ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego"

Transkrypt

1 Dz.U zm. Dz.U zm. Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia lipca 2007 r.) Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:. Określa się klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2. Na rok szkolny 2007/2008 prowadzi się ostatnią rekrutację kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy) szkół prowadzących kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia.. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 95 oraz z 2005 r. Nr 6, poz. 969). 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 4 dni od dnia ogłoszenia. ) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr, poz. 907). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 27, poz. 270 i Nr 28, poz. 278, z 2005 r. Nr 7, poz. 4, Nr 94, poz. 788, Nr 22, poz. 020, Nr, poz. 09, Nr 67, poz. 400 i Nr 249, poz. 204, z 2006 r. Nr 44, poz. 04, Nr 208, poz. 52 i Nr 227, poz. 658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 27, Nr 80, poz. 542, Nr 5, poz. 79 i Nr 20, poz. 88. ZAŁĄCZNIK () KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie, oraz wskazuje ministrów, na których wniosek zawody zostały wprowadzone do klasyfikacji. Klasyfikacja wskazuje także okres kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej, w tym skrócony okres kształcenia w szkole policealnej na podbudowie określonego profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym. Zawody objęte klasyfikacją zostały ujęte w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz oraz z 2007 r. Nr 06, poz. 728). W klasyfikacji ujęto zawody w obszarach grup wielkich od do 8 oraz z grupy wielkiej 9 - zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, przewidziany do kształcenia wyłącznie dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.

2 Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy w zakresie pierwszych trzech cyfr. Pierwsza cyfra wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie wielkiej. Druga cyfra w połączeniu z pierwszą oznacza, że zawód występuje w grupie dużej. Trzecia cyfra w połączeniu z dwiema pierwszymi wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie średniej. Czwarta i piąta cyfra, stanowiące drugi człon symbolu cyfrowego zawodu, oznacza miejsce zawodu w grupie średniej, zgodnie z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dla uproszczenia w klasyfikacji przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów. Objaśnienia symboli G LO LP LU SP T TU ZSZ - gimnazjum - trzyletnie liceum ogólnokształcące - trzyletnie liceum profilowane - dwuletnie liceum uzupełniające - szkoła policealna - czteroletnie technikum - trzyletnie technikum uzupełniające - zasadnicza szkoła zawodowa * - zastrzeżenie wyłączności kształcenia w danym rodzaju szkoły Dla oznaczenia typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak "x" w przypadku technikum i technikum uzupełniającego. W przypadku zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach, z tym że w przypadku szkoły policealnej o skróconym okresie kształcenia wskazano numer profilu kształcenia ogólnozawodowego i długość okresu kształcenia w latach. W klasyfikacji przyjęto następujące oznaczenia dla profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych Numer profilu Nazwa profilu - chemiczne badanie środowiska 2 - ekonomiczno-administracyjny - elektroniczny 4 - elektrotechniczny 5 - kreowanie ubiorów 6 - kształtowanie środowiska 7 - leśnictwo i technologia drewna 8 - mechaniczne techniki wytwarzania 9 - mechatroniczny 0 - rolniczo-spożywczy

3 - socjalny 2 - transportowo-spedycyjny - usługowo-gospodarczy 4 - zarządzanie informacją Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej grupy duże grupy średnie Liczba zawodów ujętych w grupie średniej 2 4. Technicy i inny średni personel. Średni personel techniczny. Technicy Techniczny personel obsługi komputerów i. Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 7 4. Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa 6 5. Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 2 2. Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 2. Technicy nauk biologicznych i rolniczych 22. Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) Pracownicy pozostałych specjalności 4. Pracownicy do spraw finansowych i handlowych Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi 5 4. Średni personel biurowy 46. Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 8

4 48. Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 4. Pracownicy biurowi 4. Pracownicy obsługi biurowej 42. Pracownicy do spraw finansowo-statystyczny ch 49. Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 42. Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 42. Pracownicy obrotu pieniężnego 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 5. Pracownicy usług osobistych i ochrony 52. Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 5. Pracownicy opieki osobistej i 54. Pozostali pracownicy usług osobistych 55. Pracownicy usług ochrony 52. Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 522. Sprzedawcy i demonstratorzy 2 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6. Rolnicy 62. Hodowcy zwierząt i 6. Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej Ogrodnicy 62. Ogrodnicy Leśnicy i rybacy 62. Rybacy śródlądowi 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7. Górnicy i robotnicy budowlani 7. Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 72. Robotnicy budowlani robót stanu surowego i 8 7. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 72. Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 72. Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i Kowale, ślusarze i 72. Mechanicy maszyn i 4

5 urządzeń 724. Elektrycy 725. Monterzy elektronicy i 7. Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i 7. Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych 74. Robotnicy poligraficzni i Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 74. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 742. Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i Robotnicy obróbki skóry 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 8. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 8. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i 8. Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego 82. Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 82. Operatorzy i monterzy maszyn 825. Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-przetwórcz ych 826. Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 827. Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 8. Kierowcy i operatorzy pojazdów 8. Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i 2 9. Pracownicy przy pracach prostych 9. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 9. Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki

6 Razem 2 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu Minister właściwy do spraw: T TU SP (okres kształcenia w latach) Typy szkół SP (numer profilu/ okres kształcenia w latach) Z (ok kształc lata dla absolwentów G ZSZ LO, LP, T, LU, TU LP Technicy i inny średni personel Średni personel techniczny Technicy [0] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych kultury i ochrony x [02] Technik analityk gospodarki x - 2 / [04] Technik budownictwa budownictwa, gospodarki x x 2 6/,5 [05] Technik budownictwa okrętowego [06] Technik dróg i mostów kolejowych gospodarki x x 2 - transportu x x 2 - [07] Technik elektronik gospodarki x x 2 / 9/ [08] Technik elektryk gospodarki x x 2 4/ 9/ [09] Technik garbarz gospodarki x x 2 - [0] Technik geodeta administracji publicznej x [] Technik geofizyk środowiska [2] Technik geolog środowiska x [] Technik górnictwa odkrywkowego [4] Technik górnictwa otworowego [5] Technik górnictwa podziemnego gospodarki x x 2 - gospodarki x x 2 - gospodarki x x 2 -

7 [6] Technik hutnik gospodarki x x - - [7] Technik hydrolog środowiska x [8] Technik instrumentów muzycznych kultury i ochrony x x 2 - [9] Technik inżynierii środowiska i melioracji rozwoju wsi x - 2 6/ [20] Technik mechanik gospodarki x x 2 8/ [22] Technik mechanizacji rolnictwa rolnictwa, rozwoju wsi x x 2 8/ [2] Technik meteorolog środowiska x [24] Technik ochrony środowiska środowiska x - 2 / 6/ [25] Technik obuwnik gospodarki x x 2 - [26] Technik odlewnik gospodarki x x - - [27] Technik papiernictwa gospodarki x [28] Technik poligraf kultury i ochrony x x 2 4/,5 [0] Technik technologii ceramicznej [] Technik technologii chemicznej [2] Technik technologii drewna [] Technik technologii szkła [4] Technik technologii odzieży [5] Technik technologii wyrobów skórzanych gospodarki x x 2 - gospodarki x x 2 / gospodarki x x 2 7/ gospodarki x x 2 - gospodarki x x 2 5/ gospodarki x x 2 5/ [7] Technik telekomunikacji łączności x x 2 / [8] Technik transportu kolejowego transportu x [9] Technik urządzeń sanitarnych budownictwa, gospodarki x x 2 - [40] Technik wiertnik środowiska x [4] Technik włókiennik gospodarki x x 2 5/ [42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych gospodarki x x 2 5/ [45] Technik drogownictwa transportu x x 2 - [46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym transportu x - 2 -

8 [47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego [49] Technik budownictwa wodnego transportu x gospodarki wodnej x x 2 - [50] Technik mechatronik gospodarki x x 2 9/ [5] Technik cyfrowych procesów graficznych kultury i ochrony x [52] Technik pojazdów samochodowych [5] Technik przeróbki kopalin stałych transportu x x 2 - gospodarki x -,5 - [54] Technik energetyk gospodarki x x - [55] Technik gazownictwa gospodarki x x 2 - [56] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej gospodarki x Techniczny personel obsługi komputerów i 2[0] Technik informatyk informatyzacji x - 2 4/ 2[02] Technik teleinformatyk łączności x* - 2* - 2[0] Technik tyfloinformatyk informatyzacji x* - 2* - Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego [0] Fototechnik gospodarki x x 2 - [04] Technik urządzeń audiowizualnych kultury i ochrony - x 2 / [05] Fotograf [06] Asystent operatora dźwięku kultury i ochrony x [07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej kultury i ochrony [08] Technik dźwięku kultury i ochrony x * [09] Technik realizacji kultury i ochrony * -

9 dźwięku 4 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa 4[0] Technik nawigator morski gospodarki morskiej x* - 2* - 4[02] Technik żeglugi śródlądowej transportu, gospodarki morskiej x* - 2* - 4[0] Technik mechanik okrętowy gospodarki morskiej x* - 2* - 4[04] Technik rybołówstwa morskiego rybołówstwa, gospodarki morskiej x* - 2* - 4[05] Technik mechanik lotniczy transportu x * - 2 * - 4[06] Technik awionik transportu x * - 2 * - 5 Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 5[0] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy pracy - -,5-5[02] Technik pożarnictwa wewnętrznych Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 2 Technicy nauk biologicznych i rolniczych 2[0] Technik hodowca koni rolnictwa x x 2-2[02] Technik leśnik środowiska x x 2-2[0] Technik ogrodnik rolnictwa x x 2-2[04] Technik pszczelarz rolnictwa x x 2-2[05] Technik rolnik rolnictwa x x 2 0/,5 2[06] Technik rybactwa śródlądowego 2[07] Technik architektury krajobrazu rolnictwa, rybołówstwa x x 2 - środowiska, rozwoju wsi x x 2 6/

10 2[09] Technik technologii żywności 2[0] Technik żywienia i gospodarstwa domowego 2[2] Technik przetwórstwa mleczarskiego rynków rolnych x x 2 0/,5 rozwoju wsi x x 2 0/,5 / rynków rolnych x x 2 0/,5 22 Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) 22[0] Asystentka stomatologiczna 22[0] Higienistka stomatologiczna zdrowia zdrowia [05] Ortoptystka zdrowia - - 2* - 22[06] Ratownik medyczny zdrowia - - 2* - 22[09] Technik dentystyczny zdrowia - - 2,5* - 22[0] Technik farmaceutyczny zdrowia - - 2* - 22[2] Technik masażysta zdrowia x* [] Technik ortopeda zdrowia x [4] Technik weterynarii rolnictwa x [5] Terapeuta zajęciowy zdrowia - - 2* - 22[6] Technik optyk gospodarki - x 2-22[7] Protetyk słuchu zdrowia [8] Technik elektroniki medycznej zdrowia / 22[9] Technik elektroradiolog zdrowia - - 2* - 22[20] Dietetyk zdrowia - - 2* -

11 22[2] Opiekunka dziecięca zdrowia / 4 Pracownicy pozostałych specjalności 4 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych 4[0] Technik agrobiznesu rolnictwa, rynków rolnych x x 2 2/ 0/ 4[02] Technik ekonomista finansów publicznych x - 2 2/ 4[0] Technik handlowiec gospodarki x x 2 2/ 4[04] Technik hotelarstwa turystyki x - 2 / 4[05] Technik obsługi turystycznej 4[07] Technik organizacji usług gastronomicznych 4[08] Technik turystyki wiejskiej turystyki x - 2 / turystyki, rynków rolnych x - 2 / turystyki, rozwoju wsi x - 2 / 42 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi 42[0] Technik organizacji reklamy gospodarki x - 2 2/ 4/ 42[02] Technik spedytor transportu, gospodarki morskiej x - 2 2/ 42[0] Technik eksploatacji portów i terminali transportu, gospodarki morskiej x [04] Technik logistyk transportu, gospodarki morskiej x [05] Technik transportu drogowego transportu - x * 2 * - 4 Średni personel biurowy 4[0] Technik administracji administracji publicznej / 46 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 46[02] Asystent osoby niepełnosprawnej zabezpieczenia społecznego 46[0] Opiekunka środowiskowa zabezpieczenia społecznego

12 46[04] Opiekun w domu pomocy społecznej zabezpieczenia społecznego [05] Opiekun osoby starszej zabezpieczenia społecznego Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 47[0] Aktor cyrkowy kultury i ochrony x* [02] Aktor scen muzycznych kultury i ochrony - - 2* - 47[0] Aktor scen muzycznych kultury i ochrony - - 2* - 47[04] Muzyk kultury i ochrony x* [07] Plastyk kultury i ochrony x* - 2** - 47[08] Tancerz kultury i ochrony x* [09] Florysta kultury i ochrony [0] Technik sztukatorstwa i kamieniarstwa kultury i ochrony x - - -

13 artystycznego 48 Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 48[0] Bibliotekarz kultury i ochrony - - 2* - 48[02] Technik archiwista kultury i ochrony / 48[0] Technik informacji naukowej nauki / 4 Pracownicy biurowi 4 Pracownicy obsługi biurowej 42 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych 42[0] Technik rachunkowości finansów publicznych / 49 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 49[0] Technik prac biurowych administracji publicznej x* - 2 2/ 42 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 42 Pracownicy obrotu pieniężnego 42[02] Technik usług pocztowych i finansowych łączności 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 5 Pracownicy usług osobistych i ochrony 52 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 52[0] Kelner turystyki x [02] Kucharz turystyki, rynków rolnych x x 2-52[05] Kucharz małej gastronomii turystyki, rynków rolnych Pracownicy opieki osobistej i

14 5[02] Opiekun medyczny zdrowia 54 Pozostali pracownicy usług osobistych 54[0] Fryzjer 54[02] Technik usług fryzjerskich 54[0] Technik usług kosmetycznych gospodarki x x 2 / gospodarki / 55 Pracownicy usług ochrony 55[0] Technik ochrony fizycznej osób i mienia wewnętrznych Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 522 Sprzedawcy i demonstratorzy 522[0] Sprzedawca gospodarki 522[02] Technik księgarstwa kultury i ochrony x - 2 / 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6 Rolnicy 62 Hodowcy zwierząt i 62[0] Pszczelarz rolnictwa 6 Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 6[0] Rolnik rolnictwa 62 Ogrodnicy 62 Ogrodnicy 62[0] Ogrodnik rolnictwa 6 Leśnicy i rybacy 62 Rybacy śródlądowi 62[0] Rybak śródlądowy rolnictwa, rybołówstwa 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 7 Górnicy i robotnicy budowlani 7 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia

15 7[02] Górnik eksploatacji podziemnej 7[0] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż gospodarki gospodarki 7[04] Kamieniarz budownictwa, gospodarki Robotnicy budowlani robót stanu surowego i 72[0] Betoniarz-zbrojarz budownictwa, gospodarki 72[02] Cieśla budownictwa, gospodarki 72[0] Monter budownictwa wodnego gospodarki wodnej [04] Monter konstrukcji budowlanych budownictwa, gospodarki 72[05] Monter nawierzchni kolejowej transportu 72[06] Murarz budownictwa, gospodarki 72[07] Renowator zabytków architektury kultury i ochrony 72[08] Zdun budownictwa, gospodarki 7 Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i 7[0] Dekarz budownictwa, gospodarki 7[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych budownictwa, gospodarki 7[0] Monter sieci komunalnych budownictwa, gospodarki 7[04] Monter systemów rurociągowych 7[05] Posadzkarz budownictwa, gospodarki 7[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie budownictwa, gospodarki

16 7[07] Monter instalacji gazowych 7[08] Monter izolacji budowlanych budownictwa, gospodarki 7[09] Monter izolacji przemysłowych 74 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 74[0] Malarz-tapeciarz budownictwa, gospodarki 74[02] Kominiarz 74[0] Lakiernik 72 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 72 Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i 72[0] Blacharz 72[02] Monter kadłubów okrętowych 72[0] Blacharz samochodowy 72[04] Modelarz odlewniczy 72[05] Blacharz izolacji przemysłowych 722 Kowale, ślusarze i 722[02] Operator obrabiarek skrawających gospodarki 722[0] Ślusarz gospodarki 722[04] Kowal gospodarki 72 Mechanicy maszyn i urządzeń 72[02] Mechanik-monter maszyn i urządzeń 72[0] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 72[04] Mechanik pojazdów samochodowych 72[05] Monter-instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim gospodarki rolnictwa gospodarki rozwoju wsi

17 724 Elektrycy 724[0] Elektryk gospodarki 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych gospodarki 724[05] Elektromechanik 725 Monterzy elektronicy i 725[0] Monter-elektronik gospodarki 725[02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych łączności 725[0] Monter mechatronik 7 Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i 7 Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych 7[0] Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 7[02] Monter instrumentów muzycznych kultury i ochrony 7[0] Mechanik precyzyjny 7[04] Optyk-mechanik 7[05] Zegarmistrz 7[06] Złotnik-jubiler gospodarki 74 Robotnicy poligraficzni i 74[02] Introligator kultury i ochrony 74 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 74 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 74[0] Cukiernik rynków rolnych 74[02] Piekarz rynków rolnych 74[0] Rzeźnik-wędliniarz rolnictwa, rynków rolnych 742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i

18 742[0] Stolarz 742[02] Koszykarz-plecionkarz 74 Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i 74[0] Krawiec gospodarki 74[02] Kuśnierz 74[0] Tapicer 74[04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 744 Robotnicy obróbki skóry 744[0] Kaletnik 744[02] Obuwnik gospodarki 744[0] Garbarz skór 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 8 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 8 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i 8[0] Górnik eksploatacji otworowej 8[02] Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych i geofizycznych gospodarki środowiska Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i 82[0] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 82[02] Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 82[0] Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 8 Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i 8[0] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 8[02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego

19 85 Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego 85[0] Operator urządzeń przemysłu chemicznego 82 Operatorzy i monterzy maszyn 82 Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 82[0] Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 825 Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczo-prze twórczych 825[0] Drukarz kultury i ochrony 826 Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 826[0] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 827 Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 827[0] Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego rynków rolnych 8 Kierowcy i operatorzy pojazdów 8 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i 8[0] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych transportu 8[02] Operator maszyn leśnych środowiska Pracownicy przy pracach prostych 9 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 9 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 9[0] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej turystyki Przypisy: ) Załącznik: - zmieniony przez rozporządzenia z dnia 6 lipca 2008 r. (Dz.U ) zmieniającego nin.

20 rozporządzenie z dniem 22 sierpnia 2008 r. - zmieniony przez rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 200 r. (Dz.U ) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 kwietnia 200 r.

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie,

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 29 - - - - - - - - 13-311104 Technik geodeta - - -

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. Województwo MAŁOPOLSKIE Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2016 r. 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52-15 311104 Technik geodeta 28 7 - -

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - - - - - - - - - - - - 28 - - - - - - - - 32-311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r.

Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Liczba wydanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2017 r. Województwo 311103 Technik analityk - - 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 50 6 16 311104 Technik geodeta

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje zawowe, który odbył się na terenie OKE w Warszawie w czerwcu 2013 roku dla wszystkich typów szkół zawowych W czerwcu 2013 roku odbył się egzamin

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW

WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW WYKAZ BRANŻ I WCHODZĄCYCH W ICH SKŁAD ZAWODÓW Lp. Nazwa branży Nazwa zawodu 1 poligraficzno-fotograficzna fotograf fototechnik technik cyfrowych procesów graficznych introligator drukarz technik procesów

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2008 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Branże i zawody. Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Asystent fryzjera. Stroiciel fortepianów i pianin

Branże i zawody. Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Asystent fryzjera. Stroiciel fortepianów i pianin Branże i zawody Branża Zawody Fryzjer Fryzjersko-kosmetyczna Technik usług fryzjerskich Technik usług kosmetycznych Asystent fryzjera Stroiciel fortepianów i pianin Artystyczno-medialna Technik budowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Załącznik 1 Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu 1 2 3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów według grup branżowych seminaria branżowe

Wykaz zawodów według grup branżowych seminaria branżowe Załącznik Wykaz zawodów według grup branżowych seminaria branżowe Grupa branżowa Grupa zawodowa Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu Przemysł ceramiczny 311944 Technik ceramik (wcześniej Technik technologii

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2012/2013. Warszawa, 30 września 2013 roku Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/171/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 7 lutego 2012r.

UCHWAŁA NR XX/171/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 7 lutego 2012r. UCHWAŁA NR XX/171/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim

Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Przekrój szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim Konferencja pn. Jak kształcimy dokąd zmierzamy Problemy szkolnictwa zawodowego 25 października 2017 r. DANE DOTYCZĄCE POPULACJI W LATACH 2014 2016

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2017 r. Poz INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 4 września 2017 r. Poz INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 września 2017 r. Poz. 7308 INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 1) Na podstawie art.8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r. poz. 1065, z późń.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r. INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę za wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy. 1 Betoniarz zbrojarz /5201/SZ/MEN/ /ZSiPKZ/2012

Symbol cyfrowy. 1 Betoniarz zbrojarz /5201/SZ/MEN/ /ZSiPKZ/2012 Zarządzenie Nr 13a/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania w Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 12 stycznia 2012 r.

INFORMACJA NR... DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 12 stycznia 2012 r. INFORMACJA NR... DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1989 UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów :

Technika - zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) liczba absolwentów : Technika - i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. (bez szkół dla dorosłych) 311[02] Technik analityk Etap pisemny część pierwsza 49 36 73,47% Etap pisemny część druga 49 36 73,47% Etap praktyczny 38 37 97,37%

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 3519 UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY

SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 1 I. WSTĘP Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie przyszłego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 999 UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia Wykazu

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY

SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 1 I. WSTĘP Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie przyszłego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo