Według MSR 37 Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Według MSR 37 Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne."

Transkrypt

1 Rezerwy są tą pozycją, która jest najczęściej wykorzystywana do manipulacji wynikiem finansowym. Niewłaściwe zastosowanie konserwatywnej zasady ostrożnej wyceny może natomiast doprowadzić do nieuzasadnionych odpisów aktualizacyjnych lub nadmiernych rezerw. Nasze doświadczenie jako audytorów, poparte przeprowadzeniem kilku tysięcy badań sprawozdań finansowych wykazuje, że rezerwy są tą pozycją, która jest najczęściej wykorzystywana do manipulacji wynikiem finansowym (przesunięcie dochodów lub strat w czasie). Także niewłaściwe zastosowanie konserwatywnej zasady ostrożnej wyceny może doprowadzić do nieuzasadnionych odpisów aktualizacyjnych lub nadmiernych rezerw. Celem ujęcia rezerw w sprawozdaniu finansowym jest uwzględnienie strat jeszcze nie w pełni ujawnionych, będących skutkami przeszłych zdarzeń oraz ujawnienie nie przewidywanych zobowiązań wynikających z zawartych już umów, jak też uwzględnienie w sprawozdaniu finansowym zobowiązań wynikających z podjętych przez jednostkę planów restrukturyzacji mających na celu poprawę efektywności działania. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 37 reguluje zasady tworzenia i prezentacji w sprawozdaniu finansowym rezerw oraz zobowiązań warunkowych mających wiele cech wspólnych z rezerwami. Według MSR 37 Rezerwy są zobowiązaniami, których kwota lub termin zapłaty są niepewne. Zobowiązanie jest istniejącym, wynikającym ze zdarzeń przeszłych obowiązkiem jednostki gospodarczej, którego wypełnienie - jak się oczekuje - spowoduje wypływ z jednostki środków uosabiających korzyści ekonomiczne. Zdarzenie obligujące jest zdarzeniem, które tworzy prawny lub zwyczajowy obowiązek, sprawiający, że jednostka gospodarcza nie ma żadnej realnej możliwości niewypełnienia obowiązku. Obowiązek prawny jest obowiązkiem wynikającym z: a) umowy (na mocy warunków sformułowanych wprost lub pośrednio), b) ustawodawstwa, lub c) innego działania prawa. Obowiązek zwyczajowy jest z kolei obowiązkiem, który wynika z działania jednostki gospodarczej, gdy: - poprzez sposób postępowania w przeszłości, opublikowanie zasad lub wystarczająco konkretne, aktualne oświadczenie, jednostka gospodarcza przekazała osobom trzecim, iż 1 / 12

2 przyjmie na siebie określoną powinność oraz - w wyniku powyższego jednostka gospodarcza wywołała u tych stron trzecich uzasadnione przypuszczenie, że powinność tę zrealizuje. Zobowiązanie warunkowe - jest możliwym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, a którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki gospodarczej, lub - jest istniejącym obowiązkiem, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, ale nie jest ujmowany w sprawozdaniu, ponieważ: - nie jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków uosabiających korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku, lub - kwoty obowiązku (zobowiązania) nie można wycenić wystarczająco wiarygodnie. Warunkowy składnik aktywów jest natomiast możliwym składnikiem aktywów, który powstaje na skutek zdarzeń przeszłych, a którego istnienie zostanie potwierdzone dopiero w momencie wystąpienia lub niewystąpienia jednego lub większej ilości niepewnych przyszłych zdarzeń, które nie w pełni podlegają kontroli jednostki gospodarczej. Umowa rodząca obciążenia jest umową, na podstawie której nieuniknione koszty wypełnienia obowiązku przeważają nad korzyściami, które - według przewidywań - będą uzyskane na jej mocy. Restrukturyzacja jest zaplanowanym i kontrolowanym przez kierownictwo programem, który zmienia w sposób istotny: - zakres działalności prowadzonej przez jednostkę gospodarczą, lub - sposób, w jaki działalność jest prowadzona. 2 / 12

3 Zasady wyceny i prezentacji rezerw, aktywów i zobowiązań warunkowych w sprawozdaniu finansowym Zaostrzone wymogi standardu MSR 37 podkreślają, że rezerwy mają charakter zobowiązań, których kwota lub termin zapłaty nie są znane. Rezerwę należy utworzyć w sprawozdaniu finansowym, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: - na jednostce ciąży istniejący obowiązek (prawny lub zwyczajowy) wynikający ze zdarzeń przeszłych, - prawdopodobne jest, że spełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne, oraz - można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku, Jeśli warunki te nie są spełnione, nie należy tworzyć rezerwy w bilansie. Podjęta przez zarząd lub radę nadzorczą uchwała nie jest jeszcze sama w sobie uzasadnieniem tworzenia rezerw, jeżeli uchwała nie zobowiązuje jednostki prawnie lub zwyczajowo wobec osób trzecich. Uchwała taka może ulec zmianie bez skutków finansowych dla jednostki. Jeżeli natomiast decyzja organów stanowiących została opublikowana i przedstawiona stronom zainteresowanym, to przyjmuje się, że decyzja ta jest dla jednostki wiążąca (zobacz niżej odnośnie kosztów restrukturyzacji). Kwota, na którą tworzona jest rezerwa, powinna być najbardziej właściwym oszacowaniem nakładów niezbędnych do wypełnienia istniejącego obowiązku na dzień bilansowy. Jeśli skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, kwota rezerwy powinna odpowiadać bieżącej wartości nakładów, które - jak się oczekuje - będą niezbędne do wypełnienia obowiązku. Stopa dyskonta powinna być ustalona przed opodatkowaniem i odzwierciedlać bieżące oprocentowanie występujące na rynku kapitałowym oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem pasywów. Jeżeli jednostka posiada odpowiednie przesłanki, że część przewidywanych strat zostanie zwrócona, w rachunku zysków i strat należy ująć kwotę netto. Przepisy zabraniają tworzenia rezerwy na przyszłe straty (a więc rezerwy na roszczenia z tytułu zdarzeń, które jeszcze nie zaszły) z wyjątkiem planu restrukturyzacji, który spełnia ściśle określone warunki, między innymi: 3 / 12

4 - określony został szczegółowy plan, nakłady i harmonogram restrukturyzacji, - proces został rozpoczęty lub ogłoszony. W domniemaniu ogłoszenie planu restrukturyzacji jest zdarzeniem obligującym, wzbudzającym uzasadnione oczekiwanie u stron zaangażowanych. Rezerwa powinna być wykorzystana wyłącznie na nakłady o takim przeznaczeniu, na jakie była pierwotnie tworzona. Stan rezerw powinien być weryfikowany na każdy dzień bilansowy. Nieuzasadnioną rezerwę należy rozwiązać. Tworzenie i rozwiązywanie rezerw ma charakter ustalania i zmiany wartości szacunkowych. Do szczególnej kategorii zobowiązań mających charakter rezerw należą zawarte umowy rodzące obciążenia, na przykład umowy dostawy towarów lub świadczenia usług z ustalonymi z góry cenami. Jeżeli jednostka zawarła umowy, z tytułu których aktualne obciążenia przewyższają korzyści, jakie wynikają w związku z tymi samymi umowami, jednostka jest zobowiązana do utworzenia odpowiednich rezerw na pokrycie całości tych strat. Aktywa warunkowe Jednostka nie powinna ujmować w sprawozdaniu aktywów warunkowych - jeżeli dany przychód spełnia ogólne wymogi przychodów wymienione w MSR 18, to aktywa z tytułu tego przychodu należy ująć w bilansie. Jeżeli jednostka nie spełnia kryteriów MSR 18, ale istnieje znaczne prawdopodobieństwo uzyskania aktywu, to należy o tym poinformować w informacji dodatkowej. Taka sytuacja występuje zazwyczaj przy zawarciu umów zależnych od wyników działania tzw. umowy sucess fee. 4 / 12

5 Zobowiązania warunkowe Jednostka nie powinna ujmować w bilansie zobowiązań warunkowych. Informacje o zobowiązaniach warunkowych należy ujawniać w informacji dodatkowej, względnie - jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego zrozumienia sytuacji finansowej jednostki - w pisemnym sprawozdaniu zarządu z działalności spółki za okres sprawozdawczy. Syntetyczne zestawienie obowiązku ujęcia rezerw i zdarzeń warunkowych w sprawozdaniu finansowym przedstawia poniższa tabela: Występujący obowiązek, który prawdopodobnie będzie wymagał wypływu środków finansowych Występujący możliwy lub istniejący obowiązek, który może wymagać środków, ale prawdopodob Występuje możliwy lub istniejący obowiązek, w przypadku którego prawdopodobieństwo wypływ Tworzy się rezerwę. Wymagane jest ujawnianie informacji na temat rezerwy Nie tworzy się rezerwy. Wymagane jest ujawnienie informacji na temat zobowiązania warunkowego. Nie tworzy się rezerwy. Nie ma wymogu ujawnienia żadnych informacji Zakres informacji w sprawozdaniu finansowym o stanie rezerw, aktywów i zobowiązań warunkowych 5 / 12

6 Dla każdej klasy rezerw jednostka gospodarcza powinna w sprawozdaniu finansowym ujawnić: - krótką charakterystykę rezerwy, - wskazanie istniejących niepewności, co do kwoty i terminu wystąpienia przyszłych zdarzeń, - wartość bilansową na początku i na końcu okresu, - dodatkowe rezerwy utworzone w ciągu okresu, łącznie ze zwiększeniami dotychczasowych rezerw, - kwoty wykorzystane w ciągu okresu, czyli poniesione koszty rozliczone z rezerwami, - kwoty niewykorzystane, rozwiązane w ciągu roku. Zobowiązanie warunkowe Oszacowaną wartość zobowiązania warunkowego należy zamieścić w informacji dodatkowej podając następujące informacje: - charakterystykę zdarzenia warunkowego, - o niepewnych czynnikach mogących mieć wpływ na przyszły wynik zdarzenia, - o szacowanych skutkach lub oświadczenia dotyczące braku możliwości dokonania takich oszacowań. W wyjątkowo rzadkich przypadkach można się spodziewać, że ujawnienie części lub całości informacji wymaganych na mocy MSR 37 mogłoby poważnie osłabić pozycję jednostki sprawozdawczej w sporach z innymi stronami w odniesieniu do kwestii będących przyczyną utworzenia rezerwy, zobowiązania warunkowego lub składnika aktywów warunkowych. W takim przypadku nie ma obowiązku ujawnienia pełnej informacji, należy jednak ujawnić ogólny charakter sporu, fakt nieujawnienia wspomnianej informacji i podać przyczyny powyższego. Przykłady ilustrujące zastosowanie MSR 37 6 / 12

7 Opis zdarzenia Ujęcie w sprawozdaniu finansowym danego roku Ujęcie w sprawozdaniu finansowym następnego roku Brak rezerwy w sprawozdaniu finansowym Premia z zysku zagwarantowana w kontrakcie Premia z zysku uznaniowa 7 / 12

8 Odprawa dla zarządu z tytułu umowy o zakazie konkurencji * Gwarancja producenta udzielona nabywcom produktu 8 / 12

9 Decyzja zarządu o likwidacji zakładu bez powiadamiania stron, których dotyczy Decyzja zarządu o zamknięciu wydziału ogłoszona przed dniem bilansowym 9 / 12

10 Oczekiwana strata wynikająca z zawartego kontraktu Planowane koszty remontu uzasadnione technologicznie Zanieczyszczenie środowiska 10 / 12

11 Świadczenia pracownicze z tytułu niewykorzystanych urlopów, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszow Udzielone poręczenie jednostce gospodarczej w przypadku pogorszenia się jej kondycji finansowej 11 / 12

12 Sprawa sądowa -niskie prawdopodobieństwo przegranej *) Wypłatę pracodawcy z tytułu zakazu konkurencji, która zabrania pracownikowi podjęcia się pracy po okresie zatrudnienia należy rozłożyć na okres trwania zakazu. Przyjmuje się, że pracownik świadczy usługę zwrotną w okresie trwania umowy o zakazie konkurencji. Tylko odprawy bez świadczenia zwrotnego w przyszłości wywołują skutek kosztowy w danym roku niezależnie od zapłaty. 12 / 12

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia ZAŁĄCZNIK Nr 4 do Planu Połączenia Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej NOVITUS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Nowym Sączu na dzień 30 listopada 2010 r. Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo