1. Wprowadzenie Oznaczenia Model obliczeniowy i granice stosowania... 5

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie... 2. 2. Oznaczenia... 4. 3. Model obliczeniowy i granice stosowania... 5"

Transkrypt

1 Informaje uupełniająe: Projektowanie podstawy słupa utwierdonego W tym dokumenie predstawiono asady dotyąe projektowania podstaw słupów utwierdonyh. Zasady te ograniają się do symetrynyh, nieustywnionyh podstaw słupów któryh tron wykonany jest profili dwuteowyh i obiąŝony siłą osiową, siłą popreną i momentem ginająym diałająym wględem osi więksej bewładnośi słupa. Predstawione asady mogą być w ogranionym akresie astosowane w prypadku określania nośnośi podstaw słupów, któryh tron wykonany jest innyh typów kstałtowników. Spis treśi 1. Wprowadenie.... Onaenia odel oblieniowy i granie stosowania Sytuaja projektowa 1: Wymiarowanie blahy ołowej podstawy słupa obiąŝonej siłą osiową i momentem ginająym Sytuaja projektowa : Określenie nośnośi oblieniowej blahy ołowej podstawy słupa... 1 Strona 1

2 1. Wprowadenie Ten dokument NCCI predstawia asady projektowania stywnyh podstaw słupów, któryh tron wykonany jest profili dwuteowyh i obiąŝony siłą osiową, popreną i momentem ginająym. Prostokątna blaha podstawy jest pryspawana do tronu słupa i ustawiona w taki sposób, aby jej środek ięŝkośi pokryał się e środkiem ięŝkośi prekroju poprenego tronu słupa Rys Śruby kotwiąe romiesone są symetrynie po obydwu stronah blahy. Blaha podstawy opiera się symetrynie (lub nie) na fundamenie betonowym. W praktye spotyka się dwie sytuaje projektowe: 1. Znane są rodaj kstałtownika tronu słupa i diałająe na nie go obiąŝenie. Określa się wymiary blahy ołowej podstawy i rodaj śrub kotwiąyh.. Znane są wymiary blahy ołowej podstawy, rodaj kstałtownika tronu słupa i wymiary fundamentu, sprawda się ih nośność pod wpływem diałania róŝnyh kombinaji obiąŝenia w postai siły osiowej, poprenej i momentu ginająego. Proedury oblieniowe dotyąe powyŝsyh sytuaji predstawiono odpowiednio w Rodiałah 4 i 5. Nośność połąenia e wględu na siłę popreną określa się według SN037 i jeŝeli nośność e wględu na presunięie poiome blahy (siły taria) nie jest ahowana, według SN043. Siły śinająe nie są uwaŝane a mająe wpływ na nośność podstawy. Stywność połąenia wynaa się godnie SN045. Strona

3 d f b p b f h p h f Onaenia : 1. Dwuteowy tron słupa. Blaha ołowa podstawy słupa 3. Podlewka betonowa 4. Fundament betonowy 5. Śruby kotwiąe Rys. 1.1 Typowe utwierdone połąenie podstawy słupa Strona 3

4 . Onaenia Tab..1 Onaenia Definition Definition b eff Serokość efektywna śiskanego T-stubu. A s Prekrój popteny trpienia śruby kotwiąej. e N Serokość dodatkowa śiskanego T-stubu (mierona od krawędi słupa) imośród obiąŝenia wyraŝony pre wspołynnik Ed/N Ed F t, F t,bond, Wytrymałość śrub kotwiąyh na roiąganie Wytrymałość śruby na pryepność b f, h f, d f Serokość, długość i wysokość fundamentu. F t,anhor, Nośność oblieniowa śrub kotwiąyh na roiąganie = min(f t,: F t,bond,) f yb Grania plastynośi stali śrub kotwiąyh. F T,l, Nośność oblieniowa na roiąganie rędu śrub w T-stubah najdująyh się po lewej stronie. f yp Grania plastynośi stali blahy ołowej połąenia. F T,r, Nośność oblieniowa na roiąganie rędu śrub w T-stubah najdująyh się po prawej stronie. f jd Wytrymałość na doisk do podlewki. F C,l, Nośność oblieniowa na śiskanie T-stubów najdująyh się po lewej stronie. f d Wytrymałość oblieniowa betonu na śiskanie, według EN F C,r, Nośność oblieniowa na śiskanie T-stubów najdująyh się po prawej stronie. b f, t f, t w, h Serokość i grubość pasa, grubość środnika wysokość prekroju tronu słupa. L B Długość śrub kotwiąyh poddanyh roiąganiu. b p, h p, t p Serokość, długość i grubość blahy podstawy. Ed j,ed oment ginająy w tronie słupa (wartość dodatnia gdy diała godnie ruhem wskaówek egara), współdiałająy siłą osiową N Ed. b eff, l eff Serokość efektywna roiąganego T-stubu. j, Nośność oblieniowa e wględu na ginanie m, n, e Wymiary geometryne roiąganego T- stubu. N Ed N j,ed Siła osiowa w tronie słupa (wartość dodatnia gdy roiągająa) współdiałająa momentem ginająym Ed. γ 0 Cęśiowy współynnik bepieeństwa. N j, Nośność oblieniowa e wględu na siłę osiową T,r T,l C,l C,r ramię sił wewnętrnyh (odległość siły lewej strony do siły prawej strony) Odległość pomiędy śrubami kotwiąymi najdująymi się po prawej stronie i osią tronu słupa. Odległość pomiędy śrubami kotwiąymi najdująymi się po lewej stronie i osią tronu słupa. Odległość pomiędy środkiem T-stuba najdująego się po lewej stronie i osią tronu słupa. Odległość pomiędy środkiem T-stuba najdująego się po prawej stronie i osią tronu słupa. Strona 4

5 3. odel oblieniowy i granie stosowania 3.1 odel oblieniowy odel oblieniowy podstawy słupa blahą ołową, obiąŝoną siłą osiową i momentem ginająym diałająym wględem osi więksej bewładnośi prekroju tronu słupa, predstawiono w 6..8 of EN Typowe rokłady obiąŝenia diałająego na podstawę słupa predstawione na Rys. 3.1 a), b) i ) predstawiają się następująo: Dominująe diałanie osiowej siły śiskająej połąone diałaniem momentu ginająego - moment ginająy diałająy godnie ruhem wskaówek egara - moment ginająy diałająy preiwnie do ruhu wskaówek egara. Roiąganie po lewej stronie i śiskanie po prawej stronie blahy ołowej, na skutek dominaji momentu ginająego diałająego godnie ruhem wskaówek egara. ObiąŜenie w postai siły osiowej: - siła osiowa śiskająa - siła osiowa roiągająa (unosenie). Śiskanie po lewej stronie i roiąganie po prawej stronie blahy ołowej, na skutek dominaji momentu ginająego diałająego preiwnie do ruhu wskaówek egara. ObiąŜenie w postai siły osiowej: - siła osiowa śiskająa - siła osiowa roiągająa. W formułah oblieniowyh predstawionyh w Table 6.7 of EN w prypadku niesymetrynyh podstaw słupów obiąŝonyh siłą osiową i momentem ginająym, roróŝniono dwa ostatnie prypadki wprowadają róŝne onaenia parametrów i konwenję nakowania. Dodatkowy prypadek obiąŝeniowy w którym podstawa słupa obiąŝona jest siłą roiągająą, na skutek dominaji osiowej siły roiągająe (Rys. 3.1 d)), uupełnia teoretynie moŝliwe kombinaje obiąŝeń. Jakkolwiek prypadek ten nie jest ęsto spotykany w typowyh konstrukjah budowlanyh. Pryjęto model mehaniny uprosony, w którym występuje roiąganie w seregu śrub kotwiąyh i śiskane pod powierhnią doisku, skonentrowaną pod pasem słupa. Nośność oblieniowa najbardiej wytęŝonego składnika połąenia (śiskanego lub roiąganego T- stubu) deyduje o nośnośi oblieniowej podstawy uwagi na jej obiąŝenie momentem ginająym i siłą osiową. Wory predstawione w Tab. 6.7 EN wyprowadono na podstawie warunków równowagi pomiędy kombinają obiąŝeń ewnętrnyh i odpowiadająymi jej siłami wewnętrnymi w podstawie słupa. Obejmują one predstawione powyŝej tery kombinaje diałająego obiąŝenia w postai siły osiowej i momentu ginająego, Rys Strona 5

6 N N a) b) N N ) d) Onaenia : a) Śiskanie pod ałą podstawą słupa b) Śiskanie po prawej stronie podstawy, roiąganie po lewej ) Śiskanie po lewej stronie podstawy, roiąganie po prawej d) Roiągana podstawa słupa Rys. 3.1 Kmbinaje obiąŝeń i rokład sił wewnętrnyh 3. Nośność na doisk Nośność śiskanej ęśi połąenia jest apewniona, gdy wartość napręŝeń pod blahą ołową podstawy słupa nie prekraa nośnośi podlewki na doisk i nośnośi blahy ołowej podstawy e wględu na ginanie. W modelu oblieniowym pryjęto, Ŝe nośność e wględu na doisk wynaa się dla śiskanyh T-stubów, w aleŝnośi od wielkośi strefy doisku, odpowiednio do występująego prypadku obiąŝenia, Rys Wartość napręŝeń doisku pryjmuje się jednakową na ałej powierhni T-stubu, Rys. 3.. Pomija się tu nośność pod środnikiem słupa. Sposób wynaania nośnośi oblieniowej śiskanego T-stubu predstawiono w SN037. Strona 6

7 3.3 Nośność śrub kotwiąyh na roiąganie odel oblieniowy seregów śrub kotwiąyh podlegająyh roiąganiu jest podobny do modelu śrub roiąganyh w blase ołowej połąenia doołowego obiąŝonego momentem ginająym. Biorą to pod uwagę siły roiągająe w śrubah kotwiąyh nie powinny być więkse niŝ: Nośność oblieniowa roiąganego T-stubu. Uwględnia się tutaj try modele nisenia T-stubu, predstawione w Tab. 6. EN oŝna teŝ stosować model łąąy model 1 i (Tab. 6. EN ). Ten model nisenia występuje wtedy, gdy w połąeniu nie pojawia się efekt dźwigni, e wględu na brak kontaktu blahy i betonu wskutek wydłuŝania się śrub. Nośność oblieniowa na roiąganie środnika słupa, w prypadku gdy ropatruje się rędy śrub kotwiąyh najdująe się pomiędy pasami tronu słupa. Sposób oblień (projektowania) jest identyny jak w prypadku połąenia doołowego, biorą pod uwagę równieŝ fakt, Ŝe nośnośći śrub kotwiąyh aleŝy równieŝ od ih długośi akotwienia w fundamenie. W uprosonym modelu mehaninym, nośność na roiąganie jest określana tylko dla jednego seregu śrub kotwiąyh. W elu ułatwienia oblień, w prypadku seregów śrub kotwiąyh najdująyh się po obydwu stronah środnika tronu słupa, alea się pryjęie ekwiwalentnego, pojedynego rędu śrub o wytrymałośi na roiąganie równej wytrymałośi astępowanyh rędów śrub. Nie alea się uwględniać nośnośi więksej liby seregów śrub pry określaniu nośnośi podstawy słupa obiąŝonej siłą osiową i momentem ginająym. 3.4 Zakres stosowania Predstawione asady oblień ograniają się do nieuŝebrowanyh podstaw słupów, predstawionyh na Rys Trony tyh słupów obiąŝone są siłą osiową i momentem ginająym diałająym wględem osi więksej bewładnośi prekroju tronu słupa. Pryjęto Ŝe stosuje się dwie śruby kotwiąe w pojedynym seregu. EN nie podaje asad obliania podstaw na pryepność. Nie jest aleane stosowanie regół jak dla prętów Ŝebrowanyh w stosunku do prętów akotwień. Nie ma teŝ reguł dotyąyh obliania prętów płytkami kotwiąymi. Będą one podane w ałąnikah krajowyh. W niniejsym NCCI oblieniową długość akotwienia śruby kotwiąej, pryjęto jak dla pręta uŝebrowanego, podieloną pre współynnik wynosąy,5. Jest to godne asadami obowiąująymi w niektóryh krajah i pierwsymi wersjami normy Euroode. Zgodnie EN (5) granię plastynośi stali której wykonano śruby kotwiąe (fajkowe) naleŝy pryjmoać nie więksą niŝ 300 N/mm². Strona 7

8 1 N Ed Ed 3 l a F T,l F C,r T,l C,r 4 t f t f b eff, b eff, 6 3 T,l C,r T,l 3 C,r Onaenia: 1 Siła osiowa i moment ginająy obiąŝająe podstawę słupa (wartość dodatnią obiąŝenia pryjęto według EN , siła roiągająa jest dodatnia, moment ginająy diałająy godnie ruhem wskaówek egara jest dodatni) Lewa strona połąenia roiąganą śrubą kotwiąą: siła roiągająa jest prenosona pre T-stub składająy się blahy ołowej podstawy słupa i śrub kotwiąyh. 3 Prawa strona połąenia obiąŝona siłami śiskająymi: śiskany T-stub połąenia sprawdany jest na siły doisku powstałe na skutek diałania siły osiowej i momentu ginająego. 4 Ramię sił wewnętrnyh, odległość pomiędy siłą roiągająą w śrubah kotwiąyh i wypadkową napręŝeń doisku pod blahą ołową podstawy słupa. 5 Śruby kotwiąe. 6 Pole powierhni śiskanego T-stubu. Rys. 3. Siły śiskająe i roiągająe powstałe na skutek diałania siły osiowej i momentu ginająego na podstawę słupa. 4. Sytuaja projektowa 1: Wymiarowanie blahy ołowej podstawy słupa obiąŝonej siłą osiową i momentem ginająym 4.1 Wybór typu blahy ołowej Z uwagi na wygodę romiesenia śrub kotwiąyh po obydwu stronah tronu słupa, alea się stosowanie blah ołowyh duŝym wysięgiem. Blaha ta powala równieŝ na więksenie ramienia sił wewnętrnyh w połąeniu, o powoduje redukję sił roiągająyh w śrubah kotwiąyh. Strona 8

9 PoniŜej apreentowano sposób wymiarowania symetrynej podstawy słupa. Zastosowano w niej blahę ołową duŝym wysięgiem, o pokaano na Rys Śruby kotwiąe romiesono w sposób następująy: pojedyny rąd śrub na wystająej ęśi blahy, dwa rędy śrub prypadająe na pas (po jednym kaŝdej strony pasa). W kaŝdym rędie najdują się dwie śruby kotwiąe, romiesone symetrynie wględem osi więksej bewładnośi prekroju tronu słupa. h 1 w b p m x e x 3 t f 1 e m m 3 e m b p m m x e x 3 e m m e Onaenia: 1. Pas słupa. Środnik słupa 3. Blaha ołowa podstawy słupa Rys. 4.1 Wymiary geometryne roiąganego T-stubu 4. Wybór materiału Pred ropoęiem oblień naleŝy pryjąć klasę betonu, kategorię wytrymałośiową stali której wykonana jest blaha ołowa klasę śrub kotwiąyh. W prypadku typowyh konstrukji awyaj pryjmuje się śruby klasy 4.6 lub radiej 8.8. Kategoria wytrymałośiowa stali blahy ołowej nie musi być taka sama jak tronu słupa. 4.3 PrybliŜone wynaenie maksymalnyh wartośi sił śiskająyh i roiągająyh diałająyh na fundament Biorą pod uwagę wsystkie kombinaje siły osiowej i momentu ginająego (N Ed, Ed ) obiąŝająe podstawę słupa, maksymalne wartośi sił sćiskająej i roiągająej, obiąŝająe fundament wynaa się według worów: Ed - max(f C,Ed ) maksymalna wartość siły śiskająej F C,Ed = h t f N Ed Strona 9

10 Ed N - max(f T,Ed ) maksymalna wartość siły roiągająej F T,Ed = + h t Uwaga: siła osiowa ma wartość dodatnią, jeŝeli jest roiągająa, ujemną jeŝeli jest śiskająa; pryjęto onaenia N Ed, Ed, N, i odpowiednio jako N j,ed, j,ed, N j, i j,. 4.4 Wymiarowanie blahy ołowej e wględu na maksymalną śiskająą siłę osiową W elu określenia nośnośi blahy ołowej podstawy słupa obiąŝonej osiową siłą śiskająą naleŝy stosować proedurę predstawioną w Rodiale 4 SN037. ObiąŜenie śiskająe pryjmuje się według woru: N j,ed = max(f C, Ed.) Pryjęto blahę typu duŝym wysięgiem. Jako wynik oblień otrymano wymiary blahy ołowej serokość i wysokość (b p, h p ) i grubość (t p ). 4.5 Określenie grubośi blahy ołowej i średniy śrub kotwiąyh e wględu na obiąŝenie podstawy słupa osiową siłą roiągająą Nośność śrub kotwiąyh Nośność śrub kotwiąyh i nośność ęśi roiąganej podstawy słupa Uwględniają róŝne modele nisenia roiąganego T-stubu, nośność oblieniową śrub kotwiąyh naleŝy pryjmować jako wartość monimalną : Nośność oblieniowa akotwienia: 1 o Średnia śruby φ 3 mm: Ft, bond, = ( πφlb fbd ),,5 (13 φ) /100 o Średnia śruby φ > 3 mm: Ft, bond, = ( πφ lb fbd ).,5 Gdie l b jest podstawową długośią akotwienia trpienia śruby i f bd jest oblieniową pryepnośią pręta do betonu w strefie akotwienia godnie ( 8.4.() of EN ). - Uwaga: EN speyfikuje wytrymałość oblieniową pręta do betonu w strefie akotwienia tylko dla prętów uŝebrowanyh. W niniejsym NCCI pryjęto, Ŝe wartość oblieniowej pryepnośi pręta do betonu w strefie akotwienia dla pręta gładkiego, jako wartość 8.4 of EN podieloną pre współynnik,5. - nośność oblieniowa na roiąganie prekroju śruby kotwiąej, f Ed 0,9 f F t, = γ Aneks A dołąony do niniejsego NCCI awiera wartośi nośnośi oblieniowej akotwienia śrub kotwiąyh róŝnyh średni (śruby klasy 4.6), jako funkję długośi akotwienia trpienia śruby w fundamenie. ub A s b,tration Strona 10

11 Redukję długośi akotwienia trpienia śruby w fundamenie stosuje się, gdy trpień śruby jest akrywiony (śruby fajkowe). PoniewaŜ ekwiwalentna długość akotwienia nie jest podana w EN , koniene jest aadoptowanie asad podanyh w istniejąyh normah krajowyh. Ostateny wybór rodaju śrub kotwiąyh i segółów akotwienia aleŝy od wysokośi fundamentu. Nośność oblieniową pojedynej śruby kotwiąej wynaa się według woru: F = min t, anhor, Romiar śruby kotwiąej [ F ; F ] t,bond, t, Aby uniknąć treiego modelu nisenia połąenie (erwanie trpieni śrub), nośność śrub kotwiąyh musi spełniać następująy warunek: F t,anhor, max(f T,Ed ) W pierwsym prybliŝeniu, pryjmuje się, Ŝe śruby kotwiąe osiągają pełną nośność na 0,9 fub As roiąganie: F t,anhor, =. Wymagane pole powierhni trpieni śrub wynosi: γ γ A s FT,Ed ( ) 1,8 f ub i na tej podstawie wynaa się libę i średnię śrub. Dwa rędy śrub kotwiąyh W prypadku gdy stosuje się dwa rędy śrub kotwiąyh, pole powierhni trpieni śrub wynaa się według woru: γ A s FT,Ed ( ) 3,6 f ub Końowe sprawdenie nośnośi śrub kotwiąyh wykonuje się, gdy ostanie pryjęta długość akotwienia trpieni śrub i segóły konstrukyjne połąenia. Doświadenia i praktyka inŝynierska wiąana projektowaniem fundamentów powalają projektantowi na wybór odpowiedniego typu śrub kotwiąyh. JeŜeli dla danej średniy i klasy śruby kotwiąej nie moŝe być apewniona odpowiednia długość akotwienia trpienia śruby, koniene jest pryjęie mniejsej nośnośi śruby, niŝ nośnoś wynikająa pola powierhni jej trpienia Nośność oblieniowa roiąganego T-stubu dwoma rędami śrub kotwiąyh Grubość blahy ołowej Grubość blahy olowej t p wynaona na podstawie wymiarowania śiskanej ęśi podstawy słupa, moŝe być niewystarająa. Baują na 1 modelu nisenia (uplastynienie blahy ołowej), grubość blahy ołowej wynaa się według worów (Rys. 4.1): Strona 11

12 Jeden rąd śrub kotwiąyh: t p F γ T,Ed 0 fypπ Dwa rędy śrub kotwiąyh: t p F γ T,Ed 0 fyp4π 4.6 Sprawdenie nosnośi podstawy słupa Sprawdenie nośnośi oblieniowej podstawy słupa preprowada się godnie asadami predstawionymi w Rodiale 5. W raie konienośi naleŝy preprowadić niebędne modyfikaje polegająe na korekie wymiarów blahy ołowej podstawy lub śrub kotwiąyh. 5. Sytuaja projektowa : Określenie nośnośi oblieniowej blahy ołowej 5.1 Typ połąenia Pryjęto połąenie symetryne jednym lub dwoma rędami śrub kotwiąyh (dwie śruby w rędie) po kaŝdej e stron połąenia (patr Rys. 5.1). Uwaga: W prypadku połąenia symetrynego, odległośi T,l = T,r = T i C,l = C,r = C. t f t f b eff, b eff, T,l C,r T,l C,r Rys. 5.1 Strefa śiskana i śruby kotwiąe w podstawie słupa. 5. Sprawdenie nośnośi śrub kotwiąyh Nośność oblieniowa śruby kotwiąej, F t,anhor,, wynaona godnie wynosi: F = min t, anhor, [ F ; F ] t,bond, t, Strona 1

13 5.3 Wynaenie nośnośi e wględu na osiową siłę śiskająą Nośność podstawy słupa e wględu na śiskająą siłę osiową wynaa się godnie Rodiałem 5? SN037, pod warunkiem, Ŝe podstawa słupa nie jest obiąŝona momentem ginająym. Oblienia te dostarają pierwsyh wskaówek dotyąyh kombinaji obiąŝeń w postai momentu ginająego i siłu osiowej diałająyh na połąenie. NaleŜy anayć, Ŝe jeŝeli ęść osiowego obiąŝenia śiskająego jest prenosona pre T-stub repreentująy środnik słupa, wynaona nośność jest więksa niŝ suma nośnośi wynaonyh pry więiu pod uwagę śiskane T-stuby repreentująe pasy tronu słupa. W EN predstawiono uprosony model (biorąy pod uwagę tylko nośność T-stubów repreętująyh pasy tronu słupa) słuŝąy do wynaania nośnośi podstawy słupa bbiąŝonej osiową siłą śiskająą. Nośność kaŝdego e śiskanyh T-stubów onaono jako FC,. Nośność podstawy słupa wynaa się na podstawie nośnośi T-stubów, jako: N C, = -( F C, ), - wartość ujemna, jeŝeli siła jest śiskająa. 5.4 Określenie nośnośi podstawy słupa e wględu na siłę roiągająą W prypadku tym wynaa się nośność śrub kotwiąyh e wględu na roiąganie. Efektywna długość T-stubu oŝliwe modele nisenia roiąganyh T-stubów pokaano shematynie na Rys. 5.. Długość efektywną T-stub pryjmuje się według worów (wymiary geometryne jak Rys. 4.1): Zewnętrny rąd śrub: o ehanimy kołowe: l = min[( π m);( π m + w),( π m + e)] o eff, p ehanimy niekołowe: l = min[ 0,5b ;(4m + 1,5e );( e + m + 0,65e );(0,5w + m + 0,65e )] eff, n p odel 1, długość efektywna T-Stubu: l = min( l : l ) odel, długość efektywna T-Stubu: x eff,1 x x l eff, = l eff, n eff,p x x eff, n x x Wewnętrny rąd śrub o ehanimy kołowe: l = π m eff, p o ehanimy niekołowe l = (4m 1,5 ) eff, n + e odel 1, długość efektywna T-Stubu: l = min( l : l ) eff,1 eff,p eff, n Strona 13

14 odel, długość efektywna T-Stubu: l eff, = l eff, n W prypadku predstawionym na Rys. 5. e), efektywną długość T-stubuwynaa się jak dla pierwsego modelu nisenie (Rys. 5. a)). F t F t δ m e m e F t δ a) n b) n F t F t e) δ ) d) Onaenia: a) Plastyny model nisenia (odel 1), b) CŜęśiowo plastyny model i erwanie trpieni śrubial (odel ), ) Zerwanie trpieni śrub (odel 3), d) Uplastynienie środnika (odel 4), e) Uplastynienie w pasah w prypadku odrywania się blahy podstawy od fundamentu. Rys. 5. oŝliwe modele nisenia roiąganego T-stubu Spejalny model nisenia astępująy odele 1 i jest moŝliwy wtedy, gdy następująe warunki dotyąe długośi trpienia śruby są spełnione: 8,8 A m > s Lb Lb = l t eff,1 p 3 Gdie odległość m pokaano na Rys. 5. a efektywna długość T-stubu l eff wynosi jak wyŝej. Nośność T-stubów na roiąganie W punkie tym predstawiono sposób określenia nośnośi T-stubów obiąŝonyh roiągająą siłą osiową. Nośność oblieniową rędu roiąganyh śrub kotwiąyh wynaa się jako najmniejsą wartość określoną dla modeli nisenia jak na Rys. 5. i onaa jako F t, anhor,. Nośność e wględu na uplastynienie: p t fy pl, = leff mpl, = leff. 4γ 0 Strona 14

15 Wartość ta moŝe się róŝnić dla modeli nienia onaonyh jako odel 1 ( l eff,1 ) i odel ( l eff, ). Nośność roiąganyh T-stubów obiąŝonyh siłą F t, określa się jako wartość najmniejsą - ode1 1: - odel : F F t,1, t,, 4 = m = pl,,1 pl,, + nf m + n t,anhor,, n = min(e;1,5m) - odele 1-: JeŜeli warunki wymagają pryjęia spejalnyh modeli nisenia, nośność dla modelu nisenia 1 i astępuje się pre: o : F t,1/, pl,,1 =. m - odel 3: Zerwanie trpienia śruby F t,3, = Ft,anhor, - odel 4: Dla wewnętrnego rędu śrub, nośność środnika słupa na roiąganie: f y,w F t,w, = beff,t,wt w γ 0 Nośność wsystkih rędów śrub kotwiąyh anjdująyh się po roiąganej stronie połąenia wynaa się według woru: F T, = F t, Sumowanie dotyy jeden lub dwa rędy rąd śrub po roiąganej stronie połąenia. Nośność e wględu na roiągająą siłę osiową Nośność połąenia symetrynego na roiąganie wynaa się według woru: N T, = F T, Wór ten jest waŝny, gdy nie występuje obiąŝenie w postai momentu ginająego. 5.5 Nośność e wględu na moment ginająy JeŜeli nie występuje obiąŝenie w postai siły osiowej, nośność połąeń symetrynyh e wględu na moment ginająy wynaa się jako wartość minimalną według woru: 0, = min ( F T, : F C, ), gdie ramię sił wewnętrnyh wynosi = T + C 5.6 Kombinaje siły osiowej i momentu ginająego W prypadku, gdy podstawa słupa jest obiąŝona kombinają siły osiowej i momentu ginająego ( Ed, N Ed ), sprawdenie nośnośi ogrania się do następująyh kroków: a) Rokład napręŝeń w prekroju poprenym tronu słupa dostara informaji na temat rodaju obiąŝenia diałająego na podstawę słupa. Powala to ustalić rokład obiąŝeń na podstawę według tab. 6.7 of EN Strona 15

16 b) Wielkość mimośrodu siły osiowej określa się dla danej kombinaji obiąŝeń ( Ed, Ed N Ed ) według woru e N = for the applied ombination is ( Ed, N Ed ). W aleŝnośi NEd od naku momentu ginająego i siły osiowej, wartość momośrodu moŝe być dodatnia albo ujemna. ) Nośność rędu śrub roiąganego T-stubu F T,, wynaa się godnie punktem 5.3 dokumentu. PoniewaŜ połąenie jest symetryne nośność oblieniowa na roiąganie jest taka sama dla obydwu stron podstawy słupa. (Oblień tyh nie wykonuje się, gdy ały prekrój jest śiskany). d) Nośność T-stubu imitująego śiskany pas tronu słupa F C, wynaa się godnie punktem 5. dokumentu. PoniewaŜ połąenie jest symetryne nośność oblieniowa na śiskanie jest taka sama dla obydwu stron podstawy słupa. (Oblień tyh nie wykonuje się, gdy ały prekrój jest roiągany). e) Wymiary geometryne podstawy słupa, a w sególnośi ramię sił wewnętrnyh wynaa się jak pokaano na Rys Z uwagi na symetrię połąenia: T,l = T,r = T i C,l = C,r = C. f) Sprawdenie y momenty, Ed i, są tyh samyh naków i y Ed. JeŜeli tak, nośność połąenia jest ahowana. Wory predstawione w Table 5.1 dotyą połąeń symetrynyh i ostały pryjęte na podstawie table 6.7 of EN Tab. 5.1 Nośność oblieniowa e wględu na moment ginająy ObiąŜenie Ramię sił wewnętrnyh Nośność e wględu na moment ginająy Roiąganie lewej strony Śiskanie prawej strony Roiąganie lewej strony Roiąganie prawej strony Śiskanie lewej strony Roiąganie prawej strony Śiskanie lewej strony Śiskanie prawej strony = T,l + C,r N Ed > 0 i e > T,l N Ed 0 i e - C,r FT, FC, = T + C Wartość mniejsa i / e + 1 / e + 1 = T,l + T,r N Ed > 0 i 0 < e < T,l N Ed > 0 i - T,r < e 0 FT, FT, = T + T Wartość mniejsa i / e + 1 / e 1 = C,l + T,r N Ed > 0 i e - T,r N Ed 0 i e > C,l FC, FT, = C + T Wartość mniejsa i / e + 1 / e 1 = C,l + C,r N Ed 0 i 0 < e < C,l N Ed 0 i - C,r < e 0 FC, FC, = C + C Wartość mniejsa i / e + 1 / e 1 C T T C T T C C Strona 16

17 Ed > 0 gdy diała godnie ruhem wskaówek egara, N Ed > 0 gdy roiągająa, e = N Ed Ed Wory podane wyŝej dotyą połąeń symetrynyh, wię: T,l = T,r = T i C,l = C,r = C JeŜeli nośność połąenia jest ahowana. Ed 5.7 Interakja siły osiowej i momentu ginająego Gdy podstawa słupa obiąŝona momentem ginająym i siłą osiową osiąga swoją nośność, to: Ed = N Ed = N e = Ed = NEd N Wykres pokaany na Rys. 5.3 wykonano dla połąenia symetrynego dwoma seregami śrub po kaŝdej stronie połąenia, pryjęto Ŝe odległośi od osi więksej bewładnośi prekroju tronu słupa do środka śiskanego T-stubu repreentująego pas i do środka strefy roiąganej ( C i T ) są równe. Gdy odległośi te nie są równe, wynaone pole będie się róŝnić nienanie od apreentowanego na wykresie. Opraowano róŝne typy wykresów predstawiająyh interakję siły osiowej i momentu ginająego. Powala tona sybkie sprawdenie kombinaji obiąŝeń diałająyh na podstawę słupa. Wsystkie dopusalne kombinaje obiąŝeń spełniająe warunki nośnośi najdują się we wnętru opraowanego wykresu. Strona 17

18 (1) : +N T. N Ed (3) : + 0, (4) : - 0, Ed (5) () : -N C, Onaenia: 1) Nośność e wględu na roiąganie osiowe ) Nośność e wględu na ujemną siłę 3) Nośność e wględu na dodatni moment ginająy 4) Nośność e wględu na ujemny moment ginająy 5) Dopusalne kombinaje momentu ginająego i siły osiowej Rys. 5.3 Podstawa słupa: Wykres interakji momentu ginająego i siły osiowej Tab. 5. Interakja nośnośi oblieniowyh N i ObiąŜenie Roiąganie lewej strony Ramię sił wewnętrnyh Nośność oblieniowa odpowiadająa N 0 N i e > T N 0 i e - C Śiskanie prawej strony Dominaja dodatniego momentu ginająego obiąŝeniem śiskająym lub roiągająym (Rys. 5.1) = T + C Deyduje nośność strefy śiskanej: = NC, + NT Deyduje nośność strefy roiąganej: = N T, N C Deyduje nośność strefy śiskanej: = NC, + NT Deyduje nośność strefy roiąganej: = NT, + N C Obie strony N > 0 i 0 < e < T N > 0 i - T < e 0 Strona 18

19 roiągane Dominaja roiągająego obiąŝenia osiowego momentem ginająym dodatnim lub ujemnym = T ( ) = NT, N ( ) = NT, N Śiskanie lewej strony Roiąganie prawej strony Dominaja ujemnego momentu ginająego obiąŝeniem śiskająym lub roiągająym Obie strony śiskane. Dominaja osiowej siły śiskająej momentem ginająym dodatnim lub ujemnym = C + T = C 0 N and e - T N 0 and e > C Deyduje nośność strefy śiskanej: = NC, NT Deyduje nośność strefy roiąganej: = NT, + N C Deyduje nośność strefy śiskanej: = NC, NT Deyduje nośność strefy roiąganej: = NT, + N N 0 i 0 < e < C N 0 i - C < e 0 ( ) = NC, N C ( ) = NC, N Ed > 0 gdy diała godnie ruhem wskaówek egara, N Ed > 0 gdy roiągająa, e = N Ed Ed Wory podane wyŝej dotyą połąeń symetrynyh, wię: T,l = T,r = T i C,l = C,r = C JeŜeli nośność połąenia jest ahowana. Ed Strona 19

20 Aneks A: Nośność oblieniowa śrub kotwiąyh Norma EN predstawia wytyne dotyąe akotwienia śrub kotwiąyh wykonanyh prętów Ŝebrowanyh. Nie predstawia natomiast wytynyh dotyąyh akotwień śrub wykonanyh prętów gładkih, które są ęsto stosowane. W tym dokumenie pryjęto, Ŝe wartośi oblieniowe nośnośi akotwienia śrub wykonanyh prętów gładkih wynaa się na podstawie nośnośi akotwień śrub wykonanyh prętów Ŝebrowanyh (według 8.4 of EN ), dielą je pre współynnik,5. PoniŜse wykresy predstawiają aleŝność pomiędy nośnośią akotwienia śrub kotwiąyh a długośią ih akotwienia w betonie. Pryjęto, Ŝe śruby są klasy 4.6 i ,0 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30, ,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Basi anhorage bond length (mm) Rys A.1 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 4.6, beton C0/5 Strona 0

21 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 150,0 140,0 130,0 10,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40, ,0 0,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Basi anhorage bond length (mm) Rys A. Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 4.6, beton C30/37 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 10,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 0,0 10,0 0, Długość akotwieniah (mm) Rys A.3 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 4.6, beton C40/50 Strona 1

22 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30, ,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Basi anhorage bond length (mm) Rys A.4 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 5.6, beton C0/5 150,0 140,0 130,0 10,0 110,0 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40, ,0 0,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Basi anhorage bond length (mm) Rys A.5 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 5.6, beton C40/50 Strona

23 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 10,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 0,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Rys A.6 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 5.6, beton C40/50 Strona 3

24 Protokół jakośi TYTYŁ ZASOBU Informaje uupełniająe: Projektowanie podstawy słupa Odniesienie(a) ORYGINAŁ DOKUENTU Name Company Date Stworony pre Ivor Ryan CTIC 06/0/006 Zawartość tehnina sprawdona pre Alain Bureau CTIC 06/0/006 Zawartość redakyjna sprawdona pre Tehnina awartość aaprobowana pre następująyh partnerów STALE: 1. UK G W Owens SCI 07/04/06. Frane A Bureau CTIC 07/04/06 3. Sweden B Uppfeldt SBI 07/04/06 4. Germany C üller RWTH 07/04/06 5. Spain J Chia Labein 07/04/06 Zasób atwierdony pre tehninego koordynatora G W Owens SCI 18/08/06 DOKUENT TŁUACZONY Tłumaenie wykonane pre: Pretłumaony asób atwierdony pre: A. Wojnar, PR A. Kołowski, PR Strona 4

25 Informaje ramowe Tytuł* Informaje uupełniająe: Projektowanie podstawy słupa Seria Opis* W tym dokumenie predstawiono asady dotyąe projektowania podstaw słupów utwierdonyh. Zasady te ograniają się do symetrynyh, nieustywnionyh podstaw słupów któryh tron wykonany jest profili dwuteowyh i obiąŝony siłą osiową, siłą popreną i momentem ginająym diałająym wględem osi więksej bewładnośi słupa. Predstawione asady mogą być w ogranionym akresie astosowane w prypadku określania nośnośi podstaw słupów, któryh tron wykonany jest innyh typów kstałtowników. Poiom dostępu* Ekspertya Praktyka Identyfikatory* Nawa pliku Format C:\Douments and Settings\awojnar\oje dokumenty\009\aes Steel\ \!_SN\043\.do irosoft Offie Word; 4 Pages; 1396kb; Kategoria* Tytuł asobu Informaje uupełniająe Punkt widenia InŜynier Predmiot* Obsar astosowania Budynki jednokondygnayjne Daty Data utworenia 10/04/006 Data ostatniej modyfikaji 10/04/006 Data sprawdenia 10/04/006 WaŜny od WaŜny do Jęyk(i)* Polski Kontakt Autor Ivor Ryan, CTIC Sprawdony pre Alain Bureau, CTIC Zatwierdony pre Redaktor Ostatnio modyfikowany pre Słowa kluowe* Zoba teŝ Omówienie Sególne instrukje Podstawa słupa Odniesienie do Euroodu Prykład(y) oblieniowy Komentar Dyskusja Inne Narodowa prydatność EU EN , EN 199 Strona 5

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram W opracowaniu wprowadzono pojęcie prostego typu szkieletu w budynkach wielokondygnacyjnych. W takich układach sztywność na przechył

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Długości efektywne i parametry obciąŝeń destabilizujących dla belek i wsporników - przypadki ogólne.

Informacje uzupełniające: Długości efektywne i parametry obciąŝeń destabilizujących dla belek i wsporników - przypadki ogólne. Informacje uzupełniające: Długości efektywne i parametry obciąŝeń destabilizujących dla belek i wsporników - przypadki ogólne Zaprezentowano wartości parametru długości efektywnej k i parametru destabilizacji

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie. Spis treści

Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie. Spis treści Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie poŝaru Dokument zawiera informacje na temat typowych zastosowań, korzyści i ograniczeń stosowania stropów zespolonych naraŝonych na działanie poŝaru.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru. Spis treści

Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru. Spis treści Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru Dokument zawiera informacje o typowych zastosowaniach, zaletach i ograniczeniach stosowania zespolonych belek i słupów wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek ELUZ w Croissy-Beaubourg, Francja

Studium przypadku: Budynek ELUZ w Croissy-Beaubourg, Francja Studium przypadku: Budynek ELUZ w Croissy-Beaubourg, Francja Hala przemysłowa z portalowymi ramami o bardzo duŝej rozpiętości, zlokalizowana na przedmieściach ParyŜa. Dla oszczędności ramy portalowe wykonano

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Lekkie konstrukcje stalowych dachów budynków mieszkalnych.

Plan rozwoju: Lekkie konstrukcje stalowych dachów budynków mieszkalnych. Plan rozwoju: Lekkie konstrukcje stalowych dachów budynków mieszkalnych. Wprowadzenie do stosowania lekkich ram stalowych jako podparcia dachów domów mieszkalnych o lekkiej konstrukcji stalowej. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: System "Slim Floor" w warunkach

Plan rozwoju: System Slim Floor w warunkach Plan rozwoju: System "Slim Floor" w warunkach poŝarowych Dokument przedstawia informacje o typowych zastosowaniach, korzyściach i ograniczeniach stosowania systemu stropów zespolonych "Slim Floor" w warunkach

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Opisano róŝne rodzaje płyt zespolonych stosowanych w budynkach, opisano korzyści ich stosowania oraz kluczowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW Projekt SKILLS PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów Nośność blachy podstawy Nośność śrub kotwiących Nośność podłoża betonowego

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek mieszkalny, SMART House, Rotterdam, Holandia

Studium przypadku: Budynek mieszkalny, SMART House, Rotterdam, Holandia Studium przypadku: Budynek mieszkalny, SMART House, Rotterdam, Holandia SMART House jest nazwą systemu budynków mieszkalnych wykorzystującym na belki i słupy przekroje rurowe, i lekki szkielet stalowy

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Konstrukcje pionowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Konstrukcje pionowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Konstrukcje pionowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Przedstawiono rodzaje słupów i elementy stęŝeń pionowych stosowanych w budynkach i podano informacje potrzebne do projektowania

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w budownictwie mieszkaniowym

Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w budownictwie mieszkaniowym Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w Opisuje praktyczne środki zapewniania zadowalających właściwości akustycznych budownictwa mieszkaniowego uŝywającego lekkiej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia. Zawartość

Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia. Zawartość Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia Ten dokument podaje informacje o istotnych zagadnieniach dotyczących uwzględniania tarczowej pracy napręŝonego poszycia. Podane są równieŝ główne

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek biurowy - 7 place d'iéna, ParyŜ

Studium przypadku: Budynek biurowy - 7 place d'iéna, ParyŜ Studium przypadku: Budynek biurowy - 7 place d'iéna, ParyŜ Wzniesienie budynku biurowego zlokalizowanego w centrum ParyŜa, które wymagało zachowania istniejącej fasady i stworzenia duŝych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek firmy Airforge, Pamiers, Francja

Studium przypadku: Budynek firmy Airforge, Pamiers, Francja Studium przypadku: Budynek firmy Airforge, Pamiers, Francja Typowy budynek dla przemysłu cięŝkiego, o wysokości 22 m i rozpiętościach do 23 m. Stalowa konstrukcja nośna stanowi podporę dla belek podsuwnicowych

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych Zalecenia dotyczące przyjmowania granicznych ugięć i przemieszczeń w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uzyskane efekty 2. 2. Zaprojektowana konstrukcja stalowa 2. 3. Zespół projektowy 3. Strona 1. Dom Villa Loiste, Kotka, Finlandia

Spis treści. 1. Uzyskane efekty 2. 2. Zaprojektowana konstrukcja stalowa 2. 3. Zespół projektowy 3. Strona 1. Dom Villa Loiste, Kotka, Finlandia Studium przypadku: Energooszczędny dom w Finlandiii Dom "Villa Loiste" została wybudowana na potrzeby corocznych targów mieszkaniowych w Finlandii. Jest to jednorodzinny dom, którego konstrukcja została

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Ściany w budynkach o lekkiej konstrukcji stalowej. Spis treści

Plan rozwoju: Ściany w budynkach o lekkiej konstrukcji stalowej. Spis treści Plan rozwoju: Ściany w budynkach o lekkiej konstrukcji stalowej Wprowadzenie do stosowania lekkich szkieletów stalowych na ściany nośne i nienośne ścianki działowe. Podano wskazówki do wstępnego wymiarowania.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Projektowanie wstępne lekkich konstrukcji stalowych. Spis treści

Plan rozwoju: Projektowanie wstępne lekkich konstrukcji stalowych. Spis treści Plan rozwoju: Projektowanie wstępne lekkich konstrukcji stalowych Przedstawia listę kluczowych decyzji projektowych w celu efektywnego projektowania budynków o lekkiej konstrukcji stalowej Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych SN034a-PL-EU. 1.

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych SN034a-PL-EU. 1. Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych W niniejszym dokumencie podano zalecenia odnośnie wyznaczania wartości granicznych ugięć i przemieszczeń

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Skończony budynek prezentujący przeźroczystą fasadę i lekkość jego konstrukcji. 1. Uzyskane efekty 2

Spis treści. Skończony budynek prezentujący przeźroczystą fasadę i lekkość jego konstrukcji. 1. Uzyskane efekty 2 Studium przypadku: WieŜa Nauki Kista, Sztokholm Wznosząca się na 158 metrów WieŜa Nauki Kista jest punktem charakterystycznym w krajobrazie szwedzkiej "Krzemowej Doliny" i najwyŝszym biurowcem w Szwecji.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Geotehnizne zagadnienia realizaji budowli drogowyh projekt, dr inż. Ireneusz Dyka Kierunek studiów: Budownitwo, studia I stopnia Rok IV, sem.vii 19 NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Według

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIA LUBELSA J. Banasek, J. Jonak PODSTAW ONSTRUCJI MASN WPROWADENIE DO PROJETOWANIA PREŁADNI ĘBATCH I DOBORU SPRĘGIEŁ MECHANICNCH Wydawnictwa Ucelniane 008 Opiniodawca: dr hab. inŝ. Stanisław rawiec

Bardziej szczegółowo

5.7. Przykład liczbowy

5.7. Przykład liczbowy 5.7. Prład licbow onać oblicenia nośności beli podsuwnicowej e sali S75 pręsłami o długościach l m swobodnie podparmi na słupach esaad obsługiwanej pre dwie suwnice naorowe o jednaowch paramerach usuowanej

Bardziej szczegółowo

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE Dokument Ref: SX01a-PL-EU Strona 1 z Dot. Eurocodu EN Wkonanł Mladen Lukic Data Jan 006 Sprawdził Alain Bureau Data Jan 006 Przkład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z Przkład ten podaje szczegół

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Lokalizacja i jej wpływ na budowę budynków wielokondygnacyjnych z ramami stalowymi

Plan rozwoju: Lokalizacja i jej wpływ na budowę budynków wielokondygnacyjnych z ramami stalowymi Plan rozwoju: Lokalizacja i jej wpływ na budowę budynków wielokondygnacyjnych Przedstawiono zarys głównych kategorii lokalizacji budynków i jej wpływu na proces projektowania i budowy budynków wielokondygnacyjnych.

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam

Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam Nowa siedziba główna banku ING jest rzucającym się w oczy budynkiem obok ruchliwej autostrady A10 w pobliŝu Amsterdamu, zaprojektowanym z uŝyciem innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2 05/06 Z1/. NLIZ LK ZNI 1 Z1/ NLIZ LK ZNI Z1/.1 Zadanie Udowodnić geometryczną niezmienność belki złożonej na rysunku Z1/.1 a następnie wyznaczyć reakcje podporowe oraz wykresy siły poprzecznej i momentu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Projektowanie koncepcyjne rozwiązań kratownic i słupów

Plan rozwoju: Projektowanie koncepcyjne rozwiązań kratownic i słupów Plan rozwoju: Projektowanie koncepcyjne rozwiązań kratownic i słupów Ten dokument prezentuje róŝne zastosowania kratownic, oraz przykłady projektowania koncepcyjnego kratownic i słupów dla budynków jednokondygnacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do centrum handlowego "Las Cañas", Viana, Hiszpania

Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do centrum handlowego Las Cañas, Viana, Hiszpania Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do centrum handlowego "Las Cañas", Viana, Hiszpania "Las Cañas" to centrum handlowe zlokalizowane w centrum miasta Viana, w Hiszpanii, na północy regionu

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Modele obliczeniowe styków elementów z przekrojów rurowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Modele obliczeniowe styków elementów z przekrojów rurowych. Spis treści Inormacje uzupełniające: Modele obliczeniowe styków elementów z przekrojów rurowych Dokument opisuje procedury do projektowania doczołowych styków śrubowych, z zastosowaniem śrub nie spręŝonych, elementów

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Bezpieczeństwo poŝarowe biurowca AOB, Luksemburg

Studium przypadku: Bezpieczeństwo poŝarowe biurowca AOB, Luksemburg Studium przypadku: Bezpieczeństwo poŝarowe biurowca AOB, Luksemburg WyróŜniający się 8-mio piętrowy budynek komercyjny w którym uŝycie metod aktywnego zabezpieczenia przed poŝarem wyeliminowało potrzebę

Bardziej szczegółowo

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO Użtkownik: Biuro Inżnierskie SPECBUD Autor: mg inż. Jan Kowalski Ttuł: Konstrukcje drewniane wg PN-EN Belka - 1 - Kalkulator Konstrukcji Drewnianch EN v.1.0 OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE - DREWNO 2013 SPECBUD

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyki geometryczne przekroju

2. Charakterystyki geometryczne przekroju . CHRKTERYSTYKI GEOMETRYCZNE PRZEKROJU 1.. Charakterystyki geometryczne przekroju.1 Podstawowe definicje Z przekrojem pręta związane są trzy wielkości fizyczne nazywane charakterystykami geometrycznymi

Bardziej szczegółowo

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści:

Ochrona_pporaz_ISiW J.P. Spis treści: Spis treści: 1. Napięcia normaliowane IEC...2 1.1 Podstawy prawne 2 1.2 Pojęcia podstawowe 2 2. Zasilanie odbiorców niepremysłowych...3 2.1 kłady sieciowe 4 3. Zasady bepiecnej obsługi urądeń elektrycnych...8

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Centrum handlowe CACTUS, Esch/Alzette, Luksemburg

Studium przypadku: Centrum handlowe CACTUS, Esch/Alzette, Luksemburg Studium przypadku: Centrum handlowe CACTUS, Esch/Alzette, Luksemburg Konstrukcja tego supermarketu, składająca się z elementów krzywoliniowych, oceniona została pod względem bezpieczeństwa poŝarowego metodą

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Mieszkania dla budownictwa socjalnego w Reims, Francja

Studium przypadku: Mieszkania dla budownictwa socjalnego w Reims, Francja Studium przypadku: Mieszkania dla budownictwa socjalnego w Reims, Francja Zespolona rama stalowa i Ŝelbetowe płyty stropowe, połączone z lekką stalową obudową i ściankami działowymi, zostały uŝyte, by

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa

Metody dokładne w zastosowaniu do rozwiązywania łańcuchów Markowa Metody dokładne w astosowaniu do rowiąywania łańcuchów Markowa Beata Bylina, Paweł Górny Zakład Informatyki, Instytut Matematyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 2-31

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU

PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU PROGRAM ZESP1 (12.91) Autor programu: Zbigniew Marek Michniowski Program do analizy wytrzymałościowej belek stalowych współpracujących z płytą żelbetową. PRZEZNACZENIE I OPIS PROGRAMU Program służy do

Bardziej szczegółowo

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach.

PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE. WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) ŚLIMAKOWE HIPERBOIDALNE. o zebach prostych. walcowe. o zębach. CZOŁOWE OWE PRZEKŁADNIE STOŻKOWE PRZEKŁADNIE ZĘBATE CZOŁOWE ŚRUBOWE WALCOWE (równoległe) STOŻKOWE (kątowe) HIPERBOIDALNE ŚLIMAKOWE o ebach prostych o ębach prostych walcowe walcowe o ębach śrubowych o

Bardziej szczegółowo

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka

Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka Autodesk Robot Structural Analysis Professional 009 Obliczenia poł czenia zamocowanego Belka - Belka EN 993--8:005 Proporcja 0,96 OGÓLNE Nr poł czenia: Nazwa poł czenia: Doczołowe W zeł konstrukcji: 30

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy

FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Zadanie ( pkt) Wykres funkji y = ax + bx+ przehodzi przez punkty: A = (, ), B= (, ), C = (,) a) Wyznaz współzynniki a, b, (6 pkt) b) Zapisz wzór funkji w postai kanoniznej

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami

Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkuszach kalkulacyjnych zadania z rozwiązaniami Tadeus Wojnakowski Zastosowanie funkcji inżynierskich w arkusach kalkulacyjnych adania rowiąaniami Funkcje inżynierskie występują we wsystkich arkusach kalkulacyjnych jak Excel w MS Office Windows cy Gnumeric

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne.

Strukturalne elementy symetrii. Krystalograficzne grupy przestrzenne. Uniwerstet Śląski Insttut Chemii Zakład Krstalografii Laboratorium Krstalografii Strukturalne element smetrii. Krstalograficne grup prestrenne. god. Cel ćwicenia: aponanie się diałaniem elementów smetrii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROS3D Z1.ALG Algorytmy analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego

ROS3D Z1.ALG Algorytmy analizy i przetwarzania obrazu stereoskopowego ROS3D Z1.ALG Algorytmy analiy i pretwarania obrau stereoskopowego 2015 FINN Sp. o.o. Wselkie prawa astreżone Historia mian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2014.06.24 1.0 Premysław Stoch Utworenie struktury

Bardziej szczegółowo

napór cieczy - wypadkowy ( hydrostatyczny )

napór cieczy - wypadkowy ( hydrostatyczny ) 5. apór hdrostatcn i równowaga ciał płwającch Płn najdując się w stanie równowagi oddiałwuje na ścian ogranicające ropatrwaną jego objętość i sił te nawane są naporami hdrostatcnmi. Omawiana problematka

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram. Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram

ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram. Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram ĆWICZENIE 3 Wykresy sił przekrojowych dla ram Zasady graficzne sporządzania wykresów sił przekrojowych dla ram Wykresy N i Q Wykres sił dodatnich może być narysowany zarówno po górnej jak i dolnej stronie

Bardziej szczegółowo

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv

Automatyczna kompensacja mocy biernej z systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv dr inż MARIAN HYLA Politechnika Śląska w Gliwicach Automatycna kompensacja mocy biernej systemem monitorowania kopalnianej sieci 6 kv W artykule predstawiono koncepcję, realiację ora efekty diałania centralnego

Bardziej szczegółowo

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych 3. Metod rowiąwania agadnień polowch 3.. Dokładne metod anali pola Dokładne metod anali pola powalają na uskanie dokładnego rowiąania równania róŝnickowego lub całkowego w dowolnm punkcie obsaru diałania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Budownictwa Katedra Konstrukcji Betonowych ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

# %&%# % ( ) % ! # +,./ %& #(&( ) & + 0 1 234+5615/ . / 01 34 5 6778 9% : 9% ). &+ 37 4 : ; &< 37 =

# %&%# % ( ) % ! # +,./ %& #(&( ) & + 0 1 234+5615/ . / 01 34 5 6778 9% : 9% ). &+ 37 4 : ; &< 37 = # %&%# % ( ) % +,./! # 0 1 234+5615/ %& #(&( ) & +. / 01 34 5 6778 9% : 9% ). &+ 37 4 : ; &< 37 = 5 6=47 9%. &> < 37?8= (&?Α Β 7 3 437 4 37?33 &6; Χ % Ε 8=6 688653 &) 5=8 88 7 %%% % Ε 73. 8565,94:13/ )9

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Typowy niski budynek biurowy w Luksemburgu

Studium przypadku: Typowy niski budynek biurowy w Luksemburgu Studium przypadku: Typowy niski budynek biurowy w Luksemburgu WaŜny pięciopiętrowy budynek komercyjny, wykorzystujący konstrukcję zespoloną, zaprojektowany z uŝyciem metod inŝynierii poŝarowej by uzyskać

Bardziej szczegółowo

9. Mimośrodowe działanie siły

9. Mimośrodowe działanie siły 9. MIMOŚRODOWE DZIŁIE SIŁY 1 9. 9. Mimośrodowe działanie siły 9.1 Podstawowe wiadomości Mimośrodowe działanie siły polega na jednoczesnym działaniu w przekroju pręta siły normalnej oraz dwóc momentów zginającyc.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie asad wędkowania na jeiorach WPN w 2014 roku. 1 Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie pryrody dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zadania po 4 punkty. 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) 22 B) 50 C) 52 D) 58 E) 80

Zadania po 4 punkty. 7. Na rysunku z prawej dana jest gwiazda pięcioramienna ABCDE. Kąt przy wierzchołku C ma miarę: A) 22 B) 50 C) 52 D) 58 E) 80 VI Piotrkowski Maraton Matematyczny 9-.06.0 Test jednokrotnego wyboru Czas na rozwiązanie: godz. 5 min. Do zdobycia: 80 punktów. Przed Tobą 0 zadań testowych. W kaŝdym zadaniu jest dokładnie jedna poprawna

Bardziej szczegółowo

Kompensatory gumowe KOMPENSATORY GUMOWE. tel.: +48 91-423 70 20 fax: +48 91-423 70 19. www.grim.pl e-mail: info@grim.pl

Kompensatory gumowe KOMPENSATORY GUMOWE. tel.: +48 91-423 70 20 fax: +48 91-423 70 19. www.grim.pl e-mail: info@grim.pl Kompensatory gumowe tel.: +48 91-423 70 20 fax: +48 91-423 70 19 - 2 - Kompensatory gumowe Spis treści Kompensator gumowy ERV R ROTRING... 3 Kompensator gumowy ERV ROTEX... 5 Kompensator gumowy ERV CR

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL

Konstrukcje typowe. Rusztowania ramowe typ PIONART model BAL Konstrukje typowe Rusztowania ramowe typ Konstrukje typowe Rusztowania ramowe typ Opraowanie to stanowi wyiąg z DTR PIONART jest złonkiem Polskiej Izy Gospodarzej Rusztowań Copyright y PIONART, Zarze

Bardziej szczegółowo

DryLin T System prowadnic liniowych

DryLin T System prowadnic liniowych DrLin T Sstem prowadnic liniowch Prowadnice liniowe DrLin T ostał opracowane do astosowań wiąanch automatką i transportem materiałów. Chodiło o stworenie wdajnej, beobsługowej prowadnic liniowej do astosowania

Bardziej szczegółowo

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober

POŁĄ ŁĄCZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z BETONOWYMI. Marian Bober POŁĄ ŁĄCZEI KOSTRUKCJI STLOWYCH Z BETOOWYMI Marian Bober Klasyfikacja połączeń Połą łączenia mechaniczne Kotwa o stopniu rozprężenia regulowanym momentem dokręcającym. Rozprężenie uzyskiwane jest przez

Bardziej szczegółowo

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE

HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE ELEKTRYKA 213 Zesyt 1 (225) Rok LIX Marcin FICE Politechnika Śląska w Gliwicach HAMOWANIE REKUPERACYJNE W MIEJSKIM POJEŹDZIE HYBRYDOWYM Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE Strescenie. W artykule predstawiono wyniki

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do Terminalu 2F, lotnisko Charles de Gaulle, ParyŜ SP017a-PL-EU

Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do Terminalu 2F, lotnisko Charles de Gaulle, ParyŜ SP017a-PL-EU Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do Terminalu 2F, lotnisko Charles de Gaulle, ParyŜ Drogi dojścia i półwyspy pasaŝerskie wykonano wykorzystując stalowe konstrukcje rurowe. Przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

1. Uzyskane efekty. 111 000 m 2 wystawienniczej w 6 halach: Hala Arena : 30 000 m 2 Hala średnia: 21 000 m 2 Hale małe (4): 4 x 15 000 m 2

1. Uzyskane efekty. 111 000 m 2 wystawienniczej w 6 halach: Hala Arena : 30 000 m 2 Hala średnia: 21 000 m 2 Hale małe (4): 4 x 15 000 m 2 Studium przypadku: Centrum wystawiennicze w Bilbao, Hiszpania BEC jest nowym centrum wystawienniczym w Bilbao, Hiszpania. Centrum wystawiennicze ma powierzchnię 117 000 metrów kwadratowych, w 6 halach.

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Odkształcalność podłoża gruntowego Compressibility & settlement. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Odkształcalność podłoża gruntowego Compressibility & settlement. Marek Cała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Odkstałalność podłoża gruntowego opressibility & settleent Odkstałalność ośrodków iągłyh i rodrobnionyh Każdy ośrodek odkstała się po ianie układu i wartośi diałająyh nań sił. Ośrodki o budowie iągłej

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: InŜynieria przeciwpoŝarowa zastosowana do hali Airbusa, Tuluza, Francja

Studium przypadku: InŜynieria przeciwpoŝarowa zastosowana do hali Airbusa, Tuluza, Francja Studium przypadku: InŜynieria przeciwpoŝarowa zastosowana do hali Airbusa, Tuluza, Francja Wybudowano fabrykę przeznaczoną do montaŝu największego samolotu świata, Airbusa A380. Fabryka składa się z siedmiu

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo