SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Skrócone sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2015 roku Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego sprawozdania finansowego spółki MNI S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MNI S.A. i Grupy Kapitałowej MNI za I półrocze 2015 roku

2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 7. Noty objaśniające 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,13 0,02 0,03 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,87 3,46 0,68 0,83

3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku 2. Bilans BILANS noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m Nr w PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny (inne dochody całkowite) Zyski zatrzymane a) zyski z poprzednich okresów b) zysk (strata) netto Udziały niedające kontroli II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym 500 b) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych c) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe d) rozliczenia międzyokresowe P a s y w a r a z e m

4 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nr noty w I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży od jednostek powiązanych niekonsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu, w tym: VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, 6 38 XI. Koszty finansowe Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Inne, XII. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI Zysk (strata) netto (XIV+/-XV) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,16-0,17 0,01 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr Skonsolidowane zestwaienie zmian w kapitale własnym SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Saldo na dzień roku Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi Dywidendy Razem transakcje z właścicielami Akcje własne (-) Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Inne dochody całkowite Zyski zatrzymane Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite za okres do Razem całkowite dochody Saldo na dzień roku Razem Udziały nie dające kontroli Kapitał własny razem SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Saldo na dzień roku Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi Nabycie akcji własnych Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite za okres do Razem całkowite dochody Akcje własne (-) Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Inne dochody całkowite Zyski zatrzymane Saldo na dzień roku Razem Udziały nie dające kontroli Kapitał własny razem SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Udziały Kapitał Akcje własne Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich Pozostałe Zyski mniejszości Razem podstawowy (-) wart. nominalnej kapitały zatrzymane Saldo na dzień roku Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi Nabycie akcji własnych Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite za okres do Razem całkowite dochody Saldo na dzień roku Kapitał własny razem

6 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane 5 - nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych 815 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 800 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe 2 2 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Spłaty kredytów i pożyczek Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),

7 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku 7. Noty objaśniające Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty prac rozwojowych b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości c) inne wartości niematerialne d) zaliczki na wartosci niematerialne Wartości niematerialne Nota 1B WARTOŚCI NIEMATERIALNE (Struktura własnościowa) a) własne Wartości niematerialne, razem Nota 2A WARTOŚC FIRMY a) wartość firmy wartość firmy Nota 2B Wartość firmy GK MIT MNI CU Pozostałe razem * informacje dotyczące wartości firmy znajdują się w sprawozdaniach finansowych GK MIT i GK Hyperion Spółka dokonuje testów na utratę wartości. Przeprowadzone testy nie wykazały przesłanek utraty wartości posiadanych aktywów Nota 3A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 3B ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu i umowy leasingu leasing Środki trwałe bilansowe, razem Nota 4A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) od pozostałych jednostek koszty dzierżawy Należnosci długoterminowe netto Należności długoterminowe brutto Nota 4B NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Należności długoterminowe razem:

8 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Nota 5A DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje inne papiery wartościowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5B DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5C ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały i akcje w jednostkach powiązanych niekonsolidowanych udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych udziały w pozostałych jednostkach b) zwiększenia akcje, dopłaty do kapitału w jednostkach powiązanych udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych udziały i akcje w pozostałych jednostkach c) zmniejszenia udziały i akcje w jednostkach powiązanych udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych udziały w pozostałych jednostkach 37 d) stan na koniec okresu

9 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr.2015 roku Nota 1C ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c Wartości niematerialne razem koszty prac rozwojowych nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenie zakup inne zwiększenia c) zmniejszenia sprzedaż inne zmniejszenia d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna inne zwiększenia zmniejszenia z tytułu sprzedaż g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu w tym: inne wartości niematerialne Nota 3C ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup inne zwiększenia c) zmniejszenia sprzedaż likwidacja inne zmniejszenia d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna inne zwiększenia g) zmniejszenia sprzedaż likwidacja inne zmniejszenia h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na początek okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Nota 5D JEDNOSTKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j k Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich data objęcia kontroli/współkontroli/uz yskania znacznego wpływu wartość akcji/udziałów wg ceny nabycia odpisy aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa akcji/ udziałów procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1 MNI Centrum Usług S.A. (d. MNI Telecom S.A.) Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 2 Hyperion Wschód Sp. z o.o. Warszawa transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,96 97,96 3 PAI S.A. Łódź transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,63 67,63 4 Lark.pl (d.mit S.A.) Warszawa usługi medialne jednostka zależna ,37 56,31 5 Telprojekt Sp. z o.o. Lublin transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j k 1 MNI Mobile S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 2 DRW Sp.komandytowa Warszawa usługi windykacyjne jednostka zależna ,00 100,00 3 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 4 Senise Sp. z o.o. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 5 Premier Telcom Ltd liquidation Londyn usługi medialne jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość udziały / akcje w jednostkach stowarzyszonych na a b c d e f g h Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednkich i pośrednich Udziały w kapitale podstawowym Wartość bilansowa w wartość rynkowa w * 1 Grupa Kapitałowa Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.** Warszawa Rozwój i promocja usług dodanych (VAS) na urządzenia mobilne jednostka stowarzyszona 48,40% Wartość bilansowa inwestycji *wartość pakietów akcji określona w oparciu o cenę z notowań New Connect ** w skład Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (IBSN) wchodzą spółki Netshops.pl S.A. oraz First Class S.A., w których IBSN posiada 100% udziałów. Podstawowe dane finansowe jednostek stowarzyszonych przedstawiają się następująco: Nazwa spółki Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Wynik finansowy netto za I półrocze 2015 Przychody ze sprzedaży I półrocze 2015 Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A First Class S.A Netshops.pl S.A Razem wynik przypadający GK Hyperion S.A. wynosi -204 ( 48,4% kwoty -99 tys.)

11 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr.2015 roku Nota 6 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe badanie bilansu 4 świadczenia pracownicze naliczone odsetki od kredytu 20 3 z innych tytułów b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe 19 badanie bilansu 9 6 świadczenia pracownicze naliczone odsetki od kredytu z innych tytułów b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Nota 7 ZAPASY a) materiały b) towary c) zaliczki na poczet dostaw Zapasy, razem Nota 8A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ) do jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty od jednostek niekonsolidowanych do 12 miesięcy b) inne od jednostek niekonsolidowanych ) należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesiący 986 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) czynne rozliczenie kosztów Należności krótkoterminowe netto, razem e) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem

12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr.2015 roku Nota 8B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia na należności od odbiorców inne zwiększenia b) zmniejszenia na należności od odbiorców inne zmniejszenia Stan odpisów aktualizujacych wartość należnosci krótkoterminowych na koniec okresu Nota 8C NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta/usd b2. jednostka/waluta/uah b3. jednostka/waluta/eur b4. jednostka/waluta/gbp Należności krótkoterminowe (netto), razem Nota 8D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy 46 d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)_ Nota 8E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)_ Nota 9A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym - udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym w tym : odsetki od pożyczek udzielonym jedn.niekonsolidowanym 14 6 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 13 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem

13 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr.2015 roku Nota 9B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 9C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) A. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa) wartość rynkowa Wartość wg cen nabycia, razem: Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem Nota 9D UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem Nota 9E ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. Jednostka/waluta w tys./eur 1 2 tys. PLN b2. Jednostka/waluta w tys./usd tys. PLN b3. Jednostka/waluta w tys./uah tys. PLN b4. Jednostka/waluta w tys./.gbp 41 tys. PLN 205 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 10 AKTYWA ZAKWALIFIOKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY a)wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne, razem 4 418

14 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr.2015 roku Nota 11 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) - Rodzaj uprzywilejowania Seria/emisja Rodzaj akcji akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji PLN Prawo do dywidendy (od daty) A imienne co do głosu 3: aport A zwykłe aport B zwykłe gotówka C zwykłe gotówka D zwykłe gotówka E zwykłe gotówka F zwykłe gotówka G zwykłe gotówka H zwykłe gotówka I zwykłe gotówka J zwykłe gotówka K zwykłe gotówka L zwykłe gotówka Ł zwykłe gotówka M zwykłe gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji 1 złoty Na dzień 30 czerwca 2015 roku kapitał akcyjny MNI SA wynosi złotych i dzieli się na akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H,I,J, K, L, i M o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja. Akcjonariusze MNI SA posiadający ponad 5% akcji lub ponad 5% głosów na WZA MNI S.A. PLN l.p. akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 com.imvestment So.z o.o , ,56 2 Andrzej Piechocki , ,77 3 MNI S.A.* , ,38 4 Nationale Nederlanden OFE , ,78 * akcje własne W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie wartość nominalna akcji oraz nie przeprowadzono operacji zmian praw z akcji.

15 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI SA za I półr roku Nota 12 KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ ze sprzedaży akcji (udziałów) powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy, razem Nota 13 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych b) z tytułu podatku odroczonego c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych d) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 14 Zyski zatrzymane zyski z poprzednich okresów zysk ( strata )netto bieżącego okresu Zyski zatrzymane razem Nota 15A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początku okresu 2 Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych wycena bilansowa - różnice kursowe; odsetki naliczone nie otrzymane leasing naliczone odsetki inne korekty b) odniesione na kapitał Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi - odpisy umorzeniowe kosztów koncesji 45 - odsetki naliczone, nie otrzymane 26 - inne c ) odniesione na kapitał Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Nota 15B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia 2 utworzenie rezerwy 2 c) rozwiązanie korekta stanu rezerw 14 2 d) stan na koniec okresu Nota 15C ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia naliczony ekwiwalent za urlop c) rozwiązanie korekta stanu rezerw d) zmniejszenie c) stan na koniec okresu Nota 15D ZMIANA STANU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) inne zobowiązania c) wykorzystanie (z tytułu) 35 - wypłata ekwiwalentu za urlop 35 d) rozwiązanie (z tytułu) korekta stanu rezerw e) zmniejszenie 79 - wyjście z konsolidacji Spółek objętych konsolidacją na BO 79 f) stan na koniec okresu

16 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI SA za I półr roku Nota 16A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych inne zobowiązania finansowe b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty powyżej 1 roku inne zobowiązania finansowe inne (wg rodzaju) pozostałe raty leasingu płatne powyżej roku inne bierne rozliczenie kosztów długoterminowe Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 lat do c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 17A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych pozostałe do jednostek niekonsolidowanych b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki odsetki od kredytu z tytułu zakupu akcji inne zobowiązania finansowe zobowiązania z tytułu leasingu przeniesienie wierzytelności z tytułu dostaw i usług: z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) pozostałe inne rozrachunki bierne rozliczenie kosztów Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 17B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. Jednostka/waluta w tys./eur b2. Jednostka/waluta w tys./usd b3. Jednostka/waluta w tys./gbp Zobowiązania krótkoterminowe, razem

17 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Nota 16D Lp. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW - podstawa (umowa nr z dnia) Nazwa Banku (Kredytodawca) Nazwa Spółki (Kredytobiorca) Rodzaj zadłużenia waluta Kwota wg umowy w tys. Kwota pozostała do spłaty 1 Umowa z BZ WBK S.A. Lark.pl S.A. kredyt inwestycyjny PLN PLN * Umowa z BZ WBK S.A. Lark.pl S.A. kredyt inwestycyjny PLN PLN * 3 umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt inwestycyjny PLN PLN ** 4 umowa z mbank, BZ WBK MNI Centrum Usług S.A. kredyt inwestycyjny PLN PLN *** RAZEM waluta Data spłaty Nota 17C Lp. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW - podstawa (umowa nr z dnia) Nazwa Banku (Kredytodawca) Nazwa Spółki (Kredytobiorca) Rodzaj zadłużenia waluta Kwota wg umowy w tys. Kwota pozostała do spłaty 1 Umowa z BZ WBK S.A. Lark.pl S.A. kredyt inwestycyjny PLN * PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt inwestycyjny PLN * PLN umowa nr 02/192/09/Z/VV z dnia r. mbank SA MNI Premium S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN Umowa z BZ WBK S.A. MNI Premium S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z BZ WBK S.A. Navigo So. Z o.o. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt inwestycyjny PLN ** PLN umowa nr U z Alior BANK Scentific Services Sp. z o.o. kredyt na rachunku bieżącym PLN PLN umowa nr U z Alior BANK Scentific Services Sp. z o.o. kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności PLN PLN U z Alior Bank Lark Europe S.A. odwrotny faktoring USD PLN U A z Alior Bank Lark Europe S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN WA z BZ WBK S.A. Lark Europe S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z mbank, BZ WBK MNI Centrum Usług S.A. kredyt inwestycyjny PLN *** PLN waluta Data spłaty 14 U z Alior BANK MNI S.A. kredyt odnawialny w rachunku kredytowym z przeznaczeniem na skup akcji własnych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. PLN PLN RAZEM * Zgodnie z umową kredytową zawartą w dniu roku przyznany kredyt w kwocie tys.zł w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożczek ) tys PLN do roku ( zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek) ** Zgodnie z umową kredytową zawartą w dniu roku przyznany kredyt w kwocie tys.zł w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożczek ) 2 648tys PLN do roku ( zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek) *** Zgodnie z umową kredytową zawartą w dniu roku przyznany kredyt w kwocie tys.zł w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty '- powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożczek ) tys PLN '- do roku ( zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek) 9 306

18 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Nota 18A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) a) usługi telekomunikacyjne b) usługi medialne c) mobilne usługi dodane d) pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 18B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 19A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) przychody ze sprzedaży materiałów i towarów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów, razem Nota 19B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW i TOWARÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towrów, razem Nota 20 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe Koszty według rodzaju, razem ( w tym) koszty sprzedaży ( wielkość ujemna ) koszty zarządu ( wielkość ujemna) Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Nota 21 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje inne przychody operacyjne a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) na należności rezerwa na urlopy wypoczynkowe rezerwa na zobowiązania 5 5 b) pozostałe, w tym: odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń 42 - korekta kosztów lat ubiegłych umorzenie wierzytelności 27 - inne Nadwyżka udzialu jednostki przejmującej w wartości godziwej netto możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych jednostki przejmowanej nad kosztem Pozostałe przychody operacyjne, razem

19 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Nota 22 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych inne koszty operacyjne a) utworzone rezerwy na należności na urlopy niewykorzystane 21 b) pozostałe odpisy aktualizujące opłaty sądowe spisane należności darowizny pozostałe Pozostałe koszty operacyjne, razem Nota 23A PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych niekonsolidowanych od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki od pozostałych jednostek Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 23B INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe 6 38 zrealizowane 6 21 niezreaizowane 17 Inne przychody finansowe, razem 6 38 Nota 24A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 24B STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI a) strata ze zbycia inwestycji zbycie udziałów/ akcji Nota 24C INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne róznice kursowe, w tym: zrealizowane niezrealizowane b) pozostałe umorzenie pożyczki - inne, w tym: od jednostek powiązanych Inne koszty finansowe, razem

20 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Nota 25A PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Podatek dochodowy bieżący ujęty (wskazany) w deklaracji podatkowej okresu wskazany w rachunku zysków i strat Nota 25B - tylko MNI S.A.* PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY * Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym koszty trwale nie stanowiące kosztów podatkowych koszty trwale podwyższające koszty podatkowe przychody trwale nie zaliczane do przychodów podatkowych - koszty przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych koszty innych okresów podwyższające koszty podatkowe - przychody nie uznane za przychody podatkowe przychody innych okresów podwyższające przychody podatkowe Podstawa opodatkowania rozliczenie straty podatkowej 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5. Podatek dochodowy wg stawki 19% 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku Nota 25C PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róznic przejściowych zmniejszenie stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy zwiększenia stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy zmniejszenie stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy zwiększenia stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy odroczony, razem

21 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Nota 26 średnia ważona ilość akcji MNI S.A. za okres roku INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI a) kredyty długoterminowe - zaprezentowane w nocie 16A b) kredyty krótkoterminowe - zaprezentowane w nocie 17A NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów środków pieniężnych składały się: WYSZCZEGÓLNIENIE Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne na rachunkach bankowych Inne środki pieniężne RAZEM NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA - SEGMENTY GEOGRAFICZNE Przychody ze sprzedaży Polska RAZEM Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowiada lokalizacji klientów. Suma Aktywów Wielka Brytania Ukraina Polska RAZEM Podział łącznej kwoty aktywów odpowiada ich geograficznemu rozmieszczeniu Przychody ze sprzedaży wg rodzaju Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów RAZEM

22 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej MNI za I półrocze 2015 r. I. Informacje o Grupie Jednostką dominującą jest MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3. Spółka została zarejestrowana dnia r. w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Przedmiotem działalności Spółki są usługi telekomunikacyjne PKD Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy Kapitałowej MNI wchodzą następujące podmioty: Podmioty zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: Jednostki Grupy Kapitałowej MNI: 1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ). 2. MNI Centrum Usług S.A. ( d. MNI Telecom S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów. 3. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka 67,63% udziałów. 4. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla mi.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka - 97,96% udziałów. 5. Telprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) telekomunikacja - 100% udziałów. 6. Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego usługi dodane (VAS Value Added Services) na urządzenia mobilne 43,12% udziałów. konsolidacja metodą praw własności; 7. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi turystyczne 100 % udziałów posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. konsolidacja metodą praw własności; 8. Netshops.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych 100% udziałów. posiada Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A) konsolidacja metodą praw własności. 1

23 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. Jednostki Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. ( d. Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology S.A. ) na dzień r. Grupa Kapitałowa MNI posiada 56,37 % udziału w Grupie Kapitałowej Lark.pl 1. Lark.pl S.A. ( d. MIT Mobile Internet Technology S.A. ) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - pozostała działalność wydawnicza. 2. EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej. 3. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne. 4. MNI Premium S.A. w układności układowej z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą MNI Premium Sp. z o.o.) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane. 5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi w zakresie przetwarzania danych. 6. Lark Europe S.A. z siedzibę w Łomiankach (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego. 7. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi medialne 51% udziałów Navigo sp. z o.o., 30% udziałów Premium S.A w upadłości układowej, 12% udziałów Ramtel sp. z o.o., 7 % udziałów Scientific Services Sp. z o.o. Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją nieistotność danych 1. MNI Mobile S.A. (dawniej OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) telekomunikacja % udziałów. 2. DRW MNI S.A. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi windykacyjne % udziałów. 3. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działalność telekomunikacyjna pozostała % udziałów Lark.pl S.A. 4 Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS ) 100 % udziałów Lark.pl S.A. 5. Premier Telcom Limited In Liquidation z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem przez COMPANIES HOUSE w dniu r. holding 100% udziałów; 2

24 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2015 roku zakończone 30 czerwca 2015 r. JEDNOSTKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich data objęcia kontroli/współkontroli/uz yskania znacznego wpływu wartość akcji/udziałów wg ceny nabycia odpisy aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa akcji/ udziałów procent posiadanego kapitału zakładowego 1 MNI Centrum Usług S.A. (d. MNI Telecom S.A.) Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 2 Hyperion Wschód Sp. z o.o. Warszawa transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,96 3 PAI S.A. Łódź transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,63 4 Lark.pl (d.mit S.A.) Warszawa usługi medialne jednostka zależna ,37 5 Telprojekt Sp. z o.o. Lublin transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,00 Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j 1 MNI Mobile S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 2 DRW Sp.komandytowa Warszawa usługi windykacyjne jednostka zależna ,00 3 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 4 Senise Sp. z o.o. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 5 Premier Telcom Ltd liquidation Londyn usługi medialne jednostka zależna ,00 Razem wartość udziały / akcje w jednostkach stowarzyszonych na a b c d e f g h Lp. 1 nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej Grupa Kapitałowa Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.** siedziba Warszawa przedmiot przedsiębiorstwa Rozwój i promocja usług dodanych (VAS) na urządzenia mobilne *wartość pakietów akcji określona w oparciu o cenę z notowań New Connect charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednkich i pośrednich Udziały w kapitale podstawowym Wartość bilansowa w jednostka stowarzyszona 48,40% Wartość bilansowa inwestycji ** w skład Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (IBSN) wchodzą spółki Netshops.pl S.A. oraz First Class S.A., w których IBSN posiada 100% udziałów wartość rynkowa w * 3

25 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Zmiany w strukturze Grupy MNI W dniu 4 marca 2015 roku Spółka MNI S.A. nabyła od spółki Hyperion S.A. 100% kapitału zakładowego w spółce Premier Telecom. W dniu 04 marca spółka MNI S.A. zawarła ze spółką Hyperion S.A. umowę nabycia 43,12% akcji spółki stowarzyszonej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. konsolidowanej metodą praw własności. W dniu 04 marca 2015 roku Spółka Hyperion S.A. zawarła. umowę sprzedaży udziałów Spółki Telestar S.A. ze spółkami: - Navigo sp. z o.o (51% udziałów), - Premium S.A.w upadłości układowej ( 30% udziałów), - Scientific Services sp. z o.o.( 7% udziałów) - Ramtel sp. z o.o. (12% udziałów) W dniu Spółka MNI S.A. zawarła umowę nabycia 100% akcji spółki Telprojekt sp. z o.o. Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie GK MNI SA. włączonych w I półrocze 2015 roku z konsolidacji: tys. PLN Pozycje bilansowe na dzień Telestar S.A. AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe 232 II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe 217 A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto 764 II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w okresie przed konsolidacją Pozycje bilansowe na dzień Telprojekt sp. z o.o. AKTYWA I. Aktywa trwałe Długoterminowe aktywa finansowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe A k t y w a r a z e m

26 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania 0 2. Zobowiązania długoterminowe 0 3. Zobowiązania krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w okresie przed konsolidacją II. Ważniejsze zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI Podstawowe zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono poniżej: Podstawy sporządzania sprawozdania Grupa MNI S.A. sporządziła załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej według stanu obowiązującego na dzień roku., Zmiany do standardów, nowe standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską, które obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2015 Następujące zmiany do standardów, nowe standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską obowiązują dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po dniu 1 stycznia 2015 roku: Poprawki do MSSF ( ) zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku, Poprawki do MSSF ( ) zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku, Zmiany do MSR 19 Programy określonych świadczeń: składki pracownicze obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 lipca 2014 roku. Grupa przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone standardy i interpretacje wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowania w UE, mające zastosowanie do prowadzonej przez nią działalności i obowiązujące w okresach sprawozdawczych od dnia 1 stycznia 2015 roku. Przyjęcie powyższych zmian standardów nie spowodowało zmian w polityce rachunkowości Grupy ani w prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym. Standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, ale jeszcze niezatwierdzone do stosowania przez Unię Europejską Następujące standardy i interpretacje przyjęte przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości nie zostały jeszcze zatwierdzone przez Unię Europejską do stosowania: MSSF 9 Instrumenty finansowe obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku lub po tej dacie, 5

27 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Poprawki do MSSF ( ) zmiany w ramach procedury wprowadzania corocznych poprawek do MSSF planowane obowiązywanie w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 lipca 2016 roku lub po tej dacie, Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy Inwestorem, a jego jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, MSSF 14 Działalność objęta regulacją cen; salda pozycji odroczonych obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, MSSF 15 Przychody z umów z kontrahentami - obowiązujący w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2017 roku, Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 41 Rolnictwo - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe i MSR 38 Wartości niematerialne - wyjaśnienia odnośnie dozwolonych do stosowania metod amortyzacji - obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Zmiany do MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne - ujmowanie udziałów we wspólnych działaniach obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Zmiany do MSR 1 Inicjatywa w zakresie ujawniania informacji obowiązujące w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2016 roku, Grupa zamierza wdrożyć powyższe regulacje w terminach przewidzianych do zastosowania przez standardy lub interpretacje. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od r. do r. Dane porównywalne obejmują ten sam okres sprawozdawczy 2014 roku tj. od r. do r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej jednostki dominującej oraz jednostek zależnych objętych konsolidacją w dającej się przewidzieć przyszłości. W Sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Zarząd Emitenta przedstawił plany związane z dalszym rozwojem Grupy Kapitałowej MNI SA Zdaniem Zarządu plany te zostaną wdrożone. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, które są wyceniane według wartości godziwej. Subiektywne oceny Zarządu oraz niepewność szacunków Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu profesjonalnych osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych przez Zarząd. Informacje o dokonanych szacunkach i założeniach, które są znaczące dla skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały zaprezentowane poniżej. 6

28 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Okresy ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych Zarząd Spółki dominującej dokonuje corocznej weryfikacji okresów ekonomicznej użyteczności aktywów trwałych, podlegających amortyzacji. Na dzień roku Zarząd ocenia, że okresy użyteczności aktywów przyjęte przez Grupę dla celów amortyzacji odzwierciedlają oczekiwany okres przynoszenia korzyści ekonomicznych przez te aktywa w przyszłości. Jednakże faktyczne okresy przynoszenia korzyści przez te aktywa w przyszłości mogą różnić się od zakładanych, w tym również ze względu na techniczne starzenie się majątku. Wartość bilansowa aktywów trwałych podlegających amortyzacji prezentowana jest w notach nr 1A i 3A. Rezerwy Rezerwy na świadczenia pracownicze odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe szacowane są przy zastosowaniu metod aktuarialnych. Wykazana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwota rezerw na świadczenia pracownicze wynosi 176 tys. złotych. Aktywa na podatek odroczony Prawdopodobieństwo rozliczenia składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego z przyszłymi zyskami podatkowymi opiera się na budżetach spółek Grupy zatwierdzonych przez Zarząd Spółki dominującej. Jeżeli prognozowane wyniki finansowe wskazują, że spółki Grupy osiągną dochód do opodatkowania, aktywa na podatek odroczony ujmowane są w pełnej wysokości. Utrata wartości aktywów niefinansowych W celu określenia wartości użytkowej Zarząd szacuje prognozowane przepływy pieniężne (patrz podpunkt dotyczący utraty wartości aktywów niefinansowych). W procesie wyceny wartości bieżącej przyszłych przepływów dokonywane są założenia dotyczące prognozowanych wyników finansowych. Założenia te odnoszą się do przyszłych zdarzeń i okoliczności. Faktycznie zrealizowane wartości mogą różnić się od szacowanych, co w kolejnych okresach sprawozdawczych może przyczynić się do znaczących korekt wartości aktywów Grupy. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym została ona dokonana Zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowości W I półroczu 2015 roku rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2015 roku w Grupie Kapitałowej nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, mogące mieć wpływ na sprawozdawczość Grupy. Waluta sprawozdawcza Dane finansowe zawarte w załączonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały wyrażone w polskich złotych (PLN), który jest walutą stosowaną przez Grupę dla celów wyceny i prezentacji. Dane prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaokrąglone są do pełnych tysięcy złotych. Zasady konsolidacji Jednostki zależne Jednostki zależne Grupy MNI tj. jednostki, w których Grupa posiada więcej niż połowę głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub w jakikolwiek inny sposób posiada zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, są konsolidowane. Konsolidacją objęte są wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mające istotny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej. W celu stwierdzenia, czy Grupa sprawuje kontrolę nad daną jednostką uwzględnia się również istnienie i wpływ potencjalnych głosów, które mogą być wykonywane na Walnym Zgromadzeniu takiej jednostki. 7

29 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Jednostki zależne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi kontroli przez Grupę do dnia ustania tej kontroli. Nabycie jednostek zależnych rozliczane jest metodą nabycia. Cena nabycia obejmuje wartość godziwą przejętych aktywów, wyemitowane akcje lub zobowiązania zaciągnięte na dzień nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z transakcją nabycia. Nadwyżka ceny nabycia nad wartością godziwą przejętych aktywów jednostki zależnej ujmowana jest jako wartość firmy. Transakcje wewnątrz grupowe, salda oraz niezrealizowane zyski/straty na transakcjach między spółkami Grupy są eliminowane podczas konsolidacji. W razie konieczności, zasady rachunkowości jednostek zależnych modyfikuje się w celu zapewnienia ich spójności z zasadami (polityką) rachunkowości Grupy. Udziały finansowe w podmiotach zależnych w jednostkowym sprawozdaniu wyceniane są wg ceny nabycia, w sprawozdaniu skonsolidowanym inwestycje w podmioty zależne podlegają wyłączeniu. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu zależnego na dzień nabycia jest ujmowana jako wartość firmy z konsolidacji i podlega testowi na utratę wartości. W przypadku, gdy cena nabycia jest niższa od wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania aktywów netto podmiotu zależnego na dzień nabycia, różnica ujmowana jest jako zysk w rachunku zysków i strat. Wartość firmy Wartość firmy powstała przy nabyciu stanowi nadwyżkę ceny nabycia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto jednostki zależnej na dzień nabycia. Wartość firmy powstała przy nabyciu jednostek zależnych jest ujmowana w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja. Wartość firmy powstała w wyniku transakcji nabycia dokonanych po 31 marca 2004 roku nie jest amortyzowana zgodnie z MSSF 3 Połączenie jednostek gospodarczych. Wartość firmy z konsolidacji, która powstała przed 31 marca 2004 r., nie jest amortyzowana po 1 stycznia 2005 roku. Na dzień nabycia, wartość firmy jest alokowana na każdy ośrodek wypracowujący środki pieniężne, Odpis aktualizujący wartości firmy jest ustalany w drodze oceny wartości odzyskiwalnej ośrodka wypracowującego środki pieniężne, którego wartość firmy dotyczy. Utrata wartości firmy następuje wtedy, gdy wartość odzyskiwalna ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest mniejsza od jego wartości bilansowej. Jeżeli wartość firmy stanowi część ośrodka wypracowującego środki pieniężne i jeżeli część działalności tego ośrodka zostanie sprzedana, wówczas wartość firmy dotycząca sprzedanej części ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest ujmowana w wartości bilansowej uwzględnianej przy obliczaniu zysku lub straty na sprzedaży części ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wartość firmy sprzedana w w/w sposób jest wyceniana na podstawie względnych wartości (relative values) części sprzedanej i zatrzymanej ośrodka wypracowującego środki pieniężne. Wartość firmy jest poddawana testom na utratę wartości przynajmniej raz do roku. Odpisy aktualizacyjne z tytułu trwałej utraty wartości ujmowane są w pozostałych kosztach operacyjnych. Jeżeli udział w nabywanych aktywach, pasywach i zobowiązaniach pozabilansowych przekracza koszt nabycia jednostki, Grupa: Dokonuje ponownej wyceny identyfikowalnych aktywów, pasywów i zobowiązań pozabilansowych w nabywanej jednostce a także koszt nabycia; Rozpoznaje w rachunku zysków i strat nadwyżkę pozostałą po ponownej wycenie. Sprzedaż jednostek zależnych Zysk/strata na sprzedaży jednostki zależnej obejmuje wartość bilansową wartości firmy zbywanej jednostki. Ewentualne zyski/straty wynikające z rozwodnienia akcji/udziałów w jednostkach zależnych rozpoznawane są w rachunku zysków i strat okresu, w którym miała miejsce sprzedaż. 8

30 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Rzeczowe aktywa trwałe a) własne składniki rzeczowych aktywów trwałych Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty wartości (z wyjątkiem gruntów). Po początkowym ujęciu, zwiększenia rzeczowych aktywów trwałych są wykazywane według ceny nabycia. W I półroczu 2015 roku nie wystąpiły przeszacowania rzeczowych aktywów trwałych. Koszty poniesione po wprowadzeniu rzeczowego aktywa trwałego do użytkowania, takie jak koszty remontu, konserwacji wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione, z wyjątkiem sytuacji, gdy cena nabycia lub koszt wytworzenia części składowej pozycji rzeczowych aktywów trwałych jest istotny w porównaniu z ceną nabycia lub kosztem wytworzenia całej pozycji. W takich przypadkach wartość ta zwiększa wartość rzeczowego aktywa i od tak wyliczonej wartości Spółka dokonuje amortyzacji. b) amortyzacja Składniki rzeczowego majątku trwałego, względnie ich istotne i odrębne części składowe amortyzowane są metodą liniową przez okres ekonomicznej użyteczności. Grunty nie są amortyzowane. Grupa MNI stosuje następujące stawki amortyzacyjne: Rodzaj środka trwałego Stawka amortyzacyjna Środki transportu 20 i 33% Komputery 30% Inwestycje w obcych obiektach 10% Budynki 10% Budowle 4 i 4,5% Maszyny drogowe 17 i 20% Urządzenia (grupa 6) 10% Urządzenia biurowe 20% c) Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu. Umowy leasingu, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie wszystkie korzyści wynikające z posiadania składników rzeczowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego. Rzeczowe aktywa trwałe nabyte w leasingu finansowym są wykazywane początkowo w wartości godziwej lub w bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa, a następnie pomniejszane o odpisy amortyzacyjne oraz straty z tytułu utraty wartości. Rzeczowe aktywa trwałe w leasingu finansowym amortyzowane są przez okres leasingu, leasing lub okres ekonomicznej użyteczności w zależności od decyzji spółki co do okupu. Płatności z tytułu zawartych przez Spółki tworzące Grupę Kapitałową umów leasingu operacyjnego ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie trwania leasingu. d) środki trwałe w budowie Środki trwałe w budowie są wyceniane w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W ramach środków trwałych w budowie wykazywane są również materiały inwestycyjne. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do użytkowania. Jeżeli wystąpiły zdarzenia lub zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany wtedy, gdy wartość bilansowa danego rzeczowego aktywa trwałego przewyższa jego wartość odzyskiwalną, która odpowiada cenie sprzedaży netto tego rzeczowego aktywa trwałego lub jego wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. W celu ustalenia utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych są one klasyfikowane do najniższego poziomu, dla którego można zidentyfikować oddzielne przepływy pieniężne. 9

31 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Zysk/stratę na sprzedaży rzeczowego aktywa trwałego ustala się przez porównanie wpływów ze sprzedaży z jego wartością bilansową i ujmuje się per saldem w pozostałej działalności operacyjnej. Wartości niematerialne Po ujęciu początkowym, wartości niematerialne są wyceniane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne są amortyzowane liniowo w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich użytkowania. Amortyzacja według stawek podatkowych jest stosowana tylko w wypadkach, kiedy odpowiadają one ekonomicznemu okresowi życia aktywa. Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacji jest okresowo weryfikowana, nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego, a ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych dokonywana jest w okresach następnych. Jeżeli wystąpiły zdarzenia lub zaistniały okoliczności, które wskazują na to, że wartość bilansowa wartości niematerialnych może nie być możliwa do odzyskania, dokonywany jest przegląd tych aktywów pod kątem ewentualnej utraty wartości. Odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości jest ujmowany wtedy, gdy wartość bilansowa danego składnika wartości niematerialnych przewyższa jego wartość odzyskiwalną, która odpowiada cenie sprzedaży netto tej wartości niematerialnej lub jej wartości użytkowej, zależnie od tego, która z nich jest wyższa. a) prace badawczo-rozwojowe Prace badawczo-rozwojowe w I półroczu 2015r. nie wystąpiły. b) Oprogramowania Zakupione licencje i oprogramowania aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na ich zakup. c) amortyzacja Typowe stawki amortyzacji stosowane dla wartości niematerialnych wynoszą: Zakupione licencje i oprogramowanie 50% Pozostałe wartości niematerialne 20% Wartości niematerialne nie podlegają przeszacowaniom. Stawka amortyzacyjna Grupa nie posiada żadnych aktywów o znacznej wartości o nieokreślonym okresie użytkowana. Wartość firmy Wartość firmy powstała przy nabyciu stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej na dzień przejęcia. Wartość firmy powstała przy nabyciu jednostek zależnych jest ujmowana w aktywach trwałych bilansu jako oddzielna pozycja. Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie wg kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki. Nieruchomości inwestycyjne Nieruchomości inwestycyjne nie występują. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa trwałe (grupy aktywów trwałych) są klasyfikowane przez Grupę jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana przede wszystkim w wyniku transakcji sprzedaży a nie poprzez dalsze użytkowanie. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy składnik aktywów (grupa aktywów) jest dostępny w swoim obecnym stanie do natychmiastowej sprzedaży, z zachowaniem normalnych i zwyczajowo przyjętych warunków sprzedaży, a wystąpienie transakcji sprzedaży jest wysoce prawdopodobne w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. 10

32 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej lub wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. Niektóre aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży, takie jak aktywa finansowe oraz aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wyceniane są według tych samych zasad rachunkowości, jakie były stosowane przez Grupę przed zaklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży nie podlegają amortyzacji Aktywa finansowe Grupa MNI klasyfikuje posiadane aktywa finansowe do czterech kategorii: 1. aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, ( przeznaczone do obrou) ) (AWG-O) 2. inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności, (IUTW), 3. aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, (ADS), 4. pożyczki i należności. (PiN). Inwestycje, które zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z krótkoterminowych zmian cen zaliczane są do aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i prezentowane w aktywach obrotowych bilansu.. Do tej kategorii zaliczane są wszystkie instrumenty pochodne wykazywane w bilansie w odrębnej pozycji Pochodne instrumenty finansowe, za wyjątkiem pochodnych instrumentów zabezpieczających ujmowanych zgodnie z rachunkowością zabezpieczeń. Aktywa o określonym terminie zapadalności, które Grupa zamierza i może utrzymać do czasu, gdy staną się one zapadalne zaliczane są do inwestycji utrzymywanych do upływu terminu zapadalności (z wyłączeniem aktywów zaklasyfikowanych do pożyczek i należności) i prezentowane w aktywach trwałych bilansu chyba, że termin zapadalności tych aktywów przypada w ciągu 12 miesięcy od daty bilansowej. Aktywa, o nieokreślonym terminie zapadalności, które mogą być zbyte w odpowiedzi na zapotrzebowanie na środki lub w odpowiedzi na zmiany stóp procentowych zaliczane są do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży. Grupa prezentuje je w bilansie jako aktywa trwałe chyba, że kierownictwo wyraziło zamiar utrzymywania ich przez okres krótszy niż 12 miesięcy od daty bilansowej lub zostaną upłynnione w celu pozyskania kapitału obrotowego. W takich sytuacjach prezentuje się je jako aktywa obrotowe W tej kategorii Grupa ujmuje obligacje i inne papiery dłużne utrzymywane do terminu wymagalności, wykazywane w bilansie w pozycji Pozostałych aktywów finansowych. Aktywa finansowe powstałe na skutek wydania drugiej stronie środków pieniężnych, towarów lub usług, inne niż pozyskane z zamiarem ich sprzedaży w krótkim terminie, klasyfikowane są jako kredyty i wierzytelności własne i prezentowane jako pożyczki i należności i prezentowane jako aktywa trwałe. Aktywa finansowe kwalifikowane do kategorii pożyczek i należności wykazywane są w bilansie jako: aktywa długoterminowe w pozycji Należności i pożyczki oraz aktywa krótkoterminowe w pozycjach Pożyczki, Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności oraz Środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niebędące instrumentami pochodnymi aktywa finansowe, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nie kwalifikują się do żadnej z powyższych kategorii aktywów finansowych. W tej kategorii Grupa ujmuje notowane obligacje nieutrzymywane do terminów wymagalności oraz akcje spółek w tym zależnych lub stowarzyszonych. Aktywa te w bilansie wykazywane są w pozycji Pozostałych aktywów finansowych. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych rozpoznawane są na dzień transakcji, tj. dzień, w którym Grupa zobowiązała się do nabycia lub sprzedaży aktywów. Cena nabycia zawiera opłaty transakcyjne. Koszt sprzedaży aktywów finansowych długoterminowych określany jest metodą średnioważoną. Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz dostępne do sprzedaży wyceniane są według wartości godziwej. Inwestycje utrzymywane do upływu terminu zapadalności wyceniane są według zamortyzowanej ceny nabycia ustalanej metodą efektywnej stopy procentowej. 11

33 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej aktywów wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ujmowane są w rachunku zysków i strat, zaś aktywów dostępnych do sprzedaży - bezpośrednio w kapitale własnym okresu, w którym powstały. Wartość godziwa inwestycji ustalana jest w odniesieniu do cen zakupu notowanych na giełdzie lub w oparciu o prognozowane przepływy pieniężne. Wartość godziwa kapitałowych papierów wartościowych spółek niepublicznych szacowana jest na podstawie właściwych wskaźników ceny do zysku i ceny do przepływów pieniężnych dostosowanych do specyfiki danego emitenta, lub ustalana przy zastosowaniu innych modeli wyceny. Instrumenty kapitałowe, dla których wartość godziwa nie może być ustalona w wiarygodny sposób wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. AKTYWA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39 *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 Nota PiN AWG-O IUTW ADS tys. PLN Razem Stan na Aktywa trwałe: Należności i pożyczki Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe: Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kategoria aktywów finansowych razem Stan na Aktywa trwałe: Należności i pożyczki Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe: Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kategoria aktywów finansowych razem Stan na Aktywa trwałe: Należności i pożyczki Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa obrotowe: Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pożyczki Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kategoria aktywów finansowych razem Zobowiązania finansowe Zobowiązania finansowe inne niż instrumenty pochodne zabezpieczające, wykazywane są w następujących pozycjach bilansu: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne, leasing finansowy, zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania oraz pochodne instrumenty finansowe. 12

34 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Po początkowym ujęciu zobowiązania finansowe wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej (ZZK), za wyjątkiem zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu (wyznaczonych jako wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) (ZGW-O). Do kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Spółka zalicza instrumenty pochodne inne niż instrumenty zabezpieczające (IPZ). Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty ze względu na nieznaczące efekty dyskonta. Zyski i straty z wyceny zobowiązań finansowych ujmowane są w rachunku zysków i strat w działalności finansowej. ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE W PODZIALE NA KATEGORIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WG MSR 39 Stan na Nota *Kategorie instrumentów finansowych wg MSR 39 ZWG-O ZZK IPZ tys. PLN Razem Zobowiązania długoterminowe: Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kategoria zobowiązań finansowych razem Stan na Zobowiązania długoterminowe: Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kategoria zobowiązań finansowych razem Stan na Zobowiązania długoterminowe: Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe: Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne Kategoria zobowiązań finansowych razem Leasing Umowy leasingowe, w których znaczna część ryzyk i korzyści związanych z prawem własności składników rzeczowych aktywów trwałych pozostaje po stronie Grupy, klasyfikowane są jako leasing finansowy. Leasing finansowy ujmowany jest w księgach w kwocie wartości godziwej przedmiotu leasingu ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwotach równych wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeżeli jest ona niższa od wartości godziwej. Opłaty leasingowe rozdzielane są pomiędzy koszty finansowe i zmniejszenie niespłaconego salda zobowiązania w taki sposób, aby uzyskać stałą okresową stopę procentową w stosunku do niespłaconego salda zobowiązania. Zobowiązania z tytułu opłat leasingowych, pomniejszone o część odsetkową prezentowane są w zobowiązaniach długo- i krótkoterminowych. Część odsetkowa kosztu finansowego ujmowana jest w rachunku zysków i strat w okresie trwania leasingu. Środki trwałe używane na podstawie leasingu finansowego amortyzowane są przez okres będący krótszym z okresów: okresu użytkowania środka trwałego lub okresu leasingu, w przypadku, gdy nie jest planowany wykup. W pozostałych przypadkach środki trwałe w leasingu amortyzowane są przez okres ekonomicznej użyteczności tych środków trwałych. 13

35 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Umowy leasingowe, w których znaczna część ryzyk i korzyści związanych z prawem własności pozostaje po stronie leasingodawcy, klasyfikowane są przez Grupę jako leasing operacyjny. Płatności dokonane przez Grupę w ramach tych umów (po pomniejszeniu o ewentualne rabaty leasingodawcy) ujmowane są w rachunku zysków i strat przez okres leasingu. Zasady wyceny umów leasingowych, gdy Grupa występuje jako leasingodawca Umowy leasingowe, zgodnie z którymi Grupa zachowuje zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu operacyjnego. Początkowe istotne koszty bezpośrednie poniesione w toku negocjowania umów leasingu operacyjnego dodaje się do wartości bilansowej środka stanowiącego przedmiot leasingu i ujmuje przez okres trwania leasingu na tej samej podstawie, co przychody z tytułu opłat leasingowych. Warunkowe opłaty leasingowe są ujmowane jako przychód w okresie, w którym staną się należne. Umowy leasingowe, zgodnie z którymi Grupa przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania przedmiotu leasingu, zaliczane są do umów leasingu finansowego. Koszty poniesione przez Grupę w związku z wytworzeniem aktywów będących przedmiotem umów leasingu finansowego, a także koszty negocjacji i czynności służących doprowadzeniu do zawarcia umów leasingowych ujmuje się jako koszty z chwilą rozpoznania zysków ze sprzedaży. Grupa ujmuje aktywa przekazane w leasing finansowy w bilansie i prezentuje je jako należności w kwocie równej inwestycji leasingowej netto, wyliczonej na podstawie płatności wynikających z umów leasingu. Z tytułu umów leasingu finansowego Grupa ujmuje w sprawozdaniu finansowym dwa rodzaje przychodów: z tytułu sprzedaży, które odpowiadają różnicy między wartością inwestycji leasingowej netto a wartością netto przedmiotu leasingu finansowego przekazanego leasingobiorcy, pomniejszoną o wartość bieżącą niegwarantowanej wartości końcowej (o ile jest ona istotna). W przypadku, gdy różnica między wartością inwestycji leasingowej netto a wartością netto przedmiotu leasingu finansowego stanowi istotną wielkość oraz przyszłe płatności leasingowe obarczone są ryzykiem kredytowym leasingobiorcy, przychody rozliczane są w okresie leasingu. W przeciwnym razie przychody rozpoznawane są jednorazowo w dniu rozpoczęcia okresu leasingu. Jeżeli przedmiot leasingu związany jest z podstawową działalnością operacyjną Grupy, wówczas przychody te zaliczane są do działalności operacyjnej, miesięczne, osiągane przez cały czas trwania umowy przychody finansowe (przychody z tytułu odsetek) w wysokości pozostałej części spłat ustalonych w umowie leasingu finansowego, stanowiących przychody finansowe (odsetki) związane z finansowaniem przedmiotu leasingu. Zapasy Zapasy wykazywane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Koszt sprzedaży pojedynczej jednostki zapasu określany jest według metody FIFO. Wszystkie zapasy objęte są systematycznym przeglądem w zakresie ich przydatności i wartości rynkowej. W przypadkach stwierdzenia potrzeby aktualizacji wartości zapasów, dokonywany jest odpis aktualizujący ich wartość w stosownej wysokości. Należności z tytułu dostaw i usług Krótkoterminowe należności handlowe i pozostałe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty, o ile efekt naliczenia odsetek nie jest znaczący. W przeciwnym przypadku należności są ujmowane początkowo w ich wartości godziwej a następnie wyceniane wg zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zgodnie z zasadą przyjętą przez Grupę Kapitałową, należności długoterminowe są wg SCN. Odpisy aktualizujące dokonywane są w ciężar kosztów w rachunku strat i zysków gdy okres upływu terminu płatności jest dłuższy niż 180 dni. 14

36 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, i zastrzeżone środki pieniężne Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ujmowane są w bilansie według kosztu. Dla celów rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów zalicza się gotówkę w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie oraz inne instrumenty o wysokim stopniu płynności. Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych, Grupa przyjęła zasadę nie ujmowania w saldzie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów kredytów w rachunkach bieżących oraz zastrzeżonych środków pieniężnych. Są one ujmowane jako oddzielna pozycja bilansowa. Transakcje w walutach obcych Pozycje pieniężne wyrażone w walucie obcej wyceniane są wg kursu zamknięcia (kursu natychmiastowej realizacji, wykonania) to znaczy po kursie banku wiodącego z pierwszego notowania z dnia bilansowego. Odroczony podatek dochodowy Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i pasywów, a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Główne różnice przejściowe powstają z tytułu przeszacowania pewnych aktywów trwałych, aktywów obrotowych, pochodnych instrumentów finansowych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych, strat podatkowych do rozliczenia w następnych okresach. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według szacunków zarządu będą obowiązywać w dniu realizacji. Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest od wszystkich ujemnych różnic przejściowych w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, od którego będzie można odpisać różnice przejściowe. Nieodłącznym warunkiem ujęcia jakiejkolwiek pozycji aktywów jest to, że jej wartość bilansowa zostanie zrealizowana w formie korzyści ekonomicznych, które wpłyną do Grupy w przyszłych okresach. Jeśli wartość bilansowa danego składnika aktywów przekracza jego wartość podatkową, to kwota podlegających opodatkowaniu korzyści ekonomicznych będzie wyższa od kwoty uznanej za koszt uzyskania przychodu. Różnica ta stanowi dodatnią różnicę przejściową, a obowiązek zapłaty w przyszłych okresach związanego z nią podatku dochodowego znajduje wyraz w rezerwie z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Gdy Grupa zrealizuje wartość bilansową składnika aktywów, dodatnia różnica przejściowa odwróci się i powstanie dochód do opodatkowania. Rodzi to prawdopodobieństwo, iż z Grupy wypłyną pewne korzyści ekonomiczne w formie płatności podatkowych. Kapitał własny Kapitał własny stanowią kapitały i fundusze tworzone zgodnie z obowiązującym prawem, właściwymi ustawami oraz ze statutem. Do kapitałów własnych zaliczane są także niepodzielne zyski i niepokryte straty z lat ubiegłych. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki. Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału. Akcje zwykłe prezentowane są jako kapitał zakładowy. Środki otrzymane z tytułu emisji nowych akcji ujmowane są w kapitale własnym. Nie dokonuje się żadnych korekt z tytułu różnicy między wartością emisyjną, a wartością rynkową wyemitowanych akcji. Zewnętrzne koszty bezpośrednio związane z emisją nowych akcji, ujmowane są jako składnik ceny nabycia. 15

37 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku lub z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny. W kapitale zapasowym wydzielony jest kapitał tworzony z odpisów z zysku i przeznaczony na pokrycie strat bilansowych. Udziały lub akcje własne wyceniane są w cenie nabycia i wykazywane w kwocie ujemnej w kapitale własnym. Na kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się: różnice z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, odpisy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, odnośnie wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wartość z przeszacowania środków trwałych, odroczony podatek z tyt. przejściowych różnic w wartości bilansowej i podatkowej przeszacowanych aktywów. W przypadku zbycia lub likwidacji składnika majątku odpowiednia część kapitału z aktualizacji wyceny jest przenoszona na kapitał zapasowy. Odpis z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, który uprzednio podlegał aktualizacji wyceny pomniejsza kapitał z aktualizacji do wysokości części kapitału, która dotyczy tego składnika majątku trwałego. Kapitał z aktualizacji wyceny nie podlega dystrybucji. Kapitałem podstawowym Grupy Kapitałowej jest kapitał podstawowy jednostki dominującej. Pozycje kapitału własnego jednostek zależnych inne niż kapitał podstawowy, w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej, są dodawane do odpowiednich pozycji kapitałów własnych jednostki dominującej. Do kapitału własnego grupy włączone są tylko te części kapitałów własnych jednostek zależnych, które powstały po dniu nabycia udziałów przez jednostkę dominującą. W szczególności chodzi tu o przyrost kapitałów z tytułu osiągniętego wyniku finansowego oraz aktualizacji wyceny. Na skonsolidowany wynik netto jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją składa się wynik netto jednostki dominującej, wynik netto jednostek zależnych w części, w jakiej jednostka dominująca jest właścicielem jednostki zależnej. Na skonsolidowany wynik finansowy netto składają się: wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych, odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, zyski (straty) mniejszości. Kapitał własny udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych Kapitał udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych ustala się jako sumę części kapitałów własnych jednostek zależnych objętych konsolidacją pełną, które należą do innych udziałowców aniżeli jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Zysk (strata) netto jednostek zależnych w części należącej do udziałowców (akcjonariuszy) innych niż jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej stanowi zysk udziałowców (akcjonariuszy) mniejszościowych. Do kapitałów zaliczany jest także wynik finansowy w trakcie zatwierdzania pomniejszony o planowane dywidendy oraz zadeklarowane, a nie wypłacone dywidendy. Wynik finansowy netto roku obrotowego stanowi wynik z rachunku zysków i strat roku bieżącego skorygowany o obciążenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zadeklarowane, a nie wniesione kapitały wykazuje się jako Należne wpłaty na poczet kapitałów. 16

38 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Kredyty bankowe, pożyczki i emitowane papiery dłużne W momencie początkowego ujęcia, długo- i krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki są ujmowane w wartości otrzymanych środków pieniężnych netto, tj. po potrąceniu kosztów uzyskania kredytu/ pożyczki. Po początkowym ujęciu, wszystkie kredyty bankowe dłużne papiery wartościowe i pożyczki są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu), przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Różnica pomiędzy otrzymanymi środkami pieniężnymi netto (po potrąceniu kosztów uzyskania kredytu / pożyczki) a wartością do spłaty ujmowana jest w rachunku zysków i strat przez okres trwania umowy kredytu / pożyczki. Wszystkie koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone do rachunku zysków i strat okresu, którego dotyczą. Grupa stosuje podejście wzorcowe. Rezerwy Rezerwy są rozpoznawane, jeżeli Grupa posiada prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek będący rezultatem przeszłych zdarzeń i jest prawdopodobne, że wystąpi konieczność wypływu zasobów w związku z wywiązaniem się z powyższego obowiązku, przy założeniu, że możliwe jest wiarygodne określenie kwoty takiego wypływu. Grupa tworzy również rezerwy na umowy rodzące obciążenia, jeżeli przewiduje, że przyszłe korzyści z takiej umowy będą mniejsze od niezbędnych kosztów jej realizacji. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu profesjonalnych osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę profesjonalnego osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacunkowej. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest rozpoznawana w okresie, w którym została dokonana. Wielkościami szacunkowymi są rezerwy na świadczenia emerytalne, niewykorzystane urlopy pracownicze i podobne. Zarząd Spółek korzysta z metod aktuarialnych przy określaniu ich wysokości. Przychody Przychody ze sprzedaży ujmuje się w wartości zapłaty otrzymanej lub należnej, po pomniejszeniu o podatek od towarów i usług. Przychody ze sprzedaży ujmuje się wtedy, gdy: - kwotę przychodów można wycenić w sposób wiarygodny - istnieje prawdopodobieństwo, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne - stopień realizacji transakcji na dzień bilansowy może być określony w wiarygodny sposób - koszty poniesione w związku z transakcjami oraz koszty zakończenia transakcji mogą być zakończone w wiarygodny sposób. Przychody z tytułu odsetek rozpoznawane są systematycznie przez okres trwania umowy, z uwzględnieniem kwoty niespłaconej należności oraz efektywnej stopy procentowej w okresie do terminu zapadalności, po ustaleniu przychodu należnego Grupie. Koszty operacyjne Jednostki Grupy prowadzą ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz w układzie kalkulacyjnym. Koszty sprzedanych towarów, produktów i usług obejmują koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem lub nabyciem sprzedanych towarów lub usług. Koszty sprzedaży obejmują koszty handlowe oraz koszty reprezentacji i reklamy. Koszty ogólnego zarządu obejmują koszty związane z zarządzaniem jednostkami Grupy oraz koszty administracji i reprezentacji. 17

39 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Na wynik finansowy Grupy wpływają ponadto: Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Grupy w zakresie m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn, Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi. Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną. Koszty finansowania zewnętrznego bezpośrednio związanego z nabyciem lub wytworzeniem składników majątku wymagających dłuższego okresu czasu, aby mogły być zdatne do użytkowania lub odsprzedaży, są doliczane do kosztów wytworzenia takich środków trwałych, aż do momentu oddania tych środków trwałych do użytkowania. Przychody z inwestycji uzyskane w wyniku krótkoterminowego inwestowania pozyskanych środków a związane z powstawaniem środków trwałych pomniejszają wartość skapitalizowanych kosztów finansowania zewnętrznego. Wszelkie pozostałe koszty finansowania zewnętrznego są odnoszone bezpośrednio w rachunek zysków i strat w okresie, w którym zostały poniesione. Koszty finansowania zewnętrznego Koszty finansowania, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, aktywuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika aktywów. Na koszty finansowania zewnętrznego składają się odsetki oraz zyski lub straty z tytułu różnic kursowych do wysokości, która koryguje koszty odsetek. Powyższe zasady Grupa stosuje prospektywnie począwszy od 1 stycznia 2009 roku. Raportowanie segmentów działalności Segment branżowy jest dającym się wyodrębnić obszarem działalności Grupy, w ramach, którego następuje dystrybucja towarów lub świadczenie usług, który podlega ryzyku i charakteryzuje się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych różnym od tych, które są właściwe dla innych segmentów branżowych. Usługi świadczone przez Grupę są jednorodne. Informacje zawarte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na poziomie całej jednostki są zgodne z informacjami dotyczącymi segmentu branżowego. Grupa wyodrębnia segmenty geograficzne, ponieważ zajmuje się dystrybucją towarów lub świadczeniem usług w różnych środowiskach ekonomicznych, które podlegają różnym ryzykom oraz charakteryzują się odmiennym poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych. Krajem macierzystym Grupy jest Polska. Zarządzanie ryzykiem związanym z działalnością Grupy Kapitałowej MNI Czynniki ryzyka finansowego Działalność prowadzona przez Grupę Kapitałową MNI narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych. Ogólny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MNI. Ryzyka rynkowe: ryzyko zmiany kursu walut Grupa Kapitałowa MNI ponosi niewielkie ryzyko wahań kursów walutowych mających wpływ na jej wynik finansowy i przepływy pieniężne. Ryzyko to jest spowodowane między innymi ze względu na fakt utrzymywania środków pieniężnych w EURO. 18

40 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Stan na Wahania kursu Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: GBP USD UAH EUR razem GBP USD UAH EUR razem Wzrost kursu walutowego 10% Spadek kursu walutowego -10% Stan na Wzrost kursu walutowego 10% Spadek kursu walutowego -10% Stan na Wzrost kursu walutowego 10% Spadek kursu walutowego -10% ryzyko zmiany stopy procentowej Zmiany rynkowych stóp procentowych nie wpływa znacząco na przychody MNI S.A., oraz jej przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej MNI lokuje swoje wolne środki finansowe w instrumenty uznane za bezpieczne, bądź instrumenty o krótkim terminie wykupu. ryzyko cenowe Ryzyko cenowe w Grupie Kapitałowej MNI związane jest ze zmianą wartości bieżącej pozycji wycenianych według wartości godziwej. Jeśli dana pozycja bilansowa wyceniana jest w oparciu o ceny rynkowe, to zmianie ulega suma bilansowa, wymuszając wykazanie zysku, straty lub zmiany wielkości kapitału. Pewnym ryzykiem obarczone są ceny posiadanych akcji. ryzyko kredytowe Odzwierciedleniem maksymalnego obciążenia MNI S.A. ryzykiem kredytowym jest wartość pozostałych należności. Ryzyko kredytowe w MNI S.A. jest ograniczone w znacznym stopniu z powodu posiadanych pozostałych należności od jednostek powiązanych. Wahania stopy Wpływ na wynik finansowy: Wpływ na inne dochody całkowite: Wzrost stopy procentowej 1% Spadek stopy procentowej -1% ryzyko utraty płynności Grupa Kapitałowa MNI monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności zobowiązań kredytowych, przepływy z innych aktywów finansowych (np. konta należności) oraz prognozowanych przepływów z bieżącej działalności operacyjnej. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym i kredyty bankowe. III. Działalność zaniechana W trakcie okresu sprawozdawczego w ramach prowadzonej działalności Spółki dominującej i jej jednostek zależnych nie zaniechano żadnego typu działalności i nie przewiduje się zaniechania żadnej prowadzonej działalności. 19

41 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. IV. Informacja na temat składu Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek Grupy MNI 1. MNI S.A. - jednostka dominująca Skład Rady Nadzorczej MNI S.A. Marcin Rywin - Przewodniczący RN i od do Robert Gwiazdowski - Wiceprzewodniczący RN Karolina Kocemba - Przewodnicząca RN Jerzy Barański - Członek Rady Nadzorczej Jacek Tucharz - Członek Rady Nadzorczej Przemysław Guziejko - Członek Rady Nadzorczej Skład Zarządu MNI S.A. Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu 2. MNI Centrum Usług S.A. Skład Rady Nadzorczej Leszek Kułak Karolina Kocemba Marta Szymańska Jerzy Południkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej Skład Zarządu: Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu 3. Hyperion Wschód Sp. z o. o. Skład Rady Nadzorczej: Wojciech Kruszyński Karolina Kocemba Skład Zarządu: Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu 4. Telprojekt Sp. z o. o. Rada Nadzorcza -BRAK Skład Zarządu: Marek Południkiewicz - Prezes Zarządu 5. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. Skład Rady Nadzorczej: Karolina Kocemba Maciej Borawski Marek Południkiewicz Ada Skiedrzyńska Karolina Lisicka Skład Zarządu: Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu 20

42 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. 6. Lark.pl S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) Skład Rady Nadzorczej (nowa kadencja 5 letnia): Karolina Kocemba - Przewodnicząca Rady od Tomasz Filipiak - Członek Rady od Tomasz Szczypiński - Członek Rady od do Marcin Rywin - Członek Rady od do Przemysław Guziejko - Członek Rady od Marta Szymańska - Członek Rady od Marian Mikołajczak - Członek Rady od Skład Zarządu Leszek Kułak - Prezes Zarządu do Marta Szymańska - oddelegowana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu od Mateusz Gac - Członek Zarządu od El2 Sp. z o. o. Skład Rady Nadzorczej: BRAK Skład Zarządu: Leszek Kułak - Członek Zarządu 8. Navigo Sp. z o. o. Skład Rady Nadzorczej: BRAK Skład Zarządu: Leszek Kułak - Prezes Zarządu 9. MNI Premium S.A. w upadłości układowej Skład Rady Nadzorczej: Michał Tomczak - od Karolina Kocemba - od Jerzy Południkiewicz - od Marek Kochański - od Skład Zarządu: Andrzej Piechotki - Członek Rady Nadzorczej pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Scientific Services Sp. z o. o. Skład Rady Nadzorczej: BRAK Skład Zarządu: Leszek Kułak - Prezes Zarządu 21

43 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. 11. Lark Europe S.A. Skład Rady Nadzorczej: Andrzej Piechocki - Przewodniczący RN od Agata Piechocka - Wiceprzewodnicząca RN od Marta Szymańska - Członek RN Skład Zarządu Mateusz Gac Jacek Owsianko - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu 12. Telestar S.A. Skład Rady Nadzorczej: Leszek Kułak Przemysław Guziejko Wioleta Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej Skład Zarządu: Marta Szymańska - Prezes Zarządu V. Zdarzenia po dniu bilansowym Zdarzenia po dniu bilansowym nie wystąpiły. VI. Transakcje z podmiotami powiązanymi w Grupie Kapitałowej Stan nierozliczonych transakcji z jednostkami powiązanymi na dzień r. tys. PLN NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług pozostałe Krótkoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki RAZEM NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA DO JEDNOSTEK KONSOLIDOWANYCH Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe - pożyczki z tytułu dostaw i usług pozostałe RAZEM ZOBOWIĄZANIA Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji Struktura transakcji z jednostkami powiązanymi za okres od r. do r. tys. LN Przychody od jednostek konsolidowanych - Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody finansowe - odsetki Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 Razem przychody

44 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Koszty od jednostek konsolidowanych - Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszty Sprzedaży 26 - Koszty Zarządu 36 - Koszty finansowe - odsetki Zakup środków trwałych 57 - Zakup wartości niematerialnych Razem koszty Transakcje z jednostkami powiązanymi konsolidowanymi zostały wyłączone na poziomie konsolidacji. VII. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi w linii prostej do drugiego stopnia lub związanymi tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych jednostek lub Spółek, w których są znaczącymi udziałowcami (akcjonariuszami) lub współmałżonkami. a. Transakcje Nie wystąpiły b. b. Stan nierozliczonych należności i zobowiązań Nie wystąpiły. c. c. Pożyczki i zaliczki Nie wystąpiły. VIII. Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy MNI a) MNI S.A. Imię i nazwisko Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od do Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu 55 tys. PLN b) Lark Europe S.A. Imię i nazwisko Wysokość wypłaconego tym osobom wynagrodzenia oraz przyznanych im świadczeń w naturze za usługi świadczone przez taką osobę w każdym charakterze na rzecz spółki lub jej podmiotów zależnych za okres od do Mateusz Gac Prezes Zarządu Jacek Owsianko Wiceprezes Zarządu 49,7 tys. PLN 94,2 tys. PLN W pozostałych spółkach brak wypłat wynagrodzeń lub innych świadczeń 23

45 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. IX. Kluczowy Personel Kierowniczy Spółek Do Kluczowego Personelu Kierowniczego Spółek zalicza się Członków Zarządu oraz Organów Nadzorczych. Są to osoby, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na planowanie, kierowanie i kontrolowanie działalności jednostek. Pozostałe osoby będące na stanowiskach kierowniczych są osobami, które wykonują decyzje Zarządu i Rady Nadzorczej. X. Zobowiązania warunkowe na dzień r. Zobowiązania z tytułu kredytu: mbank i BZ WBK przyznający kredyt tys. PLN Zabezpieczenia : 1. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych, stanowiących sieci telekomunikacyjne należące do MNI Centrum Usług S.A., Hyperion Wschód Sp. z o.o., na podstawie Umów Zastawu na Sieci. 2. Zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności od klientów MNI Centrum Usług S.A., Hyperion Wschód Sp. z o.o., PAI S.A., z tytułu umów abonenckich na podstawie Umów Zastawu na Zbiorze Wierzytelności. 3. Przelew na zabezpieczenie praw z umów ubezpieczenia. 4. Przelew na zabezpieczenie praw z Umowy Nabycia Akcji w Cyfoca. Udzielone poręczenia i gwarancje bankowe bankowe w GK MNI Beneficjent poręczenia Podmiot udzielający poręczenie Kwota poręczenia First Class S.A. MNI S.A. w Alior Banku PLN First Class S.A. MNI S.A. w Alior Banku PLN First Class S.A. MNI S.A. w Alior Banku PLN Scientific Services Sp. z o.o. Lark.pl SA. oraz MNI S.A. w Alior Banku PLN Lark Europe SA Lark Europe SA Lark.pl Sa i MNI S.A. cesja należności plus zastaw rejestrowy na zapasach w Alior Banku PLN USD / PLN MNI Centrum Usług SA poręczenie MNI S.A. w mbank i BZ WBK S.A ,00 PLN W Grupie Kapitałowej MNI na dzień 30 czerwca 2015 roku odsetki od nieterminowych płatności zobowiązań wyniosły tys. PLN. XI. Przeciętne zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej MNI w I półroczu 2015 roku wynosiło 201 osób. XII. Należności warunkowe Należności warunkowe nie występują. XIII. Należności i zobowiązania leasingowe, ogólny opis postanowień ważniejszych umów leasingowych Należności leasingowe MNI Centrum Usług S.A. zawarła w bieżącym roku obrotowym umowę dzierżawy włókien światłowodowych, która ma charakter leasingu finansowego. Umowa ta rozliczana jest w okresie 20 lat zgodnie z zasadami wyceny przedstawionymi w punkcie II. Leasing. Przedmiotowa umowa zawiera klauzulę, zgodnie z którą po upływie okresu na jaki została zawarta, przekształca się w umowę o łącznym okresie trwania nie krótszym niż 20 lat. 24

46 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Zarząd MNI Centrum Usług S.A. jako leasingodawca ocenia, że przewidywany okres trwania umowy wyniesie 20 lat, co jest okresem zbliżonym do ekonomicznego okresu użytkowania włókien światłowodowych. Zarząd MNI Centrum Usług S.A. ustalając czas trwania umowy wziął pod uwagę następujące czynniki: wysokie wydatki i koszty, które muszą zostać poniesione przez leasingobiorcę, aby przyłączyć się do sieci leasingodawcy, a także wysokie wydatki i koszty instalowanych na sieci urządzeń i systemów zarządzających transmisją, ograniczona konkurencja na relacjach umownych, przyszłe zobowiązania leasingobiorcy w zakresie zapewnienia łączy dla kontrahentów, treść umowy przewiduje możliwość jej wypowiedzenie z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający. Uzgodnienie kwoty inwestycji leasingowej brutto z wartością bieżącą minimalnych opłat leasingowych: Wyszczególnienie Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Należności leasingowe ogółem, w tym: PLN PLN PLN PLN o terminie spłaty do 1 roku PLN PLN PLN PLN o terminie spłaty od 1 roku do 5 lat PLN PLN PLN PLN o terminie spłaty powyżej 5 lat PLN PLN PLN PLN Niezrealizowane dochody finansowe: Wyszczególnienie Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Inwestycja leasingowa brutto Wartość bieżąca minimalnych opłat leasingowych Niezrealizowane dochody finansowe PLN PLN PLN PLN Zobowiązania leasingowe MNI Centrum Usług S.A. zawarła w bieżącym roku obrotowym umowę dzierżawy włókien światłowodowych, która ma charakter leasingu finansowego. Umowa ta rozliczana jest w okresie 20 lat zgodnie z zasadami wyceny przedstawionymi w punkcie II. Leasing. Przedmiotowa umowa zawiera klauzulę, zgodnie z którą po upływie okresu na jaki została zawarta, przekształca się w umowę o łącznym okresie trwania nie krótszym niż 20 lat. Zarząd MNI Centrum Usług S.A. jako leasingobiorca ocenia, że przewidywany okres trwania umowy wyniesie 20 lat, co jest okresem zbliżonym do ekonomicznego okresu użytkowania włókien światłowodowych. Zarząd MNI Centrum Usług S.A. ustalając czas trwania umowy wziął pod uwagę następujące czynniki: wysokie wydatki i koszty, które muszą zostać poniesione przez leasingobiorcę, aby przyłączyć się do sieci leasingodawcy, a także wysokie wydatki i koszty instalowanych na sieci urządzeń i systemów zarządzających transmisją, ograniczona konkurencja na relacjach umownych, przyszłe zobowiązania leasingobiorcy w zakresie zapewnienia łączy dla kontrahentów, treść umowy przewiduje możliwość jej wypowiedzenie z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający. 25

47 Grupa Kapitałowa MNI Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za I półrocze 2014 roku zakończone 30 czerwca 2014 r. Wartość bilansowa netto aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego: Wyszczególnienie Wartość bilansowa netto aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego PLN PLN Uzgodnienie różnicy pomiędzy łączną kwotą przyszłych minimalnych opłat leasingowych a ich wartością bieżącą: Wyszczególnienie Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca opłat minimalnych Minimalne opłaty leasingowe Wartość bieżąca opłat minimalnych Zobowiązania leasingowe ogółem, w tym: PLN PLN PLN PLN o terminie spłaty do 1 roku PLN PLN PLN PLN o terminie spłaty od 1 roku do 5 lat PLN PLN PLN PLN o terminie spłaty powyżej 5 lat PLN PLN PLN PLN XIV. Sprawy sądowe Sprawy sądowe zostały przedstawione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej. XV. Kursy EURO przyjęte do wyceny bilansu rachunku strat i zysków, wyrażone w walutach obcych. Przyjęte wartości kursu Sposób przeliczania złotych na EURO określa 89 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku tzn.: poszczególne pozycje bilansu przelicza się na PLN lub EURO według średniego kursu obowiązującego na dzień bilansowy ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski dla danych za I półrocze 2014 roku przyjęto kurs EURO z dnia roku. tj. 4,1944 a dla danych za I półrocze 2014 z dnia roku w wysokości 4,1609 poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. Za okres od do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1341. Za okres od do przyjęto średni kurs EURO w wysokości 4,1784. Warszawa, dnia 25 sierpnia 2015 roku Andrzej Piechocki ( Prezes Zarządu) 26

48

49

50 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MNI S.A. za I półr Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,00 0,01 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,54 1,65 0,37 0,40

51 0Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MNI S.A. za I półr Bilans BILANS r r r. AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych konsolidowanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach konsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek konsolidowanych od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych obligacje w jednostkach konsolidowanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek a) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym b) z tytułu dostaw i usług do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych 13 c) pozostałe do jednostek konsolidowanych do jednostek niekonsolidowanych 629 w 3.2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

52 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MNI S.A. za I półr Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych konsolidowanych od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych konsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty ogólnego zarządu od jednostek powiązanych konsolidowanych V. Zysk (strata) na sprzedaży VI. Pozostałe przychody operacyjne Inne przychody operacyjne VII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne koszty operacyjne VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej IX. Przychody finansowe Odsetki od jednostek powiązanych konsolidowanych od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, 2 X. Koszty finansowe Odsetki Inne, XI Zysk (strata) z działalności gospodarczej XII. Zysk (strata) brutto XIII. Podatek dochodowy a) część odroczona XIV. Zysk (strata) netto zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,05 0,03 0,00 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego

53 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MNI S.A. za I półr Zestawienie zmian w kapitale własnym w tys. PLN I.Kapitał własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Akcje (udziały) własne na początek okresu Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Akcje (udziały) własne na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Kapitał zapasowy na poczatek okresu po korekcie lat ubiegłych Zmiany kapitału zapasowego a) zmniejszenia inne korekty Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia b) zmniejszenia inne korekty Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zmniejszenia inne korekty Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 886 porównywalnych a) zmniejszenia pokrycie straty kapitałem zapasowym Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto a) strata netto 314 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )

54 Sprawozdanie finansowe jednostki dominującej MNI S.A. za I półr Rachunek przepływów pieniężnych w RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe 166 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Spłaty kredytów i pożyczek Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),

55

56

57 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 MNI S.A. Grupa Kapitałowa MNI SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MNI S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ MNI ZA I PÓŁROCZE ROKU 2015 ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA

58 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone uwzględniając przepisy określone w 90 ust. 1 (przy uwzględnieniu możliwości określonej w 83 ust. 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U poz. 133). Ze względu na specyfikę działalności MNI S.A. ( Spółka lub Emitent ) i Grupy Kapitałowej MNI ( Grupa MNI lub Grupa Kapitałowa ), niniejszy dokument stanowi jednocześnie sprawozdanie Zarządu z działalności spółki MNI S.A. w I półroczu 2015 i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MNI w I półroczu Zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę dominującą oraz Spółki objęte konsolidacją zostały szczegółowo opisane w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze Charakterystyka Grupy Kapitałowej MNI. 1.1 Profil działalności i pozycja rynkowa Grupy MNI Spółka MNI S.A. (dalej również MNI, Spółka, Emitent) jest holdingiem skupiającym podmioty działające zarówno w obszarze zaawansowanych technologii mobilnych i technologii informatycznych GIS, marketingu mobilnego, mediów telewizyjnych, jak również działających w obszarze elektroniki użytkowej i usług turystycznych. W związku ze zmianą strategii w obszarze telekomunikacji i rozpoczętymi z końcem 2014 roku działaniami w zakresie sprzedaży posiadanych aktywów telekomunikacyjnych, najnowsze działania Emitenta związane są z planowaną strategią rozwoju Emitenta również w obszarach nowych technologii i rozwiązań medycznych. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie MNI S.A. została zakwalifikowana do indeksu swig80 oraz ze względu na działalność prowadzoną w latach poprzednich znajduje się nadal w składzie indeksu WIG- Telekomunikacja. W strukturze Grupy Kapitałowej Emitent pełni funkcję apółki holdingowej, która odpowiada za zarządzanie finansowe spółkami zależnymi oraz nadzór strategiczny nad ich rozwojem. Działalność operacyjna jest umiejscowiona w całości w spółkach zależnych. Pełna nazwa: Forma prawna: Kapitał zakładowy: Rejestracja: Adres siedziby: Strona www: Data powstania: MNI Spółka Akcyjna spółka akcyjna ,283,- zł, w pełni opłacony, podzielony na akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Pl. Trzech Krzyży 3, Warszawa 30 września 1993 roku NIP: REGON: Zarząd: Andrzej Piechocki - Prezes Zarządu Spółka MNI S.A. jest również największym akcjonariuszem w spółce Lark.pl S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie: Lark.pl S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A. (MIT S.A.) - jest holdingiem skupiającym podmioty działające w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego, elektroniki użytkowej oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych zarówno dla użytkowników końcowych (rynek B2C) jak i partnerów biznesowych (rynek B2B), jak też podmioty specjalizujące się w dostarczaniu multimedialnych usług kontentowych (dedykowanych kanałów telewizyjnych, komercyjnych kanałów TV) oraz sprzedaży usług turystycznych (w tym biletów lotniczych). 2

59 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 na dzień 30czerwca 2015 roku oraz dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania MNI S.A. posiadała akcji tej spółki, stanowiących 56,37% w jej kapitale zakładowym i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 56,31% w ogólnej liczbie głosów. W zakresie usług telekomunikacyjnych prawie wszystkie aktywa telekomunikacyjne Grupy Emitenta były usytuowane w spółce MNI Centrum Usług S.A. (d. MNI Telecom S.A.), wiodącym dostawcą usług zintegrowanych z 20-letnim doświadczeniem na rynku usług telekomunikacyjnych i aktywnym uczestnikiem procesów konsolidacyjnych w tym obszarze. Usługi te świadczone były w oparciu o rozległą infrastrukturę własną, w skład której wchodziła między innymi własna światłowodowa sieć szkieletowa, własna infrastruktura w 26 strefach numeracyjnych, ponad 30 głównych węzłów na terenie Polski oraz centrum kolokacji. Zmieniające się oblicze rynku telekomunikacyjnego było przyczyną zmiany strategii wobec tego sektora, co w przypadku Grupy MNI oznaczało dezinwestycję w tym obszarze, którą Spółka rozpoczęła w IV kwartale 2014 roku. W zakresie mobilnych usług dodanych ( Premium Rate lub Usługi dodane ), działalność spółek Grupy MNI umiejscowiona jest w spółkach Grupy Kapitałowej Lark.pl i skoncentrowana jest przede wszystkim na: kompleksowej obsłudze klienta w pełnym zakresie: SMS, IVR, MMS, WAP, kreowaniu wysokomarżowych produktów dla mediów tradycyjnych oraz elektronicznych, realizowaniu projektów marketingu mobilnego oraz reklamy mobilnej dla największych firm działających zarówno w branży FMCG, jak też medialnej, rozwoju oferty produktów cyfrowych, systemów nawigacyjnych, serwisów i aplikacji mapowych, Produkcja i sprzedaż kontentu mobilnego jest kluczowym obszarem działalności spółek Grupy Lark.pl. Usługi agencji marketingu mobilnego polegają na obsłudze kampanii promocyjnych klientów. Sprzedaż elektroniki użytkowej, prowadzona przez spółkę Lark Europe S.A. obejmuje mi.n urządzenia nawigacyjne GPS, tablety PC, urządzenia typu smartphon, przenośny sprzęt audio i video oraz czytniki książek. Dzięki wysokiej jakości produktom w wielu tych kategoriach firma należy do grona liderów rynku. Dotyczy to m.in. tabletów PC, Lark jako pierwszy polski producent wprowadził na rynek tablety z modułem do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz odbiornikiem GPS. Lark Europe jest jednym z trzech największych dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS w Polsce oraz trzecią na rynku spółką dystrybuującą tablety. Ważnym obszarem działalności spółek Grupy Lark.pl są produkty cyfrowe, systemy nawigacyjne oraz interaktywne serwisy i aplikacje mapowe (spółka Navigo Sp. z o.o.), kierowane zarówno do klientów biznesowych, operatorów telefonii komórkowej jak również klientów detalicznych oraz usługi oferowane przez Centrum Outsourcingu Grupy MNI (spółka Scientific Services Sp. z o.o.), które powstało w wyniku procesu konsolidacji w ramach jednej struktury wszystkich posiadanych kompetencj,i związanych z usługami Call Center, digitalizacją, archiwizacją oraz zarządzaniem bazami danych. Podmiot ten obsługuje wiele kontraktów zewnętrznych z obszaru infolinii, telesprzedaży w modelu outband, między innymi dla Operatorów telekomunikacyjnych a także skomplikowane projekty jak np. linie wizowe realizowane dla potrzeb wymogów konsularnych Departamentu Stanu USA. Zasadniczym obszarem działalności spółki Telestar S.A. jest prowadzenie stacji telewizyjnych oraz produkcja programów telewizyjnych. Oferta telewizyjna Telestar to cieszące się dużą popularnością interaktywne programy muzyczne i rozrywkowe emitowane w ramach własnych kanałów oraz popularne audycje ezoteryczne lub dla dorosłych, produkowane na żywo dla takich kanałów telewizyjnych jak TVN, TVN7, TELE 5 oraz TVN TURBO. Podmiot ten jest właścicielem ogólnopolskiej stacji telewizyjnej itv oraz unikatowej grupy portali internetowych ( których celem jest dostarczenie młodym użytkownikom całego wachlarza serwisów i usług, suplementarnych wobec siebie, połączonych wspólnym programem lojalnościowym. 3

60 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Należąca do Telestar stacja telewizyjna itv jest stacją o profilu typowo rozrywkowym i muzycznym, skierowaną do młodego, dynamicznego widza. Telewizja od chwili rozpoczęcia emisji bazuje na stałym, bezpośrednim kontakcie z widzami. Decyzją KRRiT nr 201/K/2013-T koncesja na nadawanie stacji itv została przedłużona do roku Kanał telewizyjny itv jest aktualnie obecny na platformach cyfrowych (między innymi Polsat Cyfrowy) oraz w największych sieciach telewizji kablowej: UPC, VECTRA, Multimedia, a także w TOYA i INEA. Ponadto stacja itv jest ogólnie dostępna również przez satelitę w trybie niekodowanym oraz na platformie telewizyjno internetowej Next Plus. Zasięg techniczny telewizji stacji itv (wyrażony w mln gospodarstw domowych w Polsce) wynosi ponad 8 mln. Z uwagi natomiast na brak kodowania jest ona także swobodnie odbierana poprzez satelitę w całej Europie oraz Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Spółki Grupy MNI w wielu obszarach osiągnęły wysoki poziom rozwoju technologicznego, wykraczający poza zakres obecnie świadczonych usług. Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań oraz technologii mobilnych i teleinformatycznych a także posiadanych platform, w wielu nowych obszarach poza telekomunikacją oraz rynkiem multimediów mobilnych jest ich niekwestionowanym atutem. Wśród odbiorców usług spółek Grupy MNI są największe firmy z branży telekomunikacyjnej, medialnej i FMCG. 1.2 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta W skład Grupy Kapitałowej MNI wchodzą zarówno podmioty, w których Emitent posiada 100% udziałów w ich kapitale zakładowym, jak też podmioty tworzące Grupę Kapitałową Lark.pl (d. MIT Mobile Internet Technology). Podmioty zależne objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym: Jednostki Grupy Kapitałowej MNI: 1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ). 2. MNI Centrum Usług S.A. (d. MNI Telecom S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów. 3. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka 67,63% udziałów. 4. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka - 97,96% udziałów. 5. Telprojekt Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) telekomunikacja - 100% udziałów. 6. Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (d. Mobini S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi dodane (VAS Value Added Services) na urządzenia mobilne 43,12% udziałów konsolidacja metodą praw własności. 7. First Class S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi turystyczne % udziałów posiada spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. konsolidacja metodą praw własności. 4

61 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze Netshops.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) rozwijanie i prowadzenie sieci sklepów internetowych 100% udziałów posiada spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. konsolidacja metodą praw własności. Jednostki Grupy Kapitałowej Lark.pl: (na dzień r. MNI S.A. posiadała 56,37 % akcji Lark.pl S.A.) 1. Lark.pl S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) - pozostała działalność wydawnicza. 2. Lark Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 100 % udziałów Lark.pl S.A. 3. Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi medialne 51% udziałów Navigo sp. z o.o., 30% udziałów Premium S.A w upadłości układowej, 12% udziałów Ramtel sp. z o.o., 7 % udziałów Scientific Services Sp. z o.o. 4. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi w zakresie przetwarzania danych 100 % udziałów Lark.pl S.A. 5. EL 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej 100 % udziałów Lark.pl S.A. 6. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 100 % udziałów Lark.pl S.A. 7. MNI Premium S.A. 1 z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu r usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane 100 % udziałów Lark.pl S.A. Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją nieistotność danych 1. MNI Mobile S.A. (dawniej OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) telekomunikacja % udziałów. 2. DRW MNI S.A. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi windykacyjne % udziałów. 3. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) działalność telekomunikacyjna pozostała % udziałów Lark.pl S.A. 4. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS ) 100 % udziałów Lark.pl S.A. 5. Premier Telcom Limited in Liquidation z siedzibą w Londynie zarejestrowana pod numerem przez COMPANIES HOUSE w dniu r. holding 100% udziałów. 1 Od dnia 8 grudnia 2014 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy (X GU 412/14) MNI Premium S.A. w upadłości z możliwością zawarcia układu. 5

62 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Informacje dodatkowe dotyczące wszystkich jednostek zależnych oraz zasady konsolidacji opisane zostały w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za I półrocze 2015 roku oraz nocie 5 D tego sprawozdania. Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej MNI w I półroczu 2015 roku W dniu 4 marca 2015 roku spółka MNI S.A. nabyła od spółki Hyperion S.A. 100% udziałów w kapitale zakładowym Premier Telecom Limited in Liquidation W dniu 4 marca spółka MNI S.A. zawarła ze spółką Hyperion S.A. umowę nabycia 43,12% akcji spółki stowarzyszonej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. konsolidowanej metodą praw własności. W dniu 4 marca 2015 roku w wyniku zawartych ze spółka Hyperion S.A. umów spółki zależne MIT S.A. objęły 100% kapitału akcyjnego spółki Telestar S.A. zgodnie z poniższym zestawieniem: Navigo Sp. z o.o % MNI Premium S.A % Ramtel Sp. z o.o % Scientific Services Sp. z o.o. - 7 % W dniu 27 kwietnia 2015 roku MNI S.A. zawarła umowę nabycia 100% udziałów w spółce Telprojekt Sp. z o.o. Informacje o wartości aktywów i pasywów połączonych w najważniejsze kategorie GK MNI SA. włączonych w I półroczu 2015 roku do konsolidacji zostały przedstawione w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za I półrocze 2015 roku Po zakończeniu okresu sprawozdawczego MNI S.A., w dniu 31 lipca 2015 roku, Spółka nabyła akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. stanowiących 32,3% jej kapitału zakładowego, z których wynika prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 32,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Po powyższej transakcji MNI S.A. posiada łącznie akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A., stanowiących 80,7% jej kapitału zakładowego, z których wynika prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 80,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu. 2. Czynniki istotne dla rozwoju Spółki i Grupy MNI 2.1. Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce i jej Grupie Kapitałowej oraz znaczące umowy zawarte w okresie sprawozdawczym 20 stycznia 2015 powzięcie przez Zarząd Emitenta informacji o umorzeniu przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie działania na szkodę spółki Datacom S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z doniesieniami medialnymi spółka MNI S.A. lub spółki z Grupy MNI miały przejąć bez zapłaty majątek spółki Datacom S.A., a członkowie organów spółki Datacom S.A. mieli wyrządzić szkodę spółce poprzez brak dbałości o mienie i zaniechanie dochodzenia od spółki MNI Centrum Usług S.A. kwoty PLN. Na podstawie ww. postanowienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie, należy stwierdzić, wbrew twierdzeniom mniejszościowego akcjonariusza spółki Datacom S.A. oraz insynuacjom autorów niektórych artykułów prasowych, że w transakcjach handlowych pomiędzy Datacom S.A. a spółkami z Grupy MNI nie doszło do przestępstwa. W opinii Zarządu MNI S.A. powyższe postanowienie zadaje kłam sensacyjnym i tendencyjnym doniesieniom jednej z gazet, która pomimo wyjaśnień przedstawionych przez spółki z Grupy MNI przyzwoliła na drukowanie niesprawdzonych informacji, a wręcz mogących stanowić pomówienie na temat wzajemnych relacji pomiędzy spółkami z Grupy MNI a Datacom S.A. 28 stycznia 2015 publikacja w tygodniku pod nazwą "Gazeta Polska" nr 4 z dnia 28 stycznia 2015 roku przeprosin, Grzegorza Wierzchołowskiego, dziennikarza Gazety Polskiej i Redaktora Naczelnego Portalu niezależna.pl, Tomasza Sakiewicza Redaktora Naczelnego Gazety Polskiej, spółki Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. jako wydawcy Gazety Polskiej i spółki Słowo niezależne sp. z o.o. jako wydawcy Portalu niezależna.pl, o następującej treści: 6

63 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 My, tj. Grzegorz Wierzchołowski dziennikarz Gazety Polskiej i redaktor naczelny Portalu niezależna.pl, Tomasz Sakiewicz redaktor naczelny Gazety Polskiej, Niezależne Wydawnictwo Polskie sp. z o.o. jako wydawca Gazety Polskiej i Słowo niezależne sp. z o.o. jako wydawca Portalu niezależna.pl przepraszamy Andrzeja Jerzego Piechockiego i Tomasza Szczypińskiego oraz spółki działające pod firmą "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" sp. z o.o., Hyperion S.A. i MNI S.A., za opublikowanie w dniu 20 listopada 2013r. artykułu pt. "Afery III RP\Co łączy byłego posła PO, syna Rywina, żonę Grada i oficera SB? Unijne pieniądze w platformerskiej sieci" w Gazecie Polskiej i na portalu niezależna.pl, który zawiera treść pomawiającą, iż udziały w Spółce działającą pod firmą Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. zostały nabyte przez Hyperion S.A. na gruncie rzekomych układów polityczno-korupcyjnych. Jednocześnie przyznajemy, że publikacja ta mogła naruszyć dobra osobiste Andrzeja Jerzego Piechockiego, Tomasza Szczypińskiego, spółki "Małopolska Sieć Szerokopasmowa" sp. z o.o., Hyperion S.A. oraz MNI S.A. 4 marca 2015 podpisanie umów między spółkami Grupy Kapitałowej MNI i spółką Hyperion S.A., mających na celu rozliczenie zobowiązań i wierzytelności pomiędzy tymi podmiotami zgodnie z poniższym: 1. Umowa datio in solutum zawarta dnia r. pomiędzy Hyperion S.A. a MNI Centrum Usług S.A. na podstawie której MNI Centrum Usług S.A. za wierzytelność względem Hyperion S.A. w kwocie ,89 zł przejmuje wierzytelności jakie przysługują Hyperion S.A. względem spółek: a) EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w łącznej kwocie: ,00 zł; b) Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, w łącznej kwocie ,48 zł; c) Powszechna Agencja Internet "PAI S.A. z siedzibą w Łodzi, w łącznej kwocie ,40 zł; d) Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie, w łącznej kwocie ,13 zł. 2. Umowa sprzedaży sieci telekomunikacyjnej zawarta dnia r. pomiędzy Hyperion S.A. a FF Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z ceną sprzedaży w wysokości ,88 zł brutto. 3. Umowa datio in solutum zawarta dnia r. pomiędzy Hyperion S.A. a MNI Centrum Usług S.A. na podstawie której MNI Centrum Usług S.A. za wierzytelność wobec Hyperion S.A. w kwocie ,88 zł przejmuje wierzytelność jaka przysługuje Hyperion S.A. względem FF Biznes Sp. z o.o. z tytułu wymienionej w pkt. 2 umowy sprzedaży sieci telekomunikacyjnej. 4. Umowa sprzedaży udziałów Premier Telcom Ltd. z dnia r. pomiędzy MNI S.A. a Hyperion S.A., na mocy której MNI S.A. nabyła własność udziałów spółki Premier Telcom Ltd. o wartości nominalnej 0,01 GBP każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej GBP za kwotę ,66 zł, która to kwota została rozliczona w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy spółką Hyperion S.A. i MNI S.A. 5. Umowa przeniesienia akcji zawarta w dniu r. pomiędzy Hyperion S.A. a MNI Premium S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Warszawie, na podstawie której w celu zwolnienia z długu w kwocie ,32 zł, Hyperion S.A. przeniósł na rzecz MNI Premium w upadłości układowej akcji serii A o numerach od do spółki Telstar S.A. z siedzibą w Warszawie, które uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Telestar S.A. 6. Umowa przeniesienia akcji zawarta w dniu r. pomiędzy Hyperion S.A. a Navigo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie której w celu zwolnienia z długu w kwocie ,00 zł Hyperion S.A. przeniósł na rzecz Navigo Sp. z o.o akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do , co daje łącznie akcji zwykłych na okaziciela spółki Telestar S.A., które uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 51% głosów na Walnym Zgromadzeniu Telestar S.A. 7. Umowa przeniesienia akcji zawarta w dniu r. pomiędzy Hyperion S.A. a Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie której w celu zwolnienia z długu w kwocie ,64 zł Hyperion S.A. przeniósł na rzecz Ramtel Sp. z o.o akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od do oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od do , co daje łącznie akcji, które uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Telestar S.A. 7

64 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze Umowa przeniesienia akcji zawarta w dniu r. pomiędzy Hyperion S.A. a Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której w celu zwolnienia z długu w kwocie zł Hyperion S.A. przenosi na rzecz Scientific Services Sp. z o.o akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od do spółki Telestar S.A., które uprawniają do głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 7% głosów na Walnym Zgromadzeniu Telestar S.A. Umowy określone w pkt. 5-8, w związku z ustanowionym zastawem na Akcjach na rzecz Województwa Małopolskiego, na podstawie umowy z dnia 15 grudnia 2014 roku, zawierały warunek uzyskania przez spółkę Hyperion S.A. zgody Województwa Małopolskiego na sprzedaż Akcji. W dniu 5 maja 2015 roku Hyperion S.A. otrzymała zgodę od Urzędu Marszałkowskiego na realizację transakcji pod warunkiem podpisania przez nabywców umowy przejęcia zabezpieczenia oraz oświadczenia o niezbywaniu akcji do momentu wygaśnięcia gwarancji. Wszyscy nabywcy wyrazili zgodę na podpisanie ww. umowy. W dniu 8 czerwca 2015 roku do spółki Hyperion S.A. wpłynęła informacja o wyrażeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zgody na zbycie przedmiotowych Akcji spółki Telestar S.A. z siedzibą w Warszawie. 11 marca 2015 podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały dotyczącą rekomendacji Radzie Nadzorczej Emitenta, a także Walnemu Zgromadzeniu, podział zysku netto za rok 2014 przez wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie ,98 zł, tj. 0,06 zł na każdą posiadaną akcję. 20 marca 2015 zawarcie przez MNI Centrum Usług S.A. (MNI CU) z Hyperion S.A. umowy, na postawie której MNI CU zbyła aktywa telekomunikacyjne w postaci kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej (dalej jako Sieć) obejmującej obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka, działającej na obszarze województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego oraz dawnej sieci Szeptel działającej na obszarze województw mazowieckiego i podlaskiego. Hyperion S.A. zobowiązała się do zapłaty za powyższe aktywa telekomunikacyjne kwoty 68 mln zł netto, powiększoną o stawkę podatku od towarów i usług. W związku z podpisaniem umowy na Hyperion S.A. przeszły pożytki Sieci oraz zobowiązania z umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, jakie Sprzedający świadczył na rzecz podmiotów, z którymi zawarł umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w ramach prowadzonych przez nich działalności gospodarczej w oparciu o Sieć. Pozostałe warunki powyższej umowy nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów a jej wartość była zgodna z wartościami rynkowymi. Niniejsza transakcja oznacza, że zysk EBITDA w obszarze telekomunikacyjnym Grupy Kapitałowej MNI ulegnie zmniejszeniu o kwotę mln zł, to jest do kwoty ok. 18 mln zł, co należy traktować jako wartość szacunkową. W zasobach spółki zależnej MNI Centrum Usług S.A. pozostały tzw. sieci posthyperionowskie, wszyscy abonenci indywidualni, w tym na sprzedawanych zasobach, centrum kolokacji, projekt hurtowej dystrybucji sygnału telewizyjnego, projekt budowy multi-dostawcy usług ( telekomunikacja, usługi finansowe, ubezpieczenia) na bazie istniejących (BOK) i nowych punktów sprzedaży dla projektu Agrafka. Sieci posthyperionowskie ze względu na olbrzymi potencjał hp (home pass) - około 500 tys. oraz rozmieszczenie geograficzne mogą być fundamentem do wykorzystania środków unijnych (I oś programu PO PC mln EUR na rozbudowę sieci ostatniej mili w tzw. białych plamach ) samodzielnie lub z partnerami. Emitent nie wyklucza również sprzedaży w/w sieci, o ile spółka zależna MNI Centrum Usług S.A. otrzyma satysfakcjonujące oferty finansowe. 14 kwietnia podpisanie listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży centrum kolokacji usytuowanego w miejscowości Ursus k/warszawy należącego do spółki zależnej MNI Centrum Usług S.A. Przedmiotem sprzedaży jest zarówno nieruchomość jak i kompletna infrastruktura niezbędna do świadczenia usług kolokacji zarówno dla operatorów telekomunikacyjnych jak również dostawców usług i treści internetowych. 8

65 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze kwietnia 2015 zawarcie przez MNI S.A. z Hyperion S.A. umów: 1) Umowy objęcia przez spółkę MNI S.A sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. z dnia 23 kwietnia 2013 roku (zwanych dalej Warrantami ), przy czym jeden Warrant uprawniał do objęcia jednej akcji serii F, w zamian za wkład pieniężny w kwocie PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych), 2) Umowy objęcia przez spółkę MNI S.A sztuk akcji spółki Hyperion S.A. w zamian za Warranty; 3) Umowy potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem a spółką Hyperion S.A. na kwotę PLN (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych), przy czym, wierzytelność którą potrąciła spółka MNI S.A. z wierzytelnością Hyperion S.A., jest to wierzytelność nabyta przez MNI S.A. od spółki MNI Centrum Usług S.A. z tytułu sprzedaży na rzecz Hyperion S.A. sieci telekomunikacyjnych, o której to sprzedaży spółka MNI S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 21 marca 2015 roku. Na skutek złożonego w dniu 24 kwietnia 2015 roku przez MNI S.A. oświadczenia o objęciu zaoferowanych Warrantów roku doszło do zawarcia umowy objęcia oraz wydania warrantów subskrypcyjnych serii A spółki Hyperion S.A. MNI S.A. w ramach realizacji uprawnienia przysługującego mu z posiadanych Warrantów złożyła oświadczenie o objęciu akcji spółki Hyperion SA o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. Cena emisyjna 1 akcji wynosiła 4 zł (słownie: cztery złote). Wszystkie objęte akcje spółki Hyperion S.A. Emitent traktuje jako krótkoterminową inwestycję, celem dalszej odsprzedaży. 8 maja 2015 zawarcie przez MNI Centrum Usług S.A. ze spółką Expedite Advisors Ltd. umowy przedwstępnej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (Umowa), w skład którego wchodzą prawo użytkowania wieczystego działek gruntu oraz własność budynku, położonych w Warszawie, Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku numer 4 (Nieruchomości), wraz z infrastrukturą oraz składnikami niematerialnymi i materialnymi, przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, szerokopasmowego dostępu do Internetu, kolokacji i transmisji danych (Centrum Kolokacji - Data Center). Na podstawie powyższej Umowy Strony zobowiązały się do zawarcia Umowy Przyrzeczonej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przedwstępnej, pod warunkiem spełnienia następujących warunków: 1. po uzyskaniu przez Kupującego pozytywnych wyników audytu Nieruchomości oraz Data Center wraz z umowami regulującymi status techniczny, formalnoprawny oraz budowę i eksploatację Data Center oraz umowami związanymi z utrzymaniem, eksploatacją, prowadzeniem i funkcjonowaniem Data Center; 2. po uzyskaniu przez Strony wszystkich przewidzianych prawem i aktami wewnętrznymi zgód korporacyjnych; 3. uzyskania zgody banków finansujących Sprzedającego na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Strony uzgodniły cenę sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa na kwotę zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych), która to kwota zostanie zapłacona w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Przyrzeczonej sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów a jej wartość jest zgodna z wartościami rynkowymi. 25 czerwca 2015 zawarcie umów cywilnoprawnych z czterema podmiotami, na podstawie których MNI S.A. dokonała łącznej sprzedaży akcji spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie, w cenie 4 zł (słownie: cztery złote) za każdą akcje, tj. za łączną cenę zł (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset tysięcy złotych). Zawarcie powyższych umów było konsekwencją realizacji krótkotrwałej inwestycji polegającej na objęciu przez MNI sztuk akcji serii F nowej emisji w spółce Hyperion S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału przez spółkę Hyperion S.A. i ich dalszej odsprzedaży. 9

66 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze czerwca 2015 zawarcie umowy cywilnoprawnej w ramach której MNI S.A. przeniosła na rzecz osoby trzeciej własność posiadanych przez Emitenta akcji serii F spółki Hyperion S.A. w zamian za przeniesienie na rzecz Emitenta własności akcji własnych MNI S.A. 30 czerwca 2015 złożenie przez MNI S.A. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie VI Wydział Cywilny wniosków o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko każdemu z poniższych: CEE Equity Partners Limited, Januszowi Skrzypkowskiemu, Wojciechowi Kamienieckiemu i Rafałowi Andrzejewskiemu o zapłatę kwoty PLN wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty PLN od dnia 23 października 2014 roku do dnia zapłaty, oraz od kwoty zł od dnia wniesienia przedmiotowego wniosku do dnia zapłaty. 2.2 Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce i jej Grupie Kapitałowej oraz znaczące umowy zawarte po dniu bilansowym. 31 lipca nabycie przez MNI S.A akcji w spółce Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. stanowiących 32,3% jej kapitału zakładowego, z których wynika prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 32,3% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. Po powyższej transakcji MNI S.A. posiada łącznie akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A., stanowiących 80,7% jej kapitału zakładowego, z których wynika prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 80,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabycie przez Spółkę akcji w spółce Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. związane jest z strategią rozwoju spółki MNI S.A. w obszarach nowych technologii i rozwiązań medycznych. 2.3 Informacja dotycząca: wskazania czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza, innych zdarzeń, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. W horyzoncie długoterminowym celem Zarządu MNI S.A. jest budowa silnej grupy kapitałowej, skupiającej dynamicznie rozwijające się spółki z obszarów nowoczesnych mediów, nowych technologii i rozwiązań medycznych, zaawansowanych technologii mobilnych, systemów nawigacyjnych i aplikacji mapowych, usług outsourcingu i dystrybucji elektroniki użytkowej. Po sprzedaży aktywów telekomunikacyjnych w postaci: kompletnej i funkcjonującej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, obejmującej obszar dawnej sieci Telefonia Pilicka, działającej na obszarze województw: łódzkiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i śląskiego, kompletnej i funkcjonującej infrastruktury dawnej sieci telekomunikacyjnej Szeptel działającej na obszarze województw mazowieckiego i podlaskiego, sieci posthyperionowskiej w Przemyślu oraz biznesu opartego o WLR (usługa hurtowego dostępu do sieci) zawarcie w dniu 8 maja 2015 roku umowy przedwstępnej sprzedaży centrum kolokacji MNI CU było następnym krokiem Emitenta, zmierzającym do dezinwestycji w obszarze telekomunikacji. Zarząd Emitenta zakłada, że suma kwot pochodząca z kolejnych etapów sprzedaży posiadanych aktywów telekomunikacyjnych, pomniejszona o zobowiązania wobec kontrahentów oraz banków, powiększona o przysługujące należności powinna osiągnąć poziom ok. 160 mln zł. Wyłączając z ogólnej liczby akcji wolumen akcji własnych, posiadanych przez Emitenta, przekłada się na to kwotę ok. 1,91 zł przypadającą na 1 akcję Emitenta. 10

67 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 MNI S.A., jako dominujący akcjonariusz Lark.pl S.A., planuje aktywnie wspierać wprowadzane zmiany w strategicznym obszarze działalności tej spółki, którym będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Oznacza to odejście od kurczowego trzymania się biznesu SMS Premium jako siły napędowej spółki Lark.pl S.A. Spółka ta posiada istotne, do tej pory niezauważalne i nieeksponowane aktywa: Lark Europe S.A., telewizję ITV czy biuro podróży First Class. Każda z tych spółek może stanowić samodzielne, wysoko wyceniane aktywa, gdyż wyniki osiągane przez te spółki są porównywalne odpowiednio: First Class do Netmedia, Telewizja ITV do 4funTV, a Lark Europe S.A. do TelForceOne. Lark Europe Sp. z o.o. to spółka technologiczno-dystrybucyjna. W zakresie jej kompetencji leży projektowanie i sprzedaż urządzeń z segmentu entry-level elektroniki użytkowej. Obecnie linia produktów obejmuje tablety PC, odtwarzacze mp3, mp4, DVD, tunery DVB-T, czytniki książek elektronicznych i urządzenia GPS. Produkty GPS pod firmą LARK odniosły w Polsce znaczący sukces i są synonimem niezwykle udanego mariażu jakości, użyteczności i przystępnej ceny. Dzięki wysokiej jakości produktom w wielu w/w kategoriach firma należy do grona liderów rynku. Dotyczy to m.in. tabletów PC, Lark Europe jako pierwszy polski producent wprowadził na rynek tablety z modułem do odbioru telewizji naziemnej DVB-T oraz odbiornikiem GPS. Lark Europe jest jednym z trzech największych dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS w Polsce oraz trzecią na rynku spółką dystrybuującą tablety. Podmiot ten konsekwentnie rozwija eksport, obecna jest aktualnie na rynku czeskim, słowackim i węgierskim. Dotychczasowe sukcesy i osiągnięcia w postaci zaufania klientów - zarówno użytkowników końcowych, jak i współpracujących ze Spółką od lat sieci handlowych, zdolność dostosowywania się do szybko zmieniających się warunków oraz silne i stabilne umocowanie u dostawców są dobrym prognostykiem do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, obok ekspansji na rynki zagraniczne Lark Europe planuje dalsze poszerzanie portfolio o produkty związane z koncepcją inteligentnego domu oraz zaproponowanie nowoczesnych i unikalnych usług, jakie mogą towarzyszyć tej technologii. Z firmy oferującej hardwarowe rozwiązania Spółka zamierza stać się wiarygodnym dostawcą kompleksowych rozwiązań typu produkt plus pakiet usług, poszerzających funkcjonalności produktu. Do niewątpliwych mocnych stron Spółki należy zaliczyć: wieloletnie doświadczenie na trudnym rynku krajowym, oraz rosnące na rynku międzynarodowym, długoletnią i owocną współpracę z większością sieci handlowych, rozbudowaną i zdywersyfikowaną sieć dystrybucji (sklepy wielkopowierzchniowe, sieci specjalistyczne, dyskonty, sklepy tradycyjne, internetowe itd.), mocną pozycję zakupową i korzystne kontrakty na produkcję dóbr elektronicznych wraz z unikalnymi rozwiązaniami gwarancyjnymi i serwisowymi (niespotykanymi na polskim a także europejskim rynku), zdolność dostarczenia każdego produktu z branży elektroniki użytkowej na niezwykle konkurencyjnych warunkach, przy zachowaniu wysokiej jakości, dbałość o wizualną identyfikację produktów i marki, pełną odpowiedzialność za jakość produktów i serwisu, krótkie terminy realizacji zamówień, wysoce profesjonalny serwis o dużej przepustowości i nowoczesnym wyposażeniu, zapewniający pełne wsparcie użytkowników (helpline, maile, komunikatory, rozbudowany dział FAQ w serwisie www). 2-letnią gwarancję door-to-door na wszystkie produkty, Odrębnymi zaletami spółki Lark Europe są: posiadanie rozpoznawalnej marki i wzorów przemysłowych (chronionych prawem w Unii Europejskiej), otrzymanie licznych wyróżnień i rekomendacji zakupowych od magazynów branżowych, zaangażowanie zespołu doświadczonych pracowników, szybki i krótki proces decyzyjny oraz błyskawiczna reakcja na zmieniające się warunki rynkowe. 11

68 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Wybrane elementy, które mogą mieć wpływ na rozwój poszczególnych segmentów biznesu skupionego w spółkach Grupy: rozwój rynku aplikacji na urządzenia typu smartphone oraz tablety zarówno z obszaru gier jak również z obszaru aplikacji użytkowych, rozwój nowych kierunkowych projektów sprzedażowych Call Center, oraz digitalizacji dokumentów, nowe wyzwania w obszarze rozwiązań nawigacyjnych (strefowe pomiary prędkości), rozwiązania optymalizujące przejazdy z uwzględnianiem nowych tras komunikacyjnych. Aktualnie Emitent oczekuje na dalsze decyzje Sądu (zatwierdzenie układu z wierzycielami) dotyczące ogłoszonej upadłości MNI Premium S.A. (z możliwością zawarcia układu), jako czynnika który w ocenie Emitenta może mieć wpływ na osiągane przez niego wyniki w perspektywie najbliższych okresów.. Po zakończeniu okresu sprawozdawczego MNI S.A., w dniu 31 lipca 2015 roku, Spółka nabyła akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. Po powyższej transakcji MNI S.A. posiada łącznie akcji spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A., stanowiących 80,7% jej kapitału zakładowego, z których wynika prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 80,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nabycie przez Spółkę akcji w spółce Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. związane jest z strategią rozwoju spółki MNI S.A. w obszarach nowych technologii i rozwiązań medycznych. Spóła MNI S.A. zamierza odpłatnie udostępniać spółce Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. z siedzibą w Warszawie zakupione patenty, licencje oraz know-how, które nabyła od osób trzecich. MNI S.A., jako największy akcjonariusz tego podmiotu, zamierza na najbliższym Walnym Zgromadzeniu tej spółki dokonać stosownych zmian w przedmiocie działalności tej spółki oraz rekomendować zmianę nazwy spółki z obecnej na bardziej adekwatną do wprowadzanych zmian w przedmiocie działalności. Spółka Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. będzie zajmowała się również samodzielnym pozyskiwaniem z rynku rozwiązań technologicznych, patentów, licencji oraz know-how w zakresie rozwoju technologii biomedycznej, technik informatycznych, nowoczesnych multimediów, zrównoważonej energetyki, innowacyjnych technologii geoinformatycznych, optoelektroniki oraz inteligentnych technologii kreacyjnych, a następnie będzie udzielała licencji podmiotom zainteresowanym ich komercjalizacją lub wdrożeniem. Ważnym czynnikiem wpływającym na zmianę przedmiotu działalności spółki Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. jest możliwość finansowego wsparcia tego typu projektów m. in. z funduszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a także innych funduszy Unii Europejskiej. 2.4 Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka Ryzyko zmiany strategii Zgodnie z przytoczonymi powyższej w pkt. 2.1 umowami sprzedaży aktywów Emitent prowadzi proces zmierzający do dezinwestycji w obszarze telekomunikacji. Również podjęcie przez Zarząd spółki zależnej Lark.pl S.A. decyzji, iż strategicznym obszarem prowadzonej działalności będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne nie daje pewności, że podejmowane przez Grupę nowe inicjatywy strategiczne będą miały pozytywny wpływ na działalność Grupy i osiągane wyniki finansowe. Ryzyko zmiany struktury akcjonariatu MNI S.A. nie jest obecnie kontrolowana przez żadnego inwestora strategicznego, a akcje Emitenta są w posiadaniu dużej liczby akcjonariuszy. Dokumenty korporacyjne MNI, podobnie jak przepisy polskiego prawa, nie zawierają postanowień, które w znaczący sposób ograniczałyby zmiany kontroli w stosunku do Emitenta wskutek nabycia przez osoby trzecie znaczących ilości akcji. Wobec tego, takie zmiany kontroli mogą mieć wpływ na skład Rady Nadzorczej i Zarządu MNI, a co za tym idzie na strategię i działalność Grupy MNI. 12

69 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Charakterystyczną cechą dla spółek Grupy MNI jest uzależnienie ich rozwoju od wiedzy i doświadczenia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kadry zarządzającej. Dynamiczny rozwój firm operujących w zbliżonym zakresie usług na terenie kraju oraz wysoki popyt połączony z atrakcyjnymi stawkami wynagrodzeń oferowany przez firmy zagraniczne, powoduje, że powstaje ryzyka utraty kluczowych pracowników oraz osłabienie własnej pozycji konkurencyjnej na rynku. Silna konkurencja wśród pracodawców w walce o kluczowych pracowników może również się przełożyć za wzrost kosztów zatrudnienia, co znajdzie bezpośrednie przełożenie na osiągane przez poszczególne spółki wyniki finansowe. Zarząd nie może zapewnić, że ewentualne odejście niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na działalność, sytuacje finansową i wyniki Grupy MNI. Ryzyko związane z finansowaniem Podejmowanie dodatkowych działań strategicznych akwizycje podmiotów działających w obszarach będących zainteresowaniem Emitenta, może znacząco przekraczać zasoby Grupy, co może wiązać się z koniecznością uzyskiwania dodatkowego finansowania. Istnieje ryzyko nieuzyskania takiego finansowania, przez co Grupa MNI może być zmuszona do ograniczenia lub istotnej modyfikacji swoich planów rozwoju. Ryzyko nie zarejestrowania emisji Na chwile obecną, w związku z faktem iż wszystkie emisje akcji Spółki zostały zarejestrowane przedmiotowe ryzyko nie występuje. Ryzyko wynikające z postępu technologicznego MNI S.A. i jej spółki zależne świadczą swe usługi w sektorach, które charakteryzują się bardzo dynamicznym rozwojem stosowanych technologii i rozwiązań informatycznych. Duże tempo rozwoju produktów powoduje konieczność szybkiego dostosowania się do potrzeb, poprzez ciągłe opracowywanie nowych rozwiązań i oferowanie nowych a zarazem bardziej atrakcyjniejszych produktów. Powstaje zatem ryzyko, iż Spółka nawet we współpracy z kooperantami może nie zaoferować rozwiązań, które będą najlepiej spełniały oczekiwania klientów. Może to mieć wpływ na pozycję konkurencyjną Spółki oraz uzyskiwane przychody ze sprzedaży. W celu zminimalizowania powyższego ryzyka, Spółka analizuje pojawiające się na rynku nowości technologiczne oraz prowadzi współpracę z dostawcami oraz kooperantami zapewniającymi najwyższy poziom usług. Ryzyko związane z awarią sprzętu W posiadanych platformach teleinformatycznych, stosowanych do świadczenia usług dodanych, spółki zależne wykorzystują sprzęt najbardziej renomowanych producentów. Pomimo tego nie sposób wykluczyć ryzyka polegającego na niespodziewanych awariach. Powstałe awarie spowodować mogą czasową niezdolność do świadczenia oferowanych usług. W celu zminimalizowania strat mogących powstać w wyniku powyższych zdarzeń, Grupa stosuje szereg procedur awaryjnych, zapewniając sobie w kontraktach z dostawcami kluczowych rozwiązań odpowiednie wsparcie techniczne. Ryzyko związane ze zmianami otoczenia prawnego Duża zmienność polskich przepisów prawa oraz ich interpretacji może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Grupy Emitenta, zwłaszcza jeśli zmiany te dotyczą prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa z zakresu papierów wartościowych jak również prawa rzeczowego. Zmiany w legislacji stanowią potencjalne zagrożenie dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na polskim rynku. Występujące niejasności i niejednolitość w interpretacji przepisów prawa przysparzają znacznych trudności na etapie stosowania tych przepisów zarówno przez przedsiębiorców, jak i przez sądy i organy administracyjne. Powyższe powoduje ryzyko zaistnienia na tym tle potencjalnych sporów, których stroną będzie Emitent lub podmiot z jego Grupy. Wyroki wydawane przez sądy i organy administracyjne bywają niekonsekwentne i nieprzewidywalne, co zmniejsza ich przydatność jako wykładni prawa. 13

70 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Wpływ potencjalnych przyszłych przejęć i akwizycji Jednym z elementów przyjętej strategii związanej ze zmianą profilu działalności Grupy będą ewentualne przejęcia lub fuzje z innymi podmiotami, które mogą mieć istotny wpływ na poziom przychodów i wyniki finansowe. Procesy integracji tych jednostek mogą być obarczone wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak odejścia kluczowych pracowników, utrata części klientów przejmowanego podmiotu, wysokie koszty całego procesu integracji, opóźnienia związane z procesami formalno-prawnymi. Dodatkowo przyszłe akwizycje mogą również skutkować przejęciem zobowiązań przedmiotów przejmowanych i wiążą się z ryzykiem wystąpienia zobowiązań nieujawnionych. Nieudana integracja nabywanych podmiotów w strukturę Grupy oraz/lub brak możliwości uzyskania oczekiwanych synergii operacyjnych i strategicznych, może mieć negatywny wpływ na działalność Grupy Emitenta i jej sytuację finansową. Ryzyka finansowe (ryzyko zmiany kursu walut, ryzyko zmiany stopy procentowej, ryzyko cenowe, ryzyko kredytowe, ryzyko utraty płynności) W/w ryzyka zostały omówione w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za I półrocze

71 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze Sytuacja finansowa Spółki i Grupy MNI Wyniki finansowe za I półrocze 2015 Grupa Kapitałowa MNI I półrocze 2015 I półrocze vs EBITDA (w tys. zł) % Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej MNI za I półrocze 2015 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,13 0,02 0,03 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,87 3,46 0,68 0,83 Na dzień 30 czerwca 2015 roku majątek Grupy wynosił tys. zł, w tym: wartości niematerialne ,40% wartość firmy ,82% rzeczowe aktywa trwałe ,55% należności długoterminowe ,42% inwestycje długoterminowe ,54% aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego ,82% aktywa trwałe ,55% aktywa obrotowe ,45% aktywa razem ,00% 15

72 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne ,55% rezerwy ,75% zobowiązania długoterminowe ,63% zobowiązania krótkoterminowe ,07% pasywa razem ,00% Wybrane dane finansowe spółki MNI S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów w tys. PLN w tys. EUR II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,05 0,00 0,01 0,00 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,54 1,65 0,37 0,40 Na dzień 30 czerwca 2015 roku majątek Spółki MNI S.A. wynosił tys. zł, w tym: wartości niematerialne 1 0,00% rzeczowe aktywa trwałe ,65% należności długoterminowe ,57% inwestycje długoterminowe ,16% aktywa z tyt. odr. podatku dochodowego ,16% aktywa trwałe ,54% aktywa obrotowe ,46% aktywa razem ,00% Posiadany majątek został sfinansowany: kapitały własne ,92% rezerwy ,32% zobowiązania długoterminowe ,28% zobowiązania krótkoterminowe ,49% pasywa razem ,00% 16

73 MNI S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2015 W I półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa MNI: osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości tys. zł w porównaniu do przychodów osiągniętych w I półroczu 2014 roku w wysokości tys. zł; wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w I półroczu 2014 roku w wysokości tys. zł; wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości tys. zł w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2014 w wysokości tys. zł; wypracowała zysk netto na poziomie Grupy w wysokości tys. zł (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości tys. zł), w porównaniu do skonsolidowanego zysku netto na poziomie Grupy w wysokości tys. zł ( (w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości tys. zł), wypracowanych w analogicznym okresie roku Graficzne przedstawienie wybranych wyników finansowych Grupy Kapitałowej MNI za I półrocze roku 2015 w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014 zostało zaprezentowane poniżej: Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk z działalności operacyjnej(tys. zł) I półrocze 2014 I półrocze I półrocze 2014 I półrocze 2015 Skonsolidowany zysk netto (w tys. zł) EBITDA (w tys. zł) I półrocze I półrocze I półrocze I półrocze Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach (w tys. zł) Informacja w powyższym zakresie została zawarta w notach objaśniających 16D i 17C do skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za I półrocze 2015 oraz informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za I półrocze Informacje o udzielonych pożyczkach, poręczeniach i gwarancjach W I półroczu 2015 Spółka i jednostki zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki oraz gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej przekraczających 10% kapitałów własnych Spółki. 17

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2014 Zawierający: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za I półrocze 2014 roku wraz z informacją dodatkową Raport niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny 2013

Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2009

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2009 Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2009 Zawierający: Komentarz Zarządu Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny 2013

Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Skonsolidowany Raport Roczny 2013 www.mni.pl Zawartość: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu spółki MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok 2014

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny 2014

Skonsolidowany Raport Roczny 2014 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Skonsolidowany Raport Roczny 2014 www.mitsa.pl Zawartość: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 20.12.2006

Data sporządzenia: 20.12.2006 MNI S.A. ul.żurawia 8 00-503 Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półrocze 2006 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. sporządzone na potrzeby prospektu emisyjnego akcji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2013 Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za I półrocze 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Roczny 2008

Skonsolidowany Raport Roczny 2008 Skonsolidowany Raport Roczny 2008 Zawierający: Pismo Zarządu do akcjonariuszy Spółki Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MNI za

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2010

Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2010 Skonsolidowany Raport Półroczny za I półrocze 2010 Zawierający: Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU RAPORT PÓŁROCZNY (SA-P) ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU ŚRODA WIELKOPOLSKA, 26 WRZEŚNIA 2005 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P 1/2005 ( zgodnie

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU półrocze / 2003 półrocze / 2002 b) w pozostałych jednostkach 1 174 6 104 - zbycie aktywów finansowych 1 174 6 092 - odsetki 12 4. Inne wpływy inwestycyjne 14 II. Wydatki 3 088 8 895 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok 2015 wraz z informacją dodatkową

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok 2015 wraz z informacją dodatkową Skonsolidowany Raport Roczny 2015 Zawartość: List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu spółki MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki MNI S.A. za rok 2015 wraz z informacją

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej)

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.01.2008-30.06.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) Bilans AKTYWA Noty 30.06.2008 31.12.2007 30.06.2007 I.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do

za rok obrotowy 2008 obejmujący okres: od do oraz za poprzedni rok obrotowy 2007 obejmujący okres: od do STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny SA-R 2008 rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU NOTA 1A F o r mu l a r zs A P2 0 0 3 3 / 3 F o r mu l a r zs A P2 0 0 3 3 / 3 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH półrocze / 2003 półrocze / 2002 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Zawierający:

Raport Roczny 2013. Zawierający: Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz z informacją dodatkową Opinię niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012. Zawierający:

Raport Roczny 2012. Zawierający: Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MNI S.A. za 2012 rok

Bardziej szczegółowo

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA.

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo