ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego"

Transkrypt

1 Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2. Na rok szkolny 2011/2012 prowadzi się ostatnią rekrutację kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach: asystent operatora dźwięku, korektor i stroiciel instrumentów muzycznych, technik instrumentów muzycznych, technik geofizyk, technik hydrolog, technik meteorolog, technik poligraf, monter instalacji gazowych, technik organizacji usług gastronomicznych, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik elektroniki medycznej, technik informacji naukowej, kucharz małej gastronomii, murarz, renowator zabytków architektury, monter instalacji i sanitarnych, monter sieci komunalnych, posadzkarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, malarz-tapeciarz, monter-instalator technicznych w budownictwie wiejskim, monter instrumentów muzycznych, rzeźnik-wędliniarz, wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia. 3. Na rok szkolny 2012/2013 prowadzi się ostatnią rekrutację kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodach ratownik medyczny i dietetyk. Kształcenie w tych zawodach prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia. 4. Na rok szkolny 2012/2013 prowadzi się ostatnią rekrutację na semestr pierwszy technikum uzupełniającego dla dorosłych na podstawie przepisów dotychczasowych. 5. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 1

2 zawodowego (Dz. U. z dnia 11 lipca 2007 r. i Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2010 r.), z zastrzeżeniem Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r. 1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1591). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz

3 ZAŁĄCZNIK (1) KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego to usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący: zawody, w których prowadzone jest kształcenie w systemie szkolnym i wyodrębnione w ramach wskazanych zawodów kwalifikacje nauczane w systemie kwalifikacyjnych kursów zawodowych; typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową (na podbudowie gimnazjum), czteroletnie technikum (na podbudowie gimnazjum) oraz szkołę policealną o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie); kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, które nie mogą być nauczane w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych; zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji w zawodzie (zawody szkolnictwa artystycznego); wnioskodawców ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji (ministrów właściwych w zakresie zawodu); obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziome zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Kwalifikacje w zawodzie wyodrębnione w ramach poszczególnych zawodów są opisane w podstawie programowej kształcenia w zawodach (określanej rozporządzeniem ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jako zestaw oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych. Kształcenie w zakresie kwalifikacji będzie realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, realizowanych zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, a których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zakresie danej kwalifikacji. Klasyfikacja wskazuje w jakich zawodach 3

4 i wyodrębnionych w ich ramach kwalifikacji przewidziano możliwość organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz w jakich zawodach na podstawie wniosków ministrów właściwych dla tych zawodów nie przewiduje się prowadzenia kursów kwalifikacyjnych. Brak możliwości organizowania kursów dotyczy zarówno zawodów, w których wyodrębniono kwalifikacje, jak i zawodów, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji zawodowych. Zawody, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji to siedem zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw kultury i, określający w drodze rozporządzenia odrębne podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych. Zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- i trzykwalifikacyjne kwalifikacje oznaczono odpowiednio symbolami K1, K2 i K3. Klasyfikacja zawiera 95 zawodów jednokwalifikacyjnych są to przede wszystkim zawody ujęte w grupach wielkich 6, 7 i 8 zawody nauczane w zasadniczej szkole zawodowej. Zawodami jednokwalifikacyjnymi są także między innymi zawody nauczane na poziomie technikum i szkoły policealnej, dla których ministrem właściwym jest minister do spraw zdrowia, minister do spraw zabezpieczenia społecznego, minister do spraw transportu, minister do spraw morskiej. Wśród zawodów, w których kształcenie jest prowadzone w technikum, dominują zawody, w ramach których wyodrębniono dwie lub trzy kwalifikacje. W tych zawodach pierwszą bazową kwalifikacją jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu/zawodów nauczanych w zasadniczej szkole zawodowej, a stanowiących merytoryczną i programową podbudowę do nabywania kolejnych wyższych kwalifikacji zawodowych (właściwych dla zawodów nauczanych na poziomie technikum). Dla celów edukacyjnych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określono obszary kształcenia, do których przyporządkowano poszczególne zawody ujęte w klasyfikacji. Obszary kształcenia to zestawy zawodów pogrupowanych pod względem wspólnych lub zbliżonych kwalifikacji zawodowych wymaganych do realizacji zadań zawodowych w ramach danego zawodu. W ramach danego obszaru kształcenia możliwa będzie konsolidacja zasobów edukacyjnych i kadrowych 4

5 w centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wyodrębniono następujące obszary kształcenia z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności: - administracyjno-usługowy (A) - budowlany (B) - elektryczno-elektroniczny (E) - mechaniczny i górniczo-hutniczy (M) - rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R) - turystyczno-gastronomiczny (T) - medyczno-społeczny (Z) - artystyczny (S). Zawody objęte klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Dla przejrzystości klasyfikacji zrezygnowano z podziału na grupy elementarne. W klasyfikacji ujęte zostały zawody w grupach wielkich od 3 do 9. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. W przypadku zawodów nowo wprowadzanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, a nieujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, zostały nadane nowe symbole cyfrowe, kolejne w danej grupie wielkiej, dużej, średniej i elementarnej klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Dla uproszczenia w klasyfikacji przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów. 5

6 SP T ZSZ Objaśnienia symboli - szkoła policealna na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie - czteroletnie technikum na podbudowie programowej gimnazjum - 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa na podbudowie programowej gimnazjum * - zastrzeżenie wyłączności kształcenia w danym rodzaju szkoły K - oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Dla oznaczenia typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak "" w przypadku technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. W przypadku szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach. Znakiem oznaczono także możliwość realizacji kształcenia w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla poszczególnych wyodrębnionych kalifikacji w zawodzie. Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej grupy duże grupy średnie Liczba zawodów ujętych w grupie średniej 3. Technicy i inny średni personel Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 32. Średni personel do spraw zdrowia 33. Średni personel do spraw biznesu i administracji Technicy nauk fizycznych i technicznych Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa Technicy medyczni i farmaceutyczni 324. Technicy weterynarii Inny średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw finansowych Pośrednicy usług biznesowych Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani 34. Średni personel z 341. Średni personel z dziedziny

7 4. Pracownicy biurowi 5. Pracownicy usług i sprzedawcy dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 35. Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy biurowych i Pracownicy obsługi klienta Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura 51. Pracownicy usług osobistych prawa, spraw społecznych i religii Średni personel w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej Technicy do spraw technologii teleinformatycznych i pomocy użytkownikom teleinformatycznych Technicy telekomunikacji i transmisyjnych 411. Pracownicy obsługi biurowej Pracownicy obrotu pieniężnego Pracownicy do spraw informowania klientów Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych Pozostali pracownicy obsługi biura 512. Kucharze Kelnerzy i barmani Sprzedawcy i Fryzjerzy, kosmetyczki i 515. Gospodarze obiektów 1 Pracownicy sprzedaży w sklepach Pracownicy opieki Pracownicy opieki osobistej osobistej i 532. w ochronie zdrowia i Pracownicy usług ochrony 6. Rolnicy, ogrodnicy, 61. Rolnicy produkcji leśnicy i rybacy towarowej 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 541. Pracownicy usług ochrony Rolnicy produkcji roślinnej Hodowcy zwierząt Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 62. Leśnicy i rybacy 622. Rybacy Robotnicy budowlani i (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy budowlani robót stanu surowego i Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 72. Robotnicy obróbki metali, 721. Formierze odlewniczy,

8 8. Operatorzy i monterzy maszyn i 9. Pracownicy przy pracach prostych mechanicy maszyn i i 73. Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i 722. Kowale, ślusarze i Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji tekstylnych i Operatorzy maszyn i wydobywczych i przetwórczych 83. Kierowcy i operatorzy pojazdów 91. Pomoce domowe i sprzątaczki Mechanicy maszyn i 731. Rzemieślnicy Robotnicy poligraficzni Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy Monterzy elektronicy i monterzy instalacji i telekomunikacyjnych Robotnicy w przemyśle spożywczym i Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i Robotnicy produkcji odzieży i Operatorzy maszyn i górniczych i Operatorzy maszyn i do produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu Operatorzy do produkcji chemicznych i fotograficznych Operatorzy maszyn do produkcji gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych Operatorzy maszyn do produkcji włókienniczych, futrzarskich i skórzanych Operatorzy maszyn i do produkcji spożywczych i Operatorzy innych maszyn i przetwórczych Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe 1 Razem

9 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/nazwa zawodu Wnioskodawca minister właściwy w zakresie zawodu Obszar kształcenia Typy szkół ZSZ T SP Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Technicy i inny średni personel 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 311 Technicy nauk fizycznych i technicznych Technik analityk A K1 Przygotowywanie sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych K2 Kontrolowanie procesów technologicznych i wykonywanie badań analitycznych Technik geodeta administracji publicznej B 2 K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przetwarzanie danych pomiarowych K2 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych oraz wykonywanie pomiarów kontrolnych K3 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Technik geolog środowiska R K1 Wykonywanie geologicznych prac terenowych, laboratoryjnych i dokumentacyjnych Technik budownictwa budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej B K1 Wykonywanie konstrukcji budowlanych lub K1 Wykonywanie robót murarskich kontrola robót budowlanych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Technik budownictwa wodnego wodnej B K1 Wykonywanie robót w budownictwie wodnym K2 Organizacja prac w budownictwie wodnym Technik drogownictwa transportu B K1 Budowa dróg Uwagi 9

10 Technik dróg i mostów kolejowych Technik inżynierii środowiska i melioracji Technik sanitarnych Technik renowacji elementów architektury Technik elektroenergetyk transportu szynowego K2 Utrzymanie dróg i obiektów mostowych w wymaganym stanie technicznym K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej transportu B K1 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej koordynacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz obiektów mostowych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej rozwoju wsi R K1 Prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska K2 Prowadzenie robót melioracyjnych budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej kultury i B K1 Montaż i remont sieci komunalnych K2 Montaż i remont instalacji sanitarnych K3 Prowadzenie prac związanych z budową oraz eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych B K1 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych i rzeźb prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury transportu E K1 Budowa i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej K2 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego Technik elektryk E K1 Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych K3 Eksploatacja maszyn, i instalacji elektrycznych Technik energetyk E K1 Eksploatacja instalacji i do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej K2 Eksploatacja instalacji i do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 10

11 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym transportu E K1 Montaż i eksploatacja i systemów sterowania ruchem kolejowym Technik elektronik E K1 Wykonywanie instalacji elektronicznych K2 Eksploatacja elektronicznych Technik mechatronik E K1 Montaż i systemów mechatronicznych K2 Eksploatacja i systemów mechatronicznych K3 Projektowanie i programowanie i systemów mechatronicznych Technik elektroniki i informatyki medycznej zdrowia E 2 K1 Montaż i eksploatacja elektroniki i informatyki medycznej Technik mechanik M K1 Montaż i obsługa maszyn i nadzór procesów produkcji Technik mechanizacji rolnictwa Technik pojazdów samochodowych rolnictwa, rozwoju wsi M K1 Eksploatacja maszyn i stosowanych w produkcji rolniczej K2 Obsługa pojazdów stosowanych w rolnictwie K3 Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie transportu M K1 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych K2 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych K3 Organizacja i nadzór obsługi pojazdów samochodowych Technik papiernictwa A K1 Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych K2 Przetwórstwo wytworów papierniczych Technik technologii chemicznej A K1 Eksploatacja maszyn i przemysłu chemicznego kontrola jakości procesów technologicznych w przemyśle chemicznym 11

12 Technik górnictwa odkrywkowego Technik górnictwa otworowego Technik górnictwa podziemnego M K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową M K1 Eksploatacja otworowa złóż prowadzenie eksploatacji otworowej złóż M K1 Eksploatacja złóż K2 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż Technik hutnik M K1 Użytkowanie maszyn i stosowanych w procesach metalurgicznych K2 Użytkowanie maszyn i do obróbki plastycznej metali K3 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych, obróbki plastycznej metali i metalurgii proszków Technik odlewnik M K1 Obsługa maszyn i do wykonywania odlewów K2 Obsługa maszyn i do topienia metali K3 Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego Technik przeróbki kopalin stałych M K1 Organizacja i prowadzenie procesów klasyfikacji, rozdrabniania, wzbogacania kopalin stałych i przygotowywania koncentratów do procesów przetwórczych prowadzenie procesów obiegu wodno-mułowego oraz kontrola parametrów technicznych przeróbki kopalin stałych Technik wiertnik środowiska M K1 Wykonywanie prac montażowych i demontażowych wiertniczych oraz wykonywanie prac wiertniczych K2 Prowadzenie, kontrolowanie i dokumentowanie prac wiertniczych Technik budownictwa okrętowego M K1 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu K2 Montaż i remont 12

13 Technik cyfrowych procesów graficznych kultury i ochrony kadłuba okrętu K3 Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montowanie maszyn i instalacji okrętowych A K1 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania K2 Wykonywanie projektów multimedialnych K3 Drukowanie cyfrowe Technik garbarz A K1 Wyprawianie skór i renowacja skórzanych prowadzenie procesu wyprawy skór Technik gazownictwa B K1 Budowa i eksploatacja sieci gazowych K2 Budowa i eksploatacja instalacji gazowych Technik obuwnik A K1 Wytwarzanie obuwia K2 Organizacja procesu wytwarzania wyrobu obuwniczego Technik pożarnictwa wewnętrznych Z 2 K1 Wykonywanie czynności ratowniczych zarządzanie działaniami ratowniczymi Technik technologii ceramicznej Technik technologii drewna Technik technologii odzieży Technik technologii szkła Technik technologii skórzanych A K1 Przygotowanie surowców i mas ceramicznych K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych K3 Organizacja i prowadzenie procesu wytwarzania ceramicznych A K1 Wytwarzanie stolarskich prowadzenie procesów produkcyjnych A K1 Wykonywanie usług krawieckich K2 Projektowanie odzieżowych K3 Organizacja procesu technologicznego odzieżowych A K1 Wytwarzanie ze szkła K2 Organizacja procesów produkcji szkła A K1 Wykonywanie usług kaletniczych lub Wykonywanie 13

14 Technik transportu drogowego Technik transportu kolejowego Technik i systemów energetyki odnawialnej Technik włókienniczych dekoracyjnych usług kuśnierskich nadzór procesów wytwarzania skórzanych transportu A 2 * K1 Eksploatacja środków transportu drogowego przygotowanie przewozu drogowego osób i ładunków transportu A K1 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów K2 Planowanie, organizacja i realizacja przewozów kolejowych B K1 Montaż i systemów energetyki odnawialnej K2 Eksploatacja i systemów energetyki odnawialnej A K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych włókienniczych dekoracyjnych K2 Opracowanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych dekoracyjnych K3 Kierowanie procesem wytwarzania włókienniczych dekoracyjnych Technik włókiennik A K1 Wytwarzanie włókienniczych K2 Wykańczanie włókienniczych K3 Organizacja i nadzór procesów wytwarzania włókienniczych Stroiciel instrumentów klawiszowych Technik budowy instrumentów klawiszowych Technik procesów drukowania Technik procesów introligatorskich kultury i kultury i kultury i kultury i S K1 Strojenie instrumentów klawiszowych S K1 Budowa instrumentów klawiszowych K2 Naprawa instrumentów klawiszowych A K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych K2 Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej A K1 Realizacja procesów * Wymagane prawo jazdy kat. B; w szkole dla dorosłych kształcenie prowadzone formie stacjonarnej Podbudowa 6 klas szkoły muzycznej 14

15 314 Technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności Technik architektury krajobrazu środowiska, rozwoju wsi introligatorskich i wykończeniowych K2 Planowanie i kontrolowanie produkcji poligraficznej R K1 Wykonywanie prac w zakresie urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu prowadzenie prac w zakresie urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu Technik hodowca koni rolnictwa R K1 Organizacja chowu i hodowli koni K2 Szkolenie i użytkowanie koni Technik ogrodnik rolnictwa R K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych K2 Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Technik pszczelarz rolnictwa R K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej nadzór produkcji pszczelarskiej Technik rolnik rolnictwa R K1 Prowadzenie produkcji rolniczej nadzór produkcji rolniczej Technik rybactwa śródlądowego rolnictwa, rybołówstwa R K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze K2 Organizacja prac rybackich w akwakulturze Technik leśnik środowiska R K1 Użytkowanie zasobów leśnych K2 Zagospodarowanie zasobów leśnych Technik przetwórstwa mleczarskiego Technik technologii żywności 315 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i rynków rolnych T K1 Produkcja spożywczych z wykorzystaniem maszyn i nadzór produkcji mleczarskich rynków rolnych T K1 Produkcja spożywczych z wykorzystaniem maszyn i nadzór produkcji spożywczych 15

16 lotnictwa Technik mechanik okrętowy Technik nawigator morski Technik rybołówstwa morskiego Technik żeglugi śródlądowej morskiej morskiej rybołówstwa, morskiej transportu, morskiej M 2 * K1 Organizacja i prowadzenie prac z zakresu obsługi maszyn, i instalacji okrętowych A 2 * K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej R 2 * K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim A 2 * K1 Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych K2 Obsługa siłowni statkowych oraz pomocniczych i mechanizmów pokładowych Technik awionik transportu E K1 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego Technik mechanik lotniczy 32 Średni personel do spraw zdrowia 321 Technicy medyczni i farmaceutyczni Technik elektroradiolog Technik sterylizacji medycznej Technik farmaceutyczny transportu M K1 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych zdrowia Z 2 * K1 Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii zdrowia Z 1 K1 zdrowia Z 2 * K1 Sporządzanie, wytwarzanie, kontrola, analiza i prowadzenie obrotu produktami dopuszczonymi na podstawie przepisów prawa Protetyk słuchu zdrowia Z 2 K1 Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie protetyki słuchu Technik dentystyczny zdrowia Z 2,5 * K1 Wykonywanie prac z zakresu techniki dentystycznej Technik ortopeda zdrowia Z 2 K1 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych 324 Technicy weterynarii Technik weterynarii rolnictwa R 2 K1 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt K2 Wykonywanie czynności * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży 16

17 325 Inny średni personel do spraw zdrowia Asystentka stomatologiczna Higienistka stomatologiczna pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych K3 Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej zdrowia Z 1 K1 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w ciągłej gotowości do pracy zdrowia Z 2 K1 Utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy, prowadzenie działalności profilaktycznoleczniczej i promocji zdrowia Technik masażysta zdrowia Z * 2 K1 Wykonywanie usług masażu Technik ochrony środowiska Technik bezpieczeństwa i higieny pracy środowiska R K1 Badanie i ocena stanu środowiska K2 Wykonywanie prac związanych z ochroną środowiska pracy Z 1,5 K1 Zarządzanie bezpieczeństwem człowieka w środowisku pracy Technik optyk M K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych K2 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych Opiekunka dziecięca zdrowia Z 2 K1 Wykonywanie świadczeń opiekuńczych wspomagających rozwój dziecka Ortoptystka zdrowia Z 2 * K1 Wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie ortoptyki Terapeuta zajęciowy zdrowia Z 2 * K1 Wykonywanie świadczeń terapii zajęciowej 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 331 Średni personel do spraw finansowych Technik agrobiznesu rolnictwa, rynków rolnych Technik ekonomista finansów publicznych R K1 Prowadzenie produkcji rolniczej prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie A K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji K2 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie szkołach dla młodzieży 17

18 333 Pośrednicy usług biznesowych Technik eksploatacji portów i terminali transportu, morskiej Technik logistyk transportu, morskiej Technik spedytor transportu, morskiej Technik organizacji reklamy 334 Pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani Technik administracji administracji publicznej 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 341 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun osoby starszej Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka środowiskowa 343 Średni personel w zakresie działalności artystycznej, finansowej A K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach A K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych A K1 Organizacja i nadzór transportu K2 Obsługa klientów i kontrahentów A K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych prowadzenie kampanii reklamowej zabezpieczenia społecznego zabezpieczenia społecznego zabezpieczenia społecznego zabezpieczenia społecznego A 2 K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji Z 1 K1 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej Z 2 K1 Świadczenie usług opiekuńczowspierających osobie starszej Z 2 K1 Świadczenie usług opiekuńczowspierających osobie podopiecznej Z 1 K1 Świadczenie usług opiekuńczych * * * Wymagane wykształcenie średnie * Wymagane wykształcenie średnie 18

19 kulturalnej i kulinarnej Fotograf A K1 Rejestracja i obróbka obrazu Fototechnik A K1 Rejestracja i obróbka obrazu K2 Wykonywanie projektów Florysta kultury i ochrony Plastyk kultury i ochrony Bibliotekarz kultury i ochrony Technik żywienia i usług gastronomicznych turystyki rozwoju wsi Aktor cyrkowy kultury i ochrony Aktor scen muzycznych kultury i ochrony Muzyk kultury i ochrony Tancerz kultury i ochrony Animator kultury kultury i ochrony Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 35 Technicy informatycy 351 Technicy do spraw technologii kultury i ochrony multimedialnych R 2 K1 Projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych S * 2 ** * Kształcenie ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych lub w liceum plastycznym * * Kształcenie szkole policealnej plastycznej S 2 * * Kształcenie szkole pomaturalnej bibliotekarskie j i animatorów kultury T K1 Sporządzanie potraw i napojów K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych S 2 * Kształcenie szkole sztuki cyrkowej S 2 * Kształcenie szkole policealnej muzycznej S * 2 Kształcenie ogólnokształc ącej szkole muzycznej II stopnia, szkole muzycznej II stopnia lub w szkole policealnej muzycznej. Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne S * Kształcenie ogólnokształc ącej szkole baletowej lub w szkole sztuki tańca S 2 * * Kształcenie szkole pomaturalnej bibliotekarskie j i animatorów kultury S 2 K1 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 19

20 teleinformatycznych i pomocy użytkownikom teleinformatycznych Technik teleinformatyk łączności E K1 Uruchamianie i utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich K2 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych K3 Montaż i eksploatacja sieci rozległych Technik informatyk informatyzacji E 2 * K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz peryferyjnych K2 Projektowanie i administracja lokalnych sieci komputerowych K3 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych Technik tyfloinformatyk 352 Technicy telekomunikacji i transmisyjnych Technik dźwięku kultury i ochrony Technik realizacji dźwięku Technik audiowizualnych Technik reżyserii dźwięku Technik telekomunikacji 4 Pracownicy biurowi 41 Sekretarki, operatorzy biurowych i 411 Pracownicy obsługi biurowej informatyzacji E * 2 * K1 Organizacja stanowisk komputerowych dla użytkowników z niepełnosprawnością wzrokową kultury i ochrony kultury i ochrony kultury i ochrony S * K1 Realizacja produkcji słownych K2 Obsługa systemu MIDI S 2 * K1 Realizacja produkcji słownych K2 Realizacja studyjnych nagrań muzycznych E 2 K1 Eksploatacja audiowizualnych S * K1 Realizacja nagłośnienia K2 Realizacja nagrań łączności E K1 Montaż, konfiguracja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych K2 Uruchamianie, utrzymanie linii i transmisji cyfrowej K3 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych * Kształcenie szkołach dla młodzieży * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących * Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne 20

21 Technik prac biurowych 42 Pracownicy obsługi klienta 421 Pracownicy obrotu pieniężnego Technik usług pocztowych i finansowych 422 Pracownicy do spraw informowania klientów Technik obsługi turystycznej administracji publicznej A * K1 Wykonywanie prac biurowych łączności A 1 K1 Obsługa klienta w zakresie usług pocztowych, kurierskich i finansowych oraz sprzedaży K2 Wykonywanie zadań rozdzielczoekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich turystyki T K1 Prowadzenie obsługi turystycznej Technik hotelarstwa turystyki T K1 Świadczenie usług w recepcji hotelowej K2 Obsługa gości podczas pobytu w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie 43 Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 431 Pracownicy do spraw finansowostatystycznych Technik rachunkowości finansów publicznych 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 441 Pozostali pracownicy obsługi biura Technik archiwista kultury i ochrony 5 Pracownicy usług i sprzedawcy 51 Pracownicy usług osobistych 512 Kucharze Kucharz turystyki, A 2 K1 Prowadzenie rachunkowości i wykonywanie analizy finansowej K2 Rozliczanie wynagrodzeń, podatków i innych danin publicznych A 2 K1 Organizacja i prowadzenie archiwum zakładowego K2 Opracowywanie materiałów archiwalnych T K1 Sporządzanie potraw i napojów rynków rolnych 513 Kelnerzy i barmani Kelner turystyki T K1 Wykonywanie usług kelnerskich 514 Fryzjerzy, kosmetyczki i Fryzjer A K1 Wykonywanie usług fryzjerskich Technik usług fryzjerskich A K1 Wykonywanie usług fryzjerskich * Kształcenie wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących 21

22 Technik usług kosmetycznych 515 Gospodarze obiektów Technik turystyki wiejskiej K2 Wykonywanie projektów fryzur A 2 K1 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających turystyki, rozwoju wsi T 2 K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich K2 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 52 Sprzedawcy i 522 Pracownicy sprzedaży w sklepach Sprzedawca A K1 Prowadzenie sprzedaży Technik handlowiec A K1 Prowadzenie sprzedaży K2 Prowadzenie działalności handlowej Technik księgarstwa kultury i ochrony A K1 Prowadzenie sprzedaży K2 Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej 53 Pracownicy opieki osobistej i 532 Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i Opiekun medyczny zdrowia Z 1,5 K1 Wykonywanie usług z zakresu opieki medycznej 54 Pracownicy usług ochrony 541 Pracownicy usług ochrony Technik ochrony fizycznej osób i mienia wewnętrznych Z 2 K1 Ochrona osób i mienia 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 61 Rolnicy produkcji towarowej 611 Rolnicy produkcji roślinnej Ogrodnik rolnictwa R K1 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych 612 Hodowcy zwierząt Pszczelarz rolnictwa R K1 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej 613 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej Rolnik rolnictwa R K1 Prowadzenie produkcji rolniczej 62 Leśnicy i rybacy 622 Rybacy Rybak śródlądowy rolnictwa, rybołówstwa 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 71 Robotnicy budowlani i (z R K1 Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze 22

23 wyłączeniem elektryków) 711 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i Monter konstrukcji budowlanych budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Zdun budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Murarz-tynkarz budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Kamieniarz budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Betoniarz-zbrojarz budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Cieśla budownictwa, przestrzennej i Monter nawierzchni kolejowej Monter budownictwa wodnego B K1 Wykonywanie konstrukcji budowlanych B K1 Wykonywanie robót zduńskich B K1 Wykonywanie robót murarskich K2 Wykonywanie robót tynkarskich B K1 Wykonywanie i renowacja elementów budowlanych i obiektów małej architektury K2 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych i rzeźb B K1 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich B K1 Wykonywanie i remont konstrukcji ciesielskich mieszkaniowej transportu B K1 Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej wodnej 712 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i Dekarz budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej Monter izolacji budowlanych Monter izolacji przemysłowych Monter systemów rurociągowych Monter sieci, instalacji i sanitarnych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej B K1 Wykonywanie robót w budownictwie wodnym B K1 Wykonywanie robót dekarskich B K1 Wykonywanie izolacji budowlanych B K1 Wykonywanie i remont izolacji przemysłowych B K1 Montaż systemów rurociągowych budownictwa, B K1 Montaż i remont sieci komunalnych przestrzennej i K2 Montaż i remont mieszkaniowej instalacji sanitarnych budownictwa, przestrzennej i mieszkaniowej B K1 Montaż systemów suchej zabudowy K2 Wykonywanie robót malarskotapeciarskich K3 Wykonywanie robót posadzkarskookładzinowych 713 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i Lakiernik M K1 Nanoszenie powłok lakierniczych 23

24 Kominiarz B K1 Wykonywanie robót kominiarskich 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i i 721 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i Modelarz odlewniczy M K1 Wykonywanie i naprawa zespołów modelowych, rdzennic oraz oprzyrządowania specjalnego z materiałów niemetalowych K2 Montaż i naprawa oprzyrządowania modelowego, rdzennic oraz form metalowych Blacharz M K1 Wykonywanie i naprawa elementów, oraz pokryć Blacharz izolacji przemysłowych Blacharz samochodowy Monter kadłubów okrętowych z blachy B K1 Wykonywanie i naprawa płaszczy ochronnych oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych M K1 Naprawa uszkodzonych elementów nadwozi pojazdów samochodowych M K1 Wykonywanie elementów kadłuba okrętu K2 Montaż i remont kadłuba okrętu 722 Kowale, ślusarze i Kowal M K1 Wykonywanie i naprawa kowalskich Ślusarz M K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, i narzędzi Operator obrabiarek skrawających 723 Mechanicy maszyn i Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik-monter maszyn i 73 Rzemieślnicy i robotnicy M K1 Użytkowanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających K2 Użytkowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie M K1 Diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych M K1 Montaż i obsługa maszyn i 24

25 poligraficzni 731 Rzemieślnicy Mechanik automatyki przemysłowej i precyzyjnych M K1 Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i precyzyjnych Mechanik precyzyjny M K1 Montaż i naprawa maszyn i precyzyjnych Optyk-mechanik M K1 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych Zegarmistrz M K1 Naprawa zegarów i zegarków Złotnik-jubiler S K1 Wykonywanie i naprawa złotniczych i jubilerskich Koszykarzplecionkarz Rękodzielnik włókienniczych 732 Robotnicy poligraficzni Drukarz kultury i ochrony Introligator kultury i ochrony A K1 Wykonywanie koszykarskoplecionkarskich A K1 Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych włókienniczych dekoracyjnych A K1 Realizacja procesów drukowania z form drukowych A K1 Realizacja procesów introligatorskich i wykończeniowych 74 Elektrycy i elektronicy 741 Elektrycy budowlani, elektromechanicy i elektromonterzy Elektryk E K1 Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Elektromechanik E K1 Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych Elektromechanik pojazdów samochodowych E K1 Diagnoza i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych 742 Monterzy elektronicy i monterzy instalacji i telekomunikacyjnych Monter-elektronik E K1 Montaż układów i elektronicznych K2 Wykonywanie instalacji elektronicznych Monter mechatronik E K1 Montaż i systemów mechatronicznych 25

26 Monter sieci i telekomunikacyjnych K2 Użytkowanie i systemów mechatronicznych łączności E K1 Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych K2 Montaż, konfiguracja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji tekstylnych i 751 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym i Cukiernik rynków rolnych T K1 Produkcja cukierniczych Piekarz rynków rolnych T K1 Produkcja piekarskich Wędliniarz rynków rolnych T K1 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych 752 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i Stolarz A K1 Wytwarzanie stolarskich 753 Robotnicy produkcji odzieży i Krawiec A K1 Wykonywanie usług krawieckich Kuśnierz A K1 Wykonywanie usług kuśnierskich Tapicer A K1 Wykonywanie usług tapicerskich Garbarz skór A K1 Wyprawianie skór i renowacja skórzanych Obuwnik A K1 Wytwarzanie obuwia Kaletnik A K1 Wykonywanie usług kaletniczych 8 Operatorzy i monterzy maszyn i 81 Operatorzy maszyn i wydobywczych i przetwórczych 811 Operatorzy maszyn i górniczych i Górnik eksploatacji podziemnej M K1 Eksploatacja złóż Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż M K1 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową Górnik eksploatacji otworowej M K1 Eksploatacja otworowa złóż Wiertacz środowiska M K1 Wykonywanie prac montażowych i demontażowych wiertniczych oraz wykonywanie prac wiertniczych 812 Operatorzy maszyn i do 26

27 produkcji, przetwórstwa i obróbki wykończeniowej metalu Operator maszyn i do obróbki plastycznej Operator maszyn i metalurgicznych Operator maszyn i odlewniczych 813 Operatorzy do produkcji chemicznych i fotograficznych Operator przemysłu chemicznego 814 Operatorzy maszyn do produkcji gumowych, z tworzyw sztucznych i papierniczych Operator maszyn i do przetwórstwa tworzyw sztucznych 815 Operatorzy maszyn do produkcji włókienniczych, futrzarskich i skórzanych Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 816 Operatorzy maszyn i do produkcji spożywczych i Operator maszyn i przemysłu spożywczego 818 Operatorzy innych maszyn i przetwórczych Operator przemysłu ceramicznego Operator przemysłu szklarskiego 83 Kierowcy i operatorzy M K1 Użytkowanie maszyn i do obróbki plastycznej metali M K1 Użytkowanie maszyn i stosowanych w procesach metalurgicznych M K1 Obsługa maszyn i do wykonywania odlewów K2 Obsługa maszyn i do topienia metali A K1 Eksploatacja maszyn i przemysłu chemicznego M K1 Eksploatacja maszyn i do przetwórstwa tworzyw sztucznych A K1 Wytwarzanie włókienniczych K2 Wykańczanie włókienniczych rynków rolnych T K1 Produkcja spożywczych z wykorzystaniem maszyn i A K1 Przygotowanie surowców i mas ceramicznych K2 Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych A K1 Wytwarzanie ze szkła 27

28 pojazdów 834 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych Operator maszyn leśnych Mechanik maszyn i drogowych 9 Pracownicy przy pracach prostych 91 Pomoce domowe i sprzątaczki 911 Pomoce i sprzątaczki domowe, biurowe, hotelowe Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej rolnictwa M K1 Eksploatacja maszyn i stosowanych w produkcji rolniczej K2 Obsługa pojazdów stosowanych w rolnictwie środowiska R K1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych transportu B K1 Budowa dróg turystyki T * K1 Wykonywanie prac pomocniczych w obiekcie noclegowym * Kształcenie wyłącznie dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim 28

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w szkołach policealnych

Kształcenie w szkołach policealnych Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r.

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. A.07 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0 OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi :: 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ;

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi :: 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ; Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27.02.2015 r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj - lipiec 2015r. egzaminu. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia:

Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia: Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia: 1) A - OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (I) 34 programy L.p. 1. Oznaczenie kwalifikacji A.14. Nazwa kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi : 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ;

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi : 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ; Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 04.11.2014 r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji styczeń-luty 2015r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 41 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x czas egzaminu zmiana 1 zmiana 2 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.03.2014r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj-czerwiec-lipiec egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./ Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./ Symbol cyfrowy zawodu 343902 341201 Nazwa zawodu Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej Asystent osoby

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia: maj lipiec 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia styczeń luty 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE termin przeprowadzenia sierpień październik 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE STYCZEŃ - LUTY 2016 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE MAJ - LIPIEC 2016 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz.U.07.24.860 2008-08-22 zm. Dz.U.2008.44.90 200-04-28 zm. Dz.U.200.60.74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2 OKE we Wrocławiu WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji maj-lipiec 2014 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 29 sierpnia 2014 r. Uczniowie:

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Załącznik 1. Wykaz kwalifikacji występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Załączniki. Załącznik 1. Wykaz kwalifikacji występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Załączniki Załącznik 1. Wykaz kwalifikacji występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Oznaczenie A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

2. Budowa fortepianów i pianin Technik budowy fortepianów i pianin 311934. 3. Diagnozowanie i naprawa motocykli Mechanik motocyklowy 723107 Możliwość

2. Budowa fortepianów i pianin Technik budowy fortepianów i pianin 311934. 3. Diagnozowanie i naprawa motocykli Mechanik motocyklowy 723107 Możliwość Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dziennikach Ustaw. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe w obszarach kształcenia

Kwalifikacje zawodowe w obszarach kształcenia Kwalifikacje zawodowe w obszarach kształcenia Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Numeracja materiałów z użyciem rozszerzenia 0 dla uporządkowania alfabetycznego na stronie WWW Obszar A Administracyjno-usługowy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

3. 311106 Technik geolog* K1 Wykonywanie prac geologicznych Brak możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

3. 311106 Technik geolog* K1 Wykonywanie prac geologicznych Brak możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dziennikach Ustaw. Zawody szkolne

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Spis treści Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu... 3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Tabela zawodów w obszarach kształcenia wraz z wyodrębnionymi w nimi kwalifikacjami

Tabela zawodów w obszarach kształcenia wraz z wyodrębnionymi w nimi kwalifikacjami Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tabela zawodów w obszarach kształcenia wraz z wyodrębnionymi w nimi kwalifikacjami Zawód Kwalifikacje wchodzące w skład zawodu Możliwość kształcenia na KKZ

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja maj lipiec 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo łódzkie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2012 r. Pozycja 7 R O Z P O R ZĄ D Z E N I E. z dnia 23 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 3 stycznia 2012 r. Pozycja 7 R O Z P O R ZĄ D Z E N I E. z dnia 23 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 3 stycznia 2012 r. Pozycja 7 R O Z P O R ZĄ D Z E N I E MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Załącznik 1 Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu 1 2 3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa, wrzesień 2015 Spis treści Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Warszawa, 22.11.2016 r. Przyporządkowanie kwalifikacji (266) wyodrębnionych w 211 zawodach z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) z 2011 r., z 2014 r., z 2015 i z 2016 r. do zawodów szkolnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nr kwalifikacji

Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nr kwalifikacji Lp. Grupa zawodów 1 Fotografia Nr zawodu Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nazwa zawodu Nr kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 343101 Fotograf AU.23. Rejestracja, obróbka

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo łódzkie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j e e g z aminacyjne, które o d b y ł y s i ę w 2 0 1 4 r o k u Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. OPIS FORMUŁY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo