Skonsolidowany bilans

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany bilans"

Transkrypt

1 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki wartości niematerialne i prawne II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1. Wartość firmy - jednostki zależne 2. Wartość firmy - jednostki współzależne. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki środki trwałe w budowie 5 IV. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek V. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne. Długoterminowe aktywa finsowe a) w jednostkach zależnych i współzależnych b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki Inne inwestycje długoterminowe VI. Długoterminowe rozliczenia międzyowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyowe

2 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans B. A k t y w a o b r o t o w e I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku. Produkty gotowe 4. Towary Zaliczki dostawy II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone drodze sądowej 2. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finsowe a) w jednostkach zależnych i współzależnych b) w jednostkach stowarzyszonych c) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i rachunkach inne środki pieniężne 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyowe A k t y w a r a z e m

3 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans Pasywa A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty kapitał podstawowy (wielkość ujem). Udziały (akcje) własne (wielkość ujem) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Różnice kursowe z przeliczenia V. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( w tym korekta błędów podstawowych tys. zł) IX. Zysk (strata) netto X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujem) B. K a p i t a ł y m n i e j s z o ś c i C. U j e m n a w a r t o ś ć f i r m y j e d n o s t e k p o d p o r z ą d k o w a n y c h I. Ujem wartość firmy - jednostki zależne II. Ujem wartość firmy - jednostki współzależne D. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i ą z a n i a I. Rezerwy zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa świadczenia emerytalne i podobne. Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o ie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne (wg rodzaju)

4 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finsowe d) z tytułu dostaw i usług, o ie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wygrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyowe Ujem wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyowe długoterminowe - krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa jedną akcję (w zł) 2,81 20,88 22,10 21,81

5 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Pozycje pozabilansowe Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinsowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami. Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

6 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Skonsolidowany rachunek zysków i strat) (wariant kalkulacyjny) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk z tytułu rozchodu niefinsowych aktywów trwałych II. Dotacje. Aktualizacja wartości aktywów niefinsowych IV. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata z tytułu rozchodu niefinsowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinsowych. Inne koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finsowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finsowych IV. Aktualizacja wartości aktywów finsowych 2017 r r. V. Inne

7 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Skonsolidowany rachunek zysków i strat) (wariant kalkulacyjny) 2017 r r. K. Koszty finsowe I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finsowych. Aktualizacja wartości aktywów finsowych IV. Inne (różnice kursowe) L. Zysk (strata) sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K + L) N. Odpis wartości firmy O. Odpis ujemnej wartości firmy P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R. Zysk (strata) brutto (M +/- N - O + P +/- Q) S. Podatek dochodowy w tym: T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) U. Zyski (straty) mniejszości część bieżąca część odroczo W. Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważo liczba akcji zwykłych Zysk (strata) jedną akcję zwykłą (w zł) 4,71 5,18

8 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2017 od do od do rok od do od do I.Kapitał własny początek u (BO) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny początek u (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał (fundusz) podstawowy początek u 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia b) zmniejszenia 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy koniec u Należne wpłaty kapitał zakładowy początek u a) zwiększenia b) zmniejszenia 2.1. Należne wpłaty kapitał zakładowy koniec u. Udziały (akcje) własne początek u.1. Zmia udziałów (akcji) własnych a) zwiększenia b) zmniejszenia.2. Udziały (akcje) własne koniec u 4. Kapitał (fundusz) zapasowy początek u 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia b) zmniejszenia 4.2. kapitału (funduszu) zapasowego koniec u 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny początek u - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia b) zmniejszenia 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny koniec u

9 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2017 od do od do rok od do od do Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe początek u Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) odpis z zysku do podziału b) zmniejszenia 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe koniec u Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych początek u Zysk z lat ubiegłych początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 8.2. Zysk z lat ubiegłych, początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia b) zmniejszenia 8.. Zysk z lat ubiegłych koniec u 8.4. Strata z lat ubiegłych początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia korekta błędu podstawowego 2011 r korekta błędu podstawowego 201 r b) zmniejszenia 8.6. Strata z lat ubiegłych koniec u Zysk (strata) z lat ubiegłych koniec u Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny koniec u (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

10 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Zyski (straty) mniejszości 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności. Amortyzacja Odpisy wartości firmy 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej r r. 9. Zmia stanu rezerw Zmia stanu zapasów Zmia stanu leżności Zmia stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmia stanu rozliczeń międzyowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7 7. Z aktywów finsowych, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki

11 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2017 r r. II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Na aktywa finsowe, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finsowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finsowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finsowego 8. Odsetki Inne (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego II instancji). Przepływy pieniężne netto z działalności finsowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. +/- B. +/- C.) E. Bilansowa zmia stanu środków pieniężnych, w tym zmia stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne początek u G. Środki pieniężne koniec u (F +/- D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

12 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Bilans Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki środki trwałe w budowie. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne. Długoterminowe aktywa finsowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje udzielone pożyczki b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyowe

13 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Bilans B. A k t y w a o b r o t o w e I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku. Produkty gotowe 4. Towary Zaliczki dostawy i usługi II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 1 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych c) inne d) dochodzone drodze sądowej. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finsowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i rachunkach Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyowe C. N a l e ż n e w p ł a t y n a k a p i t a ł ( f u n d u s z ) p o d s t a w o w y D. U d z i a ł y ( akcje ) w ł a s n e A k t y w a r a z e m

14 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Bilans Pasywa A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: dwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) d wartością nomilną udziałów (akcji). Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji godziwej IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych VI. Strata z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego 2011 r korekta błędu podstawowego 201 r VI. Zysk (strata) netto VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujem) B. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i ą z a n i a I. Rezerwy zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki

15 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Bilans Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o ie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finsowe d) z tytułu dostaw i usług, o ie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych h) z tytułu wygrodzeń i) inne Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyowe Ujem wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyowe krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa jedną akcję (w zł) 6,85 5,51 7,09 6,61

16 Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Pozycje pozabilansowe Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinsowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami. Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

17 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk z tytułu rozchodu niefinsowych aktywów trwałych II. Dotacje. Aktualizacja wartości aktywów niefinsowych IV. Inne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne I. Strata z tytułu rozchodu niefinsowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinsowych. Inne koszty operacyjne I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finsowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych K. Koszty finsowe I. Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych L. Zysk (strata) brutto (I + J - K) M. Podatek dochodowy N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 2017 r. część bieżąca część odroczo O. Zysk (strata) netto (L - M - N) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważo liczba akcji zwykłych Zysk (strata) jedną akcję zwykłą (w zł) 2,97, r.

18 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Zestawienie zmian w kapitale własnym 2017 od do od do rok od do od do I.Kapitał (fundusz) własny początek u (BO) korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny początek u (BO), po korektach błędów 1. Kapitał (fundusz) podstawowy początek u 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy koniec u 2. Należne wpłaty kapitał podstawowy początek u 2.1. Zmiany leżnych wpłat kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty kapitał podstawowy koniec u. Udziały (akcje) własne początek u a) zwiększenie b) zmniejszenie.1. Udziały (akcje) własne koniec u 4. Kapitał (fundusz) zapasowy początek u 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 4.2. kapitału (funduszu) zapasowego koniec u 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny początek u 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a) zwiększenie b) zmniejszenie 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny koniec u

19 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Zestawienie zmian w kapitale własnym 2017 od do od do rok od do od do Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe początek u Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) odpis z zysku do podziału b) zmniejszenie 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe koniec u 7. Różnice kursowe z przeliczenia Zysk (strata) z lat ubiegłych początek u Zysk z lat ubiegłych początek u Zysk z lat ubiegłych, początek u, po korektach a) zwiększenie b) zmniejszenie (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych koniec u Strata z lat ubiegłych początek u 8.5. Strata z lat ubiegłych początek u, po korektach a) zwiększenie a) zwiększenie korekta błędu podstawowego 2011r korekta błędu podstawowego 201r b) zmniejszenie 8.6. Strata z lat ubiegłych koniec u Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny koniec u (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

20 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2017 r r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 5. Zmia stanu rezerw 6. Zmia stanu zapasów Zmia stanu leżności Zmia stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmia stanu rozliczeń międzyowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Z aktywów finsowych, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki

21 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2017 roku Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2017 r r. II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne. Na aktywa finsowe, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finsowej I. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finsowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finsowego 8. Odsetki Inne (zapłata podatku i odsetek za 2011 i 201 Decyzje dyr.. UKS i IAS). Przepływy pieniężne netto z działalności finsowej (I - II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. +/- B. +/- C.) E. Bilansowa zmia stanu środków pieniężnych, w tym zmia stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne początek u G. Środki pieniężne koniec u (F +/- D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELESTRADA SA 02-670 Warszawa ul Puławska 182 NIP: 544-10-14-413 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Sporządzony za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 r Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok 31-12-2009

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo