RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ TERENOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ TERENOWYCH"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ TERENOWYCH opracowany w ramach projektu Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia Projekt nr WND-POKL /10 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL /10-00 z dn. 10 czerwca 2011 r. Toruń, październik 2011 r.

2 Spis treści 1. Cel i zakres badań 2. Badanie oparte na danych zaczerpniętych z systemu SyriuszSTD 2.1. Zakres i sposób pozyskania danych 2.2. Budowa bazy danych 2.3. Podsumowanie badania 3. Badanie sondażowe 3.1. Kwestionariusz badawczy 3.2. Kryteria doboru i struktury próby 3.3. Przebieg i realizacja badań w terenie 3.4. Konstrukcja bazy danych o respondentach i jej łączenie z informacjami pozyskanymi z systemu SyriuszSTD 3.5. Wyniki badania 2

3 1. Cel i zakres badań Głównym celem przeprowadzonych badań była identyfikacja czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długotrwałego bezrobocia wśród osób zamieszkałych na terenie powiatu wąbrzeskiego. Czynniki te mogą być związane z cechami demograficzno-społecznymi czy miejscem zamieszkania danej osoby, ale także z szeregiem trudno mierzalnych czynników subiektywnych (np. aktywnością w zakresie poszukiwania pracy czy motywacją do podjęcia pracy). Dokładna identyfikacja czynników ryzyka, a w szczególności ich wielokryterialna analiza, stanowiła punkt wyjścia do opracowania narzędzi do profilowania bezrobotnych opartych na modelowaniu ekonometrycznym dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie. W pierwszym podejściu do szacowania modeli ekonometrycznych na podstawie których zbudowana została aplikacja do profilowania bezrobotnych PROFIL wykorzystane zostały wyłącznie dane uzyskane z systemu SyriuszSTD. Obejmowały one informacje o wszystkich bezrobotnych z powiatu wąbrzeskiego w okresie objętym badaniem. W drugim podejściu oszacowane zostały modele na podstawie wylosowanej próby, uwzględniające obok danych pobranych z systemu SyriuszSTD, informacje uzyskane z badania sondażowego. Badanie sondażowe przeprowadzono w połowie 2011 roku. W ramach badania pilotażowego przeprowadzono wywiad z 40 parami osób, a w ramach badania zasadniczego z 300 parami osób. Łącznie badaniem objęto zatem 680 osób. Próba do badania sondażowego pobrana została z odpersonalizowanego operatu (ze względu na ochronę danych osobowych), a więc zespół projektu dysponował jedynie numerami ewidencyjnymi bezrobotnych. Przeprowadzenie sondażu z tego samego względu zlecono pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie, którzy mają prawo wglądu do danych teleadresowych bezrobotnych. W przypadku respondentów, którzy w momencie badania byli nadal bezrobotni, badanie przeprowadzono w drodze wywiadu bezpośredniego (face to face), natomiast w przypadku pracujących, o ile kontakt bezpośredni nie był możliwy, metodą wywiadu telefonicznego. 3

4 Do badania sondażowego respondentów przygotowano specjalny kwestionariusz badawczy złożony z kilku części, w którym poszczególne części dostosowane zostały do aktualnej pozycji respondentów na rynku pracy i ich cech. Jako, że wiele informacji o respondentach znajduje się w systemie SyriuszSTD, zostały one pominięte w wywiadzie kwestionariuszowym. Podejście takie, oprócz zmniejszenia liczby pytań zawartych w kwestionariuszu i tym samym skrócenia czasu trwania wywiadu miało tę zaletę, że część zbieranych informacji miała charakter historyczny, co pozwoliło uniknąć zniekształcenia danych (błędu pomiaru) spowodowanego upływem czasu. 2. Badanie oparte na danych zaczerpniętych z systemu SyriuszSTD 2.1. Zakres i sposób pozyskania danych Dane pozyskane z baz systemu SyriuszSTD Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie obejmują: 1) osoby figurujące w rejestrze, posiadające status bezrobotnego na koniec okresu poprzedzającego badany, 2) osoby, które zarejestrowały się jako bezrobotne w ciągu badanego okresu, 3) osoby wyodrębnione na podstawie punktów 1 i 2 łącznie tworzące: grupę A, czyli bezrobotnych, którzy rozpoczęli w badanym okresie uczestnictwo w szkoleniu zawodowym grupę B, czyli bezrobotnych, którzy w szkoleniach nie uczestniczyli. Zakres informacji, które na obecnym etapie badań uznano za potrzebne do opracowania procedur profilowania bezrobotnych opartych na modelowaniu ekonometrycznym zaprezentowano w tabeli 1. Tabela 1. Zakres informacji o bezrobotnych pozyskiwanych z systemy SyriuszSTD Lp. Rodzaj informacji Uwagi 1 Numer ewidencyjny bezrobotnego w powiatowym urzędzie pracy 2 Okres uprawniający do zasiłku 3 Płeć 4

5 4 Data urodzenia 5 Stan cywilny 6 Liczba dzieci na utrzymaniu 7 Poziom wykształcenia 8 Zawód wykonywany 9 Historia zdarzeń 10 Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych Źródło: opracowanie własne. sześciocyfrowy kod zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności (Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r.) Kod rodzaju i typu zdarzenia oraz daty początku i końca zdarzenia nazwa szkolenia, data rozpoczęcia i zakończenia szkolenia Instrukcja pozyskiwania danych z systemu Syriusz STD oraz szablony pozwalające na automatyzację tego procesu zostały przygotowane przez informatyka z PUP. W rezultacie eksportu danych powstają trzy pliki tekstowe: DanePodstawowe, HistoriaZdarzeń oraz Szkolenia. Każdy z nich zawiera numer ewidencyjny bezrobotnego, co pozwala następnie powiązać te informacje. Niestety, system SyriuszSTD w obecnej postaci nie jest przystosowany do bezpośredniego dostarczania danych spełniających kryteria określone w punktach 1, 2 i 3. Konieczne jest stworzenie nowej aplikacji bazy danych, w której wykonywane są operacje konieczne do przygotowania danych w postaci gotowej do dalszych badań Budowa bazy danych Baza danych została utworzona w środowisku programu Microsoft Access Zostały do niej zaimportowane dane z wyeksportowanych z systemu SyriuszSTD plików tekstowych. Dalej skonstruowano zestaw zapytań pozwalających na selekcję osób, których dane odpowiadają przyjętym założeniom. Zostały również skonstruowane zapytania oraz program w języku VBA pozwalające na uzyskanie następujących dodatkowych informacji: liczby odbytych szkoleń, 5

6 czas trwania bezrobocia od ostatniej rejestracji do momentu podjęcia pierwszego zatrudnienia po ostatnim szkoleniu (dla osób z grupy A), czas trwania bezrobocia od ostatniej rejestracji do dnia podjęcia pierwszego zatrudnienia lub do końca badanego okresu (dla osób z grupy B). Okno bazy danych z listą utworzonych zapytań (kwerend) oraz wynikami zapytania ostatecznie zwracającego potrzebne dane przedstawiono na rysunku 1. Rysunek 1. Okno aplikacji przygotowującej dane Źródło: opracowanie własne. Na obecnym etapie prac zapytania do bazy danych są zadawane w trybie interaktywnym w środowisku systemu zarządzania relacyjną bazą danych. Planowane jest opracowanie programu komputerowego automatyzującego te działania. Jako ostateczny wynik opisanej wyżej procedury powstaje plik w formacie arkusza kalkulacyjnego, zawierający dane wykorzystywane dalej w aplikacji PROFIL Podsumowanie badania Na podstawie danych pobranych z systemu SyriuszSTD Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie, oprócz aplikacji do profilowania bezrobotnych, opracowano 6

7 profil osoby szczególnie zagrożonej długotrwałym bezrobociem na wąbrzeskim rynku pracy. W tym celu skorzystano z modelu logitowego, w którym zmienna objaśniana przyjmuje wartość zero lub jeden według następującej zależności: y = 1 gdy bezrobotny pozostawał bez pracy dłużej niż rok, y = 0 gdy bezrobotny pozostawał bez pracy krócej niż dwanaście miesięcy. Jako zmienne objaśniające przyjęto szereg zmiennych o charakterze jakościowym (określane są one także zmienne zero-jedynkowe). Lista potencjalnych zmiennych objaśniających objęła następujące kategorie zmiennych: płeć, wiek, stan cywilny, wykształcenie, wykonywany zawód, liczbę posiadanych dzieci i rodzaj gminy zamieszkania bezrobotnego. Następnie dla każdej z takich kategorii utworzono odpowiednią liczbę zmiennych zero-jedynkowych. Wyniki estymacji modelu logitowego z istotnymi zmiennymi objaśniającymi dla bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie jednoznacznie pokazują, że bardziej narażone na długookresowe pozostawanie bez pracy są kobiety. Można zatem stwierdzić, że sytuacja kobiet na rynku pracy jest znacznie trudniejsza niż mężczyzn. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest niewątpliwie zjawisko dyskryminacji. Polega ono na znacznie utrudnionym dostępie kobiet do zatrudnienia, pewnych zawodów, awansu czy też odpowiedniego wynagrodzenia. Związane jest ze stereotypem dotyczącym pozycji i roli kobiet w rodzinie i społeczeństwie. Ochrona pracy kobiet oraz przysługujące im przywileje socjalne nasilają tylko obawy pracodawców, a liczne przerwy w aktywności zawodowej związane z koniecznością wypełnienia obowiązków macierzyńskich i rodzinnych utrudniają im powrót do zatrudnienia, zwiększając tym samym ryzyko stania się bezrobotnymi. W przypadku wieku istotne okazały się zmienne objaśniające związane z grupami wiekowymi: i lat. Bezrobotni z tych grup wiekowych byli mniej narażeni na długie pozostawanie bez pracy niż osoby starsze, mające więcej niż 55 lat. Potwierdza to zależność, że wraz z wiekiem zmniejszają się szanse na szybkie uzyskanie ponownego zatrudnienia. Prawdopodobieństwo długotrwałego bezrobocia uzależnione było także od stanu cywilnego bezrobotnego. Panny i kawalerowie charakteryzowali się większym ryzykiem długiego pozostawanie bez pracy niż osoby, których współmałżonek zmarł. Prawdopodobnie spowodowane jest to większą motywacją do szybkiego znalezienia pracy wdów i wdowców. Dla osób tych przedłużający się czas przebywania bez pracy jest znacznie trudniejszy do przetrwania, ze względu na prawdopodobną 7

8 konieczność utrzymania pozostałych osób w rodzinie (głównie dzieci). Natomiast osoby stanu wolnego są zazwyczaj młodsze, często mieszkają nadal ze swoimi rodzicami i mogą liczyć na pomoc finansową z ich strony (np. w zakresie opłat za rachunki domowe czy wyżywienie). Rozpatrując bezrobotnych w przekroju wykształcenia, można stwierdzić, że bezrobotni legitymujący się wykształceniem średnim zawodowym mieli większe szanse na pozostawanie bez pracy przez ponad rok niż osoby nieposiadające jakiegokolwiek wykształcenia. Można próbować wyjaśnić to następująco. Osoby kończące szkoły zawodowe zazwyczaj poszukują pracy zgodnej z nabytymi kwalifikacjami, a także posiadają już pewne oczekiwania płacowe. Ogranicza to znacznie liczbę ofert pracy, którą są one skłonne przyjąć. Przekłada się to na dłuższy czas poszukiwania propozycji pracy spełniającej oczekiwania tych bezrobotnych. Natomiast osoby bez jakiegokolwiek wykształcenia skłonne są zaakceptować prawie każdą ofertę pracy i płacy. Rozpatrując bezrobotnych w przekroju wykonywanych zawodów, zauważalne jest, że technicy i średni personel (grupa 3) i pracownicy biurowi (grupa 4) są mniej zagrożeni długotrwałym bezrobociem niż pracownicy przy pracach prostych. Spośród zmiennych dotyczących zamieszkiwanej grupy powiatów, wszystkie zmienne okazały się istotne. Bezrobotni z gmin wiejskich i miejskich byli bardziej zagrożeni długotrwałym bezrobociem niż bezrobotni z gmin miejsko-wiejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy profil osoby szczególnie zagrożonej na wąbrzeskim rynku pracy opisać można następująco. Będzie to najprawdopodobniej kobieta stanu wolnego w wieku powyżej 55 lat zamieszkująca gminę o charakterze wiejskim. Legitymuje się ona wykształceniem średnim zawodowym ale do tej pory pracowała wyłącznie pracach prostych. 3. Badanie sondażowe 3.1. Kwestionariusz badawczy Kwestionariusz do badania sondażowego, umieszczony w załączniku 1 do niniejszego raportu, składał się z pięciu części: 8

9 część pierwsza wspólna dla wszystkich badanych osób, część druga dla respondentów, którzy byli bezrobotni w trakcie badania, część trzecia dla respondentów, którzy pracowali w trakcie badania, część czwarta dla respondentów z grupy badanej, tj. osób, które odbyły co najmniej jedno szkolenie, część piąta przeznaczona dla ankieterów. Dla lepszego rozróżnienia poszczególnych części kwestionariusza, pytania oznaczono dodatkowo literami: część pierwsza W, druga B, trzecia P, czwarta S, piąta D. Pierwsza część skierowana była do wszystkich badanych. Zawierała on informacje o typie gospodarstwa domowego bezrobotnego, jego mobilności przestrzennej, stanie zdrowia i niepełnosprawności, karalności, posiadanych umiejętnościach i innych cechach istotnych dla określenia sytuacji na rynku pracy. Do tych informacji zostały następnie dopięte w specjalnie w tym celu skonstruowanej bazie danych dane o respondencie zarejestrowane w systemie SyriuszSTD (połączenia dokonano według numeru ewidencyjnego bezrobotnego). Zebrane dane, uzupełnione o dane z systemu SyriuszSTD, stanowiły zatem w miarę kompletną charakterystyka danych osobowych bezrobotnego. Część druga skierowana była do respondentów bezrobotnych w momencie badania. Zawarte w niej pytania dotyczyły przyczyn bezrobocia w ocenie respondenta, jego przeszłości zawodowej, przejawianej aktywności w poszukiwaniu pracy oraz oczekiwań w stosunku do pracy. Trzecia część dotyczyła respondentów pracujących w momencie badania. Pytania umieszczone w tej części kwestionariusza zmierzały do wyjaśnienia zasad na jakich respondent pracuje i jakości aktualnego miejsca pracy. Istotną informacją był sposób poszukiwania pracy i sposób, który doprowadził do znalezienia pracy. Na pytania z części czwartej odpowiadały osoby z grupy badanej (tj. osoby, które odbyły co najmniej jedno szkolenie). Pytano o główny cel ostatnio odbytego szkolenia i opinię respondenta o nim. Piąta część była skierowana do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie, którzy przeprowadzali badanie. Pytania w niej zawarte dotyczyły oceny respondentów przez pracowników PUP przeprowadzających wywiady. Celem tych pytań było zidentyfikowanie czynników subiektywnych, które w ocenie pracowników 9

10 PUP wpływają na ryzyko długotrwałego pozostawania bez pracy, takich jak np.: stopień motywacji i samooceny, prezencja, zdolności interpersonalne, rzutkość, podatność na stres itp. Uwagi pracowników PUP w tym zakresie były bardzo cenne, ponieważ mają oni doświadczenia w pracy z bezrobotnymi, a niejednokrotnie, poprzez częste kontakty (bezrobotni długotrwale są częstymi klientami PUP), uzyskali o nich dużą wiedzę Kryteria doboru i struktury próby Próba do badania sondażowego została wygenerowana za pomocą procedury PSM (Propensity Score Matching). W ramach każdego typu szkolenia, dokonano łączenia bezrobotnych z grupy uczestników z osobami z grupy nie-uczestników wykorzystując metodę najbliższych sąsiadów z limitem równym 0,2 w wariancie bez zwracania z typem łączenia 1 do 4. W ten sposób w ramach poszczególnych typów szkoleń, dla każdej osoby z grupy badanej dołączono 4 osoby z puli kontrolnej. Osoba z grupy kontrolnej danego typu szkoleń mogła również wystąpić w grupie kontrolnej w innym typie z uwagi na fakt, że dla każdego typu szkolenia pula kontrolna była taka sama. Łączenia dokonywane były na bazie propensity scores prawdopodobieństw uczestnictwa w danym typie szkolenia. Do każdej propensity score z grupy badanej Pi dopisano 4 propensity scores z puli kontrolnej Pij, przy czym różnica pomiędzy nimi była nie większa niż wielkość ustalonego na poziomie 0,2 limitu oraz wyznaczono różnice pomiędzy nimi:, (1) Gdzie: i = 1,2,, N1 liczebność grupy badanej, j = 1,2,3,4 indeks osób dołączonych do osoby z grupy badanej, jest wartością prawdopodobieństwa j-tej osoby w łączeniu z i-tą osobą z grupy kontrolnej. Następnie dla każdej osoby z grupy badanej wyznaczono sumy kwadratów różnic: (2) i dokonano uporządkowania łączeń rosnąco według tego kryterium. W ramach łączeń uporządkowano osoby rosnąco według wartości. W ten sposób uzyskano ranking 10

11 łączeń od najlepszych do najgorszych dla poszczególnych osób z grupy badanej oraz w ramach danej osoby ranking osób dołączonych z puli kontrolnej. Do badania sondażowego wybierane były kolejne osoby z grupy badanej z najlepszymi dopasowaniami propensity scores. Każdej osobie z grupy badanej odpowiadały cztery osoby w grupie kontrolnej. Ankietowaniu podlegała obowiązkowo każda osoba z grupy badanej oraz pierwsza z dołączonej do niej czterech osób. Brak możliwości przeprowadzenia ankiety z pierwszą osobą oznaczał, że badaniu należy poddać kolejną osobę itd. Natomiast brak możliwości przeprowadzenia wywiadu z osobą z grupy uczestników danego typu szkolenia skutkował eliminacją jej i osób dołączonych w grupie kontrolnej z dalszego postępowania badawczego. Z uwagi na fakt, że pula kontrolna dla wszystkich typów szkoleń była identyczna, mogła zdarzyć się sytuacja, że dana osoba z puli kontrolnej wystąpiła w więcej niż jednym typie szkolenia jako kontrolna. Aby uniknąć kilkukrotnego ankietowania tej samej osoby porządkowano rosnąco listy osób do badania ankietowego według liczby uczestników typów szkoleń. Następnie spośród osób dołączonych z puli kontrolnej badano liczbę wystąpień danej osoby w grupie kontrolnej. Jeżeli dana osoba wystąpiła częściej niż jeden raz, pozostawała w badaniu danego typu szkolenia, dla którego liczba uczestników była najmniejsza, a z pozostałych była eliminowana. Aby struktura próby odpowiadała strukturze badanej populacji pod względem udziału danej grupy uczestników szkoleń w ogólnej liczbie uczestników szkoleń zdecydowano się na zastosowanie alokacji proporcjonalnej (por. tabela 2) Przykładową listę potencjalnych respondentów przedstawiono w załączniku 2. Tabela 2. Struktura próby w badaniu sondażowym Typ szkolenia Liczba par respondentów 1. aktywizacja-biznes specjalistyczne ciężkie biurowo-sklepowo-jezykowe transport opieka specjalistyczne lekkie 24 Razem 340 Źródło: opracowanie własne. 11

12 3.3. Przebieg i realizacja badań w terenie W ramach działań przygotowujących do przeprowadzenia badania sondażowego odbyły się spotkania członków zespołu badawczego z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Wąbrzeźnie, wyznaczonymi przez dyrektora PUP, którzy następnie przeprowadzali wywiady kwestionariuszowe. W trakcie tych spotkań: przedstawiono opis planowanego badania, jego cele i zakres zbieranych informacji, ustalono procedurę postępowania i harmonogram badań, przekazano przygotowane listy potencjalnych respondentów, instrukcję przeprowadzenia wywiadu (załącznik 3) i kwestionariusze wywiadu, poinstruowano wyznaczonych pracowników PUP odnośnie celów badania sondażowego, sposobu przygotowania się ankietera do badania, procedury postępowania w trakcie badania sondażowego, sposobu notowania odpowiedzi oraz zbierania i przekazywania zespołowi badawczemu wypełnionych kwestionariuszy, określono zakres zadań wobec dyrektora PUP Wąbrzeźno: odpowiedzialność za terminowe i rzetelne przeprowadzenie badań, zapewnienie ankieterom dostępu do miejsc pracy w urzędzie w celu prowadzenia części sondażowej badania w godzinach wykraczających poza obowiązujące godziny urzędowania PUP, podział zadań pomiędzy poszczególnych ankieterów, egzekwowanie tempa prac, dostarczenie zrealizowanego dzieła zespołowi badawczemu. Planując badanie sondażowe założono, że ankieterami powinny być osoby znające programy rynku pracy, mające dostęp do systemu SyriuszSTD i umiejące interpretować zawarte tam informacje. Warunki te spełniali doradcy zawodowi i to oni przede wszystkim zostali oddelegowani do realizacji badań. Zadania, które postawiono przed ankieterami obejmowały: zidentyfikowanie danych osobowych ankietowanych na podstawie podanego w listach respondentów numeru ewidencyjnego bezrobotnego, zapoznanie się z historią aktywności respondenta na rynku pracy dostępną w ewidencji PUP, przygotowanie ścieżki pytań adekwatnych w przypadku danego respondenta, 12

13 kontakt telefoniczny lub osobisty ze wskazanymi osobami które uczestniczyły w danym programie oraz osobami z grupy kontrolnej, przeprowadzenie wywiadu, zapisanie odpowiedzi w kwestionariuszach wywiadu, przekazanie wypełnionych kwestionariuszy zespołowi badawczemu pogrupowanych parami: uczestnik szkoleń osoba z grupy kontrolnej. Przed rozpoczęciem badania zasadniczego przeprowadzono pilotaż na 40 parach bezrobotnych. Jego celem była weryfikacja kwestionariusza badawczego i jego ewentualna korekta na potrzeby badania zasadniczego. W trakcie pilotażu ankieterzy przekazali parę drobnych uwag i sugestii, które zostały następnie wykorzystane przy konstrukcji kwestionariusza badawczego wykorzystanego w badaniu zasadniczym. Wyznaczeni pracownicy PUP doskonale wywiązali się z nałożonych zadań. Zespół badawczy otrzymał dokładnie tyle prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy wywiadu ile założono. Odpowiedzi z kwestionariuszy badawczych zostały następnie zakodowane i wprowadzone do zbudowanej na potrzeby obróbki danych z badania sondażowego bazy informatycznej. Umożliwiło to rozpoczęcie analizy danych pozyskiwanych z badania sondażowego. W tym celu niezbędne było w pierwszej kolejności zestawienie odpowiedzi respondentów zawartych w bazie badania sondażowego z danymi charakteryzującymi badaną populację pochodzącymi z baz wyabstrahowanych z systemu SyriuszSTD. Dzięki temu możliwa była analiza struktury respondentów ze względu na podstawowe cechy społeczno-demograficzne, jak: płeć, wiek, wykształcenie, zawód i inne, w połączeniu ze statusem w badaniu (uczestnik szkoleń lub osoba z grupy kontrolnej) Konstrukcja bazy danych o respondentach i jej łączenie z informacjami pozyskanymi z systemu SyriuszSTD Do wprowadzania danych pochodzących z badania sondażowego przygotowano bazę danych oraz interfejs użytkownika wykorzystując oprogramowanie Microsoft Access Formularz wprowadzania danych (rysunek 2) został tak zaprojektowany, żeby z jednej strony ułatwić wprowadzanie danych, a z drugiej zapewnić w możliwie najwyższym stopniu ich poprawność. W tym celu 13

14 wprowadzono listy rozwijane z kafeteriami dla poszczególnych pytań kwestionariusza oraz automatyczne przekierowania do odpowiednich sekcji formularza po wypełnieniu niektórych pytań. Rysunek 2. Formularz do wprowadzania danych z badania sondażowego do bazy Źródło: opracowanie własne. Dane społeczno-demograficzne badanych osób, które standardowo stanowią metryczkę kwestionariusza zostały w nim pominięte, gdyż mogą zostać pobrane z bazy systemu SyriuszSTD. Aby można było połączyć ze sobą odpowiednie dane, w kwestionariuszu ankiety umieszczono numer ewidencyjny respondenta w PUP (Rysunek 3). 14

15 Rysunek 3. Nagłówek kwestionariusza badawczego Źródło: opracowanie własne. Po wpisaniu danych z ankiet do bazy została wypełniona tabela Pytania, którą połączono z tabelą danych pochodzacych z systemu Syriusz wykorzystując numer ewidencyjny osoby (Rysunek 4). Rysunek 4. Łączenie danych z kwestionariusza z informacjami pozyskanymi z systemu SyriuszSTD Źródło: opracowanie własne. W rezultacie powstała jedna tabela z wszystkimi danymi potrzebnymi do opracowania wyników badania, która została zapisana w formacie arkusza kalkulacyjnego (Rysunek 5). Dodatkowo dokonano grupowania wartości niektórych kolumn. Wiek osób został podzielony na sześć przedziałów: do24 lat, lata, lata, lata, lat, lata. Sposób grupowania poziomu wykształcenia i stanu cywilnego przedstawiono w tabeli 3. 15

16 Tabela 3. Grupowanie poziomu wykształcenia i stanu cywilnego Wyszczególnienie Wykształcenie Stan cywilny Źródło: opracowanie własne. Grupa Kody w Syriusz STD (ostatnie 2 znaki) 1. Gimnazjalne i poniżej PO, GM, BW 2. Zasadnicze zawodowe ZZ 3. Średnie ogólne SO 4. Średnie zawodowe i policealne LZ, PP, SZ 5. Wyższe WY 1. Wolny PA, KA, WO, WY 2. Małżeński ME, ZO 3. Rozwiedziony RY, RA, SK, SM 4. Wdowi WA, WB Rysunek 5. Arkusz wyników badania sondażowego Źródło: opracowanie własne. Tak przygotowane dane mogą być poddane dalszej analizie, m. in. z wykorzystaniem mechanizmu tabel przestawnych w programie Microsoft Excel. Przykład takiej tabeli przedstawia Rysunek 6. 16

17 Rysunek 6. Przykładowe zestawienie wyników badania sondażowego Źródło: opracowanie własne Wyniki badania Sondażem, przeprowadzonym w połowie 2011 r. objęto 680 osób spośród bezrobotnych w powiecie wąbrzeskim w 2009 r. Połowa, wylosowana spośród bezrobotnych uczestniczących w 2009 r. w szkoleniach zawodowych stanowiła grupę badaną, a połowa, dobrana spośród bezrobotnych nieuczestniczących w 2009 r. w żadnym aktywnym programie rynku pracy (poza aktywnym poszukiwaniem pracy) na podstawie procedury PSM, grupę kontrolną. Mimo, że badana próba bezrobotnych nie była reprezentatywna to potwierdziła znane właściwości bezrobotnych: młody wiek, niski poziom kwalifikacji zawodowych i brak lub niewielkie doświadczenie zawodowe. Badane osoby najczęściej pozostawały w stanie wolnym i w stosunkowo niewielkim stopniu były obarczone obowiązkami rodzinnymi. Charakterystyki bezrobotnych różniły się w zależności od płci; kobiety były młodsze, lepiej wykształcone, ale posiadały mniejsze doświadczenie zawodowe, a także w większym stopniu niż mężczyźni były obciążone obowiązkami domowymi i rodzinnymi. 17

18 Struktury bezrobotnych według cech demograficznych i społeczno-zawodowych w grupie badanej i kontrolnej były natomiast zbliżone, co wskazuje, że zastosowana procedura PSM doboru bezrobotnych do grupy kontrolnej została zastosowana poprawnie i wypełniła swoją rolę. Przeprowadzone badanie pozwoliło na wyodrębnienie wielu cech bezrobotnych sprzyjających podejmowaniu przez nich pracy. Większe szanse na podjęcie pracy mieli mężczyźni. Młody, ale nie najmłodszy, wiek był również czynnikiem sprzyjającym znalezieniu pracy. Najchętniej zatrudniano osoby w wieku lata, a więc osoby posiadające już pewien bagaż doświadczenia życiowego i zawodowego, ale znajdujące się jeszcze na progu kariery zawodowej, mobilne, dynamiczne, rzutkie. Stosunkowo wyższy poziom wykształcenia oraz posiadanie doświadczenia zawodowego były czynnikami podnoszącymi zatrudnialność, ale zależność w przypadku wykształcenia nie była liniowa. Zdolność do znalezienia zatrudnienia podnosiło najbardziej posiadanie wykształcenia wyższego, ale zwracano również uwagę na posiadanie kwalifikacji fachowych, szczególnie w zawodach robotniczych i rzemieślniczych, stąd na drugim miejscu uplasowało się wykształcenie zasadnicze zawodowe. Większe szanse na podjęcie pracy miały osoby mobilne, z którymi możliwy był szybki i łatwy kontakt. stąd też częściej znajdowały zatrudnienie osoby posiadające telefon, dysponujące indywidualnymi środkami lokomocji umożliwiającymi dojazd do pracy i skłonne do dłużej trwających dojazdów do miejsca pracy. Łatwiej znajdowały pracę osoby zdrowe, aczkolwiek ze względów formalnych osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności miały również duże szanse na podjęcie pracy. Znacznie częściej znajdowały pracę osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje uprawniające do wykonywania określonego zawodu, znające języki obce oraz posiadające doświadczenie w pracy za granicą, a więc w środowisku innym kulturowo, co świadczyło o ich elastyczności, rzutkości i możliwościach przystosowawczych. Najczęściej pozostawano bez pracy z powodu wolnych miejsc pracy, a dalej wymieniano: uciążliwość dojazdów do pracy, zbyt niskie wynagrodzenie i brak odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Najczęściej bezrobotni poszukiwali pracy przeglądając ogłoszenia, wykorzystując kontakty krewnych i znajomych, korzystając z Internetu oraz poprzez wizyty bezpośrednio w zakładach pracy. Znaczna jednak część, poza rejestracją w urzędzie pracy, nie podjęła innych czynności zmierzających do znalezienia pracy. 18

19 Bezrobotni poszukiwali najczęściej zatrudnienia na czas nieokreślony, jednak ci, którzy podjęli zatrudnienie uzyskiwali najczęściej umowę na czas określony, a więc oczekiwania bezrobotnych były krańcowo różne od rzeczywistości. Poszukiwano pracy w pełnym wymiarze czasu pracy i jeżeli pracę znaleziono to najczęściej była to praca w pełnym wymiarze. W tym przypadku oczekiwania bezrobotnych pokrywały się z rzeczywistością. Dominowało zatrudnianie w dwóch grupach zawodowych: pracowników usług osobistych i sprzedawców oraz robotników przemysłowych i rzemieślników. U części bezrobotnych stwierdzono występowanie indywidualnych cech utrudniających znalezienie pracy. Najczęściej była to niska motywacja do poszukiwania pracy i do pracy, słaba prezencja oraz niska samoocena. Bezrobotni uczestniczący w szkoleniach oceniali je generalnie dobrze, wskazując na przydatność zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach miało zapewnić najczęściej zdobycie nowych lub zmianę posiadanych kwalifikacji, a znacznie rzadziej ich uzupełnienie i podniesienie. 19

20 Załącznik 1 Kwestionariusz badawczy opracowany w ramach projektu KWESTIONARIUSZ BADAWCZY (badanie zasadnicze) w ramach projektu Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia Nr ewidencyjny respondenta w PUP Respondent z grupy 1 uczestników szkoleń 2 kontrolnej Numery listy i pary respondenta lista.. para Data przeprowadzenia badania D D M M R R R R Dokładny czas trwania badania badanie trwało... minut Podpis pracownika PUP Informacja dla respondenta: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wąbrzeźnie oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Toruniu, w ramach projektu innowacyjnego pn. Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia, prowadzi badanie mające na celu identyfikację czynników wpływających na ryzyko długookresowego pozostawania bez pracy na lokalnym rynku pracy. Do udziału w niniejszym badaniu wylosowano również Pana (Panią). Służy ono wyłącznie celom naukowym i zapewniamy Panu (Pani) całkowitą poufność udzielonych informacji. Uprzejmie prosimy o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania znajdujące się w kwestionariuszu. 20

21 CZEŚĆ WSPÓLNA DLA WSZYSTKICH CZTERECH BADANYCH GRUP Informacje o gospodarstwie domowym W1. Czy posiada Pan(i) stałe miejsce zamieszkania? 1 tak 2 nie W2. Jak najtrafniej można określić Pana(i) gospodarstwo domowe? 1 jednoosobowe gospodarstwo domowe 2 wieloosobowe gospodarstwo domowe 3 osoby samotnie wychowujące dzieci 4 inne gospodarstwo domowe, jakie? UWAGI: Pod pojęciem gospodarstwa domowego należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i utrzymujących się wspólnie. Osoby samotne, utrzymujące się samodzielnie, tworzą jednoosobowe gospodarstwo domowe. Możliwość kontaktu W3. Czy posiada Pan(i) telefon? 1 tak 2 nie (proszę przejść do W5) W4. Jaki rodzaj telefonu Pan(i) posiada? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 1 telefon stacjonarny w miejscu zamieszkania 2 telefon komórkowy Stan zdrowia ocena respondenta W5. Czy Pana(i) stan zdrowia uniemożliwia lub znacząco utrudnia znalezienie pracy? 1 tak 2 nie (proszę przejść do W7) W6. Czy posiada Pan(i) jakiekolwiek orzeczenie lekarskie potwierdzające Pański stan zdrowia? 1 tak, posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności 2 tak, posiadam orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 3 tak, posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności 4 nie Karalność W7. Czy był(a) Pan(i) karany w przeszłości? 1 tak 2 nie (proszę przejść do W9) W8. Czy odbywał(a) Pan(i) karę więzienia? 1 tak, spędziłem w więzieniu 1 miesiąc lub mniej 2 tak, spędziłem w więzieniu więcej niż 1 miesiąc ale mniej niż 12 miesięcy 3 tak, spędziłem w więzieniu 12 miesięcy lub więcej 4 nie, wyrok był całkowicie zawieszony 5 nie, dlaczego? (proszę podać wyjaśnienie) 21

22 Dojazdy do pracy W9. Z jakiego środka transportu móg(a)łby Pan(i) korzystać, gdyby musiał(a) Pan(i) codziennie dojeżdżać do pracy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 1 brak dostępu do jakiegokolwiek środka transportu 2 z samochodu 3 z motoru 4 z roweru 5 z autobusu 6 z pociągu 7 z innego środka transportu, jakiego? W10. Ile czasu jest Pan(i) skłonny(a) poświęcić na dojazd w jedną stronę do pracy? 1 mniej niż 30 minut minut minut 4 więcej niż 60 minut Kwalifikacje i umiejętności ocena respondenta W11. Czy posiada Pan(i) udokumentowane kwalifikacje zawodowe, które uprawniają do wykonywania określonego zawodu? 1 tak 2 nie W12. Czy zna Pan(i) jakiekolwiek języki obce? 1 tak 2 nie (proszę przejść do W14) W13. Jak ocenia Pan(i) swoją znajomość języków obcych? Znajomość języka obcego Proszę wpisać język podstawowa średnia biegła Status na rynku pracy W14. Czy kiedykolwiek pracował(a) Pan(i) poza granicami Polski? 1 tak (proszę wpisać nazwy krajów) 2 nie W15. Czy obecnie Pan/Pani pracuje? 1 tak (proszę przejść do P1) 2 nie (proszę przejść do B1) UWAGI: Wszyscy respondenci, którzy w pytaniu W15 odpowiedzieli nie, odpowiadają dalej na pytania z Części dla bezrobotnych. 22

23 CZEŚĆ DLA BEZROBOTNYCH B1. Jaki jest główny powód (poza brakiem wolnych miejsc pracy) Pańskiego pozostawania bez pracy? 1 brak innych powodów 2 niepełnosprawność, kłopoty zdrowotne 3 powody rodzinne 4 moje kwalifikacje są niedopasowane do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy 5 minęło więcej niż 12 miesięcy od momentu, kiedy ostatni raz pracowałem(łam) w wyuczonym zawodzie 6 oferowane wynagrodzenie było zbyt niskie 7 ze względu na kłopotliwe dojazdy do pracy 8 inne powody, jakie? B2. Czy przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy kiedykolwiek Pan(i) pracował(a)? 1 tak (proszę przejść do B3) 2 nie (proszę przejść do B10) Przeszłość zawodowa B3. Jaki jest główny powód, dla którego przestał(a) Pan(i) pracować w ostatnim miejscu pracy? 1 utrata pracy w związku z likwidacją (bankructwem, reorganizacją) zakładu pracy, likwidacją stanowiska pracy 2 niezadowalające warunki finansowe 3 niezadowalające warunki pracy, inne niż finansowe 4 zakończenie pracy na czas określony, dorywczej 5 względy rodzinne 6 choroba, niepełnosprawność 7 podjęcie nauki (proszę podkreślić właściwy system nauki: szkoła dla dorosłych; studia wieczorowe; studia zaoczne; inny system, jaki?...) 8 inny powód, jaki? B4. Na jakich zasadach pracował(a) Pan(i) w ostatnim miejscu pracy? 1 na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 2 na podstawie umowy o pracę na czas określony 3 na podstawie umowy o dzieło, zlecenia 4 pracowałem(łam) bez jakiejkolwiek umowy o pracę 5 prowadziłem(łam) własną działalność gospodarczą bez wsparcia w formie dotacji z urzędu pracy (proszę przejść do B6) 6 inne zasady, jakie? B5. W jakim wymiarze czasu pracy był Pan(i) zatrudniony(a) w ostatnim miejscu pracy? 1 w pełnym wymiarze czasu pracy 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy (proszę podać wymiar czasu pracy, np. 0,5 etatu, ¾ etatu, 2 godziny w tygodniu) B6. W jakim zawodzie ostatnio Pan(i) pracował(a)? nazwa kod zawodu UWAGI: Nazwę podaje respondent, kod wpisuje ankieter. ANKIETER: kod zawodu Proszę wpisać nazwę i sześciocyfrowy kod zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności (Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r.). 23

24 B7. Czyją własnością była instytucja (firma), w której Pan(i) ostatnio pracował(a)? 1 publiczną 2 prywatną B8. Jaki rodzaj działalności prowadziła instytucja (firma) w której Pan(i) ostatnio pracował(a)? nazwa kod PKD UWAGI: kod Nazwę PKD podaje respondent, kod wpisuje ankieter. ANKIETER: Proszę wpisać literę i czterocyfrowy kod klasyfikacji PKD B9. Jak długo pracował(a) Pan(i) w ostatnim miejscu pracy? lat miesięcy Aktywne poszukiwanie pracy B10. Jakie podjął (podjęła) Pan(i) dodatkowe starania (poza rejestracją w PUP), aby znaleźć pracę? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 1 nie podjąłem(łam) żadnych dodatkowych starań 2 przeglądałem(łam) ogłoszenia 3 odpowiadałem(łam) na ogłoszenia 4 zamieszczałem(łam) ogłoszenia 5 poszukiwałem(łam) pracy przez Internet 6 poszukiwałem(łam) pracy przez prywatne biuro pośrednictwa pracy 7 poszukiwałem(łam pracy przez agencję pracy tymczasowej 8 poszukiwałem(łam) pracy przez stowarzyszenia zawodowe, izby zawodowe, organizacje branżowe 9 poszukiwałem(łam) pracy bezpośrednio w zakładach pracy 10 poszukiwałem(łam) pracy przez kontakty zawodowe 11 poszukiwałem(łam) pracy przez krewnych i znajomych 12 podjąłem(łam) starania o zorganizowanie własnego miejsca pracy 13 uczestniczyłem(łam) w testach, rozmowach kwalifikacyjnych 14 inne starania, jakie? B11. Na jakich zasadach chce Pan(i) pracować? 1 na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 2 na podstawie umowy o pracę na czas określony 3 na podstawie umowy o dzieło, zlecenia 4 chcę pracować bez umowy o pracę 5 chcę prowadzić własną działalność gospodarczą (dla osób z grupy badanej (po szkoleniach) proszę przejść do S1, dla osób z grupy kontrolnej do D1) 6 jest mi to obojętne B12. W jakim wymiarze czasu poszukuje Pan(i) pracy? 1 tylko w pełnym wymiarze czasu 2 tylko w niepełnym wymiarze czasu 3 w jakimkolwiek wymiarze czasu UWAGI: Dla osób z grupy badanej (po szkoleniach) proszę przejść do S1, dla osób z grupy kontrolnej do D1. 24

25 CZEŚĆ DLA PRACUJĄCYCH P1. Na jakich zasadach Pan(i) pracuje? 1 na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony 2 na podstawie umowy o pracę na czas określony 3 na podstawie umowy o dzieło, zlecenia 4 pracuję bez jakiejkolwiek umowy o pracę 5 prowadzę własną działalność gospodarczą bez wsparcia w formie dotacji z urzędu pracy (proszę przejść do P3) 6 inne zasady, jakie?... P2. W jakim wymiarze czasu pracy jest Pan(i) zatrudniony(a)? 1 w pełnym wymiarze czasu pracy 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy (proszę podać wymiar czasu pracy, np. 0,5 etatu, ¾ etatu, 2 godziny w tygodniu) P3. W jakim zawodzie podjął/podjęła Pan(i) zatrudnienie? nazwa kod zawodu UWAGI: Nazwę podaje respondent, kod wpisuje ankieter. ANKIETER: kod zawodu Proszę wpisać nazwę i sześciocyfrowy kod zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności (Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r.). P4. Czyją własnością jest instytucja (firma), w której Pan(i) pracuje? 1 publiczną 2 prywatną P5. Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma) w której Pan(i) pracuje? nazwa kod PKD kod PKD UWAGI: Nazwę podaje respondent, kod wpisuje ankieter. ANKIETER: Proszę wpisać literę i czterocyfrowy kod klasyfikacji PKD P6. Jak długo pracuje Pan(i) w ostatnim miejscu pracy? lat miesięcy P7. W jaki sposób znalazł(a) Pan(i )pracę? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 1 zostałem(łam) skierowany(a) przez urząd pracy 2 przez wykorzystanie ogłoszenia pracodawcy 3 dzięki własnemu ogłoszeniu o poszukiwaniu pracy 4 przez Internet 5 przez prywatne biuro pośrednictwa pracy 6 przez agencję pracy tymczasowej 7 przez stowarzyszenia zawodowe, izby zawodowe, organizacje branżowe 8 dzięki bezpośredniemu zgłoszeniu się do firmy 9 dzięki kontaktom zawodowym 10 dzięki kontaktom osobistym (rodzina, znajomi) 11 dzięki bezpośredniemu zgłoszeniu się do firmy 12 z inicjatywy pracodawcy, u którego odbywałem staż, przygotowanie zawodowe, pracowałe(am) w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych 13 zostałem(łam) skierowany przez instytucję szkoleniową 14 przez samodzielne zorganizowanie sobie miejsca pracy 15 przez wejście do rodzinnej firmy lub rodzinnego gospodarstwa rolnego 16 inny sposób, jaki? UWAGI: Dla osób z grupy badanej (po szkoleniach) proszę przejść do S1, dla osób z grupy kontrolnej do D1. 25

26 CZĘŚĆ DLA OSÓB Z GRUPY BADANEJ (PO SZKOLENIACH) S1. Jaki był główny cel ostatniego szkolenia? 1 zdobycie kwalifikacji zawodowych 2 doskonalenie kwalifikacji zawodowych 3 zmiana kwalifikacji zawodowych 4 inny cel, jaki? S2. Jak ocenia Pan(i) ostatnie odbyte szkolenie? 1 zdecydowanie dobrze 2 raczej dobrze 3 raczej źle 4 zdecydowanie źle 5 trudno powiedzieć S3. Czy wykorzystuje/planuje wykorzystywać Pan(i) w pracy w pracy wiedzę i umiejętności, zdobyte w trakcie udziału w ostatnim szkoleniu? 1 zdecydowanie tak 2 raczej tak 3 raczej nie 4 zdecydowanie nie 5 trudno powiedzieć UWAGI: Proszę przejść do D1. 26

27 OCENA RESPONDENTA PRZEZ PRACOWNIKA PUP D1. Czy Pana(i) zdaniem, u respondenta zauważalne są niemierzalne czynniki utrudniające mu znalezienie pracy? 1 tak 2 nie (proszę przejść do D3) D2. Jakie czynniki, Pana(i) zdaniem, utrudniają/utrudniały respondentowi znalezienie pracy? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź) 1 niska motywacja do poszukiwania pracy 2 niska samoocena 3 słaba prezencja 4 problemy psychiczne 5 przeżycia traumatyczne (np. ofiary przemocy domowej, ofiary wykorzystywania seksualnego) 6 inne, jakie? D3. Proszę poniżej krótko opisać respondenta, jego zachowanie podczas wywiadu, zauważone dodatkowe czynniki wpływające na szansę zatrudnienia lub jej brak, komentarze wypowiadane przez respondenta. Źródło: opracowanie własne. 27

28 Załącznik 2 Przykładowa lista potencjalnych respondentów Lista 1, szkolenie: aktywizacja-biznes, badanie: 74 pary Lp. Nr.ewid.B Nr.ewid.K1 Nr.ewid.K2 Nr.ewid.K3 Nr.ewid.K / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

29 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

30 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

31 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /0017 Źródło: opracowanie własne. 31

32 Załącznik 3 Instrukcja prowadzenia badania sondażowego w ramach projektu pt. Profilowanie bezrobotnych jako instrument wydłużania aktywności zawodowej grup wymagających szczególnego wsparcia 1. Lista osób do przeprowadzenia wywiadu wygląda następująco. PUP otrzymuje 6 tabel (jedna tabela dla każdego rodzaju szkoleń) zawierających numery ewidencyjne osób, które uczestniczyły w danym szkoleniu (kolumna: Nr ewid. B) oraz osób z grupy kontrolnej (kolumny: Nr ewid. K1 do K4). Grupę kontrolną stanowią osoby, które nie brały udziału w aktywnych programach w 2009 roku (może się zdarzyć, że potem uczestniczyły). Najlepiej dopasowaną osobą do uczestnika z kolumny Nr ewid. B jest osoba z kolumny Nr ewid. K1, nieco gorzej z kolumny K2, dalej K3, a najsłabsze dopasowanie jest z osobą z kolumny K4. 2. Należy przeprowadzić wywiad (telefonicznie lub osobiście) ze wskazaną na danej liście liczbą par osób. W skład pary wchodzi osoba która uczestniczyła w szkoleniu i odpowiadająca jej osoba z grupy kontrolnej (pary są zawsze z tego samego wiersza). 3. Ważne! Należy koniecznie ankietować pary: jedna osoba uczestnicząca + jedna osoba z grupy kontrolnej w tym samym wierszu. Przeankietowanie tylko jednej osoby z danego wiersza jest z punktu widzenia koncepcji badań bezwartościowe. 4. Przy doborze osób które uczestniczyły w programie należy kierować się kolejnością na liście. Zaczynamy od pierwszych x osób z kolumny B, jeśli z którąś osobą przeprowadzenie ankiety jest niemożliwe bierzemy osobę z wiersza x+1, potem z x+2, itd. (x oznacza liczbę par respondentów wyłonionych dla każdego rodzaju szkolenia). 5. Przy doborze osób z grupy kontrolnej zaczynamy od osoby z kolumny K1, a dopiero jeśli z nią nie udało się przeprowadzić badania kontaktujemy się z osobą z K2, potem z K3, a w ostateczności z K4. Nie można brać osób z innego 32

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna

Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych. Analiza ekonometryczna Czynniki wpływające na aktywność zawodową osób starszych Analiza ekonometryczna Problemy Polska należy do krajów o najmłodszym wieku wycofania się z rynku pracy Aktywność zawodowa osób starszych w Polsce

Bardziej szczegółowo

II seminarium konsultacyjne w ramach projektu

II seminarium konsultacyjne w ramach projektu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego II seminarium konsultacyjne w ramach projektu Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka długookresowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój

Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Biznesklasa bez barier Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój WZÓR FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE Załącznik nr 1 do Zasad doboru i kierowania osób uprawnionych na szkolenia organizowane w trybie indywidualnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce w 2015 roku WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością

Formularz zgłoszeniowy do projektu. KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością Formularz zgłoszeniowy do projektu KOMPetencje na wymiar integracja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II

ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II Załącznik nr 4 do uchwały ANKIETA EWALUACJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II REALIZATOR: Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej DOTYCZY ROKU 2014 METRYCZKA 1. Województwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 SZCZYTNO, ul. Ogrodowa 17, tel/fax (89) 624-32-87, e-mail: pup@pup.szczytno.pl, www.pup.szczytno.pl REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie określający zasady

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

KOBIETY NA RYNKU PRACY

KOBIETY NA RYNKU PRACY KOBIETY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Prezentacja wybranych wyników badań i prognoz przeprowadzonych w 2010 roku w ramach projektu Równościowa polityka zatrudnienia szansą kobiet na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki realizacji celu

Wskaźniki realizacji celu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wskaźniki realizacji celu Konkurs w ramach Poddziałania 1.2.2 PO WER nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 TYPY WSKAŹNIKÓW WSKAŹNIKI PRODUKTU - wszystko,

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce

Regulamin rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce Regulamin rekrutacji uczestników/-czek w ramach projektu Lubuska Akademia Szkoleń: poznaj ICT i języki obce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Nowoczesna Edukacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WND-POKL.07.04.00-12-067/12 Szkolenie - Praca - Sukces Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, sierpień 2016 Lokalny 2016 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, sierpień 2016 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB w 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno tel. 65 529 50 67, tel./fax 65 529 94 33 e-mail: sekretariat@pupleszno.pl ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 4 Osoby niepełnosprawne... 5 Osoby korzystające ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU pn. Droga do kariery Projekt pn. Droga do kariery współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Słownik pojęć Użyte w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) , fax (0-15)

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) , fax (0-15) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej 39 400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) 823 00 30, fax (0-15) 823-01 66 www.puptarnobrzeg.pl, e-mail: rzta@praca.gov.pl REGULAMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie na starcie

Projekt Wsparcie na starcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Uczestnictwa Projekt Wsparcie na starcie Biuro projektu: Agencja Rozwoju Wsi, 58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 7 III p. Tel. 75 615 13 73, e-mail: wsparcienastarcie@o2.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN*

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Poddębice,. KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Część 1. Wypełnia kandydat 1. Imię i nazwisko... 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania 5. Telefon. 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy

Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Raport miesiąca - Aktywność w okresie poszukiwania pracy Okres pozostawania bez pracy to czas, który warto wykorzystać na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. Jak wygląda pod tym względem aktywność osób

Bardziej szczegółowo

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej)

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko- wiejskiej) FORMULARZ REKRUTACYJNY do projektu Aktywny rynek pracy w powiecie lubelskim II edycja nr POKL.06.01.01-06-114/13 Wypełnia osoba bezrobotna Imię (imiona) Nazwisko... Płeć: Kobieta Mężczyzna Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca

FORMULARZ REKRUTACYJNY. Janowski przedsiębiorca Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim ul. Jana Zamoyskiego 70 23-300 Janów Lubelski tel./ fax (015) 8720-240, 8722-534 http://www.janow.pup.gov.pl e mail do kontaktu: grazyna.pielarz@janow.pup.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec grudnia 2011 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec grudnia 2011 r. Biłgoraj, styczeń 2012r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN*

KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Poddębice,. KARTA KANDYDATA NA SZKOLENIE, STUDIA PODYPLOMOWE, EGZAMIN* Częśd 1. Wypełnia kandydat 1. Imię i nazwisko... 2. Data urodzenia. 3. PESEL.. 4. Adres zamieszkania 5. Telefon. 6. Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Powiatowy Urząd Pracy Projekt Doświadczenie w cenie Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH

ANKIETA DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH Szanowni Pañstwo! W zwi¹zku z projektem pt.: Niepe³nosprawni - przedsiêbiorcom, przedsiêbiorcy niepe³nosprawnym, badanie potencja³u i oczekiwañ œl¹skiego rynku pracy realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach. Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych

FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach. Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałania

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU

... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU ... POWIATOWY URZĄD PRACY pieczęć nagłówkowa organizatora W RZESZOWIE WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU na okres do 6 miesięcy dla osób: bezrobotnych do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale

Bardziej szczegółowo

Ankieta zgłoszeniowa do projektu Fryzjer profesjonalista klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego

Ankieta zgłoszeniowa do projektu Fryzjer profesjonalista klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego Ankieta zgłoszeniowa do projektu Fryzjer profesjonalista klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami oraz o uzupełnienie wszystkich pól ankiety.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy

Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Raport miesiąca Rejestracja w urzędzie pracy Rejestracja w urzędzie pracy to proces dobrowolny. Wiele osób rejestruje się jednak, by zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, dzięki pomocy uzyskanej z urzędu.

Bardziej szczegółowo

A - Wypełnia kandydat na szkolenie. 1. Nazwisko i Imię: 2. Adres zamieszkania: 3. PESEL*: 4. Tel. Kontaktowy:

A - Wypełnia kandydat na szkolenie. 1. Nazwisko i Imię: 2. Adres zamieszkania: 3. PESEL*: 4. Tel. Kontaktowy: Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności 12 09-100 Płońsk Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną w wieku 18-29 lat w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających

Bardziej szczegółowo

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY

TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY TEMAT POŚREDNICTWO PRACY W POLSKICH URZĘDACH PRACY PLAN PREZENTACJI Regulacje prawne pośrednictwa pracy w Polsce Zagadnienia z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Standardy usług

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń zorganizowanych w 2014 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Powiatowy Urząd Pracy ul. Sandomierska 6a 37-400 Nisko tel.: 15 841 23 13 fax.: 15 841 28 08 e-mail: poczta@pupnisko.pl www.pupnisko.pl Analiza skuteczności i efektywności

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport Instytut Ochrony Zdrowia Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Ochrony Zdrowia Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa w projekcie Projekt: MOJA FIRMA LEPSZE JUTRO Wsparcie dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim ( powiat

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie

UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności 12 09-100 Płońsk Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Dane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI Nr projektu WND-POKL.09.06.02-26-079/12. Data i podpis osoby przyjmującej Numer formularza zgłoszeniowego

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy Bezrobotni zarejestrowani. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu PUP Wysłać do 5. dnia roboczego każdego miesiąca z danymi za poprzedni miesiąc do wojewódzkiego urzędu pracy Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Środki na podjęcie działalności gospodarczej w opiniach osób, które otrzymały dofinansowanie Prezentacja wyników badania efektywności i użyteczności dofinansowań udzielonych przez PUP osobom bezrobotnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2016 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE INFORMACJA

OŚWIADCZENIE INFORMACJA OŚWIADCZENIE INFORMACJA Zgodnie z art. 61 rozporządzenia 883/2004 bezrobotny ubiegający się o świadczenia z tytułu bezrobocia ma prawo do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, okresów ubezpieczenia, zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK

PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK PROJEKT KONKURSOWY pn. DOJRZAŁY PRACOWNIK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WNIOSEK POWIATOWY URZĄD PRACY w Kłobucku W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności......

WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Posiadane uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności...... Nr wniosku 1 Katowice, dnia POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH WNIOSEK O PRZESZKOLENIE Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach informuje, że złożony przez Pana/Panią wniosek o przeszkolenie zostanie rozpatrzony

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA I PÓŁROCZE 211 ROK LEGNICA, PAŹDZIERNIK 211 Zgodnie z 83 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września

Bardziej szczegółowo

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ANKIETA NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH ZAŁĄCZNIK NR 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne przeczytanie i wypełnienie poniższej ankiety. Badanie ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych

Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych F o r m u l a r z z g ł o s z e n i o w y Projekt Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej: 1. Dane podstawowe Imię Nazwisko Płeć Kobieta

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL Załącznik Nr 1 do Procedury postępowania przy realizacji projektu CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia ucznia na praktykę lub staż

Formularz zgłoszenia ucznia na praktykę lub staż Załącznik nr do Regulaminu rekrutacji i udziału w praktykach zawodowych i stażach zawodowych na feriach letnich w roku szkolnym 06/07 Data wpływu Formularza. Podpis osoby przyjmującej Formularz zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. JA Językowa Akademia AJ Akademia Języka

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU. JA Językowa Akademia AJ Akademia Języka FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU JA Językowa Akademia AJ Akademia Języka Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 29 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 31 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 32 4 Osoby niepełnosprawne... 33 5 Osoby

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU. Florystyka szansą na sukces zawodowy kobiet z województwa mazowieckiego

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU. Florystyka szansą na sukces zawodowy kobiet z województwa mazowieckiego FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU 1. DANE ADRESOWE/KONTAKTOWE 1.1. ADRES ZAMIESZKANIA WOJEWÓDZTWO. POWIAT.. GMINA.. MIEJSCOWOŚĆ. ULICA.. NR DOMU... KOD POCZTOWY.. POCZTA.. 1.2. KONTAKT NR TELEFONU.. E-MAIL

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OŚWIADCZENIA Oświadczenie służące ustaleniu miejsca zamieszkania podczas pracy za granicą, powinno zostać wypełnione tylko w przypadku, gdy Pani/Pana ostatni okres pracy nie został spełniony w Polsce. Proszę o dokładne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań pieczęć firmowa Organizatora..... pozycja w rejestrze zgłoszeń data wpływu wniosku do PUP WNIOSEK O ORGANIZACJĘ STAŻU DLA OSÓB BĘDĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ bezpłatnie oferuje szereg usług instrumentów skierowanych do pracodawców,

Bardziej szczegółowo