Opracowała: K.Warś. Świnoujście 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracowała: K.Warś. Świnoujście 2003"

Transkrypt

1 Świnoujście 2003 Opracowała: K.Warś 1

2 Cele edukacyjne: Zadania szkoły: Treści: Osiągnięcia: EDUKACJA EKOLOGICZNA II etap edukacyjny kl.,, Szkoły Podstawowej. 1. Dostrzeganie zmian w środowisku oraz ich wartościowanie. 2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. 1.Ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka. 2. Ukazanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian. 1. Wpływ codziennych zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego. 2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. 3. Przykłady miejsc /w najbliższym otoczeniu/, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym. 4. Degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi. 5.Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej, zasady zachowania się na obszarach chronionych. 1. Prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy. 2. Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn w sprawie Podstawy Programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2

3 AUTOR ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ: KATARZYNA WARŚ /nauczyciel mianowany/ OD 1996 PRACUJE JAKO NAUCZYCIEL W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZY SOSW W ŚWINOUJŚCIU. OBECNIE NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W NAUCZANIU BLOKOWYM. 3

4 ,,Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za ten kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed ekologicznym zniszczeniem! Niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad skutecznym wprowadzeniem ich w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i życia. Jan Paweł II Zamość, 12 czerwca 1999 roku I. WPROWADZENIE Przepisy oświatowe zobowiązują nauczycieli szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim do realizacji treści edukacji ekologicznej. Wprowadzenie zagadnień dotyczących ekologii podyktowane jest rosnącym zagrożeniem związanym z katastrofami ekologicznymi i koniecznością zmiany sposobu życia i myślenia o otaczającym nas środowisku. W procesie dydaktyczno- wychowawczym, obok działań rehabilitacyjnych, prowadzących do wzbogacania wiedzy i doświadczeń uczniów, nauczyciele powinni tworzyć system działań profilaktycznych, zmierzających do kształtowania umiejętności myślenia proekologicznego i nawyków warunkujących w przyszłości poszanowanie środowiska w życiu codziennym. 4

5 II. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada realizację dwóch celów ogólnych edukacji ekologicznej w szkole podstawowej: -dostrzeganie zmian zachodzących w środowisku oraz ich wartościowanie, -rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. Cele te realizowane będą w ramach poszczególnych przedmiotów / bloków przedmiotowych/. Celom ogólnym zostały przyporządkowane treści, które mają zostać zrealizowane podczas trzech lat II etapu edukacji uczniów w szkole podstawowej: -wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego, -style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych, -przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym, -degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi, -obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady zachowania się na obszarach chronionych. Powyższe treści pozwalają nam uszczegółowić dla potrzeb tej ścieżki wymienione już wcześniej dwa cele ogólne kształcenia i wyodrębnić następujące cele szczegółowe: Uświadomienie różnorodności biologicznej w środowisku i roli jaką różnorodność biologiczna spełnia. Ukazanie korzystnych i niekorzystnych zmian w najbliższym środowisku i na obszarze Polski wynikłych wskutek ingerencji ludzi. Ukazanie wpływu naszych codziennych czynności na stan najbliższego środowiska. Dostrzeganie wpływu różnych form wypoczynku ludzi na stan środowiska. Kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan najbliższej okolicy. Kształtowanie postaw aktywnych związanych z pozytywnymi działaniami wobec środowiska. 5

6 III. TREŚCI ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ TREŚĆ 1 Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA 1. Ja i moje środowisko. 2. Co możemy zrobić dla przyrody? 3. Projektujemy zieleń w najbliższym otoczeniu. 1.Jak gospodarować wodą? 1.Dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną? 2.Odpady jako surowce wtórne. JĘZYK POLSKI 1.Jak należy dbać o zieleń wokół nas? 1.Żyjmy ekologicznie! HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1.Życie i zajęcia ludzi pierwotnych a współczesność. 1.Rozwój naukowo- techniczny-czy za wszelką cenę? 6

7 Przedmiot Klasa Tematy lekcji LEKCJA WYCHOWAWCZA 1.Bądź dobry dla swojego środowiska!- - urządzamy happening. 1.Gospodarowanie wodą. 2.Środki chemiczne i ich wpływ na środowisko. 3.Wycieczka do oczyszczalni ścieków. 4.Wycieczka do ciepłowni miejskiej. 1.Skąd się biorą śmieci? MATEMATYKA 1.Waga wytwarzanych śmieci. - zamiana jednostek wagi. TECHNIKA WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Gazetowe kreacje. 1.Ekologiczna choinka. 1.Coś z niczego- czyli wykorzystanie odpadków. 2.Ekologiczny świat- plakat. 1.Dydaktyczne zabawy ruchowe w terenie o charakterze proekologicznym. 7

8 TREŚĆ 2 Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA 1. Żyjemy wśród roślin i zwierząt. 2.Konsumpcyjny styl życia a stan zasobów przyrody. 3.Dla dobra lasów- wybór drzewka świątecznego. 4.Rozsądne zakupy. 5.Kłusownictwo. 1.Zmiana wiejskiego stylu życia na miejski. 2.Przyczyny degradacji gleb. 3.Rolnictwo ekologiczne. 4.Przekształcenia środowiska spowodowane rozwojem rolnictwa i przemysłu. 1.Wpływ współczesnych środków transportu na środowisko. 2.Rekultywacja terenów przemysłowych. JĘZYK POLSKI 1.Człowiek to cząstka przyrody. 1.Czy musimy niszczyć środowisko, by wygodniej żyć?/rozprawka/ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1.Czy można cofnąć czas- naprawić krzywdy wyrządzone środowisku? 8

9 Przedmiot Klasa Tematy lekcji LEKCJA WYCHOWAWCZA 1.Ekologiczne zakupy. 1.Ekologia w naszym domu. 2.Segregujemy śmieci. 1.Czyste środowisko czy rozwój przemysłu?- -trudne wybory. MATEMATYKA 1.Zmarnowana woda- mnożenie pisemne. 2.Rodzaje odpadów- odczytywanie danych z diagramów. TECHNIKA 1.Konsumpcyjny styl życia- kolorowy zawrót głowy. 1.Jak powstaje papier? WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Aktywny wypoczynek dla dobra przyrody. /np. sadzenie lasu/ 9

10 TREŚĆ 3 Przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA JĘZYK POLSKI 1.Tropem człowieka- mały obserwator przyrody. 1.Parki miejskie- płuca naszych miast. 2.Dzikie wysypiska śmieci. 1.Mieszkamy nad Morzem Bałtyckim. 2.Rozbudowa miast potrzebna człowiekowi a przyrodzie? 3.Wpływ wysypiska śmieci na okoliczne środowisko. 1.Przewodnik po mojej okolicy. 1.Zapraszam Cię do Wolińskiego Parku Narodowego. 2.Nasz wpływ na środowisko- sprawozdanie z wycieczki. 1.Co zagraża naszemu morzu? HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1.Świnoujście wczoraj i dziś- zmiany zachodzące w środowisku. 1.Pomniki przyrody- ślady przeszłości. 1. Dziedzictwo przyrodnicze Świnoujścia. LEKCJA WYCHOWAWCZA,, 1.Wycieczki: -po terenie miasta Świnoujścia, -do parków miejskich, -nad Morze Bałtyckie. 10

11 Przedmiot Klasa Tematy lekcji MATEMATYKA 1. Tereny zielone wokół szkoły./plan i skala/ TECHNIKA 1.Pocztówka ze Świnoujścia. 1. Miasto ekologiczne- moja wizja. 1.Tutaj chciałbym zamieszkać. WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Ekologiczny bieg terenowy- poznajemy stan najbliższego środowiska. 2.Uprawiamy sport wśród terenów zielonych. 11

12 TREŚĆ 4. Degradacja środowiska- przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA 1.Dlaczego musimy chronić lasy? 2.Wpływ zanieczyszczeń powietrza na lasy. 3.Niszcząca siła pożarów w lasach 4.Nie! wypalaniu traw. JĘZYK POLSKI 1.Chemizacja rolnictwa i jej skutki. 2.Skutki melioracji. 3.Powstawanie zanieczyszczeń wód i ich skutki. 4.Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami. 5.Co się dzieje ze ściekami? 6.Przyczyny zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne. 7.Podstawowe sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 1.Wpływ współczesnych środków transportu na stan środowiska. 2.Groźne zjawisko- dziura ozonowa. 3.Kwaśne deszcze. 4.Uwaga smog! 5.Wpływ turystyki na stan środowiska naturalnego. 6.Agroturystyka- co to takiego? 1.Na betonie kwiaty nie rosną... WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Bieg po zdrowie w mieście? 12

13 Przedmiot Klasa Tematy lekcji HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1.Nasza wieś dawniej i dziś. 2.Przemiany gospodarcze początku XIX wieku. 1.Rozwój miast na przestrzeni wieków. 2.Skutki rewolucji przemysłowej. LEKCJA WYCHOWAWCZA,, 1.Kataklizmy i katastrofy ekologiczne. TECHNIKA 1.Las rośnie wolno, a ginie szybko! 1.Ginąca planeta. 13

14 TREŚĆ 5. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej; zasady zachowania się na obszarach chronionych. Przedmiot Klasa Tematy lekcji PRZYRODA 1.Równowaga w przyrodzie. 2.Człowiek jako cząstka przyrody. 1.Ocalić od zapomnienia- sposoby ochrony przyrody. 3.Ochrona przyrody nadmorskiej. 1.Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 2.Rezerwaty przyrody w Polsce. 3.Parki krajobrazowe. JĘZYK POLSKI 1.Dbajmy o naszą planetę! 1. Piękno pomników przyrody. HISTORIA I SPOLECZEŃSTWO 1.Orły w niebezpieczeństwie! /ochrona orła bielika/ 1.Parki narodowe- dziedzictwo przyszłych pokoleń. 14

15 Przedmiot Klasa Tematy lekcji LEKCJA WYCHOWAWCZA 1.Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego. 1.Co to jest ekologia? Inscenizacja o tematyce ekologicznej. 1.Wycieczka do ogrodu botanicznego w Przybiernowie./w zależności od możliwości finansowych / TECHNIKA 1.Bajkowy świat kwiatów. 1.Projektujemy tabliczki informacyjne dla terenów zielonych. WYCHOWANIE FIZYCZNE,, 1.Dzień Ziemi /Sprzątanie Świata/ 2.Ćwiczenia fizyczne w środowisku naturalnym. 15

16 Klasa TREŚĆ 1. 1.Ja i moje środowisko. 2.Co możemy zrobić dla przyrody? 3.Projektujemy zieleń w najbliższym otoczeniu. TREŚĆ 2. 1.Żyjemy wśród roślin i zwierząt. 2.Konsumpcyjny styl życia a zasoby przyrody. 3.Dla dobra lasów- wybór drzewka świątecznego. 4.Rozsądne zakupy. 5.Kłusownictwo. 1.Tropem człowieka- mały obserwator przyrody. TREŚĆ 4. 1.Dlaczego musimy chronić lasy? 2.Wpływ zanieczyszczeń powietrza na lasy. 3.Niszcząca siła pożarów w lasach. 4.Nie!- wypalaniu traw. TREŚĆ 5. 1.Równowaga ekologiczna. 2.Człowiek jako cząstka przyrody. 16

17 Klasa TREŚĆ 1. 1.Jak gospodarować wodą? TREŚĆ 2. TREŚĆ 4. TREŚĆ 5. 1.Zmiana wiejskiego stylu życia na miejski. 2.Przyczyny degradacji gleb. 3.Rolnictwo ekologiczne. 4.Przekształcenia środowiska spowodowane rozwojem rolnictwa i przemysłu. 1.Parki miejskie- płuca naszych miast. 2.Dzikie wysypiska śmieci. 1.Chemizacja rolnictwa i jej skutki. 2.Skutki melioracji. 3.Powstawanie zanieczyszczeń wód i ich skutki. 4. Sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami. 5.Co się dzieje ze ściekami? 6.Przyczyny zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne. 7.Podstawowe sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. 1.Ocalić od zapomnienia- sposoby ochrony przyrody. 2.Ochrona przyrody nadmorskiej. 17

18 Klasa TREŚĆ 1. 1.Dlaczego należy oszczędzać energię elektryczną? 2.Odpady jako surowce wtórne. TREŚĆ 2. 1.Rekultywacja terenów przemysłowych. TREŚĆ 4. TREŚĆ 5. 1.Mieszkamy nad Morzem Bałtyckim. 2.Rozbudowa miast potrzebna człowiekowi a przyrodzie? 3.Wpływ wysypiska śmieci na okoliczne środowisko. 1.Wpływ współczesnych środków transportu na środowisko. 2.Groźne zjawisko- dziura ozonowa. 3.Kwaśne deszcze. 4.Uwaga smog! 5.Wpływ turystyki na stan środowiska naturalnego. 6.Agroturystyka- co to takiego? 7.Mapa turystyczna regionu. 1.Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 2.Rezerwaty przyrody w Polsce. 3.Parki krajobrazowe. 18

19 Klasa TREŚĆ 1. 1.Jak należy dbać o zieleń wokół nas? 1.Przewodnik po mojej okolicy. TREŚĆ 5. 1.Dbajmy o naszą planetę! Klasa TREŚĆ 2. 1.Człowiek to cząstka przyrody. 1.Zapraszam Cię do Wolińskiego Parku Narodowego. 2.Nasz wpływ na środowisko- sprawozdanie z wycieczki. 19

20 Klasa TREŚĆ 1. 1.Żyjmy ekologicznie! TREŚĆ 2. 1.Czy musimy niszczyć środowisko chcąc wygodniej żyć? /rozprawka/ 1.Co zagraża naszemu morzu? TREŚĆ 4. 1.Na betonie kwiaty nie rosną... TREŚĆ 5. 1.Piękno pomników przyrody. /opis/ 20

21 Klasa TREŚĆ 1. 1.Życie i zajęcia ludzi pierwotnych a współczesność. 1.Świnoujście wczoraj i dziś- zmiany zachodzące w środowisku. Klasa TREŚĆ 2. 1.Czy można cofnąć czas- naprawić krzywdy wyrządzone środowisku? 1.Pomniki przyrody- ślady przeszłości. TREŚĆ 4. TREŚĆ 5. 1.Nasza wieś dawniej i dziś. 2.Przemiany gospodarcze początku XIX wieku. 1.Orły w niebezpieczeństwie. /ochrona orła bielika/ 21

22 Klasa TREŚĆ 1. 1.Rozwój naukowo- techniczny - czy za wszelką cenę? TREŚĆ 4. 1.Dziedzictwo przyrodnicze Świnoujścia. 1.Rozwój miast na przestrzeni wieków. 2.Skutki rewolucji przemysłowej. TREŚĆ 5. 1.Parki narodowe- dziedzictwo przyszłych pokoleń. 22

23 Klasa TREŚĆ 1. 1.Bądź dobry dla swojego środowiska! -urządzamy happening.. TREŚĆ 2. 1.Ekologiczne zakupy. 1.Wycieczki: -po terenie miasta Świnoujścia. TREŚĆ 4. 1.Kataklizmy i katastrofy ekologiczne. TREŚĆ 5. 1.Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego. Klasa TREŚĆ 1. 1.Gospodarowanie wodą. 2.Środki chemiczne i ich wpływ na środowisko. 3.Wycieczka do oczyszczalni ścieków. 4.Wycieczka do ciepłowni miejskiej. TREŚĆ 2. 1.Ekologia w naszym domu. 2.Segregujemy śmieci. 1.Wycieczki: -do parków miejskich, TREŚĆ 4. 1.Kataklizmy i katastrofy ekologiczne. TREŚĆ 5. 1.Co to jest ekologia? Inscenizacja o tematyce ekologicznej. 23

24 Klasa TREŚĆ 1. 1.Skąd się biorą śmieci? TREŚĆ 2. 1.Czyste środowisko czy rozwój przemysłu?-trudne wybory. 1.Wycieczki: -nad Morze Bałtyckie. TREŚĆ 4. 1.Kataklizmy i katastrofy ekologiczne. TREŚĆ 5 1.Wycieczka do ogrodu botanicznego w Przybiernowie. /w zależności od możliwości finansowych/ 24

25 Klasa TREŚĆ 1. 1.Waga wytwarzanych śmieci- zamiana jednostek wagi. TREŚĆ 2. 1.Zmarnowana woda- mnożenie pisemne. 2.Rodzaje odpadów- odczytywanie danych z diagramów. 1.Tereny zielone wokół nas- plan i skala. 25

26 Klasa TREŚĆ 1. 1.Gazetowe kreacje. TREŚĆ 2. 1.Konsumpcyjny styl życia- kolorowy zawrót głowy. 1.Pocztówka ze Świnoujścia. TREŚĆ 4. 1.Las rośnie wolno, a ginie szybko! TREŚĆ 5. 1.Bajkowy świat kwiatów. Klasa TREŚĆ 1. 1.Ekologiczna choinka. TREŚĆ 2. 1.Jak powstaje papier? 1.Miasto ekologiczne- moja wizja. TREŚĆ 4. 1.Ginąca planeta. 26

27 Klasa TREŚĆ 1. 1.Coś z niczego- czyli wykorzystanie odpadków. 2.Ekologiczny świat- plakat. 1.Tutaj chciałbym zamieszkać. TREŚĆ 5. 1.Projektujemy tabliczki informacyjne dla terenów zielonych. 27

28 Klasy,, TREŚĆ 1. 1.Dydaktyczne zabawy ruchowe w terenie o charakterze proekologicznym. TREŚĆ 2. 1.Aktywny wypoczynek dla dobra przyrody. /np. sadzenie lasu/ 1.Ekologiczny bieg terenowy- poznajemy stan najbliższego środowiska. 2.Uprawiamy sport wśród terenów zielonych. TREŚĆ 4. 1.Bieg po zdrowie w mieście? TREŚĆ 5. 1.Dzień Ziemi /Sprzątanie Świata/ 2.Ćwiczenia fizyczne w środowisku naturalnym. 28

29 . ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Podstawa programowa zakłada pewne osiągnięcia uczniów wynikające z realizacji wymienionych treści programowych: -prowadzenie obserwacji w najbliższej okolicy, - wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka w środowisko. Te główne osiągnięcia można uściślić i poszerzyć o inne bardziej uszczegółowione. Dziecko powinno posiąść umiejętności: - prowadzenia obserwacji i prostych badań w środowisku najbliższej okolicy, -dostrzegania korzystnych i niekorzystnych zmian w środowisku, -określania przyczyn degradacji środowiska w skali mikro- i makro- regionu, -dostrzegania wpływu stylu własnego życia na zmiany zachodzące w środowisku, -umiejętność refleksji nad własnym postępowaniem wobec środowiska, -rozumienia wartości jaką stanowi różnorodność biologiczna, -działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w najbliższej okolicy, w Polsce i na świecie. 29

30 . PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA Do realizacji założonych celów niezbędne staje się: prowadzenie obserwacji i prostych badań w terenie, preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie danych i ich opracowanie, dyskusje, wywiady, podejmowanie decyzji, tworzenie,,banku pomysłów, inscenizacje, drama itp. stosowanie różnorodnych metod pracy w klasie i w terenie, uczenie przez działanie, głównie w najbliższym środowisku, uczenie na przykładach pokazujących pozytywna działalność człowieka w środowisku, głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami, integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych. 30

31 WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI CELE OPERACYJNE: KLASA : UCZEŃ POTRAFI: - Wymienić pozytywne i negatywne skutki oddziaływań ludzi na środowisko, w którym żyją. - Określić sposoby naprawy szkód wyrządzonych przyrodzie. - Omówić bogactwo flory i fauny na kuli ziemskiej. - Dokonać oceny współżycia ludzi ze światem roślin i zwierząt. - Wskazać negatywne skutki dla przyrody konsumpcyjnego stylu życia ludzi. - Planować zakupy kierując się myśleniem pro ekologicznym. - Wyjaśnić znaczenie lasów dla życia na kuli ziemskiej. - Wymienić zagrożenia dla istnienia lasów na ziemi. - Dokonywać obserwacji przyrody w najbliższym otoczeniu. KLASA : UCZEŃ POTRAFI: - Wymienić przyczyny zanieczyszczeń wód. - Określić skutki tych zanieczyszczeń dla środowiska. - Podać sposoby ochrony wód przed zanieczyszczeniami. - Wyliczyć przyczyny zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na środowisko naturalne. - Wymienić sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami. - Omówić przyczyny degradacji gleb. - Wyjaśnić na czym polega rolnictwo ekologiczne. - Określić w jaki sposób rolnictwo i przemysł przekształcają środowisko. - Określić skutki melioracji i chemizacji rolnictwa. - Podać sposoby ochrony przyrody, zwł. przyrody nadmorskiej. 31

32 KLASA : UCZEŃ POTRAFI: - Umotywować konieczność oszczędzania energii elektrycznej. - Wyjaśnić w jaki sposób można wykorzystać śmieci. - Określić negatywny wpływ wysypisk śmieci na środowisko. - Wymienić wpływ współczesnych środków transportu na przyrodę. - Podać przykłady rekultywacji terenów przemysłowych. - Omówić wpływ rozbudowy miast na przyrodę. - Podać przykłady groźnych zjawisk związanych z zanieczyszczeniami środowiska: dziura ozonowa, kwaśne deszcze, smog. - Określić w jaki sposób rozwój turystyki wpływa na niszczenie przyrody. - Omówić czym jest agroturystyka. - Wymienić pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej w najbliższej okolicy. - Wymienić rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe w Polsce. 32

33 LITERATURA: Angiel J. Program ścieżki edukacyjnej: Edukacja ekologiczna Szkoła Podstawowa, II etap kształcenia kl. -, Wyd. NOWA ERA,Warszawa 2000 Iwnicka- Okońska A., Walenta B. Jak stworzyć szkolny plan realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych Wyd. DIALOG, Piotrków Trybunalski 2000 Grygier U.,Spotkania ekologiczne. Ścieżka ekologiczna w kl. -O. Materiały pomocnicze, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1999 Iwnicka- Okońska A., Walenta B. Oswoić ścieżki...,,,wszystko dla Szk nr 7-8 Kicińska B.,Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski, Wyd. KRAM i Wyd.SEERUS, Warszawa 1997 Olaczek R., Przyroda Polski pod ochroną, Wydawnictwo LOP 1998 Poruba M. I in., Przewodnik. Las, MULTIKO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993 Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce, MULTIKO Oficyna Wydawnicza 1993 Przewodnik po przyrodzie, Ars Polona, Warszawa 1993 Ratujmy naszą planetę, t.1i2, /odpady niebezpieczne, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia środowiska; dziura ozonowa, efekt cieplarniany, kwaśne opady/, Oficyna Wydawnicza,,Alma- Press, Warszawa 1999 Stankiewicz M., Wawrzyniak-Kulczyk M., Poznaj, zbadaj, chroń środowisko, w którym żyjesz, WSiP, Warszawa 1997 Stichman W., Kretzchmar E., Spotkania z przyrodą. Zwierzęta, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1998 Szwedler I., Sobkowiak M., Spotkania z przyrodą. Rośliny. MULTICO Oficyna Wydawnicza Warszawa 1998 Umiński T., Ekologia- środowisko-przyroda, WSiP, Warszawa 1996 Umiński T., Życie naszej Ziemi, WSiP, Warszawa 1998 Zieloną ścieżką..., przewodnik dla nauczycieli, WSiP

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE WSTĘP Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata,

Bardziej szczegółowo

KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY Program KOŁA MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY działającego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu opracowany przez nauczycielkę przyrody i opiekunkę koła mgr Jolantę Ignaczak Wstęp Program przeznaczony jest do realizacji

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU.

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. Kształtowanie postaw proekologicznych należy zacząć już w przedszkolu. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i zamierzoną działalnością nauczycieli i rodziców. Działania

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska

Projekt okładki i karty tytułowej Janusz Obłucki. Rysunki Mariusz Koszuta. Redaktor inicjujący Beata Koźniewska. Redaktor Mirosława Kwiecińska Autorka programu: mgr Janina Grzegorek wieloletnia nauczyciela biologii w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego w Warszawie, dydaktyk na Wydziale Biologii UW, przewodnicząca Regionu Centralnego

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NIE MA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH?

DLACZEGO W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NIE MA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH? DLACZEGO W NOWEJ PODSTAWIE PROGRAMOWEJ NIE MA ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH? Grażyna Skirmuntt mgr biologii i ochrony środowiska, nauczyciel i doradca metodyczny z przedmiotu biologia w Zabrzu, staż pracy: 24 lata,

Bardziej szczegółowo

Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia

Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia 48 Edukacja poprzez zmysły i doświadczenia Dr Katarzyna Dobrosz-Teperek. Dr Beata Dasiewicz Niniejszy artykuł jest zapowiedzią warsztatów metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych integracyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO

PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO Renata Gerlach Joanna Grządka Elżbieta Rakowska - Kiliszek Spis treści Wstęp Rozdział Pierwszy. Założenia programu i jego konstrukcja Rozdział

Bardziej szczegółowo

VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO

VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO VI. ZAŁOŻENIA SYSTEMU EDUKACYJNO-INFORMACYJNEGO 6.1. Potrzeba edukacji ekologicznej Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania

Bardziej szczegółowo

Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego

Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego Szkoła ponadgimnazjalna Trzy żywioły Innowacyjny interdyscyplinarny program ekologiczny realizowany metodą projektu edukacyjnego Spis treści: 1. Wstęp 2. Założenia programu 3. Cele ogólne 4. Cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.977 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka GEOGRAFIA TURYSTYCZNA część Poradnik metodyczny dla nauczyciela Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea

OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea OFERTA EDUKACYJNA przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea OFERTA EDUKACYJNA 2 oferta edukacyjna SPIS TREśCI 1. Czym jest Centrum Poznawcze Hali Stulecia? 4 2. Edukacja w Centrum Poznawczym Hali

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów edukacyjnych:

Tematy projektów edukacyjnych: Tematy projektów edukacyjnych: 1. W jaki sposób zjawiska zachodzące w atmosferze wpływająca samopoczucie? 2. Jak zostać znanym astronomem? 3. W jaki sposób prawa fizyki wykorzystywane są w naszych domach?

Bardziej szczegółowo

INSPIRE. Przewodnik po projekcie

INSPIRE. Przewodnik po projekcie INSPIRE Przewodnik po projekcie Wydawnictwo Projekt think about GmbH, Hamburg Druk i złożenie do druku Pracownia Reklamowa 3D Tel.: 0048 660 667 320 Tłumaczenie Katarzyna Kasowska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku

Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku Anna Drężek nauczycielka przyrody Prywatna Szkoła Podstawowa im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich w Sulejówku Opinia o Programie nauczania przyrody w szkole podstawowej autorstwa: Barbary Klimuszko, Janiny

Bardziej szczegółowo

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze

Kropelka do Kropelki. - wyróżnione scenariusze Kropelka do Kropelki - wyróżnione scenariusze Publikacja zawierająca zbiór wyróżnionych prac zgłoszonych do I etapu konkursu, polegającego na opracowaniu przez nauczycieli scenariusza zajęć lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dystrybucję Poradnika prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Dystrybucję Poradnika prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Podziękowania: Za pomoc w przygotowaniu i wydaniu Poradnika dziękujemy Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował publikację. Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Ewa Góra

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo