Zarzadzenie Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzadzenie Nr-00 109"

Transkrypt

1 - Zarzadzenie Nr Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. rachunkwsci (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z póznzm.) i szczególnych ustalen zawartych wart. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 249, pz z póznzm.) raz w: 1) rzprzadzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwsci raz planów knt dla budzetu panstwa, budzetów jednstek samrzadu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, pz. 1020,z póznzm.), 2) rzprzadzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie spsbu i trybu gspdarwania skladnikami majatku ruchmeg pwierzneg jednstkm budzetwym, zakladm budzetwym i gspdarstwm pmcniczym (Dz.U. Nr 191, pz. 1957) zarzadzam, c nastepuje: 1 Zatwierdzam i wprwadzam d uzytku wewnetrzneg Zasady (plityke) rachunkwsci w Sadzie Okregwymw Warszawie. 2 Traci mc zarzadzenie Nr 51/04 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia dkumentacji przyjetych zasad (plityki) rachunkwsci. Zarzadzenie wchdzi w zycie z dniem pdpisania z mca bwiazujaca d 01 stycznia 2009 r. 3 DYREKTOR Sadu kregwegol~~/awie JlantnGra

2 Zasady (plityka) rachunkwści Sądu Okręgweg w Warszawie Warszawa maj 2009 r. Sąd Okręgwy w Warszawie

3 Spis treści Wstęp...3 Rzdział I. Ogólne zasady prwadzenia ksiąg rachunkwych Miejsce prwadzenia ksiąg rachunkwych Określenie rku brtweg raz kresów sprawzdawczych Technika prwadzenia ksiąg rachunkwych Metdy i terminy inwentaryzwania składników majątkwych...13 Rzdział II. Obwiązujące metdy wyceny aktywów i pasywów raz ustalania wyniku finansweg Obwiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Ustalanie wyniku finansweg...28 Rzdział III. Spsób prwadzenia ksiąg rachunkwych Zakładwy plan knt Wykaz ksiąg rachunkwych Wykaz zbirów danych twrzących księgi rachunkwe na kmputerwych nśnikach danych Opis systemu kmputerweg rachunkwści...36 Rzdział IV. System chrny danych w Sądzie Okręgwym w Warszawie Ochrna zbirów ksiąg rachunkwych Przechwywanie zbirów Udstępnianie danych i dkumentów Sąd Okręgwy w Warszawie

4 Wstęp Ustawa z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z późn. zm.) nakłada na wszystkie pdmity prwadzące księgi rachunkwe bwiązek psiadania aktualnej dkumentacji kreślającej przyjęte w jednstce zasady, zwane plityką rachunkwści. Sąd Okręgwy w Warszawie, który bk gólnych zasad wynikających z ustawy rachunkwści zbligwany jest d stswania drębnych zasad wynikających z: 1) rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwści raz planów knt dla budżetu państwa, budżetów jednstek samrządu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, pz z późn. zm.), zwaneg dalej rzprządzeniem, 2) rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie spsbu i trybu gspdarwania składnikami majątku ruchmeg pwierzneg jednstkm budżetwym, zakładm budżetwym i gspdarstwm pmcniczym (Dz.U. Nr 191, pz. 1957). Niniejsze pracwanie ma na celu przedstawienie bwiązujących w Sądzie Okręgwym w Warszawie: 1. Ogólnych zasad prwadzenia ksiąg rachunkwych. 2. Metd wyceny aktywów i pasywów raz ustalania wyniku finansweg. 3. Spsbu prwadzenia ksiąg rachunkwych w tym: a) zakładweg planu knt i wykazu knt ksiąg pmcniczych, b) wykazu zbirów danych twrzących księgi rachunkwe na kmputerwych nśnikach danych, c) pisu systemu przetwarzania danych systemu infrmatyczneg. 4. Systemu służąceg chrnie danych, w tym: dwdów księgwych, ksiąg rachunkwych i innych dkumentów stanwiących pdstawę dknanych w nich zapisów. Sąd Okręgwy w Warszawie 3

5 Rzdział I. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prwadzenia ksiąg rachunkwych Księgi rachunkwe Sądu Okręgweg w Warszawie prwadzne są w siedzibie Sądu Okręgweg przy Al. Slidarnści 127 w Warszawie 2. Określenie rku brtweg raz kresów sprawzdawczych 1. Rkiem brtwym jest kres rku budżetweg, czyli rk kalendarzwy d 1 stycznia d 31 grudnia. 2. Najkrótszym kresem sprawzdawczym są pszczególne miesiące, w których sprządza się: deklarację ZUS, deklarację pdatku dchdwym d sób fizycznych, sprawzdania budżetwe na pdstawie przepisów rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawzdawczści budżetwej (Dz.U. Nr 115, pz. 781), zmienineg rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 16, pz. 100): 3. Za kresy miesięczne sprządza się sprawzdania: sprawzdanie Rb - 28, sprawzdanie Rb - 27, sprawzdanie Rb Za kresy kwartalne sprządza się sprawzdania: sprawzdanie Rb - 28, sprawzdanie Rb - 27, sprawzdanie Rb - 23, sprawzdanie Rb - 70, sprawzdanie Rb-N, 4 Sąd Okręgwy w Warszawie

6 sprawzdanie Rb-Z, sprawzdanie GUS Z-03, 5. Za kresy półrczne sprządza się sprawzdania: sprawzdanie Rb - 28, sprawzdanie Rb - 27, sprawzdanie Rb - 23, sprawzdanie Rb - 70, sprawzdanie Rb-N, sprawzdanie Rb-Z, sprawzdanie Rb - 33, sprawzdanie GUS Z-03, sprawzdanie GUS Z-13, 6. Za rk sprządza się i składa sprawzdania: sprawzdanie Rb - 28, sprawzdanie Rb - 27, sprawzdanie Rb - 23, sprawzdanie Rb - 70, sprawzdanie Rb-N sprawzdanie Rb-Z sprawzdanie Rb - 33 sprawzdanie GUS Z-03, sprawzdanie GUS Z-13, sprawzdanie GUS F-03, Na kniec rku sprządza się sprawzdanie finanswe zgdnie z zasadami rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwści raz planów knt dla budżetu państwa, budżetów jednstek samrządu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, pz z późn. zm.) bejmujące: bilans według załącznika nr 5 d rzprządzenia, Sąd Okręgwy w Warszawie 5

7 rachunek zysków i strat (wariant prównawczy) według załącznika nr 8 d rzprządzenia, zestawienie zmian w funduszu jednstki według załącznika nr 9 d rzprządzenia. 3. Technika prwadzenia ksiąg rachunkwych 1. Księgi rachunkwe Sądu Okręgweg prwadzne są za pmcą kmputera. D prwadzenia ksiąg rachunkwych wykrzystywany jest prgram kmputerwy Finanse Księgwść OrCm+, Płace Kadry OrCm+, Ewidencja Majątku OrCm+, Obrót Twarwy OrCm + dpuszczny d stswania zarządzeniem Nr 8/09 Dyrektra Sądu Okręgweg w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie dpuszczenia d stswania prgramu finansweg. 2. Księgi rachunkwe twiera się na pczątek każdeg rku brtweg, przy czym stateczne twarcie ksiąg rachunkwych pwinn nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni d dnia zatwierdzenia sprawzdania finansweg za rk brtwy. 3. Księgi rachunkwe zamyka się na dzień kńczący rk brtwy, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy d dnia kńcząceg rk brtwy, przy czym stateczne zamknięcie ksiąg rachunkwych pwinn nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni d dnia zatwierdzenia sprawzdania finansweg za rk brtwy. 4. Zamknięcie ksiąg rachunkwych plega na niedwracalnym wyłączeniu mżliwści dknywania zapisów księgwych w zbirach twrzących zamknięte księgi rachunkwe. 5. Księgi rachunkwe bejmują zbiry zapisów księgwych, brtów i sald, które twrzą: a) dziennik, b) księgę główną, c) księgi pmcnicze, d) zestawienia: brtów i sald księgi głównej raz sald knt ksiąg pmcniczych, e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 6. Księgi rachunkwe prwadzne przez Sąd Okręgwy w Warszawie są: a) trwale znaczne nazwą (pełną lub skrócną) Sądu Okręgweg w Warszawie, nazwą daneg rdzaju księgi rachunkwej raz nazwą prgramu przetwarzania, b) wyraźnie znaczne c d rku brtweg, kresu sprawzdawczeg i daty sprządzenia, c) przechwywane starannie w ustalnej klejnści. 6 Sąd Okręgwy w Warszawie

8 7. W zakresie prwadznych przy użyciu kmputera ksiąg rachunkwych Sądu Okręgweg w Warszawie zapewnina jest autmatyczna kntrla ciągłści zapisów, przenszenia brtów lub sald, natmiast wydruki kmputerwe ksiąg rachunkwych składają się z autmatycznie numerwanych strn, z znaczeniem pierwszej i statniej strny, raz są sumwane na klejnych strnach w spsób ciągły w rku brtwym. 8. Księgi rachunkwe drukwane są nie później niż na kniec rku brtweg. Za równważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkwych na inny kmputerwy nśnik danych, zapewniający trwałść zapisu infrmacji, przez czas nie krótszy d wymaganeg dla przechwywania ksiąg rachunkwych. Wyjątek stanwi dkumentacja płacwa, która jest przechwywana przez 50 lat w frmie wydruków papierwych. 9. Dziennik prwadzny jest w spsób następujący: a) zdarzenia, jakie nastąpiły w danym kresie sprawzdawczym, ujmwane są w nim chrnlgicznie, b) zapisy są klejn numerwane w kresie rku/miesiąca, c pzwala na ich jednznaczne pwiązanie ze sprawdznymi i zatwierdznymi dwdami księgwymi, c) sumy zapisów (brty) liczne są w spsób ciągły, d) jeg brty są zgdne z brtami zestawienia brtów i sald knt księgi głównej. 10. Księga główna (knta syntetyczne) prwadzna jest w spsób spełniający następujące zasady: a) pdwójneg zapisu, Sąd Okręgwy w Warszawie 7

9 b) systematyczneg i chrnlgiczneg rejestrwania zdarzeń gspdarczych zgdnie z zasadą memriałwą, z wyjątkiem dchdów i wydatków, które ujmwane są w terminie ich zapłaty, niezależnie d rczneg budżetu, któreg dtyczą, według zmdyfikwanej zasady kaswej na pdstawie rzdziału 6 Rzliczenia w kresie przejściwym p zakńczeniu rku budżetweg rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółweg spsbu wyknywania budżetu państwa, (Dz.U. Nr 116, pz. 784 ), zmienineg rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 245, pz. 1785), c) pwiązania dknywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. 11. Księgi pmcnicze (knta analityczne) stanwią zapisy uszczegóławiające dla wybranych knt księgi głównej. Zapisy na kntach analitycznych dknywane są zgdnie z zasadą zapisu pwtarzaneg. Ich frma dstswywana jest za każdym razem d przedmitu ewidencji knta główneg. Knta ksiąg pmcniczych prwadzi się w szczególnści dla: a) śrdków trwałych, w tym także śrdków trwałych w budwie, wartści niematerialnych i prawnych raz dknywanych d nich dpisów amrtyzacyjnych lub umrzeniwych, b) rzrachunków z kntrahentami, c) rzrachunków z pracwnikami, a w szczególnści jak imienną ewidencję wynagrdzeń pracwników zapewniającą uzyskanie infrmacji, z całeg kresu zatrudnienia, d) peracji zakupu (faktury bce i inne dwdy, ze szczegółwścią niezbędną d wyceny składników aktywów), e) ksztów i isttnych składników aktywów, f) peracji gtówkwych związanych z prwadzeniem w Sądzie Okręgwym w Warszawie kas. 12. Knta pzabilanswe pełnią funkcję wyłącznie infrmacyjn-kntrlną. Zdarzenia na nich rejestrwane nie pwdują 8 Sąd Okręgwy w Warszawie

10 zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kntach pzabilanswych bwiązuje zapis jednkrtny, który nie pdlega uzgdnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmwane są na nich : a) śrdki trwałe pstawine w stan likwidacji ( twrzne w przypadku zaistnienia takiej kniecznści ), b) zaangażwanie śrdków na wydatki budżetwe rku bieżąceg, c) zaangażwanie śrdków na wydatki budżetwe przyszłych lat, d) 970 plan finanswy dchdów budżetwych, e) 980 plan finanswy wydatków budżetwych. 13. Księgi rachunkwe prwadzi się w celu uzyskania dpwiednich danych wykrzystywanych d sprządzenia sprawzdań budżetwych, finanswych, statystycznych i innych raz rzliczeń z budżetem państwa i z ZUS, d których Sąd zstał zbwiązany. System finansw- księgwy stswany w Sądzie Okręgwym w Warszawie, zapewnia pwiązanie pszczególnych zbirów ksiąg rachunkwych w jedną całść dzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dkładne infrmacje dtyczące prgramu kmputerweg zstały przedstawine w załączniku nr 1 d niniejszych Zasad. D ksiąg rachunkwych kresu sprawzdawczeg należy wprwadzić, w pstaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpił w tym kresie sprawzdawczym. 14. Pdstawą zapisów w księgach rachunkwych są dwdy księgwe stwierdzające dknanie peracji gspdarczej, zwane dalej dwdami źródłwymi": a) zewnętrzne bce - trzymane d kntrahentów, b) zewnętrzne własne - przekazywane w ryginale kntrahentm, c) wewnętrzne - dtyczące peracji wewnątrz jednstki. 15. Pdstawą zapisów mgą być również sprządzne przez Sąd dwdy księgwe: Sąd Okręgwy w Warszawie 9

11 a) zbircze - służące d dknania łącznych zapisów zbiru dwdów źródłwych, które muszą być w dwdzie zbirczym pjedyncz wymienine, b) krygujące pprzednie zapisy, c) zastępcze - wystawine d czasu trzymania zewnętrzneg bceg dwdu źródłweg, d) rzliczeniwe - ujmujące już dknane zapisy według nwych kryteriów klasyfikacyjnych. 16. W przypadku uzasadnineg braku mżliwści uzyskania zewnętrznych bcych dwdów źródłwych, Dyrektr Sądu mże zezwlić na udkumentwanie peracji gspdarczej za pmcą księgwych dwdów zastępczych, sprządznych przez sby dknujące tych peracji. Nie mże t jednak dtyczyć peracji gspdarczych, których przedmitem są zakupy pdatkwane pdatkiem d twarów i usług. 17. Przy prwadzeniu ksiąg rachunkwych przy użyciu kmputera za równważne z dwdami źródłwymi uważa się zapisy w księgach rachunkwych, wprwadzane autmatycznie za pśrednictwem urządzeń łącznści, kmputerwych nśników danych lub twrzne według algrytmu (prgramu) na pdstawie infrmacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że pdczas rejestrwania tych zapisów zstaną spełnine c najmniej następujące warunki: a) uzyskają ne trwale czytelną pstać zgdną z treścią dpwiednich dwdów księgwych, b) mżliwe jest stwierdzenie źródła ich pchdzenia raz ustalenie sby dpwiedzialnej za ich wprwadzenie, c) stswana prcedura zapewnia sprawdzenie pprawnści przetwrzenia dnśnych danych raz kmpletnści i identycznści zapisów, d) dane źródłwe w miejscu ich pwstania są dpwiedni chrnine, w spsób zapewniający ich niezmiennść, przez kres wymagany d przechwywania daneg rdzaju dwdów księgwych. 18. Dwód księgwy pwinien zawierać c najmniej: a) kreślenie rdzaju dwdu i jeg numeru identyfikacyjneg, b) kreślenie strn (nazwy, adresy) dknujących peracji gspdarczej, c) pis peracji raz jej wartść, jeżeli t mżliwe, kreślną także w jednstkach naturalnych, d) datę dknania peracji, a gdy dwód zstał sprządzny pd inną datą - także datę sprządzenia dwdu, 10 Sąd Okręgwy w Warszawie

12 e) pdpis wystawcy dwdu raz sby, której wydan lub d której przyjęt składniki aktywów, f) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikwania dwdu d ujęcia w księgach rachunkwych przez wskazanie miesiąca raz spsbu ujęcia dwdu w księgach rachunkwych (dekretacja), pdpis sby dpwiedzialnej za te wskazania. 19. Mżna zaniechać zamieszczania na dwdzie danych, których mwa w ust.18 litera e) i f), jeżeli wynika t z drębnych przepisów lub techniki dkumentwania zapisów księgwych. 20. Dwdy księgwe pwinny być rzetelne, t jest zgdne z rzeczywistym przebiegiem peracji gspdarczej, którą dkumentują, kmpletne, zawierające c najmniej dane kreślne w ust. 18 litera a f, raz wlne d błędów rachunkwych. Niedpuszczalne jest dknywanie w dwdach księgwych wymazywania i przeróbek raz białkwań. 21. Błędy w dwdach źródłwych zewnętrznych bcych i własnych mżna krygwać jedynie przez wysłanie kntrahentwi dpwiednieg dkumentu zawierająceg sprstwanie, wraz ze stswnym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanwią inaczej. 22. Błędy w dwdach wewnętrznych mgą być pprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwty, z utrzymaniem czytelnści skreślnych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści pprawnej i daty pprawki raz złżenie pdpisu sby d teg upważninej, ile drębne przepisy nie stanwią inaczej. Nie mżna pprawiać pjedynczych liter lub cyfr. 23. Zapisów w księgach rachunkwych dknuje się w spsób trwały, bez pzstawiania miejsc pzwalających na późniejsze dpiski lub zmiany. Przy prwadzeniu ksiąg rachunkwych przy użyciu kmputera należy stswać właściwe prcedury i śrdki chrniące przed zniszczeniem, mdyfikacją lub ukryciem zapisu. 24. Zapis księgwy pwinien zawierać c najmniej: a) datę dknania peracji gspdarczej, b) kreślenie rdzaju i numer identyfikacyjny dwdu księgweg stanwiąceg pdstawę zapisu raz jeg datę, jeżeli różni się na d daty dknania peracji, c) zrzumiały tekst, skrót lub kd pisu peracji, z tym że należy psiadać pisemne bjaśnienia treści skrótów lub kdów, d) kwtę i datę zapisu, e) znaczenie knt, których dtyczy. 25. Księgi rachunkwe pwinny być prwadzne rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąc. Sąd Okręgwy w Warszawie 11

13 26. Księgi rachunkwe uznaje się za rzetelne, jeżeli dknane w nich zapisy dzwierciedlają stan rzeczywisty. 27. Księgi rachunkwe uznaje się za prwadzne bezbłędnie, jeżeli wprwadzn d nich kmpletnie i pprawnie wszystkie zakwalifikwane d zaksięgwania w danym miesiącu dwdy księgwe, zapewnin ciągłść zapisów raz bezbłędnść działania stswanych prcedur bliczeniwych. 28. Księgi rachunkwe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umżliwiają stwierdzenie pprawnści dknanych w nich zapisów, stanów (sald) raz działania stswanych prcedur bliczeniwych, a w szczególnści: a) udkumentwanie zapisów pzwala na identyfikację dwdów i spsbu ich zapisania w księgach rachunkwych na wszystkich etapach przetwarzania danych, b) zapisy uprządkwane są chrnlgicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umżliwiających sprządzenie bwiązujących jednstkę sprawzdań finanswych i innych, sprawzdań, w tym deklaracji pdatkwych raz dknanie rzliczeń finanswych, c) w przypadku prwadzenia ksiąg rachunkwych przy użyciu kmputera zapewnina jest kntrla kmpletnści zbirów systemu rachunkwści raz parametrów przetwarzania danych przez prducenta prgramu, d) zapewniny jest dstęp d zbirów danych pzwalających, bez względu na stswaną technikę, na uzyskanie w dwlnym czasie i za dwlnie wybrany kres sprawzdawczy jasnych i zrzumiałych infrmacji treści zapisów dknanych w księgach rachunkwych. 29. Księgi rachunkwe uznaje się za prwadzne na bieżąc, jeżeli: a) pchdzące z nich infrmacje umżliwiają sprządzenie w terminie bwiązującym Sąd, sprawzdań finanswych i innych sprawzdań, w tym deklaracji pdatkwych raz dknanie rzliczeń finanswych, b) zestawienia brtów i sald knt księgi głównej są sprządzane przynajmniej za pszczególne kresy sprawzdawcze, nie rzadziej niż na kniec miesiąca, w terminie, którym mwa w ust. 29 litera a), a za rk brtwy - nie później niż d 85 dnia p dniu bilanswym, c) ujęcie wpłat i wypłat gtówką, czekami i wekslami bcymi następuje w tym samym dniu, w którym zstały dknane. 30. Stwierdzne błędy w zapisach pprawia się: 12 Sąd Okręgwy w Warszawie

14 a) przez skreślenie dtychczaswej treści i wpisanie nwej, z zachwaniem czytelnści błędneg zapisu, raz pdpisanie pprawki i umieszczenie daty. Pprawki takie muszą być dknane jedncześnie we wszystkich księgach rachunkwych i nie mgą nastąpić p zamknięciu miesiąca, b) przez wprwadzenie d ksiąg rachunkwych dwdu zawierająceg krekty błędnych zapisów, dknywane tylk zapisami ddatnimi alb tylk ujemnymi. 31. W razie ujawnienia błędów p zamknięciu miesiąca lub prwadzenia ksiąg rachunkwych przy użyciu kmputera, dzwlne są tylk krekty dknane w spsób kreślny w ust. 30 litera b). 32. Zestawienie brtów i sald knt księgi głównej sprządza się na kniec każdeg miesiąca. Zawiera n: a) symble lub nazwy knt, b) salda knt na dzień twarcia ksiąg rachunkwych, brty za kres sprawzdawczy i narastając d pczątku rku brtweg raz salda na kniec kresu sprawzdawczeg, c) sumę sald na dzień twarcia ksiąg rachunkwych, brtów za kres sprawzdawczy i narastając d pczątku rku brtweg raz sald na kniec kresu sprawzdawczeg. Obrty zestawienia brtów i sald knt księgi głównej są zgdne z brtami dziennika. Zestawienie sald knt ksiąg pmcniczych sprządzane jest dla wszystkich ksiąg pmcniczych na kniec rku brtweg raz dla składników bjętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji. 33. Dpuszcza się wprwadzanie d ksiąg rachunkwych daneg kresu sprawzdawczeg dkumentów, które wpłynęły d Oddziału Finansweg na 5 dni przed terminem złżenia sprawzdania. W kresie przejściwym na 6 dni przed terminem złżenia sprawzdania. W przypadku gdy dzień złżenia dkumentów jest dniem wlnym d pracy- pierwszy dzień rbczy następujący p tym dniu. 4. Metdy i terminy inwentaryzwania składników majątkwych 1. W Sądzie Okręgwym w Warszawie stsuje się zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów kreślne w art. 26 i 27 ustawy rachunkwści raz wynikające z pstanwień Instrukcji w sprawie pdstawwych zasad przeprwadzania i rzliczania Sąd Okręgwy w Warszawie 13

15 inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w Sądzie Okręgwym w Warszawie wprwadznej zarządzeniem Nr 15/09 Dyrektra Sądu Okręgweg Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 r.. 2. W Sądzie Okręgwym w Warszawie występują trzy frmy przeprwadzania inwentaryzacji: a) spis z natury, plegający na: zliczeniu, zważeniu, glądzie rzeczwych składników majątku i prównaniu stanu realneg ze stanem ewidencyjnym raz ustalenia i wyjaśnienia różnic między stanem faktycznym a stanem wynikającym z ksiąg rachunkwych dprwadzenie stanu księgweg d stanu rzeczywisteg, b) uzgdnienie z bankami i kntrahentami należnści raz pwierznych kntrahentm własnych składników aktywów drgą ptwierdzenia zgdnści ich stanu wykazywaneg w księgach Sądu Okręgweg w Warszawie raz wyjaśnienie i rzliczenie ewentualnych różnic, c) prównanie danych zapisanych w księgach Sądu Okręgweg w Warszawie z dpwiednimi dkumentami źródłwymi i weryfikacja realnej wartści tych składników. 3. Spiswi z natury zgdnie z instrukcją inwentaryzacji pdlegają: a) gtówka w kasie, także czeki bce i weksle bce terminie realizacji pniżej 3 miesięcy, b) papiery wartściwe, np. gwarancje bankwe i inne, c) rzeczwe składniki aktywów brtwych, takie jak: materiały, wyrby gtwe, raz twary kreślne w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy, tj. te, które zgdnie z decyzją Dyrektra Sądu Okręgweg w Warszawie bciążają kszty w dniu ich zakupu lub w mmencie wytwrzenia, natmiast na dzień bilanswy ustalany jest stan tych składników w drdze spisu i dknywana jest ich wycena. Wartść tych składników wprwadzana jest na knt Materiały raz krygwane są kszty w wartści teg stanu. d) rzeczwe składniki aktywów brtwych niewymienine w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy, tj. bjęte ewidencją ilściw-wartściwą, ale przechwywane na terenie niestrzeżnym. 14 Sąd Okręgwy w Warszawie

16 4. Spis z natury dtyczy także składników aktywów, będących własnścią innych jednstek, pwierznych sądwi d przechwania, przetwarzania lub używania. Kpie teg spisu wysłać należy d jednstek będących ich właścicielem. 5. Uzgdnienie stanu przez jeg ptwierdzenie plega na uzyskaniu d kntrahentów i banków pisemneg ptwierdzenia infrmacji stanie śrdków na rachunkach bankwych, stanie należnści i stanie aktywów pwierznych innym jednstkm. W przypadku banków ptwierdzeniem takim jest trzymany wyciąg dzwierciedlający stan knta bankweg, natmiast d dłużników i kntrahentów należy żądać pisemneg ptwierdzenia należnści, które dłącza się d dkumentacji inwentaryzacyjnej jak dwód zgdnści stanu rzeczywisteg z zapisami księgwymi. Ptwierdzenie zgdnści stanu pdpisuje główny księgwy lub sba upważnina. 6. Uzgdnienie stanu dtyczy: a) aktywów pieniężnych na rachunkach bankwych, b) należnści d kntrahentów, c) należnści z tytułu udzielnych pżyczek, d) wartści pwierznych innym jednstkm własnych składników aktywów; ptwierdzenie pwinn dknać się w drdze pisemnej i pwinn dtyczyć: nazwy i rdzaju składnika, jeg ilści, ceny jednstkwej i wartści bilanswej. Salda należnści, wynikające z rzrachunków z pszczególnymi kntrahentami, w tym z tytułu udzielnych pżyczek, raz stan aktywów finanswych przechwywanych przez inne jednstki uzgadniane są przez pisemne wysłanie infrmacji i pisemne ptwierdzenie lub zgłszenie zastrzeżeń d jeg wyskści. 7. Frmy inwentaryzacji, której mwa w ust.6 nie stsuje się d: a) należnści sprnych i wątpliwych, b) należnści i zbwiązań wbec sób nieprwadzących ksiąg rachunkwych, c) należnści d pracwników, d) należnści z tytułów publicznprawnych, e) innych aktywów i pasywów, dla których przeprwadzenie ich spisu z natury lub uzgdnienie z uzasadninych przyczyn nie był mżliwe. 8. Prównanie stanu zapisów w księgach z dkumentami ma na celu zweryfikwanie stanu wynikająceg z dkumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów Sąd Okręgwy w Warszawie 15

17 niepdlegających spiswi z natury i uzgdnieniu stanu. Ta frma inwentaryzacji dtyczy m.in.: a) wartści niematerialnych i prawnych, b) długterminwych aktywów finanswych, np. akcji i udziałów w spółkach, c) śrdków trwałych w budwie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, d) materiałów i twarów w drdze raz dstaw niefakturwanych, e) śrdków pieniężnych w drdze, f) czynnych i biernych rzliczeń międzykreswych ksztów, g) należnści sprnych, wątpliwych, należnści i zbwiązań wbec pracwników raz publicznprawnych, h) należnści i zbwiązań wbec sób nieprwadzących ksiąg rachunkwych, i) gruntów i trudn dstępnych glądwi śrdków trwałych, j) funduszy własnych i funduszy specjalnych, k) rezerw i przychdów przyszłych kresów, l) innych rzliczeń międzykreswych, m) innych składników aktywów i pasywów, w przypadku których nie był mżliwy spis z natury alb uzgdnienie sald. 9. Inwentaryzacja wartści niematerialnych i prawnych ma na celu: a) weryfikację ich stanu księgweg przez sprawdzenie prawidłwści udkumentwania pszczególnych tytułów praw majątkwych, b) sprawdzenie prawidłwści wyskści dknanych dpisów umrzeniwych, a zwłaszcza zgdnści ustaleń Dyrektra Sądu z kresami amrtyzacji przewidzianymi w ustawie pdatku dchdwym. 10. Grunty i budynki inwentaryzuje się pprzez prównanie danych księgwych z dkumentami źródłwymi dtyczącymi budynków, takimi jak, np. : a) wyciągami z ksiąg wieczystych, b) decyzją rganu wyknawczeg przekazaniu w trwały zarząd raz prtkłem zdawcz-dbirczym, c) aktem ntarialnym. 11. Fundusz jednstki, fundusze specjalneg przeznaczenia, fundusze celwe i mtywacyjne inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia alb 16 Sąd Okręgwy w Warszawie

18 zmniejszenia) w mininym rku w świetle bwiązujących przepisów regulujących te fundusze. 12. Inwentaryzacja rzliczeń międzykreswych przychdów plega na weryfikacji ich stanu księgweg przez sprawdzenie prawidłwści udkumentwania pszczególnych tytułów tych przychdów w parciu zawarte umwy i decyzje w przypadku długterminwych należnści z tytułu dchdów budżetwych. Należnści długterminwe t należnści, których termin płatnści przypada na następny rk budżetwy i lata klejne. 13. Terminy inwentaryzwania składników majątkwych ustala się w następujący spsób: a) c 5 lat inwentaryzuje się zbiry bibliteczne (skntrum), b) c 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżnym śrdki trwałe raz maszyny i urządzenia wchdzące w skład śrdków trwałych w budwie, c) c 2 lata: zapasy materiałów, znajdujących się w magazynach, bjętych ewidencją ilściw-wartściwą, d) na statni dzień każdeg rku brtweg śrdki pieniężne, papiery wartściwe, materiały i twary dpisywane w kszty na dzień ich zakupu, e) na statni dzień każdeg rku brtweg inne składniki aktywów i pasywów niż wymienine w ust. 13 litera a)-d). W dniesieniu d ust. 13 lit.a)-c) termin inwentaryzacji uważa się za dtrzymany, jeżeli inwentaryzację rzpczęt nie wcześniej niż 3 miesiące przed kńcem rku, a zakńczn d 15 dnia następneg rku, f) zawsze w przypadku zmiany sby materialnie dpwiedzialnej lub na jej żądanie, g) zawsze w sytuacji zdarzeń lswych ( kradzież, pżar, pwódź). Sąd Okręgwy w Warszawie 17

19 Rzdział II. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stswane przez Sąd Okręgwy w Warszawie zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z późn. zm.), 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, pz z późn. zm.), 3. rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwści raz planów knt dla budżetu państwa, budżetów jednstek samrządu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, pz z późn. zm.), 4. rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie spsbu i trybu gspdarwania składnikami majątku ruchmeg pwierzneg jednstkm budżetwym, zakładm budżetwym i gspdarstwm pmcniczym (Dz.U. Nr 191, pz. 1957). 1. Obwiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów 1. Aktywa i pasywa Sądu Okręgweg w Warszawie wycenia się według zasad kreślnych w ustawie rachunkwści raz w przepisach szczególnych wydanych na pdstawie ustawy finansach publicznych według niżej przedstawinych zasad. 2. Przy sprzedaży, niedpłatnym przekazaniu innej jednstce, darwiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchmeg pwierzneg jednstkm budżetwym stswane są zasady wyceny wynikające z zapisów rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie spsbu i trybu gspdarwania składnikami majątku ruchmeg pwierzneg jednstkm budżetwym, zakładm budżetwym i gspdarstwm pmcniczym ( Dz.U. Nr 191, pz.1957 ). 18 Sąd Okręgwy w Warszawie

20 3. Wartści niematerialne i prawne nabyte z własnych śrdków wprwadza się d ewidencji w cenie nabycia, zaś trzymane niedpłatnie na pdstawie decyzji właściweg rganu w wartści kreślnej w tej decyzji, a trzymane na pdstawie darwizny w wartści rynkwej na dzień nabycia. Wartść rynkwa kreślana jest na pdstawie przeciętnych cen stswanych w brcie rzeczami teg sameg rdzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stpnia zużycia. 4. Wartści niematerialne i prawne wartści pczątkwej wyższej d wartści ustalnej w przepisach pdatku dchdwym dla sób prawnych (3500zł - z wyjątkiem związanych z pmcami dydaktycznymi) pdlegają umarzaniu na pdstawie aktualneg planu amrtyzacji według stawek amrtyzacyjnych kreślnych w Wykazie stanwiącym załącznik nr 1 d ustawy z dnia 15 luteg 1992 r. pdatku dchdwym d sób prawnych ( t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, pz.654 z późn. zm.) 5. Umrzenie ujmwane jest na kncie 071 Umrzenie śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych. Amrtyzacja bciąża knt 401 Amrtyzacja. 6. Wartści niematerialne i prawne zakupine ze śrdków na wydatki bieżące raz stanwiące pierwsze wypsażenie nwych biektów wartści pczątkwej niższej d wymieninej w ustawie pdatku dchdwym dla sób prawnych (3500zł), a także będące pmcami dydaktycznymi alb ich niedłącznymi częściami traktuje się jak pzstałe wartści niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% miesiącu przyjęcia d używania, a umrzenie t ujmwane jest na kncie 072 Umrzenie pzstałych śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych w krespndencji z kntem 400 Kszty według rdzajów. Ujmuje się je tylk w pzaksięgwej ewidencji ilściwej, spisując w kszty pd datą zakupu. 7. Ewidencja szczegółwa dla bjętych ewidencją księgwą wartści niematerialnych i prawnych z każdeg tytułu, pwinna umżliwić ustalenie umrzenia ddzielnie dla pszczególnych pdstawwych i ddzielnie dla pzstałych wartści niematerialnych i prawnych, a także rzliczenia materialneg sób dpwiedzialnych za ich stan. 8. Rzeczwe aktywa trwałe bejmują: a) śrdki trwałe, b) pzstałe śrdki trwałe, c) inwestycje (śrdki trwałe w budwie), d) zbiry bibliteczne, Sąd Okręgwy w Warszawie 19

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q 1/2011. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q 1/2011 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q1-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q1-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q4-2015. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q4-2015 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA IV KWARTAŁ 2015 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 2 OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany:

rachunkowe są prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik jednostki jest obowiązany: Plityka rachunkwści ROZDZIAŁ I SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Działając na pdstawie ustawy z dnia 29.09.1994 r. rachunkwści (Dz. U. nr 121 z 1994 r.) raz zgdnie z MSSF 1 i MSR 8 wprwadza się pniższe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013

FUNDACJA SMA Sprawozdanie finansowe za okres 08.08.2013 31.12.2013 FUNDACJA SMA Sprawzdanie finanswe za kres 08.08.2013 31.12.2013 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE O FUNDACJI SMA BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA OŚWIADCZENIE Stswnie d artykułu 52 ustawy rachunkwści

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-Q3-2013. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-Q3-2013 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2013 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michow Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.lublin.pl/michw Michów: Przedmitem zamówienia jest usługa udzielenia długterminweg kredytu bankweg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bierutow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bierutow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bierutw.pl Bierutów: Udzielenie kredytu długterminweg w wyskści 2.300.000,00 zł na spłatę zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczucin: Zaciągnięcie kredytu długterminweg w wyskści 1 860 000,00 zł na sfinanswanie planwaneg deficytu budżetu Numer głszenia: 169960-2015; data zamieszczenia: 08.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku AC Spółka Akcyjna ul. 27 Lipca 64 15-182 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2012 rku d 31 grudnia 2012 rku Białystk, marzec 2013 Wprwadzenie d sprawzdania finansweg AC S.A.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Promocja projektu. Numer ogłoszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Prmcja prjektu. Numer głszenia: 70235-2014; data zamieszczenia: 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Nr sprawy: DRK-2111-2/14 MUZEUM STUHHOF W SZTUTOWIE ul. Muzealna6. 82-1iOSztutw W. 055 247^3-53 fax 055 247-83-58 NIP 578-10-36-000 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Prace budwlane przy biektach

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.so.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.warszawapraga.s.gv.pl Warszawa: kmplekswa usługa sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej d budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawę dwumanuałweg klawesynu francuskieg dla Nardweg Frum Muzyki we Wrcławiu,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2014 rku d 31 grudnia 2014 rku Białystk, marzec 2015 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aps.wroclaw.p Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.aps.wrclaw.p Wrcław: Usługi sprzątania pmieszczeń i terenu zewnętrzneg Stmatlgiczne Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Dstawa 1 kpl. spektrmetru Elektrnweg Reznansu Paramagnetyczneg (EPR) dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56. Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM Al. Pwstańców Wielkplskich 72 70-111 Szczecin Znak sprawy: ZP/220/86/15 Szczecin: Dstawa i mntaż 6 sztuk łóżek d intensywnej pieki medycznej, aparatury i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Sokółce, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 7, 16-100. Adres strony internetowej zamawiającego: www.sokolka.sr.gov. Skółka: Rbty budwlane bejmujące remnt elewacji i dachu raz dstawę i instalację pdnśnika dla niepełnsprawnych w budynku Sądu Rejnweg w Skółce Numer głszenia: 97143-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Świadczenie usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym dla Miejskieg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa hełmów strażackich dla Kmendy Miejskiej PSP w Łdzi Numer głszenia: 232896-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Świadczenie usług drukwania książek, czaspism raz materiałów edukacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane N. sprawy: DRK-2111-1/14 MUZEUM STUTTHOF w SZTUTOWIE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Sztutw: Rewitalizacja byłeg grdnictwa bzweg w [V!uzeum Stutthf w Sztutwie. Rbty budwlane przy biektach szklarniwych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Gminy Lutcin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku AC Spółka Akcyjna ul. 42 Pułku Piechty 50 15-181 Białystk Wprwadzenie d sprawzdania finansweg za kres d 1 stycznia 2013 rku d 31 grudnia 2013 rku Białystk, luty 2014 AC S.A. w Białymstku Wprwadzenie d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminabraniew.pl Braniew: Wypsażenie Śrdwiskweg Dmu Sampmcy w miejscwści Żelazna Góra, gmina Braniew

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łekno: Remont Biblioteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Łekn: Remnt Bibliteki Publicznej w Łeknie - Filia w Wiatrwie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Numer głszenia: 328576-2014; data zamieszczenia: 03.10.2014 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Dstawa ubrań specjalnych dla Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej w Łdzi Numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo