KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie, oraz wskazuje ministrów, na których wniosek zawody zostały wprowadzone do klasyfikacji. Klasyfikacja wskazuje także okres kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej, w tym skrócony okres kształcenia w szkole policealnej na podbudowie określonego profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym. Zawody objęte klasyfikacją zostały ujęte w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728). W klasyfikacji ujęto zawody w obszarach grup wielkich od 3 do 8 oraz z grupy wielkiej 9 zawód pracownik pomocniczy obstugi hotelowej, przewidziany do kształcenia wyłącznie dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy w zakresie pierwszych trzech cyfr. Pierwsza cyfra wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie wielkiej. Druga cyfra w połączeniu z pierwszą oznacza, że zawód występuje w grupie dużej. Trzecia cyfra w połączeniu z dwiema pierwszymi wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie średniej. Czwarta i piąta cyfra, stanowiące drugi człon symbolu cyfrowego zawodu, oznacza miejsce zawodu w grupie średniej, zgodnie z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dla uproszczenia w klasyfikacji przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów. Objaśnienia symboli G LO LP LU SP T TU ZSZ gimnazjum trzyletnie liceum ogólnokształcące trzyletnie liceum profilowane dwuletnie liceum uzupełniające szkoła policealna czteroletnie technikum trzyletnie technikum uzupełniające zasadnicza szkoła zawodowa * zastrzeżenie wyłączności kształcenia w danym rodzaju szkoły Dla oznaczenia typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak "x" w przypadku technikum i technikum uzupełniającego. W przypadku zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach, z tym że w przypadku szkoły policealnej o skróconym okresie kształcenia wskazano numer profilu kształcenia ogólnozawodowego i długość okresu kształcenia w latach. W klasyfikacji przyjęto następujące oznaczenia dla profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych Numer profilu Nazwa profilu 1 chemiczne badanie środowiska 2 ekonomicznoadministracyjny 3 elektroniczny 4 elektrotechniczny 5 kreowanie ubiorów 6 kształtowanie środowiska 7 leśnictwo i technologia drewna 8 mechaniczne techniki wytwarzania 9 mechatroniczny 10 rolniczospożywczy 11 socjalny 12 transportowospedycyjny 13 usługowogospodarczy 14 zarządzanie informacją Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej Liczba zawodów ujętych w grupie średniej grupy duże grupy średnie 3. Technicy i inny średni personel Średni personel techniczny 311. Technicy Techniczny personel obsługi komputerów i Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i 6

2 lotnictwa 315. Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 321. Technicy nauk biologicznych i rolniczych Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) Pracownicy pozostałych specjalności 341. Pracownicy do spraw finansowych i handlowych Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi Średni personel biurowy Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 3 4. Pracownicy biurowi 41. Pracownicy obsługi biurowej 412. Pracownicy do spraw finansowostatystycznych Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 421. Pracownicy obrotu pieniężnego 1 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 51. Pracownicy usług osobistych i ochrony 512. Pracownicy usług domowych i gastronomicznych Pracownicy opieki osobistej i Pozostali pracownicy usług osobistych Pracownicy usług ochrony Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 522. Sprzedawcy i demonstratorzy 2 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 61. Rolnicy 612. Hodowcy zwierząt i Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej Ogrodnicy 621. Ogrodnicy Leśnicy i rybacy 632. Rybacy śródlądowi 1 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 71. Górnicy i robotnicy budowlani 711. Górnicy i robotnicy obróbki kamienia Robotnicy budowlani robót stanu surowego i Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 72. Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 721. Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i Kowale, ślusarze i Mechanicy maszyn i urządzeń Elektrycy Monterzy elektronicy i Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i 731. Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych Robotnicy poligraficzni i Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 741. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i Robotnicy obróbki skóry 3 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 81. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 811. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego Operatorzy i monterzy maszyn 825. Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczoprzetwórczych Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Kierowcy i operatorzy pojazdów 833. Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i 2 9. Pracownicy przy pracach prostych 91. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 913. Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 1 Razem 202 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA

3 Typy szkół Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu Minister właściwy do spraw: T TU SP (okres kształcenia w latach) SP (numer profilu/ okres kształcenia w latach) dla absolwentów ZSZ (okres kształcenia w latach) Uwagi G ZSZ LO, LP, T, LU,TU LP G Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Podbudowa 6 klas szkoły muzycznej 311[02] Technik analityk gospodarki X 2 1/1 311[04] Technik budownictwa X X 2 6/1,5 311[05] Technik budownictwa okrętowego gospodarki X X 2 311[06] Technik dróg i mostów kolejowych transportu X X 2 311[07] Technik elektronik gospodarki X X 2 311[08] Technik elektryk gospodarki X X 2 3/1 9/1 4/1 9/1 311[09] Technik garbarz gospodarki X X 2 311[10] Technik geodeta administracji publicznej 311[11] Technik geofizyk środowiska 311[12] Technik geolog środowiska 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego gospodarki X X 2 311[14] Technik górnictwa otworowego gospodarki X X 2 311[15] Technik górnictwa podziemnego gospodarki X X 2 311[16] Technik hutnik gospodarki X X 311[17] Technik hydrolog środowiska 311[18] Technik instrumentów muzycznych X X 2 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji rozwoju wsi X 2 6/1 311[20] Technik mechanik gospodarki X X 2 8/1 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa rolnictwa, rozwoju wsi X X 2 8/1 311[23] Technik meteorolog środowiska 311[24] Technik ochrony środowiska środowiska X 2 1/1 6/1 311[25] Technik obuwnik gospodarki X X 2 311[26] Technik odlewnik gospodarki X X 311[27] Technik papiernictwa gospodarki 311[28] Technik poligraf X X 2 14/1,5 311[30] Technik technologii ceramicznej gospodarki X X 2 311[31] Technik technologii chemicznej gospodarki X X 2 1/1 311[32] Technik technologii drewna gospodarki X X 2 7/1 311[33] Technik technologii szkła gospodarki X X 2 311[34] Technik technologii odzieży gospodarki X X 2 5/1 311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych gospodarki X X 2 5/1 311[37] Technik telekomunikacji łączności X X 2 3/1 311[38] Technik transportu kolejowego transportu 311[39] Technik urządzeń sanitarnych X X 2 311[40] Technik wiertnik środowiska 311[41] Technik włókiennik gospodarki X X 2 5/1 311[42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych gospodarki X X 2 5/1

4 311[45] Technik drogownictwa transportu X X 2 311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym transportu 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego transportu 311[49] Technik budownictwa wodnego gospodarki wodnej X X 2 311[50] Technik mechatronik gospodarki X X 2 9/1 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych 311[52] Technik pojazdów samochodowych transportu X X Techniczny personel obsługi komputerów i 312[01] Technik informatyk informatyzacji X 2 14/1 312[02] Technik teleinformatyk łączności X* 2* 313 Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 313[01] Fototechnik gospodarki X X 2 313[04] Technik urządzeń audiowizualnych X 2 3/1 313[05] Fotograf gospodarki 2 313[06] Asystent operatora dźwięku Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[08] Operator dźwięku X* niewidomych i słabowidzących 313[09] Realizator dźwięku 2* niewidomych i słabowidzących 314 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa 314[01] Technik nawigator morski gospodarki X* 2* 314[02] Technik żeglugi śródlądowej transportu, gospodarki X* 2* 314[03] Technik mechanik okrętowy gospodarki X* 2* 314[04] Technik rybołówstwa morskiego rybołówstwa, gospodarki X* 2* 314[05] Technik mechanik lotniczy transportu X* 2,5* 314[06] Technik awionik transportu X* 2,5* 315 Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy pracy 1,5 315[02] Technik pożarnictwa wewnętrznych 32 Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 321 Technicy nauk biologicznych i rolniczych 321[01] Technik hodowca koni rolnictwa X X [02] Technik leśnik środowiska X X 2 321[03] Technik ogrodnik rolnictwa X X 2 321[04] Technik pszczelarz rolnictwa X X 2 321[05] Technik rolnik rolnictwa X X 2 10/1,5 321[06] Technik rybactwa śródlądowego rolnictwa, rybołówstwa X X 2 321[07] Technik architektury krajobrazu środowiska, rozwoju wsi X X 2 6/1 321 [09] Technik technologii żywności rynków rolnych X X 2 10/1,5 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego rozwoju wsi X X 2 10/1,5 13/1 321[12] Technik przetwórstwa mleczarskiego rynków rolnych X X 2 10/1,5 322 Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) 322[01] Asystentka stomatologiczna zdrowia 1 322[03] Higienistka stomatologiczna zdrowia 322[05] Ortoptystka zdrowia 2*

5 322[06] Ratownik medyczny zdrowia 2* 322[09] Technik dentystyczny zdrowia 2,5* 322[10] Technik farmaceutyczny zdrowia 2* 322[12] Technik masażysta zdrowia X* 2 niewidomych i słabowidzących 322[13] Technik ortopeda zdrowia 322[14] Technik weterynarii rolnictwa 322[15] Terapeuta zajęciowy zdrowia 2* 322[16] Technik optyk gospodarki X 2 322[17] Protetyk słuchu zdrowia 2 322[18] Technik elektroniki medycznej zdrowia 2 3/1 322[19] Technik elektroradiolog zdrowia 2* 322[20] Dietetyk zdrowia 2* 322[21] Opiekunka dziecięca zdrowia 2 11/1 34 Pracownicy pozostałych specjalności 341 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych 341[01] Technik agrobiznesu rolnictwa, rynków rolnych X X 2 2/1 10/1 341[02] Technik ekonomista finansów publicznych X 2 2/1 341 [03] Technik handlowiec gospodarki X X 2 2/1 341 [04] Technik hotelarstwa turystyki X 2 13/1 341[05] Technik obsługi turystycznej turystyki X 2 13/1 341 [07] Technik organizacji usług gastronomicznych turystyki, rynków rolnych X 2 13/1 341 [08] Technik turystyki wiejskiej turystyki, rozwoju wsi X 2 13/1 342 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi 342[01] Technik organizacji reklamy gospodarki 2 2/1 14/1 342[02] Technik spedytor 342[03] Technik eksploatacji portów i terminali 342[04] Technik logistyk transportu, gospodarki transportu, gospodarki transportu, gospodarki X 2 12/1 342[05] Technik transportu drogowego transportu X Średni personel biurowy 343[01] Technik administracji administracji publicznej 2 2/1 346 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej zabezpieczenia społecznego 1 346[03] Opiekunka środowiskowa zabezpieczenia społecznego 1 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej zabezpieczenia społecznego 347 Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 347[01] Aktor cyrkowy X 347[02] Aktor scen muzycznych 347[03] Animator kultury 347[04] Muzyk Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne 347[07] Plastyk 347[08] Tancerz 347[09] Florysta 348 Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji

6 naukowej 348[01] Bibliotekarz 348[02] Technik archiwista 2 2/1 348[03] Technik informacji naukowej nauki 2 14/1 4 Pracownicy biurowi 41 Pracownicy obsługi biurowej 412 Pracownicy do spraw finansowostatystycznych 412[01] Technik rachunkowości finansów publicznych 2 2/1 419 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 419[01] Technik prac biurowych administracji publicznej X* 2 2/1 niewidomych i słabowidzących 42 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 421 Pracownicy obrotu pieniężnego 421[02] Technik usług pocztowych i finansowych łączności 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 51 Pracownicy usług osobistych i ochrony 512 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 512[01] Kelner turystyki, rynków rolnych 512[02] Kucharz turystyki, rynków rolnych X X 2 512[05] Kucharz małej gastronomii turystyki, rynków rolnych Pracownicy opieki osobistej i 513[02] Opiekun medyczny zdrowia 1 2* * Kształcenie wyłącznie w szkołach dla dorosłych 514 Pozostali pracownicy usług osobistych 514[01] Fryzjer gospodarki 3 514[02] Technik usług fryzjerskich gospodarki X X 2 13/1 514[03] Technik usług kosmetycznych gospodarki 2 13/1 515 Pracownicy usług ochrony 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia wewnętrznych 52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 522 Sprzedawcy i demonstratorzy 522[01] Sprzedawca gospodarki [02] Technik księgarstwa 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 61 Rolnicy 612 Hodowcy zwierząt i X 2 13/1 612[01] Pszczelarz rolnictwa Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 613[01] Rolnik rolnictwa 62 Ogrodnicy 621 Ogrodnicy 621[01] Ogrodnik rolnictwa Leśnicy i rybacy 632 Rybacy śródlądowi 632[01] Rybak śródlądowy rolnictwa, rybołówstwa Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 71 Górnicy i robotnicy budowlani 711 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 711[02] Górnik eksploatacji podziemnej gospodarki 711[03] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż gospodarki 711[04] Kamieniarz 3

7 712 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i 712[01] Betoniarzzbrojarz 712[02] Cieśla [03] Monter budownictwa wodnego gospodarki wodnej 2 712[04] Monter konstrukcji budowlanych 712[05] Monter nawierzchni kolejowej transportu [06] Murarz 712[07] Renowator zabytków architektury 712[08] Zdun Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i 713[01] Dekarz 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[03] Monter sieci komunalnych 713[04] Monter systemów rurociągowych gospodarki 2 713[05] Posadzkarz [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[07] Monter instalacji gazowych gospodarki 3 713[08] Monter izolacji budowlanych 714 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 714[01] Malarztapeciarz [02] Kominiarz gospodarki 2 714[03] Lakiernik gospodarki Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i 721[01] Blacharz gospodarki 2 721[02] Monter kadłubów okrętowych gospodarki 2 721[03] Blacharz samochodowy gospodarki 3 721[04] Modelarz odlewniczy gospodarki Kowale, ślusarze i 722[02] Operator obrabiarek skrawających gospodarki 722[03] Ślusarz gospodarki [04] Kowal gospodarki Mechanicy maszyn i urządzeń 723[02] Mechanikmonter maszyn i urządzeń gospodarki 723[03] Mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych rolnictwa 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych gospodarki 723[05] Monterinstalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim rozwoju wsi

8 724 Elektrycy 724[01] Elektryk gospodarki 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych gospodarki 724[05] Elektromechanik gospodarki Monterzy elektronicy i 725[01] Monterelektronik gospodarki 725[02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych łączności 725[03] Monter mechatronik gospodarki [01] Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych gospodarki 3 731[02] Monter instrumentów muzycznych 731[03] Mechanik precyzyjny gospodarki 3 731[04] Optykmechanik gospodarki 3 731[05] Zegarmistrz gospodarki 3 731[06] Złotnikjubiler gospodarki 734 Robotnicy poligraficzni i 734[02] Introligator 74 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 741 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 741[01] Cukiernik rynków rolnych 741[02] Piekarz rynków rolnych 741[03] Rzeźnikwędliniarz rolnictwa, rynków rolnych 742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i 742[01] Stolarz gospodarki 3 742[02] Koszykarzplecionkarz gospodarki Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i 743[01] Krawiec gospodarki 743[02] Kuśnierz gospodarki 3 743[03] Tapicer gospodarki 3 743[04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych gospodarki Robotnicy obróbki skóry 744[01] Kaletnik gospodarki 3 744[02] Obuwnik gospodarki 744[03] Garbarz skór gospodarki 3 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i 811[01] Górnik eksploatacji otworowej gospodarki 812 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i 812[01] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej gospodarki 3 812[02] Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych gospodarki 3 812[03] Operator maszyn i urządzeń odlewniczych gospodarki Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i 813[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego gospodarki 2 813[02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego gospodarki Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego

9 815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego gospodarki 2 82 Operatorzy i monterzy maszyn 825 Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczoprzetwórczych 825[01] Drukarz 826 Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 826[01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym gospodarki [01] Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego rynków rolnych 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 833 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i 833[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych transportu [02] Operator maszyn leśnych środowiska 2 9 Pracownicy przy pracach prostych 91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej turystyki 3* Kontakt ReklamaCopyright NetTAX upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz.U.07.24.860 2008-08-22 zm. Dz.U.2008.44.90 200-04-28 zm. Dz.U.200.60.74 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość

INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość INFORMACJE O ZAWODACH - Syntea Mój zawód moja przyszłość Syntea Mój zawód moja przyszłość - zawiera bardzo wiele czytelnych, łatwych w odbiorze informacji http://mzmp.syntea.pl/wp-content/uploads/sites/7/2016/01/karty-zawod%c3%b3w.pdf

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego

INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego INFORMACJE O ZAWODACH- Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego zawiera informacje o zawodach, do których można przygotować się w zasadniczej szkole zawodowej

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2010 r. Warszawa, wrzesień 2010 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r.

Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Załącznik 1 Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu 1 2 3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA ABSOLWENTÓW TECHNIKÓW I SZKÓŁ POLICEALNYCH Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (012) 61 81 201, 202, 203 fax: (012) 61 81 200 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 554 UCHWAŁA NR V/51/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 8 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/165/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

Symbol cyfrowy. 1 Betoniarz zbrojarz /5201/SZ/MEN/ /ZSiPKZ/2012

Symbol cyfrowy. 1 Betoniarz zbrojarz /5201/SZ/MEN/ /ZSiPKZ/2012 Zarządzenie Nr 13a/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów nauczania w Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r. INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę za wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r.)

z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r.) Dz.U.04.114.1195 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z dnia 19 maja 2004 r.) Na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 3519 UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3

MIASTO WROCŁAW NOVA CENTRUM EDUKACYJNE NOVA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 62,7 81,0 32,0 68,3 "NOVA" CENTRUM EDUKACYJNE "NOVA" POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA WE WROCŁAWIU 1 311[24] TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA 3 1 33,3% 2 315[01] TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2 2 100,0% 3 412[01] TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY

SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW PRACODAWCY DLA SZKOŁY organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 1 I. WSTĘP Zadaniem nowoczesnej szkoły zawodowej jest przygotowanie przyszłego

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1989 UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 202 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

BIAŁA PODLASKA. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe BIAŁA PODLASKA Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Zespół Szkół Zawodowych Nr

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów dwuletnich i trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych Informacja wstępna o wynikach Warszawa sierpień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 21 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 75,6

MIASTO WROCŁAW OŚWIATA SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI OŚWIATA DLA DOROSŁYCH 75,6 "OŚWIATA" SPÓŁDZIELNIA PRACY - SZKOŁY POLICEALNE WE WROCŁAWIU POLICEALNE STUDIUM FRYZJERSTWA I KOSMETYKI "OŚWIATA" DLA DOROSŁYCH 1 514[02] TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 8 6 75,0% 2 514[03] TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 999 UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia Wykazu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 3 119 Kraków tel. (12) 61 81 21, 22, 23 fax: (12) 61 81 2 e-mail: oke@oke.krakow.pl www.oke.krakow.pl SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo