(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2130126. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08743875."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 11/14 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2012/08 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: Samoregulujące się urządzenie przetwarzające (30) Pierwszeństwo: US (43) Zgłoszenie ogłoszono: w Europejskim Biuletynie Patentowym nr 2009/50 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 2012/10 (73) Uprawniony z patentu: Microsoft Corporation, Redmond, US (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 KOHULAN GUNABALASUBRAMANIAM, Redmond, US MUKESH KARKI, Redmond, US NARAYANAN PARTHASARATHY, Redmond, US BOHDAN RACIBORSKI, Redmond, US (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Marek Łazewski LDS ŁAZEWSKI DEPO I WSPÓLNICY SP.K. ul. Mysłowicka Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 1 Samoregulujące się urządzenie przetwarzające EP B1 Z Opis STAN TECHNIKI [0001] Niektóre urządzenia przetwarzające, jak na przykład komputery osobiste (PC), posiadają wbudowane narzędzia do utrzymywania urządzenia przetwarzającego w odpowiednim stanie. Ogólnie mówiąc, narzędzia wbudowane wystarczają dla osobnego zaspokojenia podstawowych potrzeb konserwacyjnych zaś do właściwego ich stosowania mogą wymagać zaawansowanego poziomu znajomości komputerów. Typowo, użytkownicy urządzenia przetwarzającego nie zajmują się skonfigurowaniem wbudowanych narzędzi do czasu, gdy urządzenie przetwarzające zawiedzie, lub utracone zostaną dane. Ponadto, użytkownicy urządzenia przetwarzającego mogą zainstalować programy użytkowe powodujące niestabilność systemu operacyjnego urządzenia. Kiedy urządzenie przetwarzające staje się niestabilne lub nie uruchamia się prawidłowo ze względu na niestabilność programu użytkowego, problemy z konfiguracją sprzętu, utratę danych, błąd ludzki lub ze względu na inne problemy, użytkownik urządzenia przetwarzającego może skontaktować się z producentem urządzenia przetwarzającego, twórcami programów użytkowych lub z innym personelem wsparcia technicznego, zwiększając koszty takiego wsparcia. Ponadto, zakłócona może zostać dostępność systemu, gdyż może on być niedostępny do czasu, gdy personel wsparcia pomyślnie rozwiąże problem lub problemy, lub do czasu, gdy urządzenie przetwarzające zostanie odesłane z powrotem, po wysłaniu go do naprawy na zewnątrz. [0002] W US ujawniono komputerowy program narzędziowy do automatycznego monitorowania zmian plików konfiguracyjnych przechowywanych na dysku twardym komputera. W wypadku wykrycia zmiany, informowany jest użytkownik. [0003] Ponadto, w US ujawniono urządzenie zapasowe z danymi ładowania początkowego do automatycznego przywracania plików w wybranym przez użytkownika systemie, który ma być monitorowany i utrzymywany w sprawności. [0004] Tak więc, celem niniejszego wynalazku jest poprawa bezpieczeństwa danych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony integralności systemu przed utratą danych. ISTOTA WYNALAZKU [0005] Niniejsze podsumowanie ma na celu przedstawienie w uproszczonej formie przeglądu koncepcji, które opisane są dokładniej poniżej, w sekcji opisu szczegółowego. Podsumowanie niniejsze nie ma na celu przedstawienia kluczowych lub istotnych cech przedmiotu zastrzeżeń, ani nie powinno być rozumiane w sposób ograniczający zakres przedmiotu zastrzeżeń.

3 [0006] Prawie wszystkie problemy, z jakimi spotykają się dzisiaj użytkownicy urządzeń przetwarzających, z wyjątkiem awarii sprzętowych, mogą być wynikiem zapisania zmiany w stanie systemu urządzenia przetwarzającego w urządzeniu pamięci trwałej. Na przykład, urządzenie przetwarzające może działać wadliwie w późniejszym czasie, gdy zmiana zostanie odczytana. W przeciwieństwie do tego, urządzenia przetwarzające posiadające tylko pamięci nietrwałe, lub pamięci trwałe tylko do odczytu ogólnie mówiąc, nie mogą zawieść ze względu na zmianę w systemie, ponieważ zmiana taka nie będzie trwała. Warianty wynalazku zgodne z przedmiotem niniejszego ujawnienia mogą zapisać zmianę w stanie systemu urządzenia przetwarzającego, lub zmianę innych danych urządzenia przetwarzającego w pamięci trwałej. [0007] W wariantach wynalazku zgodnych z przedmiotem niniejszego ujawnienia dostarczone może być samoregulujące się urządzenie przetwarzające. Takim urządzeniem przetwarzającym może być komputer osobisty (PC), laptop, lub inne urządzenie przetwarzające. Urządzenie przetwarzające może oferować pewną liczbę usług do ochrony urządzenia przetwarzającego i danych w nim przechowywanych, oraz może oferować usługi przywracania jego właściwego stanu po awarii. [0008] Warianty urządzenia przetwarzającego mogą oferować usługi ochrony obejmujące (ale do nich nieograniczone) ochronę antywirusową, ochronę przez szkodliwym oprogramowaniem, ochronę ściany ogniowej (firewall), usługi zarządzania poprawkami bezpieczeństwa, lub inne usługi ochronne. Ponadto, urządzenie przetwarzające oferować może usługi kopii zapasowej do tworzenia kopii zapasowej i przywracania plików użytkownika, plików systemowych, informacji o konfiguracji oraz innych informacji o konfiguracji. Urządzenie przetwarzające może sprawdzać lub monitorować warunki charakterystyki operacyjnej urządzenia oraz może wykonywać działania w celu poprawy charakterystyki operacyjnej w oparciu o sprawdzone lub monitorowane warunki charakterystyki operacyjnej. Urządzenie przetwarzające może monitorować zmiany konfiguracji lub zmiany w plikach oraz może dostarczać użytkownikowi możliwość decydowania o utrzymaniu lub wycofaniu zmiany w konfiguracji i/lub zmiany w plikach dla poszczególnych programów użytkowych lub dla całego systemu. Na przykład, w niektórych wariantach niniejszego wynalazku, użytkownik może mieć możliwość utrzymania lub wycofania zmiany w konfiguracji i/lub zmiany w plikach podczas ładowania systemu operacyjnego, logowania użytkownika, wylogowywania użytkownika, oraz podczas kończenia pracy systemu. [0009] Niektóre warianty urządzenia przetwarzającego mogą zawierać przycisk lub przełącznik przywracania, którego wybranie lub przyciśniecie może powodować przywracanie właściwego stanu urządzenia przetwarzającego ze stanu awarii, lub może spowodować, że urządzenie przetwarzające wygeneruje dla użytkownika podpowiedzi, co do typu lub typów informacji, które mają być przywracane. Różne warianty urządzenia przetwarzającego mogą automatycznie wykrywać niestabilności i mogą automatycznie próbować usuwać możliwe przyczyny tych niestabilności. Niektóre warianty urządzenia przetwarzającego mogą zawierać

4 dodatkowy zestaw układów scalonych (chipset) lub kod oprogramowania sprzętowego (na przykład BIOS, Basic Input Output System, lub inny kod oprogramowania sprzętowego), które mogą oferować usługi wykonywania kopii zapasowej i przywracania systemu, kiedy urządzenie przetwarzające nie może być w inny sposób przywrócone ze stanu awarii. Niniejszy wynalazek określony jest szczegółowo w dołączonych zastrzeżeniach niezależnych od 1 do 6. RYSUNKI [0010] W celu wyjaśnienia sposobu, w jaki wymienione powyżej jak i inne zalety i cechy mogą zostać uzyskane, poniżej dostarczony jest bardziej szczegółowy opis, który będzie odnosił się do konkretnych wariantów wynalazku, które przedstawione są na załączonych rysunkach. Wykonania niniejszego wynalazku zostaną opisane i wyjaśnione bardziej szczegółowo i konkretnie przy pomocy załączonych rysunków, rozumiejąc, że rysunki te przedstawiają jedynie typowe warianty niniejszego wynalazku i tym samym nie mogą być interpretowane w sposób ograniczający jego zakres. [0011] Fig. 1A i 1B są funkcyjnymi schematami blokowymi przedstawiającymi przykładowe urządzenie przetwarzające, które może być użyte w wykonaniach zgodnych z przedmiotem niniejszego ujawnienia. [0012] Fig. 2A i 2B są diagramami przykładowego sposobu dostarczania usług ochronnych i automatycznych aktualizacji oraz do utrzymania lub usuwania zmian. [0013] Fig. 3 jest diagramem przykładowego sposobu zarządzania kopią zapasową ustawień i plików systemu, oraz sposobu dostarczania możliwości przywracania plików z poprzedniej sesji. [0014] Fig. 4 jest diagramem przykładowego sposobu wykrywania niestabilności i automatycznej próby usuwania niestabilności, jak również dostarczania możliwości przywracania plików. [0015] Fig. 5 jest diagramem przykładowego sposobu monitorowania charakterystyki operacyjnej urządzenia przetwarzającego i automatycznego podejmowania działania w celu poprawy tej charakterystyki. [0016] Fig. 6A i 6B są diagramami przykładowego sposobu monitorowania zmian w plikach i katalogach, oraz utrzymania lub usuwania zaobserwowanych zmian. [0017] Fig. 7A i 7B są diagramami przykładowego sposobu wykonywania działań naprawczych po wybraniu lub przyciśnięciu przycisku przywracania. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYNALAZKU [0018] Poniżej omówione są szczegółowo warianty wynalazku. Należy pamiętać, że omówienie konkretnych wykonań jest przedstawione jedynie w celach ilustracyjnych. Informacje ogólne [0019] W wariantach zgodnych z przedmiotem niniejszego ujawnienia dostarczone może być samoregulujące się urządzenie przetwarzające. Urządzeniem przetwarzającym może być komputer osobisty (PC), laptop lub inne urządzenie przetwarzające. W różnych wariantach,

5 urządzenie przetwarzające może być skonfigurowane do automatycznego dostarczania usług ochronnych, takich jak na przykład ochrona antywirusowa, ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, ochrona zapory ogniowej (firewall), usługi zarządzania poprawkami bezpieczeństwa, lub inne usługi ochronne. [0020] W niektórych wariantach wynalazku, urządzenie przetwarzające oferować może również usługi kopii zapasowej do tworzenia kopii zapasowej i przywracania plików użytkownika, plików systemowych, jak na przykład sterowniki i pliki systemu operacyjnego, jak i innych plików systemowych, informacji o konfiguracji jak na przykład ustawienia BIOS (Basic Input Output System) jak i innych informacji o konfiguracji, lub innych informacji. [0021] W niektórych wariantach wynalazku, urządzenie przetwarzające może być skonfigurowane do sprawdzania lub monitorowania przynajmniej jednego warunku charakterystyki operacyjnej oraz do wykonywania działania w celu poprawy tej charakterystyki, kiedy wykryty zostanie przynajmniej jeden warunek charakterystyki operacyjnej. Na przykład, w jednym z wariantów urządzenie przetwarzające może okresowo sprawdzać fragmentację plików urządzenia pamięci i może automatycznie wykonać defragmentację, kiedy urządzenie pamięci osiągnie ustalony wcześniej poziom fragmentacji. Ponadto, w niektórych wariantach, urządzenie przetwarzające może automatycznie ustawiać rozmiar pliku stronicowania. Urządzenie przetwarzające może również dokonywać innego sprawdzania operacji i w jego następstwie może podejmować inne działania w innych wariantach, kiedy wykryty zostanie przynajmniej jeden warunek charakterystyki operacyjnej. [0022] W niektórych wariantach urządzenie przetwarzające może monitorować zmiany konfiguracji lub zmiany w plikach oraz może dostarczać użytkownikowi możliwość decydowania o utrzymaniu lub wycofaniu zmiany w konfiguracji i/lub zmiany w plikach dokonane przez program użytkowy. [0023] Urządzenia przetwarzające w niektórych wariantach, mogą zawierać przycisk lub przełącznik, którego wybranie lub przyciśnięcie, może powodować przywrócenie właściwego stanu urządzenia przetwarzającego. Ponadto, kiedy przycisk przywracania jest wybrany lub przyciśnięty, urządzenie przetwarzające może wygenerować podpowiedzi dla użytkownika, co do typów informacji, które urządzenie może przywrócić. [0024] Niektóre urządzenia przetwarzające, w wariantach zgodnych z przedmiotem niniejszego ujawnienia, mogą automatycznie wykryć niestabilności, takie jak na przykład niemożność prawidłowego uruchomienia (boot) systemu operacyjnego, lub inne niestabilności, oraz może automatycznie podejmować próby usuwania możliwych przyczyn tych niestabilności w taki sposób, że urządzenie przetwarzające może skutecznie załadować system operacyjny. [0025] Ponadto, w niektórych wariantach urządzenia przetwarzające mogą zawierać dodatkowy zestaw układów scalonych (chipset) lub kod oprogramowania sprzętowego (na przykład BIOS, lub inny kod oprogramowania sprzętowego), które mogą wykonywać usługi

6 wykonywania i przywracania kopii zapasowej, kiedy urządzenie przetwarzające nie może być w inny sposób przywrócone ze stanu awarii. Przykładowe urządzenie przetwarzające [0026] Fig. 1A jest funkcjonalnym schematem blokowym ilustrującym przykładowe urządzenie przetwarzające 100, które może być użyte do implementacji wariantów urządzenia przetwarzającego zgodnych z przedmiotem niniejszego ujawnienia. Urządzenie przetwarzające 100 może zawierać szynę 102, procesor 104, pamięć 106, pamięć stałą (ROM) 108, urządzenie pamięci 110, urządzenie wejścia 112, urządzenie wyjścia 114, oraz przycisk lub przełącznik przywracania 116. Szyna 102 może umożliwiać komunikację pomiędzy elementami składowymi urządzenia przetwarzającego 100. [0027] Procesor 104 może zawierać przynajmniej jeden konwencjonalny procesor lub mikroprocesor, który interpretuje i wykonuje instrukcje. Pamięć 106 może być pamięcią typu RAM lub innym rodzajem urządzenia pamięci dynamicznej, które przechowuje informacje i instrukcje do wykonania przez procesor 104. Pamięć 106 może również przechowywać tymczasowe zmienne lub inne informacje pośrednie używane podczas wykonywania instrukcji przez procesor 104. Pamięć ROM 108 może zawierać konwencjonalne urządzenie pamięci ROM, lub inny rodzaj urządzenia pamięci statycznej, które przechowuje informację statyczną i instrukcje dla procesora 104. Urządzenie pamięci 110 może zawierać dowolne nośniki do przechowywania danych i/lub instrukcji. W niektórych wariantach, urządzenie pamięci 110 może być urządzeniem pamięci trwałej. [0028] Urządzenie wejścia 112 może zawierać przynajmniej jeden konwencjonalny mechanizm pozwalający użytkownikowi na wprowadzenie informacji do urządzenia przetwarzającego 100, jak na przykład klawiatura, myszka, lub inne urządzenia wejściowe. Urządzenie wyjścia 114 może zawierać przynajmniej jeden konwencjonalny mechanizm przekazujący informację użytkownikowi, łącznie z wyświetlaczem lub innym urządzeniem wyjściowym. [0029] Przycisk lub przełącznik przywracania 116 może być przyciskiem lub przełącznikiem sprzętowym, który może być przyciśnięty lub wybrany przez użytkownika. Przycisk lub przełącznik przywracania 116 może być połączony z procesorem 104 przez szynę 102. Kiedy przycisk lub przełącznik przywracania 116 jest przyciśnięty lub wybrany przez użytkownika, do procesora 104 może być wysłany sygnał, aby procesor 104 wykonał instrukcję przywracania urządzenia przetwarzającego 100 do stanu stabilnego, oraz wykonał instrukcję przywracania ustawień systemu, plików systemowych lub plików użytkownika, jak również innych informacji. [0030] Urządzenie przetwarzające 100 może realizować takie funkcje w odpowiedzi na wykonywanie przez procesor 104 sekwencji instrukcji zawartych na fizycznym, maszynowo odczytywalnym nośniku, takim jak na przykład pamięć 106, lub innym nośniku. Takie instrukcje mogą zostać przepisane do pamięci 130 z innego maszynowo odczytywalnego

7 nośnika, takiego jak urządzenie pamięci 110, lub z osobnego urządzenia poprzez interfejs komunikacyjny (niepokazany). [0031] Fig. 1B jest funkcyjnym schematem blokowym ilustrującym przykładowe urządzenie przetwarzające 128, które może być użyte do implementacji niektórych wariantów zgodnych z przedmiotem niniejszego ujawnienia. Urządzenie przetwarzające 128 może zawierać szynę 130, pierwszy procesor 132, drugi procesor 134, pierwszą pamięć 136, drugą pamięć 138, pierwszą pamięć typu ROM 140, drugą pamięć typu ROM 144, pierwsze urządzenie pamięci 142, drugie urządzenie pamięci 152, urządzenie wejścia 146, urządzenie wyjścia 148 oraz przycisk lub przełącznik przywracania 154. Szyna 130 może umożliwić komunikację pomiędzy elementami składowymi urządzenia przetwarzającego 128. [0032] Drugi procesor 134, druga pamięć 138, druga pamięć typu ROM 144, drugie urządzenie pamięci 152 w niektórych wariantach mogą być zawarte w osobnych zestawach układów scalonych. Kiedy urządzenie przetwarzające 128 staje się niestabilne, lub gdy urządzenie przetwarzające nie jest w stanie powrócić do stanu właściwego po awarii, takiej jak na przykład nieudane ładowanie systemu operacyjnego (boot), lub innej awarii, drugi procesor 134, druga pamięć typu ROM 144, drugie urządzenie pamięci 152 mogą podjąć próbę przywrócenia urządzenia przetwarzającego 128 do stanu stabilnego i/lub mogą przywrócić ustawienia systemu i jego pliki. [0033] Pierwszy procesor 132 i drugi procesor 134 mogą zawierać przynajmniej jeden konwencjonalny procesor lub mikroprocesor, który interpretuje i wykonuje instrukcje. Pierwsza pamięć 136 i druga pamięć 138 mogą być pamięciami typu RAM lub innego typu urządzeniami pamięci dynamicznej, które przechowują informacje i instrukcje do wykonywania przez odpowiednio pierwszy procesor 132 i drugi procesor 134. Pierwsza pamięć 136 i druga pamięć 138 mogą również przechowywać tymczasowe zmienne lub inne informacje pośrednie używane podczas wykonywania instrukcji przez odpowiednio pierwszy procesor 132 i drugi procesor 134. Pierwsza pamięć typu ROM 140 i druga pamięć typu ROM 144 mogą niezależnie zawierać konwencjonalne urządzenie pamięci typu ROM lub innego typu urządzenie pamięci statycznej, które przechowuje informację statyczną oraz instrukcje dla odpowiednio pierwszego procesora 132 i drugiego procesora 134. Pierwsze urządzenie pamięci 142 i drugie urządzenie pamięci 152 mogą niezależnie zawierać dowolny rodzaj nośnika do przechowywania danych i/lub instrukcji. W niektórych wariantach wynalazku, pierwsze urządzenie pamięci 142 i drugie urządzenie pamięci 152 mogą być urządzeniami pamięci trwałej. [0034] Urządzenie wejścia 146 może zawierać przynajmniej jeden konwencjonalny mechanizm pozwalający użytkownikowi na wprowadzanie informacji do urządzenia przetwarzającego 128, taki jak na przykład klawiatura, myszka, lub inne urządzenie wejścia. Urządzenie wyjścia 148 może zawierać przynajmniej jeden konwencjonalny mechanizm

8 przekazujący informację użytkownikowi, łącznie z wyświetlaczem, lub innym urządzeniem wyjścia. [0035] Przycisk lub przełącznik przywracania 154 może być przyciskiem lub przełącznikiem sprzętowym, który może być przyciśnięty lub wybrany przez użytkownika. Przycisk lub przełącznik przywracania 154 może być połączony z pierwszym procesorem 132 przez szynę 130. Kiedy przycisk lub przełącznik przywracania 154 jest przyciśnięty lub wybrany przez użytkownika, do pierwszego procesora 132 może być wysłany sygnał, aby pierwszy procesor 132 wykonał instrukcję przywracania urządzenia przetwarzającego 128 do stanu stabilnego, oraz wykonał instrukcję przywracania ustawień systemu, plików systemowych lub plików użytkownika, jak również innych informacji. W niektórych wariantach wynalazku dostarczona może być opcja programowa do pełnienia funkcji przycisku lub przełącznika przywracania 154. W wariancie alternatywnym, kiedy przycisk lub przełącznik przywracania 154 jest przyciśnięty lub wybrany przez użytkownika, do drugiego procesora 134 może być wysłany sygnał poprzez szynę 130 powodujący, że drugi procesor 134 wykona instrukcję próby przywrócenia urządzenia przetwarzającego 128 do stanu stabilnego oraz instrukcję przywracania ustawień systemu, plików systemowych lub plików użytkownika, jak również innych informacji. [0036] W niektórych wariantach niniejszego wynalazku, drugie urządzenie pamięci 152 może zawierać standardowe fabryczne dane przywracania do przywracania urządzenia przetwarzającego 128, kiedy urządzenie przetwarzające 128 nie może być przywrócone do żadnego innego znanego stanu pracy. Ponadto, drugie urządzenie pamięci 152 może przechowywać informację do utrzymania lub usuwania obserwowanych zmian przechowywanych w pierwszym urządzeniu pamięci 142, takich jak na przykład meta dane, lub inne informacje. Drugie urządzenie pamięci 152 może ponadto zawierać dane i/lub instrukcje do użycia przy próbie przywrócenia pierwszego urządzenia pamięci 140 do stanu pracy. [0037] Urządzenie przetwarzające 128 może realizować takie funkcje w odpowiedzi na wykonywanie przez pierwszy procesor 132 lub drugi procesor 134 sekwencji instrukcji zawartych w fizycznym maszynowo odczytywalnym nośniku, takim jak na przykład pierwsza pamięć 136, druga pamięć 138, lub innym nośniku. Instrukcje takie mogą być przepisane do pierwszej pamięci 136 lub drugiej pamięci 138 z innego maszynowo odczytywalnego nośnika, takiego jak pierwsze urządzenia pamięci 142, drugie urządzenie pamięci 152, lub z odrębnego urządzenia poprzez interfejs komunikacyjny (niepokazany). Przykładowe przetwarzanie [0038] Fig. 2A i 2B są diagramami przedstawiającymi przykładowe przetwarzanie w wariancie zgodnym z przedmiotem niniejszego ujawnienia. Proces może się rozpocząć logowaniem się użytkownika w urządzeniu przetwarzającym, takim jak na przykład urządzenie przetwarzające 100 lub urządzenie przetwarzające 128 (etap 202). Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy wykonywane są aktualnie usługi ochronne (etap 204). Usługi

9 ochronne mogą obejmować (nie będąc do nich ograniczonymi) usługi ochrony antywirusowej, usługi zarządzania poprawkami bezpieczeństwa, ochronę ściany ogniowej (firewall), lub inne usługi ochronne. Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że aktualnie nie są wykonywane żadne usługi ochronne, urządzenie przetwarzające może automatycznie włączyć usługi ochronne w trybie oczekiwania (etap 206). [0039] Następnie, urządzenie przetwarzające może ustalić, czy urządzenie przetwarzające skonfigurowane jest do automatycznego otrzymywania uaktualnień dla oprogramowania systemu (etap 208). Jeśli urządzenie przetwarzające nie jest skonfigurowane do automatycznego otrzymywania uaktualnień dla oprogramowania systemu, urządzenie przetwarzające może się skonfigurować do automatycznego otrzymywania uaktualnień dla oprogramowania systemu (etap 210). [0040] Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy zmiany dokonane w poprzedniej sesji powinny być utrzymane (etap 212). Poprzednie zmiany mogły być monitorowane przez urządzenie przetwarzające i mogą obejmować zmiany plików systemowych, zmiany plików użytkownika, zmiany ustawień BIOS, lub inne zmiany dokonane przez użytkownika lub program użytkowy podczas poprzedniej sesji. W niektórych wariantach wynalazku, meta dane lub inne informacje, reprezentujące poprzednie zmiany plików systemowych, plików użytkownika, ustawień BIOS lub innych danych, przechowywane w pierwszym urządzeniu pamięci mogą być przechowywane w odrębnym urządzeniu pamięci. W wariancie alternatywnym, zamiast przechowywać meta dane w odrębnym urządzeniu pamięci, można je przechowywać w określonym obszarze pierwszego urządzenia pamięci. [0041] Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że poprzednie zmiany nie powinny być utrzymane, urządzenie przetwarzające może wycofać te zmiany, tak że piliki systemowe, piliki użytkownika, ustawienia BIOS, lub inne parametry mogą być przywrócone lub cofnięte do stanu sprzed zmiany (etap 214). W niektórych wariantach, urządzenie przetwarzające może zdecydować nie utrzymywać poprzednich zmian, jeśli zawierają one zmiany nieuprawnione, lub zmiany mogące powodować niestabilność lub niewłaściwą konfigurację. W niektórych wariantach użytkownik, taki jak na przykład administrator systemu, może skonfigurować urządzenie przetwarzające tak, aby pozwalało na zmiany w plikach systemowych, plikach użytkownika, ustawieniach BIOS, lub inne zmiany, które zostaną automatycznie usunięte, kiedy użytkownik ponownie się zaloguje, kiedy użytkownik się wyloguje, kiedy urządzenie przetwarzające zostanie wyłączone, kiedy urządzenie przetwarzające jest uruchamiane, lub ładowany jest do niego system operacyjny (boot). [0042] Następnie, urządzenie przetwarzające może monitorować zmiany dokonywane w urządzeniu przetwarzającym, takie jak na przykład zmiany w plikach systemowych, plikach użytkownika, ustawieniach BIOS, lub inne zmiany (etap 216). [0043] W jakimś późniejszym momencie, użytkownik może zechcieć się wylogować z urządzenia przetwarzającego, lub urządzenie przetwarzające może zostać wyłączone (etap

10 ; Fig. 2B). Urządzenie przetwarzające może wtedy ustalić, czy utrzymać zaobserwowane zmiany (etap 220). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że zmiany nie powinny być utrzymane, urządzenie przetwarzające może te zmiany wycofać, tak że piliki systemowe, piliki użytkownika, ustawienia BIOS, lub inne parametry mogą być przywrócone lub cofnięte do stanu sprzed zmiany (etap 222). [0044] Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy zostało zgłoszone żądanie wylogowania użytkownika, lub wyłączenia urządzenia przetwarzającego (etap 224). Jeśli miało miejsce zgłoszenie żądania wylogowania użytkownika, użytkownik może zostać wylogowany (etap 228). Jeśli nastąpiło żądanie wyłączenia urządzenia przetwarzającego, urządzenie przetwarzające może zostać wyłączone (etap 226). [0043] Fig. 3 jest diagramem przedstawiającym przykładowy sposób utrzymania stabilności urządzenia przetwarzającego w wariantach zgodnych z przedmiotem niniejszego ujawnienia. Proces może się rozpocząć od urządzenia przetwarzającego w takim sensie, że przykładowo urządzenie przetwarzające 100 lub urządzenie przetwarzające 128 ładuje system operacyjny (etap 300). Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy załadowanie systemu operacyjnego jest pierwszym załadowaniem systemu operacyjnego (etap 302). Jeśli jest to pierwsze załadowanie systemu operacyjnego, urządzenie przetwarzające może ustalić, czy pierwsze załadowanie systemu operacyjnego było skuteczne (etap 304). Jeśli pierwsze załadowanie systemu operacyjnego nie było skuteczne, urządzenie przetwarzające może podjąć próbę przywrócenia urządzenia przetwarzającego do stanu pracy z użyciem fabrycznych danych przywracania, które mogą zawierać standardowe ustawienia fabryczne. W niektórych wariantach, fabryczne dane przywracania mogą być przechowywane w urządzeniu pamięci odrębnym od urządzenia pamięci do przechowywania plików systemowych, plików użytkownika i ustawień BIOS. [0046] Jeśli pierwsze załadowanie systemu operacyjnego było udane, urządzenie przetwarzające może wykonać kopię zapasową ustawień systemu, takich jak na przykład ustawienia BIOS, lub innych ustawień systemu w urządzeniu pamięci takim jak na przykład zapasowe urządzenie pamięci, lub innym urządzeniu pamięci (etap 306). Urządzenie przetwarzające może następnie wykonać kopię zapasową plików, takich jak na przykład plików systemowych, w urządzeniu pamięci (etap 308). Urządzenie przetwarzające może następnie monitorować zdarzenia modyfikacji systemu plików w celu rejestrowania jakichkolwiek zmian systemu plików (etap 310). Następnie, użytkownik może zakończyć sesję, na przykład przez wylogowanie się z urządzenia przetwarzającego lub przez wyłączenie urządzenia przetwarzającego (etap 312). [0047] Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, podczas etapu 302, że ładowanie systemu operacyjnego nie jest pierwszym ładowaniem, urządzenie przetwarzające może zsynchronizować ustawienia systemu, takie jak na przykład ustawienia BIOS, lub inne ustawienia z ostatnim znanym zestawem ustawień pracującego systemu (etap 314). Tak więc,

11 ostatni znany zestaw ustawień pracującego systemu może być uaktualniony, aby odzwierciedlał nowe ustawienia systemu. Urządzenie przetwarzające może następnie zsynchronizować pliki systemowe z plikami z kopii zapasowej (etap 316). W ten sposób aktualizowane mogą zostać pliki w kopii zapasowej. [0048] Następnie, użytkownik może się zalogować do urządzenia przetwarzającego (etap 318). Urządzenie przetwarzające może poprosić użytkownika o podjecie decyzji, czy pliki użytkownika powinny być przywrócone do stanu z początku ostatniej sesji (etap 320). W oparciu o odpowiedź użytkownika, urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy powinny zostać przywrócone pliki użytkownika (etap 322). Jeśli pliki użytkownika nie powinny być przywracane, urządzenie przetwarzające może zapisać kopię zapasową zmodyfikowanych plików użytkownika (etap 324) i urządzenie przetwarzające może monitorować zdarzenia modyfikacji systemu plików w celu rejestrowania zmian w systemie plików (etap 310). Użytkownik może następnie zakończyć sesję na przykład przez wylogowanie się z urządzenia przetwarzającego lub przez wyłączenie urządzenia przetwarzającego (etap 312). [0049] Jeśli podczas etapu 322 urządzenie przetwarzające ustali, że pliki użytkownika powinny być przywrócone do stanu z początku ostatniej sesji, urządzenie przetwarzające może wyświetlić listę plików użytkownika zmodyfikowanych podczas ostatniej sesji (etap 326) i urządzenie przetwarzające może przywrócić pliki użytkownika z kopii zapasowej (etap 328). Urządzenie przetwarzające może następnie realizować etap 310 i etap 312. [0050] Fig. 4 jest diagramem przykładowego sposobu realizowanego przez urządzenie przetwarzające zgodnego z przedmiotem niniejszego ujawnienia. Przykładowy sposób przedstawiony na Fig. 4 może zapewniać usługi przywracania do przywracania urządzenia przetwarzającego do stabilnego stanu oraz do przywracania zmodyfikowanych plików użytkownika do stanu poprzedniego. [0051] Sposób może rozpocząć się ładowaniem systemu operacyjnego do urządzenia przetwarzającego (etap 402). Urządzenie przetwarzające może następnie automatycznie ustalić, czy załadowanie systemu operacyjnego było udane (etap 404). Jeśli załadowanie systemu operacyjnego było nieudane, urządzenie przetwarzające może automatycznie skopiować lub przywrócić przynajmniej jeden zmodyfikowany plik systemowy z kopii zapasowej (etap 406). Urządzenie przetwarzające może następnie podjąć próbę powtórnego załadowania systemu operacyjnego (etap 408). Urządzenie przetwarzające może następnie automatycznie ustalić, czy powtórne załadowanie systemu operacyjnego było nieudane (etap 410). Jeśli powtórne załadowanie systemu operacyjnego było nieudane, urządzenie przetwarzające może automatycznie skopiować lub przywrócić ustawienia systemu, takie jak na przykład ustawienia BIOS, pliki systemowe lub inne ustawienia systemu z kopii zapasowej (etap 412). Urządzenie przetwarzające może następnie podjąć próbę ponownego ładowania systemu operacyjnego (etap 414). Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy ponowne załadowanie systemu operacyjnego było nieudane (etap 416). Jeśli ponowne

12 załadowanie systemu operacyjnego było nieudane, urządzenie przetwarzające wykonuje pełne przywracanie systemu (etap 417). W niektórych wariantach, pełne przywracanie systemu może przywrócić urządzenie przetwarzające z użyciem fabrycznych danych przywracania, które mogą być przechowywane w urządzeniu pamięci odrębnym od urządzenia pamięci do przechowywania ustawień systemu, plików systemowych i danych użytkownika. [0052] Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że ładowanie systemu operacyjnego było udane na etapie 404, 410 lub 416, użytkownik może się zalogować do urządzenia przetwarzającego (etap 418). Po zalogowaniu się do urządzenia przetwarzającego, urządzenie przetwarzające może zapytać użytkownika, czy życzy sobie, aby przywrócić pliki z poprzedniej sesji (etap 420). W oparciu o odpowiedź udzieloną przez użytkownika po zapytaniu na etapie 420, urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy użytkownik życzy sobie przywracania plików (etap 422). W niektórych wariantach, nie wszyscy użytkownicy mogą być autoryzowani do wykonywania wszystkich operacji, takich jak na przykład przywracanie plików, lub do wykonywania innych operacji. Na przykład, niektórzy użytkownicy, tacy jak administratorzy, mogą być autoryzowani do przywracania urządzenia przetwarzającego z użyciem fabrycznych danych przywracania, zaś inni użytkownicy mogą być autoryzowani do przywracania ustawień użytkownika i plików użytkownika oraz plików systemowych, które nie powinny być zmieniane. W wariantach takich, użytkownicy nieautoryzowani do przywracania plików mogą nie być zapytywani o przywracanie plików. [0053] Jeśli użytkownik nie wskaże, że pliki powinny być przywrócone, urządzenie przetwarzające może zsynchronizować pliki użytkownika zmodyfikowane podczas ostatniej sesji z kopią zapasową plików użytkownika (etap 424). Urządzenie przetwarzające może następnie monitorować zdarzenia modyfikacji systemu plików, które mogą obejmować (ale nie będąc do nich ograniczonymi) zdarzenia odnoszące się do tworzenia nowego pliku, usuwania pliku lub modyfikacji pliku (etap 426). Użytkownik może następnie zakończyć sesję na przykład przez wylogowanie się z urządzenia przetwarzającego lub wyłączając urządzenie przetwarzające (etap 428). [0054] Jeśli podczas etapu 422 urządzenie przetwarzające ustali, że należy przywrócić pliki z ostatniej sesji, urządzenie przetwarzające może wyświetlić listę plików użytkownika zmodyfikowanych podczas ostatniej sesji (etap 430). Urządzenie przetwarzające może następnie przywrócić przedstawione pliki z kopii zapasowej (etap 432). Urządzenie przetwarzające może następnie monitorować zdarzenia modyfikacji systemu plików, takie jak na przykład dodawanie nowych plików użytkownika, aktualizacja istniejących plików użytkownika, usuwanie plików użytkownika, lub inne zdarzenia modyfikacji systemu plików (etap 426). Użytkownik może zakończyć sesję na przykład przez wylogowanie się z urządzenia przetwarzającego lub wyłączenie urządzenia przetwarzającego (etap 428). [0055] Fig. 5 jest diagramem innego przykładowego sposobu, który może być realizowany w wariancie niniejszego urządzenia przetwarzającego zgodnym z przedmiotem niniejszego

13 ujawnienia. Najpierw urządzenie przetwarzające może przeprowadzić ładowanie systemu operacyjnego (etap 502). Po załadowaniu systemu operacyjnego, urządzenie przetwarzające może monitorować charakterystykę operacyjną (etap 504). Na przykład, urządzenie przetwarzające może monitorować poziom fragmentacji dysku, skonfigurowany rozmiar pliku stronicowania, użycie pamięci, lub inne miary charakterystyki operacyjnej. Następnie, urządzenie przetwarzające może ustalić, czy został spełniony przynajmniej jeden warunek charakterystyki operacyjnej (etap 506), a jeśli przynajmniej jeden warunek charakterystyki operacyjnej jest spełniony, urządzenie przetwarzające może automatycznie podjąć działanie poprawy charakterystyki operacyjnej (etap 508). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że nie został spełniony żaden z warunków charakterystyki operacyjnej, urządzenie przetwarzające może powtórzyć etap 504 i etap 506. [0056] Przykładowo, urządzenie przetwarzające może ustalić, że fragmentacja dysku jest powyżej pewnego poziomu, takiego jak na przykład 10%, lub innego. Jeśli fragmentacja dysku jest powyżej pewnego poziomu, urządzenie przetwarzające może automatycznie wykonać działanie w celu poprawy charakterystyki operacyjnej, takie jak defragmentacja. W innym przykładzie, jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że użycie pamięci jest powyżej pewnego poziomu, urządzenie przetwarzające może ustalić, że przynajmniej jeden program użytkowy zajmuje miejsce w pamięci, oraz że program ten (lub programy) jest rzadko używany. W takim wypadku, urządzenie przetwarzające może automatycznie usunąć program użytkowy z pamięci, lub urządzenie przetwarzające może zapytać użytkownika, czy program użytkowy może zostać usunięty z pamięci. [0057] Fig. 6A i 6B są diagramami przedstawiającymi przykładowy sposób, który może być zaimplementowany w wariancie urządzenia przetwarzającego, w którym zmiany dokonane w przynajmniej jednym pliku mogą być monitorowane dla każdego programu użytkowego podczas sesji. Najpierw użytkownik może się zalogować do urządzenia przetwarzającego (etap 602). Następnie, urządzenie przetwarzające może monitorować modyfikacje systemu plików dla każdego programu użytkowego (etap 604). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że usunięty został plik lub katalog (etap 606), usunięty plik lub katalog może być zapisany w tymczasowym obszarze pamięci nośnika, oraz dokonany może zostać wpis w tymczasowym obszarze pamięci do przechowywania informacji, odnośnie usuniętych plików lub katalogów (etap 608). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że dodany został plik lub katalog (etap 610), ścieżka dostępu do pliku lub katalogu może być zapisana w tymczasowym obszarze pamięci przez urządzenie przetwarzające (etap 612). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że usunięte zostały dane z pliku (etap 614), urządzenie przetwarzające może przesunąć usunięte dane do tymczasowego obszaru pamięci (etap 616). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że dodane zostały dane do pliku (etap 618), przesuniecie nowo dodanych danych w pliku może zostać zapisane do tymczasowego obszaru pamięci (etap 620).

14 [0058] Następnie, użytkownik może zakończyć sesję na przykład przez wylogowanie się z urządzenia przetwarzającego lub przez wyłączenie urządzenia przetwarzającego (etap 622; Fig. 6B). Urządzenie przetwarzające może następnie zapytać użytkownika, czy zmiany dokonane przez indywidualne programy użytkowe podczas sesji powinny być usunięte (etap 624). W wariancie alternatywnym, administrator systemu lub inny użytkownik może skonfigurować urządzenie przetwarzające tak, aby zawsze usuwało zmiany dokonane przez indywidualne programy użytkowe podczas sesji. Następnie, w oparciu o odpowiedź użytkownika na zapytanie, urządzenie przetwarzające może ustalić, czy zmiany powinny być usunięte (etap 626). Jeśli zmiany nie mają być usunięte, informacja zapisana w tymczasowym obszarze pamięci odnośnie tych zmian, może zostać użyta do utrzymania tych zmian (etap 644). [0059] Jeśli podczas etapu 626 urządzenie przetwarzające ustali, że zmiany dokonane przez indywidualne programy użytkowe podczas sesji powinny być usunięte, urządzenie przetwarzające może ustalić, czy jakakolwiek ze zmian obejmowała usuniecie pliku lub katalogu (etap 628). Jeśli zmiany obejmują usunięcie pliku lub katalogu, urządzenie przetwarzające może przesunąć plik lub katalog, zapisany w tymczasowym obszarze pamięci z powrotem do jego oryginalnej lokalizacji (etap 630). Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy zmiany obejmują dodanie pliku lub katalogu (etap 632). Jeśli tak, to urządzenie przetwarzające może usunąć plik lub katalog wskazywany przez wpis dokonany w tymczasowym obszarze pamięci podczas etapu 612 (etap 634). Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy zmiany obejmują usunięcie danych z pliku (etap 636). Jeśli tak, to urządzenie przetwarzające może przesunąć zapisane usunięte dane z tymczasowego obszaru pamięci z powrotem do pliku (etap 638). Następnie, urządzenie przetwarzające może ustalić, czy zmiany obejmują dodanie danych do pliku (etap 640). Jeśli tak, to urządzenie przetwarzające może użyć przesunięcie zapisane w tymczasowym obszarze pamięci (podczas etapu 620) do usunięcia danych dodanych do pliku. [0060] Fig. 7A i 7B przedstawiają diagramy przykładowego sposobu, który może być zaimplementowany w wariancie urządzenia przetwarzającego zgodnym z przedmiotem niniejszego ujawnienia. Sposób może być realizowany, kiedy przycisk lub przełącznik przywracania jest przyciśnięty lub wybrany. Najpierw użytkownik może się zalogować do urządzenia przetwarzającego (etap 702). Użytkownik może przycisnąć lub wybrać przycisk lub przełącznik przywracania urządzenia przetwarzającego (etap 704). Naciśnięcie lub wybranie przycisku lub przełącznika przywracania może spowodować, że do procesora urządzenia przetwarzającego zostanie wysłany sygnał, co spowoduje, że urządzenie przetwarzające wygeneruje do użytkownika zapytanie o typ przywracania (etap 706). W tym przykładowym wariancie typy przywracania mogą obejmować: przywracanie pliku systemowego; przywracanie pliku danych; przywracanie urządzenia przetwarzającego do standardowego

15 stanu fabrycznego; oraz usuniecie lub utrzymanie zmian dokonanych w trakcie sesji. W innych wariantach wynalazku, istnieć mogą inne lub dodatkowe typy przywracania. [0061] Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy pliki systemowe mają być odzyskane (etap 708). Jeśli pliki systemowe mają być odzyskane, urządzenie przetwarzające może przywrócić pliki systemowe z kopii zapasowej i może spowodować ponowne załadowanie systemu operacyjnego (etap 710). [0062] Urządzenie przetwarzające może następnie ustalić, czy pliki danych mają być odzyskane (etap 712). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że pliki danych mają być odzyskane, urządzenie przetwarzające może przywrócić pliki danych z kopii zapasowej) etap 714). [0063] Jeśli pliki danych nie mają być odzyskane, urządzenie przetwarzające może ustalić, czy urządzenie przetwarzające ma być przywrócone z użyciem fabrycznych danych przywracania, które mogą obejmować standardowe fabryczne ustawienia (etap 716). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że urządzenie przetwarzające ma być przywrócone z użyciem fabrycznych danych przywracania, urządzenie przetwarzające może wykonać przywracanie systemu z użyciem fabrycznych danych przywracania w celu przywrócenia urządzenia przetwarzającego do stanu pracy (etap 718). [0064] Jeśli urządzenie przetwarzające nie ma być przywracane z użyciem fabrycznych danych przywracania, urządzenie przetwarzające może ustalić, czy zmiany dokonane podczas sesji mają być usunięte czy utrzymane (etap 720; Fig. 7B). Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że zmiany dokonane podczas sesji mają być usunięte lub utrzymane, urządzenie przetwarzające może usunąć lub utrzymać zmiany dokonane podczas sesji (etap 722). [0065] Jeśli urządzenie przetwarzające ustali, że typ przywracanie nie obejmuje usuwania lub utrzymania zmian dokonanych w trakcie sesji, urządzenie przetwarzające może anulować przywracanie. Wniosek [0066] Chociaż przedmiot ujawnienia został opisany językiem specyficznym dla cech strukturalnych i/lub etapów metodologicznych, należy rozumieć, że przedmiot dołączonych zastrzeżeń nie jest ograniczony do konkretnych cech lub etapów opisanych powyżej. Raczej, konkretne cechy i etapy opisane powyżej są ujawnione, jako przykładowe formy dla implementacji przedmiotu zastrzeżeń. [0067] Chociaż powyższy opis może zawierać konkretne szczegóły, nie powinny być one interpretowane, jako ograniczające w jakikolwiek sposób zastrzeżenia. Inne konfiguracje opisanych wariantów należą do zakresu niniejszego ujawnienia. Ponadto, implementacje zgodne z przedmiotem niniejszego ujawnienia mogą posiadać więcej lub mniej etapów niż opisano, lub mogą implementować etapy w innej kolejności niż pokazano. Microsoft Corporation, USA Pełnomocnik:

16 15 EP B1 Z-9239 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób samoregulacji urządzenia przetwarzającego, który to sposób obejmuje: monitorowanie i rejestrowanie zmian systemu plików dla każdego programu użytkowego podczas sesji (604); zapytanie użytkownika podczas jego wylogowywania ze wspomnianego urządzenia przetwarzającego, czy zmiany dokonane przez indywidualne programy użytkowe podczas sesji mają być usunięte; ustalenie, czy utrzymać zmiany (212; 626) systemu plików; oraz cofanie zmian w systemie plików, kiedy zmiany w systemie plików nie mają być utrzymane (214; ). 2. Sposób według zastrzeżenia 1, w którym zapytanie zawiera ponadto: zapytanie wspomnianego użytkownika, czy zmiany dokonane podczas sesji w przynajmniej jednym pliku użytkownika, przynajmniej jednym pliku systemowym, lub zarówno w przynajmniej jednym pliku użytkownika, jak i w przynajmniej jednym pliku systemowym mają być utrzymane, czy usunięte. 3. Sposób według zastrzeżenia 1, zawierający ponadto: automatyczne wykrywanie, czy ma miejsce przynajmniej jedna niestabilność systemu; oraz automatyczne podejmowanie próby przywrócenia urządzenia przetwarzającego do stanu stabilnego po wykryciu takiej przynajmniej jednej niestabilności, lub dodatkowo zawierający: automatyczne wykrywanie, czy ma miejsce przynajmniej jedna niestabilność systemu; automatyczne podejmowanie próby przywrócenia urządzenia przetwarzającego do stanu stabilnego, kiedy wykryta jest taka przynajmniej jedna niestabilność systemu; oraz dostarczenie użytkownikowi opcji przywrócenia plików zmodyfikowanych podczas poprzedniej sesji, lub dodatkowo zawierający: automatyczne wykrywanie nieudanego załadowania systemu operacyjnego urządzenia przetwarzającego; oraz automatyczne przywracanie ustawień systemu z obszaru pamięci w celu podjęcia próby przywrócenia urządzenia przetwarzającego do stanu pracy. 4. Sposób według zastrzeżenia 1, zawierający ponadto: zapewnienie przycisku przywracania, gdzie aktywacja przycisku przywracania przywraca urządzenie przetwarzające do jednego z wielu znanych uprzednio stanów pracy. 5. Sposób według zastrzeżenia 1, zawierający ponadto:

17 16 automatyczne wykonywanie kopii zapasowej ustawień systemu po udanym załadowaniu systemu operacyjnego urządzenia przetwarzającego; oraz automatyczne przywracanie ustawień systemu z kopii zapasowej po kolejnym nieudanym załadowaniu systemu operacyjnego urządzenia przetwarzającego. 6. Materialny, odczytywalny maszynowo nośnik zawierający instrukcje dla przynajmniej jednego procesora urządzenia przetwarzającego, przy czym ten materialny, odczytywalny maszynowo nośnik zawiera instrukcje, które, gdy są wykonywane w komputerze, realizują wszystkie etapy sposobu określonego w którymkolwiek z poprzednich zastrzeżeń od 1 do 5. Microsoft Corporation, USA Pełnomocnik:

18 17 EP B1 Z-9239 URZĄDZE WEJŚCIA 112 URZĄDZE WYJŚCIA 114 PAMIĘĆ 106 PROCESOR 104 URZĄDZE PAMIĘCI 110 PRZYCISK PRZYWRACANIA 116 SZYNA 102

19 18 EP B1 Z-9239 URZĄDZE WEJŚCIA 146 URZĄDZE WYJŚCIA 148 PIERWSZA PAMIĘĆ 136 PIERWSZY PROCESOR 132 PIERWSZA ROM 140 DRUGI PROCESOR 134 PIERWSZE URZĄDZ. PAMIĘCI 142 DRUGIE URZĄDZ. PAMIĘCI 152 PIERWSZA ROM 138 PIERWSZA ROM 144 PRZYCISK PRZYWRACANIA 154 SZYNA 130

20 19 EP B1 Z-9239 LOGOWA UŻYTKO WNIKA USŁUGI OCHRONNE WŁĄCZONE? WŁĄCZ USŁUGI OCHRONNE W TRYBIE OCZEKIWANIA SKONFIGUROWA NE AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE? SKONFIGURUJ AUTOMATYCZN E AKTUALIZACJE UTRZYMAĆ POPRZED ZMIANY? COFNIJ POPRZED ZMIANY MONITORUJ ZMIANY DO FIG. 2B

21 20 EP B1 Z-9239 Z FIG. 2A UŻYTKOWNIK ŻĄDA WYLOGOWANIA LUB WYŁĄCZENIA SYSTEMU UTRZYMAĆ ZMIANY? COFNIJ POPRZED ZMIANY WYLOGOWANI E LUB WYŁĄCZE? WYŁĄCZE WYŁĄCZA SYSTEMU WYLOGOWA WYLOGOWA- UŻYTKOWNI- KA

22 21 EP B1 Z-9239 ZAŁADO WA SO PIERWSZ Y BOOT? PRZYWRACA SYSTEMU SYNCHRONIZACJA USTAWIEŃ SYSTEMU Z KOPIĄ USTAWIEŃ SYSTEMU PRACUJĄCEGO KOPIA ZAPASOWA USTAWIEŃ SYSTEMU SYNCHRONIZACJA PLIKÓW SYSTEMOWYCH Z KOPIĄ ZAPASOWĄ PLIKI ZAPASOWE LOGOWA UŻYTKO WNIKA MONITORUJ ZDARZENIA MODYFIKACJI SYSTEMU PLIKÓW UŻYTKOWNIK KOŃCZY SESJĘ PODPOWIEDZ UŻYTKOWNIKOWI PRZYWRÓCE PLIKÓW Z OSTATJ SESJI PRZYWRÓ CIĆ PLIKI? ZAPISZ KOPIĘ ZAPASOWĄ ZMODYFIKOWANYCH PLIKÓW UŻYTKOWNIKA WYŚWIETL LISTĘ PLIKÓW UŻYTKOWNIKA ZMODYFIKOWANYCH PODCZAS OSTATJ SESJI PRZYWRÓĆ PLIKI Z KOPII ZAPASOWEJ

23 22 EP B1 Z-9239 PODPOWIEDZ UŻYTKOWNIKOWI PRZYWRÓCE PLIKÓW Z OSTATJ SESJI PRZYWRÓ CIĆ PLIKI? BOOT POPRAW NY? SKOPIUJ ZMODYFIKOWANE PLIKI SYSTEMOWE Z KOPII ZAPASOWEJ SYNCHRONIZUJ ZMODYFIKOWANE PLIKI UŻYTKOWNIKA Z KOPIĄ ZAPASOWĄ MONITORUJ ZDARZENIA MODYFIKACJI SYSTEMU PLIKÓW PONOWNY BOOT BOOT POPR AWNY? UŻYTKOWNIK KOŃCZY SESJĘ SKOPIUJ USTAWIENIA SYSTEMU Z KOPII ZAPASOWEJ WYŚWIETL LISTĘ PLIKÓW UŻYTKOWNIKA ZMODYFIKOWANY CH PODCZAS OSTATJ SESJI PONOWNY BOOT BOOT POPR AWNY? PRZYWRACA SYSTEMU PRZYWRÓĆ PLIKI Z KOPII ZAPASOWEJ LOGOWA UŻYTKO WNIKA

24 23 EP B1 Z-9239 MONITORUJ CHARAKTERYSTYKĘ OPERACYJNĄ PRZYNAJMJ JEDEN WARUNEK CHARAKTERYSTYKI OPERACYJNEJ SPEŁNIONY? PODEJMIJ DZIAŁANIA POPRAWIAJĄCE CHARAKTERYSTYKĘ OPERACYJNĄ

25 24 EP B1 Z-9239 LOGOWA UŻYTKO WNIKA MONITORUJ MODYFIKACJE SYSTEMU PLIKÓW DLA PROGRAMÓW UŻYTKOWYCH USUNIĘTY PLIK/KATA LOG? ZAPISZ PLIK W TYMCZASOWYM OBSZARZE I ZRÓB WPIS DOTYCZĄCY USUNIĘCIA DODANY PLIK/KATA LOG? ZAPISZ ŚCIEŻKĘ W OBSZARZE TYMCZASOWYM DANE USUNIĘTE Z PLIKU? PRZESUŃ USUNIĘTE DANE DO OBSZARU TYMCZASOWEGO DANE DODANE DO PLIKU? ZAPISZ PRZESUNIĘCIE NOWO DODANYCH DANYCH W OBSZARZE TYMCZASOWYM DO FIG. 6B

26 25 EP B1 Z-9239 Z FIG. 6A DANE DODANE DO PLIKU? UŻYTKOWNIK KOŃCZY SESJĘ UŻYJ PRZESUNIĘCI A Z OBSZARU TYMCZASOWE GO DO USUNIĘCIA DANYCH Z PLIKU PODPOWIEDZ UŻYTKOWNIKOWI USUNIĘCIE ZMIAN DOKONANYCH PRZEZ INDYWIDUALNE PROGRAMY UŻYTKOWE PODCZAS SESJI USUNĄĆ ZMIANY? UŻYJ DANYCH Z OBSZARU TYMCZASOWEGO DO UTRZYMANIA ZMIAN USUNIĘTY PLIK/KATAL OG? PRZESUŃ PLIK/KATALOG Z POWROTEM DO ORYGINALNEJ LOKALIZACJI KOC DODANY PLIK/KAT ALOG? USUŃ OBIEKT WSKAZANY PRZEZ OBSZAR TYMCZASOWY DANE USUNIĘTE Z PLIKU? PRZESUŃ DANE Z OBSZARU TYMCZASOWEGO DO PLIKU

27 26 EP B1 Z-9239 LOGOWA UŻYTKOW NIKA PRZYCIŚNIĘTY PRZYCISK PRZYWRACANIA PODPOWIEDZ UŻYTKOWNIKOWI TYP PRZYWRACANIA PRZYWRÓĆ PLIKI SYSTEMOWE? PRZYWRÓĆ PLIKI SYSTEMOWE Z KOPII ZAPASOWEJ I PONOW ZAŁADUJ SO PRZYWRÓĆ PLIKI DANYCH? PRZYWRÓĆ DANE Z KOPII ZAPASOWEJ PRZYWRÓĆ STANDARDOWE USTAWIENIA FABRYCZNE? PRZYWRACA SYSTEMU DO FIG. 7B

28 27 EP B1 Z-9239 Z FIG. 7A USUŃ LUB UTRZYMAJ ZMIANY SESJI USUNĄĆ CZY UTRZYMAĆ ZMIANY SESJI? ANULUJ PRZYWRACA

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1947827 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2004 08008197.9 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 29/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1674987 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.12.2005 05111672.1 (13) (51) T3 Int.Cl. G06F 9/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668598 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.09.2004 04769492.2 (13) T3 (51) Int. Cl. G07B15/00 H04K1/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2077013 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.10.2007 07826839.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2385656 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.05.2010 10004798.4 (13) (51) T3 Int.Cl. H04L 12/24 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365686 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.03.2011 11157381.2

Bardziej szczegółowo

Update 2. Podręcznik użytkownika

Update 2. Podręcznik użytkownika Update 2 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 Wprowadzenie...7 1.1 Co to jest Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co to jest Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nowości w tej wersji... 8 1.4 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1934964 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.09.2006 06779453.7 (13) (51) T3 Int.Cl. G07G 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2088779 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.07.2004 09161479.2 (13) (51) T3 Int.Cl. H04N 5/92 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji

Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Xopero Backup i synchronizacja w jednej aplikacji Centralne Zarządzanie Data aktualizacji: 02.12.2014r. Spis treści Centralne Zarządzanie... 1 Instalacja aplikacji... 2 Pierwsze logowanie... 5 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1760647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.08.2006 06119778.6 (13) (51) T3 Int.Cl. G06Q 10/00 (2012.01)

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2010. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1990952. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.05.2007 07290579. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 199092 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.0.07 0729079.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04L 12/28 (06.01) H04L

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp...7

Rozdział 1. Wstęp...7 Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy ITXON. Opisane w podręczniku oprogramowanie firmy Acronis dostarczane

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995, PCT/GB95/02817 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 321160 (22) Data zgłoszenia: 01.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 01.12.1995,

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.2006 06793485. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 19461 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.09.06 0679348.1 (1) Int. Cl. H04N7/16 (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

G DATA ClientSecurity Business

G DATA ClientSecurity Business G DATA ClientSecurity Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0

Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 KASPERSKY LAB Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers 6.0 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA K A S P E R S K Y A N T I - V I R U S F O R W I N D O W S S E R V E R S 6. 0 Podręcznik użytkownika Kaspersky Lab http://www.kaspersky.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2087765 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.10.2007 07866515.5 (13) (51) T3 Int.Cl. H04W 8/00 (2009.01)

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo