1. Wprowadzenie Oznaczenia Model obliczeniowy i granice stosowania... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie... 2. 2. Oznaczenia... 4. 3. Model obliczeniowy i granice stosowania... 5"

Transkrypt

1 Informaje uupełniająe: Projektowanie podstawy słupa utwierdonego W tym dokumenie predstawiono asady dotyąe projektowania podstaw słupów utwierdonyh. Zasady te ograniają się do symetrynyh, nieustywnionyh podstaw słupów któryh tron wykonany jest profili dwuteowyh i obiąŝony siłą osiową, siłą popreną i momentem ginająym diałająym wględem osi więksej bewładnośi słupa. Predstawione asady mogą być w ogranionym akresie astosowane w prypadku określania nośnośi podstaw słupów, któryh tron wykonany jest innyh typów kstałtowników. Spis treśi 1. Wprowadenie.... Onaenia odel oblieniowy i granie stosowania Sytuaja projektowa 1: Wymiarowanie blahy ołowej podstawy słupa obiąŝonej siłą osiową i momentem ginająym Sytuaja projektowa : Określenie nośnośi oblieniowej blahy ołowej podstawy słupa... 1 Strona 1

2 1. Wprowadenie Ten dokument NCCI predstawia asady projektowania stywnyh podstaw słupów, któryh tron wykonany jest profili dwuteowyh i obiąŝony siłą osiową, popreną i momentem ginająym. Prostokątna blaha podstawy jest pryspawana do tronu słupa i ustawiona w taki sposób, aby jej środek ięŝkośi pokryał się e środkiem ięŝkośi prekroju poprenego tronu słupa Rys Śruby kotwiąe romiesone są symetrynie po obydwu stronah blahy. Blaha podstawy opiera się symetrynie (lub nie) na fundamenie betonowym. W praktye spotyka się dwie sytuaje projektowe: 1. Znane są rodaj kstałtownika tronu słupa i diałająe na nie go obiąŝenie. Określa się wymiary blahy ołowej podstawy i rodaj śrub kotwiąyh.. Znane są wymiary blahy ołowej podstawy, rodaj kstałtownika tronu słupa i wymiary fundamentu, sprawda się ih nośność pod wpływem diałania róŝnyh kombinaji obiąŝenia w postai siły osiowej, poprenej i momentu ginająego. Proedury oblieniowe dotyąe powyŝsyh sytuaji predstawiono odpowiednio w Rodiałah 4 i 5. Nośność połąenia e wględu na siłę popreną określa się według SN037 i jeŝeli nośność e wględu na presunięie poiome blahy (siły taria) nie jest ahowana, według SN043. Siły śinająe nie są uwaŝane a mająe wpływ na nośność podstawy. Stywność połąenia wynaa się godnie SN045. Strona

3 d f b p b f h p h f Onaenia : 1. Dwuteowy tron słupa. Blaha ołowa podstawy słupa 3. Podlewka betonowa 4. Fundament betonowy 5. Śruby kotwiąe Rys. 1.1 Typowe utwierdone połąenie podstawy słupa Strona 3

4 . Onaenia Tab..1 Onaenia Definition Definition b eff Serokość efektywna śiskanego T-stubu. A s Prekrój popteny trpienia śruby kotwiąej. e N Serokość dodatkowa śiskanego T-stubu (mierona od krawędi słupa) imośród obiąŝenia wyraŝony pre wspołynnik Ed/N Ed F t, F t,bond, Wytrymałość śrub kotwiąyh na roiąganie Wytrymałość śruby na pryepność b f, h f, d f Serokość, długość i wysokość fundamentu. F t,anhor, Nośność oblieniowa śrub kotwiąyh na roiąganie = min(f t,: F t,bond,) f yb Grania plastynośi stali śrub kotwiąyh. F T,l, Nośność oblieniowa na roiąganie rędu śrub w T-stubah najdująyh się po lewej stronie. f yp Grania plastynośi stali blahy ołowej połąenia. F T,r, Nośność oblieniowa na roiąganie rędu śrub w T-stubah najdująyh się po prawej stronie. f jd Wytrymałość na doisk do podlewki. F C,l, Nośność oblieniowa na śiskanie T-stubów najdująyh się po lewej stronie. f d Wytrymałość oblieniowa betonu na śiskanie, według EN F C,r, Nośność oblieniowa na śiskanie T-stubów najdująyh się po prawej stronie. b f, t f, t w, h Serokość i grubość pasa, grubość środnika wysokość prekroju tronu słupa. L B Długość śrub kotwiąyh poddanyh roiąganiu. b p, h p, t p Serokość, długość i grubość blahy podstawy. Ed j,ed oment ginająy w tronie słupa (wartość dodatnia gdy diała godnie ruhem wskaówek egara), współdiałająy siłą osiową N Ed. b eff, l eff Serokość efektywna roiąganego T-stubu. j, Nośność oblieniowa e wględu na ginanie m, n, e Wymiary geometryne roiąganego T- stubu. N Ed N j,ed Siła osiowa w tronie słupa (wartość dodatnia gdy roiągająa) współdiałająa momentem ginająym Ed. γ 0 Cęśiowy współynnik bepieeństwa. N j, Nośność oblieniowa e wględu na siłę osiową T,r T,l C,l C,r ramię sił wewnętrnyh (odległość siły lewej strony do siły prawej strony) Odległość pomiędy śrubami kotwiąymi najdująymi się po prawej stronie i osią tronu słupa. Odległość pomiędy śrubami kotwiąymi najdująymi się po lewej stronie i osią tronu słupa. Odległość pomiędy środkiem T-stuba najdująego się po lewej stronie i osią tronu słupa. Odległość pomiędy środkiem T-stuba najdująego się po prawej stronie i osią tronu słupa. Strona 4

5 3. odel oblieniowy i granie stosowania 3.1 odel oblieniowy odel oblieniowy podstawy słupa blahą ołową, obiąŝoną siłą osiową i momentem ginająym diałająym wględem osi więksej bewładnośi prekroju tronu słupa, predstawiono w 6..8 of EN Typowe rokłady obiąŝenia diałająego na podstawę słupa predstawione na Rys. 3.1 a), b) i ) predstawiają się następująo: Dominująe diałanie osiowej siły śiskająej połąone diałaniem momentu ginająego - moment ginająy diałająy godnie ruhem wskaówek egara - moment ginająy diałająy preiwnie do ruhu wskaówek egara. Roiąganie po lewej stronie i śiskanie po prawej stronie blahy ołowej, na skutek dominaji momentu ginająego diałająego godnie ruhem wskaówek egara. ObiąŜenie w postai siły osiowej: - siła osiowa śiskająa - siła osiowa roiągająa (unosenie). Śiskanie po lewej stronie i roiąganie po prawej stronie blahy ołowej, na skutek dominaji momentu ginająego diałająego preiwnie do ruhu wskaówek egara. ObiąŜenie w postai siły osiowej: - siła osiowa śiskająa - siła osiowa roiągająa. W formułah oblieniowyh predstawionyh w Table 6.7 of EN w prypadku niesymetrynyh podstaw słupów obiąŝonyh siłą osiową i momentem ginająym, roróŝniono dwa ostatnie prypadki wprowadają róŝne onaenia parametrów i konwenję nakowania. Dodatkowy prypadek obiąŝeniowy w którym podstawa słupa obiąŝona jest siłą roiągająą, na skutek dominaji osiowej siły roiągająe (Rys. 3.1 d)), uupełnia teoretynie moŝliwe kombinaje obiąŝeń. Jakkolwiek prypadek ten nie jest ęsto spotykany w typowyh konstrukjah budowlanyh. Pryjęto model mehaniny uprosony, w którym występuje roiąganie w seregu śrub kotwiąyh i śiskane pod powierhnią doisku, skonentrowaną pod pasem słupa. Nośność oblieniowa najbardiej wytęŝonego składnika połąenia (śiskanego lub roiąganego T- stubu) deyduje o nośnośi oblieniowej podstawy uwagi na jej obiąŝenie momentem ginająym i siłą osiową. Wory predstawione w Tab. 6.7 EN wyprowadono na podstawie warunków równowagi pomiędy kombinają obiąŝeń ewnętrnyh i odpowiadająymi jej siłami wewnętrnymi w podstawie słupa. Obejmują one predstawione powyŝej tery kombinaje diałająego obiąŝenia w postai siły osiowej i momentu ginająego, Rys Strona 5

6 N N a) b) N N ) d) Onaenia : a) Śiskanie pod ałą podstawą słupa b) Śiskanie po prawej stronie podstawy, roiąganie po lewej ) Śiskanie po lewej stronie podstawy, roiąganie po prawej d) Roiągana podstawa słupa Rys. 3.1 Kmbinaje obiąŝeń i rokład sił wewnętrnyh 3. Nośność na doisk Nośność śiskanej ęśi połąenia jest apewniona, gdy wartość napręŝeń pod blahą ołową podstawy słupa nie prekraa nośnośi podlewki na doisk i nośnośi blahy ołowej podstawy e wględu na ginanie. W modelu oblieniowym pryjęto, Ŝe nośność e wględu na doisk wynaa się dla śiskanyh T-stubów, w aleŝnośi od wielkośi strefy doisku, odpowiednio do występująego prypadku obiąŝenia, Rys Wartość napręŝeń doisku pryjmuje się jednakową na ałej powierhni T-stubu, Rys. 3.. Pomija się tu nośność pod środnikiem słupa. Sposób wynaania nośnośi oblieniowej śiskanego T-stubu predstawiono w SN037. Strona 6

7 3.3 Nośność śrub kotwiąyh na roiąganie odel oblieniowy seregów śrub kotwiąyh podlegająyh roiąganiu jest podobny do modelu śrub roiąganyh w blase ołowej połąenia doołowego obiąŝonego momentem ginająym. Biorą to pod uwagę siły roiągająe w śrubah kotwiąyh nie powinny być więkse niŝ: Nośność oblieniowa roiąganego T-stubu. Uwględnia się tutaj try modele nisenia T-stubu, predstawione w Tab. 6. EN oŝna teŝ stosować model łąąy model 1 i (Tab. 6. EN ). Ten model nisenia występuje wtedy, gdy w połąeniu nie pojawia się efekt dźwigni, e wględu na brak kontaktu blahy i betonu wskutek wydłuŝania się śrub. Nośność oblieniowa na roiąganie środnika słupa, w prypadku gdy ropatruje się rędy śrub kotwiąyh najdująe się pomiędy pasami tronu słupa. Sposób oblień (projektowania) jest identyny jak w prypadku połąenia doołowego, biorą pod uwagę równieŝ fakt, Ŝe nośnośći śrub kotwiąyh aleŝy równieŝ od ih długośi akotwienia w fundamenie. W uprosonym modelu mehaninym, nośność na roiąganie jest określana tylko dla jednego seregu śrub kotwiąyh. W elu ułatwienia oblień, w prypadku seregów śrub kotwiąyh najdująyh się po obydwu stronah środnika tronu słupa, alea się pryjęie ekwiwalentnego, pojedynego rędu śrub o wytrymałośi na roiąganie równej wytrymałośi astępowanyh rędów śrub. Nie alea się uwględniać nośnośi więksej liby seregów śrub pry określaniu nośnośi podstawy słupa obiąŝonej siłą osiową i momentem ginająym. 3.4 Zakres stosowania Predstawione asady oblień ograniają się do nieuŝebrowanyh podstaw słupów, predstawionyh na Rys Trony tyh słupów obiąŝone są siłą osiową i momentem ginająym diałająym wględem osi więksej bewładnośi prekroju tronu słupa. Pryjęto Ŝe stosuje się dwie śruby kotwiąe w pojedynym seregu. EN nie podaje asad obliania podstaw na pryepność. Nie jest aleane stosowanie regół jak dla prętów Ŝebrowanyh w stosunku do prętów akotwień. Nie ma teŝ reguł dotyąyh obliania prętów płytkami kotwiąymi. Będą one podane w ałąnikah krajowyh. W niniejsym NCCI oblieniową długość akotwienia śruby kotwiąej, pryjęto jak dla pręta uŝebrowanego, podieloną pre współynnik wynosąy,5. Jest to godne asadami obowiąująymi w niektóryh krajah i pierwsymi wersjami normy Euroode. Zgodnie EN (5) granię plastynośi stali której wykonano śruby kotwiąe (fajkowe) naleŝy pryjmoać nie więksą niŝ 300 N/mm². Strona 7

8 1 N Ed Ed 3 l a F T,l F C,r T,l C,r 4 t f t f b eff, b eff, 6 3 T,l C,r T,l 3 C,r Onaenia: 1 Siła osiowa i moment ginająy obiąŝająe podstawę słupa (wartość dodatnią obiąŝenia pryjęto według EN , siła roiągająa jest dodatnia, moment ginająy diałająy godnie ruhem wskaówek egara jest dodatni) Lewa strona połąenia roiąganą śrubą kotwiąą: siła roiągająa jest prenosona pre T-stub składająy się blahy ołowej podstawy słupa i śrub kotwiąyh. 3 Prawa strona połąenia obiąŝona siłami śiskająymi: śiskany T-stub połąenia sprawdany jest na siły doisku powstałe na skutek diałania siły osiowej i momentu ginająego. 4 Ramię sił wewnętrnyh, odległość pomiędy siłą roiągająą w śrubah kotwiąyh i wypadkową napręŝeń doisku pod blahą ołową podstawy słupa. 5 Śruby kotwiąe. 6 Pole powierhni śiskanego T-stubu. Rys. 3. Siły śiskająe i roiągająe powstałe na skutek diałania siły osiowej i momentu ginająego na podstawę słupa. 4. Sytuaja projektowa 1: Wymiarowanie blahy ołowej podstawy słupa obiąŝonej siłą osiową i momentem ginająym 4.1 Wybór typu blahy ołowej Z uwagi na wygodę romiesenia śrub kotwiąyh po obydwu stronah tronu słupa, alea się stosowanie blah ołowyh duŝym wysięgiem. Blaha ta powala równieŝ na więksenie ramienia sił wewnętrnyh w połąeniu, o powoduje redukję sił roiągająyh w śrubah kotwiąyh. Strona 8

9 PoniŜej apreentowano sposób wymiarowania symetrynej podstawy słupa. Zastosowano w niej blahę ołową duŝym wysięgiem, o pokaano na Rys Śruby kotwiąe romiesono w sposób następująy: pojedyny rąd śrub na wystająej ęśi blahy, dwa rędy śrub prypadająe na pas (po jednym kaŝdej strony pasa). W kaŝdym rędie najdują się dwie śruby kotwiąe, romiesone symetrynie wględem osi więksej bewładnośi prekroju tronu słupa. h 1 w b p m x e x 3 t f 1 e m m 3 e m b p m m x e x 3 e m m e Onaenia: 1. Pas słupa. Środnik słupa 3. Blaha ołowa podstawy słupa Rys. 4.1 Wymiary geometryne roiąganego T-stubu 4. Wybór materiału Pred ropoęiem oblień naleŝy pryjąć klasę betonu, kategorię wytrymałośiową stali której wykonana jest blaha ołowa klasę śrub kotwiąyh. W prypadku typowyh konstrukji awyaj pryjmuje się śruby klasy 4.6 lub radiej 8.8. Kategoria wytrymałośiowa stali blahy ołowej nie musi być taka sama jak tronu słupa. 4.3 PrybliŜone wynaenie maksymalnyh wartośi sił śiskająyh i roiągająyh diałająyh na fundament Biorą pod uwagę wsystkie kombinaje siły osiowej i momentu ginająego (N Ed, Ed ) obiąŝająe podstawę słupa, maksymalne wartośi sił sćiskająej i roiągająej, obiąŝająe fundament wynaa się według worów: Ed - max(f C,Ed ) maksymalna wartość siły śiskająej F C,Ed = h t f N Ed Strona 9

10 Ed N - max(f T,Ed ) maksymalna wartość siły roiągająej F T,Ed = + h t Uwaga: siła osiowa ma wartość dodatnią, jeŝeli jest roiągająa, ujemną jeŝeli jest śiskająa; pryjęto onaenia N Ed, Ed, N, i odpowiednio jako N j,ed, j,ed, N j, i j,. 4.4 Wymiarowanie blahy ołowej e wględu na maksymalną śiskająą siłę osiową W elu określenia nośnośi blahy ołowej podstawy słupa obiąŝonej osiową siłą śiskająą naleŝy stosować proedurę predstawioną w Rodiale 4 SN037. ObiąŜenie śiskająe pryjmuje się według woru: N j,ed = max(f C, Ed.) Pryjęto blahę typu duŝym wysięgiem. Jako wynik oblień otrymano wymiary blahy ołowej serokość i wysokość (b p, h p ) i grubość (t p ). 4.5 Określenie grubośi blahy ołowej i średniy śrub kotwiąyh e wględu na obiąŝenie podstawy słupa osiową siłą roiągająą Nośność śrub kotwiąyh Nośność śrub kotwiąyh i nośność ęśi roiąganej podstawy słupa Uwględniają róŝne modele nisenia roiąganego T-stubu, nośność oblieniową śrub kotwiąyh naleŝy pryjmować jako wartość monimalną : Nośność oblieniowa akotwienia: 1 o Średnia śruby φ 3 mm: Ft, bond, = ( πφlb fbd ),,5 (13 φ) /100 o Średnia śruby φ > 3 mm: Ft, bond, = ( πφ lb fbd ).,5 Gdie l b jest podstawową długośią akotwienia trpienia śruby i f bd jest oblieniową pryepnośią pręta do betonu w strefie akotwienia godnie ( 8.4.() of EN ). - Uwaga: EN speyfikuje wytrymałość oblieniową pręta do betonu w strefie akotwienia tylko dla prętów uŝebrowanyh. W niniejsym NCCI pryjęto, Ŝe wartość oblieniowej pryepnośi pręta do betonu w strefie akotwienia dla pręta gładkiego, jako wartość 8.4 of EN podieloną pre współynnik,5. - nośność oblieniowa na roiąganie prekroju śruby kotwiąej, f Ed 0,9 f F t, = γ Aneks A dołąony do niniejsego NCCI awiera wartośi nośnośi oblieniowej akotwienia śrub kotwiąyh róŝnyh średni (śruby klasy 4.6), jako funkję długośi akotwienia trpienia śruby w fundamenie. ub A s b,tration Strona 10

11 Redukję długośi akotwienia trpienia śruby w fundamenie stosuje się, gdy trpień śruby jest akrywiony (śruby fajkowe). PoniewaŜ ekwiwalentna długość akotwienia nie jest podana w EN , koniene jest aadoptowanie asad podanyh w istniejąyh normah krajowyh. Ostateny wybór rodaju śrub kotwiąyh i segółów akotwienia aleŝy od wysokośi fundamentu. Nośność oblieniową pojedynej śruby kotwiąej wynaa się według woru: F = min t, anhor, Romiar śruby kotwiąej [ F ; F ] t,bond, t, Aby uniknąć treiego modelu nisenia połąenie (erwanie trpieni śrub), nośność śrub kotwiąyh musi spełniać następująy warunek: F t,anhor, max(f T,Ed ) W pierwsym prybliŝeniu, pryjmuje się, Ŝe śruby kotwiąe osiągają pełną nośność na 0,9 fub As roiąganie: F t,anhor, =. Wymagane pole powierhni trpieni śrub wynosi: γ γ A s FT,Ed ( ) 1,8 f ub i na tej podstawie wynaa się libę i średnię śrub. Dwa rędy śrub kotwiąyh W prypadku gdy stosuje się dwa rędy śrub kotwiąyh, pole powierhni trpieni śrub wynaa się według woru: γ A s FT,Ed ( ) 3,6 f ub Końowe sprawdenie nośnośi śrub kotwiąyh wykonuje się, gdy ostanie pryjęta długość akotwienia trpieni śrub i segóły konstrukyjne połąenia. Doświadenia i praktyka inŝynierska wiąana projektowaniem fundamentów powalają projektantowi na wybór odpowiedniego typu śrub kotwiąyh. JeŜeli dla danej średniy i klasy śruby kotwiąej nie moŝe być apewniona odpowiednia długość akotwienia trpienia śruby, koniene jest pryjęie mniejsej nośnośi śruby, niŝ nośnoś wynikająa pola powierhni jej trpienia Nośność oblieniowa roiąganego T-stubu dwoma rędami śrub kotwiąyh Grubość blahy ołowej Grubość blahy olowej t p wynaona na podstawie wymiarowania śiskanej ęśi podstawy słupa, moŝe być niewystarająa. Baują na 1 modelu nisenia (uplastynienie blahy ołowej), grubość blahy ołowej wynaa się według worów (Rys. 4.1): Strona 11

12 Jeden rąd śrub kotwiąyh: t p F γ T,Ed 0 fypπ Dwa rędy śrub kotwiąyh: t p F γ T,Ed 0 fyp4π 4.6 Sprawdenie nosnośi podstawy słupa Sprawdenie nośnośi oblieniowej podstawy słupa preprowada się godnie asadami predstawionymi w Rodiale 5. W raie konienośi naleŝy preprowadić niebędne modyfikaje polegająe na korekie wymiarów blahy ołowej podstawy lub śrub kotwiąyh. 5. Sytuaja projektowa : Określenie nośnośi oblieniowej blahy ołowej 5.1 Typ połąenia Pryjęto połąenie symetryne jednym lub dwoma rędami śrub kotwiąyh (dwie śruby w rędie) po kaŝdej e stron połąenia (patr Rys. 5.1). Uwaga: W prypadku połąenia symetrynego, odległośi T,l = T,r = T i C,l = C,r = C. t f t f b eff, b eff, T,l C,r T,l C,r Rys. 5.1 Strefa śiskana i śruby kotwiąe w podstawie słupa. 5. Sprawdenie nośnośi śrub kotwiąyh Nośność oblieniowa śruby kotwiąej, F t,anhor,, wynaona godnie wynosi: F = min t, anhor, [ F ; F ] t,bond, t, Strona 1

13 5.3 Wynaenie nośnośi e wględu na osiową siłę śiskająą Nośność podstawy słupa e wględu na śiskająą siłę osiową wynaa się godnie Rodiałem 5? SN037, pod warunkiem, Ŝe podstawa słupa nie jest obiąŝona momentem ginająym. Oblienia te dostarają pierwsyh wskaówek dotyąyh kombinaji obiąŝeń w postai momentu ginająego i siłu osiowej diałająyh na połąenie. NaleŜy anayć, Ŝe jeŝeli ęść osiowego obiąŝenia śiskająego jest prenosona pre T-stub repreentująy środnik słupa, wynaona nośność jest więksa niŝ suma nośnośi wynaonyh pry więiu pod uwagę śiskane T-stuby repreentująe pasy tronu słupa. W EN predstawiono uprosony model (biorąy pod uwagę tylko nośność T-stubów repreętująyh pasy tronu słupa) słuŝąy do wynaania nośnośi podstawy słupa bbiąŝonej osiową siłą śiskająą. Nośność kaŝdego e śiskanyh T-stubów onaono jako FC,. Nośność podstawy słupa wynaa się na podstawie nośnośi T-stubów, jako: N C, = -( F C, ), - wartość ujemna, jeŝeli siła jest śiskająa. 5.4 Określenie nośnośi podstawy słupa e wględu na siłę roiągająą W prypadku tym wynaa się nośność śrub kotwiąyh e wględu na roiąganie. Efektywna długość T-stubu oŝliwe modele nisenia roiąganyh T-stubów pokaano shematynie na Rys. 5.. Długość efektywną T-stub pryjmuje się według worów (wymiary geometryne jak Rys. 4.1): Zewnętrny rąd śrub: o ehanimy kołowe: l = min[( π m);( π m + w),( π m + e)] o eff, p ehanimy niekołowe: l = min[ 0,5b ;(4m + 1,5e );( e + m + 0,65e );(0,5w + m + 0,65e )] eff, n p odel 1, długość efektywna T-Stubu: l = min( l : l ) odel, długość efektywna T-Stubu: x eff,1 x x l eff, = l eff, n eff,p x x eff, n x x Wewnętrny rąd śrub o ehanimy kołowe: l = π m eff, p o ehanimy niekołowe l = (4m 1,5 ) eff, n + e odel 1, długość efektywna T-Stubu: l = min( l : l ) eff,1 eff,p eff, n Strona 13

14 odel, długość efektywna T-Stubu: l eff, = l eff, n W prypadku predstawionym na Rys. 5. e), efektywną długość T-stubuwynaa się jak dla pierwsego modelu nisenie (Rys. 5. a)). F t F t δ m e m e F t δ a) n b) n F t F t e) δ ) d) Onaenia: a) Plastyny model nisenia (odel 1), b) CŜęśiowo plastyny model i erwanie trpieni śrubial (odel ), ) Zerwanie trpieni śrub (odel 3), d) Uplastynienie środnika (odel 4), e) Uplastynienie w pasah w prypadku odrywania się blahy podstawy od fundamentu. Rys. 5. oŝliwe modele nisenia roiąganego T-stubu Spejalny model nisenia astępująy odele 1 i jest moŝliwy wtedy, gdy następująe warunki dotyąe długośi trpienia śruby są spełnione: 8,8 A m > s Lb Lb = l t eff,1 p 3 Gdie odległość m pokaano na Rys. 5. a efektywna długość T-stubu l eff wynosi jak wyŝej. Nośność T-stubów na roiąganie W punkie tym predstawiono sposób określenia nośnośi T-stubów obiąŝonyh roiągająą siłą osiową. Nośność oblieniową rędu roiąganyh śrub kotwiąyh wynaa się jako najmniejsą wartość określoną dla modeli nisenia jak na Rys. 5. i onaa jako F t, anhor,. Nośność e wględu na uplastynienie: p t fy pl, = leff mpl, = leff. 4γ 0 Strona 14

15 Wartość ta moŝe się róŝnić dla modeli nienia onaonyh jako odel 1 ( l eff,1 ) i odel ( l eff, ). Nośność roiąganyh T-stubów obiąŝonyh siłą F t, określa się jako wartość najmniejsą - ode1 1: - odel : F F t,1, t,, 4 = m = pl,,1 pl,, + nf m + n t,anhor,, n = min(e;1,5m) - odele 1-: JeŜeli warunki wymagają pryjęia spejalnyh modeli nisenia, nośność dla modelu nisenia 1 i astępuje się pre: o : F t,1/, pl,,1 =. m - odel 3: Zerwanie trpienia śruby F t,3, = Ft,anhor, - odel 4: Dla wewnętrnego rędu śrub, nośność środnika słupa na roiąganie: f y,w F t,w, = beff,t,wt w γ 0 Nośność wsystkih rędów śrub kotwiąyh anjdująyh się po roiąganej stronie połąenia wynaa się według woru: F T, = F t, Sumowanie dotyy jeden lub dwa rędy rąd śrub po roiąganej stronie połąenia. Nośność e wględu na roiągająą siłę osiową Nośność połąenia symetrynego na roiąganie wynaa się według woru: N T, = F T, Wór ten jest waŝny, gdy nie występuje obiąŝenie w postai momentu ginająego. 5.5 Nośność e wględu na moment ginająy JeŜeli nie występuje obiąŝenie w postai siły osiowej, nośność połąeń symetrynyh e wględu na moment ginająy wynaa się jako wartość minimalną według woru: 0, = min ( F T, : F C, ), gdie ramię sił wewnętrnyh wynosi = T + C 5.6 Kombinaje siły osiowej i momentu ginająego W prypadku, gdy podstawa słupa jest obiąŝona kombinają siły osiowej i momentu ginająego ( Ed, N Ed ), sprawdenie nośnośi ogrania się do następująyh kroków: a) Rokład napręŝeń w prekroju poprenym tronu słupa dostara informaji na temat rodaju obiąŝenia diałająego na podstawę słupa. Powala to ustalić rokład obiąŝeń na podstawę według tab. 6.7 of EN Strona 15

16 b) Wielkość mimośrodu siły osiowej określa się dla danej kombinaji obiąŝeń ( Ed, Ed N Ed ) według woru e N = for the applied ombination is ( Ed, N Ed ). W aleŝnośi NEd od naku momentu ginająego i siły osiowej, wartość momośrodu moŝe być dodatnia albo ujemna. ) Nośność rędu śrub roiąganego T-stubu F T,, wynaa się godnie punktem 5.3 dokumentu. PoniewaŜ połąenie jest symetryne nośność oblieniowa na roiąganie jest taka sama dla obydwu stron podstawy słupa. (Oblień tyh nie wykonuje się, gdy ały prekrój jest śiskany). d) Nośność T-stubu imitująego śiskany pas tronu słupa F C, wynaa się godnie punktem 5. dokumentu. PoniewaŜ połąenie jest symetryne nośność oblieniowa na śiskanie jest taka sama dla obydwu stron podstawy słupa. (Oblień tyh nie wykonuje się, gdy ały prekrój jest roiągany). e) Wymiary geometryne podstawy słupa, a w sególnośi ramię sił wewnętrnyh wynaa się jak pokaano na Rys Z uwagi na symetrię połąenia: T,l = T,r = T i C,l = C,r = C. f) Sprawdenie y momenty, Ed i, są tyh samyh naków i y Ed. JeŜeli tak, nośność połąenia jest ahowana. Wory predstawione w Table 5.1 dotyą połąeń symetrynyh i ostały pryjęte na podstawie table 6.7 of EN Tab. 5.1 Nośność oblieniowa e wględu na moment ginająy ObiąŜenie Ramię sił wewnętrnyh Nośność e wględu na moment ginająy Roiąganie lewej strony Śiskanie prawej strony Roiąganie lewej strony Roiąganie prawej strony Śiskanie lewej strony Roiąganie prawej strony Śiskanie lewej strony Śiskanie prawej strony = T,l + C,r N Ed > 0 i e > T,l N Ed 0 i e - C,r FT, FC, = T + C Wartość mniejsa i / e + 1 / e + 1 = T,l + T,r N Ed > 0 i 0 < e < T,l N Ed > 0 i - T,r < e 0 FT, FT, = T + T Wartość mniejsa i / e + 1 / e 1 = C,l + T,r N Ed > 0 i e - T,r N Ed 0 i e > C,l FC, FT, = C + T Wartość mniejsa i / e + 1 / e 1 = C,l + C,r N Ed 0 i 0 < e < C,l N Ed 0 i - C,r < e 0 FC, FC, = C + C Wartość mniejsa i / e + 1 / e 1 C T T C T T C C Strona 16

17 Ed > 0 gdy diała godnie ruhem wskaówek egara, N Ed > 0 gdy roiągająa, e = N Ed Ed Wory podane wyŝej dotyą połąeń symetrynyh, wię: T,l = T,r = T i C,l = C,r = C JeŜeli nośność połąenia jest ahowana. Ed 5.7 Interakja siły osiowej i momentu ginająego Gdy podstawa słupa obiąŝona momentem ginająym i siłą osiową osiąga swoją nośność, to: Ed = N Ed = N e = Ed = NEd N Wykres pokaany na Rys. 5.3 wykonano dla połąenia symetrynego dwoma seregami śrub po kaŝdej stronie połąenia, pryjęto Ŝe odległośi od osi więksej bewładnośi prekroju tronu słupa do środka śiskanego T-stubu repreentująego pas i do środka strefy roiąganej ( C i T ) są równe. Gdy odległośi te nie są równe, wynaone pole będie się róŝnić nienanie od apreentowanego na wykresie. Opraowano róŝne typy wykresów predstawiająyh interakję siły osiowej i momentu ginająego. Powala tona sybkie sprawdenie kombinaji obiąŝeń diałająyh na podstawę słupa. Wsystkie dopusalne kombinaje obiąŝeń spełniająe warunki nośnośi najdują się we wnętru opraowanego wykresu. Strona 17

18 (1) : +N T. N Ed (3) : + 0, (4) : - 0, Ed (5) () : -N C, Onaenia: 1) Nośność e wględu na roiąganie osiowe ) Nośność e wględu na ujemną siłę 3) Nośność e wględu na dodatni moment ginająy 4) Nośność e wględu na ujemny moment ginająy 5) Dopusalne kombinaje momentu ginająego i siły osiowej Rys. 5.3 Podstawa słupa: Wykres interakji momentu ginająego i siły osiowej Tab. 5. Interakja nośnośi oblieniowyh N i ObiąŜenie Roiąganie lewej strony Ramię sił wewnętrnyh Nośność oblieniowa odpowiadająa N 0 N i e > T N 0 i e - C Śiskanie prawej strony Dominaja dodatniego momentu ginająego obiąŝeniem śiskająym lub roiągająym (Rys. 5.1) = T + C Deyduje nośność strefy śiskanej: = NC, + NT Deyduje nośność strefy roiąganej: = N T, N C Deyduje nośność strefy śiskanej: = NC, + NT Deyduje nośność strefy roiąganej: = NT, + N C Obie strony N > 0 i 0 < e < T N > 0 i - T < e 0 Strona 18

19 roiągane Dominaja roiągająego obiąŝenia osiowego momentem ginająym dodatnim lub ujemnym = T ( ) = NT, N ( ) = NT, N Śiskanie lewej strony Roiąganie prawej strony Dominaja ujemnego momentu ginająego obiąŝeniem śiskająym lub roiągająym Obie strony śiskane. Dominaja osiowej siły śiskająej momentem ginająym dodatnim lub ujemnym = C + T = C 0 N and e - T N 0 and e > C Deyduje nośność strefy śiskanej: = NC, NT Deyduje nośność strefy roiąganej: = NT, + N C Deyduje nośność strefy śiskanej: = NC, NT Deyduje nośność strefy roiąganej: = NT, + N N 0 i 0 < e < C N 0 i - C < e 0 ( ) = NC, N C ( ) = NC, N Ed > 0 gdy diała godnie ruhem wskaówek egara, N Ed > 0 gdy roiągająa, e = N Ed Ed Wory podane wyŝej dotyą połąeń symetrynyh, wię: T,l = T,r = T i C,l = C,r = C JeŜeli nośność połąenia jest ahowana. Ed Strona 19

20 Aneks A: Nośność oblieniowa śrub kotwiąyh Norma EN predstawia wytyne dotyąe akotwienia śrub kotwiąyh wykonanyh prętów Ŝebrowanyh. Nie predstawia natomiast wytynyh dotyąyh akotwień śrub wykonanyh prętów gładkih, które są ęsto stosowane. W tym dokumenie pryjęto, Ŝe wartośi oblieniowe nośnośi akotwienia śrub wykonanyh prętów gładkih wynaa się na podstawie nośnośi akotwień śrub wykonanyh prętów Ŝebrowanyh (według 8.4 of EN ), dielą je pre współynnik,5. PoniŜse wykresy predstawiają aleŝność pomiędy nośnośią akotwienia śrub kotwiąyh a długośią ih akotwienia w betonie. Pryjęto, Ŝe śruby są klasy 4.6 i ,0 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30, ,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Basi anhorage bond length (mm) Rys A.1 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 4.6, beton C0/5 Strona 0

21 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 150,0 140,0 130,0 10,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40, ,0 0,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Basi anhorage bond length (mm) Rys A. Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 4.6, beton C30/37 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 10,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 0,0 10,0 0, Długość akotwieniah (mm) Rys A.3 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 4.6, beton C40/50 Strona 1

22 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30, ,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Basi anhorage bond length (mm) Rys A.4 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 5.6, beton C0/5 150,0 140,0 130,0 10,0 110,0 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40, ,0 0,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Basi anhorage bond length (mm) Rys A.5 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 5.6, beton C40/50 Strona

23 Nośność na roiąganie F t,anhor, (kn) 180,0 170,0 160,0 150,0 140,0 130,0 10,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 0,0 10,0 0, Długość akotwienia (mm) Rys A.6 Nośność akotwienia śrub kotwiąyh śruba klasy 5.6, beton C40/50 Strona 3

24 Protokół jakośi TYTYŁ ZASOBU Informaje uupełniająe: Projektowanie podstawy słupa Odniesienie(a) ORYGINAŁ DOKUENTU Name Company Date Stworony pre Ivor Ryan CTIC 06/0/006 Zawartość tehnina sprawdona pre Alain Bureau CTIC 06/0/006 Zawartość redakyjna sprawdona pre Tehnina awartość aaprobowana pre następująyh partnerów STALE: 1. UK G W Owens SCI 07/04/06. Frane A Bureau CTIC 07/04/06 3. Sweden B Uppfeldt SBI 07/04/06 4. Germany C üller RWTH 07/04/06 5. Spain J Chia Labein 07/04/06 Zasób atwierdony pre tehninego koordynatora G W Owens SCI 18/08/06 DOKUENT TŁUACZONY Tłumaenie wykonane pre: Pretłumaony asób atwierdony pre: A. Wojnar, PR A. Kołowski, PR Strona 4

25 Informaje ramowe Tytuł* Informaje uupełniająe: Projektowanie podstawy słupa Seria Opis* W tym dokumenie predstawiono asady dotyąe projektowania podstaw słupów utwierdonyh. Zasady te ograniają się do symetrynyh, nieustywnionyh podstaw słupów któryh tron wykonany jest profili dwuteowyh i obiąŝony siłą osiową, siłą popreną i momentem ginająym diałająym wględem osi więksej bewładnośi słupa. Predstawione asady mogą być w ogranionym akresie astosowane w prypadku określania nośnośi podstaw słupów, któryh tron wykonany jest innyh typów kstałtowników. Poiom dostępu* Ekspertya Praktyka Identyfikatory* Nawa pliku Format C:\Douments and Settings\awojnar\oje dokumenty\009\aes Steel\ \!_SN\043\.do irosoft Offie Word; 4 Pages; 1396kb; Kategoria* Tytuł asobu Informaje uupełniająe Punkt widenia InŜynier Predmiot* Obsar astosowania Budynki jednokondygnayjne Daty Data utworenia 10/04/006 Data ostatniej modyfikaji 10/04/006 Data sprawdenia 10/04/006 WaŜny od WaŜny do Jęyk(i)* Polski Kontakt Autor Ivor Ryan, CTIC Sprawdony pre Alain Bureau, CTIC Zatwierdony pre Redaktor Ostatnio modyfikowany pre Słowa kluowe* Zoba teŝ Omówienie Sególne instrukje Podstawa słupa Odniesienie do Euroodu Prykład(y) oblieniowy Komentar Dyskusja Inne Narodowa prydatność EU EN , EN 199 Strona 5

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Wyboczenie z płaszczyzny układu w ramach portalowych. Spis treści S032a-PL-EU Informacje uupełniające: Wybocenie płascyny układu w ramach portalowych Ten dokument wyjaśnia ogólną metodę (predstawioną w 6.3.4 E1993-1-1 sprawdania nośności na wybocenie płascyny układu

Bardziej szczegółowo

Przykład: Nośność podstawy słupa ściskanego osiowo. Dane. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie. α cc = 1,0.

Przykład: Nośność podstawy słupa ściskanego osiowo. Dane. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie. α cc = 1,0. Dokument Ref: Str. 1 z 4 Example: Column base onnetion under axial ompression śiskanego osiowo Dot. Euroodu EN 1993-1-8 Wykonał Ivor RYAN Data Jan 006 Sprawdził Alain BUREAU Data Jan 006 Przykład: Nośność

Bardziej szczegółowo

Przykład: Oparcie kratownicy

Przykład: Oparcie kratownicy Dokument Re: SX033b-PL-EU Strona 1 z 7 Przykład przedstawia metodę obliczania nośności przy ścinaniu połączenia doczołowego kratownicy dachowej z pasem słupa. Pas dźwigara jest taki sam, jak pokazano w

Bardziej szczegółowo

Przykład: Projektowanie poŝarowe nieosłoniętego słupa stalowego według standardowej krzywej temperatura-czas

Przykład: Projektowanie poŝarowe nieosłoniętego słupa stalowego według standardowej krzywej temperatura-czas Dokument Ref: SX043a-PL-EU Strona 1 5 Prykład: Projektowanie poŝarowe nieosłoniętego słupa stalowego według standardowej krywej temperatura-cas Wykonał Z. Sokol Data styceń 006 Sprawdił F. Wald Data styceń

Bardziej szczegółowo

2. Dobór blachy czołowej Wymiary blachy czołowej Rozmiar spoin Inne zagadnienia projektowe Granice stosowania 6

2. Dobór blachy czołowej Wymiary blachy czołowej Rozmiar spoin Inne zagadnienia projektowe Granice stosowania 6 Informacje uzupełniające: Wstępny dobór połączenia doczołowego prostego Opracowanie zawiera reguły dotyczące wstępnego doboru części podstawowych (składników) połączenia doczołowego prostego (nie przenoszącego

Bardziej szczegółowo

Przykład: Dobór grupy jakościowej stali

Przykład: Dobór grupy jakościowej stali ARKUSZ OBLICZENIOWY Dokument Ref: SX005a-EN-EU Strona 1 z 6 Celem przykładu jest wyjaśnienie procedury doboru grupy jakościowej stali według Tablicy 2.1 w normie 1-1, przy projektowaniu prostej konstrukcji.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Płytowa ochrona przeciwpoŝarowa SS043a-PL-EU

Plan rozwoju: Płytowa ochrona przeciwpoŝarowa SS043a-PL-EU Ten dokument zawiera informację o typowych zastosowaniach, korzyściach i ograniczeniach ochrony płytowej stali w warunkach poŝarowych. Rozdział projektowy opisuje dwa główne typy płyt i podaje informacje

Bardziej szczegółowo

Przykład: Nośność na wyboczenie słupa przegubowego z stęŝeniami pośrednimi

Przykład: Nośność na wyboczenie słupa przegubowego z stęŝeniami pośrednimi 3,0 ARKUSZ OBLICZEIOWY Dokument Ref: SX00a-E-EU Strona 1 4 Ttuł Prkład: ośność na wbocenie słupa pregubowego e Dot. Eurokodu E 1993-1-1 Wkonał Matthias Oppe Data cerwiec 00 Sprawdił Christian Müller Data

Bardziej szczegółowo

S235, S275, S355, S420

S235, S275, S355, S420 Dane: Współczynniki niestateczności w podwyŝszonej temperaturze Opracowanie podaje tablicę współczynników niestateczności elementów stalowych wykonanych z gatunków stali S235, S275, S355, S420 i S460 w

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Elementy rurowe wypełnione betonem naraŝone na oddziaływanie poŝaru

Plan rozwoju: Elementy rurowe wypełnione betonem naraŝone na oddziaływanie poŝaru Plan rozwoju: Elementy rurowe wypełnione betonem naraŝone na oddziaływanie poŝaru Dokument przedstawia typowe zastosowania, zalety i ograniczenia stosowania elementów rurowych wypełnionych betonem, naraŝonych

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Wstępny dobór połączenia z przykładką środnika. Zawartość

Informacje uzupełniające: Wstępny dobór połączenia z przykładką środnika. Zawartość Informacje uzupełniające: Wstępny dobór połączenia z przykładką środnika Opracowanie zawiera reguły dotyczące wstępnego doboru części podstawowych (składników) połączenia z przykładką środnika w postaci,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Belki zintegrowane w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Belki zintegrowane w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Belki zintegrowane w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Przedstawiono róŝne rodzaje belek zintegrowanych w których wyeliminowano wystawanie belek poniŝej płyty betonowej. Opisano korzyści

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Długości efektywne i parametry obciąŝeń destabilizujących dla belek i wsporników - przypadki ogólne.

Informacje uzupełniające: Długości efektywne i parametry obciąŝeń destabilizujących dla belek i wsporników - przypadki ogólne. Informacje uzupełniające: Długości efektywne i parametry obciąŝeń destabilizujących dla belek i wsporników - przypadki ogólne Zaprezentowano wartości parametru długości efektywnej k i parametru destabilizacji

Bardziej szczegółowo

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL)

Wielokryteriowa optymalizacja liniowa (WPL) arek isyński BO UŁ 007 - Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) -. Wielokryteriowa optymaliaja liniowa (WPL) Zadaniem WPL naywamy następująe adanie optymaliaji liniowej: a a m L O L L O L L a a n n

Bardziej szczegółowo

Dane: Tablice z klasyfikacją przekroju europejskich kształtowników walcowanych na gorąco (kształtowniki IPE i HE) Zawartość

Dane: Tablice z klasyfikacją przekroju europejskich kształtowników walcowanych na gorąco (kształtowniki IPE i HE) Zawartość Dane: Tablice z klasyfikacją przekroju europejskich kształtowników walcowanych na gorąco (kształtowniki IPE i HE) Dokument ten zawiera tablice podające klasyfikację przekroju kształtowników IPE i HE, stosownie

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość

Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram. Zawartość Informacje uzupełniające: Szkielet prosty pojęcie i typowe układy ram W opracowaniu wprowadzono pojęcie prostego typu szkieletu w budynkach wielokondygnacyjnych. W takich układach sztywność na przechył

Bardziej szczegółowo

Komentarz do normy: PN-EN Uproszczony model obliczeniowy słupów zespolonych

Komentarz do normy: PN-EN Uproszczony model obliczeniowy słupów zespolonych Komentarz do normy: PN-EN 1994-1-2 4.3.5 Uproszczony model obliczeniowy słupów W tym komentarzu podano poradę na temat obliczania efektywnej sztywności giętej rur wypełnionych betonem, zgodnie z PN-EN

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie. Spis treści

Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie. Spis treści Plan rozwoju: Stropy zespolone naraŝone na oddziaływanie poŝaru Dokument zawiera informacje na temat typowych zastosowań, korzyści i ograniczeń stosowania stropów zespolonych naraŝonych na działanie poŝaru.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru. Spis treści

Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru. Spis treści Plan rozwoju: Zespolone belki i słupy naraŝone na oddziaływanie poŝaru Dokument zawiera informacje o typowych zastosowaniach, zaletach i ograniczeniach stosowania zespolonych belek i słupów wykorzystujących

Bardziej szczegółowo

Dane podstawowe. Średnica nominalna wkrętów Całkowita liczba wkrętów Końcowa i boczna odległość wkrętów Rozstaw wkrętów

Dane podstawowe. Średnica nominalna wkrętów Całkowita liczba wkrętów Końcowa i boczna odległość wkrętów Rozstaw wkrętów RKUSZ OBLICZENIOWY Dokument: SX08a-PL-EU Strona z 3 Dot. Eurokodu PN-EN 993--3 Wykonał V. Ungureanu,. Ru Data styczeń 006 Sprawdził D. Dubina Data styczeń 006 Przykład: Obliczenie nośności połączenia śrubowego

Bardziej szczegółowo

Dane: Współczynniki redukcyjne właściwości mechanicznych stali węglowych w podwyŝszonej temperaturze. Zawartość

Dane: Współczynniki redukcyjne właściwości mechanicznych stali węglowych w podwyŝszonej temperaturze. Zawartość Dane: Współczynniki redukcyjne właściwości mechanicznych stali węglowych w podwyŝszonej temperaturze Dokument podaje w stabelaryzowanej postaci wartości współczynników redukcyjnych granicy stali, moduły

Bardziej szczegółowo

Schemat blokowy: Projektowanie ciskanych elementów zimnogiętych

Schemat blokowy: Projektowanie ciskanych elementów zimnogiętych Schemat blokowy: Projektowanie ciskanych elementów zimnogiętych Schemat przedstawia projektowanie przegubowego ściskanego słupa ściennego. Słupek wykonany jest z zimnogiętego ceownika z odgięciami usztywaniającymi.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek ELUZ w Croissy-Beaubourg, Francja

Studium przypadku: Budynek ELUZ w Croissy-Beaubourg, Francja Studium przypadku: Budynek ELUZ w Croissy-Beaubourg, Francja Hala przemysłowa z portalowymi ramami o bardzo duŝej rozpiętości, zlokalizowana na przedmieściach ParyŜa. Dla oszczędności ramy portalowe wykonano

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Prefabrykowane płyty betonowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Prefabrykowane płyty betonowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Prefabrykowane płyty betonowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Przedstawiono inny rodzaj płyty zespolonej stosowanej w budynkach wielokondygnacyjnych, opisano

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Lekkie konstrukcje stalowych dachów budynków mieszkalnych.

Plan rozwoju: Lekkie konstrukcje stalowych dachów budynków mieszkalnych. Plan rozwoju: Lekkie konstrukcje stalowych dachów budynków mieszkalnych. Wprowadzenie do stosowania lekkich ram stalowych jako podparcia dachów domów mieszkalnych o lekkiej konstrukcji stalowej. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: System "Slim Floor" w warunkach

Plan rozwoju: System Slim Floor w warunkach Plan rozwoju: System "Slim Floor" w warunkach poŝarowych Dokument przedstawia informacje o typowych zastosowaniach, korzyściach i ograniczeniach stosowania systemu stropów zespolonych "Slim Floor" w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej

Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej z trzonem z dwuteownika szerokostopowego lub rury prostokątnej ARKUSZ OBICZEIOWY Document Ref: SX00a-E-EU Strona z 7 Dot. Eurokodu E 993-- Wykonał Matthias Oppe Data czerwiec 005 Sprawdził Christian Müller Data czerwiec 005 Przykład: Słup ramy wielokondygnacyjnej

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek mieszkalny, SMART House, Rotterdam, Holandia

Studium przypadku: Budynek mieszkalny, SMART House, Rotterdam, Holandia Studium przypadku: Budynek mieszkalny, SMART House, Rotterdam, Holandia SMART House jest nazwą systemu budynków mieszkalnych wykorzystującym na belki i słupy przekroje rurowe, i lekki szkielet stalowy

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Płyty zespolone w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Opisano róŝne rodzaje płyt zespolonych stosowanych w budynkach, opisano korzyści ich stosowania oraz kluczowe zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Konstrukcje pionowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Konstrukcje pionowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Konstrukcje pionowe w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Przedstawiono rodzaje słupów i elementy stęŝeń pionowych stosowanych w budynkach i podano informacje potrzebne do projektowania

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia. Zawartość

Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia. Zawartość Plan rozwoju: Działanie tarczownicowe napręŝonego poszycia Ten dokument podaje informacje o istotnych zagadnieniach dotyczących uwzględniania tarczowej pracy napręŝonego poszycia. Podane są równieŝ główne

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW

PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW Projekt SKILLS PROJEKTOWANIE PODSTAW SŁUPÓW OMAWIANE ZAGADNIENIA Procedura projektowania przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów Nośność blachy podstawy Nośność śrub kotwiących Nośność podłoża betonowego

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek Biurowy, Palestra, Londyn

Studium przypadku: Budynek Biurowy, Palestra, Londyn Studium przypadku: Budynek Biurowy, Palestra, Londyn Budynek Palestry oferuje 28 000 metrów kwadratowych powierzchni handlowej pod wynajem w Southwark, Londyn, który obejmuje nowatorski system konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych

Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach wielokondygnacyjnych Plan rozwoju: Belki drugorzędne w komercyjnych i mieszkaniowych budynkach Przedstawiono zarys podstawowych rozwaŝań dotyczących ekonomicznego projektowania belek drugorzędnych w budynkach. Podano informacje

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w budownictwie mieszkaniowym

Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w budownictwie mieszkaniowym Plan rozwoju: Właściwości akustyczne lekkiej szkieletowej konstrukcji stalowej w Opisuje praktyczne środki zapewniania zadowalających właściwości akustycznych budownictwa mieszkaniowego uŝywającego lekkiej

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek biurowy - 7 place d'iéna, ParyŜ

Studium przypadku: Budynek biurowy - 7 place d'iéna, ParyŜ Studium przypadku: Budynek biurowy - 7 place d'iéna, ParyŜ Wzniesienie budynku biurowego zlokalizowanego w centrum ParyŜa, które wymagało zachowania istniejącej fasady i stworzenia duŝych wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć w budynkach jednokondygnacyjnych Zalecenia dotyczące przyjmowania granicznych ugięć i przemieszczeń w budynkach jednokondygnacyjnych. Spis treści 1. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Określanie momentu w słupach prostych konstrukcji. Spis treści

Informacje uzupełniające: Określanie momentu w słupach prostych konstrukcji. Spis treści Informacje uzupełniające: Określanie momentu w słupach prostych konstrukcji Przedstawiono metodę określania momentów zginających w słupach prostych konstrukcji od mimośrodowego połączenia belki ze słupem.

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews

Przykład obliczeń głównego układu nośnego hali - Rozwiązania alternatywne. Opracował dr inż. Rafał Tews 1. Podstawa dwudzielna Przy dużych zginaniach efektywniejszym rozwiązaniem jest podstawa dwudzielna. Pozwala ona na uzyskanie dużo większego rozstawu śrub kotwiących. Z drugiej strony takie ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i elementów rozciąganych.

Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i elementów rozciąganych. Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej nośności ogniowej stalowych belek i Niniejszy dokument przedstawia krzywe temperatury krytycznej dla belek stalowych i elementów rozciąganych, zaleŝne od wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Hybrydowa stalowa konstrukcja z elementów zimnogiętych i kształtowników gorąco walcowanych do konstrukcji mieszkalnych

Plan rozwoju: Hybrydowa stalowa konstrukcja z elementów zimnogiętych i kształtowników gorąco walcowanych do konstrukcji mieszkalnych Plan rozwoju: Hybrydowa stalowa konstrukcja z elementów zimnogiętych i kształtowników gorąco walcowanych do konstrukcji mieszkalnych Wprowadza koncepcję lokalnego zastosowania elementów gorąco walcowanych

Bardziej szczegółowo

wykonanego z kwadratowej rury wypełnionej betonem

wykonanego z kwadratowej rury wypełnionej betonem ARKUSZ OBLICZENIOWY Dokument Ref: SX040a-PL-EU Strona 1 z 9 EN 1994-1- Annex H Wykonał Björn Uppfeldt Data kwiecień 006 Sprawdził Emma Unosson Data kwiecień 006 wykonanego z kwadratowej rury wypełnionej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Uzyskane efekty 2. 2. Zaprojektowana konstrukcja stalowa 2. 3. Zespół projektowy 3. Strona 1. Dom Villa Loiste, Kotka, Finlandia

Spis treści. 1. Uzyskane efekty 2. 2. Zaprojektowana konstrukcja stalowa 2. 3. Zespół projektowy 3. Strona 1. Dom Villa Loiste, Kotka, Finlandia Studium przypadku: Energooszczędny dom w Finlandiii Dom "Villa Loiste" została wybudowana na potrzeby corocznych targów mieszkaniowych w Finlandii. Jest to jednorodzinny dom, którego konstrukcja została

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek firmy Airforge, Pamiers, Francja

Studium przypadku: Budynek firmy Airforge, Pamiers, Francja Studium przypadku: Budynek firmy Airforge, Pamiers, Francja Typowy budynek dla przemysłu cięŝkiego, o wysokości 22 m i rozpiętościach do 23 m. Stalowa konstrukcja nośna stanowi podporę dla belek podsuwnicowych

Bardziej szczegółowo

Przykład: Nośność spawanego dźwigara o przekroju skrzynkowym w warunkach poŝaru

Przykład: Nośność spawanego dźwigara o przekroju skrzynkowym w warunkach poŝaru ARKUSZ OBLICZENIOWY Dokument Ref: SX036a-PL-EU Strona 1 z 6 Przykład: Nośność spawanego dźwigara o przekroju Przykład pokazuje sposób projektowania dźwigara o przekroju skrzynkowym, wykonanego z blach

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Sztywność podstaw słupów w analizie globalnej. Spis treści

Informacje uzupełniające: Sztywność podstaw słupów w analizie globalnej. Spis treści Informacje uzupełniające: Sztywność podstaw słupów w analizie globalnej Ten dokument przedstawia szczegółową klasyfikację doczołowych podstaw słupów, określanie ich sztywności obrotowej i zalecenia dla

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Ściany w budynkach o lekkiej konstrukcji stalowej. Spis treści

Plan rozwoju: Ściany w budynkach o lekkiej konstrukcji stalowej. Spis treści Plan rozwoju: Ściany w budynkach o lekkiej konstrukcji stalowej Wprowadzenie do stosowania lekkich szkieletów stalowych na ściany nośne i nienośne ścianki działowe. Podano wskazówki do wstępnego wymiarowania.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Projektowanie wstępne lekkich konstrukcji stalowych. Spis treści

Plan rozwoju: Projektowanie wstępne lekkich konstrukcji stalowych. Spis treści Plan rozwoju: Projektowanie wstępne lekkich konstrukcji stalowych Przedstawia listę kluczowych decyzji projektowych w celu efektywnego projektowania budynków o lekkiej konstrukcji stalowej Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Przykład: Zespolona belka drugorzędna swobodnie podparta.

Przykład: Zespolona belka drugorzędna swobodnie podparta. Dokument Ref: SX014a-EN-EU Str. 1 z 10 Dot. Eurocodu Przykład: Zespolona belka drugorzędna swobodnie podparta. Zespolona belka drugorzędna, swobodnie podparta, obciąŝona obciąŝeniem ciągłym, równomiernie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ

PROJEKT STOPY FUNDAMENTOWEJ TOK POSTĘPOWANIA PRZY PROJEKTOWANIU STOPY FUNDAMENTOWEJ OBCIĄŻONEJ MIMOŚRODOWO WEDŁUG WYTYCZNYCH PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Przyjęte do obliczeń dane i założenia: V, H, M wartości charakterystyczne obciążeń

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych SN034a-PL-EU. 1.

Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych SN034a-PL-EU. 1. Informacje uzupełniające: Graniczne wartości ugięć i przemieszczeń w budynkach wielokondygnacyjnych W niniejszym dokumencie podano zalecenia odnośnie wyznaczania wartości granicznych ugięć i przemieszczeń

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7

NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Geotehnizne zagadnienia realizaji budowli drogowyh projekt, dr inż. Ireneusz Dyka Kierunek studiów: Budownitwo, studia I stopnia Rok IV, sem.vii 19 NOŚNOŚĆ FUNDAMENTU BEZPOŚREDNIEGO WEDŁUG EUROKODU 7 Według

Bardziej szczegółowo

równoramiennemu procedura szczegółowa.

równoramiennemu procedura szczegółowa. Schemat blokowy: Projektowanie belki poddanej obciąŝeniu Schemat blokowy: Projektowanie belki poddanej obciąŝeniu Schematy obejmują sprawdzenie wytrzymałości obliczeniowej klasycznej belki ( bez zespolenia)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Skończony budynek prezentujący przeźroczystą fasadę i lekkość jego konstrukcji. 1. Uzyskane efekty 2

Spis treści. Skończony budynek prezentujący przeźroczystą fasadę i lekkość jego konstrukcji. 1. Uzyskane efekty 2 Studium przypadku: WieŜa Nauki Kista, Sztokholm Wznosząca się na 158 metrów WieŜa Nauki Kista jest punktem charakterystycznym w krajobrazie szwedzkiej "Krzemowej Doliny" i najwyŝszym biurowcem w Szwecji.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1

TEMAT: Próba statyczna rozciągania metali. Obowiązująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 ĆWICZENIE NR 1 TEMAT: Próba statycna rociągania metali. Obowiąująca norma: PN-EN 10002-1:2002(U) Zalecana norma: PN-91/H-04310 lub PN-EN10002-1+AC1 Podać nacenie następujących symboli: d o -.....................................................................

Bardziej szczegółowo

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)!

A = {dostęp do konta} = {{właściwe hasło,h 2, h 3 }} = 0, 0003. (10 4 )! 2!(10 4 3)! 3!(104 3)! Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycnej MAP037 wykład dr hab. A. Jurlewic WPPT Fiyka, Fiyka Technicna, I rok, II semestr Prykłady - Lista nr : Prestreń probabilistycna. Prawdopodobieństwo

Bardziej szczegółowo

Start. Oblicz siły wewnętrzne. Dobierz przekrój belki, parametry betonu, łączniki. Oblicz nośność obliczeniową łączników

Start. Oblicz siły wewnętrzne. Dobierz przekrój belki, parametry betonu, łączniki. Oblicz nośność obliczeniową łączników Schemat blokowy: Projektowanie swobodnie podpartych belek zespolonych Schemat obejmuje dobranie przekroju belki i sprawdzenie nośności belki swobodnie podpartej obciąŝonej obciąŝeniem ciągłym. Rozpiętość

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności

Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN

PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN POLITECHNIA LUBELSA J. Banasek, J. Jonak PODSTAW ONSTRUCJI MASN WPROWADENIE DO PROJETOWANIA PREŁADNI ĘBATCH I DOBORU SPRĘGIEŁ MECHANICNCH Wydawnictwa Ucelniane 008 Opiniodawca: dr hab. inŝ. Stanisław rawiec

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Projektowanie kratownic dachowych. Spis treści

Informacje uzupełniające: Projektowanie kratownic dachowych. Spis treści Informacje uzupełniające: Projektowanie kratownic dachowych Ten dokument zajmuje się kilkoma specjalnymi przypadkami, jakie mogą występować podczas projektowania kratownic dachowych. p. jak traktować brak

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych SN041a-PL-EU

Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych SN041a-PL-EU Informacje uzupełniające: Projektowanie doczołowych połączeń naroŝnych w ramach portalowych Ten dokument dostarcza informacje na temat metod projektowania naroŝnych połączeń doczołowych rygla ze słupem.

Bardziej szczegółowo

Z1/7. ANALIZA RAM PŁASKICH ZADANIE 3

Z1/7. ANALIZA RAM PŁASKICH ZADANIE 3 Z1/7. NLIZ RM PŁSKIH ZNI 3 1 Z1/7. NLIZ RM PŁSKIH ZNI 3 Z1/7.1 Zadanie 3 Narysować wykresy sił przekrojowych w ramie wspornikowej przedstawionej na rysunku Z1/7.1. Następnie sprawdzić równowagę sił przekrojowych

Bardziej szczegółowo

Przykład: Projektowanie poŝarowe osłoniętego słupa stalowego według parametrycznej krzywej temperatura-czas

Przykład: Projektowanie poŝarowe osłoniętego słupa stalowego według parametrycznej krzywej temperatura-czas Dokument Ref: SX045a-PL-EU Strona 1 z 10 Wykonał Z. Sokol Data styczeń 006 Sprawdził F. Wald Data styczeń 006 Przykład: Projektowanie poŝarowe osłoniętego słupa stalowego według parametrycznej krzywej

Bardziej szczegółowo

Przykład: Belka swobodnie podparta bez stęŝeń bocznych

Przykład: Belka swobodnie podparta bez stęŝeń bocznych Dokument Ref: SX001a-EN-EU Strona 1 8 Dot. Eurokodu EN Wkonał Alain Bureau Data grudień 004 Sprawdił Yvan Galéa Data grudień 004 Prkład: Belka swobodnie podparta be stęŝeń bocnch Prkład ilustruje asad

Bardziej szczegółowo

5.7. Przykład liczbowy

5.7. Przykład liczbowy 5.7. Prład licbow onać oblicenia nośności beli podsuwnicowej e sali S75 pręsłami o długościach l m swobodnie podparmi na słupach esaad obsługiwanej pre dwie suwnice naorowe o jednaowch paramerach usuowanej

Bardziej szczegółowo

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie

2015-01-15. Edycja pierwsza 2014/1015. dla kierunku fizyka medyczna, I rok, studia magisterskie 05-0-5. Opis różnicę pomiędy błędem pierwsego rodaju a błędem drugiego rodaju Wyniki eksperymentu składamy w dwie hipotey statystycne: H0 versus H, tak, by H0 odrucić i pryjąć H. Jeśli decydujemy, że pryjmujemy

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE

Przykład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z dwuteownika IPE Dokument Ref: SX01a-PL-EU Strona 1 z Dot. Eurocodu EN Wkonanł Mladen Lukic Data Jan 006 Sprawdził Alain Bureau Data Jan 006 Przkład: Płatew swobodnie podparta o przekroju z Przkład ten podaje szczegół

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS

ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS ĆWICZENIE 5 BADANIE ZASILACZY UPS Cel ćwicenia: aponanie budową i asadą diałania podstawowych typów asilacy UPS ora pomiar wybranych ich parametrów i charakterystyk. 5.1. Podstawy teoretycne 5.1.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Lokalizacja i jej wpływ na budowę budynków wielokondygnacyjnych z ramami stalowymi

Plan rozwoju: Lokalizacja i jej wpływ na budowę budynków wielokondygnacyjnych z ramami stalowymi Plan rozwoju: Lokalizacja i jej wpływ na budowę budynków wielokondygnacyjnych Przedstawiono zarys głównych kategorii lokalizacji budynków i jej wpływu na proces projektowania i budowy budynków wielokondygnacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do centrum handlowego "Las Cañas", Viana, Hiszpania

Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do centrum handlowego Las Cañas, Viana, Hiszpania Studium przypadku: InŜynieria poŝarowa zastosowana do centrum handlowego "Las Cañas", Viana, Hiszpania "Las Cañas" to centrum handlowe zlokalizowane w centrum miasta Viana, w Hiszpanii, na północy regionu

Bardziej szczegółowo

Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała

Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała Pomiar prepływu Rurka Pitota Model FLC-APT-E, wersja wyjmowana Model FLC-APT-F, wersja stała Karta katalogowa WIKA FL 10.05 FloTec Zastosowanie Produkcja i rafinacja oleju Udatnianie i dystrybucja wody

Bardziej szczegółowo

1. Stosowanie zakładkowych styków trzonu słupa Wybór rodzaju styku Wymiary blach nakładek i przykładek... 4

1. Stosowanie zakładkowych styków trzonu słupa Wybór rodzaju styku Wymiary blach nakładek i przykładek... 4 Informacje uzupełniające: Projek wsępny zakładkowego syku śrubowego rzonu słupa Ten dokumen przedsawia informacje doyczące wsępnego wymiarowania poszczególnych składników zakładkowego śrubowego syku rzonu,

Bardziej szczegółowo

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych

21. Zasady znieczulenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych 21. Zasady nieculenia w stanach nagłych Pred planowanym abiegiem chirurgicnym pacjent najcęściej ostaje dokładnie badany, ostają postawione prawidłowe diagnoy, wsystkie

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Bezpieczeństwo poŝarowe biurowca AOB, Luksemburg

Studium przypadku: Bezpieczeństwo poŝarowe biurowca AOB, Luksemburg Studium przypadku: Bezpieczeństwo poŝarowe biurowca AOB, Luksemburg WyróŜniający się 8-mio piętrowy budynek komercyjny w którym uŝycie metod aktywnego zabezpieczenia przed poŝarem wyeliminowało potrzebę

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam

Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam Studium przypadku: Siedziba główna ING, Amsterdam Nowa siedziba główna banku ING jest rzucającym się w oczy budynkiem obok ruchliwej autostrady A10 w pobliŝu Amsterdamu, zaprojektowanym z uŝyciem innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Geometria i obciąŝenie Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Przekroje 1. Wybór typu konstrukcji 2. Definicja domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1

Bardziej szczegółowo

1. Połączenia spawane

1. Połączenia spawane 1. Połączenia spawane Przykład 1a. Sprawdzić nośność spawanego połączenia pachwinowego zakładając osiową pracę spoiny. Rysunek 1. Przykład zakładkowego połączenia pachwinowego Dane: geometria połączenia

Bardziej szczegółowo

Przykład: Ścinane połączenie doczołowe belki ze słupem z blachą głowicową

Przykład: Ścinane połączenie doczołowe belki ze słupem z blachą głowicową Dokument Re: SX01a-EN-EU Str. 1 z 9 Przykład: Ścinane ołączenie doczołowe belki ze słuem z Srawdził Abdul Malik Data Aug 005 Przykład: Ścinane ołączenie doczołowe belki ze słuem z Przykład ten rezentuje

Bardziej szczegółowo

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2

Z1/2 ANALIZA BELEK ZADANIE 2 05/06 Z1/. NLIZ LK ZNI 1 Z1/ NLIZ LK ZNI Z1/.1 Zadanie Udowodnić geometryczną niezmienność belki złożonej na rysunku Z1/.1 a następnie wyznaczyć reakcje podporowe oraz wykresy siły poprzecznej i momentu

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA 25. Wartość bezwzględna. Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej.

ZAJĘCIA 25. Wartość bezwzględna. Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej. ZAJĘCIA 25. Wartość bezwzględna. Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej. 1. Wartość bezwzględną liczby jest określona wzorem: x, dla _ x 0 x =, x, dla _ x < 0 Wartość bezwzględna liczby nazywana

Bardziej szczegółowo

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych

Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3. Optymalizacja wielowarstwowych płyt laminowanych Document: Exercise-03-manual --- 2014/12/10 --- 8:54--- page 1 of 8 PRZEDMIOT TEMAT KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydiał Mechanicny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 1. CEL ĆWICZENIA Wybrane

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Projektowanie koncepcyjne rozwiązań kratownic i słupów

Plan rozwoju: Projektowanie koncepcyjne rozwiązań kratownic i słupów Plan rozwoju: Projektowanie koncepcyjne rozwiązań kratownic i słupów Ten dokument prezentuje róŝne zastosowania kratownic, oraz przykłady projektowania koncepcyjnego kratownic i słupów dla budynków jednokondygnacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Wybór ekonomicznych układów ramowych dla niskich i średniowysokich budynków o konstrukcji stalowej i zespolonej

Plan rozwoju: Wybór ekonomicznych układów ramowych dla niskich i średniowysokich budynków o konstrukcji stalowej i zespolonej Plan rozwoju: Wybór ekonomicznych układów ramowych dla niskich i średniowysokich budynków o konstrukcji stalowej i zespolonej Dokument ten wprowadza i definiuje koncepcje głównej ramy konstrukcyjnej dla

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie naleŝy powielać ani udostępniać w Ŝadnej formie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁAD ELEKTROENERGETYKI Ćwicenie: URZĄDZENIA PRZECIWWYBUCHOWE BADANIE TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO Opracował: kpt.dr inż. R.Chybowski Warsawa

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia przyjmowane przy obliczaniu obciąŝeń wewnętrznych belek

ZałoŜenia przyjmowane przy obliczaniu obciąŝeń wewnętrznych belek Wprowadzenie nr 2* do ćwiczeń z przedmiotu Wytrzymałość materiałów dla studentów II roku studiów dziennych I stopnia w kierunku Energetyka na wydz. Energetyki i Paliw w semestrze zimowym 2012/2013 1.Zakres

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ

KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI SŁUPOWO-RYGLOWEJ KONSTRUKCJE BETONOWE PROJEKT ŻELBETOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ O KONSTRUKCJI SŁUPOWO-RYGLOWEJ SŁUP - PROJEKTOWANIE ZAŁOŻENIA Słup: szerokość b wysokość h długość L ZAŁOŻENIA Słup: wartości obliczeniowe moment

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII

ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI ENERGII Zesyty Problemowe Masyny Elektrycne Nr 9/211 15 Marcin Fice, Rafał Setlak Politechnika Śląska, Gliwice ANALIZA ROZDZIAŁU SIŁ HAMOWANIA POJAZDU HYBRYDOWEGO Z NAPĘDEM NA KOŁA TYLNE W ASPEKCIE REKUPERACJI

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku: Budynek mieszkalny, Fulham, Wielka Brytania

Studium przypadku: Budynek mieszkalny, Fulham, Wielka Brytania Studium przypadku: Budynek mieszkalny, Fulham, Wielka Brytania Projekt 6-cio kondygnacyjnego budynku mieszkalnego w Fulham, London, został zaprojektowany w technologii modułowego lekkiego szkieletu stalowego.

Bardziej szczegółowo