Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku"

Transkrypt

1 Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz oraz Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz Dz. U. z 2004 r., Nr 116, poz.1203); Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006 r,. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281); art. 9 ustawy z 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz. U. z 2012 poz 406); art.53 ustawy z dnia 29 września1994r. o rachunkowości (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 152, poz Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r., Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz Nr 232, poz. 1378), uchwala się, co następuje: 1 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Instytutu Kultury Miejskiej za 2011 rok zamykające się sumami bilansowymi po stronie aktywów i pasywów kwotą ,60 PLN oraz rachunkiem zysków i strat zamykającym się zyskiem w kwocie ,58 PLN, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zysk netto zwiększy fundusz zapasowy instytucji kultury. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

2 Instytut Kultury Miejskiej ul. Długi Targ 39/ Gdańsk Jednostka sprawodawcza Stan na AKTYWA początek roku koniec roku BILANS NA DZIEŃ r. PASYWA początek roku Stan na koniec roku A. Majątek trwały 0, ,33 A. Kapitał (fundusz) własny 0, ,58 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna 3. Inne wartości niematerialne i prawne IV. Kapitał (fundusz) zapasowy 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny II. Rzeczowe aktywa trwałe 0, ,33 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 1. Środki trwałe 0, ,33 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych a) grunty własne (w tym prawo uŝytkowania wieczystego gruntu) VIII. Zysk (strata) netto 0, ,58 b) budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny 0, ,33 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0, ,02 d) środki transportu I. Rezerwy na zobowiązania e) inne środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku doch 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1-długoterminowa III. NaleŜności długoterminowe 2-krótkoterminowa 1. Od jednostek powiązanych 3. Pozostałe rezerwy 2. Od pozostałych jednostek 1-długoterminowe IV Inwestycje długoterminowe 2-krótkoterminowe 1. Nieruchomości II. Zobowiązania długoterminowe 2. Wartości niematerialne i prawne 1. Wobec jednostek powiązanych 3. Długoterminowe aktywa finansowe 2. Wobec pozostałych jednostek a) w jednostkach powiązanych a) kredyty i poŝyczki 1-udziały lub akcje b) z tyt. emisji dłuŝnych papierów wartościowych 2-inne papiery wartościowe c) inne zobowiązania finansowe 3-udzielone poŝyczki d) inne 0,00 4-inne długoterminowe aktywa finansowe III Zobowiązania krótkoterminowe 0, ,02 b) w pozostałych jednostkach 1. Wobec jednostek powiązanych 1-udziały lub akcje a) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności: 2-inne papiery wartościowe 1-do 12 miesięcy 3-udzielone poŝyczki 2-powyŜej 12 miesięcy 4-inne długoterminowe aktywa finansowe b) inne 4. Inne inwestycje długoterminowe 2. Wobec pozostałych jednostek 0, ,02 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe a) kredyty i poŝyczki 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b) z tyt. emisji dłuŝnych papierów wartościowych 2. Inne rozliczenia międzyokresowe c) inne zobowiązania finansowe 103 d) z tyt. dostaw i usług o okresie B. Aktywa obrotowe 0,00 782,27 wymagalności: 0, ,34 I. Zapasy 1-do 12 miesięcy 7 429,34 1. Materiały 2-powyŜej 12 miesięcy 2. Półprodukty i produkty w toku e) zaliczki otrzymane na dostawy 3. Produkty gotowe 0,00 f) zobowiązania wekslowe 4. Towary g) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 0, ,11 5. Zaliczki na dostawy h) z tyt. wynagrodzeń 0, ,57 II. NaleŜności krótkoterminowe 0, ,57 i) inne

3 1. NaleŜności od jednostek powiązanych 3. Fundusze specjalne a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: IV Rozliczenia międzyokresowe 1-do 12 miesięcy 1. Ujemna wartość firmy 2-powyŜej 12 miesięcy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe b) inne 1-długoterminowe 2. NaleŜności od pozostałych jednostek 0, ,57 2-krótkoterminowe a) naleŝ. z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty: 1-do 12 miesięcy 2-powyŜej 12 miesięcy b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 0, ,77 c) inne 0,00 272,80 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe 0, ,70 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0, ,70 a) w jednostkach powiązanych 1-udziały lub akcje 2-inne papiery wartościowe 3-udzielone poŝyczki 4-inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 1-udziały lub akcje 2-inne papiery wartościowe 3-udzielone poŝyczki 4-inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 0, ,70 1-środki pienięŝne w kasie i na rachunku 0, ,70 2-inne środki pienięŝne 3-inne aktywa pienięŝne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Suma aktywów 0, ,60 Suma pasywów 0, ,60

4 Instytut Kultury Miejskiej ul. Długa 39/ Gdańsk Jednostka sprawozdawcza Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy) na dzień r Za rok NAZWA POZYCJI Poprzedni BieŜący A. Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi, w tym: 0, ,55 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 0, ,55 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej 0, ,25 I. Amortyzacja 0, ,17 II. ZuŜycie materiałów i energii 0, ,17 III. Usługi obce 0, ,67 IV. Podatki i opłaty, w tym: 0, ,60 (1) podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia 0, ,30 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0, ,49 VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0, ,85 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaŝy (A-B) 0, ,70 D. Pozostałe przychody operacyjne 0, ,94 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje 0, ,94 III. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 1,98 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne 0,00 1,98 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 0, ,26 G. Przychody finansowe 0, ,51 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (1) od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: 0, ,50 (1) od jednostek powiązanych 0, ,35 III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne 0,00 0,01 H. Koszty finansowe 0, ,19 I. Odsetki, w tym: (1) dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne 0, ,19 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 0, ,58 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) 0, ,58 L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 0, ,58

5 UZASADNIENIE Zgodnie ze statutem Instytutu Kultury Miejskiej, roczne sprawozdanie finansowe tej instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ załoŝycielski. Wyboru biegłego rewidenta dokonano Uchwałą Nr XX/364/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2011 r. Jednym z głównych celów zatwierdzenia sprawozdań jest m.in. określenie podziału zysku lub wskazanie źródeł pokrycia strat. Wynik finansowy Instytutu Kultury Miejskiej na dzień był dodatni i wyniósł ,58 PLN. Biegły rewident stwierdził, Ŝe zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu tej instytucji. W N I O S K O D A W C A : R A D C A P R A W N Y :

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na Aneks nr 4 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów Mięsnych Herman S.A. Wobec przedstawienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009

Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Raport kwartalny 01.01.2009 31.03.2009 Spis treści Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 31.03.2009 aktywa... 4 Bilans na 31.03.2009 pasywa... 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. RAPORT ZA I KWARTAŁ 2015 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Warszawa, dnia 15 maja 2015 roku Spis treści SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 00-241 Warszawa, ul Długa 44/50 lok 214 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Ludwiga von Misesa z siedzibą w Warszawie przy ul. Długiej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 131/2013 (4248) poz. 9759 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9759. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Krzysztof Machnik w Mochnaczce Wyżnej. [BMSiG-6378/2013]

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012

Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Raport kwartalny 01.07.2012 30.09.2012 Spis treści Spis treści... 2 Informacja o Spółce... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Sprawozdanie finansowe... 4 Bilans na 30.09.2012 aktywa... 4 Bilans na 30.09.2012

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 2010 r.

NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych Maja Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Zakupy materiałów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. I KWARTAŁ 2015 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za I kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r.

Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Langloo.com S.A. Raport za I kwartał 2015 roku 01.01.2015 r. 31.03.2015 r. Warszawa, 15.05.2015 r. Spis treści Spis treści:... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo