Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku"

Transkrypt

1 AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014

2 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk Infrmacje prządkwe 1.1. Nazwa(firma) i siedziba jednstki, rgan rejestrwy raz czas trwania jednstki Nazwa: AC Spółka Akcyjna Siedziba: ul. 42 Pułku Piechty 50, Białystk Pdstawwy przedmit działalnści: sprzedaż hurtwa i detaliczna części i akcesriów d pjazdów mechanicznych, prdukcja części i akcesriów d pjazdów mechanicznych i ich silników, prdukcja wyrbów z twrzyw sztucznych Czas trwania działalnści jednstki: niegraniczny Organ prwadzący rejestr: Sąd Rejnwy w Białymstku, XII Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg, Rejestr Przedsiębirców nr Prezentacja sprawzdania finansweg Sprawzdanie finanswe bejmuje kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku, a dane prównywalne za kres 1 stycznia 2012 d 31 grudnia 2012 rku. Jednstka sprządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym raz rachunek przepływów pieniężnych metdą pśrednią Sprawzdanie finanswe nie zawiera danych łącznych - spółka nie psiada wewnętrznych jednstek rganizacyjnych sprządzających samdzielne sprawzdania finanswe. Niniejsze sprawzdanie finanswe jest przedstawine w złtych plskich, a wszystkie wartści, ile nie wskazan inaczej, zakrąglne zstały d tysiąca. Spółka nie jest jednstką dminującą, wspólnikiem jednstki współzależnej lub znaczącym inwestrem i nie sprządza sknslidwaneg sprawzdania finansweg. W kresie bjętym prezentwanym sprawzdaniem finanswym nie miał miejsca łączenie spółek. W kresie bjętym prezentwanym sprawzdaniem finanswym zmienin zasady plityki rachunkwści w zakresie aktywwania ksztów prac rzwjwych. Sprawzdanie finanswe zstał sprządzne przy załżeniu kntynuwania działalnści gspdarczej przez jednstkę w dającej się przewidzieć przyszłści w nie zmniejsznym isttnie zakresie. Nie istnieją również klicznści wskazujące na zagrżenie kntynuwania działalnści. Sprawzdanie finanswe zstał sprządzne według zasady ksztu histryczneg, t znaczy, że nie stswan żadnych krekt, które dzwierciedlałyby wpływ inflacji na pszczególne pzycje bilansu raz rachunku zysków i strat. Wycena aktywów i pasywów według stanów bilanswych piera się na ustaleniach ustawwych zawartych w rzdziale 4 ustawy rachunkwści. Prezentwane sprawzdania finanswe za lata 2013 i 2012 p zbadaniu przez pdmit uprawniny trzymały pinie bez zastrzeżeń Infrmacje dtyczące składu Zarządu i Rady Nadzrczej 2

3 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 Skład sbwy Zarządu na dzień sprządzenia sprawzdania finansweg: Prezes Zarządu Pani Katarzyna Rutkwska Wiceprezes Zarządu Pan Pitr Marcinkwski W 2013 r. skład Zarządu uległ zmianie. D dnia 4 grudnia 2013 r. Zarząd Spółki był jednsbwy funkcję Prezesa Zarządu pełniła Pani Katarzyna Rutkwska. W dniu 4 grudnia 2013 r. w skład Zarządu zstał pwłany Pan Pitr Marcinkwski. Skład sbwy Rady Nadzrczej na dzień sprządzenia sprawzdania finansweg: Przewdniczący Rady Nadzrczej Pan Pitr Laskwski Wiceprzewdniczący Rady Nadzrczej Pan Anatl Timszuk Człnek Rady Nadzrczej Pan Tmasz Marek Krysztfiak Człnek Rady Nadzrczej Pan Artur Jarsław Laskwski Człnek Rady Nadzrczej Pan Zenn Andrzej Mierzejewski 2. Omówienie przyjętych zasad (plityki) rachunkwści Zasady rachunkwści przyjęte przy sprządzaniu finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku są zgdne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 rku rachunkwści, zwanej dalej ustawą. Przy wycenie aktywów i pasywów raz ustalaniu wyniku finansweg przyjęt, że jednstka będzie kntynuwać działalnść gspdarczą w dającej się przewidzieć przyszłści raz nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalnści lub isttnie zmniejszyć jej zakresu Śrdki trwałe raz wartści niematerialne i prawne Śrdki trwałe raz wartści niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub ksztów wytwrzenia pmniejsznych dpisy amrtyzacyjne i dpisy z tytułu trwałej utraty wartści. Odpisy amrtyzacyjne d śrdków trwałych i wartści niematerialnych i prawnych dknywane są na pdstawie planu amrtyzacji, zawierająceg stawki i kwty rcznych dpisów. Amrtyzacja jest dknywana metdą liniwą. Grunty nie pdlegają amrtyzacji. Stswane stawki amrtyzacyjne w dniesieniu d śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych ustalane są w parciu kres ich eknmicznej użytecznści. Wypsażenie wartści jednstkwej pniżej 1.000,- zł jest c d zasady bezpśredni dpisywane w kszty w mmencie przekazania d użytku. Kierwnik jednstki mże pdjąć decyzję zaliczeniu ich d śrdków trwałych jednrazw amrtyzwanych, bądź amrtyzwanych w czasie. W 2013 rku, dknan zmiany stswanych zasad (plityki) rachunkwści w zakresie aktywwania ksztów prac rzwjwych. W związku z rzwjem ptencjału badawcz-rzwjweg AC S.A. i wzrstem znaczenia prac rzwjwych w bieżącej działalnści, Spółka pdjęła decyzję aktywwaniu zakńcznych wynikiem pzytywnym ksztów prac rzwjwych. 3

4 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk Inwestycje długterminwe Udziały w innych jednstkach raz inne inwestycje finanswe zaliczne d aktywów trwałych wyceniane są w cenach ich nabycia pmniejsznych ewentualne dpisy z tytułu utraty wartści Należnści długterminwe, należnści krótkterminwe i rszczenia Należnści długterminwe, należnści krótkterminwe i rszczenia wykazywane są w wartści nett (pmniejsznej dpisy aktualizujące). Należnści są wyceniane w kwcie wymaganej zapłaty. Należnści pdlegają aktualizacji wyceny pprzez dknywanie dpisów d wyskści nie pkrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem. Odpisy aktualizujące dknywane są z uwzględnieniem stpnia ryzyka, jakie wiąże się z daną należnścią. Odsetki z tytułu zwłki w zapłacie należnści przez dbirców są księgwane w mmencie wpływu śrdków pieniężnych Zapasy Zapasy są wykazywane w wartści nett (pmniejsznej dpisy aktualizujące). Ocena przydatnści użytkwej i handlwej zapasów dknywana jest w trakcie bieżących przeglądów i spisów z natury. Zapasy nabyte na rynku krajwym są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu lub p ksztach wytwrzenia, nie wyższych d cen sprzedaży nett. Cena sprzedaży nett dpwiada szacwanej cenie sprzedaży zapasów raz ksztów dprwadzenia zapasów d sprzedaży lub znalezienia nabywcy (tj. kszty sprzedaży, marketingu itp.) Zapasy imprtwane wyceniane są łącznie z ksztami związanymi ze sprwadzeniem ich z zagranicy. Prdukcji w tku nie wycenia się ze względu na krótki czas wyknania i niewielką isttnść ksztów dtyczących niezamkniętych na kniec kresu zleceń prdukcyjnych. Przyjęt zasadę ustalania wartści rzchdu zapasów metdą "pierwsze przyszł - pierwsze wyszł" Inwestycje krótkterminwe Aktywa pieniężne wyceniane są na dzień bilanswy w wartści wymagalnej. Pzycje wyrażne w walutach bcych wyceniane są według średnieg kursu NBP dla danej waluty na ten dzień. Krótkterminwe aktywa finanswe wyceniane są według ceny nabycia z zachwaniem zasady strżnści Rzliczenia międzykreswe ksztów czynne Rzliczenia międzykreswe czynne dknywane są, jeżeli kszty pniesine dtyczą przyszłych kresów sprawzdawczych. Na dzień bilanswy wycena rzliczeń międzykreswych czynnych dknywana jest przy zastswaniu zasady strżnści Kapitał własny Kapitał własny ujmuje się w wartści nminalnej z pdziałem na jeg rdzaje i według zasad kreślnych przepisami prawa i pstanwieniami Statutu. 4

5 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 Kapitał zakładwy w sprawzdaniu finanswym wykazuje się w wyskści kreślnej w statucie wpisanej w KRS. i Zadeklarwane, lecz nie wniesine wkłady kapitałwe ujmuje się jak należne wkłady na pczet kapitału. Kapitał zapaswy twrzny jest z: pdziału zysku Spółki, nadwyżki wartści emisyjnej akcji nad ich wartścią nminalną, p pkryciu ksztów emisji akcji, wartści nabycia śrdków trwałych sfinanswanych z ZFRON, wyceny prgramu mtywacyjneg Zbwiązania długterminwe i krótkterminwe Zbwiązania są wykazywane w kwcie wymagającej zapłaty, t jest łącznie z niezapłacnymi dsetkami. Odsetki d zbwiązań z tytułu dstaw i usług są księgwane w mmencie trzymania nt dsetkwych d dstawców Rezerwy Rezerwy twrzne są, gdy na spółce ciąży becny bwiązek (prawny lub zwyczajw czekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych i prawdpdbne jest, że wypełnienie teg bwiązku spwduje kniecznść wypływu śrdków zawierających w sbie krzyści eknmiczne raz mżna dknać wiarygdneg szacunku kwty teg bwiązku. Spółka twrzy w szczególnści rezerwy na: Niewykrzystane urlpy uwzględniając, w dniesieniu d pszczególnych pracwników, ilść zaległych dni urlpu na dzień bilanswy raz średnimiesięczne wynagrdzenie. Rezerwę twrzy się dpwiedni w ciężar ksztów wytwrzenia sprzedanych prduktów, ksztów sprzedaży i zarządu; Odprawy emerytalne i rentwe. Zgdnie z zasadą przyjętą przez Spółkę rezerwy na dprawy emerytalne i rentwe ze względu na niewielką mbilnść pracwników szacwane są przez aktuariusza raz na dwa lata. Rezerwy na dzień zstały szacwane przez aktuariusza. Rezerwę twrzy się dpwiedni w ciężar ksztów wytwrzenia sprzedanych prduktów, ksztów sprzedaży i zarządu. Naprawy gwarancyjne. Rezerwy zstały szacwane z uwzględnieniem statystycznej usterkwści sprzedawanych prduktów w kresie histrycznym. Rezerwę twrzy się w ciężar ksztów wytwrzenia sprzedanych prduktów. Kszty marketingwe. Rezerwy zstały szacwane w wyskści zbwiązań Spółki z tytułu umów zawartych z dbircami twarów i wyrbów sprzedanych w rku Nagrdy i permie pracwnicze. 5

6 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk Rzliczenia międzykreswe przychdów Rzliczenia międzykreswe przychdów, dknywane są z zachwaniem zasady strżnści raz współmiernści przychdów i ksztów. Obejmują w szczególnści dtacje trzymane na sfinanswanie nabycia lub wytwrzenia śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych i zwiększają stpniw, równlegle d dpisów amrtyzacyjnych pzstałe przychdy peracyjne Pzycje wyrażne w walutach bcych Wyrażne w walutach bcych peracje gspdarcze ujmuje się w księgach rachunkwych na dzień ich przeprwadzenia dpwiedni p kursie: faktycznie zastswanym w tym dniu, wynikającym z charakteru peracji w przypadku sprzedaży lub kupna walut raz zapłaty należnści lub zbwiązań; średnim głsznym dla danej waluty przez NBP z dnia pprzedzająceg ten dzień- jeżeli charakter peracji wskazuje, iż nie jest zasadne zastswanie inneg kursu. Za kurs faktycznie zastswany w dniu przeprwadzenia peracji Spółka przyjmuje w przypadku: sprzedaży walut kurs ustalny przy realizacji peracji, zakupu walut kurs ustalny przy realizacji peracji, zapłaty należnści kurs kupna banku, w którym jednstka psiada rachunek walutwy z dnia wpływu należnści, zapłaty zbwiązania kurs sprzedaży banku, w którym jednstka psiada rachunek walutwy z dnia zapłaty zbwiązania. Dla bliczenia różnic kurswych pwstających na rachunkach bankwych Spółka stsuje metdę miesięcznej średniej ważnej. Na dzień bilanswy pzycje wyrażne w walutach bcych wycenia się według następujących zasad: składniki aktywów ( z wyłączeniem udziałów w jednstkach pdprządkwanych wyceninych metdą praw własnści) p kursie średnim ustalnym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, składniki pasywów p kursie średnim ustalnym dla danej waluty przez NBP na ten dzień. Różnice kurswe, dtyczące aktywów i pasywów wyrażnych w walutach bcych, pwstałe na dzień ich wyceny raz przy zapłacie należnści i zbwiązań, jak również sprzedaży walut, zalicza się dpwiedni przychdów lub ksztów finanswych W rachunku zysków i strat, różnice kurswe wykazuje się p skmpenswaniu, prezentując wynik z tytułu różnic kurswych w pzycji przychdów lub ksztów finanswych Przychdy ze sprzedaży Przychdy ze sprzedaży bejmują należne lub uzyskane kwty nett ze sprzedaży związane z działalnścią pdstawwą Spółki, skrygwane udzielne rabaty, upusty i premie (wypłacne i naliczne) Kszty działalnści peracyjnej Kszt sprzedanych prduktów, twarów i materiałów bejmuje kszty bezpśredni z nimi związane raz uzasadniną część ksztów pśrednich. Spółka sprządza rachunek zysków i start w wariancie kalkulacyjnym 6

7 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk Pzstałe przychdy i kszty peracyjne, zyski i straty nadzwyczajne. Zgdnie z zasadą memriału i strżnści Spółka ewidencjnuje niewątpliwe pzstałe przychdy peracyjne i zyski nadzwyczajne raz wszystkie pniesine pzstałe kszty peracyjne i straty nadzwyczajne Przychdy i kszty finanswe. Przychdy i kszty finanswe ujmwane są w sprawzdaniu zgdnie z zasadą współmiernści przychdów i ksztów raz zasadą strżnści. Zrealizwane i naliczne na dzień bilanswy różnice kurswe wykazuje się w sprawzdaniu finanswym per sald dpwiedni w pzycji Inne przychdów lub ksztów finanswych Pdatek dchdwy Wynik finanswy brutt krygują: bieżące zbwiązania z tytułu pdatku dchdweg d sób prawnych, pdatek drczny Zgdnie z art. 37 Ustawy rachunkwści w związku z przejściwymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkwych wartścią aktywów i pasywów a ich wartścią pdatkwą raz stratą pdatkwą mżliwą d dliczenia w przyszłści Spółka twrzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu drczneg pdatku dchdweg, któreg jest pdatnikiem. W kalkulacji pdatku dchdweg drczneg zastswan stawkę pdatku dchdweg d sób prawnych w wyskści 19%. 3. Infrmacje uzupełniające 3.1. Wskazanie średnich kursów wymiany złteg Ogłszne przez Nardwy Bank Plski średnie kursy wymiany złteg w stsunku d EURO wynisły w kresach bjętych sprawzdaniem finanswym: Rk brtwy Średni kurs w kresie Minimalny kurs w kresie Maksymalny kurs w kresie Kurs na statni dzień kresu ,2110 4,0671 4,3432 4, ,1736 4,0465 4,5135 4, Wskazanie pdstawwych infrmacji finanswych (PLN/EUR) Dla infrmacji finanswych pdlegających przeliczeniu na eur zstały przyjęte następujące zasady: Pzycje bilansu według średnieg kursu bwiązująceg na dany dzień bilanswy, głszneg dla eur przez NBP, Pzycje rachunku zysków i strat raz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanwiąceg średnią arytmetyczną średnich kursów głsznych dla eur przez NBP, bwiązujących na statni dzień każdeg zakńczneg miesiąca rku brtweg. 7

8 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 W kresie bjętym sprawzdaniem finanswym raz w kresie prównywalnym kursy przyjęte d przeliczenia na eur wybranych pzycji bilansu kształtwały się następując: Kurs na dzień 31 grudnia 2013 rku wynsił: 1 EURO = 4,1472 PLN Kurs na dzień 31 grudnia 2012 rku wynsił: 1 EURO = 4,0882 PLN W kresie bjętym sprawzdaniem finanswym raz w kresie prównywalnym kursy przyjęte d przeliczenia na eur wybranych pzycji rachunku zysków i strat raz rachunku przepływów pieniężnych kształtwały się następując: Kurs średni w kresie d 01 stycznia d 31 grudnia 2013r. bliczny jak średnia arytmetyczna kursów bwiązujących na statni dzień każdeg miesiąca wynsi 1 EURO = 4,2110 PLN Kurs średni w kresie d 01 stycznia d 31 grudnia 2012r. bliczny jak średnia arytmetyczna kursów bwiązujących na statni dzień każdeg miesiąca wynsi 1 EURO = 4,1736 PLN WYBRANE DANE FINANSOWE Przychdy nett ze sprzedaży prduktów, twarów i materiałów w tys. zł w tys. EUR Zysk (strata) z działalnści peracyjnej Zysk (strata) brutt Zysk (strata) nett Przepływy pieniężne nett z działalnści peracyjnej Przepływy pieniężne nett z działalnści inwestycyjnej Przepływy pieniężne nett z działalnści finanswej Przepływy pieniężne nett, razem Aktywa, razem Zbwiązania i rezerwy na zbwiązania Zbwiązania długterminwe Zbwiązania krótkterminwe Kapitał własny Kapitał zakładwy Liczba akcji (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,80 2,66 0,66 0,64 Rzwdniny zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 2,78 2,62 0,66 0,63 8

9 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR Wartść księgwa na jedną akcję (w zł/eur) 9,77 8,99 2,36 2,20 Rzwdnina wartść księgwa na jedną akcję (w zł/eur) 9,69 8,87 2,34 2,17 Wypłacna dywidenda na jedną akcję(w zł/eur) 2,10 2,38 0,50 0, Wskazanie głównych różnic, jakie wystąpiłyby pmiędzy infrmacjami finanswymi sprządznymi zgdnie z plskimi zasadami rachunkwści, a dpwiedni infrmacjami finanswymi, które zstałyby sprządzne zgdnie z MSR Spółka prwadzi księgi rachunkwe zgdnie z zasadami rachunkwści kreślnymi w ustawie z dnia 29 września 1994 rachunkwści (Dz. U. nr 152 z 2009 rku, pz wraz z późn. zm.). Infrmacje finanswe zstały przygtwane zgdnie z Ustawą rachunkwści. Wynik finanswy raz niektóre pzycje aktywów i pasywów różniłyby się d wielkści, które wykazane byłyby w infrmacjach finanswych sprządznych zgdnie z Międzynardwymi Standardami Sprawzdawczści Finanswej. Inny mógłby być również spsób prezentacji infrmacji finanswych raz zakres ujawninych infrmacji. Spółka dknała wstępnej identyfikacji bszarów występwania różnic raz ich wpływu na wartść kapitałów własnych (aktywów nett) i wyniku finansweg pmiędzy prezentwanymi infrmacjami finanswymi sprządznymi zgdnie z plskimi zasadami rachunkwści a infrmacjami finanswymi, które zstałby sprządzne zgdnie z MSR/MSSF. W tym celu Zarząd wykrzystał najlepszą wiedzę spdziewanych standardach i interpretacjach raz zasadach rachunkwści, które miałyby zastswanie przy sprządzaniu sprawzdania finansweg zgdnie z MSR/MSSF. Zdaniem Emitenta pełne wskazanie bszarów różnic raz szacwanie ich wartści bez sprządzenia kmpletneg sprawzdania finansweg wg MSR/MSSF jest barczne ryzykiem niepewnści. Obszary ewentualnych różnic, które mgłyby wystąpić wynikają z kwestii przedstawinych pniżej: Krekty związane z przejściem na MSSF Jednstka stsująca MSSF p raz pierwszy zdecydwałaby się na przyjęcie przeszacwania składników rzeczwych aktywów trwałych d wartści gdziwej ze względu na isttny wzrst w szczególnści wartści rynkwej nieruchmści w relacji d wartści księgwej nastąpiłby zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny. Jednstka nie dknywała takiej wyceny, stąd też nie mże pdać dkładnej kwty zwiększenia kapitałów własnych na skutek przeszacwania nieruchmści. Fundusze specjalne - Śrdki pieniężne na rachunku Zakładweg Funduszu Świadczeń Scjalnych (ZFŚS) raz Zakładweg Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych (ZFRON) raz inne należnści krótkterminwe z tytułu pżyczek udzielnych ze śrdków Funduszu nie spełniają definicji składnika aktywów przedstawinej w punkcie 49 Załżeń kncepcyjnych sprządzania i prezentacji sprawzdań finanswych. Nie są t zasby kntrlwane przez jednstkę pwstałe na skutek zdarzeń występujących w przeszłści, z których jednstka mże w przyszłści siągnąć krzyści eknmiczne. Wbec teg wykazywany w pasywach bilansu w pzycji Fundusze Specjalne Zakładwy Fundusz Świadczeń Scjalnych raz Zakładwy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnsprawnych zgdnie z MSSF pdlega kmpensacie ze śrdkami pieniężnymi zgrmadznymi na wydrębninym rachunku ZFŚS raz 9

10 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za rk 2013 ZFRON raz należnściami z tytułu udzielnych pżyczek. Dknanie kmpensaty bniżyłby sumę bilanswą w sprawzdaniu jednstkwym Emitenta na dzień r. kwtę 221 tys. zł. raz na dzień r. kwtę 244 tys. zł Skutki zmian kursów walut Pzycje pieniężne w walucie bcej pwinny być wykazywane p przeliczeniu tych pzycji p kursie zamknięcia bwiązującym na dzień bilanswy. Z definicji MSR 21 wynika, że kurs zamknięcia t natychmiastwy kurs wymiany na dzień bilanswy, c znacza kurs wymiany natychmiastweg wyknania. Jeżeli kursem zamknięcia jest natychmiastwy kurs wymiany bwiązujący w dniu bilanswym, t uznajemy, że należy zastswać kurs taki, jaki zastswałby przedsiębirstw przy wycenie transakcji, gdyby miała na miejsce w dniu bilanswym w jeg banku widącym. Wpływ na kapitał własny i wynik finanswy nett z tytułu zastswania kursu zamknięcia spwdwałby: bniżenie wyniku finansweg i kapitałów własnych w rku tys. zł. a w rku tys. zł. Zmiana prezentacyjna przeklasyfikwanie zaliczek na wartści niematerialne i prawne z pzycji wartści niematerialne i prawne d należnści krótkterminwych, w sprawzdaniu finanswym Emitenta: na r 7 tys. zł. i na r 7 tys. zł. Zmiana prezentacyjna przeklasyfikwanie zaliczek na śrdki trwałe z pzycji rzeczwych aktywów trwałych d należnści krótkterminwych, w sprawzdaniu finanswym Emitenta: na r 322 tys. zł. a na r. 208 tys. zł. Zmiana prezentacyjna przeklasyfikwanie zaliczek na dstawy z pzycji zapasów d należnści krótkterminwych, w sprawzdaniu finanswym Emitenta: na r. 67 tys. zł. a na r. 19 tys. zł. Prezentacje i zakres ujawnień - Ujawnienia zawarte w ntach bjaśniających d sprawzdania finansweg sprządzaneg zgdnie z MSR/MSSF znacząc przekraczają zakres infrmacji ddatkwej sprządzanej zgdnie z plskimi zasadami rachunkwści. PODPIS OSOBY KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisk Stanwisk Pdpis r. Ewa Nasuta Główna księgwa PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU Data Imię i nazwisk Stanwisk Pdpis r. Katarzyna Rutkwska Prezes Zarządu r. Pitr Marcinkwski Wiceprezes Zarządu 10

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2014 rku d 31 grudnia 2014 rku Białystk, marzec 2015 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU

WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU WSTĘP DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POLNORD W GDAŃSKU 1. Nazwa (firma) i siedziba, wskazanie właściweg sądu rejestrweg i numeru

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15182 Białystk Sprawzdanie finanswe za kres d 1 stycznia d 31 marca 2012 rku sprządzne według ustawy rachunkwści INFORMACJA DODATKOWA 1 I. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08

Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji SANWIL S.A. zatwierdzonego Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Nr DEM/410/54/9/08 Przemyśl, dnia 14 luteg 2008 rku Kmisja Nadzru Finansweg 00-950 Warszawa Pl. Pwstańców Warszawy 1 Aneks nr 1 d Prspektu Emisyjneg Akcji SANWIL S.A. zatwierdzneg Decyzją Kmisji Nadzru Finansweg Nr DEM/410/54/9/08

Bardziej szczegółowo

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych

wg cen nabycia; skutki finansowe wzrostu lub obniżenia ich wartości zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2013 Wykazane w bilansie aktywa i pasywa wycenin następującymi metdami Przyjęte metdy wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany: Plityka rachunkwści ROZDZIAŁ I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Działając na pdstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkwści (Dz. U. nr 121 z 1994 r.) raz zgdnie z MSSF 1 i MSR 8 wprwadza się pniższe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2014 roku. Sprawzdanie z działalnści Rady Nadzrczej TESGAS S.A. w 2014 rku. Rada Nadzrcza zgdnie z treścią Statutu spółki TESGAS S.A. składa się z nie mniej niż 5 nie więcej niż z 9 Człnków pwływanych przez Walne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010

INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 INFORMACJE ZWIĄZANE Z ADEKWATNOŚCIĄ KAPITAŁOWĄ BZ WBK ASSET MANAGEMENT SA NA DZIEŃ 31.12.2010 BZ WBK Asset Management S.A., pl. Wlnści 16, 61-739 Pznań, telefn: (+48) 61 855 73 77 BZ WBK Asset Management

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2015 rku d 31 grudnia 2015 rku Białystk, marzec 2016 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA IFRMACJA DDATKWA I BJAŚIEIA D SPRAWZDAIA FIASWEG ZA 2014 RK MIEJSKIEG PRZEDSIĘBIRSTWA KMUIKACYJEG SPÓŁKA Z.. WE WŁCŁAWKU IFRMACJA DDATKWA i bjaśnienia d sprawzdania finansweg za rk 2014 Miejskieg Przedsiębirstwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok.

Informacja dodatkowa Ostrowskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane za 2015 rok. Infrmacja ddatkwa Ostrwskieg Stwarzyszenia Osób Chrych na Stwardnienie Rzsiane za 215 rk. Infrmacja ddatkwa dla rganizacji nieprwadzącej działalnści gspdarczej: 1) Objaśnienie stswanych metd wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r.

Centrum Studiów Podyplomowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza na szkolenia we wrześniu 2011 r. Centrum Studiów Pdyplmwych Krakwskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mdrzewskieg zaprasza na szklenia we wrześniu 2011 r. 21 września 2011 Zasady prwadzenia pdatkwej księgi przychdów i 1. Zasady prwadzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU

GRUPA ROBYG S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU 2 GRUPA ROBYG S.A. za kres zakńczny dnia ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. Rzszerzny raprt kwartalny Grupy Kapitałwej PC GUARD S.A. za kres d 1 stycznia 2015 r. d 31 grudnia 2015 r. PC GUARD S.A. Ul. Różana 63A, 02-569 Warszawa Sprawzdanie finanswe sprządzne według Międzynardwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. Rzszerzny raprt kwartalny Grupy Kapitałwej PC GUARD S.A. za kres d 1 stycznia 2016 r. d 30 września 2016 r. PC GUARD S.A. Ul. Różana 63A, 02-569 Warszawa Sprawzdanie finanswe sprządzne według Międzynardwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łowicz: Przebudowa ulicy Dolnej w Łowiczu Numer ogłoszenia: 136603-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Przebudwa ulicy Dlnej w Łwiczu Numer głszenia: 136603-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Jastrwie: Budwa układu kgeneracyjneg w istniejącej ktłwni wdnej przy ul. Wjska Plskieg w Jastrwiu Numer głszenia: 358732-2011; data zamieszczenia: 31.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

-"'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

-'. RAPORT KWARTALNY. Skrócony śródroczny skonsolidowany raport grupy kapitałowej Unima2000 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 ~ródrczne skrócne sknslidwane sprawzdanie finanswe Grupy Unima2000 za kres zakńczny 31.12.2013 rku zawierające skrócne jednstkwe sprawzdanie spółki Unima2000 Systemy Teleinfrmatyczne S.A. sprządzne w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50, 15181 Białystk Kwartalne skrócne sprawzdanie finanswe za kres d 1 lipca d 30 września 2015 rku sprządzne według ustawy rachunkwści INFORMACJA DODATKOWA Białystk,

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny PC GUARD S.A.

Raport roczny PC GUARD S.A. Raprt rczny za kres d 1 stycznia 2016 rku d 31 grudnia 2016 rku Ul. Różana 63A, 02-569 Warszawa Sprawzdanie finanswe sprządzne według Międzynardwych Standardów Sprawzdawczści Finanswej Pdstawa prawna przekazania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

PROW DZE IE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spółdzielnia MiesZkaniwa nfracja ddatkwa PRW ZE E SPRAWZAA FASWEG 1) azwa (fira) i siedziba, pdstawwy przedit działalnści jednstki raz wskazanie właściweg sądu lub inneg rganu prwadząceg rejestr. Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego

Możliwości korzystania ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego przez hodowców i producentów trzody. Agencja Rynku Rolnego Mżliwści krzystania ze śrdków Funduszu Prmcji Mięsa Wieprzweg przez hdwców i prducentów trzdy Agencja Rynku Rlneg Pdstawy prawne Fundusz Prmcji Mięsa Wieprzweg zstał pwłany 1 lipca 2009 r., a jeg twrzenie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Rbty rzbiórkwe budynku centrum bliczeniweg z zapleczem biurw-technicznym przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dzierżawa wstrzykiwacza d kntrastu wraz z dstawą materiałów eksplatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Rozszerzony raport półroczny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. Rzszerzny raprt półrczny Grupy Kapitałwej PC GUARD S.A. za kres d 1 stycznia 2016 r. d 30 czerwca 2016 r. PC GUARD S.A. Ul. Różana 63A, 02-569 Warszawa Sprawzdanie finanswe sprządzne według Międzynardwych

Bardziej szczegółowo

meritu ~.b'egli rewide c-

meritu ~.b'egli rewide c- m meritu ~.b'egli rewide c- OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA POŁĄCZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES d 1 STYCZNIA 2014 r. d 31 GRUDNIA 2014 r. dla AGIO SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg. Numer głszenia: 305760-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Raport za III kw. 2015 r. okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Raprt za III kw. 2015 r. kres d 1 lipca d 30 września 2015 rku Lublin, 26 październik 2015 rku Spis treści: I. List Zarządu d Akcjnariuszy BiMaxima S.A. 3 II. Wybrane dane finanswe (w złtych) 4 III. Zwięzła

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A.

Rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej PC GUARD S.A. Rzszerzny raprt kwartalny Grupy Kapitałwej PC GUARD S.A. za kres d 1 stycznia 2017 r. d 31 marca 2017 r. PC GUARD S.A. Ul. Różana 63A, 02-569 Warszawa Sprawzdanie finanswe sprządzne według Międzynardwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg Numer głszenia: 458452-2012;

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i

Szczecin: Konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: Knserwacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.s.gv.pl Warszawa: kmplekswa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej d budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Przeprwadzenie audytu zewnętrzneg prjektu współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50, 15181 Białystk Półrczne skrócne sprawzdanie finanswe za kres d 1 stycznia d 30 czerwca 2015 rku sprządzne według ustawy rachunkwści INFORMACJA DODATKOWA Białystk,

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wyzwania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej Wyzwania związane z prwadzeniem działalnści gspdarczej Wybór frmy prwadzenia działalnści Za pdstawwe kryteria, które pwinny być uwzględnine przy wybrze frmy prawn-rganizacyjnej prwadzenia działalnści gspdarczej,

Bardziej szczegółowo

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50, 15181 Białystk Kwartalne skrócne sprawzdanie finanswe za kres d 1 stycznia d 31 marca 2015 rku sprządzne według ustawy rachunkwści INFORMACJA DODATKOWA Białystk,

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW

DOSTAWA WYMIENNIKÓW CIEPŁA - PAROWNIKÓW Plitechnika Krakwska im. Tadeusza Kściuszki Umieszczn na tablicy głszeń Zamawiająceg raz strnie internetwej p przekazaniu głszenia d BZP w dniu 07-05- 2015 numerze 106082-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dstawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług htelarskich dla ptrzeb Filharmnii im. W Lutsławskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 1 d Instrukcji kredytwania działalnści rlniczej w BS Tychy BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytbirca Imię i nazwisk...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Szczecin: dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika

Szczecin: dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/66/15

Bardziej szczegółowo