MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze:"

Transkrypt

1 Jakie w praktyce powinno być księgowe ujęcie tych świadczeń? MSR 19 MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze: 1. sformalizowanych programów lub innych sformalizowanych ustaleń między jednostką a jej poszczególnymi pracownikami, grupami pracowników i ich przedstawicielami, 2. wymogów prawnych lub ustaleń branżowych, na podstawie których jednostki są zobowiązane do wpłacania składek na rzecz krajowych, państwowych, branżowych i innych wielozakładowych programów lub 3. niesformalizowanych praktyk, które powodują powstanie zwyczajowo oczekiwanego zobowiązania, a jednostka nie ma realnej możliwości niewywiązania się z tych obowiązków i niezapłacenia świadczeń pracowniczych. Do świadczeń krótkoterminowych MSR 19 zalicza: 1. wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, 2. krótkoterminowe płatne nieobecności, takie jak płatny urlop wypoczynkowy oraz płatne zwolnienie chorobowe, 3. wypłaty z zysku i premie oraz 4. świadczenia niepieniężne, takie jak opieka medyczna, mieszkania służbowe, samochody i inne nieodpłatnie przekazywane lub subsydiowane towary lub świadczone usługi 1 / 6

2 dla aktualnie zatrudnionych pracowników. Rachunkowość krótkoterminowych świadczeń pracowniczych jest w miarę prosta, gdyż nie wymaga zastosowania założeń aktuarialnych do oszacowania wysokości zobowiązań i kosztów, stąd nie stwarza możliwości powstania zysku lub straty aktuarialnej, a zobowiązania z ich tytułu ustala się bez dyskonta. Jeżeli pracownik wykonywał pracę na rzecz jednostki gospodarczej w ciągu okresu obrotowego, ujmujesz przewidywaną, niezdyskontowaną wartość krótkoterminowych świadczeń, które zostaną wypłacone w zamian za tę pracę jako: 1. zobowiązanie (bierne rozliczenie międzyokresowe kosztów) po potrąceniu wszelkich kwot już zapłaconych, 2. koszty okresu, chyba że inny standard (np. MSR 2, MSR 11, MSR 16) wymaga ujęcia tych świadczeń w koszcie wytworzenia składnika aktywów. MSR 19 dość szczegółowo omawia kwestię krótkoterminowych płatnych nieobecności. Uprawnienia do tych świadczeń dzieli się na dwie grupy: 1. świadczenia kumulowane oraz 2. świadczenia niekumulowane. Kumulowane płatne świadczenia za nieobecności to świadczenia za nieobecności, do których uprawnienia przechodzą na przyszłe okresy i pracownik może je wykorzystać w przyszłości, jeśli w bieżącym okresie nie zostały w pełni wykorzystane. Mogą one (lub nie) uprawniać pracownika do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystania uprawnień na dzień odejścia z jednostki, ale zobowiązanie występuje i powinieneś je ująć w każdym przypadku. Zobowiązanie to rośnie wraz z wykonywaniem przez pracowników pracy, która 2 / 6

3 zwiększa ich uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności. Przykładem kumulowanych płatnych nieobecności są urlopy wypoczynkowe. Niekumulowane płatne nieobecności nie mogą być przenoszone na kolejne okresy i przepadają, jeśli pracownik nie wykorzystał ich w całości w bieżącym okresie. Świadczenia te nie uprawniają pracowników do ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystania uprawnień na dzień odejścia z jednostki, a wykonywanie pracy przez pracownika nie zwiększa kwoty świadczenia. Przykładami niekumulowanych płatnych nieobecności są: wynagrodzenia za czas choroby, urlop macierzyński lub ojcowski, płatne nieobecności z tytułu wypełniania obowiązków ławnika lub służby wojskowej. Przewidywane koszty krótkoterminowych świadczeń pracowniczych w formie płatnych nieobecności ujmujesz w następujący sposób: - odnośnie do kumulowanych płatnych nieobecności - gdy pracownicy wykonywali pracę, która zwiększa ich uprawnienia do przyszłych płatnych nieobecności, oraz - odnośnie do niekumulowanych płatnych nieobecności - z chwilą wystąpienia nieobecności. W ramach świadczeń krótkoterminowych w Standardzie omawia się również kwestię programów dotyczących wypłat z zysku i systemy premiowe. Powinieneś ująć przewidywane koszty wypłat z zysku i premii wtedy, gdy: 1. ciąży na Tobie obecne prawne lub zwyczajowo oczekiwane zobowiązanie do dokonania takich wypłat w wyniku zdarzeń przeszłych (zawarta w tym względzie umowa lub inaczej sformułowane wewnętrznymi regulacjami jednostki prawo do tych świadczeń, jak również 3 / 6

4 ujmowanie podstawy do naliczenia tych świadczeń) oraz 2. można dokonać wiarygodnej wyceny takiego zobowiązania, dzięki istnieniu sformalizowanych zasad funkcjonowania programu zawierającego wzór służący określeniu kwoty świadczenia, gdy jednostka ustala kwoty do zapłaty przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego do publikacji lub gdy dotychczasowa praktyka jasno wskazuje na wymiar zwyczajowo oczekiwanego zobowiązania. Ustawa o rachunkowości Ustawa o rachunkowości jest bardzo uboga, jeśli chodzi o zagadnienia świadczeń pracowniczych, w tym krótkoterminowych. Zawiera jedynie zapis dotyczący tworzenia rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny. Również przyjęty w październiku 2008 r. KSR 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe nie zawiera w tym obszarze żadnego uregulowania. Kodeks pracy W celu szerszego porównania rodzajów krótkoterminowych świadczeń pracowniczych ujętych w 4 / 6

5 przepisach polskich ze świadczeniami wymienianych przez MSR 19 należy sięgnąć do przepisów Kodeksu pracy. Problem mogą także regulować rozwiązania branżowe, takie jak np. Karta Nauczyciela itp. Zgodnie z kodeksem pracownik za świadczoną pracę otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie oraz inne korzyści. Wynagrodzenie powinno być tak ustalone, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Pracodawca musi określić zasady przyznawania pracownikom stawek wynagrodzenia oraz innych dodatkowych składników tego wynagrodzenia. Do krótkoterminowych świadczeń pracowniczych zaliczysz również wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, o dzieło, agencyjno-prowizyjnych, inne wypłacane honoraria oraz świadczenia w naturze. W związku z zatrudnieniem pracownika pracodawca ponosi dodatkowe koszty związane ze składkami na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz innym składkami, np. składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Na mocy Kodeksu pracy pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Stąd zobowiązany jest do zapewnienia świadczeń pracowniczych, takich jak: odzież ochronna i robocza, woda mineralna, świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, z ochroną zdrowia, koszty szkoleń bhp i innych, ubezpieczenia osobowe pracowników. Świadczeniami dobrowolnymi, które pracodawca może zapewnić pracownikom, są dopłaty do okresowych biletów pracowniczych, mieszkania służbowe, samochody oraz inne wypłaty na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń. W Kodeksie pracy znajdziesz nawiązanie do krótkoterminowych płatnych nieobecności regulowanych przez MSR 19, dzielonych na świadczenia kumulowane i niekumulowane. Typowym przykładem kumulowanych płatnych nieobecności są urlopy wypoczynkowe, które przysługują pracownikowi i muszą zostać wykorzystane do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Wymiar urlopu zależy od liczby lat zatrudnienia (20 dni w przypadku zatrudnienia przez krócej niż 10 lat, 26 dni w przypadku dłuższego zatrudnienia) do którego wlicza się okres nauki w szkole oraz okres pracy na podstawie umowy o pracę. W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, przysługuje mu urlop proporcjonalny u dotychczasowego i kolejnego pracodawcy w stosunku do okresu przepracowanego. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. 5 / 6

6 Przykładem niekumulowanych płatnych nieobecności są wynagrodzenia za czas choroby. Zgodnie z Kodeksem pracy, wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za okres niezdolności do pracy na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży oraz na skutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. W przypadku dłuższej nieobecności w pracy z powodu choroby, świadczenia przejmuje na siebie państwo. 6 / 6

ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10

ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10 Zawartość ZAWARTOŚĆ... 2 PODSTAWY PRAWNE... 3 REZERWY I ZOBOWIĄZANIA... 6 PROCE WYCENY REZERW... 8 WYBRANE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE... 10 DANE O PRACOWNIKACH... 14 ZAŁOŻENIA AKTUARIALNE... 17 METODA SZACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Co to jest wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE 25 LIST PŁAC Z KOMENTARZEM PRZYKŁADY WYLICZEŃ WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW Stan prawny: Wrzesień 2013 r. Wynagrodzenia w praktyce 25 list z komentarzem przykłady wyliczeń wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy

Bezirk Sachsen. Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Bezirk Sachsen Informacje dla pracowników transgranicznych w Trójkącie Państw Polska, Niemcy i Czechy Do dnia 1 maja 2011 r. w Niemczech obowiązują okresy przejściowe dla swobodnego przepływu pracowników

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa Temat spotkania: i rozliczenia międzyokresowe w rachunkowości dr Tomasz Gabrusewicz 1 tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota rezerw określane są jako zabezpieczenie jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Według MSR 37 Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne.

Według MSR 37 Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Rezerwy są tą pozycją, która jest najczęściej wykorzystywana do manipulacji wynikiem finansowym. Niewłaściwe zastosowanie konserwatywnej zasady ostrożnej wyceny może natomiast doprowadzić do nieuzasadnionych

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy.

Warunki świadczenia pracy. Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Warunki świadczenia pracy Celem informatora jest przybliżenie wymagań formalnych związanych z procesem wykonywania pracy. Nie ma jedynej właściwej formy wykonywania pracy. Wyłącznie od zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A.

Grupa Kapitałowa. BSC Drukarnia Opakowań S.A. Grupa Kapitałowa BSC Drukarnia Opakowań S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku (01.01.2013-31.03.2013) sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2014. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2014. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2014 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 6 lutego 2015 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Katowice 15 marzec 2013. Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012

Katowice 15 marzec 2013. Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012 Katowice 15 marzec 2013 Sprawozdanie Finansowe FAMUR S.A. za rok 2012 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo