Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz z informacją dodatkową Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za 2013 rok Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego MNI S.A. za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MNI w roku 2013 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku 2013

2 Pismo Prezesa Zarządu MNI S.A. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 roku Akcjonariusze Spółki Akcyjnej MNI Szanowni Państwo, Niniejszym przedkładam Państwu Raporty Roczne spółki MNI S.A. i Grupy Kapitałowej MNI za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Grupa medialno-telekomunikacyjna, jaką jest Grupa MNI posiada w swoim portfelu firmy z segmentu telekomunikacyjnego, medialnego, zaawansowanych technologii mobilnych i technologii teleinformatycznych GIS oraz marketingu mobilnego i Internetu. Dywersyfikacja obszarów, w jakich działają podmioty wchodzące w skład Grupy MNI, chroni bowiem w perspektywie długoterminowej interesy akcjonariuszy przed negatywnymi zdarzenia w jednym sektorze i pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne. Wyniki osiągnięte w roku obrotowym 2013, mimo niezrealizowania prognozy w obszarze przychodów ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym oraz w poszczególnych sektorach, są zgodne z szacunkowymi wynikami finansowymi Grupy MNI, o których Spółka informowała w raportach bieżących i okresowych: sektor telekomunikacyjny wypracował wskaźnik EBITDA w wysokości 40,00 mln zł, co stanowi realizację w 108,11% wyniku rocznego, dla skorygowanego w dniu 30 lipca 2013 roku szacowanego wskaźnika EBITDA w wysokości 37 mln; sektor usług dodanych, nowych technologii oraz działalności medialnej, realizowany przez spółki Grupy MIT Mobile Internet Technology wypracował wskaźnik EBITDA w wysokości 34,75 mln zł, co stanowi realizację prognozowanego (32 mln zł) rocznego wskaźnika EBITDA dla tego sektora w wysokości 108,53%; wskaźnik EBITDA na poziomie skonsolidowanym osiągnął wartość 65,42 mln zł, co stanowi realizację w 99,12% wyniku rocznego, dla skorygowanego, szacowanego wskaźnika EBITDA na poziomie skonsolidowanym w wysokości minimum 66 mln zł. Dane te potwierdzają, mimo ciężkich uwarunkowań zewnętrznych, słuszność przyjętych rozwiązań i podjętych działań, wynikających z realizowanej strategii. Nabycie w marcu 2013 roku 100% udziałów w spółce celowej Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, realizującej projekt Małopolska Sieć Szerokopasmowa (w ramach którego zostanie wybudowana i pozyskana sieć światłowodowa o łącznej długości prawie 3 tys. km) zmieniło strategię rozwoju dla jednostki zależnej, spółki Hyperion S.A., która przekształca się w centrum konsolidacji aktywów światłowodowych. Dzięki realizacji tego projektu dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska ok mieszkańców Małopolski. Działania prowadzone przez Zarząd spółki zależnej MIT Mobile Internet Technology S.A. ukierunkowane są na przekształcenie Grupy Kapitałowej MIT w holding technologiczno-sprzedażowy w obszarze technologii internetowych i mobilnych oraz usług zlecanych outsourcingu procesów biznesowych w tym CRM i Customer Care. Docelowo MIT S.A. stanie się również holdingiem spółek, które będą uzupełniać się w obszarze tzw. sprzedaży konwergentnej, polegającej na łączeniu w ramach jednego produktu usług dostarczanych przez różne podmioty z Grupy Kapitałowej MNI. Również przekształcenie MNI Telecom S.A. w MNI Centrum Usług S.A. i przyjęcie nowej strategii rozwoju, uwzględniającej zaimplementowanie najnowocześniejszych, mobilnych i multimedialnych form sprzedaży rozszerzonej palety produktów powinno skutkować wzrostem zysku netto w okresach przyszłych. Jednocześnie, w związku z otrzymaniem przez MNI S.A w dniu 17 marca 2014 oferty zakupu części posiadanych aktywów telekomunikacyjnych przez fundusz inwestycyjny, Zarząd dokonał analizy sytuacji na rynku telekomunikacyjnym i w dniu 16 kwietnia 2014 roku podpisał term-sheet, ustalający warunki i zasady procesu sprzedaży wybranych aktywów telekomunikacyjnych. Realizacja transakcji będzie miała znaczący wpływ na wyniki Spółki. Aktualnie przedmiotem analiz jest sprzedaż pozostałych, posiadanych przez spółki Grupy infrastrukturalnych aktywów telekomunikacyjnych. Jestem przekonany, iż w roku 2014 będziecie Państwo świadkiem dalszego rozwoju Naszej Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Z wyrazami szacunku, Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

3 Grupa Kapitałowa MNI Oświadczenie Zarządu MNI S.A. GRUPA KAPITAŁOWA MNI Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd MNI S.A.: oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI ( Grupa MNI ) za rok obrotowy 2013 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy MNI. Sprawozdanie z działalności Grupy MNI zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy MNI, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. oświadcza, że Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MNI za rok obrotowy 2013, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 roku... Andrzej Piechocki ( Prezes Zarządu)

4 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 7. Noty objaśniające 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,03 0,04-0,01 0,01 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 3,38 3,41 0,82 0,83 1

5 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok 2. Bilans Nr w tys.pln BILANS noty AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki udziały lub akcje Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Akcje własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z aktualizacji wyceny (inne dochody całkowite) Zyski zatrzymane a) zyski z poprzednich okresów b) zysk (strata) netto Udziały niedające kontroli II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe d) rozliczenia międzyokresowe P a s y w a r a z e m

6 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nr noty I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 2 V. Koszty ogólnego zarządu, w tym: VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w tys.pln 2. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Zysk ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne, XI. Koszty finansowe Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości inwestycji Inne, XII. Udział w zysku (stracie) jednostek wycenianych metodą praw własności (+/-) XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIV. Zysk (strata) brutto XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI Zysk (strata) netto (XIV+/-XV) zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej zysk (strata) netto przypadająca na udziałowców mniejszościowych Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,03 0,07 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Różnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Podatek dochodowy odnoszący się do składników innych dochodów całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody

7 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok 5. Skonsolidowane zestwaienie zmian w kapitale własnym SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Saldo na dzień roku Zmiany zasad prezentacji kapitału zapasowego Korekta błędu podstawowego Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Inne dochody całkowite Zyski zatrzymane Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi Nabycie akcji własnych Razem Udziały nie dające kontroli Kapitał własny razem Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite za okres do Razem całkowite dochody Saldo na dzień roku SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Saldo na dzień roku Zmiany zasad prezentacji kapitału zapasowego Kapitał przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Akcje własne (-) Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wart. nominalnej Inne dochody całkowite Zyski zatrzymane Udziały nie dające kontroli Korekta błędu podstawowego Saldo po zmianach Zmiany w kapitale własnym w okresie od do roku Zmiana struktury grupy kapitałowej - transakcje z podmiotami niekontrolującymi Nabycie akcji własnych Razem transakcje z właścicielami Zysk netto za okres od do roku Inne dochody całkowite za okres do Razem całkowite dochody Saldo na dzień roku Razem w tys.pln Kapitał własny razem 4

8 MNI S.A. ul.żurawia Warszawa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys.pln A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne Z aktywów finansowych a) w jednostkach powiązanych 84 b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 608 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane nabycie aktywów finansowych w jednostkach konsolidowanych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Inne wpływy finansowe 630 II. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych Spłaty kredytów i pożyczek Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Spłata rat koncesji Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D),

9 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok 7. Noty objaśniające Nota 1A tys. PLN WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty prac rozwojowych b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości c) inne wartości niematerialne d) zaliczki na wartosci niematerialne 4 Wartości niematerialne Nota 1B tys. PLN WARTOŚCI NIEMATERIALNE (Struktura własnościowa) a) własne Wartości niematerialne, razem Nota 2A tys. PLN WARTOŚC FIRMY a) wartość firmy wartość firmy Nota 2B tys.pln Wartość firmy Grupa Kapitałowa MIT S.A MNI Premium Grupa Kapitałowa Hyperion S.A Telestar i EDC MNI Centrum Usług S.A Lark Europe Sp. z o.o Pozostałe razem wartość * informacje dotyczące wartości firmy znajdują się w sprawozdaniach finansowych GK MIT i GK Hyperion Spółka dokonuje testów na utratę wartości. Przeprowadzone testy nie wykazały przesłanek utraty wartości posiadanych aktywów Wartość firmy z nabycia Neotela i Długich Rozmów została przypisana do ośrodków wypracowujących korzyści ekonomiczne, które zostały przeniesione do MNI Centrum Usług S.A. Nota 3A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE tys. PLN a) środki trwałe grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie c) zaliczki na środki trwałe w budowie 1 18 Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 3B tys. PLN ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu i umowy leasingu leasing Środki trwałe bilansowe, razem Nota 4A tys. PLN NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) od pozostałych jednostek koszty dzierżawy Należnosci długoterminowe netto Należności długoterminowe brutto Nota 4B NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) tys. PLN a) w walucie polskiej Należności długoterminowe razem:

10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok Nota 5A DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE tys. PLN a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5B tys. PLN DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5C tys. PLN ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały i akcje w jednostkach powiązanych niekonsolidowanych udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych udziały w pozostałych jednostkach pożyczki udzielone pozostałym jednostkom b) zwiększenia akcje, dopłaty do kapitału w jedn. niekonsolidowanychpowiązanych udziały i akcje w pozostałych jednostkach c) zmniejszenia udziały i akcje w jednostkach powiązanych udziały i akcje w jednostkach stowarzyszonych udziały w pozostałych jednostkach spłata udzielonych kredytów d) stan na koniec okresu

11 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok Nota 1C tys.pln ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c Wartości niematerialne razem koszty prac rozwojowych nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, inne wartości niematerialne w tym: oprogramowanie komputerowe a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenie zakup inne zwiększenia c) zmniejszenia likwidacja inne zmniejszenia d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna zmniejszenia z tytułu sprzedaż likwidacja g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu

12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok Nota 3C ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny tys.pln środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup przeniesienie z magazynu c) zmniejszenia sprzedaż likwidacja inne zmniejszenia 4 4 d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna inne zwiększenia g) zmniejszenia sprzedaż likwidacja h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na początek okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

13 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku Nota 5D JEDNOSTKI ZALEŻNE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j k Lp. nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednkich i pośrednich data objęcia kontroli/współkontroli/uz yskania znacznego wpływu wartość akcji/udziałów wg ceny nabycia tys.pln odpisy aktualizujące wartość (razem) tys.pln wartość bilansowa akcji/ udziałów tys.pln procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1 MNI Centrum Usług SA (d.mni Telecom S.A.) Radom usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 2 Długie Rozmowy S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 3 Telprojekt Sp. z o.o.w likwidacji Lublin transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,00 100,00 4 Hyperion Wschód Sp. z o.o. Kielce transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,96 97,96 5 PAI S.A. Łódź transmisja danych, teleinformatyka jednostka zależna ,00 56,00 6 MIT S.A. (d.ppwk S.A.) Warszawa usługi medialne jednostka zależna ,07 61,07 7 Hyperion SA Warszawa usługi telekomunikacyjna jednostka zależna ,07 30,07 Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi JEDNOSTKI ZALEŻNE NIE OBJĘTE KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ a b c d e f g h i j k 1 MNI Mobile S.A. Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 2 DRW Sp.komandytowa Warszawa usługi windykacyjne jednostka zależna ,00 100,00 3 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 4 Premier Telcom Ltd Londyn usługi medialne jednostka zależna ,00 100, Mobile Entertainment Company Sp. z o.o. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o sztuk akcji Hyperion S.A. jest przedmiotem umowy pożyczki akcji Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 Kraków holding jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość sztuk akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. jest przedmiotem umowy pożyczki akcji Zgodnie z zapisami umowy pożyczek prawo głosu z Akcji będących przedmiotem umowy Pożyczki pozostaje po stronie Pożyczkodawcy MNI SA. 10

14 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za I półr roku udziały / akcje w jednostkach stowarzyszonych na a b c d e f g h i j charakter powiązania Lp. (jed. zal., współzal., wartość wartość nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem przedmiot stow., z Udziały w kapitale Wartość Wartość siedziba rynkowa w rynkowa w formy prawnej przedsiębiorstwa wyszczególnieniem podstawowym tys.pln bilansowa w tys.pln bilansowa w tys.pln tys.pln * tys.pln * powiązań bezpośrednkich i 1 Grupa Kapitałowa Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A.** Warszawa Rozwój i promocja usług dodanych (VAS) na urządzenia mobilne *wartość pakietów akcji określona w oparciu o cenę z notowań New Connect jednostka stpwarzyszona Wartość bilansowa inwestycji 31,56% ** w skład Grupy Kapitałowej Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. (IBSN) wchodzą spółki Netshops.pl S.A. oraz First Class S.A., w których IBSN posiada 100% udziałów. W 2012 roku na wartość inwestycji w jednostkach stowarzyszonych wpłynęła transakcja nabycia 59,78% instrumentów kapitałowych Internetowe Biura Sprzedaży Netshops pl S.A. z siedzibą w Warszawie. Cena nabycia inwestycji wyniosła tys. PLN. Na transakcji nabycia Grupa Hyperion S.A. ustaliła wartość firmy w kwocie tys. PLN. która wykazywana jest w wartości bilansowej inwestycji w jednostkach stowarzyszonych Podstawowe dane finansowe jednostek stowarzyszonych przedstawiają się następująco: Nazwa spółki Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Wynik finansowy netto I - XII 2013 tys.pln Przychody ze sprzedaży 2013 Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A First Class S.A Netshops.pl S.A Razem

15 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok Nota 6 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO tys. PLN 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu a) odniesionych na wynik finansowy b) odniesionych na kapitał własny Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe badanie bilansu 17 świadczenia pracownicze naliczone odsetki od kredytu 35 z innych tytułów b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi badanie bilansu 8 10 świadczenia pracownicze 1 42 naliczone odsetki od kredytu 5 odpisy aktualizujące wartość należności 261 z innych tytułów b) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Nota 7 tys. PLN ZAPASY a) materiały b) towary c) zaliczki na poczet dostaw Zapasy, razem Nota 8A tys. PLN NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ) do jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty od jednostek niekonsolidowanych do 12 miesięcy b) inne od jednostek niekonsolidowanych ) należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty do 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) czynne rozliczenie kosztów Należności krótkoterminowe netto, razem e) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 8B tys. PLN ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia na należności od odbiorców inne zwiększenia 80 b) zmniejszenia na należności od odbiorców inne zmniejszenia Stan odpisów aktualizujacych wartość należnosci krótkoterminowych na koniec okresu

16 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok Nota 8C tys. PLN NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta/usd tys.pln b2. jednostka/waluta/uah tys.pln b3. jednostka/waluta/eur tys.pln b4. jednostka/waluta/gbp tys.pln Należności krótkoterminowe (netto), razem Nota 8D tys. PLN NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)_ Nota 8E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE tys. PLN a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)_ Nota 9A tys. PLN KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym w tym : odsetki od pożyczek udzielonym jedn.niekonsolidowanym 6 b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach inne środki pieniężne 588 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 9B PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) tys. PLN a) w walucie polskiej Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 9C PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) tys. PLN A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 7 a) akcje (wartość bilansowa) 7 wartość rynkowa 7 B. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) a) udziały i akcje (wartość bilansowa) wartość rynkowa Wartość wg cen nabycia, razem: Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem Wartość bilansowa, razem

17 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok Nota 9D tys. PLN UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem Nota 9E tys. PLN ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. Jednostka/waluta w tys./eur 5 59 tys. PLN b2. Jednostka/waluta w tys./usd 28 4 tys. PLN b3. Jednostka/waluta w tys./uah tys. PLN b4. Jednostka/waluta w tys./.gbp tys. PLN Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 10 tys. PLN AKTYWA ZAKWALIFIOKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY a)wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne, razem

18 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za 2013 rok Nota 11 KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji PLN Prawo do dywidendy (od daty) A imienne co do głosu 3: aport A zwykłe aport B zwykłe gotówka C zwykłe gotówka D zwykłe gotówka E zwykłe gotówka F zwykłe gotówka G zwykłe gotówka H zwykłe gotówka I zwykłe gotówka J zwykłe gotówka K zwykłe gotówka L zwykłe gotówka Ł zwykłe gotówka M zwykłe gotówka Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji 1 złoty Na dzień 31 grudnia 2013 roku kapitał akcyjny MNI SA wynosi złotych i dzieli się na akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H,I,J, K, L, i M o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja. Akcjonariusze MNI SA posiadający ponad 5% akcji lub ponad 5% głosów na WZA MNI S.A. PLN l.p. akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 com.imvestment So.z o.o , ,56 2 Andrzej Piechocki , ,53 3 Fundusze ING *) , ,78 4 MNI S.A , ,56 *) Fundusze ING: ING Otwarty Fundusz Emerytalny i ING Dobrowolny Fundusz Emerytalny W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie wartość nominalna akcji oraz nie przeprowadzono operacji zmian praw z akcji. 15

19 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI SA za 2013 rok Nota 12 tys.pln KAPITAŁ ZAPASOWY ZE SPRZEDAŻY AKCJI POWYŻEJ ICH WARTOŚCI NOMINALNEJ ze sprzedaży akcji (udziałów) powyżej ich wartości nominalnej Kapitał zapasowy, razem Nota 13 tys.pln KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji środków trwałych a) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych z wyceny instrumentów zabezpieczających b) z tytułu podatku odroczonego c) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych d) inny (wg rodzaju) -6 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 14 tys.pln Zyski zatrzymane zyski z poprzednich okresów zysk ( strata )netto bieżącego okresu Zyski zatrzymane razem Nota 15A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początku okresu tys.pln Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych wycena bilansowa - różnice kursowe; odsetki naliczone nie otrzymane leasing naliczone odsetki inne korekty b) odniesione na kapitał Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi z tytułu wyceny akcji odpisy umorzeniowe kosztów koncesji odsetki naliczone, nie otrzymane inne Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Nota 15B tys.pln ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia utworzenie rezerwy c) rozwiązanie korekta stanu rezerw 2 70 d) stan na koniec okresu Nota 15C tys.pln ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia naliczony ekwiwalent za urlop c) rozwiązanie korekta stanu rezerw d) stan na koniec okresu Nota 15D tys.pln ZMIANA STANU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) inne zobowiązania naliczony ekwiwalent za urlop 2 48 c) wykorzystanie (z tytułu) wypłata ekwiwalentu za urlop c) rozwiązanie (z tytułu) korekta stanu rezerw d) stan na koniec okresu

20 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI SA za 2013 rok Nota 16A tys.pln ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych inne zobowiązania finansowe raty układu płate powyżej 1 roku b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty powyżej 1 roku inne (wg rodzaju) pozostałe raty leasingu płatne powyżej roku inne bierne rozliczenie kosztów długoterminowe Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY tys.pln a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 lat do c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 16C tys.pln ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 17A tys.pln ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych pozostałe do jednostek niekonsolidowanych b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki odsetki od kredytu inne zobowiązania finansowe zobowiązania z tytułu leasingu przeniesienie wierzytelności z tytułu dostaw i usług: z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) pozostałe inne rozrachunki bierne rozliczenie kosztów Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 17B tys.pln ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. Jednostka/waluta w tys./eur tys.pln b2. Jednostka/waluta w tys./usd 974 tys.pln b3. Jednostka/waluta w tys./gbp tys.pln Zobowiązania krótkoterminowe, razem

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony.

Spółka dominująca Elemental Holding S.A. i pozostałe jednostki Grupy Kapitałowej zostały utworzone na czas nieoznaczony. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Elemental Holding S.A. Na dzień 31.12.2013 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki dominującej z prawnego punktu widzenia: Nazwa: Forma prawna: Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ ELZAB S.A. AKTYWA Numer noty Na dzień 31.12.2011 (tys. złotych) Na dzień 31.12.2010 A. Aktywa trwałe 21 793 20 470 1. Rzeczowe aktywa trwałe Nota nr 1 11 371 11 481 2.

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo