Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014

2 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk Infrmacje prządkwe 1.1. Nazwa(firma) i siedziba jednstki, rgan rejestrwy raz czas trwania jednstki Nazwa: AC Spółka Akcyjna Siedziba: ul. 42 Pułku Piechty 50, Białystk Pdstawwy przedmit działalnści: sprzedaż hurtwa i detaliczna części i akcesriów d pjazdów mechanicznych, prdukcja części i akcesriów d pjazdów mechanicznych i ich silników, prdukcja wyrbów z twrzyw sztucznych Czas trwania działalnści jednstki: niegraniczny Organ prwadzący rejestr: Sąd Rejnwy w Białymstku, XII Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg, Rejestr Przedsiębirców nr Prezentacja sprawzdania finansweg Sprawzdanie finanswe bejmuje kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku, a dane prównywalne za kres 1 stycznia 2012 d 31 grudnia 2012 rku. Jednstka sprządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym raz rachunek przepływów pieniężnych metdą pśrednią Sprawzdanie finanswe nie zawiera danych łącznych - spółka nie psiada wewnętrznych jednstek rganizacyjnych sprządzających samdzielne sprawzdania finanswe. Niniejsze sprawzdanie finanswe jest przedstawine w złtych plskich, a wszystkie wartści, ile nie wskazan inaczej, zakrąglne zstały d tysiąca. Spółka nie jest jednstką dminującą, wspólnikiem jednstki współzależnej lub znaczącym inwestrem i nie sprządza sknslidwaneg sprawzdania finansweg. W kresie bjętym prezentwanym sprawzdaniem finanswym nie miał miejsca łączenie spółek. W kresie bjętym prezentwanym sprawzdaniem finanswym zmienin zasady plityki rachunkwści w zakresie aktywwania ksztów prac rzwjwych. Sprawzdanie finanswe zstał sprządzne przy załżeniu kntynuwania działalnści gspdarczej przez jednstkę w dającej się przewidzieć przyszłści w nie zmniejsznym isttnie zakresie. Nie istnieją również klicznści wskazujące na zagrżenie kntynuwania działalnści. Sprawzdanie finanswe zstał sprządzne według zasady ksztu histryczneg, t znaczy, że nie stswan żadnych krekt, które dzwierciedlałyby wpływ inflacji na pszczególne pzycje bilansu raz rachunku zysków i strat. Wycena aktywów i pasywów według stanów bilanswych piera się na ustaleniach ustawwych zawartych w rzdziale 4 ustawy rachunkwści. Prezentwane sprawzdania finanswe za lata 2013 i 2012 p zbadaniu przez pdmit uprawniny trzymały pinie bez zastrzeżeń Infrmacje dtyczące składu Zarządu i Rady Nadzrczej 2

3 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 Skład sbwy Zarządu na dzień sprządzenia sprawzdania finansweg: Prezes Zarządu Pani Katarzyna Rutkwska Wiceprezes Zarządu Pan Pitr Marcinkwski W 2013 r. skład Zarządu uległ zmianie. D dnia 4 grudnia 2013 r. Zarząd Spółki był jednsbwy funkcję Prezesa Zarządu pełniła Pani Katarzyna Rutkwska. W dniu 4 grudnia 2013 r. w skład Zarządu zstał pwłany Pan Pitr Marcinkwski. Skład sbwy Rady Nadzrczej na dzień sprządzenia sprawzdania finansweg: Przewdniczący Rady Nadzrczej Pan Pitr Laskwski Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej Pan Anatl Timszuk Człnek Rady Nadzrczej Pan Tmasz Marek Krysztfiak Człnek Rady Nadzrczej Pan Artur Jarsław Laskwski Człnek Rady Nadzrczej Pan Zenn Andrzej Mierzejewski 2. Omówienie przyjętych zasad (plityki) rachunkwści Zasady rachunkwści przyjęte przy sprządzaniu finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku są zgdne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści, zwanej dalej ustawą. Przy wycenie aktywów i pasywów raz ustalaniu wyniku finansweg przyjęt, że jednstka będzie kntynuwać działalnść gspdarczą w dającej się przewidzieć przyszłści raz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalnści lub isttnie zmniejszyć jej zakresu Śrdki trwałe raz wartści niematerialne i prawne Śrdki trwałe raz wartści niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub ksztów wytwrzenia pmniejsznych dpisy amrtyzacyjne i dpisy z tytułu trwałej utraty wartści. Odpisy amrtyzacyjne d śrdków trwałych i wartści niematerialnych i prawnych dknywane są na pdstawie planu amrtyzacji, zawierająceg stawki i kwty rcznych dpisów. Amrtyzacja jest dknywana metdą liniwą. Grunty nie pdlegają amrtyzacji. Stswane stawki amrtyzacyjne w dniesieniu d śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych ustalane są w parciu kres ich eknmicznej użytecznści. Wypsażenie wartści jednstkwej pniżej 1.000,- zł jest c d zasady bezpśredni dpisywane w kszty w mmencie przekazania d użytku. Kierwnik jednstki mże pdjąć decyzję zaliczeniu ich d śrdków trwałych jednrazw amrtyzwanych, bądź amrtyzwanych w czasie. W 2013 rku, dknan zmiany stswanych zasad (plityki) rachunkwści w zakresie aktywwania ksztów prac rzwjwych. W związku z rzwjem ptencjału badawcz-rzwjweg AC S.A. i wzrstem znaczenia prac rzwjwych w bieżącej działalnści, Spółka pdjęła decyzję aktywwaniu zakńcznych wynikiem pzytywnym ksztów prac rzwjwych. 3

4 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk Inwestycje długterminwe Udziały w innych jednstkach raz inne inwestycje finanswe zaliczne d aktywów trwałych wyceniane są w cenach ich nabycia pmniejsznych ewentualne dpisy z tytułu utraty wartści Należnści długterminwe, należnści krótkterminwe i rszczenia Należnści długterminwe, należnści krótkterminwe i rszczenia wykazywane są w wartści nett (pmniejsznej dpisy aktualizujące). Należnści są wyceniane w kwcie wymaganej zapłaty. Należnści pdlegają aktualizacji wyceny pprzez dknywanie dpisów d wyskści nie pkrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dknywane są z uwzględnieniem stpnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnścią. Odsetki z tytułu zwłki w zapłacie należnści przez dbirców są księgwane w mmencie wpływu śrdków pieniężnych Zapasy Zapasy są wykazywane w wartści nett (pmniejsznej dpisy aktualizujące). Ocena przydatnści użytkwej i handlwej zapasów dknywana jest w trakcie bieżących przeglądów i spisów z natury. Zapasy nabyte na rynku krajwym są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub p ksztach wytwrzenia, nie wyższych d cen sprzedaży nett. Cena sprzedaży nett dpwiada szacwanej cenie sprzedaży zapasów raz ksztów dprwadzenia zapasów d sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. kszty sprzedaży, marketingu itp.) Zapasy imprtwane wyceniane są łącznie z ksztami związanymi ze sprwadzeniem ich z zagranicy. Prdukcji w tku nie wycenia się ze względu na krótki czas wyknania i niewielką isttnść ksztów dtyczących niezamkniętych na kniec kresu zleceń prdukcyjnych. Przyjęt zasadę ustalania wartści rzchdu zapasów metdą "pierwsze przyszł - pierwsze wyszł" Inwestycje krótkterminwe Aktywa pieniężne wyceniane są na dzień bilanswy w wartści wymagalnej. Pzycje wyrażne w walutach bcych wyceniane są według średnieg kursu NBP dla danej waluty na ten dzień. Krótkterminwe aktywa finanswe wyceniane są według ceny nabycia z zachwaniem zasady strżnści Rzliczenia międzykreswe ksztów czynne Rzliczenia międzykreswe czynne dknywane są, jeżeli kszty pniesine dtyczą przyszłych kresów sprawzdawczych. Na dzień bilanswy wycena rzliczeń międzykreswych czynnych dknywana jest przy zastswaniu zasady strżnści Kapitał własny Kapitał własny ujmuje się w wartści nminalnej z pdziałem na jeg rdzaje i według zasad kreślnych przepisami prawa i pstanwieniami Statutu. 4

5 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 Kapitał zakładwy w sprawzdaniu finanswym wykazuje się w wyskści kreślnej w statucie wpisanej w KRS. i Zadeklarwane, lecz nie wniesine wkłady kapitałwe ujmuje się jak należne wkłady na pczet kapitału. Kapitał zapaswy twrzny jest z: pdziału zysku Spółki, nadwyżki wartści emisyjnej akcji nad ich wartścią nminalną, p pkryciu ksztów emisji akcji, wartści nabycia śrdków trwałych sfinanswanych z ZFRON, wyceny prgramu mtywacyjneg Zbwiązania długterminwe i krótkterminwe Zbwiązania są wykazywane w kwcie wymagającej zapłaty, t jest łącznie z niezapłacnymi dsetkami. Odsetki d zbwiązań z tytułu dstaw i usług są księgwane w mmencie trzymania nt dsetkwych d dstawców Rezerwy Rezerwy twrzne są, gdy na spółce ciąży becny bwiązek (prawny lub zwyczajw czekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdpdbne jest, że wypełnienie teg bwiązku spwduje kniecznść wypływu śrdków zawierających w sbie krzyści eknmiczne raz mżna dknać wiarygdneg szacunku kwty teg bwiązku. Spółka twrzy w szczególnści rezerwy na: Niewykrzystane urlpy uwzględniając, w dniesieniu d pszczególnych pracwników, ilść zaległych dni urlpu na dzień bilanswy raz średnimiesięczne wynagrdzenie. Rezerwę twrzy się dpwiedni w ciężar ksztów wytwrzenia sprzedanych prduktów, ksztów sprzedaży i zarządu; Odprawy emerytalne i rentwe. Zgdnie z zasadą przyjętą przez Spółkę rezerwy na dprawy emerytalne i rentwe ze względu na niewielką mbilnść pracwników szacwane są przez aktuariusza raz na dwa lata. Rezerwy na dzień zstały szacwane przez aktuariusza. Rezerwę twrzy się dpwiedni w ciężar ksztów wytwrzenia sprzedanych prduktów, ksztów sprzedaży i zarządu. Naprawy gwarancyjne. Rezerwy zstały szacwane z uwzględnieniem statystycznej usterkwści sprzedawanych prduktów w kresie histrycznym. Rezerwę twrzy się w ciężar ksztów wytwrzenia sprzedanych prduktów. Kszty marketingwe. Rezerwy zstały szacwane w wyskści zbwiązań Spółki z tytułu umów zawartych z dbircami twarów i wyrbów sprzedanych w rku Nagrdy i permie pracwnicze. 5

6 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk Rzliczenia międzykreswe przychdów Rzliczenia międzykreswe przychdów, dknywane są z zachwaniem zasady strżnści raz współmiernści przychdów i ksztów. Obejmują w szczególnści dtacje trzymane na sfinanswanie nabycia lub wytwrzenia śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych i zwiększają stpniw, równlegle d dpisów amrtyzacyjnych pzstałe przychdy peracyjne Pzycje wyrażne w walutach bcych Wyrażne w walutach bcych peracje gspdarcze ujmuje się w księgach rachunkwych na dzień ich przeprwadzenia dpwiedni p kursie: faktycznie zastswanym w tym dniu, wynikającym z charakteru peracji w przypadku sprzedaży lub kupna walut raz zapłaty należnści lub zbwiązań; średnim głsznym dla danej waluty przez NBP z dnia pprzedzająceg ten dzień- jeżeli charakter peracji wskazuje, iż nie jest zasadne zastswanie inneg kursu. Za kurs faktycznie zastswany w dniu przeprwadzenia peracji Spółka przyjmuje w przypadku: sprzedaży walut kurs ustalny przy realizacji peracji, zakupu walut kurs ustalny przy realizacji peracji, zapłaty należnści kurs kupna banku, w którym jednstka psiada rachunek walutwy z dnia wpływu należnści, zapłaty zbwiązania kurs sprzedaży banku, w którym jednstka psiada rachunek walutwy z dnia zapłaty zbwiązania. Dla bliczenia różnic kurswych pwstających na rachunkach bankwych Spółka stsuje metdę miesięcznej średniej ważnej. Na dzień bilanswy pzycje wyrażne w walutach bcych wycenia się według następujących zasad: składniki aktywów ( z wyłączeniem udziałów w jednstkach pdprządkwanych wyceninych metdą praw własnści) p kursie średnim ustalnym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, składniki pasywów p kursie średnim ustalnym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kurswe, dtyczące aktywów i pasywów wyrażnych w walutach bcych, pwstałe na dzień ich wyceny raz przy zapłacie należnści i zbwiązań, jak również sprzedaży walut, zalicza się dpwiedni przychdów lub ksztów finanswych W rachunku zysków i strat, różnice kurswe wykazuje się p skmpenswaniu, prezentując wynik z tytułu różnic kurswych w pzycji przychdów lub ksztów finanswych Przychdy ze sprzedaży Przychdy ze sprzedaży bejmują należne lub uzyskane kwty nett ze sprzedaży związane z działalnścią pdstawwą Spółki, skrygwane udzielne rabaty, upusty i premie (wypłacne i naliczne) Kszty działalnści peracyjnej Kszt sprzedanych prduktów, twarów i materiałów bejmuje kszty bezpśredni z nimi związane raz uzasadniną część ksztów pśrednich. Spółka sprządza rachunek zysków i start w wariancie kalkulacyjnym 6

7 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk Pzstałe przychdy i kszty peracyjne, zyski i straty nadzwyczajne. Zgdnie z zasadą memriału i strżnści Spółka ewidencjnuje niewątpliwe pzstałe przychdy peracyjne i zyski nadzwyczajne raz wszystkie pniesine pzstałe kszty peracyjne i straty nadzwyczajne Przychdy i kszty finanswe. Przychdy i kszty finanswe ujmwane są w sprawzdaniu zgdnie z zasadą współmiernści przychdów i ksztów raz zasadą strżnści. Zrealizwane i naliczne na dzień bilanswy różnice kurswe wykazuje się w sprawzdaniu finanswym per sald dpwiedni w pzycji Inne przychdów lub ksztów finanswych Pdatek dchdwy Wynik finanswy brutt krygują: bieżące zbwiązania z tytułu pdatku dchdweg d sób prawnych, pdatek drczny Zgdnie z art. 37 Ustawy rachunkwści w związku z przejściwymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkwych wartścią aktywów i pasywów a ich wartścią pdatkwą raz stratą pdatkwą mżliwą d dliczenia w przyszłści Spółka twrzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg, któreg jest pdatnikiem. W kalkulacji pdatku dchdweg drczneg zastswan stawkę pdatku dchdweg d sób prawnych w wyskści 19%. 3. Infrmacje uzupełniające 3.1. Wskazanie średnich kursów wymiany złteg Ogłszne przez Nardwy Bank Plski średnie kursy wymiany złteg w stsunku d EURO wynisły w kresach bjętych sprawzdaniem finanswym: Rk brtwy Średni kurs w kresie Minimalny kurs w kresie Maksymalny kurs w kresie Kurs na statni dzień kresu ,2110 4,0671 4,3432 4, ,1736 4,0465 4,5135 4, Wskazanie pdstawwych infrmacji finanswych (PLN/EUR) Dla infrmacji finanswych pdlegających przeliczeniu na eur zstały przyjęte następujące zasady: Pzycje bilansu według średnieg kursu bwiązująceg na dany dzień bilanswy, głszneg dla eur przez NBP, Pzycje rachunku zysków i strat raz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanwiąceg średnią arytmetyczną średnich kursów głsznych dla eur przez NBP, bwiązujących na statni dzień każdeg zakńczneg miesiąca rku brtweg. 7

8 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 W kresie bjętym sprawzdaniem finanswym raz w kresie prównywalnym kursy przyjęte d przeliczenia na eur wybranych pzycji bilansu kształtwały się następując: Kurs na dzień 31 grudnia 2013 rku wynsił: 1 EURO = 4,1472 PLN Kurs na dzień 31 grudnia 2012 rku wynsił: 1 EURO = 4,0882 PLN W kresie bjętym sprawzdaniem finanswym raz w kresie prównywalnym kursy przyjęte d przeliczenia na eur wybranych pzycji rachunku zysków i strat raz rachunku przepływów pieniężnych kształtwały się następując: Kurs średni w kresie d 01 stycznia d 31 grudnia 2013r. bliczny jak średnia arytmetyczna kursów bwiązujących na statni dzień każdeg miesiąca wynsi 1 EURO = 4,2110 PLN Kurs średni w kresie d 01 stycznia d 31 grudnia 2012r. bliczny jak średnia arytmetyczna kursów bwiązujących na statni dzień każdeg miesiąca wynsi 1 EURO = 4,1736 PLN WYBRANE DANE FINANSOWE Przychdy nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów w tys. zł w tys. EUR Zysk (strata) z działalnści peracyjnej Zysk (strata) brutt Zysk (strata) nett Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej Przepływy pieniężne nett, razem Aktywa, razem Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Zbwiązania długterminwe Zbwiązania krótkterminwe Kapitał własny Kapitał zakładwy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,80 2,66 0,66 0,64 Rzwdniny zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 2,78 2,62 0,66 0,63 8

9 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wartść księgwa na jedną akcję (w zł/eur) 9,77 8,99 2,36 2,20 Rzwdnina wartść księgwa na jedną akcję (w zł/eur) 9,69 8,87 2,34 2,17 Wypłacna dywidenda na jedną akcję(w zł/eur) 2,10 2,38 0,50 0, Wskazanie głównych różnic, jakie wystąpiłyby pmiędzy infrmacjami finanswymi sprządznymi zgdnie z plskimi zasadami rachunkwści, a dpwiedni infrmacjami finanswymi, które zstałyby sprządzne zgdnie z MSR Spółka prwadzi księgi rachunkwe zgdnie z zasadami rachunkwści kreślnymi w ustawie z dnia 29 września 1994 rachunkwści (Dz. U. nr 152 z 2009 rku, pz wraz z późn. zm.). Infrmacje finanswe zstały przygtwane zgdnie z Ustawą rachunkwści. Wynik finanswy raz niektóre pzycje aktywów i pasywów różniłyby się d wielkści, które wykazane byłyby w infrmacjach finanswych sprządznych zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej. Inny mógłby być również spsób prezentacji infrmacji finanswych raz zakres ujawninych infrmacji. Spółka dknała wstępnej identyfikacji bszarów występwania różnic raz ich wpływu na wartść kapitałów własnych (aktywów nett) i wyniku finansweg pmiędzy prezentwanymi infrmacjami finanswymi sprządznymi zgdnie z plskimi zasadami rachunkwści a infrmacjami finanswymi, które zstałby sprządzne zgdnie z MSR/MSSF. W tym celu Zarząd wykrzystał najlepszą wiedzę spdziewanych standardach i interpretacjach raz zasadach rachunkwści, które miałyby zastswanie przy sprządzaniu sprawzdania finansweg zgdnie z MSR/MSSF. Zdaniem Emitenta pełne wskazanie bszarów różnic raz szacwanie ich wartści bez sprządzenia kmpletneg sprawzdania finansweg wg MSR/MSSF jest barczne ryzykiem niepewnści. Obszary ewentualnych różnic, które mgłyby wystąpić wynikają z kwestii przedstawinych pniżej: Krekty związane z przejściem na MSSF Jednstka stsująca MSSF p raz pierwszy zdecydwałaby się na przyjęcie przeszacwania składników rzeczwych aktywów trwałych d wartści gdziwej ze względu na isttny wzrst w szczególnści wartści rynkwej nieruchmści w relacji d wartści księgwej nastąpiłby zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny. Jednstka nie dknywała takiej wyceny, stąd też nie mże pdać dkładnej kwty zwiększenia kapitałów własnych na skutek przeszacwania nieruchmści. Fundusze specjalne - Śrdki pieniężne na rachunku Zakładweg Funduszu Świadczeń Scjalnych (ZFŚS) raz Zakładweg Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych (ZFRON) raz inne należnści krótkterminwe z tytułu pżyczek udzielnych ze śrdków Funduszu nie spełniają definicji składnika aktywów przedstawinej w punkcie 49 Załżeń kncepcyjnych sprządzania i prezentacji sprawzdań finanswych. Nie są t zasby kntrlwane przez jednstkę pwstałe na skutek zdarzeń występujących w przeszłści, z których jednstka mże w przyszłści siągnąć krzyści eknmiczne. Wbec teg wykazywany w pasywach bilansu w pzycji Fundusze Specjalne Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych raz Zakładwy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych zgdnie z MSSF pdlega kmpensacie ze śrdkami pieniężnymi zgrmadznymi na wydrębninym rachunku ZFŚS raz 9

10 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 ZFRON raz należnściami z tytułu udzielnych pżyczek. Dknanie kmpensaty bniżyłby sumę bilanswą w sprawzdaniu jednstkwym Emitenta na dzień r. kwtę 221 tys. zł. raz na dzień r. kwtę 244 tys. zł Skutki zmian kursów walut Pzycje pieniężne w walucie bcej pwinny być wykazywane p przeliczeniu tych pzycji p kursie zamknięcia bwiązującym na dzień bilanswy. Z definicji MSR 21 wynika, że kurs zamknięcia t natychmiastwy kurs wymiany na dzień bilanswy, c znacza kurs wymiany natychmiastweg wyknania. Jeżeli kursem zamknięcia jest natychmiastwy kurs wymiany bwiązujący w dniu bilanswym, t uznajemy, że należy zastswać kurs taki, jaki zastswałby przedsiębirstw przy wycenie transakcji, gdyby miała na miejsce w dniu bilanswym w jeg banku widącym. Wpływ na kapitał własny i wynik finanswy nett z tytułu zastswania kursu zamknięcia spwdwałby: bniżenie wyniku finansweg i kapitałów własnych w rku tys. zł. a w rku tys. zł. Zmiana prezentacyjna przeklasyfikwanie zaliczek na wartści niematerialne i prawne z pzycji wartści niematerialne i prawne d należnści krótkterminwych, w sprawzdaniu finanswym Emitenta: na r 7 tys. zł. i na r 7 tys. zł. Zmiana prezentacyjna przeklasyfikwanie zaliczek na śrdki trwałe z pzycji rzeczwych aktywów trwałych d należnści krótkterminwych, w sprawzdaniu finanswym Emitenta: na r 322 tys. zł. a na r. 208 tys. zł. Zmiana prezentacyjna przeklasyfikwanie zaliczek na dstawy z pzycji zapasów d należnści krótkterminwych, w sprawzdaniu finanswym Emitenta: na r. 67 tys. zł. a na r. 19 tys. zł. Prezentacje i zakres ujawnień - Ujawnienia zawarte w ntach bjaśniających d sprawzdania finansweg sprządzaneg zgdnie z MSR/MSSF znacząc przekraczają zakres infrmacji ddatkwej sprządzanej zgdnie z plskimi zasadami rachunkwści. PODPIS OSOBY KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisk Stanwisk Pdpis r. Ewa Nasuta Główna księgwa PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i nazwisk Stanwisk Pdpis r. Katarzyna Rutkwska Prezes Zarządu r. Pitr Marcinkwski Wiceprezes Zarządu 10

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R.

INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. INFORMACJE DODATKOWE DO SKONSOLIDOWANEGO ROZSZERZONEGO RAPORTU KWARTALNEGO BIOTON S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 R. Zgdnie z 87 rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 19 luteg 2009 r. w sprawie infrmacji bieżących

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2008 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2008 r. W I półrczu 2008 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK S.A. - spółka dminująca DCG S.A. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r.

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej W.KRUK za I półrocze 2007 r. Sprawzdanie Zarządu Grupy Kapitałwej W.KRUK za I półrcze 2007 r. W I półrczu 2007 w skład Grupy Kapitałwej W.Kruk wchdziły następujące spółki: W.KRUK - spółka dminująca DCG Sp. z.. - spółka zależna 100

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB)

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) Warszawa, 05 września 2014 r. Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Zapytanie infrmację (Request Fr Infrmatin) Strna 1 z 31 Spis treści CEL DOKUMENTU ORAZ KRÓTKI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cykl szkleń Skntaktj się z nami: Warszawa Małgrzata Tryc tel. +48 22 579 8242 malgrzata.tryc@pl.ey.cm Awans na wyższe stanwisk jest natralną ścieżką w rzwj kariery. Prezes zarząd,

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce

Koncepcja budowy, zawartości i organizacji systemu monitoringu, rankingowania, zasobów materialnych i niematerialnych szkolnictwa wyższego w Polsce 33 MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Kncepcja budwy, zawartści i rganizacji systemu mnitringu, rankingwania,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

OprNra,I RAPCRT TERMO-REX. Sp6lki Akcyjnej. R*Til. scem/ A L, D YTO Fa KRs oooo341a62. w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i. l.--ilt=..

OprNra,I RAPCRT TERMO-REX. Sp6lki Akcyjnej. R*Til. scem/ A L, D YTO Fa KRs oooo341a62. w Jaworznie, ul. Wojska Polskiego 2i. l.--ilt=.. 41-200Ssnwiec,ul.KilinskiegS4/lll/3,tel.: 32-266-94-21, telefax:32-266-84'14 http://www. rafin.cm.pl e-mail:biurrafin.cm.pl IP 644-326 - 26-18 Bank Przemyshw - Handlwy S.A. I O/Ssnwiec 51106000760000320001096469

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dane identyfikacyjne: Nazwa spółki: ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A. Siedziba: ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006

RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 RAPORT BIEŻĄCY 154/2006 Warszawa, 25 października 2006 r. Kmisja Papierów Wartściwych i Giełd Plac Pwstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartściwych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Warszawa Plska

Bardziej szczegółowo