Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie"

Transkrypt

1 Firma/ Biznes/Własna Działalność Gospodarcza Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie 2 EK 0035

2 Szanowny Czytelniku Jeśli koszty z tytułu zaległych urlopów (które trzeba wykorzystać do 30 września) są istotne, kierownik jednostki powinien podjąć decyzję o utworzeniu na nie rezerwy. Rezerwę taką prezentuje się w bilansie jako Rezerwy na świadczenia pracownicze w części krótkoterminowe, pracownicy powinni bowiem wykorzystać zaległe urlopy w ciągu najbliższych miesięcy. Zapraszam do lektury. Lidia Pogodzińska redaktor prowadzący Elektronicznego Serwisu Księgowego 2

3 Pracodawcy mają obowiązek udzielić pracownikom najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego urlopu za rok ubiegły. Rezerwa na niewykorzystane urlopy jest to, w świetle art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), rozliczenie międzyokresowe bierne. Dotyczy ono bowiem podstawowej działalności operacyjnej jednostki i jest tworzone w związku z obowiązkiem wykonania w przyszłości świadczeń związanych z bieżącą działalnością na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Zobowiązania te wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania. Kierownik podejmuje decyzję o utworzeniu rezerwy Decyzję o utworzeniu rezerwy powinien podjąć kierownik jednostki, kierując się następującymi względami: rodzajem grupy pracowników, których dotyczą niewykorzystane w danym roku kalendarzowym urlopy wypoczynkowe, oraz istotnością kosztów z tytułu wynagrodzeń za zaległe urlopy. Wynagrodzenie za urlop nie jest dodatkowym wynagrodzeniem pracownika, który otrzymuje z zasady 12 pensji. Zgodnie z art. 172 Kodeksu pracy za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu; w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy. Przy stałych elementach wynagrodzenia można nie tworzyć rezerw Pracodawca ma prawo odstąpić od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy w przypadku pracowników, których wynagrodzenia nie podlegają w ciągu roku znaczącym wahaniom, np. pracowników, których wynagrodzenie w całości albo w przeważającej części oparte jest na tzw. elementach stałych. 3

4 Sporządzając sprawozdanie, należy w nim uwzględniać zdarzenia po dniu bilansowym (zgodnie z art. 8 uor). Informacja z działu kadr o wykorzystaniu do końca marca urlopów może być potraktowana jako kolejna przesłanka pozwalająca na odstąpienie od tworzenia tego rodzaju rezerw. Rezerwy należy ująć w bilansie Natomiast uzasadnione będzie ich utworzenie w przypadku pracowników produkcyjnych wynagradzanych w formie akordu. Zmienność wynagrodzenia uzależniona od efektywności pracownika istotnie wpływa na wynik finansowy jednostki. Utworzenie wtedy rezerwy na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe umożliwia zachowanie zasady współmierności i odniesienie kosztu do okresu, za który urlop przysługuje. Przy wycenie świadczeń pracowniczych pomocny będzie KSR nr 6 Ustawa o rachunkowości nie określa zasad wyceny świadczeń pracowniczych. Dlatego należy kierować się postanowieniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe (Dz.Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 12, poz. 90), które w tej sprawie odsyłają do regulacji zawartych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 19. Świadczenia z tytułu urlopów, jako płatne nieobecności, stanowią krótkoterminowe świadczenia pracownicze. Wycenia się je w takim przypadku w wielkości przewidywanych wynagrodzeń pracowników za ten urlop. Zasadne jest, aby wartość rezerw obejmowała również składki ZUS w części obciążającej pracodawcę oraz inne obciążenia pracodawcy wynikające z prawa albo regulaminów i układów zbiorowych. 4

5 Ujęcie rezerw na niewykorzystane urlopy w księgach Zgodnie z pkt 2.3 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 rezerwy na świadczenia pracownicze są związane bezpośrednio z działalnością operacyjną, a więc z wytwarzaniem, sprzedażą (handlem) i fazą posprzedażną, a także ogólnym zarządem. W związku w tym należy je zaliczyć w ciężar kosztów działalności operacyjnej i ująć w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ujęcie w ewidencji, w zależności od przyjętego sposobu prowadzenia ewidencji kosztów Sporządzając sprawozdanie za 2012 rok, jednostka oszacowała kwotę rezerwy na zł. Kwota zł dotyczyła pracowników działu produkcyjnego, kwota zł pracowników działu sprzedaży (operacja 1). W 2013 roku rzeczywiste koszty świadczeń wyniosły zł, w tym dla pracowników produkcyjnych zł, a dla pracowników sprzedaży zł (operacja 2). Spółka utworzyła rezerwę na koszty dotyczące 2014 roku w kwocie zł, dotyczą one tylko pracowników produkcji. Spółka rozlicza dla każdego roku i rodzaju kosztów rezerwy odrębnie. Wariant 1. Jednostka ujmuje koszty zarówno w układzie rodzajowym, jak i kalkulacyjnym. 1. Ujęcie rezerwy w 2012 roku: Wn Koszty produkcji zł, Wn Koszty sprzedaży zł, Ma Rozliczenia międzyokresowe bierne zł. 5

6 2. Naliczenie kosztów świadczeń i wykorzystanie rezerw w 2013 roku: a) Zarachowanie kosztów wynagrodzeń, Wn Wynagrodzenia zł, Ma Rozrachunki z pracownikami zł. b) Rozliczenie rezerwy w części dotyczącej pracowników produkcji w 2013 roku: Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów zł, Wn Koszty produkcji zł część kosztów, na które spółka wcześniej nie utworzyła rezerwy, Ma Rozliczenie kosztów zł. c) Rozliczenie rezerwy w części dotyczącej pracowników sprzedaży w 2013 roku: Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów zł, Ma Rozliczenie kosztów zł, Ma Koszty sprzedaży zł zmniejszenie kosztów w kwocie nadwyżki RMB utworzonego w zeszłym roku. 3. Utworzenie rezerwy w 2013 roku na wypłaty wynagrodzeń w 2014 roku: Wn Koszty produkcji zł, Ma Rozliczenia międzyokresowe bierne zł. Wariant 2. Jednostka ujmuje koszty wyłącznie w układzie rodzajowym. 1. Ujęcie rezerwy w 2012 roku: 6

7 Wn Rozliczenie kosztów zł, Ma Rozliczenia międzyokresowe bierne zł. 2. Naliczenie kosztów świadczeń i wykorzystanie rezerwy w 2013 roku: a) Zarachowanie kosztów wynagrodzeń, Wn Wynagrodzenia zł, Ma Rozrachunki z pracownikami zł, b) Rozliczenie rezerwy w części wykorzystanej w 2013 roku: Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów zł, Ma Rozliczenie kosztów zł, c) Rozliczenie rezerwy w części nadwyżki z 2012 roku rozwiązanie nadmiernej rezerwy w księgach 2013 roku, Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów zł, Ma Rozliczenie kosztów zł. 3. Utworzenie rezerwy w 2013 roku na wypłaty wynagrodzeń w 2014 roku: Wn Rozliczenie kosztów zł, Ma Rozliczenia międzyokresowe bierne zł. Wariant 3. Jednostka ujmuje koszty wyłącznie w układzie kalkulacyjnym. 1. Ujęcie rezerwy w 2012 roku: Wn Koszty produkcji zł, Wn Koszty sprzedaży zł, Ma Rozliczenia międzyokresowe bierne zł. 7

8 2. Naliczenie kosztów świadczeń i wykorzystanie rezerwy w 2013 roku: a) Rozliczenie rezerwy w części dotyczącej pracowników produkcji, Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów zł, Wn Koszty produkcji zł zwiększenie kosztów o kwotę nieprzewidzianej w 2012 roku rezerwy, Ma Rozrachunki z pracownikami zł, b) Rozliczenie rezerwy w części dotyczącej pracowników sprzedaży, w tym rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy w księgach 2013 roku: Wn Rozliczenia międzyokresowe kosztów zł, Ma Rozrachunki z pracownikami zł, Ma Koszty sprzedaży zł zmniejszenie kosztów w kwocie nadwyżki RMB utworzonego w zeszłym roku. 3. Utworzenie rezerwy w 2013 roku na wypłaty wynagrodzeń w 2014 roku: Wn Koszty produkcji zł, Ma Rozliczenia międzyokresowe bierne zł. Warto przypomnieć, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego utworzone RMB nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w chwili ich ujęcia w księgach rachunkowych. Są tytułem różnicy przejściowej między wartością księgową i podatkową pasywów. Tworzy się więc aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Zarówno wynagrodzenia, jak i składki ZUS od wynagrodzeń za urlopy za poprzedni rok wykorzystane przez pracowników w następnym roku są zgodnie z regulacjami podatkowymi kosztem uzyskania przychodów w momencie ich naliczenia jako elementu listy płac albo dopiero 8

9 wypłaty, gdy pracodawca nie dotrzyma terminów przekazania wynagrodzeń pracownikom, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusze do ZUS. Podstawa prawna art. 36 ust. 2 i 2a ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), art. 152, 168, 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), art. 22 ust. 6ba i 6bb, art. 23 ust. 1 pkt 55 i 55a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307), art. 15 ust. 4h i 4g, art. 16 ust. 1 pkt 57 i 57a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.). Podstawa prawna: Katarzyna Trzpioła specjalista w zakresie finansów i rachunkowości 9

10 Redaktor Naczelna Grupy Czasopism: Ewa Matyszewska Redaktor: Lidia Pogodzińska ISBN: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z.o.o Warszawa, ul. Łotewska 9a Tel , faks NIP: Numer KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie wraz z przysługującym Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e-letter, strona www i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji Rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu należy wykazać w bilansie lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Centrum Obsługi Klienta: Tel: EK

umów i pism dla biur rachunkowych

umów i pism dla biur rachunkowych WEWNĄTRZ CD ze wzorami umów i pism podatkowych VADEMECUM umów i pism dla biur rachunkowych PODATKI,KADRY I ZUS Do każdego wzoru praktyczny komentarz, dzięki któremu: zyskasz pewność, że Twoje dokumenty

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Przychody finansowe z tytułu odsetek w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym Odsetki stanowią wynagrodzenie wierzyciela za okres oczekiwania na spłatę należności oraz zapewniają pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41

FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO. Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS PAŹDZIERNIK/2014. Str. 41 PAŹDZIERNIK/2014 FINANSE SEKTORA PUBLICZNEGO rzetelne księgi rachunkowe bezbłędne sprawozdania efektywne zarządzanie finansami Temat numeru Kontrolerzy ZUS zwrócą szczególną uwagę na wydatki z ZFŚS ZUS

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 P 14 Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA CZASU PRACY JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE

EWIDENCJA CZASU PRACY JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE PRAWO PRACY W PRAKTYCE EWIDENCJA CZASU PRACY JAK PROWADZIĆ JĄ BEZBŁĘDNIE w w w.kadr yonline.pl Ewidencja czasu pracy jak prowadzić ją bezbłędnie Autor Grzegorz Orłowski radca prawny Redaktor merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Vademecum księgowego Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, którego wzór określa załącznik do

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania

Rozrachunki. Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków. należności zobowiązania Rozrachunki dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl www.gabrusewicz.pl Klasyfikacja i organizacja ewidencji rozrachunków Kryteria podziału Rodzaje rozrachunków

Bardziej szczegółowo

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności WPROWADZENIE 1. Fortis Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15, prezentuje raport roczny obejmujący dane finansowe wg stanu na 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo