowe. Pozycja ta obejmuje #rodki pieni%&ne w kasie lub na rachunkach bankowych, #rodki pieni%&ne w drodze inne #rodki pieni%&ne. Do tej grupy aktywów zalicza si% równie& inne aktywa pieni%&ne (weksle i czeki obce p"atne w terminie d"u&szym ni& trzy miesi!ce oraz nale&ne dywidendy wynikaj!ce z decyzji organu Spó"ki, w której jednostka ma udzia"y lub akcje). Wycena #rodków pieni%&nych i innych aktywów pieni%&nych nast%puje wed"ug warto#ci nominalnej. 5. Rozliczenia mi%dzyokresowe czynne obejmuj! tytu"y dokonanych faktycznie wydatków, które b%d! stanowi"y koszty nast%pnych okresów sprawozdawczych (np. koszty ubezpieczenia, dzier&awy, niskocenne sk"adniki maj!tkowe, itp.). W zale&no#ci od przewidywanego okresu rozliczenia w bilansie prezentowane s! jako d"ugo lub krótkoterminowe rozliczenia mi%dzyokresowe. 6. Kapita" w"asny ujmuje si% w ksi%gach rozrachunkowych z podzia"em na ich rodzaje i wed"ug zasad okre#lonych przepisami prawa i postanowieniami umowy (statutu) Spó"ki. Zadeklarowane lecz nie wniesione wp"aty na kapita" podstawowy ujmuje si% jako nale&ne wp"aty na poczet kapita"u. Kapita" rezerwowy z aktualizacji wyceny rzeczowego maj!tku trwa"ego dotyczy aktualizacji maj!tku trwa"ego na 1 stycznia 1995r. W przypadku zbycia lub likwidacji sk"adnika maj!tku obj%tego t! aktualizacj!, odpowiedni! cz%#$ kapita"u rezerwowego z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapita" zapasowy. Ponadto na kapita" ten odnosi si% ró&nic% pomi%dzy warto#ci! godziw! a cen! nabycia, po pomniejszeniu o podatek odroczony, aktywów dost%pnych do sprzeda&y, je#li istnieje cena rynkowa ; REGON: ; NIP: ; Kapita" zak"adowy: PLN

18 ustalona na aktywnym rynku regulowanym, albo których warto#$ godziwa mo&e by$ ustalona w inny wiarygodny sposób. Odpisy z tytu"u trwa"ej utraty warto#ci maj!tku trwa"ego, który uprzednio podlega" aktualizacji wyceny pomniejsza kapita" z aktualizacji do wysoko#ci cz%#ci kapita"u, która dotyczy tego sk"adnika maj!tku trwa"ego, a w przypadku, gdy odpis przewy&sza ten kapita" ró&nica zaliczana jest w koszty okresu sprawozdawczego, w którym dokonano odpisu. Koszty emisji poniesione przy powstaniu spó"ki akcyjnej lub podwy&szeniu kapita"u zak"adowego zmniejszaj! kapita" zapasowy do wysoko#ci nadwy&ki warto#ci emisji nad warto#ci! nominaln! akcji, a pozosta"a ich cz%#$ zalicza si% do kosztów finansowych. 7. Zobowi!zania krótkoterminowe wycenia si% w kwocie wymagaj!cej zap"aty. Odsetki za zw"ok% w zap"acie ksi%gowane s! w przypadku otrzymania noty od dostawcy. Zobowi!zania wyra&one w walutach obcych przelicza si% na PLN wg #redniego kursu NBP z dnia poniesienia. Na koniec pierwszego pó"rocza zobowi!zania wyceniane s! wg #redniego kursu NBP z dnia r. ró&nice kursowe odnosi si% w koszty albo przychody finansowe z tytu"u ró&nic kursowych. 8. Jednostka sporz!dza rachunek wyników w wersji porównawczej. 9. Koszty. Koszty operacyjne s! ujmowane w okresie, którego dotycz!. Ewidencja kosztów prowadzona jest w uk"adzie porównawczym. 10. Przychody. Przychody ze sprzeda&y towarów i produktów s! rozpoznawane w momencie ich dostawy, a co za tym idzie transferu ryzyka i korzy#ci wynikaj!cych z prawa w"asno#ci do towarów lub produktów. Przychody obejmuj! nale&ne lub uzyskane kwoty ze sprzeda&y us"ug. Ujmowane s! one na podstawie wystawianych faktur sprzeda&y w okresach, których dotycz!. 11. Podatek dochodowy. Bie&!ce zobowi!zania z tytu"u podatku dochodowego od osób prawnych s! zgodne z polskimi przepisami podatkowymi. W zwi!zku z przej#ciowymi ró&nicami mi%dzy wykazywan! w ksi%gach rachunkowych warto#ci! aktywów i pasywów a ich warto#ci! podatkow! oraz strat! podatkow! mo&liw! do odliczenia w przysz"o#ci, Spó"ka tworzy rezerw% i ustala aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego. Aktywa usatala si% w wysoko#ci kwoty przewidzianej w przysz"o#ci do odliczenia od podatku dochodowego, w zwi!zku z ujemnymi ro&nicami przej#ciowymi, które spowoduj! w przysz"o#ci zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego, przy uwzgl%dnieniu zasady ostro&no#ci. Rezerw% z tytu"u odroczonego podatku dochodowego tworzy si% w wysoko#ci kwoty podatku dochodowego, wymagaj!cej w przysz"o#ci zap"aty w zwi!zku z wyst%powaniem dodatnich ró&nic przej#ciowych, to jest ró&nic, które spowoduj! zwi%kszenie podstawy obliczenia podatku w przysz"o#ci. Wysoko#$ rezerwy i aktywów ustala si% z uwzgl%dnieniem stawek podatku dochodowego obowi!zuj!cych w roku, w którym wp"yn! one na wielko#$ podstawy opodatkowania ; REGON: ; NIP: ; Kapita" zak"adowy: PLN

19 Rezerwy i aktywa z tytu"u odroczonego podatku dochodowego dotycz!ce operacji rozliczanych z kapita"em w"asnym, odnosi si% równie& na kapita" w"asny. Zdarzenia po dniu bilansowym. Nie wyst!pi"y istotne zdarzenia po dniu bilansowym, które wymaga"yby uj%cia w sprawozdaniu finansowym. Porównywanie danych. Zaprezentowane wy&ej zasady rachunkowo#ci Spó"ka stosuje w sposób ci!g"y w kolejnych latach obrotowych. Dane sprawozdawcze s! w pe"ni porównywalne z danymi za poprzedni rok obrotowy. Sporz!dzi": Krzysztof Urbanowicz El&bieta Pobóg-P!gowska nazwisko i imi% Prezes Zarz!du telefon nr: (22) ; REGON: ; NIP: ; Kapita" zak"adowy: PLN

20 Index Copernicus International SA ul. Ustrzycka Warszawa NIP REGON AKTYWA PLN EUR* PLN EUR A. AKTYWA TRWA!E , , , ,66 I. Warto"ci niematerialne i prawne , , , ,61 1. Koszty zako!czonych prac rozwojowych 2. Warto"# firmy 3. Inne warto"ci niematerialne i prawne , , , ,61 4. Zaliczki na warto"ci niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwa#e , , , ,32 1. $rodki trwa%e , , , ,32 a) grunty (w tym prawo wieczystego u&ytkowania gruntu) b) budynki, lokale i obiekty in&ynierii l'dowej i wodnej c) urz'dzenia techniczne i maszyny , , , ,29 d) "rodki transportu e) inne "rodki trwa%e 7.895,90 2. $rodki trwa%e w budowie 3. Zaliczki na "rodki trwa%e w budowie III. Nale$no"ci d#ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powi'zanych 2. Od pozosta%ych jendostek IV. Inwestycje d#ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Nieruchomo"ci 2. Warto"ci niematerialne i prawne 3. D%ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 0,00 0,00 a) w jednostkach powi'zanych 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzia%y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po&yczki - inne d%ugoterminowe aktywa finansowe b) w pozosta%ych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 - udzia%y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po&yczki - inne d%ugoterminowe aktywa finansowe V. D#ugoterminowe rozliczenia mi%dzyokresowe , , ,55 325,73 1. Aktywa z tytu%u odroczonego podatku dochodowego , , ,55 325,73 2. Inne rozliczenia mi(dzyokresowe BILANS

21 B. AKTYWA OBROTOWE , , , ,59 I. Zapasy 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Materia%y 2. Pó%produkty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Nale$no"ci krótkoterminowe , , , ,16 1. Nale&no"ci od jednostek powi'zanych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytu%u dostaw i us%ug, o okresie sp%aty: 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesi(cy - powy&ej 12 miesi(cy b) inne 2. Nale&no"ci od pozosta%ych jednostek , , , ,16 a) z tytu%u dostaw i us%ug, o okresie sp%aty: , , , ,45 - do 12 miesi(cy , , , ,45 - powy&ej 12 miesi(cy b) z tytu%u podatków, dotacji, ce%, ubepiecze! spo%ecznych i zdrowotnych oraz innych "wiadcze! 228,97 68, , ,26 c) Inne , , , ,45 d) dochodzone na drodze s'dowej 0,00 III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,32 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,32 a) w jednostkach powi'zanych 0, , ,34 - udzia%y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po&yczki ,80 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozosta%ych jednostkach , ,72 0,00 0,00 - udzia%y lub akcje - inne papiery warto"ciowe - udzielone po&yczki , ,72 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) "rodki pieni(&ne i inne aktywa pieni(&ne , , , ,98 - "rodki pieni(&ne w kasie i na rachunkach , , , ,98 - inne "rodki pieni(&ne - inne aktywa pieni(&ne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia mi%dzyokresowe 2.929,32 873, , ,11 AKTYWA RAZEM: , , , ,25

22 PASYWA PLN EUR* PLN EUR A. KAPITA! (FUNDUSZ) W!ASNY , , , ,22 I. Kapita# (fundusz) podstawowy , , , ,10 Nale$ne wp#aty na kapita# podstawowy (wielko"' II. 15,35 4, , ,68 ujemna) III. Udzia#y (akcje) w#asne (wielko"' ujemna) 0,00 IV. Kapita# (fundusz) zapasowy , , , ,07 V. VI. VII. Kapita# (fundusz) z aktualizacji wyceny. Pozosta#e kapita#y (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubieg#ych , ,39 VIII. Zysk (strata) netto , , , ,27 IX Odpisy z zysku netto w ci&gu roku obrotowego (wielko"' ujemna) B. ZOBOWI(ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI(Z , , , ,03 I. Rezerwy na zobowi&zania 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytu%u odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na "wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 0,00 0,00 - d%ugoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozosta%e rezerwy 0,00 0,00 0,00 0,00 - d%ugoterminowa - krótkoterminowa II. Zobowi&zania d#ugoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Wobec jednostek powi'zanych 2. Wobec pozosta%ych jednostek 0,00 0,00 0,00 0,00 a) kredyty i po&yczki b) z tytu%u emisji dlu&nych papierów warto"ciowych c) inne zobowi'zania finansowe d) inne III. Zobowi&zania krótkoterminowe , , , ,68 1. Wobec jednostek powi'zanych 0,00 0,00 0,00 0,00 a) z tytu%u dostaw i us%ug, o okresie wymagalno"ci: 0,00 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesi(cy - powy&ej 12 miesi(cy b) inne 2. Wobec pozosta%ych jednostek , , , ,68 a) kredyty i po&yczki , , , ,52 b) z tytu%u emisji dlu&nych papierów warto"ciowych c) inne zobowi'zania finansowe d) z tytu%u dostaw i us%ug, o okresie wymagalno"ci: , , , ,69 - do 12 miesi(cy , , , ,69 - powy&ej 12 miei(cy e) zaliczki na otrzymane na dostawy f) zobowi'zania wekslowe g) z tytu%u podatków, ce%, ubezpiecze! i innych "wiadcze! , , , ,58 h) z tytu%u wynagrodze! , ,67 i) inne 177,42 52,89 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia mi%dzyokresowe , , , ,35 1. Ujemna warto"# firmy 2. Inne rozliczenia mi(dzyokresowe , , , ,35 - d%ugoterminowe PASYWA RAZEM: - krótkoterminowe 5.364, ,35 * Kurs z dnia (tab. NBP 126/A/NBP/ EUR = 3,3542 PLN) Sporz'dzono dnia: , , , ,25 El&bieta Pobóg-P'gowska Krzysztof Urbanowicz Sporz'dzaj'cy Sprawozdanie Prezes Zarz'du

23 Index Copernicus International SA ul. Ustrzycka Warszawa NIP REGON KRS RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporz#dzono dnia: Wyszczególnienie Stan na dzie': Stan na dzie': PLN EUR* PLN EUR A Przychody netto ze sprzeda!y i zrównane z nimi, , , , ,28 w tym: od jednostek powi#zanych I. Przychody netto ze sprzeda%y produktów , , , ,28 II. Zmiana stanu produktów (zwi$kszenie - warto"& dodatnia, zmniejszenie - warto"& ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na w!asne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzeda%y towarów i materia!ów B. Koszty dzia"alno#ci operacyjnej , , , ,15 I. Amortyzacja , , , ,17 II. Zu%ycie materia!ów i energii , , , ,37 III. Us!ugi obce , , , ,03 IV. Podatki i op!aty, w tym: 8.128, , , ,68 - podatek akcyzowy 0,00 V. Wynagrodzenia , , , ,08 VI. Ubezpieczenia spo!eczne i inne "wiadczenia , , , ,99 VII. Pozosta!e koszty rodzajowe 5.391, , , ,83 Razem koszty rodzajowe , , , ,15 VIII. Warto"& sprzedanych towarów i materia!ów C. Wynik ze sprzeda!y (A-B) , , , ,87 D. Pozosta"e przychody operacyjne 8,61 2,57 1,18 0,35 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych II. III. Dotacje Inne przychody operacyjne 8,61 2,57 1,18 0,35 E. Pozosta"e koszty operacyjne 800,00 238, , ,43 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwa!ych II. Aktualizacja warto"ci aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 800,00 238, , ,43 F. Wynik z dzia"alno#ci operacyjnej (C+D-E) , , , ,95 G. Przychody finansowe 132,99 39, , ,15 I. Dywidendy i udzia!y w zyskach, w tym: - od jednostek powi#zanych II. Odsetki, w tym: 1.435,80 428,06 - od jednostek powi#zanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja warto"ci inwestycji 2.217,43 661,09 V. Inne 132,99 39,65 H. Koszty finansowe 351,77 104, ,86 889,59 I. Odsetki, w tym: 327,59 97, ,29 638,09 - dla jednostek powi#zanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja warto"ci inwestycji IV. Inne 24,18 7,21 843,57 251,50 I. Wynik z dzia"alno#ci gospod. (F+G-H) , , , ,38 J. Wynik zdarze$ nadzwyczajnych (J.I-J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 I. II. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne K. Wynik brutto (I+/-J) , , , ,38 L. Podatek dochodowy M. Pozosta!e obowi#zkowe zmniejszenia zysku (zwi$kszenia straty) N. Wynik netto (K-L-M) , , , ,38 * Kurs z dnia (tab. NBP 126/A/NBP/ EUR = 3,3542 PLN) El%bieta Pobóg-P#gowska Krzysztof Urbanowicz Sporz#dzaj#cy Sprawozdanie Prezes Zarz#du

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004

Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. S.A.-QSr I/2004 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU OPIS PRZYJTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW, USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006

AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 GRUPA KAPITAŁOWA LSI Software SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA stan na 31.03.2007 stan na 31.03.2006 Aktywa trwałe 10 271 3 812 Reczowe aktywa trwałe 1 014 497 Wartoci niematerialne i prawne, 4 785 3 267 warto

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI

2. STAN PRAWNY SPÓŁKI Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE - 3-2. STAN PRAWNY SPÓŁKI - 4-2.1. Rejestracja Spółki - 4-2.2. Kapitał akcyjny spółki - 4-2.3. Organy Spółki - 4-2.3.1. Walne Zgromadzenie - 4-2.3.2. Rada Nadzorcza - 5-2.3.3.

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE.

R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA. z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE. R A P O R T NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA z badania sprawozdania finansowego uzupełniajcy opini dotyczc ENERGOMONTAU POŁUDNIE Spółki Akcyjnej w Katowicach 1. Badaniem objto sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A.

Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Prospekt emisyjny akcji spółki Celtic Property Developments S.A. Niniejszy Prospekt został sporzdzony w zwizku z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport za I półrocze 2009

Raport za I półrocze 2009 Raport za I półrocze 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2009 roku Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku

Raport roczny za rok 2008. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku Raport roczny za rok 2008 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 10 czerwca 2009 roku Spis treści: I. Pismo Zarządu... 3 II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH. I. INFORMACJE O SPÓŁCE 1. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, zwane dalej Spółk, ma siedzib w Szczecinku

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN

Raport SA-Q 4/2005. (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) w walucie: PLN Raport SA-Q 4/2005 (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zarzd Spółki COMP S.A. podaje do wiadomoci raport kwartalny zawierajacy sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe Technik ekonomista Warszawa 2011 Informator opracowaa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspópracy z Okrgow Komisj Egzaminacyjn w

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok

Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarzdu Spółki za 2006 rok Łapy, kwiecie 2007 r. 1 Szanowni Pastwo Niniejszym przedstawiam Sprawozdanie Roczne, które prezentuje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku

Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku Informacja dodatkowa do formularza SAF-Q za IV kwartał 2004 roku 1. Forma prawna NFI. Fundusz prowadzi działalno na podstawie Ustawy z dnia 15 wrzenia 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za rok 2009. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku

Raport roczny za rok 2009. Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku Raport roczny za rok 2009 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 19 kwietnia 2010 roku 1 SPIS TREŚCI: I PISMO ZARZĄDU... 3 II WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2012 Rada Nadzorcza Celtic Property Developments S.A. Stan na dzie: Liczba kobiet Liczba mczyzn 31 grudnia 2011 r. 1 4 31 grudnia 2012 r. 1 4 Zarzd Celtic Property Developments

Bardziej szczegółowo

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE

BELVEDERE. Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE BELVEDERE Spółka akcyjna o kapitale zakładowym w wysokoci 5 019 980 EUR Siedziba spółki: 10 Avenue Charles Jaffelin (21200) BEAUNE Numer wpisu do RCS [Rejestr Handlu i Spółek] w BEAUNE: 380 695 213 ----------------

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

Raport roczny R 2009 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU POLNA ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA. 37-700 Przemyśl (016) 678 66 01 016-678 37 10

Raport roczny R 2009 WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWARTOŚĆ RAPORTU POLNA ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA. 37-700 Przemyśl (016) 678 66 01 016-678 37 10 POLNA skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZDU ERGIS-EUROFILMS SA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU SPIS TRECI: I. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej 2 1. Charakterystyka działalnoci Grupy Kapitałowej. 2 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo