( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR)"

Transkrypt

1 ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) Wykªad 13 - tworzenie oprogramowania, testowanie, powtórzenie Robert Nowak 2015L ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 1/45

2 Metodologie lekkie (agile) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 2/45

3 Pewne fakty zwi zane z tworzeniem oprogramowania Najcz stsze przyczyny niepowodzenia projektu (przedstawione na wykªadzie 1): niestabilne wymagania optymistyczna estymacja kosztów (gªównie czasu) realizacji projektów R. Glass, Frequently Forgotten Facts about Software Engineering, 2001 Sterowanie projektem: koszt czas jako± zakres ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 3/45

4 Model wodospadowy Wodospadowy (tradycyjny) model tworzenia oprogramowania: 1. analiza 2. projektowanie Koszt 3. implementacja 4. testowanie 5. wdro»enie 6. piel gnacja Wady: du»e ryzyko niepowodzenia projektu dªugi czas sprz»enia zwrotnego Przyczyny: Czas wykªadniczy (wzgl dem czasu) wzrost kosztów zmian w projekcie. ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 4/45

5 Metodologie lekkie (extreme programming, SCRUM) Mo»liwo±ci uzyskania innej krzywej kosztu zmian w czasie: prostota projektu automatyczne testy nastawienie na ci gªe zmiany w projekcie polepszenie komunikacji Wªa±ciwo±ci: krótki czas sprz»enia zwrotnego Koszt mniejsze ryzyko niepowodzenia projektu Czas ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 5/45

6 Cykl tworzenia oprogramowania - SCRUM ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 6/45

7 Zmniejszenie kosztów zmian - implementacja Utrzymywanie dziaªaj cej wersji przez caªy czas: automatyczne testowanie: moduªów funkcjonalne ci gªa integracja Utrzymywanie kodów ¹ródªowych dobrej jako±ci zmiana struktury programu bez zmiany funkcjonalno±ci (refactoring) wzorce projektowe komentarze (komentarz mówi DLACZEGO, kod mówi JAK) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 7/45

8 Zmniejszanie kosztów zmian (2) - zarz dzanie denicja tego co to znaczy,»e zadanie zostaªo wykonane (projekt, implementacja, testy jednostkowe, testy funkcjonalne, wdro»enie) jawne sterowanie projektem jawna lista zada«kolektywne prawo do zmian kodu (narz dzia zarz dzaj ce wersjami) kolektywne szacowanie zªo»ono±ci zada«nastawienie na zmiany planowanie czasu pracy dyskusja z u»ytkownikiem lub wªa±cicielem biznesowym podsumowania, wyci ganie wniosków ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 8/45

9 PRINCE2 - projekty w sterowalnym ±rodowisku zarz dzanie strategiczne: odpowiedzialne za sukces projektu, m.in. ci gªa zasadno± biznesowa zarz dzanie operacyjne: delegowanie zada«, monitorowanie, alokacja zasobów ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 9/45

10 ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 10/45

11 Testowanie moduªów: zagadnienia ogólne Rola Testowania: klient upewnia si,»e projekt dziaªa zgodnie z zaªo»eniami programista upewnia si,»e kod dziaªa tak jak on zakªada implementacja testów: jedna z pocz tkowych faz implementacji nowej klasy czy biblioteki pisanie testów powinno by proste wiele maªych testów (test-case), które mo»na grupowa (test-suits) mo»liwo± wyboru ilo±ci wy±wietlanej informacji w razie niepowodzenia testu mo»liwo± ±ledzenia post pu przy du»ych i zªo»onych testach biblioteki: boost::test, cppunit, inne ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 11/45

12 Tworzenie testów - poziomy boost/test/test_tools.hpp - dostarcza zestawu makrodenicji poziom informacja licznik bª dów wykonywanie testu WARN ostrze»enie bez zmian kontynuowane CHECK bª d zwi kszany kontynuowane REQUIRE bª d krytyczny zwi kszany przerywane zazwyczaj nale»y u»ywa CHECK (tak jak asercji) WARN gdy mniej istotne ni» poprawno± (np. wydajno± ) REQUIRE gdy kontynuacja testu nie ma sensu int* ptr = 0L; BOOST_WARN( sizeof(short) == sizeof(int) ); //ostrze»enie BOOST_CHECK( silnia(1) == 1 ); BOOST_REQUIRE( ptr!= 0L ); BOOST_CHECK( *ptr == 2 ); //Ta linia nigdy si nie wykona ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 12/45

13 Tworzenie testów - warunki liczbowe BITWISE_EQUAL(a,b) zgodno± poszczególnych bitów EQUAL(a,b) równo± (woªany operator==) SMALL(val,ɛ) dla zmiennopozycyjnych, warto± bezwzgl dna mniejsza ni» ɛ CLOSE(a,b,ɛ) dla zmiennopozycyjnych, warto±ci bezwzgl dna ró»nicy nie wi ksza ni» ɛ% int a = 1, b = 2; //przykªady testów double x = 1.0, y = 1.001; BOOST_CHECK_BITWISE_EQUAL(0x27, 0x17); //ró»nica na 4 oraz 5 bicie BOOST_CHECK_EQUAL(a,b); BOOST_CHECK_SMALL( x - y, 0.001); // x - y <= BOOST_WARN_CLOSE(x, y, 0.1); // (x-y)/x <= oraz (x - y)/y <= ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 13/45

14 Tworzenie testów - wyj tki NO_THROW( stat ) THROW(stat, except) EXCEPTION(stat, except, p) nie powinno generowa wyj tków rzuca wyj tkiem danego typu spodziewane gen. wyj tku, który speªnia predykat struct MyException : public std::exception {//przykªadowy wyj tek int i_; MyException(int i) : i_(i) {} }; void f() { throw MyException(1); } //testowany kod //przykªadowy warunek dla wyj tku bool iscritical(const MyException& ex) { return ex.i_ == 2; } BOOST_CHECK_NO_THROW( f() ); //nie powinno rzuca wyj tków BOOST_REQUIRE_THROW( f(), std::exception );//spodziewany wyj tek //spodziewany wyj tek odp. typu oraz speªniaj cy warunek BOOST_CHECK_EXCEPTION( f(), MyException, iscritical ); ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 14/45

15 Generowane wiadomo±ci warning in <nazwa>: condition <opis> is not satised error in <nazwa>: test <opis> failed fatal error in <nazwa>: critical test <opis> failed MESSAGE( p, msg ) je»eli warunek faªszywy to generuje wiadomo± 'msg' int i = 1; BOOST_CHECK_MESSAGE(i == 2,"mialo byc i == 2, a jest i == " << i); //BOOST_ERROR( msg ) = BOOST_CHECK_MESSAGE( false, msg ) BOOST_ERROR("nie powinien sie tutaj znalezc"); //BOOST_FAIL( msg ) = BOOST_REQUIRE_MESSAGE( false, msg ) BOOST_FAIL("dalsze wykonywanie testu nie ma sensu"); ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 15/45

16 Test - obiekt klasy test_case #define BOOST_TEST_CASE( fun ) \ make_test_case(callback0<>(fun),boost_test_stringize(fun)) void test_1 () { //tutaj co± testuje } BOOST_TEST_CASE( &test_1 );//tworzy obiekt typu test_case BOOST_AUTO_TEST_CASE( nazwa ){ //tworzy obiekt typu test_case //tutaj co± testuje } ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 16/45

17 Organizacja testów - zbiór testów (test_suite) //Reprezentuje zbiór testów (wzorzec kompozytu) class test_suite : public test_case { public: void add( test_case* tc, //Metoda dodaje nowy test do zbioru unit_test_counter expected_failures = 0, int timeout = 0 ); //np. do wykrywania p tli niesk. /*... */ }; //Makrodefinicja tworz ca test_suite BOOST_TEST_SUITE( nazwa ); //Przykªad u»ycia test_suite* init_unit_test_suite( int, char* [] ) { //Zamiast main test_suite* test= BOOST_TEST_SUITE("nazwa"); test->add(boost_test_case(&test1)); test->add(boost_test_case(&test2)); return test; } ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 17/45

18 Zarz dzanie testami - Unit Test Framework linia komend zmienne ±rodowiskowe (np. BOOST_TEST_LOG_LEVEL ) kod testów (klasa unit_test_log, singleton) nazwa opcje opis build_info yes no platforma, itp. log_level all... warning error... ilo± wy±w. komunikatów nothing report_level no conrm short detailed wielko± komunikatu output_format HRF XML HRF: dla czªowieka show_progress yes no pokazuje post p random testy losowo mytest --build_info=yes --log_level=all --report_level=detailed mytest --show_progres=yes --log_level=nothing ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 18/45

19 boost/test/minimal.hpp nie potrzebuje biblioteki binarnej boost_unit_test_framework dostarcza BOOST_CHECK(p) BOOST_REQUIRE(p) BOOST_ERROR(msg) BOOST_FAIL(msg) //Przykªad u»ycia #include <boost/test/minimal.hpp> int test_main(int, char* [] ) { //tak musi si nazywa gªówna funkcja BOOST_CHECK(1 == 2 ); BOOST_ERROR("blad"); BOOST_FAIL("blad krytyczny"); return 0; } ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 19/45

20 Opis narz dzia SCons opis projektu to skrypt Pythona bardzo ªatwo rozszerzalny automatyczna analiza zale»no±ci wsparcie dla: C++, Java, Fortran, Yacc, Lex, Qt, LaTeX, Subversion, msvc (zast puje.vcproj,.sln) i in. Linux, AIX, Windows NT, Mac OS X, Solaris i in. wsparcie dla kompilacji równolegªej detekcja zmiany zawarto±ci plików przy u»yciu sygnatury MD5 (lub tradycyjnie timestamps) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 20/45

21 SCons - tworzenie aplikacji # plik SConstruct Program(source=['calc.cpp', 'main.cpp'], target = prog) Windows (Visual Studio Command Prompt): cl /Fo calc.obj /c calc.cpp /nologo cl /Fo main.obj /c main.cpp /nologo link /nologo /OUT:prog.exe calc.obj main.obj Linux (gnu g++): g++ -o calc.o -c calc.cpp g++ -o main.o -c main.cpp g++ -o prog calc.o main.o ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 21/45

22 SCons - tworzenie biblioteki # plik SConstruct SharedLibrary(source=['x.cpp', y.cpp'], target = bib) Windows (Visual Studio Command Prompt): cl /Fo x.obj /c x.cpp /nologo cl /Fo y.obj /c y.cpp /nologo link /nologo /dll /out:bib.dll /implib:bib.lib x.obj y.obj Linux (gnu g++): g++ -o x.os -c -fpic x.cpp g++ -o y.os -c -fpic y.cpp g++ -o libbib.so -shared x.os y.os ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 22/45

23 System zarz dzania wersjami, repozytorium serwer plików, przechowuje kolejne wersje plików i katalogów, umo»liwia wycofywanie zmian i prac grupow ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 23/45

24 Repozytorium - blokowanie ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 24/45

25 Repozytorium - rozstrzyganie koniktów ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 25/45

26 Repozytorium - serwer lokalny i zdalny (publikowanie) local push server update plik pull plik commit A plik ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 26/45

27 Debugger program sªu» cy do uruchamiania innych programów zatrzymywania dziaªania badanego programu w okre±lonym miejscu wykonywanie pojedynczych instrukcji wy±wietlanie zawarto±ci zmiennych Przykªady: GNU debugger (gdb), Microsoft Visual Studio, inne ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 27/45

28 Narz dzie do wysyªania komunikatów (Boost.Log) badaniu stanu aplikacji cz sto jedyny dost pny mechanizm do ±ledzenia bª dów (gdy nie ma mo»liwo±ci u»ycia debuggera) #include <boost/log/trivial.hpp> int main(int, char*[]) { BOOST_LOG_TRIVIAL(debug) << "A debug severity message"; BOOST_LOG_TRIVIAL(info) << "An informational severity message"; BOOST_LOG_TRIVIAL(warning) << "A warning severity message"; BOOST_LOG_TRIVIAL(error) << "An error severity message"; return 0; } obserwatorzy: konsola, plik, NT Event Loggers, UNIX Syslog alternatywne rozwi zania: pahteios, glog, log4cxx, log4cpp ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 28/45

29 powtórzenie przykªadowe zadania Powtórzenie ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 29/45

30 powtórzenie przykªadowe zadania Powtórzenie w tki, boost::thread obiekty wspóªdzielone wy±cigi synchronizacja (mutex), zakleszczenia (deadlock) pasywny obiekt (monitor) aktywny obiekt szablony, programowanie generyczne szablony jako mechanizm czasu kompilacji specjalizacja szablonu TMP (template metaprogramming) informacja o typie w szablonach (trejty) sposoby na zmniejszanie nadmiernego rozrastania si kodu sposoby na nieczytelne komunikaty o bª dach ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 30/45

31 powtórzenie przykªadowe zadania Powtórzenie (2) biblioteka standardowa i biblioteki boost kontenery kontenery sekwencyjne, asocjacyjne i haszuj ce (bazuj ce na tablicach, bazuj ce na w zªach) std::pair, std::tuple std::function boost::variant, boost::optional, boost::any boost::multi_array boost graph library algorytmy modykuj ce i niemodykuj ce: wyszukiwanie, sortowanie, usuwanie ograniczenie potrzeby pisania funktorów (std::bind) funkcje anonimowe (funkcje lambda) warstwa trwaªo±ci wbudowany SQL serializacja (boost::serialization) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 31/45

32 powtórzenie przykªadowe zadania szablony, rozrost kodu //dwuwymiarowa tablica o ustalonych rozmiarach template<typename T, unsigned int m1, unsigned int m2> class Array2D { public: Array2D() {} Array2D operator+=(const Array2D&); //wiele innych metod private: T tab_[m1*m2]; }; W aplikacji u»ywa si powy»szego szablonu dla wielu ró»nych rozmiarów. Zmie«struktur wzorca, aby zmniejszy ilo± generowanego kodu. ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 32/45

33 powtórzenie przykªadowe zadania rozrost kodu - rozwi zanie //Usuni cie parametrów szablonu, które nie s typami template<typename T> struct Array2DImpl { Array2DImpl(unsigned int m1, unsigned int m2, T* tab) : m1_(m1), m2_(m2), tab_(tab) {} unsigned int m1_; unsigned int m2_; T* tab_; }; template<typename T, unsigned int m1, unsigned int m2> class Array2D : private Array2DImpl<T> { public: Array2D() : Array2DImpl<T>(m1,m2,tab_) {} Array2D operator+=(const Array2D&); private: T tab_[m1*m2]; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 33/45

34 powtórzenie przykªadowe zadania wy±cig struct Thread { Thread(MTCounter counter) : c_(counter) {} void operator()() { for(int i=0;i< ;++i) c_.inc(); } MTCounter c_; }; int main() { MTCounter counter; Thread t1(counter), t2(counter); boost::thread thrd1( ref(t1) ); boost::thread thrd2( ref(t2) ); thrd1.join(); thrd2.join(); return 0; } ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 34/45

35 powtórzenie przykªadowe zadania struct Counter { Counter() : i_(0) {} int get() { return i_; } void set(int i) { i_ = i; } int i_; }; class MTCounter { public: MTCounter() : counter_(new Counter) {} MTCounter(const MTCounter& c) : counter_(c.counter_) {} void inc() { mutex::scoped_lock scoped(m_); counter_->set( counter_->get() + 1 ); } int get() const { mutex::scoped_lock scoped(m_); return counter_->get(); } private: shared_ptr<counter> counter_; mutable mutex m_; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 35/45

36 powtórzenie przykªadowe zadania struct CounterSync { CounterSync() : i_(0) {} int get() { return i_; } void set(int i) { i_ = i; } int i_; mutex m_; }; class MTCounterSync { public: MTCounterSync() : counter_(new CounterSync) {} MTCounterSync(const MTCounterSync& c) : counter_(c.counter_) {} void inc() { mutex::scoped_lock scoped(counter->m_); counter_->set( counter_->get() + 1 ); } int get() const { mutex::scoped_lock scoped(counter->m_); return counter_->get(); } private: shared_ptr<countersync> counter_; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 36/45

37 powtórzenie przykªadowe zadania szablony, trejty CheckInit : nie pozwala zainicjowa warto±ci 0 ( wyj tek ) CheckDeref: gdy dereferencja i pusty wska¹nik to wyj tek CheckAll: oba na raz NoCheck: brak sprawdzania typedef SmartPtr<int,NoCheck> PNoCheck; typedef SmartPtr<int,CheckInit> PInitCheck; typedef SmartPtr<int,CheckDeref> PDerefCheck; typedef SmartPtr<int,CheckAll> PAllCheck; BOOST_CHECK_NO_THROW( PNoCheck(0L) ); BOOST_CHECK_THROW( PInitCheck(0L), NullPointerException ); BOOST_CHECK_NO_THROW( PDerefCheck(0L) ); BOOST_CHECK_THROW( PAllCheck(0L), NullPointerException ); PNoCheck p1(0l); PDerefCheck p2(0l); BOOST_CHECK_NO_THROW( p1.get() ); BOOST_CHECK_THROW( p2.get(), NullPointerException ); ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 37/45

38 powtórzenie przykªadowe zadania struct NullPointerException : public std::exception {}; template<typename T,typename Checking = NoCheck > class SmartPtr { public: SmartPtr(T* p) : p_(p) { //if( Checking == CheckInit Checking == CheckAll ) //check(); } T& get() { //if( Checking == CheckDeref Checking == CheckAll ) //check(); return *p_; }; private: void check() const { (!p_) throw NullPointerException(); } T* p_; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 38/45

39 powtórzenie przykªadowe zadania struct NoCheck { }; //trejt struct CheckInit : public NoCheck {}; //trejt struct CheckDeref : public NoCheck { };//trejt struct CheckAll : public CheckInit, public CheckDeref { };//trejt template<typename T,typename Checking = NoCheck > class SmartPtr { public: SmartPtr(T* p) : p_(p) { init(checking()); } T& get() { deref(checking()); return *p_; } private: void init(checkinit){ check();} void init(nocheck){ } void deref(checkderef){ check();} void deref(nocheck){ } void check() const { if(!p_) throw NullPointerException(); } T* p_; }; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 39/45

40 powtórzenie przykªadowe zadania znajomo± kodu kontenery: std::array, std::vector, std::list, std::set, std::map, boost::any, boost::variant, boost::optional, std::function algorytmy: std::for_each, std::nd, std::nd_if, std::equal_range, std::copy, std::remove, std::transform iteratory: std::insert_iterator (inserter), std::ostream_iterator inne: std::bind, std::ref, std::cref, funkcje anonimowe (lambda) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 40/45

41 powtórzenie przykªadowe zadania znajomo± kodu: podaj wydruk //Podaj wydruk typedef pair<int,string> P; const P TAB[] = { P(3,"A"), P(3,"M"), P(2,"L"), P(1,"A") }; const int TAB_SIZE = sizeof(tab)/sizeof(tab[0]); typedef variant<int,string> Var; set<var> svar; transform(tab, TAB + TAB_SIZE, inserter(svar, svar.begin() ), bind(&p::first, _1) ); cout << svar.size() << *svar.begin() << endl; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 41/45

42 powtórzenie przykªadowe zadania znajomo± kodu: podaj wydruk struct CountFun { CountFun() : counter_(0) {} template<typename T> void inc(const any& a) { if(a.type() == typeid(t) ) ++counter_; } int counter_; }; vector<any> v; v.push_back(1); v.push_back(2.54); v.push_back(string("ala")); v.push_back(1.01); CountFun counter; for_each(v.begin(), v.end(), bind(&countfun::inc<double>, ref(counter),_1) ); cout << counter.counter_ << endl; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 42/45

43 powtórzenie przykªadowe zadania znajomo± kodu: podaj wydruk void fxx(int& count, const string& s, int offset) { count += s.size() + offset; } typedef boost::function<void (int)> PF; int x = 0; vector<pf> vpf; vpf.push_back( bind(fxx, ref(x), string("a"), _1) ); vpf.push_back( bind(fxx, ref(x), string("aa"), _1) ); vpf.push_back( bind(fxx, ref(x), string("aaa"), _1) ); for_each( vpf.begin(), vpf.end(), bind(&pf::operator(),_1,1) ); cout << x << endl; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 43/45

44 powtórzenie przykªadowe zadania problemy projektowe Przedstawiony kod jest bª dny. Dla N = 5 (linia 4) dziaªa on poprawnie, natomiast po zmianie na N = 500 wyst puj bª dy w linii 10 lub 11. Co Twoim zdaniem jest ¹ródªem problemu? vector<foo> kolekcja; typedef vector<foo>::const_iterator Id; map<int,id> index; static const int N = 500; for(int i=0; i < N; ++i ) { Id id = kolekcja.insert( kolekcja.end(), Foo(i) ); index.insert( make_pair(i,id) ); } Id id_0 = (*index.find(0)).second; const Foo& f = *id_0; cout << f.i_ << endl; ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 44/45

45 powtórzenie przykªadowe zadania Dodatkowa lektura (http://staff.elka.pw.edu.pl/~rnowak2/rnbib.html): R. Nowak, Badanie pokrycia kodu c++ testami jednostkowymi, Programista, no. 6, pp , Dzi kuj ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 45/45

( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR)

( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) Wykªad 8 - tworzenie oprogramowania, testowanie Robert Nowak 2015Z ( rednio) zaawansowane programowanie w C++ (ZPR) 1/35 Podsumowanie kolokwium Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 7 - sprytne wskaźniki. 20 kwietnia 2007 Potrzeba współdzielenia kodu źródłowego Pojęcia niezależne od typu: kolekcje (np. listy) algorytmy (np. znajdowania największego elementu) Szablony mechanizm

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa Magisterska

Praca Dyplomowa Magisterska Internetowa Platform Edukacyjna w Technologii ZOPE Autor: Promotor: Dr in». Adam Doma«ski Politechnika l ska Wydziaª Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kierunek Informatyka 22 wrze±nia 2009 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

( rednio)zaawansowane programowanie w C++

( rednio)zaawansowane programowanie w C++ ( rednio)zaawansowane programowanie w C++ Wykªad 1 - wst p Robert Nowak 2015Z ( rednio)zaawansowane programowanie w C++ 1/36 Programowanie Programowanie umiej tno± zapisu algorytmów w danym j zyku programowania

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i szablony klas

Szablony funkcji i szablony klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2011 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 6 - szablony. dr inż. Robert Nowak - p. 1/15 Kolekcje i algorytmy» Deklaracja szablonu y Pojęcia niezależne od typu: kolekcje (np. listy) algorytmy (np. znajdowania

Bardziej szczegółowo

Wzorce projektowe strukturalne cz. 1

Wzorce projektowe strukturalne cz. 1 Wzorce projektowe strukturalne cz. 1 Krzysztof Ciebiera 19 pa¹dziernika 2005 1 1 Wst p 1.1 Podstawowe wzorce Podstawowe wzorce Podstawowe informacje Singleton gwarantuje,»e klasa ma jeden egzemplarz. Adapter

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas

Wartości domyślne, szablony funkcji i klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2012 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie 15

Spis treści. Wprowadzenie 15 Spis treści Wprowadzenie 15 1. Mechanizmy języka C++ 19 1.1. Struktura programu jednostki translacji.................. 21 1.1.1. Składnia tekstu źródłowego...................... 22 1.1.2. Preprocesor...

Bardziej szczegółowo

Język ludzki kod maszynowy

Język ludzki kod maszynowy Język ludzki kod maszynowy poziom wysoki Język ludzki (mowa) Język programowania wysokiego poziomu Jeśli liczba punktów jest większa niż 50, test zostaje zaliczony; w przeciwnym razie testu nie zalicza

Bardziej szczegółowo

Szablony funkcji i klas (templates)

Szablony funkcji i klas (templates) Instrukcja laboratoryjna nr 3 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Szablony funkcji i klas (templates) dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski mgr inż. Maciej Lasota dr inż. Tomasz Kaczmarek Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 10 - boost Thread. 8 czerwca 2007 Równoległość bardzo wolna reakcja człowieka wolne urządzenia wejścia - wyjścia (np. drukarki) bardzo szybkie procesory można przeprowadzać obliczenia podczas obsługi

Bardziej szczegółowo

Paradygmaty programowania

Paradygmaty programowania Paradygmaty programowania Programowanie generyczne w C++ Dr inż. Andrzej Grosser Cz estochowa, 2016 2 Spis treści 1. Zadanie 3 5 1.1. Wprowadzenie.................................. 5 1.2. Obiekty funkcyjne................................

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki)

Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki) Ćwiczenia IV - Kontenery (pojemniki) 28 października 2010 Kontener Kontener jest to obiekt który zawiera w sobie obiekty innej klasy i ma zdefiniowane metody nimi zarządzające. Jednym z najprostszych przykładów

Bardziej szczegółowo

1 Klasy. 1.1 Denicja klasy. 1.2 Skªadniki klasy.

1 Klasy. 1.1 Denicja klasy. 1.2 Skªadniki klasy. 1 Klasy. Klasa to inaczej mówi c typ który podobnie jak struktura skªada si z ró»nych typów danych. Tworz c klas programista tworzy nowy typ danych, który mo»e by modelem rzeczywistego obiektu. 1.1 Denicja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do szablonów szablony funkcji

Wprowadzenie do szablonów szablony funkcji Wprowadzenie do szablonów szablony funkcji Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2006 2010 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajno±ci serwera openldap

Analiza wydajno±ci serwera openldap Analiza wydajno±ci serwera openldap Autor: Tomasz Kowal 13 listopada 2003 Wst p Jako narz dzie testowe do pomiarów wydajno±ci i oceny konguracji serwera openldap wykorzystano pakiet DirectoryMark w wersji

Bardziej szczegółowo

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016

Kurs programowania. Wykład 9. Wojciech Macyna. 28 kwiecień 2016 Wykład 9 28 kwiecień 2016 Java Collections Framework (w C++ Standard Template Library) Kolekcja (kontener) Obiekt grupujacy/przechowuj acy jakieś elementy (obiekty lub wartości). Przykładami kolekcji sa

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania :: Roman Grundkiewicz :: 014 Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych.

Algorytmy i Struktury Danych. Algorytmy i Struktury Danych. Standard Template Library. Część 1. Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 6 Bożena Woźna-Szcześniak (AJD) Algorytmy i Struktury Danych.

Bardziej szczegółowo

Język C++ wykład VIII

Język C++ wykład VIII Programowanie uzupełnienie notatek: dr Jerzy Białkowski 1 2 3 4 Obiektowość języka C++ ˆ Klasa (rozszerzenie struktury), obiekt instancją klasy, konstruktory i destruktory ˆ Enkapsulacja - kapsułkowanie,

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++ Funkcje uogólnione - wzorce

Zaawansowane programowanie w języku C++ Funkcje uogólnione - wzorce Zaawansowane programowanie w języku C++ Funkcje uogólnione - wzorce Prezentacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton

Dzisiejszy wykład. Wzorce projektowe. Visitor Client-Server Factory Singleton Dzisiejszy wykład Wzorce projektowe Visitor Client-Server Factory Singleton 1 Wzorzec projektowy Wzorzec nazwana generalizacja opisująca elementy i relacje rozwiązania powszechnie występującego problemu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 1 - sprawy organizacyjne i wprowadzenie. dr inż. Robert Nowak - p. 1/27 Cel i zakres przedmiotu Umiejętność programowania to umiejętność rozwiazania problemów

Bardziej szczegółowo

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej

Bardziej szczegółowo

Subversion - jak dziaªa

Subversion - jak dziaªa - jak dziaªa Krótka instrukcja obsªugi lstelmach@gmail.com Stelmisoft 12/07/2010 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Spis tre±ci Czym jest Czym jest repozytorium 1 Czym jest Czym jest repozytorium

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do C/C++

1. Wprowadzenie do C/C++ Podstawy Programowania - Roman Grundkiewicz - 013Z Zaj cia 1 1 rodowisko Dev-C++ 1. Wprowadzenie do C/C++ Uruchomienie ±rodowiska: Start Programs Developments Dev-C++. Nowy projekt: File New Project lub

Bardziej szczegółowo

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki

Dariusz Brzeziński. Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Dariusz Brzeziński Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki int getmax (int a, int b) { return (a > b? a : b); float getmax (float a, float b) { return (a > b? a : b); long getmax (long a, long b)

Bardziej szczegółowo

Szablony. Szablony funkcji

Szablony. Szablony funkcji Szablony Szablony sa mechanizmem ponownego wykorzystania kodu (reuse) W przypadku funkcji ponownie wykorzystany jest algorytm W przypadku klas ponownie wykorzystane sa wszystkie skladowe Deklaracja szablonu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15

ANALIZA NUMERYCZNA. Grzegorz Szkibiel. Wiosna 2014/15 ANALIZA NUMERYCZNA Grzegorz Szkibiel Wiosna 2014/15 Spis tre±ci 1 Metoda Eulera 3 1.1 zagadnienia brzegowe....................... 3 1.2 Zastosowanie ró»niczki...................... 4 1.3 Output do pliku

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 4

Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych. Wykład 4 Wykład 4 p. 1/1 Oprogramowanie i wykorzystanie stacji roboczych Wykład 4 Dr inż. Tomasz Olas olas@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Obsługa sieci Wykład

Bardziej szczegółowo

Klasy generyczne. ZbiórLiczb. ZbiórCzegokolwiek. Zbiór

Klasy generyczne. ZbiórLiczb. ZbiórCzegokolwiek. Zbiór Klasy generyczne Klasy generyczne Klasy generyczne są to klasy o parametryzowanych typach danych. Klasy generyczne posiadają kompletną implementację, jednak nie definiują typów danych wykorzystanych w

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do szablonów klas

Wprowadzenie do szablonów klas Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Zakład Podstaw Cybernetyki i Robotyki Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2008-2010 Bogdan Kreczmer Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 4 - wzorce projektowe. dr inż. Robert Nowak - p. 1/18 Powtórzenie klasy autonomiczne tworzenie nowych typów: dziedziczenie i agregacja dziedziczenie: przedefiniowywanie

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 2 Marcin Młotkowski 4 marca 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 47 Krótki opis C Obiektowy, z kontrolą typów; automatyczne odśmiecanie;

Bardziej szczegółowo

Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit

Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit Programowanie poprzez testy z wykorzystaniem JUnit Programowanie ekstremalne (XP) XP zaproponowano w 1999 (K. Beck: Extreme Programming Explained ) XP dedykowane jest do projektów: O małym lub średnim

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 5 - obsługa błędów. Mechanizm wyjatków. dr inż. Robert Nowak - p. 1/24 Powtórzenie - wzorce wzorce kreacyjne fabryka abstrakcyjna (abstract factory) prototyp

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład I. Programowanie III - semestr III Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład I - semestr III Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2014 c Copyright 2014 Janusz Słupik Zaliczenie przedmiotu Do zaliczenia przedmiotu niezbędne jest

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 11

Programowanie obiektowe w C++ Wykład 11 Programowanie obiektowe w C++ Wykład 11 dr Lidia Stępień Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie L. Stępień (AJD) Programowanie obiektowe w C++ 1 / 34 STL - rys historyczny utworzona została w 1994 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt ATENA - system wspomagaj cy zarz dzanie szkoª lub zespoªem szkóª przedlicealnych

Projekt ATENA - system wspomagaj cy zarz dzanie szkoª lub zespoªem szkóª przedlicealnych Projekt ATENA - system wspomagaj cy zarz dzanie szkoª lub zespoªem szkóª przedlicealnych Robert Boczek Dawid Ciepli«ski Paweª Bara 19 marca 2009 Outline Technologia w trzech etapach JAVA Oracle Java Server

Bardziej szczegółowo

Programowanie i struktury danych 1 / 44

Programowanie i struktury danych 1 / 44 Programowanie i struktury danych 1 / 44 Lista dwukierunkowa Lista dwukierunkowa to liniowa struktura danych skªadaj ca si z ci gu elementów, z których ka»dy pami ta swojego nast pnika i poprzednika. Operacje

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: C/ADV Zaawansowane programowanie w języku C++ Dni: 3 Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami wytwarzania oprogramowania z użyciem zaawansowanych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

SVN - wprowadzenie. 1 Wprowadzenie do SVN. 2 U»ywanie SVN. Adam Krechowicz. 16 lutego Podstawowe funkcje. 2.1 Windows

SVN - wprowadzenie. 1 Wprowadzenie do SVN. 2 U»ywanie SVN. Adam Krechowicz. 16 lutego Podstawowe funkcje. 2.1 Windows SVN - wprowadzenie Adam Krechowicz 16 lutego 2013 1 Wprowadzenie do SVN SVN SubVersion jest systemem kontroli wersji pozwalaj cym wielu u»ytkownikom na swobodne wspóªdzielenie tych samych plików. Pozwala

Bardziej szczegółowo

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02

METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE. Wykład 02 METODY I JĘZYKI PROGRAMOWANIA PROGRAMOWANIE STRUKTURALNE Wykład 02 NAJPROSTSZY PROGRAM /* (Prawie) najprostszy przykład programu w C */ /*==================*/ /* Między tymi znaczkami można pisać, co się

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji webowej w oparciu o Maven2 oraz przykłady testów jednostkowych. Wykonał Marcin Gadamer

Budowa aplikacji webowej w oparciu o Maven2 oraz przykłady testów jednostkowych. Wykonał Marcin Gadamer Budowa aplikacji webowej w oparciu o Maven2 oraz przykłady testów jednostkowych. Wykonał Marcin Gadamer Maven 2 podstawowe informacje Apache Maven jest narzędziem automatyzującym budowę oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Jzyk C++ cz 3. Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2" ( $%%) )'20 )*0) 1 / )

Jzyk C++ cz 3. Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2 ( $%%) )'20 )*0) 1 / ) Jzyk C++ cz 3 Jarosław Gramacki Instytut Informatyki i Elektroniki # $$%%& ' ( $)*)+' *, - ( ' )*'.' '',*/ *, ','*0) 1 / ) %*+ 2'' 2" ( $%%) )'20 )*0) 1 / )!" 2 # $$%%& ' ( $%%/,))3 ( %* 2 / 4 ( ( *' *''*,

Bardziej szczegółowo

Dla każdej operacji łącznie tworzenia danych i zapisu ich do pliku przeprowadzić pomiar czasu wykonania polecenia. Wyniki przedstawić w tabelce.

Dla każdej operacji łącznie tworzenia danych i zapisu ich do pliku przeprowadzić pomiar czasu wykonania polecenia. Wyniki przedstawić w tabelce. Przygotować program tworzący tablicę dwuwymiarową zawierającą zestawy 10 2, 10 4, 10 6 liczb losowych zmiennoprzecinkowych. Korzystając z funkcji bibliotecznych uporządkować zawartość każdego (a) wiersza

Bardziej szczegółowo

Projekt konceptualny z Baz Danych "Centralny system zarz dzania salami na AGH"

Projekt konceptualny z Baz Danych Centralny system zarz dzania salami na AGH Projekt konceptualny z Baz Danych "Centralny system zarz dzania salami na AGH" Autorzy: Adrian Stanula Grzegorz Stopa Mariusz Sasko Data: 14 XI 2008 rok Spis tre±ci 1 Sformuªowanie zadania projektowego.

Bardziej szczegółowo

1 Bª dy i arytmetyka zmiennopozycyjna

1 Bª dy i arytmetyka zmiennopozycyjna 1 Bª dy i arytmetyka zmiennopozycyjna Liczby w pami ci komputera przedstawiamy w ukªadzie dwójkowym w postaci zmiennopozycyjnej Oznacza to,»e s one postaci ±m c, 01 m < 1, c min c c max, (1) gdzie m nazywamy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE JĘZYKA GROOVY W TESTACH JEDNOSTKOWYCH, INTEGRACYJNYCH I AUTOMATYCZNYCH. Mirosław Gołda, Programista Java

WYKORZYSTANIE JĘZYKA GROOVY W TESTACH JEDNOSTKOWYCH, INTEGRACYJNYCH I AUTOMATYCZNYCH. Mirosław Gołda, Programista Java WYKORZYSTANIE JĘZYKA GROOVY W TESTACH JEDNOSTKOWYCH, INTEGRACYJNYCH I AUTOMATYCZNYCH Mirosław Gołda, Programista Java Agenda Kilka słów o języku Groovy Wpięcie Grooviego w projekt Springowy Testy jednostkowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH Klasa: 3TIR - Technik informatyk Program: 351203 Wymiar: 4 h tygodniowo Podręcznik: Kwalifikacja E.14 Programowanie

Bardziej szczegółowo

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i

Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Program szkolenia: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z wykorzystaniem Groovy i Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Produktywne tworzenie aplikacji webowych z

Bardziej szczegółowo

Wyjątki (exceptions)

Wyjątki (exceptions) Instrukcja laboratoryjna nr 6 Programowanie w języku C 2 (C++ poziom zaawansowany) Wyjątki (exceptions) dr inż. Jacek Wilk-Jakubowski mgr inż. Maciej Lasota dr inż. Tomasz Kaczmarek Wstęp Wyjątki (ang.

Bardziej szczegółowo

Algorytmy i Struktury Danych. Anna Paszyńska

Algorytmy i Struktury Danych. Anna Paszyńska Algorytmy i Struktury Danych Anna Paszyńska Tablica dynamiczna szablon Array Zbiory Zbiory template class Container {public: virtual ~Container() { }; virtual int Count() const = 0;

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Podstawy Przetwarzania Rozproszonego SPRAWOZDANIE z zadania SERWIS KOMPUTEROWY

Laboratorium Podstawy Przetwarzania Rozproszonego SPRAWOZDANIE z zadania SERWIS KOMPUTEROWY Laboratorium Podstawy Przetwarzania Rozproszonego SPRAWOZDANIE z zadania SERWIS KOMPUTEROWY Nazwisko Imię album termin zajęć Marek Lewandowski 59817 Maciej Mietliński 59832 poniedziałek 18:30 tydzień nieparzysty

Bardziej szczegółowo

Modelowanie numeryczne w fizyce atmosfery Ćwiczenia 3

Modelowanie numeryczne w fizyce atmosfery Ćwiczenia 3 Modelowanie numeryczne w fizyce atmosfery Sylwester Arabas (ćwiczenia do wykładu dr. hab. inż. Lecha Łobockiego) Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 3. listopada 2011 r. Schemat

Bardziej szczegółowo

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C#

Wykład 12. Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Wykład 12 Programowanie serwera MS SQL 2005 w C# Budowa procedur składowanych w C# Budowa funkcji składowanych w C# Wykorzystanie funkcji składowanych w C# po stronie klienta Tworzenie typów definiowanych

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej

Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Automatyzacja procesu publikowania w bibliotece cyfrowej Jakub Bajer Biblioteka Politechniki Poznańskiej Krzysztof Ober Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych Plan prezentacji 1. Cel prezentacji 2. Proces

Bardziej szczegółowo

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi

IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi IMIĘ i NAZWISKO: Pytania i (przykładowe) Odpowiedzi EGZAMIN PIERWSZY (25 CZERWCA 2013) JĘZYK C++ poprawiam ocenę pozytywną z egzaminu 0 (zakreśl poniżej x) 1. Wśród poniższych wskaż poprawną formę definicji

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Dzi kuj za uwag! Spotkania z Pythonem. Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada« Michaª Alichniewicz. Gda«sk 2014. Studenckie Koªo Automatyków SKALP

Dzi kuj za uwag! Spotkania z Pythonem. Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada« Michaª Alichniewicz. Gda«sk 2014. Studenckie Koªo Automatyków SKALP Spotkania z Pythonem Cz ± 1 - podstawy - rozwi zania zada«michaª Alichniewicz Studenckie Koªo Automatyków SKALP Gda«sk 2014 Dzi kuj za uwag! Na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych

Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Programowanie obiektowe i zdarzeniowe wykład 4 Kompozycja, kolekcje, wiązanie danych Obiekty reprezentują pewne pojęcia, przedmioty, elementy rzeczywistości. Obiekty udostępniają swoje usługi: metody operacje,

Bardziej szczegółowo

Operatory na rzecz typu TString

Operatory na rzecz typu TString Operatory na rzecz typu TString Dopiszmy w definicji klasy operator[], dzięki któremu potraktujemy obiekt jak tablicę class TString { public: char& operator[]( size_t n ); const char& operator[]( size_t

Bardziej szczegółowo

C# 6.0 : kompletny przewodnik dla praktyków / Mark Michaelis, Eric Lippert. Gliwice, cop Spis treści

C# 6.0 : kompletny przewodnik dla praktyków / Mark Michaelis, Eric Lippert. Gliwice, cop Spis treści C# 6.0 : kompletny przewodnik dla praktyków / Mark Michaelis, Eric Lippert. Gliwice, cop. 2016 Spis treści Spis rysunków 11 Spis tabel 13 Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 Podziękowania 27 O autorach 29 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej

Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dobre praktyki w zakresie zarządzania ładem architektury korporacyjnej Dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Wykład 1

Wykład 1 Wstęp do programowania 1 Bożena Woźna-Szcześniak bwozna@gmail.com Jan Długosz University, Poland Wykład 1 Wprowadzenie Cel wykładów z programowania proceduralnego Wykład jest poświęcony językowi C i jego

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

YapS Plan testów. Šukasz Bieniasz-Krzywiec Dariusz Leniowski Jakub Š cki 29 maja 2007

YapS Plan testów. Šukasz Bieniasz-Krzywiec Dariusz Leniowski Jakub Š cki 29 maja 2007 YapS Plan testów Šukasz Bieniasz-Krzywiec Dariusz Leniowski Jakub Š cki 29 maja 2007 1 Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 3 1.1................................. 3 1.2 Zakres............................... 3 2

Bardziej szczegółowo

Technologie programowania Wykład 4. Szablony funkcji Notes. Szablony funkcji Notes. Szablony funkcji Notes. Notes. Przemek Błaśkiewicz.

Technologie programowania Wykład 4. Szablony funkcji Notes. Szablony funkcji Notes. Szablony funkcji Notes. Notes. Przemek Błaśkiewicz. Technologie programowania Wykład 4 Przemek Błaśkiewicz 9 maja 2017 1 / 54 Szablony funkcji Często w programach zachodzi potrzeba użycia funkcji, które co do mechanizmu działaja tak samo, ale różnia się

Bardziej szczegółowo

Szablon klasy std::vector

Szablon klasy std::vector Szablon klasy std::vector Bogdan Kreczmer ZPCiR IIAiR PWr pokój 307 budynek C3 bogdan.kreczmer@pwr.wroc.pl Copyright c 2006 2010 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu na temat

Bardziej szczegółowo

Kontenery. Wykład 12. Programowanie (język C++) Rodzaje kontenerów. Przegląd kontenerów

Kontenery. Wykład 12. Programowanie (język C++) Rodzaje kontenerów. Przegląd kontenerów Programowanie (język C) Kontenery Wykład 12. Tomasz Marks - Wydział MiNI PW -1- Tomasz Marks - Wydział MiNI PW -2- Rodzaje kontenerów Kontenery sekwencyjne kolekcje uporządkowane, w których kaŝdy element

Bardziej szczegółowo

Algorytmy grafowe 2. Andrzej Jastrz bski. Akademia ETI. Politechnika Gda«ska Algorytmy grafowe 2

Algorytmy grafowe 2. Andrzej Jastrz bski. Akademia ETI. Politechnika Gda«ska Algorytmy grafowe 2 Algorytmy grafowe 2 Andrzej Jastrz bski Akademia ETI Minimalne drzewo spinaj ce Drzewem nazywamy spójny graf nie posiadaj cy cyklu. Liczba wierzchoªków drzewa jest o jeden wi ksza od liczby jego kraw dzi.

Bardziej szczegółowo

Enterprise Test Manager Architektura systemu. Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009

Enterprise Test Manager Architektura systemu. Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009 Enterprise Test Manager Architektura systemu Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009 1 Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel........................................

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP)

Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Zaawansowane programowanie w C++ (PCP) Wykład 3 - polimorfizm. dr inż. Robert Nowak - p. 1/14 Powtórzenie Powtórzenie: klasy autonomiczne: konstruktor, konstruktor kopiujacy, operator przypisania, destruktor

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Qt4

Podstawy programowania w Qt4 Podstawy programowania w Qt4 Rafał Rawicki 21 kwietnia 2007 Co to jest Qt? Zestaw bibliotek dla języka C++ oraz narzędzia roszerzające jego możliwości Ponad 400 klas Introspekcja oraz mechanizm sygnałów

Bardziej szczegółowo

( rednio)zaawansowane programowanie w C++

( rednio)zaawansowane programowanie w C++ ( rednio)zaawansowane programowanie w C++ Wykªad 2 - staªo±, wzorce projektowe Robert Nowak 2017L ( rednio)zaawansowane programowanie w C++ 1/28 Plan wykªadu podstawowe poj cia w C++ (powtórzenie) staªo±

Bardziej szczegółowo

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe

Wykład 15. Literatura. Kompilatory. Elementarne różnice. Preprocesor. Słowa kluczowe Wykład 15 Wprowadzenie do języka na bazie a Literatura Podobieństwa i różnice Literatura B.W.Kernighan, D.M.Ritchie Język ANSI Kompilatory Elementarne różnice Turbo Delphi FP Kylix GNU (gcc) GNU ++ (g++)

Bardziej szczegółowo

Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać)

Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać) Języki i Paradygmaty Programowania Laboratorium 1 Obiekty i klasy C++ Wstęp do wiadomości teoretycznych (nie, nie jest to masło maślane ani wstęp, wstępów proszę cierpliwie czytać) UWAGA! Umiejętność tworzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Wzorce funkcji (szablony)

Wzorce funkcji (szablony) Wzorce funkcji (szablony) Wzorce funkcji (ang. function template) dają możliwość wielokrotnego wykorzystywania tego samego kodu funkcji dla różnych typów danych. Załóżmy, że chcemy zdefiniować funkcję

Bardziej szczegółowo

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11

Poznaj ASP.NET MVC. Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Poznaj ASP.NET MVC Kamil Cieślak Microsoft Student Partner 2013-03-11 Agenda Czym jest ASP.NET MVC? Wzorzec MVC ASP.NET MVC vs inne frameworki Bazy danych w ASP.NET MVC Jak zacząć? 2 Czym jest ASP.NET

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy dr inż. Jacek Naruniec Prosty kontener oparty na tablicach Funkcja dodawanie pojedynczego słonia do kontenera: 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania

Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania Program szkolenia: Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i wdrażania Informacje: Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Narzędzia podnoszące jakość procesu wytwarzania i

Bardziej szczegółowo

PLD Linux Day. Maciej Kalkowski. 11 marca 2006. Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM

PLD Linux Day. Maciej Kalkowski. 11 marca 2006. Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM Wydziaª Matematyki i Informatyki UAM 11 marca 2006 Nasz nagªówek Wprowadzenie Co to jest klaster? Wprowadzenie Co to jest klaster? Podziaª ze wzgl du na przeznaczenie: Wprowadzenie Co to jest klaster?

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Programowanie 2. Język C++. Wykład 2.

Programowanie 2. Język C++. Wykład 2. 2.1 Definicja, deklaracja, wywołanie funkcji.... 1 2.2 Funkcje inline... 4 2.3 Przekazanie do argumentu funkcji wartości, adresu zmiennej.... 5 2.4 Wskaźniki do funkcji... 8 2.5 Przeładowanie funkcji...

Bardziej szczegółowo

Wydajność użycia funktorów z biblioteką STL języka C++

Wydajność użycia funktorów z biblioteką STL języka C++ Wydajność użycia funktorów z biblioteką STL języka C++ Irek Szcześniak, Maciek Sobczak 1 października 2005 roku Streszczenie Artykuł dotyczy wydajności użycia funktorów z biblioteką STL (Standard Template

Bardziej szczegółowo

Języki programowania - podstawy

Języki programowania - podstawy Języki programowania - podstawy Andrzej Dudek Wydział Techniczno Informatyczny W Jeleniej Górze Dudek A. Informatyka przemysłowa tendencje i wyzwania 26.10.2015 1 /24 Algorytm określony sposób rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Wykład II. Programowanie II - semestr II Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Wykład II - semestr II Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Operacje dyskowe - zapis do pliku #include #include

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1. Programowanie II - Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2015. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej

Laboratorium 1. Programowanie II - Kierunek Informatyka. dr inż. Janusz Słupik. Gliwice, 2015. Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Laboratorium 1 - Kierunek Informatyka Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 2015 c Copyright 2015 Janusz Słupik Punkty Na laboratorium można zdobyć 60 punktów. Ocena ogólna z zajęć:

Bardziej szczegółowo

STL: Lekcja 1&2. Filozofia STL

STL: Lekcja 1&2. Filozofia STL STL: Lekcja 1&2 Tematy: Filozofia STL Po co nam STL? Podstawowa zawartość STL Co warto znać zanim zaczniemy pracę z STL?: wskaźniki Praca na tekstach: klasa String Vector: nowy wymiar standardowych tablic.

Bardziej szczegółowo

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy :

W2 Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : Wprowadzenie do klas C++ Klasa najważniejsze pojęcie C++. To jest mechanizm do tworzenia obiektów. Deklaracje klasy : class nazwa_klasy prywatne dane i funkcje public: publiczne dane i funkcje lista_obiektów;

Bardziej szczegółowo

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach

Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach Szablony klas, zastosowanie szablonów w programach 1. Szablony klas i funkcji 2. Szablon klasy obsługującej uniwersalną tablicę wskaźników 3. Zastosowanie metody zwracającej przez return referencję do

Bardziej szczegółowo

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, )

Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: JEE/JSP Aplikacje internetowe oparte na kluczowych technologiach Java Enterprise(Servlet,JSP,JDBC, ) Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do programistów

Bardziej szczegółowo

Microsoft IT Academy kurs programowania

Microsoft IT Academy kurs programowania Microsoft IT Academy kurs programowania Podstawy języka C# Maciej Hawryluk Język C# Język zarządzany (managed language) Kompilacja do języka pośredniego (Intermediate Language) Kompilacja do kodu maszynowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory.

PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1. Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++ - cz 1 Definicja klasy, składniki klasy, prawa dost pu, definiowanie funkcji składowych, konstruktory i destruktory. Program komputerowy opisuje w pewien sposób rzeczywisto.

Bardziej szczegółowo

Programowanie Komponentowe Zarządzanie obiektami: kontenery

Programowanie Komponentowe Zarządzanie obiektami: kontenery Programowanie Komponentowe Zarządzanie obiektami: kontenery dr inż. Ireneusz Szcześniak jesień 2016 roku Kontenery Kontener w C++ to generyczna struktura danych. Przechowuje elementy jednego dowolnego

Bardziej szczegółowo