POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r."

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r.

2 2.

3 I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE - DANE PODSTAWOWE Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Biłgoraju na dzień r. wynosiła osób, w tym kobiet. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 413 osób tj. 9,2% (w marcu 2014 r. zarejestrowanych było osoby) Liczba bezrobotnych w poszczególnych 5000 miesiącach 2014 i 2015 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nie uwzględnia osób poszukujących pracy tj. posiadających gospodarstwa rolne powyżej 2 hektarów przeliczeniowych, renty inwalidzkie lub inne źródła dochodów. W dniu r. w ewidencji PUP w Biłgoraju figurowało 78 osób poszukujących pracy. W I kwartale 2015 r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowano łącznie osób bezrobotnych, z tego w marcu osoby. Średnio w miesiącu rejestrowało się 575 osób. Spośród ogółu zarejestrowanych tylko 278 osób zarejestrowało się po raz pierwszy. Zdecydowana większość bezrobotnych, bo aż osób zarejestrowało się po raz kolejny (tj. 83,9% ogółu rejestrujących się). W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego liczba rejestracji zmniejszyła się o 130 osób tj. 7%. Do dnia r. w PUP zarejestrowało się łącznie osób. 900 Bezrobotni rejestrujący się w 2014 i 2015 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

4 Do końca marca 2015 r. z ewidencji Urzędu wyrejestrowano łącznie osób, w tym w miesiącu marcu 633 osoby. W analogicznym okresie 2014 roku wyrejestrowano osób. Liczba wyrejestrowań zwiększyła się o 13,6% w stosunku do roku ubiegłego. Przyczyny wyłączenia z ewidencji bezrobotnych to: Podjęcia pracy ogółem Subsydiowanej: 51 rozpoczęcie szkolenia 24 z tego prac interwencyjnych 24 w tym w ramach bonu szkoleniowego 7 robót publicznych 6 rozpoczęcie stażu 222 podjęcia działalności gospodarczej 1 w tym w ramach bonu stażowego 55 w tym w ramach bonu na zasiedlenie 0 rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0 refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 0 rozpoczęcia prac społecznie użytecznych 0 poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 11 w tym w ramach PAI 0 w ramach bonu zatrudnieniowego skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania 5 działań aktywizacyjnych 0 odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji w ramach świadczenia aktywizacyjnego 0 odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy, 5 w tym w ramach PAI w ramach grantu na telepracę 0 odmowy ustalenia profilu pomocy 0 w ramach refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 0 niepotwierdzenia gotowości do pracy 522 dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego powyżej 50 r. ż. 4 Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 270 inne 0 Podjęcia nauki 1 Niesubsydiowanej: 421 osiągnięcie wieku emerytalnego 3 w tym podjęcia działalności gospodarczej 17 nabycie praw emerytalnych lub rentowych 7 pracy sezonowej 0 nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 24 Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani w I kwartale 2015 roku. inne 66 Wyszczególnienie I II III Razem Liczba bezrobotnych ogółem Bezrobotni nowo zarejestrowani Podjęcia pracy - w tym zarejestrowani po raz pierwszy Bezrobotni wyrejestrowani w tym z powodu podjęcia pracy W 2015 roku z powodu podjęcia pracy (bez staży i przygotowań zawodowych dorosłych) z ewidencji bezrobotnych wyłączone zostały 472 osoby, co stanowi 29,2% ogółu wyrejestrowanych. Jest to wzrost o 9,1 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy z powodu podjęcia pracy wyłączono 376 osób (20,1% ogółu wyrejestrowanych). Spośród osób, które zostały wyrejestrowane z powodu podjęcia pracy 51 bezrobotnych (10,8%) podjęło pracę subsydiowaną, a 421 (89,2%) niesubsydiowaną.

5 II. STOPA BEZROBOCIA Podstawowym miernikiem poziomu bezrobocia jest podawana w procentach stopa bezrobocia, obliczana jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo. Stopa bezrobocia I dla całego kraju na koniec marca 2015r. wynosiła 11,7%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego jest to spadek o 1,8 punktu procentowego (13,5% w marcu 2014 r.). Spadek stopy bezrobocia odnotowano także w województwie lubelskim tj. o 1,6 punktu procentowego: w marcu 2015 r. wynosiła 13%, zaś w ,6%. Natomiast stopa bezrobocia w powiecie biłgorajskim na dzień r. wynosiła 8,6% i jest to spadek o 0,8 punktu procentowego w stosunku do marca 2014 r., kiedy wynosiła 9,4%. W marcu 2015 r. powiat biłgorajski osiągnął najniższy wskaźnik bezrobocia w województwie lubelskim (8,6%). W dalszej kolejności najniższe stopy bezrobocia na obszarze województwa lubelskiego odnotowano w powiatach: lubelskim grodzkim - 8,7 % łęczyński - 9,3% puławski - 10,2% Natomiast najwyższy poziom bezrobocia wystąpił w powiatach: włodawskim - 23,5% chełmskim - 18,8% hrubieszowskim - 18,4% 5

6 Wykres przedstawia stopę bezrobocia całego kraju, województwa oraz powiatu biłgorajskiego na koniec I kwartału 2014 i 2015 r. (wartość podana jest w %) marzec ,6 11,7 13 luty , ,3 styczeń , ,2 marzec ,4 14,6 13,5 luty , ,9 styczeń , Powiat Województwo Kraj 6

7 III. Ogólna struktura bezrobotnych 1) Bezrobotni ogółem według płci Na dzień r. w PUP zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet. W stosunku do 2014 r. liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 126 osób (6,2%). Zwiększył się jednak ich udział procentowy w liczbie bezrobotnych ogółem tj. o 1,5 punktów procentowych. Na koniec marca 2015 roku kobiety stanowiły 46,7% ogółu bezrobotnych, natomiast w analogicznym okresie 2014 roku 45,2% kobiety. Bezrobotni wg płci r. Kobiety 46,7% Mężczyźni 53,3% 2) Bezrobotni ogółem według wieku W strukturze wiekowej bezrobotnych zauważa się zdecydowaną przewagę ludzi młodych, w wieku do 34 lat jest to grupa osób, co stanowi 58,2% ogółu bezrobotnych, 18% to bezrobotni w wieku lata, natomiast 13,3% - osoby pomiędzy rokiem życia. Bezrobotni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,6% ,6% % ,3% ,2% lata 135 3,3% 10 Razem: %

8 3) Bezrobotni ogółem według wykształcenia Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych według wykształcenia zauważa się, że najliczniejszą grupę wśród ogółu bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 25,5% ogółu (1.036 osób). Drugą, co do wielkości grupą były osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 24,7% (1.003 osoby). Z kolei 19,3% (783 osoby) bezrobotnych posiadało wykształcenie wyższe. Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 18,8% (763 osoby) oraz średnim ogólnokształcącym 11,7% (476 osób). Bezrobotni ogółem według wykształcenia r. Lp. Wykształcenie Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Wyższe ,3% Policealne i średnie zawodowe ,7% Średnie ogólnokształcące ,7% Zasadnicze zawodowe ,5% Gimnazjalne i poniżej ,8% 238 Razem % ) Bezrobotni ogółem według stażu pracy Według stanu na dzień r. spośród zarejestrowanych bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez stażu pracy tj osoby (28,4%). Drugą grupą pod względem wielkości omawianego wskaźnika byli bezrobotni ze stażem pracy od 1 roku do 5 lat (20,8%), a następnie bezrobotni posiadający poniżej 1 roku stażu pracy (20%), bezrobotni ze stażem od 5 do 10 lat (11%), bezrobotni ze stażem od 10 do 20 lat (10%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni, którzy przepracowali ponad 30 lat (2,8%). Struktura bezrobotnych według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Bez stażu ,4% do 1 roku % roku 5 lat ,8% lat 10 lat % lat 20 lat % lat 30 lat 285 7% lat i więcej 112 2,8% 35 Razem %

9 5) Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy Najliczniejszą grupę bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy na koniec I kwartału 2015 r. stanowiły osoby pozostające w ewidencji urzędu od 3 do 6 miesięcy tj osób (25,7%). W dalszej kolejności osoby pozostające bez pracy od 1 do 3 miesięcy (23,3%), zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy (17,1%), od 12 do 24 miesięcy (14,4%) oraz będące bezrobotnymi do 1 miesiąca (10,7%). Najmniejszą grupę stanowią osoby będące bez pracy powyżej 24 miesięcy tj. 357 osób (8,8%). Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do 1 miesiąca ,7% od ,3% od ,7% od ,1% od ,4% pow ,8% 191 Razem % ) Bezrobotni według miejsca zamieszkania. Liczba bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich na koniec marca 2015 r. wynosiła osób (w tym kobiet) 66,4% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. liczba ta zmniejszyła się o 199 osób tj. 6,9%. W dniu roku w PUP zarejestrowanych było osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich. 7) Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu. Według stanu z dnia r. największa liczba osób bezrobotnych występowała w: mieście Biłgoraj osoby (26,2% ogółu), gminie Biłgoraj 645 osób (15,9% ogółu), mieście i gminie Józefów 357 osób (8,8% ogółu). Najmniej bezrobotnych było w gminach: Łukowa 102 osoby (2,5% ogółu), Obsza 114 osób (2,8% ogółu), Aleksandrów 123 osoby (3% ogółu), Największy spadek bezrobocia w okresie od r. do r. wystąpił w: gminie Goraj 20,9% gminie Obsza 20,3% gminie Aleksandrów 19,1% 9

10 Bezrobocie w poszczególnych gminach powiatu biłgorajskiego r. Bezrobotni Osoby Osoby Uprawnione zwolnieni Bezrobotni Bezrobotne Uprawnieni powyżej do 30 Gmina do zasiłku z winy ogółem kobiety do zasiłku 50 roku roku kobiety zakładu życia życia pracy Bezrobotni ogółem Wzrost / spadek w stosunku do r. Liczbowo Procentowo Biłgoraj m ,2% Frampol ,0% Józefów ,8% Tarnogród ,4% Aleksandrów ,1% Biłgoraj gm ,9% Biszcza ,5% Goraj ,9% Księżpol ,7% Łukowa ,3% Obsza ,3% Potok Górny ,4% Tereszpol ,7% Turobin ,4% RAZEM ,2% 10

11 IV. OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżnia sześć grup bezrobotnych, którym przysługuje pierwszeństwo w skierowaniu do udziału w programie specjalnym tj.: 1. bezrobotni do 30 roku życia, 2. bezrobotni długotrwale, 3. bezrobotni powyżej 50 roku życia, 4. bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, 5. bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, 6. bezrobotni niepełnosprawni. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy (ogółem) w dniu r. Wyszczególnienie marzec 2015 r. Liczbowo % Bezrobotni do 30 roku życia ,2% Bezrobotni do 25 roku życia ,7% Długotrwale bezrobotni % Bezrobotni powyżej 50 roku życia ,8% Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, ,9% Niepełnosprawni 213 5,2% Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy rejestrujących się w poszczególnych miesiącach I kwartału 2015r. Wyszczególnienie I II III Razem Bezrobotni do 30 roku życia Bezrobotni do 25 roku życia Długotrwale bezrobotni Bezrobotni powyżej 50 roku życia Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, Niepełnosprawni

12 1. Bezrobotna młodzież W dniu r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowane były osoby do 30 roku życia, w tym 874 kobiety. Bezrobotna młodzież stanowiła 43,2% ogółu bezrobotnych. Cechą wyróżniającą grupę bezrobotnych do 30 roku życia jest duża ilość osób nie posiadających doświadczenia zawodowego - aż 49,8% (873 osoby) stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały, 28,3% (497 osób) legitymowało się stażem pracy do 1 roku, 20% (350 osób) stażem pracy od 1 roku do 5 lat, a tylko 1,9 % (34 osoby) stażem od 5 do 10 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 30 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób tj. 31,1% ogółu. W dalszej kolejności to bezrobotni z wykształceniem wyższym 25,1% (441 osób), średnim ogólnokształcącym 19,1% (335 osób), zasadniczym zawodowym 15,2% (267 osób), gimnazjalnym i niższym 9,5% (166 osób). Bezrobotna młodzież według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,9% ,9% ,6% ,2% ,7% powyżej ,7% 44 Razem: % Bezrobotni do 25 roku życia Bezrobotni do 30 roku życia wg wykształcenia r. 31,1% 25,1% 19,1% Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 920 osób do 25 roku życia. Jest to 22,7% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 45,5% (419 osób) to kobiety. 15,2% 9,5% wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 12

13 W grupie osób bezrobotnych do 25 roku życia aż 63,4% (583 osoby) stanowiły osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały, 25,4% (234 osoby) legitymowało się stażem pracy do 1 roku, 11% (234 osoby) stażem pracy od 1 roku do 5 lat, a tylko 0,2% (2 osoby) stażem od 5 do 10 lat. Biorąc pod uwagę wykształcenie najliczniejszą grupę bezrobotnych do 25 roku życia stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym osób tj. 36,9% ogółu. W dalszej kolejności to bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 23,9% (220 osób), zasadniczym zawodowym 18,8% (173 osoby), wyższym 10,5% (97 osób), gimnazjalnym i niższym 9,9% (91 osób). Bezrobotni do 25 roku życia według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,0% ,7% ,6% ,9% ,0% powyżej ,8% 8 Razem: % Długotrwale bezrobotni Na dzień r. w ewidencji Urzędu figurowało osób długotrwale bezrobotnych (tj. 44% ogółu), w tym 927 kobiet - 48,9% ogółu bezrobotnych kobiet. W porównaniu do marca 2014 roku liczba długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 7,7% (148 osób), wówczas w ewidencji figurowały osoby długotrwale bezrobotne. Długotrwale bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,5% % ,3% ,9% ,6% powyżej ,7% 187 Razem: % 927 W grupie długotrwale bezrobotnych największy udział mieli bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym osoby (27%), policealnym i średnim zawodowym osób (24,6%), gimnazjalnym i poniżej osoby (20,4%). Długotrwale bezrobotni z wykształceniem wyższym to 333 osoby (18,6%). Najmniejszy 13

14 był udział bezrobotnych posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące (9,4% osób). Długotrwale bezrobotni według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety Bez stażu ,7% do 1 roku ,5% roku 5 lat % lat 10 lat ,5% lat 20 lat ,7% lat 30 lat 126 7% lat i więcej 29 1,6% 6 Razem: % 927 Długotrwale bezrobotni to głównie osoby młode (w wieku lata) osób (37,2%), bez stażu pracy (26,8% osób) lub z małym stażem pracy od 1 roku do 5 lat (20,7% osób). Długotrwale bezrobotni według wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,2% % % ,1% ,4% lata 77 4,3% 7 Razem: % Bezrobotni powyżej 50 roku życia Na dzień r. zarejestrowane były 723 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Łącznie osoby te stanowiły 17,8% ogółu bezrobotnych. W grupie tej zdecydowaną większość, bo aż 71,7% stanowili mężczyźni (503 osoby). Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zmniejszyła się o 55 osób (7,1%) w odniesieniu do stanu na koniec marca 2014 r. Bezrobotni powyżej 50 roku życia według czasu pozostawania bez pracy r. Lp. Czas pozostawania bez pracy w m-c Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. do ,4% ,7% ,3% ,8% ,4% powyżej ,4% 25 Razem: % 220

15 Uwagę zwraca również niski poziom wykształcenia w tej grupie 41,4% stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (299 osób), z wykształceniem gimnazjalnym i niższym 33,7% (244 osoby). Łącznie bezrobotni o najniższych kwalifikacjach to 75,1% bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 19,3% (140 osób), z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 3,5% (25 osób). Jedynie 15 osób w tej grupie (tj. 2,1%) posiadało wykształcenie wyższe. Bezrobotni powyżej 50 roku życia to w większości osoby z dużym doświadczeniem zawodowym. W tej grupie 46,7% posiadało ponad 20-letni staż pracy (338 osób). Istotny jest fakt, że w tej kategorii wiekowej występowały również osoby, które pracowały tylko do 1 roku tj. 7,5% (54 osoby) oraz takie, które nie wykazały żadnego stażu pracy 5,7% (41 osób). Bezrobotni powyżej 50 roku życia według stażu pracy r. Lp. Staż pracy Ogółem Wskaźnik % Kobiety 1. Bez stażu 41 5,7% do 1 roku 54 7,5% roku 5 lat 45 6,2% lat 10 lat 82 11,3% lat 20 lat ,6% lat 30 lat ,5% lat i więcej ,2% 33 Razem: % Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. Według stanu na dzień r. w PUP w Biłgoraju zarejestrowanych było 725 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia. Jest to 17,9% ogółu bezrobotnych. W grupie tej 71,6% (519 osób) to kobiety. Najliczniejszą grupę bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia stanowiły osoby ze stażem od 1 roku do 5 lat 29,4% (213 osób), bez stażu pracy 28% (203 osoby), poniżej 1 roku stażu pracy 19,4% (141 osób), od 5 do 10 lat 14,5% (105 osób), od 10 do 20 lat 7,9% (57 osób), a następnie osoby ze stażem od 20 do 30 lat 0,8% (6 osób). W tej grupie 185 osób (25,5%) posiadało wykształcenie wyższe. Natomiast wykształcenie policealne i średnie zawodowe 184 osoby (25,4%), zasadnicze zawodowe 140 osób (19,3%), gimnazjalne i niższe 119 osób (16,4%), średnie ogólnokształcące 97 osób (13,4%). 15

16 Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia wg wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,9% ,2% ,8% % ,1% - Razem % Bezrobotni niepełnosprawni Szczególną grupą wśród bezrobotnych są osoby niepełnosprawne. Na dzień r. zarejestrowanych było 213 osób niepełnosprawnych, w tym 100 kobiet. Niepełnosprawni stanowili 5,2% ogółu bezrobotnych. W tej grupie 76 osób (tj. 35,7%) legitymowało się wykształceniem zasadniczym zawodowym, a 51 osób (23,9%) wykształceniem gimnazjalnym i poniżej. Z kolei 50 osób (23,5%) posiadało wykształcenie policealne i średnie zawodowe, 20 osób wykształcenie wyższe (9,4%), 16 osób posiadało wykształcenie średnie ogólnokształcące (7,5%). Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku r. Lp. Wiek w latach Ogółem Wskaźnik % Kobiety ,6% ,7% ,2% ,7% ,4% lata 20 9,4% 3 Razem: % 100 Bezrobotni niepełnosprawni wg wieku r. 27,7% 16,4% 20,2% 9,4% 6,6% 19,7% lata 16

17 W grupie tej dominują osoby w wieku lata, które stanowią 27,7% ogółu zarejestrowanych osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne są niewątpliwie grupą bezrobotnych najsilniej odczuwającą trudności związane z pozyskaniem, wykonywaniem i utrzymaniem zatrudnienia, dla których praca stanowi nie tylko źródło dochodów, ale także najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno zawodowej. Potwierdza to fakt, że w grupie niepełnosprawnych osób bezrobotnych aż 33,8% osób pozostawało bez pracy ponad 12 miesięcy (72 osoby). 17

18 Ogółem Subsydiowane Niesubsydiowane Ogółem Subsydiowane Niesubsydiowane Ogółem Subsydiowane Niesubsydiowane Ogółem Subsydiowane Niesubsydiowane V. OSOBY UPRAWNIONE DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH I DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Na dzień r. do pobierania zasiłku dla bezrobotnych uprawnionych było 510 osób (12,6% ogółu zarejestrowanych). W analogicznym okresie 2014 roku bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 10,7% ogółu zarejestrowanych (477 osób). Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasiłku r. 87,4% 12,6% bez prawa do zasiłku z prawem do zasiłku Z kolei 16 osób, (w tym 8 kobiety) uprawnionych było do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. W marcu 2014 roku dodatek pobierało 10 osób (w tym 4 kobiety). VI. OFERTY PRACY W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WOLNEJ STOPY W tym W tym W tym W tym Miesiąc Styczeń Luty Marzec Razem

19 Ilość ofert pracy Lp. Zawody i specjalności Niesubsydiowane Subsydiowane Ogółem Sektor prywatny Sektor publiczny Ogółem Sektor prywatny Sektor publiczny OGÓŁEM 1. Technik prac biurowych/administracji Sprzedawca Robotnik gospodarczy Sekretarka Magazynier Kierowca samochodu ciężarowego Opiekunka dziecięca/asystent nauczyciela przedszkola Fakturzystka Prasowaczka/szwaczka Stolarz Kucharz/pomoc kuchenna Robotnik budowlany Mechanik pojazdów samochodowych Barman/kelner Cukiernik/ciastkarz Opracował: Adrian Zarzycki 19

20 Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju ul. Bohaterów Monte Cassino Biłgoraj tel. (0-84) , fax

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim

Sytuacja na rynku pracy. w powiecie tucholskim POWIATOWY URZĄD PRACY 89-500 Tuchola pl. Wolności 23 tel./fax (052) 5590800, (052) 5590801 e-mail: pup@tuchola.pl Sytuacja na rynku pracy w powiecie tucholskim w miesiącu sierpniu 2015 r. Tuchola, sierpień

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 30 KWIETNIA 2015 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc kwiecień 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

za miesiąc grudzień 2015 roku

za miesiąc grudzień 2015 roku z wiersza 12 osoby Numer identyfikacyjny REGON 5 1 0 9 5 6 8 7 3 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa MP i PS 01 Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc czerwiec 2016 z wiersza 12 osoby MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku (powiat grodzki) Numer identyfikacyjny - REGON 19192774 MPiPS - 1 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.)

Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy. (stan na 31 grudnia 2015 r.) Sytuacja osób bezrobotnych w wieku do 30 lat na dolnośląskim rynku pracy (stan na 31 grudnia r.) r. w powiatowych urzędach pracy województwa dolnośląskiego zarejestrowane były 23372 osoby bezrobotne w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 28 LUTEGO 2015 1. STOPA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku

MPiPS - 01 Sprawozdanie o rynku pracy. za miesiąc luty 2016 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku Powiat kluczborski Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa MPiPS - Sprawozdanie o rynku pracy za miesiąc luty

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych

I. Struktura bezrobotnych Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 31 STYCZNIA 2016 r. I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: grudzień 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 31 stycznia 2014 r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 31 stycznia 2014 r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 18057 osób

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W STYCZNIU 2016r POWIATOWY URZĄD PRACY W KUTNIE Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno, tel. (0-24) 355-70-50, 355-70-89 fax (024) 355-70-51, e-mail loku@praca.gov.pl ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU

SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU UL. PRZEMYSŁOWA 2A, 64-700 CZARNKÓW 1594 10,1% 594 10,2% 766 9,1% 540 7,3% CZARNKÓW MIASTO 469 6,1% 356 9,1% 291 6,2% 267 6,7% SYTUACJA NA POWIATOWYM RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU 1. Stan i zmiany

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY GRUDZIEŃ 2015 Jarosław, grudzień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku

Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku Informacja o stanie bezrobocia i o rynku pracy w Powiecie Zgierskim za grudzień 2015 roku stanu na koniec grudnia 2015 roku, liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu wynosiła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w Giżycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w lutym Giżycko marzec 2016 rok 1. Poziom i dynamika bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI. Poziom bezrobocia... 2.. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)... 9 4..

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2012 rok Grudziądz, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY... 5 1.1. Stopa bezrobocia...

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010.

Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Analiza sytuacji osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na zachodniopomorskim rynku pracy w latach 2009 2010. Wydział Badań i Analiz Szczecin 2011 r. Wstęp Kategoria osób powyżej 50 roku życia należy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA WRZESIEŃ 2016 Tczew, październik 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne

Bardziej szczegółowo

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.

11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo. POWIATOWY URZĄD PRACY 11-600 Węgorzewo, ul. Generała Józefa Bema 16A Tel. 87 4296900 Fax. 87 4296901 E-mail: olwe@praca.gov.pl E-mail:olwe@up.gov.pl www.pup-wegorzewo.pl MIESIĘCZNA INFORMACJA o stanie

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r

ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r ANALIZA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W LUTYM 2015r 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia. 1.1 Poziom bezrobocia W końcu lutego 2015 roku w powiecie kutnowskim zarejestrowanych było 6861 osób

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 listopada roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Październik 12,5% 13,3% 19,5% Listopad 12,9%

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 października 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec października 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. P.412/8/AM/13 Ryki, dnia 05.09.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 31.08.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 2015 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 31 lipca 215 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lipca 215 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r.

Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 2016 r. Aktualna sytuacja na lokalnym rynku pracy powiatu tomaszowskiego wg stanu na dzień 29 lutego 216 r. Poziom i stopa bezrobocia Na koniec lutego 216 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku

I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku I. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE na koniec stycznia 2015 roku 1. Poziom i stopa bezrobocia Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.01.2015 r. wyniosła 79.812 osób, w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury osób bezrobotnych z terenu Elbląga zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu za okres 12 miesięcy 2009 r. Elbląg, luty

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo