ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego"

Transkrypt

1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2. Na rok szkolny 2011/2012 prowadzi się ostatnią rekrutację kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach: asystent operatora dźwięku, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik instrumentów muzycznych, technik geofizyk, technik hydrolog, technik meteorolog, technik poligraf, monter instalacji gazowych, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik elektroniki medycznej, technik informacji naukowej, kucharz małej gastronomii, murarz, renowator zabytków architektury, monter instalacji i sanitarnych, monter sieci komunalnych, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, monter-instalator technicznych w budownictwie wiejskim, monter instrumentów muzycznych, rzeźnik-wędliniarz, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia. 3. Na rok szkolny 2012/2013 prowadzi się ostatnią rekrutację kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach ratownik medyczny i dietetyk. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia. 4. Na rok szkolny 2012/2013 prowadzi się ostatnią rekrutację na semestr pierwszy technikum uzupełniającego dla dorosłych na podstawie przepisów dotychczasowych. 5. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 1

2 zawodowego (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r. i Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2010 r.), z zastrzeżeniem Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1591). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz

3 ZAŁĄCZNIK (1) KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący: zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym i wyodrębnione w ramach wskazanych zawodów kwalifikacje nauczane w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych; typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową (na podbudowie gimnazjum), czteroletnie technikum (na podbudowie gimnazjum) oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie); kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które nie mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych; zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego); wnioskodawców ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie zawodu); obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziome zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach (określanej rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Kształcenie w zakresie kwalifikacji będzie realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, a których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie danej kwalifikacji. Klasyfikacja wskazuje w jakich zawodach 3

4 i wyodrębnionych w ich ramach kwalifikacji przewidziano możliwość organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz w jakich zawodach na podstawie wniosków ministrów właściwych dla tych zawodów nie przewiduje się prowadzenia kursów kwalifikacyjnych. Brak możliwości organizowania kursów dotyczy zarówno zawodów, w których wyodrębniono kwalifikacje, jak i zawodów, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji zawodowych. Zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji to siedem zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw kultury i, określający w drodze rozporządzenia odrębne podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. Zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- i trzykwalifikacyjne kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami K1, K2 i K3. Klasyfikacja zawiera 95 zawodów jednokwalifikacyjnych są to przede wszystkim zawody ujęte w grupach wielkich 6, 7 i 8 zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. Zawodami jednokwalifikacyjnymi są także między innymi zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw transportu, minister do spraw morskiej. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody, w ramach których wyodrębniono dwie lub trzy kwalifikacje. W tych zawodach pierwszą bazową kwalifikacją jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu/zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiących merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych wyższych kwalifikacji zawodowych (właściwych dla zawodów nauczanych na poziomie technikum). Dla celów edukacyjnych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określono obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji. Obszary kształcenia to zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa będzie konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych 4

5 w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wyodrębniono następujące obszary kształcenia z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności: - administracyjno-usługowy (A) - budowlany (B) - elektryczno-elektroniczny (E) - mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) - rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R) - turystyczno-gastronomiczny (T) - medyczno-społeczny (Z) - artystyczny (S). Zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dla przejrzystości klasyfikacji zrezygnowano z podziału na grupy elementarne. W klasyfikacji ujęte zostały zawody w grupach wielkich od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. W przypadku zawodów nowo wprowadzanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a nieujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zostały nadane nowe symbole cyfrowe, kolejne w danej grupie wielkiej, dużej, średniej i elementarnej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dla uproszczenia w klasyfikacji przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów. 5

6 SP T ZSZ Objaśnienia symboli - szkoła policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie - czteroletnie technikum na podbudowie programowej gimnazjum - 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie programowej gimnazjum * - zastrzeżenie wyłączności kształcenia w danym rodzaju szkoły K - oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Dla oznaczenia typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak "" w przypadku technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W przypadku szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach. Znakiem oznaczono także możliwość realizacji kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla poszczególnych wyodrębnionych kalifikacji w zawodzie. Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej grupy duże grupy średnie Liczba zawodów ujętych w grupie średniej 3. Technicy i inny średni personel Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 32. Średni personel do spraw zdrowia 33. Średni personel do spraw biznesu i administracji Technicy nauk fizycznych i technicznych Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa Technicy medyczni i farmaceutyczni 324. Technicy weterynarii Inny średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw finansowych Pośrednicy usług biznesowych Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 34. Średni personel z 341. Średni personel z dziedziny

7 4. Pracownicy biurowi 5. Pracownicy usług i sprzedawcy dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 35. Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy biurowych i Pracownicy obsługi klienta Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura 51. Pracownicy usług osobistych prawa, spraw społecznych i religii Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom teleinformatycznych Technicy telekomunikacji i transmisyjnych 411. Pracownicy obsługi biurowej Pracownicy obrotu pieniężnego Pracownicy do spraw informowania klientów Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych Pozostali pracownicy obsługi biura 512. Kucharze Kelnerzy i barmani Sprzedawcy i Fryzjerzy, kosmetyczki i 515. Gospodarze obiektów 1 Pracownicy sprzedaży w sklepach Pracownicy opieki Pracownicy opieki osobistej osobistej i 532. w ochronie zdrowia i Pracownicy usług ochrony 6. Rolnicy, ogrodnicy, 61. Rolnicy produkcji leśnicy i rybacy towarowej 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 541. Pracownicy usług ochrony Rolnicy produkcji roślinnej Hodowcy zwierząt Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 62. Leśnicy i rybacy 622. Rybacy Robotnicy budowlani i (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy budowlani robót stanu surowego i Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 72. Robotnicy obróbki metali, 721. Formierze odlewniczy,

8 8. Operatorzy i monterzy maszyn i 9. Pracownicy przy pracach prostych mechanicy maszyn i i 73. Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i 722. Kowale, ślusarze i Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji tekstylnych i Operatorzy maszyn i wydobywczych i przetwórczych 83. Kierowcy i operatorzy pojazdów 91. Pomoce domowe i sprzątaczki Mechanicy maszyn i 731. Rzemieślnicy Robotnicy poligraficzni Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy Monterzy elektronicy i monterzy instalacji i telekomunikacyjnych Robotnicy w przemyśle spożywczym i Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i Robotnicy produkcji odzieży i Operatorzy maszyn i górniczych i Operatorzy maszyn i do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu Operatorzy do produkcji chemicznych i fotograficznych Operatorzy maszyn do produkcji gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych Operatorzy maszyn do produkcji włókienniczych, futrzarskich i skórzanych Operatorzy maszyn i do produkcji spożywczych i Operatorzy innych maszyn i przetwórczych Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 1 Razem

9 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/nazwa zawodu Wnioskodawca minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształcenia Typy szkół ZSZ T SP Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Technicy i inny średni personel 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 311 Technicy nauk fizycznych i technicznych Technik analityk A K1 Przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych K2 Kontrolowanie procesów technologicznych i wykonywanie badań analitycznych Technik geodeta administracji publicznej B 2 K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przetwarzanie danych pomiarowych K2 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych oraz wykonywanie pomiarów kontrolnych K3 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Technik geolog środowiska R K1 Wykonywanie geologicznych prac terenowych, laboratoryjnych i dokumentacyjnych Technik budownictwa budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej B K1 Wykonywanie konstrukcji budowlanych lub K1 Wykonywanie robót murarskich kontrola robót budowlanych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Technik budownictwa wodnego wodnej B K1 Wykonywanie robót w budownictwie wodnym K2 Organizacja prac w budownictwie wodnym Technik drogownictwa transportu B K1 Budowa dróg Uwagi 9

10 Technik dróg i mostów kolejowych Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik sanitarnych Technik renowacji elementów architektury Technik elektroenergetyk transportu szynowego K2 Utrzymanie dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej transportu B K1 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej koordynacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz obiektów mostowych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej rozwoju wsi R K1 Prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska K2 Prowadzenie robót melioracyjnych budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej kultury i B K1 Montaż i remont sieci komunalnych K2 Montaż i remont instalacji sanitarnych K3 Prowadzenie prac związanych z budową oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych B K1 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych i rzeźb prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury transportu E K1 Budowa i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej K2 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego Technik elektryk E K1 Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych K3 Eksploatacja maszyn, i instalacji elektrycznych Technik energetyk E K1 Eksploatacja instalacji i do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej K2 Eksploatacja instalacji i do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 10

11 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym transportu E K1 Montaż i eksploatacja i systemów sterowania ruchem kolejowym Technik elektronik E K1 Wykonywanie instalacji elektronicznych K2 Eksploatacja elektronicznych Technik mechatronik E K1 Montaż i systemów mechatronicznych K2 Eksploatacja i systemów mechatronicznych K3 Projektowanie i programowanie i systemów mechatronicznych Technik elektroniki i informatyki medycznej zdrowia E 2 K1 Montaż i eksploatacja elektroniki i informatyki medycznej Technik mechanik M K1 Montaż i obsługa maszyn i nadzór procesów produkcji Technik mechanizacji rolnictwa Technik pojazdów samochodowych rolnictwa, rozwoju wsi M K1 Eksploatacja maszyn i stosowanych w produkcji rolniczej K2 Obsługa pojazdów stosowanych w rolnictwie K3 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie transportu M K1 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych K3 Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych Technik papiernictwa A K1 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych K2 Przetwórstwo wytworów papierniczych Technik technologii chemicznej A K1 Eksploatacja maszyn i przemysłu chemicznego kontrola jakości procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 11

12 Technik górnictwa odkrywkowego Technik górnictwa otworowego Technik górnictwa podziemnego M K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową M K1 Eksploatacja otworowa złóż prowadzenie eksploatacji otworowej złóż M K1 Eksploatacja złóż K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż Technik hutnik M K1 Użytkowanie maszyn i stosowanych w procesach metalurgicznych K2 Użytkowanie maszyn i do obróbki plastycznej metali K3 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych, obróbki plastycznej metali i metalurgii proszków Technik odlewnik M K1 Obsługa maszyn i do wykonywania odlewów K2 Obsługa maszyn i do topienia metali K3 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego Technik przeróbki kopalin stałych M K1 Organizacja i prowadzenie procesów klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania kopalin stałych i przygotowywania koncentratów do procesów przetwórczych prowadzenie procesów obiegu wodno-mułowego oraz kontrola parametrów technicznych przeróbki kopalin stałych Technik wiertnik środowiska M K1 Wykonywanie prac montażowych i demontażowych wiertniczych oraz wykonywanie prac wiertniczych K2 Prowadzenie, kontrolowanie i dokumentowanie prac wiertniczych Technik budownictwa okrętowego M K1 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu K2 Montaż i remont 12

13 Technik cyfrowych procesów graficznych kultury i ochrony kadłuba okrętu K3 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montowanie maszyn i instalacji okrętowych A K1 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania K2 Wykonywanie projektów multimedialnych K3 Drukowanie cyfrowe Technik garbarz A K1 Wyprawianie skór i renowacja skórzanych prowadzenie procesu wyprawy skór Technik gazownictwa B K1 Budowa i eksploatacja sieci gazowych K2 Budowa i eksploatacja instalacji gazowych Technik obuwnik A K1 Wytwarzanie obuwia K2 Organizacja procesu wytwarzania wyrobu obuwniczego Technik pożarnictwa wewnętrznych Z 2 K1 Wykonywanie czynności ratowniczych zarządzanie działaniami ratowniczymi Technik technologii ceramicznej Technik technologii drewna Technik technologii odzieży Technik technologii szkła Technik technologii skórzanych A K1 Przygotowanie surowców i mas ceramicznych K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych K3 Organizacja i prowadzenie procesu wytwarzania ceramicznych A K1 Wytwarzanie stolarskich prowadzenie procesów produkcyjnych A K1 Wykonywanie usług krawieckich K2 Projektowanie odzieżowych K3 Organizacja procesu technologicznego odzieżowych A K1 Wytwarzanie ze szkła K2 Organizacja procesów produkcji szkła A K1 Wykonywanie usług kaletniczych lub Wykonywanie 13

14 Technik transportu drogowego Technik transportu kolejowego Technik i systemów energetyki odnawialnej Technik włókienniczych dekoracyjnych usług kuśnierskich nadzór procesów wytwarzania skórzanych transportu A 2 * K1 Eksploatacja środków transportu drogowego przygotowanie przewozu drogowego osób i ładunków transportu A K1 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów K2 Planowanie, organizacja i realizacja przewozów kolejowych B K1 Montaż i systemów energetyki odnawialnej K2 Eksploatacja i systemów energetyki odnawialnej A K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych włókienniczych dekoracyjnych K2 Opracowanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych dekoracyjnych K3 Kierowanie procesem wytwarzania włókienniczych dekoracyjnych Technik włókiennik A K1 Wytwarzanie włókienniczych K2 Wykańczanie włókienniczych K3 Organizacja i nadzór procesów wytwarzania włókienniczych Stroiciel instrumentów klawiszowych Technik budowy instrumentów klawiszowych Technik procesów drukowania Technik procesów introligatorskich kultury i kultury i kultury i kultury i S K1 Strojenie instrumentów klawiszowych S K1 Budowa instrumentów klawiszowych K2 Naprawa instrumentów klawiszowych A K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych K2 Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej A K1 Realizacja procesów * Wymagane prawo jazdy kat. B; w szkole dla dorosłych kształcenie prowadzone formie stacjonarnej Podbudowa 6 klas szkoły muzycznej 14

15 314 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności Technik architektury krajobrazu środowiska, rozwoju wsi introligatorskich i wykończeniowych K2 Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej R K1 Wykonywanie prac w zakresie urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu prowadzenie prac w zakresie urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu Technik hodowca koni rolnictwa R K1 Organizacja chowu i hodowli koni K2 Szkolenie i użytkowanie koni Technik ogrodnik rolnictwa R K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych K2 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Technik pszczelarz rolnictwa R K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej nadzór produkcji pszczelarskiej Technik rolnik rolnictwa R K1 Prowadzenie produkcji rolniczej nadzór produkcji rolniczej Technik rybactwa śródlądowego rolnictwa, rybołówstwa R K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze K2 Organizacja prac rybackich w akwakulturze Technik leśnik środowiska R K1 Użytkowanie zasobów leśnych K2 Zagospodarowanie zasobów leśnych Technik przetwórstwa mleczarskiego Technik technologii żywności 315 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i rynków rolnych T K1 Produkcja spożywczych z wykorzystaniem maszyn i nadzór produkcji mleczarskich rynków rolnych T K1 Produkcja spożywczych z wykorzystaniem maszyn i nadzór produkcji spożywczych 15

16 lotnictwa Technik mechanik okrętowy Technik nawigator morski Technik rybołówstwa morskiego Technik żeglugi śródlądowej morskiej morskiej rybołówstwa, morskiej transportu, morskiej M 2 * K1 Organizacja i prowadzenie prac z zakresu obsługi maszyn, i instalacji okrętowych A 2 * K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej R 2 * K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim A 2 * K1 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych K2 Obsługa siłowni statkowych oraz pomocniczych i mechanizmów pokładowych Technik awionik transportu E K1 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego Technik mechanik lotniczy 32 Średni personel do spraw zdrowia 321 Technicy medyczni i farmaceutyczni Technik elektroradiolog Technik sterylizacji medycznej Technik farmaceutyczny transportu M K1 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych zdrowia Z 2 * K1 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii zdrowia Z 1 K1 zdrowia Z 2 * K1 Sporządzanie, wytwarzanie, kontrola, analiza i prowadzenie obrotu produktami dopuszczonymi na podstawie przepisów prawa Protetyk słuchu zdrowia Z 2 K1 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie protetyki słuchu Technik dentystyczny zdrowia Z 2,5 * K1 Wykonywanie prac z zakresu techniki dentystycznej Technik ortopeda zdrowia Z 2 K1 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 324 Technicy weterynarii Technik weterynarii rolnictwa R 2 K1 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt K2 Wykonywanie czynności * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży 16

17 325 Inny średni personel do spraw zdrowia Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych K3 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej zdrowia Z 1 K1 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w ciągłej gotowości do pracy zdrowia Z 2 K1 Utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy, prowadzenie działalności profilaktycznoleczniczej i promocji zdrowia Technik masażysta zdrowia Z * 2 K1 Wykonywanie usług masażu Technik ochrony środowiska Technik bezpieczeństwa i higieny pracy środowiska R K1 Badanie i ocena stanu środowiska K2 Wykonywanie prac związanych z ochroną środowiska pracy Z 1,5 K1 Zarządzanie bezpieczeństwem człowieka w środowisku pracy Technik optyk M K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych K2 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych Opiekunka dziecięca zdrowia Z 2 K1 Wykonywanie świadczeń opiekuńczych wspomagających rozwój dziecka Ortoptystka zdrowia Z 2 * K1 Wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie ortoptyki Terapeuta zajęciowy zdrowia Z 2 * K1 Wykonywanie świadczeń terapii zajęciowej 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 331 Średni personel do spraw finansowych Technik agrobiznesu rolnictwa, rynków rolnych Technik ekonomista finansów publicznych R K1 Prowadzenie produkcji rolniczej prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie A K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji K2 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży 17

18 333 Pośrednicy usług biznesowych Technik eksploatacji portów i terminali transportu, morskiej Technik logistyk transportu, morskiej Technik spedytor transportu, morskiej Technik organizacji reklamy 334 Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani Technik administracji administracji publicznej 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 341 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun osoby starszej Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka środowiskowa 343 Średni personel w zakresie działalności artystycznej, finansowej A K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach A K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych A K1 Organizacja i nadzór transportu K2 Obsługa klientów i kontrahentów A K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych prowadzenie kampanii reklamowej zabezpieczenia społecznego zabezpieczenia społecznego zabezpieczenia społecznego zabezpieczenia społecznego A 2 K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji Z 1 K1 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej Z 2 K1 Świadczenie usług opiekuńczowspierających osobie starszej Z 2 K1 Świadczenie usług opiekuńczowspierających osobie podopiecznej Z 1 K1 Świadczenie usług opiekuńczych * * * Wymagane wykształcenie średnie * Wymagane wykształcenie średnie 18

19 kulturalnej i kulinarnej Fotograf A K1 Rejestracja i obróbka obrazu Fototechnik A K1 Rejestracja i obróbka obrazu K2 Wykonywanie projektów Florysta kultury i ochrony Plastyk kultury i ochrony Bibliotekarz kultury i ochrony Technik żywienia i usług gastronomicznych turystyki rozwoju wsi Aktor cyrkowy kultury i ochrony Aktor scen muzycznych kultury i ochrony Muzyk kultury i ochrony Tancerz kultury i ochrony Animator kultury kultury i ochrony Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 35 Technicy informatycy 351 Technicy do spraw technologii kultury i ochrony multimedialnych R 2 K1 Projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych S * 2 ** * Kształcenie ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych lub w liceum plastycznym * * Kształcenie szkole policealnej plastycznej S 2 * * Kształcenie szkole pomaturalnej bibliotekarskie j i animatorów kultury T K1 Sporządzanie potraw i napojów K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych S 2 * Kształcenie szkole sztuki cyrkowej S 2 * Kształcenie szkole policealnej muzycznej S * 2 Kształcenie ogólnokształc ącej szkole muzycznej II stopnia, szkole muzycznej II stopnia lub w szkole policealnej muzycznej. Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne S * Kształcenie ogólnokształc ącej szkole baletowej lub w szkole sztuki tańca S 2 * * Kształcenie szkole pomaturalnej bibliotekarskie j i animatorów kultury S 2 K1 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 19

20 teleinformatycznych i pomocy użytkownikom teleinformatycznych Technik teleinformatyk łączności E K1 Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich K2 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych K3 Montaż i eksploatacja sieci rozległych Technik informatyk informatyzacji E 2 * K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz peryferyjnych K2 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych K3 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych Technik tyfloinformatyk 352 Technicy telekomunikacji i transmisyjnych Technik dźwięku kultury i ochrony Technik realizacji dźwięku Technik audiowizualnych Technik reżyserii dźwięku Technik telekomunikacji 4 Pracownicy biurowi 41 Sekretarki, operatorzy biurowych i 411 Pracownicy obsługi biurowej informatyzacji E * 2 * K1 Organizacja stanowisk komputerowych dla użytkowników z niepełnosprawnością wzrokową kultury i ochrony kultury i ochrony kultury i ochrony S * K1 Realizacja produkcji słownych K2 Obsługa systemu MIDI S 2 * K1 Realizacja produkcji słownych K2 Realizacja studyjnych nagrań muzycznych E 2 K1 Eksploatacja audiowizualnych S * K1 Realizacja nagłośnienia K2 Realizacja nagrań łączności E K1 Montaż, konfiguracja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych K2 Uruchamianie, utrzymanie linii i transmisji cyfrowej K3 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących * Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne 20

21 Technik prac biurowych 42 Pracownicy obsługi klienta 421 Pracownicy obrotu pieniężnego Technik usług pocztowych i finansowych 422 Pracownicy do spraw informowania klientów Technik obsługi turystycznej administracji publicznej A * K1 Wykonywanie prac biurowych łączności A 1 K1 Obsługa klienta w zakresie usług pocztowych, kurierskich i finansowych oraz sprzedaży K2 Wykonywanie zadań rozdzielczoekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich turystyki T K1 Prowadzenie obsługi turystycznej Technik hotelarstwa turystyki T K1 Świadczenie usług w recepcji hotelowej K2 Obsługa gości podczas pobytu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 43 Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 431 Pracownicy do spraw finansowostatystycznych Technik rachunkowości finansów publicznych 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 441 Pozostali pracownicy obsługi biura Technik archiwista kultury i ochrony 5 Pracownicy usług i sprzedawcy 51 Pracownicy usług osobistych 512 Kucharze Kucharz turystyki, A 2 K1 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej K2 Rozliczanie wynagrodzeń, podatków i innych danin publicznych A 2 K1 Organizacja i prowadzenie archiwum zakładowego K2 Opracowywanie materiałów archiwalnych T K1 Sporządzanie potraw i napojów rynków rolnych 513 Kelnerzy i barmani Kelner turystyki T K1 Wykonywanie usług kelnerskich 514 Fryzjerzy, kosmetyczki i Fryzjer A K1 Wykonywanie usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich A K1 Wykonywanie usług fryzjerskich * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących 21

22 Technik usług kosmetycznych 515 Gospodarze obiektów Technik turystyki wiejskiej K2 Wykonywanie projektów fryzur A 2 K1 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających turystyki, rozwoju wsi T 2 K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 52 Sprzedawcy i 522 Pracownicy sprzedaży w sklepach Sprzedawca A K1 Prowadzenie sprzedaży Technik handlowiec A K1 Prowadzenie sprzedaży K2 Prowadzenie działalności handlowej Technik księgarstwa kultury i ochrony A K1 Prowadzenie sprzedaży K2 Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej 53 Pracownicy opieki osobistej i 532 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i Opiekun medyczny zdrowia Z 1,5 K1 Wykonywanie usług z zakresu opieki medycznej 54 Pracownicy usług ochrony 541 Pracownicy usług ochrony Technik ochrony fizycznej osób i mienia wewnętrznych Z 2 K1 Ochrona osób i mienia 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 61 Rolnicy produkcji towarowej 611 Rolnicy produkcji roślinnej Ogrodnik rolnictwa R K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 612 Hodowcy zwierząt Pszczelarz rolnictwa R K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej Rolnik rolnictwa R K1 Prowadzenie produkcji rolniczej 62 Leśnicy i rybacy 622 Rybacy Rybak śródlądowy rolnictwa, rybołówstwa 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 71 Robotnicy budowlani i (z R K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze 22

23 wyłączeniem elektryków) 711 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i Monter konstrukcji budowlanych budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Zdun budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Murarz-tynkarz budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Kamieniarz budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Betoniarz-zbrojarz budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Cieśla budownictwa, przestrzennej i Monter nawierzchni kolejowej Monter budownictwa wodnego B K1 Wykonywanie konstrukcji budowlanych B K1 Wykonywanie robót zduńskich B K1 Wykonywanie robót murarskich K2 Wykonywanie robót tynkarskich B K1 Wykonywanie i renowacja elementów budowlanych i obiektów małej architektury K2 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych i rzeźb B K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich B K1 Wykonywanie i remont konstrukcji ciesielskich mieszkaniowej transportu B K1 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej wodnej 712 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i Dekarz budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Monter izolacji budowlanych Monter izolacji przemysłowych Monter systemów rurociągowych Monter sieci, instalacji i sanitarnych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej B K1 Wykonywanie robót w budownictwie wodnym B K1 Wykonywanie robót dekarskich B K1 Wykonywanie izolacji budowlanych B K1 Wykonywanie i remont izolacji przemysłowych B K1 Montaż systemów rurociągowych budownictwa, B K1 Montaż i remont sieci komunalnych przestrzennej i K2 Montaż i remont mieszkaniowej instalacji sanitarnych budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej B K1 Montaż systemów suchej zabudowy K2 Wykonywanie robót malarskotapeciarskich K3 Wykonywanie robót posadzkarskookładzinowych 713 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i Lakiernik M K1 Nanoszenie powłok lakierniczych 23

24 Kominiarz B K1 Wykonywanie robót kominiarskich 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i i 721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i Modelarz odlewniczy M K1 Wykonywanie i naprawa zespołów modelowych, rdzennic oraz oprzyrządowania specjalnego z materiałów niemetalowych K2 Montaż i naprawa oprzyrządowania modelowego, rdzennic oraz form metalowych Blacharz M K1 Wykonywanie i naprawa elementów, oraz pokryć Blacharz izolacji przemysłowych Blacharz samochodowy Monter kadłubów okrętowych z blachy B K1 Wykonywanie i naprawa płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych M K1 Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych M K1 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu K2 Montaż i remont kadłuba okrętu 722 Kowale, ślusarze i Kowal M K1 Wykonywanie i naprawa kowalskich Ślusarz M K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, i narzędzi Operator obrabiarek skrawających 723 Mechanicy maszyn i Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik-monter maszyn i 73 Rzemieślnicy i robotnicy M K1 Użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających K2 Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie M K1 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M K1 Montaż i obsługa maszyn i 24

25 poligraficzni 731 Rzemieślnicy Mechanik automatyki przemysłowej i precyzyjnych M K1 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i precyzyjnych Mechanik precyzyjny M K1 Montaż i naprawa maszyn i precyzyjnych Optyk-mechanik M K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych Zegarmistrz M K1 Naprawa zegarów i zegarków Złotnik-jubiler S K1 Wykonywanie i naprawa złotniczych i jubilerskich Koszykarzplecionkarz Rękodzielnik włókienniczych 732 Robotnicy poligraficzni Drukarz kultury i ochrony Introligator kultury i ochrony A K1 Wykonywanie koszykarskoplecionkarskich A K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych włókienniczych dekoracyjnych A K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych A K1 Realizacja procesów introligatorskich i wykończeniowych 74 Elektrycy i elektronicy 741 Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy Elektryk E K1 Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Elektromechanik E K1 Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych Elektromechanik pojazdów samochodowych E K1 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 742 Monterzy elektronicy i monterzy instalacji i telekomunikacyjnych Monter-elektronik E K1 Montaż układów i elektronicznych K2 Wykonywanie instalacji elektronicznych Monter mechatronik E K1 Montaż i systemów mechatronicznych 25

26 Monter sieci i telekomunikacyjnych K2 Użytkowanie i systemów mechatronicznych łączności E K1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych K2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji tekstylnych i 751 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i Cukiernik rynków rolnych T K1 Produkcja cukierniczych Piekarz rynków rolnych T K1 Produkcja piekarskich Wędliniarz rynków rolnych T K1 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 752 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i Stolarz A K1 Wytwarzanie stolarskich 753 Robotnicy produkcji odzieży i Krawiec A K1 Wykonywanie usług krawieckich Kuśnierz A K1 Wykonywanie usług kuśnierskich Tapicer A K1 Wykonywanie usług tapicerskich Garbarz skór A K1 Wyprawianie skór i renowacja skórzanych Obuwnik A K1 Wytwarzanie obuwia Kaletnik A K1 Wykonywanie usług kaletniczych 8 Operatorzy i monterzy maszyn i 81 Operatorzy maszyn i wydobywczych i przetwórczych 811 Operatorzy maszyn i górniczych i Górnik eksploatacji podziemnej M K1 Eksploatacja złóż Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż M K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową Górnik eksploatacji otworowej M K1 Eksploatacja otworowa złóż Wiertacz środowiska M K1 Wykonywanie prac montażowych i demontażowych wiertniczych oraz wykonywanie prac wiertniczych 812 Operatorzy maszyn i do 26

27 produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu Operator maszyn i do obróbki plastycznej Operator maszyn i metalurgicznych Operator maszyn i odlewniczych 813 Operatorzy do produkcji chemicznych i fotograficznych Operator przemysłu chemicznego 814 Operatorzy maszyn do produkcji gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych Operator maszyn i do przetwórstwa tworzyw sztucznych 815 Operatorzy maszyn do produkcji włókienniczych, futrzarskich i skórzanych Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 816 Operatorzy maszyn i do produkcji spożywczych i Operator maszyn i przemysłu spożywczego 818 Operatorzy innych maszyn i przetwórczych Operator przemysłu ceramicznego Operator przemysłu szklarskiego 83 Kierowcy i operatorzy M K1 Użytkowanie maszyn i do obróbki plastycznej metali M K1 Użytkowanie maszyn i stosowanych w procesach metalurgicznych M K1 Obsługa maszyn i do wykonywania odlewów K2 Obsługa maszyn i do topienia metali A K1 Eksploatacja maszyn i przemysłu chemicznego M K1 Eksploatacja maszyn i do przetwórstwa tworzyw sztucznych A K1 Wytwarzanie włókienniczych K2 Wykańczanie włókienniczych rynków rolnych T K1 Produkcja spożywczych z wykorzystaniem maszyn i A K1 Przygotowanie surowców i mas ceramicznych K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych A K1 Wytwarzanie ze szkła 27

28 pojazdów 834 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Operator maszyn leśnych Mechanik maszyn i drogowych 9 Pracownicy przy pracach prostych 91 Pomoce domowe i sprzątaczki 911 Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej rolnictwa M K1 Eksploatacja maszyn i stosowanych w produkcji rolniczej K2 Obsługa pojazdów stosowanych w rolnictwie środowiska R K1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych transportu B K1 Budowa dróg turystyki T * K1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiekcie noclegowym * Kształcenie wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 28

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Lublin, kwiecień 2015 Spis treści 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO YBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH

PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH STOWARZYSZENIE SPOZA Projekt Inspiracje budujemy kapitał kariery PREZENTACJA OFERTY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZKÓŁ WARSZAWSKICH MATERIAŁY NA SPOTKANIE DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW, ICH RODZICÓW I NAUCZYCIELI. 1

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KOD ZAWÓD KL. RYZYKA KOD ZAWÓD KL. RYZYKA

KOD ZAWÓD KL. RYZYKA KOD ZAWÓD KL. RYZYKA Klasy ryzyka dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 004 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 644), zmienionej rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145 ) Lp. Symbol Nazwa zawodu 1. 252101

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce INFORMATOR 2012/2013 SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce 2013 wydanie 3 2 Wstęp Po raz trzeci, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW

ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. ALFABETYCZNY INDEKS ZAWODÓW ujętych w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo