( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR)"

Transkrypt

1 ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) Wykªad 13 - tworzenie oprogramowania, testowanie, powtórzenie Robert Nowak 2015L ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 1/45

2 Metodologie lekkie (agile) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 2/45

3 Pewne fakty zwi zane z tworzeniem oprogramowania Najcz stsze przyczyny niepowodzenia projektu (przedstawione na wykªadzie 1): niestabilne wymagania optymistyczna estymacja kosztów (gªównie czasu) realizacji projektów R. Glass, Frequently Forgotten Facts about Software Engineering, 2001 Sterowanie projektem: koszt czas jako± zakres ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 3/45

4 Model wodospadowy Wodospadowy (tradycyjny) model tworzenia oprogramowania: 1. analiza 2. projektowanie Koszt 3. implementacja 4. testowanie 5. wdro»enie 6. piel gnacja Wady: du»e ryzyko niepowodzenia projektu dªugi czas sprz»enia zwrotnego Przyczyny: Czas wykªadniczy (wzgl dem czasu) wzrost kosztów zmian w projekcie. ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 4/45

5 Metodologie lekkie (extreme programming, SCRUM) Mo»liwo±ci uzyskania innej krzywej kosztu zmian w czasie: prostota projektu automatyczne testy nastawienie na ci gªe zmiany w projekcie polepszenie komunikacji Wªa±ciwo±ci: krótki czas sprz»enia zwrotnego Koszt mniejsze ryzyko niepowodzenia projektu Czas ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 5/45

6 Cykl tworzenia oprogramowania - SCRUM ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 6/45

7 Zmniejszenie kosztów zmian - implementacja Utrzymywanie dziaªaj cej wersji przez caªy czas: automatyczne testowanie: moduªów funkcjonalne ci gªa integracja Utrzymywanie kodów ¹ródªowych dobrej jako±ci zmiana struktury programu bez zmiany funkcjonalno±ci (refactoring) wzorce projektowe komentarze (komentarz mówi DLACZEGO, kod mówi JAK) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 7/45

8 Zmniejszanie kosztów zmian (2) - zarz dzanie denicja tego co to znaczy,»e zadanie zostaªo wykonane (projekt, implementacja, testy jednostkowe, testy funkcjonalne, wdro»enie) jawne sterowanie projektem jawna lista zada«kolektywne prawo do zmian kodu (narz dzia zarz dzaj ce wersjami) kolektywne szacowanie zªo»ono±ci zada«nastawienie na zmiany planowanie czasu pracy dyskusja z u»ytkownikiem lub wªa±cicielem biznesowym podsumowania, wyci ganie wniosków ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 8/45

9 PRINCE2 - projekty w sterowalnym ±rodowisku zarz dzanie strategiczne: odpowiedzialne za sukces projektu, m.in. ci gªa zasadno± biznesowa zarz dzanie operacyjne: delegowanie zada«, monitorowanie, alokacja zasobów ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 9/45

10 ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 10/45

11 Testowanie moduªów: zagadnienia ogólne Rola Testowania: klient upewnia si,»e projekt dziaªa zgodnie z zaªo»eniami programista upewnia si,»e kod dziaªa tak jak on zakªada implementacja testów: jedna z pocz tkowych faz implementacji nowej klasy czy biblioteki pisanie testów powinno by proste wiele maªych testów (test-case), które mo»na grupowa (test-suits) mo»liwo± wyboru ilo±ci wy±wietlanej informacji w razie niepowodzenia testu mo»liwo± ±ledzenia post pu przy du»ych i zªo»onych testach biblioteki: boost::test, cppunit, inne ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 11/45

12 Tworzenie testów - poziomy boost/test/test_tools.hpp - dostarcza zestawu makrodenicji poziom informacja licznik bª dów wykonywanie testu WARN ostrze»enie bez zmian kontynuowane CHECK bª d zwi kszany kontynuowane REQUIRE bª d krytyczny zwi kszany przerywane zazwyczaj nale»y u»ywa CHECK (tak jak asercji) WARN gdy mniej istotne ni» poprawno± (np. wydajno± ) REQUIRE gdy kontynuacja testu nie ma sensu int* ptr = 0L; BOOST_WARN( sizeof(short) == sizeof(int) ); //ostrze»enie BOOST_CHECK( silnia(1) == 1 ); BOOST_REQUIRE( ptr!= 0L ); BOOST_CHECK( *ptr == 2 ); //Ta linia nigdy si nie wykona ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 12/45

13 Tworzenie testów - warunki liczbowe BITWISE_EQUAL(a,b) zgodno± poszczególnych bitów EQUAL(a,b) równo± (woªany operator==) SMALL(val,ɛ) dla zmiennopozycyjnych, warto± bezwzgl dna mniejsza ni» ɛ CLOSE(a,b,ɛ) dla zmiennopozycyjnych, warto±ci bezwzgl dna ró»nicy nie wi ksza ni» ɛ% int a = 1, b = 2; //przykªady testów double x = 1.0, y = 1.001; BOOST_CHECK_BITWISE_EQUAL(0x27, 0x17); //ró»nica na 4 oraz 5 bicie BOOST_CHECK_EQUAL(a,b); BOOST_CHECK_SMALL( x - y, 0.001); // x - y <= BOOST_WARN_CLOSE(x, y, 0.1); // (x-y)/x <= oraz (x - y)/y <= ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 13/45

14 Tworzenie testów - wyj tki NO_THROW( stat ) THROW(stat, except) EXCEPTION(stat, except, p) nie powinno generowa wyj tków rzuca wyj tkiem danego typu spodziewane gen. wyj tku, który speªnia predykat struct MyException : public std::exception {//przykªadowy wyj tek int i_; MyException(int i) : i_(i) {} }; void f() { throw MyException(1); } //testowany kod //przykªadowy warunek dla wyj tku bool iscritical(const MyException& ex) { return ex.i_ == 2; } BOOST_CHECK_NO_THROW( f() ); //nie powinno rzuca wyj tków BOOST_REQUIRE_THROW( f(), std::exception );//spodziewany wyj tek //spodziewany wyj tek odp. typu oraz speªniaj cy warunek BOOST_CHECK_EXCEPTION( f(), MyException, iscritical ); ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 14/45

15 Generowane wiadomo±ci warning in <nazwa>: condition <opis> is not satised error in <nazwa>: test <opis> failed fatal error in <nazwa>: critical test <opis> failed MESSAGE( p, msg ) je»eli warunek faªszywy to generuje wiadomo± 'msg' int i = 1; BOOST_CHECK_MESSAGE(i == 2,"mialo byc i == 2, a jest i == " << i); //BOOST_ERROR( msg ) = BOOST_CHECK_MESSAGE( false, msg ) BOOST_ERROR("nie powinien sie tutaj znalezc"); //BOOST_FAIL( msg ) = BOOST_REQUIRE_MESSAGE( false, msg ) BOOST_FAIL("dalsze wykonywanie testu nie ma sensu"); ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 15/45

16 Test - obiekt klasy test_case #define BOOST_TEST_CASE( fun ) \ make_test_case(callback0<>(fun),boost_test_stringize(fun)) void test_1 () { //tutaj co± testuje } BOOST_TEST_CASE( &test_1 );//tworzy obiekt typu test_case BOOST_AUTO_TEST_CASE( nazwa ){ //tworzy obiekt typu test_case //tutaj co± testuje } ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 16/45

17 Organizacja testów - zbiór testów (test_suite) //Reprezentuje zbiór testów (wzorzec kompozytu) class test_suite : public test_case { public: void add( test_case* tc, //Metoda dodaje nowy test do zbioru unit_test_counter expected_failures = 0, int timeout = 0 ); //np. do wykrywania p tli niesk. /*... */ }; //Makrodefinicja tworz ca test_suite BOOST_TEST_SUITE( nazwa ); //Przykªad u»ycia test_suite* init_unit_test_suite( int, char* [] ) { //Zamiast main test_suite* test= BOOST_TEST_SUITE("nazwa"); test->add(boost_test_case(&test1)); test->add(boost_test_case(&test2)); return test; } ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 17/45

18 Zarz dzanie testami - Unit Test Framework linia komend zmienne ±rodowiskowe (np. BOOST_TEST_LOG_LEVEL ) kod testów (klasa unit_test_log, singleton) nazwa opcje opis build_info yes no platforma, itp. log_level all... warning error... ilo± wy±w. komunikatów nothing report_level no conrm short detailed wielko± komunikatu output_format HRF XML HRF: dla czªowieka show_progress yes no pokazuje post p random testy losowo mytest --build_info=yes --log_level=all --report_level=detailed mytest --show_progres=yes --log_level=nothing ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 18/45

19 boost/test/minimal.hpp nie potrzebuje biblioteki binarnej boost_unit_test_framework dostarcza BOOST_CHECK(p) BOOST_REQUIRE(p) BOOST_ERROR(msg) BOOST_FAIL(msg) //Przykªad u»ycia #include <boost/test/minimal.hpp> int test_main(int, char* [] ) { //tak musi si nazywa gªówna funkcja BOOST_CHECK(1 == 2 ); BOOST_ERROR("blad"); BOOST_FAIL("blad krytyczny"); return 0; } ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 19/45

20 Opis narz dzia SCons opis projektu to skrypt Pythona bardzo ªatwo rozszerzalny automatyczna analiza zale»no±ci wsparcie dla: C++, Java, Fortran, Yacc, Lex, Qt, LaTeX, Subversion, msvc (zast puje.vcproj,.sln) i in. Linux, AIX, Windows NT, Mac OS X, Solaris i in. wsparcie dla kompilacji równolegªej detekcja zmiany zawarto±ci plików przy u»yciu sygnatury MD5 (lub tradycyjnie timestamps) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 20/45

21 SCons - tworzenie aplikacji # plik SConstruct Program(source=['calc.cpp', 'main.cpp'], target = prog) Windows (Visual Studio Command Prompt): cl /Fo calc.obj /c calc.cpp /nologo cl /Fo main.obj /c main.cpp /nologo link /nologo /OUT:prog.exe calc.obj main.obj Linux (gnu g++): g++ -o calc.o -c calc.cpp g++ -o main.o -c main.cpp g++ -o prog calc.o main.o ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 21/45

22 SCons - tworzenie biblioteki # plik SConstruct SharedLibrary(source=['x.cpp', y.cpp'], target = bib) Windows (Visual Studio Command Prompt): cl /Fo x.obj /c x.cpp /nologo cl /Fo y.obj /c y.cpp /nologo link /nologo /dll /out:bib.dll /implib:bib.lib x.obj y.obj Linux (gnu g++): g++ -o x.os -c -fpic x.cpp g++ -o y.os -c -fpic y.cpp g++ -o libbib.so -shared x.os y.os ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 22/45

23 System zarz dzania wersjami, repozytorium serwer plików, przechowuje kolejne wersje plików i katalogów, umo»liwia wycofywanie zmian i prac grupow ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 23/45

24 Repozytorium - blokowanie ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 24/45

25 Repozytorium - rozstrzyganie koniktów ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 25/45

26 Repozytorium - serwer lokalny i zdalny (publikowanie) local push server update plik pull plik commit A plik ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 26/45

27 Debugger program sªu» cy do uruchamiania innych programów zatrzymywania dziaªania badanego programu w okre±lonym miejscu wykonywanie pojedynczych instrukcji wy±wietlanie zawarto±ci zmiennych Przykªady: GNU debugger (gdb), Microsoft Visual Studio, inne ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 27/45

28 Narz dzie do wysyªania komunikatów (Boost.Log) badaniu stanu aplikacji cz sto jedyny dost pny mechanizm do ±ledzenia bª dów (gdy nie ma mo»liwo±ci u»ycia debuggera) #include <boost/log/trivial.hpp> int main(int, char*[]) { BOOST_LOG_TRIVIAL(debug) << "A debug severity message"; BOOST_LOG_TRIVIAL(info) << "An informational severity message"; BOOST_LOG_TRIVIAL(warning) << "A warning severity message"; BOOST_LOG_TRIVIAL(error) << "An error severity message"; return 0; } obserwatorzy: konsola, plik, NT Event Loggers, UNIX Syslog alternatywne rozwi zania: pahteios, glog, log4cxx, log4cpp ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 28/45

29 powtórzenie przykªadowe zadania Powtórzenie ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 29/45

30 powtórzenie przykªadowe zadania Powtórzenie w tki, boost::thread obiekty wspóªdzielone wy±cigi synchronizacja (mutex), zakleszczenia (deadlock) pasywny obiekt (monitor) aktywny obiekt szablony, programowanie generyczne szablony jako mechanizm czasu kompilacji specjalizacja szablonu TMP (template metaprogramming) informacja o typie w szablonach (trejty) sposoby na zmniejszanie nadmiernego rozrastania si kodu sposoby na nieczytelne komunikaty o bª dach ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 30/45

31 powtórzenie przykªadowe zadania Powtórzenie (2) biblioteka standardowa i biblioteki boost kontenery kontenery sekwencyjne, asocjacyjne i haszuj ce (bazuj ce na tablicach, bazuj ce na w zªach) std::pair, std::tuple std::function boost::variant, boost::optional, boost::any boost::multi_array boost graph library algorytmy modykuj ce i niemodykuj ce: wyszukiwanie, sortowanie, usuwanie ograniczenie potrzeby pisania funktorów (std::bind) funkcje anonimowe (funkcje lambda) warstwa trwaªo±ci wbudowany SQL serializacja (boost::serialization) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 31/45

32 powtórzenie przykªadowe zadania szablony, rozrost kodu //dwuwymiarowa tablica o ustalonych rozmiarach template<typename T, unsigned int m1, unsigned int m2> class Array2D { public: Array2D() {} Array2D operator+=(const Array2D&); //wiele innych metod private: T tab_[m1*m2]; }; W aplikacji u»ywa si powy»szego szablonu dla wielu ró»nych rozmiarów. Zmie«struktur wzorca, aby zmniejszy ilo± generowanego kodu. ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 32/45

33 powtórzenie przykªadowe zadania rozrost kodu - rozwi zanie //Usuni cie parametrów szablonu, które nie s typami template<typename T> struct Array2DImpl { Array2DImpl(unsigned int m1, unsigned int m2, T* tab) : m1_(m1), m2_(m2), tab_(tab) {} unsigned int m1_; unsigned int m2_; T* tab_; }; template<typename T, unsigned int m1, unsigned int m2> class Array2D : private Array2DImpl<T> { public: Array2D() : Array2DImpl<T>(m1,m2,tab_) {} Array2D operator+=(const Array2D&); private: T tab_[m1*m2]; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 33/45

34 powtórzenie przykªadowe zadania wy±cig struct Thread { Thread(MTCounter counter) : c_(counter) {} void operator()() { for(int i=0;i< ;++i) c_.inc(); } MTCounter c_; }; int main() { MTCounter counter; Thread t1(counter), t2(counter); boost::thread thrd1( ref(t1) ); boost::thread thrd2( ref(t2) ); thrd1.join(); thrd2.join(); return 0; } ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 34/45

35 powtórzenie przykªadowe zadania struct Counter { Counter() : i_(0) {} int get() { return i_; } void set(int i) { i_ = i; } int i_; }; class MTCounter { public: MTCounter() : counter_(new Counter) {} MTCounter(const MTCounter& c) : counter_(c.counter_) {} void inc() { mutex::scoped_lock scoped(m_); counter_->set( counter_->get() + 1 ); } int get() const { mutex::scoped_lock scoped(m_); return counter_->get(); } private: shared_ptr<counter> counter_; mutable mutex m_; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 35/45

36 powtórzenie przykªadowe zadania struct CounterSync { CounterSync() : i_(0) {} int get() { return i_; } void set(int i) { i_ = i; } int i_; mutex m_; }; class MTCounterSync { public: MTCounterSync() : counter_(new CounterSync) {} MTCounterSync(const MTCounterSync& c) : counter_(c.counter_) {} void inc() { mutex::scoped_lock scoped(counter->m_); counter_->set( counter_->get() + 1 ); } int get() const { mutex::scoped_lock scoped(counter->m_); return counter_->get(); } private: shared_ptr<countersync> counter_; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 36/45

37 powtórzenie przykªadowe zadania szablony, trejty CheckInit : nie pozwala zainicjowa warto±ci 0 ( wyj tek ) CheckDeref: gdy dereferencja i pusty wska¹nik to wyj tek CheckAll: oba na raz NoCheck: brak sprawdzania typedef SmartPtr<int,NoCheck> PNoCheck; typedef SmartPtr<int,CheckInit> PInitCheck; typedef SmartPtr<int,CheckDeref> PDerefCheck; typedef SmartPtr<int,CheckAll> PAllCheck; BOOST_CHECK_NO_THROW( PNoCheck(0L) ); BOOST_CHECK_THROW( PInitCheck(0L), NullPointerException ); BOOST_CHECK_NO_THROW( PDerefCheck(0L) ); BOOST_CHECK_THROW( PAllCheck(0L), NullPointerException ); PNoCheck p1(0l); PDerefCheck p2(0l); BOOST_CHECK_NO_THROW( p1.get() ); BOOST_CHECK_THROW( p2.get(), NullPointerException ); ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 37/45

38 powtórzenie przykªadowe zadania struct NullPointerException : public std::exception {}; template<typename T,typename Checking = NoCheck > class SmartPtr { public: SmartPtr(T* p) : p_(p) { //if( Checking == CheckInit Checking == CheckAll ) //check(); } T& get() { //if( Checking == CheckDeref Checking == CheckAll ) //check(); return *p_; }; private: void check() const { (!p_) throw NullPointerException(); } T* p_; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 38/45

39 powtórzenie przykªadowe zadania struct NoCheck { }; //trejt struct CheckInit : public NoCheck {}; //trejt struct CheckDeref : public NoCheck { };//trejt struct CheckAll : public CheckInit, public CheckDeref { };//trejt template<typename T,typename Checking = NoCheck > class SmartPtr { public: SmartPtr(T* p) : p_(p) { init(checking()); } T& get() { deref(checking()); return *p_; } private: void init(checkinit){ check();} void init(nocheck){ } void deref(checkderef){ check();} void deref(nocheck){ } void check() const { if(!p_) throw NullPointerException(); } T* p_; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 39/45

40 powtórzenie przykªadowe zadania znajomo± kodu kontenery: std::array, std::vector, std::list, std::set, std::map, boost::any, boost::variant, boost::optional, std::function algorytmy: std::for_each, std::nd, std::nd_if, std::equal_range, std::copy, std::remove, std::transform iteratory: std::insert_iterator (inserter), std::ostream_iterator inne: std::bind, std::ref, std::cref, funkcje anonimowe (lambda) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 40/45

41 powtórzenie przykªadowe zadania znajomo± kodu: podaj wydruk //Podaj wydruk typedef pair<int,string> P; const P TAB[] = { P(3,"A"), P(3,"M"), P(2,"L"), P(1,"A") }; const int TAB_SIZE = sizeof(tab)/sizeof(tab[0]); typedef variant<int,string> Var; set<var> svar; transform(tab, TAB + TAB_SIZE, inserter(svar, svar.begin() ), bind(&p::first, _1) ); cout << svar.size() << *svar.begin() << endl; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 41/45

42 powtórzenie przykªadowe zadania znajomo± kodu: podaj wydruk struct CountFun { CountFun() : counter_(0) {} template<typename T> void inc(const any& a) { if(a.type() == typeid(t) ) ++counter_; } int counter_; }; vector<any> v; v.push_back(1); v.push_back(2.54); v.push_back(string("ala")); v.push_back(1.01); CountFun counter; for_each(v.begin(), v.end(), bind(&countfun::inc<double>, ref(counter),_1) ); cout << counter.counter_ << endl; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 42/45

43 powtórzenie przykªadowe zadania znajomo± kodu: podaj wydruk void fxx(int& count, const string& s, int offset) { count += s.size() + offset; } typedef boost::function<void (int)> PF; int x = 0; vector<pf> vpf; vpf.push_back( bind(fxx, ref(x), string("a"), _1) ); vpf.push_back( bind(fxx, ref(x), string("aa"), _1) ); vpf.push_back( bind(fxx, ref(x), string("aaa"), _1) ); for_each( vpf.begin(), vpf.end(), bind(&pf::operator(),_1,1) ); cout << x << endl; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 43/45

44 powtórzenie przykªadowe zadania problemy projektowe Przedstawiony kod jest bª dny. Dla N = 5 (linia 4) dziaªa on poprawnie, natomiast po zmianie na N = 500 wyst puj bª dy w linii 10 lub 11. Co Twoim zdaniem jest ¹ródªem problemu? vector<foo> kolekcja; typedef vector<foo>::const_iterator Id; map<int,id> index; static const int N = 500; for(int i=0; i < N; ++i ) { Id id = kolekcja.insert( kolekcja.end(), Foo(i) ); index.insert( make_pair(i,id) ); } Id id_0 = (*index.find(0)).second; const Foo& f = *id_0; cout << f.i_ << endl; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 44/45

45 powtórzenie przykªadowe zadania Dodatkowa lektura (http://staff.elka.pw.edu.pl/~rnowak2/rnbib.html): R. Nowak, Badanie pokrycia kodu c++ testami jednostkowymi, Programista, no. 6, pp , Dzi kuj ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 45/45

Metody testowania platformy KASKADA

Metody testowania platformy KASKADA Metody testowania platformy KASKADA Jerzy Procz Bartªomiej Daca Tomasz Bieli«ski 12 wrze±nia 2011 Streszczenie W rozdziale przedstawiono wykorzystywany iteracyjny i inkrementalny proces wytwarzania oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym

Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Jakub Matusz Nr albumu: 201071 Optymalizacja zapyta«w ±rodowisku rozproszonym w modelu semistrukturalnym Praca magisterska na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa

Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocªawskiej Uwierzytelnianie i archiwizacja w elektronicznych systemach s downictwa Šukasz Rajchel Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dra Marcina

Bardziej szczegółowo

Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe

Przemysław Domka Małgorzata Łokińska. Programowanie strukturalne i obiektowe ti Przemysław Domka Małgorzata Łokińska Programowanie strukturalne i obiektowe Spis tre ci Wst p.... Programowanie w j zyku Pascal... 9.. Podstawowe poj cia dotycz ce programowania... 9.. J zyki programowania...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum

Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum Wprowadzenie do lekkiej metodyki zarz dzania projektami Scrum Andrzej Skowron Wydziaª Matematyki i Informatyki Uniwersytet Šódzki Programowanie zespoªowe A. Skowron (WMiI UŠ) Multimedia Wprowadzenie 1

Bardziej szczegółowo

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych.

Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Sebastian Tomaszewski Nr albumu: 219712 Obsªuga bª dów w procesach automatycznej konsolidacji rachunków bankowych. Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP

Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Krzysztof Baªa»yk Nr albumu: 262487 Ampersand Call Center system wspieraj cy zarz dzanie komunikacj w technologii VoIP Praca licencjacka

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski

Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski Excel. Programowanie dla profesjonalistów. Wydanie II Autorzy: Rob Bovey, Dennis Wallentin, Stephen Bullen, John Green T³umaczenie: Robert Górczyñski ISBN: 978-83-246-2544-4 Tytu³ orygina³u: Professional

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library, 2nd Edition

Tytuł oryginału: Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library, 2nd Edition Tytuł oryginału: Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library, 2nd Edition Tłumaczenie: Jacek Janusz ISBN: 978-83-246-8285-0 2014 Helion S.A. Authorized Polish translation of

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI. Mateusz Puwaªowski UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE

UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI. Mateusz Puwaªowski UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE UNIWERSYTET GDA SKI WYDZIAŠ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI Mateusz Puwaªowski Kierunek studiów: INFORMATYKA Numer albumu: 179761 UKRYTE INDEKSOWANIE SEMANTYCZNE Praca magisterska wykonana w Zakªadzie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Informatyki i Technologii Informacyjnej

Podstawy Informatyki i Technologii Informacyjnej Automatyka i Robotyka, Rok I Wprowadzenie do systemów operacyjnych PWSZ Gªogów, 2009 Denicja System operacyjny (ang. OS, Operating System) oprogramowanie zarz dzaj ce sprz tem komputerowym, tworz ce ±rodowisko

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: JavaScript for PHP Developers Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-8217-1 2013 Helion S.A. Authorized Polish translation of the English edition of JavaScript for PHP Developers, ISBN

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym

Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Podstawowe mechanizmy systemu Linux w przetwarzaniu rozproszonym Boi«ski T. 5 marca 2006 Streszczenie. Linux to otwarty, ci gle rozwijany system operacyjny. Dost pno± kodu ¹ródªowego oraz peªnej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 1 - sprawy organizacyjne i wprowadzenie. dr inż. Robert Nowak - p. 1/27 Cel i zakres przedmiotu Umiejętność programowania to umiejętność rozwiazania problemów

Bardziej szczegółowo

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL

E-commerce. Genialnie proste tworzenie serwisów w PHP i MySQL Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep

Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2, Scrum, TenStep Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydziaª Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka Stosowana Prezentacja - Omówienie trzech istotnych metodyk zarz dzania projekami: PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW

Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji WWW Automatyczne zbieranie dokumentów WWW 2: Zagadnienia techniczne i przechowywanie Marcin Sydow PJWSTK Marcin Sydow (PJWSTK) Wyszukiwanie i Przetwarzanie Informacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu

Krzysztof Dobosz. Eksploracja Internetu. skrypt dla uczestników kursu Krzysztof Dobosz Eksploracja Internetu skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Zamiejscowym Informatyki Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów internetowych

Tworzenie serwisów internetowych Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang.

Bardziej szczegółowo

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service)

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji. System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji USOS 3.08 System centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem (CAS Central Authentication Service) informacje ogólne, instalacja serwera CAS, integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji. Wydanie III

UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych

Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Opracowanie i implementacja zdecentralizowanej struktury sterowania zespoªem heterogenicznch robotów mobilnych Wojciech Szynkiewicz, Andrzej Rydzewski, Marek Majchrowski, Piotr Trojanek, Cezary Zieli«ski

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo