KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie, oraz wskazuje ministrów, na których wniosek zawody zostały wprowadzone do klasyfikacji. Klasyfikacja wskazuje także okres kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej, w tym skrócony okres kształcenia w szkole policealnej na podbudowie określonego profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym. Zawody objęte klasyfikacją zostały ujęte w grupy wielkie, duże i średnie, zgodnie z podziałem zawodów ustalonym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, określonej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 728). W klasyfikacji ujęto zawody w obszarach grup wielkich od 3 do 8 oraz z grupy wielkiej 9 zawód pracownik pomocniczy obstugi hotelowej, przewidziany do kształcenia wyłącznie dla osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Symbol cyfrowy zawodu przyjęty w klasyfikacji jest zgodny z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy w zakresie pierwszych trzech cyfr. Pierwsza cyfra wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie wielkiej. Druga cyfra w połączeniu z pierwszą oznacza, że zawód występuje w grupie dużej. Trzecia cyfra w połączeniu z dwiema pierwszymi wskazuje, że zawód został sklasyfikowany w grupie średniej. Czwarta i piąta cyfra, stanowiące drugi człon symbolu cyfrowego zawodu, oznacza miejsce zawodu w grupie średniej, zgodnie z symbolem cyfrowym zawodu przyjętym w dotychczasowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dla uproszczenia w klasyfikacji przyjęto tradycyjne nazwy zawodów rodzaju męskiego, nazwy zaś rodzaju żeńskiego zastosowano tylko w niektórych zawodach, wyraźnie zdominowanych przez kobiety. Nie powinno to mieć wpływu na klasyfikowanie osób do określonych zawodów. Objaśnienia symboli G LO LP LU SP T TU ZSZ gimnazjum trzyletnie liceum ogólnokształcące trzyletnie liceum profilowane dwuletnie liceum uzupełniające szkoła policealna czteroletnie technikum trzyletnie technikum uzupełniające zasadnicza szkoła zawodowa * zastrzeżenie wyłączności kształcenia w danym rodzaju szkoły Dla oznaczenia typu szkoły, w którym może odbywać się kształcenie, przyjęto znak "x" w przypadku technikum i technikum uzupełniającego. W przypadku zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej wskazano długość okresu kształcenia w latach, z tym że w przypadku szkoły policealnej o skróconym okresie kształcenia wskazano numer profilu kształcenia ogólnozawodowego i długość okresu kształcenia w latach. W klasyfikacji przyjęto następujące oznaczenia dla profili kształcenia ogólnozawodowego w liceach profilowanych Numer profilu Nazwa profilu 1 chemiczne badanie środowiska 2 ekonomicznoadministracyjny 3 elektroniczny 4 elektrotechniczny 5 kreowanie ubiorów 6 kształtowanie środowiska 7 leśnictwo i technologia drewna 8 mechaniczne techniki wytwarzania 9 mechatroniczny 10 rolniczospożywczy 11 socjalny 12 transportowospedycyjny 13 usługowogospodarczy 14 zarządzanie informacją Struktura klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Symbol cyfrowy i nazwa grupy wielkiej Symbole cyfrowe i nazwy grup wyodrębnionych w ramach grupy wielkiej Liczba zawodów ujętych w grupie średniej grupy duże grupy średnie 3. Technicy i inny średni personel Średni personel techniczny 311. Technicy Techniczny personel obsługi komputerów i Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i 6

2 lotnictwa 315. Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 321. Technicy nauk biologicznych i rolniczych Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) Pracownicy pozostałych specjalności 341. Pracownicy do spraw finansowych i handlowych Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi Średni personel biurowy Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej 3 4. Pracownicy biurowi 41. Pracownicy obsługi biurowej 412. Pracownicy do spraw finansowostatystycznych Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 421. Pracownicy obrotu pieniężnego 1 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 51. Pracownicy usług osobistych i ochrony 512. Pracownicy usług domowych i gastronomicznych Pracownicy opieki osobistej i Pozostali pracownicy usług osobistych Pracownicy usług ochrony Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 522. Sprzedawcy i demonstratorzy 2 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 61. Rolnicy 612. Hodowcy zwierząt i Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej Ogrodnicy 621. Ogrodnicy Leśnicy i rybacy 632. Rybacy śródlądowi 1 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 71. Górnicy i robotnicy budowlani 711. Górnicy i robotnicy obróbki kamienia Robotnicy budowlani robót stanu surowego i Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 72. Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń 721. Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i Kowale, ślusarze i Mechanicy maszyn i urządzeń Elektrycy Monterzy elektronicy i Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i 731. Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych Robotnicy poligraficzni i Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 741. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i Robotnicy obróbki skóry 3 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 81. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 811. Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego Operatorzy i monterzy maszyn 825. Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczoprzetwórczych Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Kierowcy i operatorzy pojazdów 833. Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i 2 9. Pracownicy przy pracach prostych 91. Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 913. Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 1 Razem 202 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA

3 Typy szkół Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu Minister właściwy do spraw: T TU SP (okres kształcenia w latach) SP (numer profilu/ okres kształcenia w latach) dla absolwentów ZSZ (okres kształcenia w latach) Uwagi G ZSZ LO, LP, T, LU,TU LP G Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych Podbudowa 6 klas szkoły muzycznej 311[02] Technik analityk gospodarki X 2 1/1 311[04] Technik budownictwa X X 2 6/1,5 311[05] Technik budownictwa okrętowego gospodarki X X 2 311[06] Technik dróg i mostów kolejowych transportu X X 2 311[07] Technik elektronik gospodarki X X 2 311[08] Technik elektryk gospodarki X X 2 3/1 9/1 4/1 9/1 311[09] Technik garbarz gospodarki X X 2 311[10] Technik geodeta administracji publicznej 311[11] Technik geofizyk środowiska 311[12] Technik geolog środowiska 311[13] Technik górnictwa odkrywkowego gospodarki X X 2 311[14] Technik górnictwa otworowego gospodarki X X 2 311[15] Technik górnictwa podziemnego gospodarki X X 2 311[16] Technik hutnik gospodarki X X 311[17] Technik hydrolog środowiska 311[18] Technik instrumentów muzycznych X X 2 311[19] Technik inżynierii środowiska i melioracji rozwoju wsi X 2 6/1 311[20] Technik mechanik gospodarki X X 2 8/1 311[22] Technik mechanizacji rolnictwa rolnictwa, rozwoju wsi X X 2 8/1 311[23] Technik meteorolog środowiska 311[24] Technik ochrony środowiska środowiska X 2 1/1 6/1 311[25] Technik obuwnik gospodarki X X 2 311[26] Technik odlewnik gospodarki X X 311[27] Technik papiernictwa gospodarki 311[28] Technik poligraf X X 2 14/1,5 311[30] Technik technologii ceramicznej gospodarki X X 2 311[31] Technik technologii chemicznej gospodarki X X 2 1/1 311[32] Technik technologii drewna gospodarki X X 2 7/1 311[33] Technik technologii szkła gospodarki X X 2 311[34] Technik technologii odzieży gospodarki X X 2 5/1 311[35] Technik technologii wyrobów skórzanych gospodarki X X 2 5/1 311[37] Technik telekomunikacji łączności X X 2 3/1 311[38] Technik transportu kolejowego transportu 311[39] Technik urządzeń sanitarnych X X 2 311[40] Technik wiertnik środowiska 311[41] Technik włókiennik gospodarki X X 2 5/1 311[42] Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych gospodarki X X 2 5/1

4 311[45] Technik drogownictwa transportu X X 2 311[46] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym transportu 311[47] Technik elektroenergetyk transportu szynowego transportu 311[49] Technik budownictwa wodnego gospodarki wodnej X X 2 311[50] Technik mechatronik gospodarki X X 2 9/1 311[51] Technik cyfrowych procesów graficznych 311[52] Technik pojazdów samochodowych transportu X X Techniczny personel obsługi komputerów i 312[01] Technik informatyk informatyzacji X 2 14/1 312[02] Technik teleinformatyk łączności X* 2* 313 Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego 313[01] Fototechnik gospodarki X X 2 313[04] Technik urządzeń audiowizualnych X 2 3/1 313[05] Fotograf gospodarki 2 313[06] Asystent operatora dźwięku Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne 313[07] Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej 313[08] Operator dźwięku X* niewidomych i słabowidzących 313[09] Realizator dźwięku 2* niewidomych i słabowidzących 314 Pracownicy transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa 314[01] Technik nawigator morski gospodarki X* 2* 314[02] Technik żeglugi śródlądowej transportu, gospodarki X* 2* 314[03] Technik mechanik okrętowy gospodarki X* 2* 314[04] Technik rybołówstwa morskiego rybołówstwa, gospodarki X* 2* 314[05] Technik mechanik lotniczy transportu X* 2,5* 314[06] Technik awionik transportu X* 2,5* 315 Inspektorzy bezpieczeństwa i jakości 315[01] Technik bezpieczeństwa i higieny pracy pracy 1,5 315[02] Technik pożarnictwa wewnętrznych 32 Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 321 Technicy nauk biologicznych i rolniczych 321[01] Technik hodowca koni rolnictwa X X [02] Technik leśnik środowiska X X 2 321[03] Technik ogrodnik rolnictwa X X 2 321[04] Technik pszczelarz rolnictwa X X 2 321[05] Technik rolnik rolnictwa X X 2 10/1,5 321[06] Technik rybactwa śródlądowego rolnictwa, rybołówstwa X X 2 321[07] Technik architektury krajobrazu środowiska, rozwoju wsi X X 2 6/1 321 [09] Technik technologii żywności rynków rolnych X X 2 10/1,5 321[10] Technik żywienia i gospodarstwa domowego rozwoju wsi X X 2 10/1,5 13/1 321[12] Technik przetwórstwa mleczarskiego rynków rolnych X X 2 10/1,5 322 Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątkiem pielęgniarek i położnych) 322[01] Asystentka stomatologiczna zdrowia 1 322[03] Higienistka stomatologiczna zdrowia 322[05] Ortoptystka zdrowia 2*

5 322[06] Ratownik medyczny zdrowia 2* 322[09] Technik dentystyczny zdrowia 2,5* 322[10] Technik farmaceutyczny zdrowia 2* 322[12] Technik masażysta zdrowia X* 2 niewidomych i słabowidzących 322[13] Technik ortopeda zdrowia 322[14] Technik weterynarii rolnictwa 322[15] Terapeuta zajęciowy zdrowia 2* 322[16] Technik optyk gospodarki X 2 322[17] Protetyk słuchu zdrowia 2 322[18] Technik elektroniki medycznej zdrowia 2 3/1 322[19] Technik elektroradiolog zdrowia 2* 322[20] Dietetyk zdrowia 2* 322[21] Opiekunka dziecięca zdrowia 2 11/1 34 Pracownicy pozostałych specjalności 341 Pracownicy do spraw finansowych i handlowych 341[01] Technik agrobiznesu rolnictwa, rynków rolnych X X 2 2/1 10/1 341[02] Technik ekonomista finansów publicznych X 2 2/1 341 [03] Technik handlowiec gospodarki X X 2 2/1 341 [04] Technik hotelarstwa turystyki X 2 13/1 341[05] Technik obsługi turystycznej turystyki X 2 13/1 341 [07] Technik organizacji usług gastronomicznych turystyki, rynków rolnych X 2 13/1 341 [08] Technik turystyki wiejskiej turystyki, rozwoju wsi X 2 13/1 342 Agenci biur pomagających w prowadzeniu działalności gospodarczej i pośrednicy handlowi 342[01] Technik organizacji reklamy gospodarki 2 2/1 14/1 342[02] Technik spedytor 342[03] Technik eksploatacji portów i terminali 342[04] Technik logistyk transportu, gospodarki transportu, gospodarki transportu, gospodarki X 2 12/1 342[05] Technik transportu drogowego transportu X Średni personel biurowy 343[01] Technik administracji administracji publicznej 2 2/1 346 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 346[02] Asystent osoby niepełnosprawnej zabezpieczenia społecznego 1 346[03] Opiekunka środowiskowa zabezpieczenia społecznego 1 346[04] Opiekun w domu pomocy społecznej zabezpieczenia społecznego 347 Pracownicy działalności artystycznej, rozrywki i sportu 347[01] Aktor cyrkowy X 347[02] Aktor scen muzycznych 347[03] Animator kultury 347[04] Muzyk Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne 347[07] Plastyk 347[08] Tancerz 347[09] Florysta 348 Pracownicy archiwów, bibliotek i informacji

6 naukowej 348[01] Bibliotekarz 348[02] Technik archiwista 2 2/1 348[03] Technik informacji naukowej nauki 2 14/1 4 Pracownicy biurowi 41 Pracownicy obsługi biurowej 412 Pracownicy do spraw finansowostatystycznych 412[01] Technik rachunkowości finansów publicznych 2 2/1 419 Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani 419[01] Technik prac biurowych administracji publicznej X* 2 2/1 niewidomych i słabowidzących 42 Pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi klientów 421 Pracownicy obrotu pieniężnego 421[02] Technik usług pocztowych i finansowych łączności 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 51 Pracownicy usług osobistych i ochrony 512 Pracownicy usług domowych i gastronomicznych 512[01] Kelner turystyki, rynków rolnych 512[02] Kucharz turystyki, rynków rolnych X X 2 512[05] Kucharz małej gastronomii turystyki, rynków rolnych Pracownicy opieki osobistej i 513[02] Opiekun medyczny zdrowia 1 2* * Kształcenie wyłącznie w szkołach dla dorosłych 514 Pozostali pracownicy usług osobistych 514[01] Fryzjer gospodarki 3 514[02] Technik usług fryzjerskich gospodarki X X 2 13/1 514[03] Technik usług kosmetycznych gospodarki 2 13/1 515 Pracownicy usług ochrony 515[01] Technik ochrony fizycznej osób i mienia wewnętrznych 52 Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy 522 Sprzedawcy i demonstratorzy 522[01] Sprzedawca gospodarki [02] Technik księgarstwa 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 61 Rolnicy 612 Hodowcy zwierząt i X 2 13/1 612[01] Pszczelarz rolnictwa Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 613[01] Rolnik rolnictwa 62 Ogrodnicy 621 Ogrodnicy 621[01] Ogrodnik rolnictwa Leśnicy i rybacy 632 Rybacy śródlądowi 632[01] Rybak śródlądowy rolnictwa, rybołówstwa Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 71 Górnicy i robotnicy budowlani 711 Górnicy i robotnicy obróbki kamienia 711[02] Górnik eksploatacji podziemnej gospodarki 711[03] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż gospodarki 711[04] Kamieniarz 3

7 712 Robotnicy budowlani robót stanu surowego i 712[01] Betoniarzzbrojarz 712[02] Cieśla [03] Monter budownictwa wodnego gospodarki wodnej 2 712[04] Monter konstrukcji budowlanych 712[05] Monter nawierzchni kolejowej transportu [06] Murarz 712[07] Renowator zabytków architektury 712[08] Zdun Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i 713[01] Dekarz 713[02] Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 713[03] Monter sieci komunalnych 713[04] Monter systemów rurociągowych gospodarki 2 713[05] Posadzkarz [06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[07] Monter instalacji gazowych gospodarki 3 713[08] Monter izolacji budowlanych 714 Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i 714[01] Malarztapeciarz [02] Kominiarz gospodarki 2 714[03] Lakiernik gospodarki Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i 721[01] Blacharz gospodarki 2 721[02] Monter kadłubów okrętowych gospodarki 2 721[03] Blacharz samochodowy gospodarki 3 721[04] Modelarz odlewniczy gospodarki Kowale, ślusarze i 722[02] Operator obrabiarek skrawających gospodarki 722[03] Ślusarz gospodarki [04] Kowal gospodarki Mechanicy maszyn i urządzeń 723[02] Mechanikmonter maszyn i urządzeń gospodarki 723[03] Mechanikoperator pojazdów i maszyn rolniczych rolnictwa 723[04] Mechanik pojazdów samochodowych gospodarki 723[05] Monterinstalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim rozwoju wsi

8 724 Elektrycy 724[01] Elektryk gospodarki 724[02] Elektromechanik pojazdów samochodowych gospodarki 724[05] Elektromechanik gospodarki Monterzy elektronicy i 725[01] Monterelektronik gospodarki 725[02] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych łączności 725[03] Monter mechatronik gospodarki [01] Robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy poligraficzni i Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych gospodarki 3 731[02] Monter instrumentów muzycznych 731[03] Mechanik precyzyjny gospodarki 3 731[04] Optykmechanik gospodarki 3 731[05] Zegarmistrz gospodarki 3 731[06] Złotnikjubiler gospodarki 734 Robotnicy poligraficzni i 734[02] Introligator 74 Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 741 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym 741[01] Cukiernik rynków rolnych 741[02] Piekarz rynków rolnych 741[03] Rzeźnikwędliniarz rolnictwa, rynków rolnych 742 Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i 742[01] Stolarz gospodarki 3 742[02] Koszykarzplecionkarz gospodarki Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i 743[01] Krawiec gospodarki 743[02] Kuśnierz gospodarki 3 743[03] Tapicer gospodarki 3 743[04] Rękodzielnik wyrobów włókienniczych gospodarki Robotnicy obróbki skóry 744[01] Kaletnik gospodarki 3 744[02] Obuwnik gospodarki 744[03] Garbarz skór gospodarki 3 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i 811[01] Górnik eksploatacji otworowej gospodarki 812 Operatorzy maszyn i urządzeń hutniczych i 812[01] Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej gospodarki 3 812[02] Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych gospodarki 3 812[03] Operator maszyn i urządzeń odlewniczych gospodarki Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i 813[01] Operator urządzeń przemysłu ceramicznego gospodarki 2 813[02] Operator urządzeń przemysłu szklarskiego gospodarki Operatorzy urządzeń przemysłu chemicznego

9 815[01] Operator urządzeń przemysłu chemicznego gospodarki 2 82 Operatorzy i monterzy maszyn 825 Operatorzy maszyn poligraficznych i papierniczoprzetwórczych 825[01] Drukarz 826 Operatorzy maszyn w przemyśle włókienniczym 826[01] Operator maszyn w przemyśle włókienniczym gospodarki [01] Operatorzy maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego rynków rolnych 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 833 Operatorzy pojazdów wolnobieżnych i 833[01] Mechanik maszyn i urządzeń drogowych transportu [02] Operator maszyn leśnych środowiska 2 9 Pracownicy przy pracach prostych 91 Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 913 Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki 913[01] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej turystyki 3* Kontakt ReklamaCopyright NetTAX upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Lublin, kwiecień 2015 Spis treści 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

KOD ZAWÓD KL. RYZYKA KOD ZAWÓD KL. RYZYKA

KOD ZAWÓD KL. RYZYKA KOD ZAWÓD KL. RYZYKA Klasy ryzyka dla zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 004 r. (Dz.U. Nr 65, poz. 644), zmienionej rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce INFORMATOR 2012/2013 SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce 2013 wydanie 3 2 Wstęp Po raz trzeci, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM listopad 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo