Zarzadzenie Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarzadzenie Nr-00 109"

Transkrypt

1 - Zarzadzenie Nr Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. rachunkwsci (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z póznzm.) i szczególnych ustalen zawartych wart. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (tj. Dz.U. Nr 249, pz z póznzm.) raz w: 1) rzprzadzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwsci raz planów knt dla budzetu panstwa, budzetów jednstek samrzadu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, pz. 1020,z póznzm.), 2) rzprzadzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie spsbu i trybu gspdarwania skladnikami majatku ruchmeg pwierzneg jednstkm budzetwym, zakladm budzetwym i gspdarstwm pmcniczym (Dz.U. Nr 191, pz. 1957) zarzadzam, c nastepuje: 1 Zatwierdzam i wprwadzam d uzytku wewnetrzneg Zasady (plityke) rachunkwsci w Sadzie Okregwymw Warszawie. 2 Traci mc zarzadzenie Nr 51/04 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia dkumentacji przyjetych zasad (plityki) rachunkwsci. Zarzadzenie wchdzi w zycie z dniem pdpisania z mca bwiazujaca d 01 stycznia 2009 r. 3 DYREKTOR Sadu kregwegol~~/awie JlantnGra

2 Zasady (plityka) rachunkwści Sądu Okręgweg w Warszawie Warszawa maj 2009 r. Sąd Okręgwy w Warszawie

3 Spis treści Wstęp...3 Rzdział I. Ogólne zasady prwadzenia ksiąg rachunkwych Miejsce prwadzenia ksiąg rachunkwych Określenie rku brtweg raz kresów sprawzdawczych Technika prwadzenia ksiąg rachunkwych Metdy i terminy inwentaryzwania składników majątkwych...13 Rzdział II. Obwiązujące metdy wyceny aktywów i pasywów raz ustalania wyniku finansweg Obwiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów Ustalanie wyniku finansweg...28 Rzdział III. Spsób prwadzenia ksiąg rachunkwych Zakładwy plan knt Wykaz ksiąg rachunkwych Wykaz zbirów danych twrzących księgi rachunkwe na kmputerwych nśnikach danych Opis systemu kmputerweg rachunkwści...36 Rzdział IV. System chrny danych w Sądzie Okręgwym w Warszawie Ochrna zbirów ksiąg rachunkwych Przechwywanie zbirów Udstępnianie danych i dkumentów Sąd Okręgwy w Warszawie

4 Wstęp Ustawa z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z późn. zm.) nakłada na wszystkie pdmity prwadzące księgi rachunkwe bwiązek psiadania aktualnej dkumentacji kreślającej przyjęte w jednstce zasady, zwane plityką rachunkwści. Sąd Okręgwy w Warszawie, który bk gólnych zasad wynikających z ustawy rachunkwści zbligwany jest d stswania drębnych zasad wynikających z: 1) rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwści raz planów knt dla budżetu państwa, budżetów jednstek samrządu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, pz z późn. zm.), zwaneg dalej rzprządzeniem, 2) rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie spsbu i trybu gspdarwania składnikami majątku ruchmeg pwierzneg jednstkm budżetwym, zakładm budżetwym i gspdarstwm pmcniczym (Dz.U. Nr 191, pz. 1957). Niniejsze pracwanie ma na celu przedstawienie bwiązujących w Sądzie Okręgwym w Warszawie: 1. Ogólnych zasad prwadzenia ksiąg rachunkwych. 2. Metd wyceny aktywów i pasywów raz ustalania wyniku finansweg. 3. Spsbu prwadzenia ksiąg rachunkwych w tym: a) zakładweg planu knt i wykazu knt ksiąg pmcniczych, b) wykazu zbirów danych twrzących księgi rachunkwe na kmputerwych nśnikach danych, c) pisu systemu przetwarzania danych systemu infrmatyczneg. 4. Systemu służąceg chrnie danych, w tym: dwdów księgwych, ksiąg rachunkwych i innych dkumentów stanwiących pdstawę dknanych w nich zapisów. Sąd Okręgwy w Warszawie 3

5 Rzdział I. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prwadzenia ksiąg rachunkwych Księgi rachunkwe Sądu Okręgweg w Warszawie prwadzne są w siedzibie Sądu Okręgweg przy Al. Slidarnści 127 w Warszawie 2. Określenie rku brtweg raz kresów sprawzdawczych 1. Rkiem brtwym jest kres rku budżetweg, czyli rk kalendarzwy d 1 stycznia d 31 grudnia. 2. Najkrótszym kresem sprawzdawczym są pszczególne miesiące, w których sprządza się: deklarację ZUS, deklarację pdatku dchdwym d sób fizycznych, sprawzdania budżetwe na pdstawie przepisów rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawzdawczści budżetwej (Dz.U. Nr 115, pz. 781), zmienineg rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2008 r. (Dz.U. Nr 16, pz. 100): 3. Za kresy miesięczne sprządza się sprawzdania: sprawzdanie Rb - 28, sprawzdanie Rb - 27, sprawzdanie Rb Za kresy kwartalne sprządza się sprawzdania: sprawzdanie Rb - 28, sprawzdanie Rb - 27, sprawzdanie Rb - 23, sprawzdanie Rb - 70, sprawzdanie Rb-N, 4 Sąd Okręgwy w Warszawie

6 sprawzdanie Rb-Z, sprawzdanie GUS Z-03, 5. Za kresy półrczne sprządza się sprawzdania: sprawzdanie Rb - 28, sprawzdanie Rb - 27, sprawzdanie Rb - 23, sprawzdanie Rb - 70, sprawzdanie Rb-N, sprawzdanie Rb-Z, sprawzdanie Rb - 33, sprawzdanie GUS Z-03, sprawzdanie GUS Z-13, 6. Za rk sprządza się i składa sprawzdania: sprawzdanie Rb - 28, sprawzdanie Rb - 27, sprawzdanie Rb - 23, sprawzdanie Rb - 70, sprawzdanie Rb-N sprawzdanie Rb-Z sprawzdanie Rb - 33 sprawzdanie GUS Z-03, sprawzdanie GUS Z-13, sprawzdanie GUS F-03, Na kniec rku sprządza się sprawzdanie finanswe zgdnie z zasadami rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwści raz planów knt dla budżetu państwa, budżetów jednstek samrządu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, pz z późn. zm.) bejmujące: bilans według załącznika nr 5 d rzprządzenia, Sąd Okręgwy w Warszawie 5

7 rachunek zysków i strat (wariant prównawczy) według załącznika nr 8 d rzprządzenia, zestawienie zmian w funduszu jednstki według załącznika nr 9 d rzprządzenia. 3. Technika prwadzenia ksiąg rachunkwych 1. Księgi rachunkwe Sądu Okręgweg prwadzne są za pmcą kmputera. D prwadzenia ksiąg rachunkwych wykrzystywany jest prgram kmputerwy Finanse Księgwść OrCm+, Płace Kadry OrCm+, Ewidencja Majątku OrCm+, Obrót Twarwy OrCm + dpuszczny d stswania zarządzeniem Nr 8/09 Dyrektra Sądu Okręgweg w Warszawie z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie dpuszczenia d stswania prgramu finansweg. 2. Księgi rachunkwe twiera się na pczątek każdeg rku brtweg, przy czym stateczne twarcie ksiąg rachunkwych pwinn nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni d dnia zatwierdzenia sprawzdania finansweg za rk brtwy. 3. Księgi rachunkwe zamyka się na dzień kńczący rk brtwy, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy d dnia kńcząceg rk brtwy, przy czym stateczne zamknięcie ksiąg rachunkwych pwinn nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni d dnia zatwierdzenia sprawzdania finansweg za rk brtwy. 4. Zamknięcie ksiąg rachunkwych plega na niedwracalnym wyłączeniu mżliwści dknywania zapisów księgwych w zbirach twrzących zamknięte księgi rachunkwe. 5. Księgi rachunkwe bejmują zbiry zapisów księgwych, brtów i sald, które twrzą: a) dziennik, b) księgę główną, c) księgi pmcnicze, d) zestawienia: brtów i sald księgi głównej raz sald knt ksiąg pmcniczych, e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). 6. Księgi rachunkwe prwadzne przez Sąd Okręgwy w Warszawie są: a) trwale znaczne nazwą (pełną lub skrócną) Sądu Okręgweg w Warszawie, nazwą daneg rdzaju księgi rachunkwej raz nazwą prgramu przetwarzania, b) wyraźnie znaczne c d rku brtweg, kresu sprawzdawczeg i daty sprządzenia, c) przechwywane starannie w ustalnej klejnści. 6 Sąd Okręgwy w Warszawie

8 7. W zakresie prwadznych przy użyciu kmputera ksiąg rachunkwych Sądu Okręgweg w Warszawie zapewnina jest autmatyczna kntrla ciągłści zapisów, przenszenia brtów lub sald, natmiast wydruki kmputerwe ksiąg rachunkwych składają się z autmatycznie numerwanych strn, z znaczeniem pierwszej i statniej strny, raz są sumwane na klejnych strnach w spsób ciągły w rku brtwym. 8. Księgi rachunkwe drukwane są nie później niż na kniec rku brtweg. Za równważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkwych na inny kmputerwy nśnik danych, zapewniający trwałść zapisu infrmacji, przez czas nie krótszy d wymaganeg dla przechwywania ksiąg rachunkwych. Wyjątek stanwi dkumentacja płacwa, która jest przechwywana przez 50 lat w frmie wydruków papierwych. 9. Dziennik prwadzny jest w spsób następujący: a) zdarzenia, jakie nastąpiły w danym kresie sprawzdawczym, ujmwane są w nim chrnlgicznie, b) zapisy są klejn numerwane w kresie rku/miesiąca, c pzwala na ich jednznaczne pwiązanie ze sprawdznymi i zatwierdznymi dwdami księgwymi, c) sumy zapisów (brty) liczne są w spsób ciągły, d) jeg brty są zgdne z brtami zestawienia brtów i sald knt księgi głównej. 10. Księga główna (knta syntetyczne) prwadzna jest w spsób spełniający następujące zasady: a) pdwójneg zapisu, Sąd Okręgwy w Warszawie 7

9 b) systematyczneg i chrnlgiczneg rejestrwania zdarzeń gspdarczych zgdnie z zasadą memriałwą, z wyjątkiem dchdów i wydatków, które ujmwane są w terminie ich zapłaty, niezależnie d rczneg budżetu, któreg dtyczą, według zmdyfikwanej zasady kaswej na pdstawie rzdziału 6 Rzliczenia w kresie przejściwym p zakńczeniu rku budżetweg rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółweg spsbu wyknywania budżetu państwa, (Dz.U. Nr 116, pz. 784 ), zmienineg rzprządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2006 r. (Dz.U. Nr 245, pz. 1785), c) pwiązania dknywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. 11. Księgi pmcnicze (knta analityczne) stanwią zapisy uszczegóławiające dla wybranych knt księgi głównej. Zapisy na kntach analitycznych dknywane są zgdnie z zasadą zapisu pwtarzaneg. Ich frma dstswywana jest za każdym razem d przedmitu ewidencji knta główneg. Knta ksiąg pmcniczych prwadzi się w szczególnści dla: a) śrdków trwałych, w tym także śrdków trwałych w budwie, wartści niematerialnych i prawnych raz dknywanych d nich dpisów amrtyzacyjnych lub umrzeniwych, b) rzrachunków z kntrahentami, c) rzrachunków z pracwnikami, a w szczególnści jak imienną ewidencję wynagrdzeń pracwników zapewniającą uzyskanie infrmacji, z całeg kresu zatrudnienia, d) peracji zakupu (faktury bce i inne dwdy, ze szczegółwścią niezbędną d wyceny składników aktywów), e) ksztów i isttnych składników aktywów, f) peracji gtówkwych związanych z prwadzeniem w Sądzie Okręgwym w Warszawie kas. 12. Knta pzabilanswe pełnią funkcję wyłącznie infrmacyjn-kntrlną. Zdarzenia na nich rejestrwane nie pwdują 8 Sąd Okręgwy w Warszawie

10 zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kntach pzabilanswych bwiązuje zapis jednkrtny, który nie pdlega uzgdnieniu z dziennikiem ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmwane są na nich : a) śrdki trwałe pstawine w stan likwidacji ( twrzne w przypadku zaistnienia takiej kniecznści ), b) zaangażwanie śrdków na wydatki budżetwe rku bieżąceg, c) zaangażwanie śrdków na wydatki budżetwe przyszłych lat, d) 970 plan finanswy dchdów budżetwych, e) 980 plan finanswy wydatków budżetwych. 13. Księgi rachunkwe prwadzi się w celu uzyskania dpwiednich danych wykrzystywanych d sprządzenia sprawzdań budżetwych, finanswych, statystycznych i innych raz rzliczeń z budżetem państwa i z ZUS, d których Sąd zstał zbwiązany. System finansw- księgwy stswany w Sądzie Okręgwym w Warszawie, zapewnia pwiązanie pszczególnych zbirów ksiąg rachunkwych w jedną całść dzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dkładne infrmacje dtyczące prgramu kmputerweg zstały przedstawine w załączniku nr 1 d niniejszych Zasad. D ksiąg rachunkwych kresu sprawzdawczeg należy wprwadzić, w pstaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpił w tym kresie sprawzdawczym. 14. Pdstawą zapisów w księgach rachunkwych są dwdy księgwe stwierdzające dknanie peracji gspdarczej, zwane dalej dwdami źródłwymi": a) zewnętrzne bce - trzymane d kntrahentów, b) zewnętrzne własne - przekazywane w ryginale kntrahentm, c) wewnętrzne - dtyczące peracji wewnątrz jednstki. 15. Pdstawą zapisów mgą być również sprządzne przez Sąd dwdy księgwe: Sąd Okręgwy w Warszawie 9

11 a) zbircze - służące d dknania łącznych zapisów zbiru dwdów źródłwych, które muszą być w dwdzie zbirczym pjedyncz wymienine, b) krygujące pprzednie zapisy, c) zastępcze - wystawine d czasu trzymania zewnętrzneg bceg dwdu źródłweg, d) rzliczeniwe - ujmujące już dknane zapisy według nwych kryteriów klasyfikacyjnych. 16. W przypadku uzasadnineg braku mżliwści uzyskania zewnętrznych bcych dwdów źródłwych, Dyrektr Sądu mże zezwlić na udkumentwanie peracji gspdarczej za pmcą księgwych dwdów zastępczych, sprządznych przez sby dknujące tych peracji. Nie mże t jednak dtyczyć peracji gspdarczych, których przedmitem są zakupy pdatkwane pdatkiem d twarów i usług. 17. Przy prwadzeniu ksiąg rachunkwych przy użyciu kmputera za równważne z dwdami źródłwymi uważa się zapisy w księgach rachunkwych, wprwadzane autmatycznie za pśrednictwem urządzeń łącznści, kmputerwych nśników danych lub twrzne według algrytmu (prgramu) na pdstawie infrmacji zawartych już w księgach, przy zapewnieniu, że pdczas rejestrwania tych zapisów zstaną spełnine c najmniej następujące warunki: a) uzyskają ne trwale czytelną pstać zgdną z treścią dpwiednich dwdów księgwych, b) mżliwe jest stwierdzenie źródła ich pchdzenia raz ustalenie sby dpwiedzialnej za ich wprwadzenie, c) stswana prcedura zapewnia sprawdzenie pprawnści przetwrzenia dnśnych danych raz kmpletnści i identycznści zapisów, d) dane źródłwe w miejscu ich pwstania są dpwiedni chrnine, w spsób zapewniający ich niezmiennść, przez kres wymagany d przechwywania daneg rdzaju dwdów księgwych. 18. Dwód księgwy pwinien zawierać c najmniej: a) kreślenie rdzaju dwdu i jeg numeru identyfikacyjneg, b) kreślenie strn (nazwy, adresy) dknujących peracji gspdarczej, c) pis peracji raz jej wartść, jeżeli t mżliwe, kreślną także w jednstkach naturalnych, d) datę dknania peracji, a gdy dwód zstał sprządzny pd inną datą - także datę sprządzenia dwdu, 10 Sąd Okręgwy w Warszawie

12 e) pdpis wystawcy dwdu raz sby, której wydan lub d której przyjęt składniki aktywów, f) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikwania dwdu d ujęcia w księgach rachunkwych przez wskazanie miesiąca raz spsbu ujęcia dwdu w księgach rachunkwych (dekretacja), pdpis sby dpwiedzialnej za te wskazania. 19. Mżna zaniechać zamieszczania na dwdzie danych, których mwa w ust.18 litera e) i f), jeżeli wynika t z drębnych przepisów lub techniki dkumentwania zapisów księgwych. 20. Dwdy księgwe pwinny być rzetelne, t jest zgdne z rzeczywistym przebiegiem peracji gspdarczej, którą dkumentują, kmpletne, zawierające c najmniej dane kreślne w ust. 18 litera a f, raz wlne d błędów rachunkwych. Niedpuszczalne jest dknywanie w dwdach księgwych wymazywania i przeróbek raz białkwań. 21. Błędy w dwdach źródłwych zewnętrznych bcych i własnych mżna krygwać jedynie przez wysłanie kntrahentwi dpwiednieg dkumentu zawierająceg sprstwanie, wraz ze stswnym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanwią inaczej. 22. Błędy w dwdach wewnętrznych mgą być pprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwty, z utrzymaniem czytelnści skreślnych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści pprawnej i daty pprawki raz złżenie pdpisu sby d teg upważninej, ile drębne przepisy nie stanwią inaczej. Nie mżna pprawiać pjedynczych liter lub cyfr. 23. Zapisów w księgach rachunkwych dknuje się w spsób trwały, bez pzstawiania miejsc pzwalających na późniejsze dpiski lub zmiany. Przy prwadzeniu ksiąg rachunkwych przy użyciu kmputera należy stswać właściwe prcedury i śrdki chrniące przed zniszczeniem, mdyfikacją lub ukryciem zapisu. 24. Zapis księgwy pwinien zawierać c najmniej: a) datę dknania peracji gspdarczej, b) kreślenie rdzaju i numer identyfikacyjny dwdu księgweg stanwiąceg pdstawę zapisu raz jeg datę, jeżeli różni się na d daty dknania peracji, c) zrzumiały tekst, skrót lub kd pisu peracji, z tym że należy psiadać pisemne bjaśnienia treści skrótów lub kdów, d) kwtę i datę zapisu, e) znaczenie knt, których dtyczy. 25. Księgi rachunkwe pwinny być prwadzne rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąc. Sąd Okręgwy w Warszawie 11

13 26. Księgi rachunkwe uznaje się za rzetelne, jeżeli dknane w nich zapisy dzwierciedlają stan rzeczywisty. 27. Księgi rachunkwe uznaje się za prwadzne bezbłędnie, jeżeli wprwadzn d nich kmpletnie i pprawnie wszystkie zakwalifikwane d zaksięgwania w danym miesiącu dwdy księgwe, zapewnin ciągłść zapisów raz bezbłędnść działania stswanych prcedur bliczeniwych. 28. Księgi rachunkwe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umżliwiają stwierdzenie pprawnści dknanych w nich zapisów, stanów (sald) raz działania stswanych prcedur bliczeniwych, a w szczególnści: a) udkumentwanie zapisów pzwala na identyfikację dwdów i spsbu ich zapisania w księgach rachunkwych na wszystkich etapach przetwarzania danych, b) zapisy uprządkwane są chrnlgicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umżliwiających sprządzenie bwiązujących jednstkę sprawzdań finanswych i innych, sprawzdań, w tym deklaracji pdatkwych raz dknanie rzliczeń finanswych, c) w przypadku prwadzenia ksiąg rachunkwych przy użyciu kmputera zapewnina jest kntrla kmpletnści zbirów systemu rachunkwści raz parametrów przetwarzania danych przez prducenta prgramu, d) zapewniny jest dstęp d zbirów danych pzwalających, bez względu na stswaną technikę, na uzyskanie w dwlnym czasie i za dwlnie wybrany kres sprawzdawczy jasnych i zrzumiałych infrmacji treści zapisów dknanych w księgach rachunkwych. 29. Księgi rachunkwe uznaje się za prwadzne na bieżąc, jeżeli: a) pchdzące z nich infrmacje umżliwiają sprządzenie w terminie bwiązującym Sąd, sprawzdań finanswych i innych sprawzdań, w tym deklaracji pdatkwych raz dknanie rzliczeń finanswych, b) zestawienia brtów i sald knt księgi głównej są sprządzane przynajmniej za pszczególne kresy sprawzdawcze, nie rzadziej niż na kniec miesiąca, w terminie, którym mwa w ust. 29 litera a), a za rk brtwy - nie później niż d 85 dnia p dniu bilanswym, c) ujęcie wpłat i wypłat gtówką, czekami i wekslami bcymi następuje w tym samym dniu, w którym zstały dknane. 30. Stwierdzne błędy w zapisach pprawia się: 12 Sąd Okręgwy w Warszawie

14 a) przez skreślenie dtychczaswej treści i wpisanie nwej, z zachwaniem czytelnści błędneg zapisu, raz pdpisanie pprawki i umieszczenie daty. Pprawki takie muszą być dknane jedncześnie we wszystkich księgach rachunkwych i nie mgą nastąpić p zamknięciu miesiąca, b) przez wprwadzenie d ksiąg rachunkwych dwdu zawierająceg krekty błędnych zapisów, dknywane tylk zapisami ddatnimi alb tylk ujemnymi. 31. W razie ujawnienia błędów p zamknięciu miesiąca lub prwadzenia ksiąg rachunkwych przy użyciu kmputera, dzwlne są tylk krekty dknane w spsób kreślny w ust. 30 litera b). 32. Zestawienie brtów i sald knt księgi głównej sprządza się na kniec każdeg miesiąca. Zawiera n: a) symble lub nazwy knt, b) salda knt na dzień twarcia ksiąg rachunkwych, brty za kres sprawzdawczy i narastając d pczątku rku brtweg raz salda na kniec kresu sprawzdawczeg, c) sumę sald na dzień twarcia ksiąg rachunkwych, brtów za kres sprawzdawczy i narastając d pczątku rku brtweg raz sald na kniec kresu sprawzdawczeg. Obrty zestawienia brtów i sald knt księgi głównej są zgdne z brtami dziennika. Zestawienie sald knt ksiąg pmcniczych sprządzane jest dla wszystkich ksiąg pmcniczych na kniec rku brtweg raz dla składników bjętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji. 33. Dpuszcza się wprwadzanie d ksiąg rachunkwych daneg kresu sprawzdawczeg dkumentów, które wpłynęły d Oddziału Finansweg na 5 dni przed terminem złżenia sprawzdania. W kresie przejściwym na 6 dni przed terminem złżenia sprawzdania. W przypadku gdy dzień złżenia dkumentów jest dniem wlnym d pracy- pierwszy dzień rbczy następujący p tym dniu. 4. Metdy i terminy inwentaryzwania składników majątkwych 1. W Sądzie Okręgwym w Warszawie stsuje się zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów kreślne w art. 26 i 27 ustawy rachunkwści raz wynikające z pstanwień Instrukcji w sprawie pdstawwych zasad przeprwadzania i rzliczania Sąd Okręgwy w Warszawie 13

15 inwentaryzacji składników aktywów i pasywów w Sądzie Okręgwym w Warszawie wprwadznej zarządzeniem Nr 15/09 Dyrektra Sądu Okręgweg Warszawie z dnia 24 kwietnia 2009 r.. 2. W Sądzie Okręgwym w Warszawie występują trzy frmy przeprwadzania inwentaryzacji: a) spis z natury, plegający na: zliczeniu, zważeniu, glądzie rzeczwych składników majątku i prównaniu stanu realneg ze stanem ewidencyjnym raz ustalenia i wyjaśnienia różnic między stanem faktycznym a stanem wynikającym z ksiąg rachunkwych dprwadzenie stanu księgweg d stanu rzeczywisteg, b) uzgdnienie z bankami i kntrahentami należnści raz pwierznych kntrahentm własnych składników aktywów drgą ptwierdzenia zgdnści ich stanu wykazywaneg w księgach Sądu Okręgweg w Warszawie raz wyjaśnienie i rzliczenie ewentualnych różnic, c) prównanie danych zapisanych w księgach Sądu Okręgweg w Warszawie z dpwiednimi dkumentami źródłwymi i weryfikacja realnej wartści tych składników. 3. Spiswi z natury zgdnie z instrukcją inwentaryzacji pdlegają: a) gtówka w kasie, także czeki bce i weksle bce terminie realizacji pniżej 3 miesięcy, b) papiery wartściwe, np. gwarancje bankwe i inne, c) rzeczwe składniki aktywów brtwych, takie jak: materiały, wyrby gtwe, raz twary kreślne w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy, tj. te, które zgdnie z decyzją Dyrektra Sądu Okręgweg w Warszawie bciążają kszty w dniu ich zakupu lub w mmencie wytwrzenia, natmiast na dzień bilanswy ustalany jest stan tych składników w drdze spisu i dknywana jest ich wycena. Wartść tych składników wprwadzana jest na knt Materiały raz krygwane są kszty w wartści teg stanu. d) rzeczwe składniki aktywów brtwych niewymienine w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy, tj. bjęte ewidencją ilściw-wartściwą, ale przechwywane na terenie niestrzeżnym. 14 Sąd Okręgwy w Warszawie

16 4. Spis z natury dtyczy także składników aktywów, będących własnścią innych jednstek, pwierznych sądwi d przechwania, przetwarzania lub używania. Kpie teg spisu wysłać należy d jednstek będących ich właścicielem. 5. Uzgdnienie stanu przez jeg ptwierdzenie plega na uzyskaniu d kntrahentów i banków pisemneg ptwierdzenia infrmacji stanie śrdków na rachunkach bankwych, stanie należnści i stanie aktywów pwierznych innym jednstkm. W przypadku banków ptwierdzeniem takim jest trzymany wyciąg dzwierciedlający stan knta bankweg, natmiast d dłużników i kntrahentów należy żądać pisemneg ptwierdzenia należnści, które dłącza się d dkumentacji inwentaryzacyjnej jak dwód zgdnści stanu rzeczywisteg z zapisami księgwymi. Ptwierdzenie zgdnści stanu pdpisuje główny księgwy lub sba upważnina. 6. Uzgdnienie stanu dtyczy: a) aktywów pieniężnych na rachunkach bankwych, b) należnści d kntrahentów, c) należnści z tytułu udzielnych pżyczek, d) wartści pwierznych innym jednstkm własnych składników aktywów; ptwierdzenie pwinn dknać się w drdze pisemnej i pwinn dtyczyć: nazwy i rdzaju składnika, jeg ilści, ceny jednstkwej i wartści bilanswej. Salda należnści, wynikające z rzrachunków z pszczególnymi kntrahentami, w tym z tytułu udzielnych pżyczek, raz stan aktywów finanswych przechwywanych przez inne jednstki uzgadniane są przez pisemne wysłanie infrmacji i pisemne ptwierdzenie lub zgłszenie zastrzeżeń d jeg wyskści. 7. Frmy inwentaryzacji, której mwa w ust.6 nie stsuje się d: a) należnści sprnych i wątpliwych, b) należnści i zbwiązań wbec sób nieprwadzących ksiąg rachunkwych, c) należnści d pracwników, d) należnści z tytułów publicznprawnych, e) innych aktywów i pasywów, dla których przeprwadzenie ich spisu z natury lub uzgdnienie z uzasadninych przyczyn nie był mżliwe. 8. Prównanie stanu zapisów w księgach z dkumentami ma na celu zweryfikwanie stanu wynikająceg z dkumentacji ze stanem ewidencyjnym aktywów i pasywów Sąd Okręgwy w Warszawie 15

17 niepdlegających spiswi z natury i uzgdnieniu stanu. Ta frma inwentaryzacji dtyczy m.in.: a) wartści niematerialnych i prawnych, b) długterminwych aktywów finanswych, np. akcji i udziałów w spółkach, c) śrdków trwałych w budwie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń, d) materiałów i twarów w drdze raz dstaw niefakturwanych, e) śrdków pieniężnych w drdze, f) czynnych i biernych rzliczeń międzykreswych ksztów, g) należnści sprnych, wątpliwych, należnści i zbwiązań wbec pracwników raz publicznprawnych, h) należnści i zbwiązań wbec sób nieprwadzących ksiąg rachunkwych, i) gruntów i trudn dstępnych glądwi śrdków trwałych, j) funduszy własnych i funduszy specjalnych, k) rezerw i przychdów przyszłych kresów, l) innych rzliczeń międzykreswych, m) innych składników aktywów i pasywów, w przypadku których nie był mżliwy spis z natury alb uzgdnienie sald. 9. Inwentaryzacja wartści niematerialnych i prawnych ma na celu: a) weryfikację ich stanu księgweg przez sprawdzenie prawidłwści udkumentwania pszczególnych tytułów praw majątkwych, b) sprawdzenie prawidłwści wyskści dknanych dpisów umrzeniwych, a zwłaszcza zgdnści ustaleń Dyrektra Sądu z kresami amrtyzacji przewidzianymi w ustawie pdatku dchdwym. 10. Grunty i budynki inwentaryzuje się pprzez prównanie danych księgwych z dkumentami źródłwymi dtyczącymi budynków, takimi jak, np. : a) wyciągami z ksiąg wieczystych, b) decyzją rganu wyknawczeg przekazaniu w trwały zarząd raz prtkłem zdawcz-dbirczym, c) aktem ntarialnym. 11. Fundusz jednstki, fundusze specjalneg przeznaczenia, fundusze celwe i mtywacyjne inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu (zwiększenia alb 16 Sąd Okręgwy w Warszawie

18 zmniejszenia) w mininym rku w świetle bwiązujących przepisów regulujących te fundusze. 12. Inwentaryzacja rzliczeń międzykreswych przychdów plega na weryfikacji ich stanu księgweg przez sprawdzenie prawidłwści udkumentwania pszczególnych tytułów tych przychdów w parciu zawarte umwy i decyzje w przypadku długterminwych należnści z tytułu dchdów budżetwych. Należnści długterminwe t należnści, których termin płatnści przypada na następny rk budżetwy i lata klejne. 13. Terminy inwentaryzwania składników majątkwych ustala się w następujący spsób: a) c 5 lat inwentaryzuje się zbiry bibliteczne (skntrum), b) c 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżnym śrdki trwałe raz maszyny i urządzenia wchdzące w skład śrdków trwałych w budwie, c) c 2 lata: zapasy materiałów, znajdujących się w magazynach, bjętych ewidencją ilściw-wartściwą, d) na statni dzień każdeg rku brtweg śrdki pieniężne, papiery wartściwe, materiały i twary dpisywane w kszty na dzień ich zakupu, e) na statni dzień każdeg rku brtweg inne składniki aktywów i pasywów niż wymienine w ust. 13 litera a)-d). W dniesieniu d ust. 13 lit.a)-c) termin inwentaryzacji uważa się za dtrzymany, jeżeli inwentaryzację rzpczęt nie wcześniej niż 3 miesiące przed kńcem rku, a zakńczn d 15 dnia następneg rku, f) zawsze w przypadku zmiany sby materialnie dpwiedzialnej lub na jej żądanie, g) zawsze w sytuacji zdarzeń lswych ( kradzież, pżar, pwódź). Sąd Okręgwy w Warszawie 17

19 Rzdział II. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stswane przez Sąd Okręgwy w Warszawie zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z: 1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. rachunkwści (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, pz. 694 z późn. zm.), 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, pz z późn. zm.), 3. rzprządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkwści raz planów knt dla budżetu państwa, budżetów jednstek samrządu terytrialneg raz niektórych jednstek sektra finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, pz z późn. zm.), 4. rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie spsbu i trybu gspdarwania składnikami majątku ruchmeg pwierzneg jednstkm budżetwym, zakładm budżetwym i gspdarstwm pmcniczym (Dz.U. Nr 191, pz. 1957). 1. Obwiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów 1. Aktywa i pasywa Sądu Okręgweg w Warszawie wycenia się według zasad kreślnych w ustawie rachunkwści raz w przepisach szczególnych wydanych na pdstawie ustawy finansach publicznych według niżej przedstawinych zasad. 2. Przy sprzedaży, niedpłatnym przekazaniu innej jednstce, darwiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchmeg pwierzneg jednstkm budżetwym stswane są zasady wyceny wynikające z zapisów rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie spsbu i trybu gspdarwania składnikami majątku ruchmeg pwierzneg jednstkm budżetwym, zakładm budżetwym i gspdarstwm pmcniczym ( Dz.U. Nr 191, pz.1957 ). 18 Sąd Okręgwy w Warszawie

20 3. Wartści niematerialne i prawne nabyte z własnych śrdków wprwadza się d ewidencji w cenie nabycia, zaś trzymane niedpłatnie na pdstawie decyzji właściweg rganu w wartści kreślnej w tej decyzji, a trzymane na pdstawie darwizny w wartści rynkwej na dzień nabycia. Wartść rynkwa kreślana jest na pdstawie przeciętnych cen stswanych w brcie rzeczami teg sameg rdzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stpnia zużycia. 4. Wartści niematerialne i prawne wartści pczątkwej wyższej d wartści ustalnej w przepisach pdatku dchdwym dla sób prawnych (3500zł - z wyjątkiem związanych z pmcami dydaktycznymi) pdlegają umarzaniu na pdstawie aktualneg planu amrtyzacji według stawek amrtyzacyjnych kreślnych w Wykazie stanwiącym załącznik nr 1 d ustawy z dnia 15 luteg 1992 r. pdatku dchdwym d sób prawnych ( t.j. z 2000 r. Dz. U. Nr 54, pz.654 z późn. zm.) 5. Umrzenie ujmwane jest na kncie 071 Umrzenie śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych. Amrtyzacja bciąża knt 401 Amrtyzacja. 6. Wartści niematerialne i prawne zakupine ze śrdków na wydatki bieżące raz stanwiące pierwsze wypsażenie nwych biektów wartści pczątkwej niższej d wymieninej w ustawie pdatku dchdwym dla sób prawnych (3500zł), a także będące pmcami dydaktycznymi alb ich niedłącznymi częściami traktuje się jak pzstałe wartści niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% miesiącu przyjęcia d używania, a umrzenie t ujmwane jest na kncie 072 Umrzenie pzstałych śrdków trwałych raz wartści niematerialnych i prawnych w krespndencji z kntem 400 Kszty według rdzajów. Ujmuje się je tylk w pzaksięgwej ewidencji ilściwej, spisując w kszty pd datą zakupu. 7. Ewidencja szczegółwa dla bjętych ewidencją księgwą wartści niematerialnych i prawnych z każdeg tytułu, pwinna umżliwić ustalenie umrzenia ddzielnie dla pszczególnych pdstawwych i ddzielnie dla pzstałych wartści niematerialnych i prawnych, a także rzliczenia materialneg sób dpwiedzialnych za ich stan. 8. Rzeczwe aktywa trwałe bejmują: a) śrdki trwałe, b) pzstałe śrdki trwałe, c) inwestycje (śrdki trwałe w budwie), d) zbiry bibliteczne, Sąd Okręgwy w Warszawie 19

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo