Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowanie klas c.d. Projektowanie klas przykład"

Transkrypt

1 Projektowanie klas c.d. ogólne wskazówki dotyczące projektowania klas: o wyodrębnienie klasy odpowiedź na potrzeby życia (obsługa rozwiązania konkretnego problemu) o zwykle nie uda się utworzyć idealnej definicji jej precyzowanie następuje w trakcie pracy o zachowuj prostotę zaczynaj od małych i prostych obiektów o oczywistym przeznaczeniu o zacznij programować sprawdź w działaniu proponowany projekt Projektowanie klas przykład cel: napisanie programu ułatwiającego zarządzaniem portfelem papierów wartościowych pytanie jak reprezentować takie papiery co ma być podstawowym obiektem opisu; możliwości: o obiekt reprezentuje pojedynczy udział o obiekt zapis puli udziałów jednej spółki przez będących w posiadaniu jednej osoby wybór drugiej możliwości klasa Akcje; operacje wykonywane na udziałach: o nabycie udziałów nowej spółki o sprzedaż pewnej ilości udziałów o zakup pewnej ilości udziałów o aktualizacja wartości pojedynczego udziału o wyświetlenie informacji o posiadanych udziałach powyższa lista określa podstawowy publiczny interfejs klasy Akcje lista informacji, które powinny zawierać obiekty klasy o nazwa spółki o liczba posiadanych udziałów o wartość jednostkowa udziału o łączna wartość akcji danej spółki w posiadaniu danej osoby deklaracje klasy Akcje:

2 class Akcje // deklaracja klasy private: char firma[30]; int udzialy; double cena; double wart_calk; void ustal_wart() wart_calk = udzialy * cena; public: void nabycie(const char* co,int ile, double po_ile); void sprzedaj(int ile, double po_ile); void kupuj(int ile, double po_ile); void aktualizyj(double nowa_cena); void pokaz(); ; cechy deklaracji klasy: o dane ukryte, niedostępne poza klasą o publiczne funkcje składowe pośrednik między programem a obiektem klasy (publiczny interfejs) o oddzielenie publicznego interfejsu od szczegółów implementacji (zazwyczaj implementacja metod klasy poza ciałem klasy, w oddzielnym pliku) o ukrywanie danych zwolnienie użytkowników od konieczności znajomości wewnętrznej reprezentacji danych o prywatna metoda klasy : ustal_wart() Implementacja metod: void Akcje::nabycie(const char * co, int ile, double po_ile) strncpy(firma, co, 29); firma[29] = '\0'; if (ile < 0) std::cerr << "Liczba udzialow nie moze byc ujemna; " << "ustalam liczbe udzialow " << firma << " na 0.\n"; udzialy = 0;

3 udzialy = ile; cena = po_ile; void Akcje::kupuj(int ile, double po_ile) if (ile < 0) std::cerr << "Liczba nabywanych udzialow nie moze byc ujemna " << "Transakcja przerwana.\n"; udzialy += ile; cena = po_ile; void Akcje::sprzedaj(int ile, double po_ile) using std::cerr; if (ile < 0) cerr << "Liczba sprzedawanych udzialow nie moze byc ujemna. " << "Transakcja przerwana.\n"; if (ile > udzialy) cerr << "Nie mozesz sprzedac wiecej udzialow, niz posiadasz! " << "Transakcja przerwana.\n"; udzialy-= ile; cena = po_ile; void Akcje::aktualizuj(double pr)

4 cena = pr; void Akcje::pokaz() using std::cout; using std::endl; cout << "Spolka: " << firma << " Liczba udzialow: " << udzialy << endl << " Cena udzialu: " << cena << " zl" << " Laczna wartosc udzialow: " << wart_calk << " zl" << endl; analiza działania programu wykorzystującego działanie klasy Akcje: Akcje p1; p1.kupuj(10,15.0); p1.pokaz; Spolka: ÎĂÁw_ " Liczba udzialow: Cena udzialu: 3.7 zl Laczna wartosc udzialow: e+009 zl problem inicjalizacja zmienych możliwa tylko w funkcji nabycie; jeżeli nie jest to pierwsza operacja na zmiennej, to mamy problem rozwiązanie zastąpienie funkcji nabycie konstruktorem inne ulepszenia o wykorzystanie klasy string do reprezentacji łańcucha znaków o funkcje składowe zależne od dwóch obiektów o wykorzystanie tablic obiektów o struktura plików definicji i implementacji klasy, plików zastosowań o wykorzystanie stałych o zasięgu klasy o separacja interfejs - implementacja

5 problem inicjalizacji wprowadzamy konstruktory o konstruktor zastępujący funkcję nabycie o konstruktor domyślny class Akcje... public: ; Akcje(const char* co,int ile=0, double po_ile=0.0); Akcje( ); w poprzedniej wersji pole firma: C-string o określonej długości o problem ograniczenie na ilość znaków obcięcia długości albo niewykorzystanie miejsca o rozwiązanie zastosowanie klasy string class Akcje private: std:string firma;... ; problem mamy kilka obiektów typu Akcje chcemy porównać dowolną ich parę by określić, który z nich ma większą wartość rynkową rozwiązanie funkcja która zależy od dwóch obiektów podlegających porównaniu Akcje drozsza(akcje & o1, Akcje & o2) problem dostępu do danych najlepiej, by była to funkcja składowa klasy Akcje wywołanie takich funkcji zawsze na rzecz obiektu klasy: składnia takiego wywołania: Akcje o1,o2,w; w=o1.drozsza(o2); lub w=o2.drozsza(o1);

6 jak przekazać odpowiedź funkcji drozsza? o najlepiej przekazać referencję obiektu który reprezentuje większą wartość udziałów, to sugeruje prototyp funkcji postaci: const Akcje & drozsza(const Akcje & druga) const; o funkcja korzysta z dwóch obiektów jawnie z tego, który jest jej argumentem (druga), niejawnie z tego, na rzecz którego została wywołana o jak zwrócić referencję obiektu, na rzecz którego funkcja jest wywołana? o rola wskaźnika this const Akcje & drozsza(const Akcje & druga) if(druga.wart_calk>= wart_calk) return druga; return *this; zapis klasy dwa pliki: o plik nagłówkowy klasy // plik Akcje.h - deklaracja klasy #ifndef AKCJE_h_ #define AKCJE_h_ class Akcje // deklaracja klasy private: static const int ROZMIAR = 30; std::string firma; int udzialy; double cena; double wart_calk; void ustal_wart() wart_calk = udzialy * cena; public: Akcje( ); Akcje(const char* co,int ile=0, double po_ile=0.0); const Akcje & drozsza(const Akcje & druga); void kupuj(int ile, double po_ile);

7 void sprzedaj(int ile, double po_ile); void aktualizuj(double nowa_cena); void pokaz(); void pokaz_bez_0(); ; #endif o plik z implementacją funkcji składowych: #include <iostream> #include <string> #include "akcje.h" using namespace std; Akcje::Akcje(const char * co, int ile, double po_ile) firma=co; if (ile < 0) cerr << "Liczba udzialow nie moze byc ujemna; " << "ustalam liczbe udzialow w " << firma << " na 0.\n"; udzialy = 0; udzialy = ile; cena = po_ile; Akcje::Akcje( ) firma="brak nazwy"; udzialy=0; cena = 0.0; const Akcje & Akcje::drozsza(const Akcje & druga) if(druga.wart_calk>= wart_calk) return druga; return *this;

8 void Akcje::kupuj(int ile, double po_ile) if (ile < 0) cerr << "Liczba nabywanych udzialow nie moze byc ujemna. " << "Transakcja przerwana.\n"; udzialy += ile; cena = po_ile; void Akcje::sprzedaj(int ile, double po_ile) using std::cerr; if (ile < 0) cerr << "Liczba sprzedawanych udzialow nie moze byc ujemna. " << "Transakcja przerwana.\n"; if (ile > udzialy) cerr << "Nie mozesz sprzedac wiecej udzialow, niz posiadasz! " << "Transakcja przerwana.\n"; udzialy-= ile; cena = po_ile; void Akcje::aktualizuj(double po_ile) cena = po_ile;

9 void Akcje::pokaz() string nazwa(firma); nazwa.resize(rozmiar); string ss(rozmiar+30,'-'); cout << ss << "\n" <<"Spolka: " << nazwa << " Liczba udzialow: " << udzialy << endl << " Cena udzialu: " << cena << " zl" << " Laczna wartosc udzialow: " << wart_calk << " zl" << endl; void Akcje::pokaz_bez_0( ) if(wart_calk > 0.0) pokaz( ); o funkcja pokaz( ) obcięcie i normalizacja długości nazwy firmy w wydruku o funkcja pokaz prezentuje tylko obiekty o całkowitej wartości > 0 o wykorzystanie stałej o zasięgu klasy ROZMIAR plik klienta - wykorzystanie definicji klasy o włączenie nagłówka i pliku implementacji klasy o zastosowanie tablicy o inicjalizacja tablic obiektów typowa składnia inicjalizacja tablicy: ujęta w nawiasy klamrowe lista wyrażeń inicjalizujących (wywołań konstruktorów dla poszczególnych elementów tablicy) o użycie konstruktora domyślnego #include "akcje.cpp" #include "akcje.h" int main() const int ROZ_PORTFEL = 10;

10 Akcje portfel[roz_portfel] = Akcje("KGHM", 70,136.6), Akcje("Zelmer", 300, 27.0), Akcje("Comarch", 60,57.10) ; cout << "Sklad portfela: \n"; cout.setf(ios_base::fixed); // format #.## cout.precision(2); // format #.## cout.setf(ios_base::showpoint); // format #.## for(int st=0; st < ROZ_PORTFEL; st++) portfel[st].pokaz_bez_0(); // tylko akcje o wartości>0 portfel[1].kupuj(245, 33.10); Akcje best=portfel[0]; for(int st=0; st < ROZ_PORTFEL; st++) best=best.drozsza(portfel[st]); cout << "\n\n\nnajcenniejszy walor:\n"; best.pokaz(); Projektowanie klas interfejs, implementacja publiczne składowe klasy interfejs klasy zmiany w interfejsie zmieniają sposób działania klasy, listę dostępnych działań prywatne składowe klasy oraz definicje funkcji składowych implementacja klasy zmiany w implementacji wpływają na wewnętrzne szczegóły działania klasy, nie wpływają na sposób wykorzystania klasy

11 Abstrakcyjne typy danych opis typu danych dokonany w sposób uogólniony (bez uwarunkowań języka programowania i szczegółów implementacji przykład - stos wymagane własności: o zdolność do przechowania pewnej ilości elementów (rodzaj kontenera) o możliwość wykonania operacji: tworzenie pustego stosu odłożenie elementu na stos zdjęcie elementu ze stosu sprawdzenie, czy stos jest pusty sprawdzenie, czy stos jest pełny realizacja deklaracja klasy o operacje publiczne funkcje składowe (interfejs) o dane stosu przechowywane w prywatnych danych klasy o swoboda w wyborze pojemnika danych (tablica statyczna, tablica alokowana dynamicznie, lista) o interfejs przesłania dokładną reprezentację wewnętrzną stosu o nasz wybór: statyczna tablica, ustalony rozmiar maksymalny, stan wypełnienia indeks elementu szczytowego stosu o staramy się uzyskać niezależność od typu zawartości stosu definicja stosu plik nagłówkowy // definicja klasy stos #ifndef STOS_H_ #define STOS_H_ typedef unsigned int Item; class Stos enum MAX = 10; Item items[max]; int top; // rozmiar maksymalny // tablica przechowująca elementy // indeks elementu na szczycie

12 public: Stos(); bool jest_pusty( ) const; bool jest_pelny( ) const; bool poloz(const Item & item); bool zdejm(item & item); ; #endif definicja stosu implementacja metod #include "stos.h" typedef unsigned int Item; Stos::Stos() top=0; //tworzy pusty stos bool Stos::jest_pusty() const return top==0; //pusty, gdy indeks szczytu ma wartosc 0 bool Stos::jest_pelny() const return top==max; //pełny, gdy indeks szczytu = MAX bool Stos::poloz(const Item & item) if(top<max) //mozliwe, gdy indeks szczytu < MAX items[top++]=item; //wpisuje wartość elementu return true; //zwraca TRUE return false; // stos pełny, nic nie robimy

13 bool Stos::zdejm(Item & item) if(top>0) //możliwe, gdy stos niepusty item=items[--top]; //zwracamy element stosu przez argument return true; // O.K., udało się return false; //stos pusty, nic nie robimy interfejs publiczny przesłania sposób implementacji stosu (możliwa zmiana implementacji bez zmiany sposobu korzystania z klasy sposób definicji stosu nie zależy od typu danych w nim przechowywanych by go zmienić wystarczy modyfikacja instrukcji typedef definicja stosu implementacja metod Przykład wykorzystania: #include <iostream> #include "stos.h" #include "stos.cpp" using namespace std; int main(int argc, char *argv[]) Stos karty; Item pp; char z; cout << "Nacisnij D by wczytac nastepna karte \n" << "P by przetworzyc karte, lub E by zakonczyc.\n"; while(cin >>z && toupper(z)!= 'E') while(cin.get()!= '\n') continue;

14 if(!isalpha(z)) cout << '\a'; continue; switch(toupper(z)) case 'D': cout << "Podaj nr albumu: "; cin >> pp; if(karty.jest_pelny()) cout << "Stos pelny!\n"; karty.poloz(pp); break; case 'P': if (karty.jest_pusty()) cout << "Stos pusty!\n"; karty.zdejm(pp); cout<< "Karta nr " << pp << " zdjeta\n"; break; cout << "Nacisnij D aby wczytac nastepna karte \n" << "P by przetworzyc karte, lub E by zakonczyc.\n"; cout << "No to tyle na dzis!!!\n"; system("pause"); return EXIT_SUCCESS;

Metody i języki programowania I

Metody i języki programowania I Metody i języki programowania I dr inż. Grzegorz Szwarc mgr inż. Andrzej Grosser andrzej.grosser@icis.pcz.pl Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Ramowy program zajęć Zasięg deklaracji i czas

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Programowanie generyczne w Qt

Programowanie generyczne w Qt Programowanie generyczne w Qt UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI INSTYTUT INFORMATYKI Programowanie generyczne w Qt Paweł Mikołajczak LUBLIN 2012 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Wykład 4: Klasy i Metody

Wykład 4: Klasy i Metody Wykład 4: Klasy i Metody Klasa Podstawa języka. Każde pojęcie które chcemy opisać w języku musi być zawarte w definicji klasy. Klasa definiuje nowy typ danych, których wartościami są obiekty: klasa to

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012

Programowanie obiektowe. EiT 2011/2012 Programowanie obiektowe EiT 2011/2012 Sprawy organizacyjne dr Wojciech Tylman, Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ B 18, Ip., p. 56 www.dmcs.p.lodz.pl tyl@dmcs.p.lodz.pl godziny przyjęć:

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz

Wykłady 1, 2. Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz Wykłady 1, 2 Wstęp do programowania w środowisku Visual C++ Autor: Zofia Kruczkiewicz 1 Zagadnienia 1. Podstawowe pojęcia 2. Tworzenie aplikacji w Windows Forms 3. Zawartość projektu 4. Podstawowe cechy

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe i język Java

Programowanie obiektowe i język Java Programowanie obiektowe i język Java Tomasz Głowacki Zajęcia finansowane z projektu "Rozwój i doskonalenie kształcenia na Politechnice Poznańskiej w zakresie technologii informatycznych i ich zastosowań

Bardziej szczegółowo

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0

Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Poznajemy język ACTIONSCRIPT 3.0 Informacje prawne Informacje prawne Informacje prawne można znaleźć na stronie http://help.adobe.com/pl_pl/legalnotices/index.html. iii Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

10.1. Wprowadzenie. List target = creat e( src, tu podać warunek wyboru elementów z listy src, tu podać operację na wybranych elementach);

10.1. Wprowadzenie. List<jakiś_typ> target = creat e( src, tu podać warunek wyboru elementów z listy src, tu podać operację na wybranych elementach); 10.1. Wprowadzenie Być może najważniejszą cechą programowania funkcyjnego jest możliwość pisanie programów w kategoriach co ma być osiągnięte, a nie jak w programowaniu imperatywnym przez specyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Nowak - Brzezińska

Agnieszka Nowak - Brzezińska Agnieszka Nowak - Brzezińska Wystarczy raz zapisać kod a program można uruchomić wszędzie Java język programowania stworzony przez James a Goslinga i Patric a Naughton a z firmy Sun Microsystems. Krótka

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu

Wykłady z informatyki. Janusz Górczyński, Paweł Górczyński. Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Wykłady z informatyki Janusz Górczyński, Paweł Górczyński Projektowanie baz danych w MS Access, wykorzystanie VBA Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 2005 2 Zeszyt ten jest drugą pozycją w

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie do języka Java

1. Wprowadzenie do języka Java 1. Języki Java, C# 2. Program w Javie (aplikacja, aplet) 3. Typy danych, zmienne i stałe 4. Operatory 5. Instrukcje sterujące 6. Obsługa wyjątków 1.1 Języki Java i C# Java i C# to dalszy "etap rozwoju"

Bardziej szczegółowo

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP

Ryszard Myhan. Wykład 4: Języki programowania PHP Ryszard Myhan Wykład 4: Języki programowania PHP PHP - bibliografia PHP5. Praktyczny kurs Marcin Lis ISBN: 83-246-0307-7 PHP5. Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne Andrzej Kierzkowski, Andrzej Kierzkowski

Bardziej szczegółowo