UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie"

Transkrypt

1 UWAGA! Wypełnienie wniosku nie oznacza zakwalifikowania na szkolenie Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ul. Wolności Płońsk Wniosek o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną Dane personalne wnioskodawcy: A - Wypełnia kandydat na szkolenie 1. Nazwisko i Imię: 2. Adres zamieszkania: 3. PESEL*: 4. Tel. Kontaktowy: 4. Posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: TAK/NIE** Stopień: znaczny I/ umiarkowany II/lekki III** 5. Nazwa szkolenia: 6. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku posiadam status: A. Osoby bezrobotnej B. Osoby poszukującej pracy która, (proszę właściwie zaznaczyć):*** jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy jest zatrudniony/a u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach uczestniczy w indywidualnym programie integracji bądź w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej jest żołnierzem rezerwy pobiera rentę szkoleniową pobiera świadczenie szkoleniowe podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako domownik lub małżonek rolnika, oraz zamierzam podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. H oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust Poziom wykształcenia (proszę właściwie zaznaczyć): gimnazjalne i poniżej zasadnicze zawodowe średnie ogólnokształcące policealne i średnie zawodowe wyższe

2 Uzasadniam celowość szkolenia poprzez: Dołączenie Oświadczenie przyszłego Pracodawcy o zamiarze powierzenia osobie odpowiedniej pracy (Załącznik nr 1) + uzasadnienie własne Dołączenie Oświadczenia o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (Załącznik nr 2) + uzasadnienie własne Dołączenie jedynie uzasadnienia własnego Uzasadnienie własne celowości skierowania na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną (należy wskazać czy istnieje konieczność uzyskania, zmiany lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w powiązaniu z możliwością podjęcia zatrudnienia lub utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie): Moja wiedza dotycząca zapotrzebowania na rynku pracy na kwalifikacje/umiejętności jakie uzyskam na skutek odbycia wnioskowanego szkolenia ( proszę wskazać potencjalny obszar zatrudnienia/potencjalnych pracodawców oraz źródło informacji o zapotrzebowaniu pracowników): * w przypadku cudzoziemca nr dokumentu stwierdzającego tożsamość ** niepotrzebne skreślić *** zaznaczenie pkt. B wymaga dołączenia do wniosku dokumentu (np. w formie zaświadczenia) potwierdzającego wskazane okoliczności

3 Dodatkowe informacje o wnioskowanym szkoleniu*: Proponowana nazwa i adres instytucji szkoleniowej: Termin szkolenia: Koszt szkolenia: Imię, nazwisko i nr. tel. osoby wyznaczonej do udzielania informacji Adres strony internetowej Adres poczty elektronicznej Inne istotne informacje o szkoleniu (Data i podpis wnioskodawcy) * Wpisanie we wniosku jednostki szkolącej nie jest jednoznaczne ze skierowaniem tam osoby bezrobotnej. Wybór jednostki szkolącej dokonywany jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych do kwoty stanowiącej równowartość euro przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w celach szkoleniowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz.926 z późn.zm.). (Data i podpis wnioskodawcy) Uwagi: 1. Wniosek należy złożyć na 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wskazanego szkolenia, celem dokonania niezbędnych formalności. 2. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 3. Do wniosku można dołączyć oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze powierzenia osobie odpowiedniej pracy (załącznik nr 1)lub oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej (załącznik nr 2).

4 B Wypełniają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy 1. Uzyskany profil pomocy: profil pomocy I osoba aktywna profil pomocy II osoba wymagająca wsparcia profil pomocy III osoba oddalona od rynku pracy 2. Szczególna sytuacja na rynku pracy dotycząca osób posiadających status osoby bezrobotnej, zgodnie z art. 49 ustawy z 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Tak Bezrobotny do 30 roku życia Długotrwale bezrobotny Bezrobotny powyżej 50 roku życia Bezrobotny korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej Bezrobotny posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia Bezrobotny niepełnosprawny Nie 3. Opinia doradcy klienta na temat zasadności skierowania na wskazane szkolenie: W wyniku opinii wnioskuję o: celowości / braku celowości skierowania na szkolenie. Informacja specjalisty ds. rozwoju zawodowego: podpis Skierowanie na szkolenie**: - z inicjatywy kandydata na jego wniosek, - z inicjatywy organu zatrudnienia Cel szkolenia**: - przyuczenie do zawodu, - przekwalifikowanie, - doskonalenie zawodowe, - nauka umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia Kandydat zakwalifikowany** Kandydat nie zakwalifikowany**... (podpis)

5 Załącznik nr pieczęć pracodawcy miejscowość, data Oświadczenie przyszłego Pracodawcy o zamiarze powierzenia osobie odpowiedniej pracy... pełna nazwa pracodawcy... adres, telefon pracodawcy Rodzaj prowadzonej działalności:... Oświadczam, że po odbyciu szkolenia... (kierunek szkolenia) istnieje możliwość zatrudnienia Pani/Pana... (imię i nazwisko osoby)... (adres zamieszkania,) na stanowisku Pieczęć i podpis pracodawcy

6 Załącznik nr 2... imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość, data adres Oświadczenie o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej 1. Rodzaj działalności gospodarczej (krótki opis zamierzonego przedsięwzięcia dotyczy podziału na: usługi, produkcję, z podaniem zakresu rodzaju działalności, którą się podejmie, np. usługi remontowo-budowlane, produkcja, handel itp.) 2. Zamierzam prowadzić działalność gospodarczą pod adresem: 3. Czy kiedykolwiek prowadził(a) Pan(i) działalność gospodarczą? TAK/NIE* w okresie od... do... w okresie od... do... rodzaj prowadzonej działalności (opis dotyczy podziału na: usługi, produkcję, z podaniem zakresu i rodzaju działalności, np. Usługi remontowo-budowlane, produkcja, handel obuwiem itp.) 4. Czy kierunek szkolenia ma ścisły związek z deklarowaną działalnością? TAK/ NIE* Jeżeli tak, prosimy uzasadnić dlaczego. 5. Czy Pan/Pani będzie się ubiegała o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy? wypełniają tylko osoby posiadające status osoby bezrobotnej. TAK/ NIE* * - niepotrzebne skreślić... (podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca

CZĘŚĆ A wypełnia pracodawca Starogard Gdański, dnia...... pieczątka wnioskodawcy DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WNIOSEK PRACODAWCY o zorganizowanie szkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU REGULAMIN ORGANIZOWANIA STAŻY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JASTRZĘBIU-ZDROJU Podstawa prawna: 1) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...... data złożenia wniosku podpis pracownika dziekanatu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Część A - wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4

WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 DATA W PŁYW U: Wypełnia Realizator programu program finansowany ze środków PFRON WNIOSEK O c zęść A ( wypełnia Wnioskodawca na rzecz podopiecznego) O B S Z A R B 1 - B 4 o dofinansowanie ze środków PFRON

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami.

Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Prosimy wypełnić wszystkie pola DRUKOWANYMI literami. Strona1 Projekt Niepełnosprawni też są ważni!!! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu

Bardziej szczegółowo

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO,

KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, OPUS 9, załącznik nr 2 KONKURS OPUS 9 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU ORAZ ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, W TYM FINANSOWANIE ZAKUPU LUB WYTWORZENIA APARATURY NAUKOWO-BADAWCZEJ

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej 1) (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2008 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2008.227.1505 zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. zm. Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2009.219.1706 Dz.U.2009.157.1241 Dz.U.2011.82.451 Dz.U.2011.201.1183 Dz.U.2011.185.1092 Dz.U.2012.1544 USTAWA

Bardziej szczegółowo