Skonsolidowany bilans

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany bilans"

Transkrypt

1 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy nne wartości niematerialne i prawne Zaliczki wartości niematerialne i prawne. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 1. Wartość firmy - jednostki zależne 2. Wartość firmy - jednostki współzależne. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki środki trwałe w budowie 15 V. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek V. nwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finsowe a) w jednostkach zależnych i współzależnych b) w jednostkach zależnych i współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki nne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. nne rozliczenia międzyowe

2 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans B. A k t y w a o b r o t o w e Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary Zaliczki dostawy. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) dochodzone drodze sądowej. nwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finsowe a) w jednostkach zależnych i współzależnych b) w jednostkach stowarzyszonych c) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i rachunkach inne środki pieniężne 2. nne inwestycje krótkoterminowe V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyowe A k t y w a r a z e m

3 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans Pasywa A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y Kapitał (fundusz) podstawowy Należne wpłaty kapitał podstawowy (wielkość ujem). Udziały (akcje) własne (wielkość ujem) V. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe V. Różnice kursowe z przeliczenia V. Zysk (strata) z lat ubiegłych ( w tym korekta błędów podstawowych tys. zł) X. Zysk (strata) netto X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujem) B. K a p i t a ł y m n i e j s z o ś c i C. U j e m n a w a r t o ś ć f i r m y j e d n o s t e k p o d p o r z ą d k o w a n y c h. Ujem wartość firmy - jednostki zależne. Ujem wartość firmy - jednostki współzależne D. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i ą z a n i a Rezerwy zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o ie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne (wg rodzaju)

4 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finsowe d) z tytułu dostaw i usług, o ie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wygrodzeń i) inne Fundusze specjalne V. Rozliczenia międzyowe Ujem wartość firmy 2. nne rozliczenia międzyowe długoterminowe - krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa jedną akcję (w zł) 23,99 24,57 20,01

5 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 roku Pozycje pozabilansowe Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinsowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami. Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane 3. nne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

6 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 roku Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Skonsolidowany rachunek zysków i strat) (wariant kalkulacyjny) 2018 r r. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym - jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu rozchodu niefinsowych aktywów trwałych 28. Dotacje. Aktualizacja wartości aktywów niefinsowych 3 V. nne przychody operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne 3 6. Strata z tytułu rozchodu niefinsowych aktywów trwałych. Aktualizacja wartości aktywów niefinsowych. nne koszty operacyjne 3 6. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finsowe Dywidendy i udziały w zyskach. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finsowych V. Aktualizacja wartości aktywów finsowych V. nne (różnice kursowe) 576

7 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 roku Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (Skonsolidowany rachunek zysków i strat) (wariant kalkulacyjny) 2018 r r. K. Koszty finsowe Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych. Strata z tytułu rozchodu aktywów finsowych. Aktualizacja wartości aktywów finsowych V. nne (różnice kursowe) 83 L. Zysk (strata) sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( + J - K + L) N. Odpis wartości firmy O. Odpis ujemnej wartości firmy P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności R. Zysk (strata) brutto (M +/- N - O + P +/- Q) S. Podatek dochodowy w tym: T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) U. Zyski (straty) mniejszości część bieżąca część odroczo W. Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważo liczba akcji zwykłych Zysk (strata) jedną akcję zwykłą (w zł) 5,09 4,79

8 grupy kapitałowej efekt SA za 1 y / 2018 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2018 od do rok od do od do Kapitał własny początek u (BO) korekty błędów podstawowych.a. Kapitał własny początek u (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał (fundusz) podstawowy początek u 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia b) zmniejszenia 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy koniec u Należne wpłaty kapitał zakładowy początek u a) zwiększenia b) zmniejszenia 2.1. Należne wpłaty kapitał zakładowy koniec u 3. Udziały (akcje) własne początek u 3.1. Zmia udziałów (akcji) własnych a) zwiększenia b) zmniejszenia 3.2. Udziały (akcje) własne koniec u 4. Kapitał (fundusz) zapasowy początek u 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia b) zmniejszenia 4.2. kapitału (funduszu) zapasowego koniec u 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny początek u - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia b) zmniejszenia 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny koniec u

9 grupy kapitałowej efekt SA za 1 y / 2018 Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym 2018 od do rok od do od do Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe początek u Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) odpis z zysku do podziału b) zmniejszenia 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe koniec u 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Zysk (strata) z lat ubiegłych początek u Zysk z lat ubiegłych początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 8.2. Zysk z lat ubiegłych, początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia b) zmniejszenia Zysk z lat ubiegłych koniec u Strata z lat ubiegłych początek u a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych początek u, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie z tytułu korekta błędu podstawowego 2011 r korekta błędu podstawowego 2013 r b) zmniejszenia pokrycie straty z lat ubiegłych Strata z lat ubiegłych koniec u Zysk (strata) z lat ubiegłych koniec u Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku. Kapitał własny koniec u (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

10 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 roku Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2018 r r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto Korekty razem Zyski (straty) mniejszości 2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja Odpisy wartości firmy 5. Odpisy ujemnej wartości firmy 6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmia stanu rezerw Zmia stanu zapasów Zmia stanu leżności Zmia stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmia stanu rozliczeń międzyowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( +/- ) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finsowych, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki

11 grupy kapitałowej efekt SA za 2018 roku Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2018 r r.. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finsowe, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 4. nne wydatki inwestycyjne 15. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( - ) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finsowej Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 417. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty rzecz właścicieli 3. nne, niż wypłaty rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finsowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finsowego 8. Odsetki nne (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego instancji). Przepływy pieniężne netto z działalności finsowej ( - ) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. +/- B. +/- C.) E. Bilansowa zmia stanu środków pieniężnych, w tym zmia stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1-40 F. Środki pieniężne początek u G. Środki pieniężne koniec u (F +/- D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 53 62

12 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Bilans r Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. nne wartości niematerialne i prawne Zaliczki wartości niematerialne i prawne. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki środki trwałe w budowie. Należności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Od pozostałych jednostek V. nwestycje długoterminowe Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finsowe a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje udzielone pożyczki b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale c) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje udzielone pożyczki nne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. nne rozliczenia międzyowe

13 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Bilans r B. A k t y w a o b r o t o w e Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary Zaliczki dostawy i usługi. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, o ie spłaty: do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych c) inne d) dochodzone drodze sądowej. nwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finsowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i rachunkach nne inwestycje krótkoterminowe V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyowe C. N a l e ż n e w p ł a t y n a k a p i t a ł ( f u n d u s z ) p o d s t a w o w y D. U d z i a ł y ( akcje ) w ł a s n e A k t y w a r a z e m

14 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Bilans r Pasywa A. K a p i t a ł (f u n d u s z) w ł a s n y Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: dwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) d wartością nomilną udziałów (akcji). Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: z tytułu aktualizacji godziwej V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki - udziały (akcje) własne V. Zysk (strata) z lat ubiegłych V. Strata z lat ubiegłych korekta błędu podstawowego 2011 r korekta błędu podstawowego 2013 r V. Zysk (strata) netto V. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujem) B. Z o b o w i ą z a n i a i r e z e r w y n a z o b o w i ą z a n i a Rezerwy zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa świadczenia emerytalne i podobne Pozostałe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki

15 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Bilans r Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o ie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finsowe d) z tytułu dostaw i usług, o ie wymagalności do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane dostawy i usługi f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych h) z tytułu wygrodzeń i) inne Fundusze specjalne V. Rozliczenia międzyowe Ujem wartość firmy 2. nne rozliczenia międzyowe krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa jedną akcję (w zł) 37,47 37,12 35,81

16 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Pozycje pozabilansowe Pozycje pozabilansowe obejmują zobowiązania warunkowe, niefinsowe z tytułu udzielonych przez Korporację Gospodarczą "efekt" SA poręczeń za jednostki zależne, będące 100% własnością Korporacji, w związku z zaciągniętymi przez te jednostki kredytami i pożyczkami. Pozycje te wykazane są w niniejszym sprawozdaniu w wysokości pozostałego do spłaty zadłużenia Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2. Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń za jednostki powiązane 3. nne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem

17 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) 2018 r r. A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym y od jednostek powiązanych 1 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 79 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym jednostkom powiązanym 1 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów 66 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B) D. Koszty sprzedaży 133 E. Koszty ogólnego zarządu F. Zysk (strata) sprzedaży (C - D - E) G. Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu rozchodu niefinsowych aktywów trwałych 28. Dotacje. Aktualizacja wartości aktywów niefinsowych V. nne przychody operacyjne 9 10 H. Pozostałe koszty operacyjne 1 5. Strata z tytułu rozchodu niefinsowych aktywów trwałych. Aktualizacja wartości aktywów niefinsowych. nne koszty operacyjne 1 5. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H) J. Przychody finsowe Dywidendy i udziały w zyskach. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych K. Koszty finsowe Odsetki, w tym dla jednostek powiązanych L. Zysk (strata) brutto ( + J - K) M. Podatek dochodowy N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) część bieżąca część odroczo O. Zysk (strata) netto (L - M - N) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważo liczba akcji zwykłych Zysk (strata) jedną akcję zwykłą (w zł) 2,81 3,10

18 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Zestawienie zmian w kapitale własnym 2018 od do rok od do od do Kapitał (fundusz) własny początek u (BO) korekty błędów.a. Kapitał (fundusz) własny początek u (BO),po korektach błędów 1. Kapitał (fundusz) podstawowy początek u 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy koniec u 2. Należne wpłaty kapitał podstawowy początek u 2.1. Zmiany leżnych wpłat kapitał podstawowy a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Należne wpłaty kapitał podstawowy koniec u 3. Udziały (akcje) własne początek u a) zwiększenie b) zmniejszenie 3.1. Udziały (akcje) własne koniec u 4. Kapitał (fundusz) zapasowy początek u 4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie b) zmniejszenie 4.2. kapitału (funduszu) zapasowego koniec u 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny początek u 5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości a) zwiększenie b) zmniejszenie 5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny koniec u

19 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Zestawienie zmian w kapitale własnym 2018 od do rok od do od do Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe początek u Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) odpis z zysku do podziału b) zmniejszenie 6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe koniec u 7. Różnice kursowe z przeliczenia Zysk (strata) z lat ubiegłych początek u Zysk z lat ubiegłych początek u Zysk z lat ubiegłych, początek u, po korektach a) zwiększenie b) zmniejszenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych Zysk z lat ubiegłych koniec u Strata z lat ubiegłych początek u Strata z lat ubiegłych początek u, po korektach a) zwiększenie korekta błędu podstawowego 2011r korekta błędu podstawowego 2013r b) zmniejszenie 8.6. Strata z lat ubiegłych koniec u Zysk (strata) z lat ubiegłych koniec u Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku. Kapitał (fundusz) własny koniec u (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

20 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2018 r r. A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto Korekty razem Amortyzacja Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmia stanu rezerw 6. Zmia stanu zapasów Zmia stanu leżności Zmia stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmia stanu rozliczeń międzyowych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( +/- ) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finsowych, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 13 10

21 Kwartalne skrócone sprawozdania finsowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za 2018 roku Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) 2018 r r.. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finsowe, w tym a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( - ) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finsowej. Wpływy Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 11. Wydatki Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty rzecz właścicieli 3. nne, niż wypłaty rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finsowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finsowego 8. Odsetki nne (zapłata podatku - decyzja organu podatkowego instancji). Przepływy pieniężne netto z działalności finsowej ( - ) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A. +/- B. +/- C.) E. Bilansowa zmia stanu środków pieniężnych, w tym zmia stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne początek u G. Środki pieniężne koniec u (F +/- D), w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 53 62

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2018 Skonsolidowany bilans 0.09.2018 0.06.2018 1.12.2017 0.09.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 96 540 97 186 98 098 94 724 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2018 roku. PSr Stan na

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2018 roku. PSr Stan na Bilans 30.06. 31.12.2017 30.06.2017 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 62 490 62 845 58 843. Wartości niematerialne i prawne 3 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. nne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r.

DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/ Kraków. Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r marca 2018 r. DREWEX Spółka Akcyjna ul. Św. Filipa 23/3 31-150 Kraków Raport kwartalny za okres 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2018 r. ... (pieczątka jednostki) Lp. Wyszczególnienie - AKTYWA 2017 31.03.2018 A. AKTYWA

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 BILANS 2016-03-31 2015-12-31 2015-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 190 17 951 17 906 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 117 129 116 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na

Bilans Aktywa. Stan na. Nr Stan na Bilans Aktywa Lp. Tytuł Nr Stan na Stan na noty 3.2.204r. 3.2.203r. A AKTYWA TRWAŁE 6 048 20,3 8 87 060,45 I Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 Wartość firmy 3 Inne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) 01.01.2017-30.06.2017 01.01.2016-31.12.2016 A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Poznań, dnia RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2015 BILANS 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 281 17 732 18 342 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 114 122 125 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.12.2017 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2017 r. AKTYWA 31.12.2017

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.09.2007 r., r. i 30.09.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 43 591 42 382 40 465 40 370 I. Wartości niematerialne i prawne 32 085 32 008 31 522 31 543

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2007 r., 31.12.2006 r. i 31.03.2006 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

- inne długoterminowe aktywa finansowe

- inne długoterminowe aktywa finansowe Skonsolidowany bilans na dzień r.,30.06.2009 r., 31.12.2008 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 61 235 60 210 56 498 54 825 I. Wartości niematerialne i prawne 31 703 31 796 31 980 31 988

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA II KWARTAŁ 2007 R. dnia 14.08.2007 r. (data przekazania) w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE ( w tys. zł.) od 07-01-01 od 06-01-01 od 07-01-01 od 06-01-01

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 BILANS 2014-03-31 2013-12-31 31.03.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 483 18 880 19 926 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 132 139 105 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 SA - Q BILANS 2011-09-30 2011-06-30 2010-12-31 2010-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 20 160 20 296 16 399 15 287 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 21 19 10

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł.

NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa. Bilans na dzień r., r. i r. w tys. zł. NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Bilans na dzień 31.03.2009 r., 31.12.2008 r. i 31.03.2008 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2009 31.12.2008 31.03.2008 A. Aktywa trwałe 57 608

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA 31.12.2018 31.12.2017 A. AKTYWA TRWAŁE 7 420 005,79 7 423 277,42 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skonsolidowany bilans- Aktywa Skonsolidowany bilans- Pasywa Skonsolidowany rachunek zysków SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 2. Skonsolidowany bilans Aktywa... 3. Skonsolidowany bilans Pasywa... 4. Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

2. 0,00 0, ,00 0,00 III.

2. 0,00 0, ,00 0,00 III. AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 7 422 794,12 9 099 376,50 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00 3. Inne wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do

1 kwartał narastająco / 2010 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od 2009-01- 1 kwartał 2010 okres od 2010-01- 01 do 1 kwartał 2009 okres od

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

IV kwartał narastająco 2004 okres od do

IV kwartał narastająco 2004 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE 11 do 1231 w tys. zł 11 do 1231 11 do 1231 w tys. EUR 11 do 1231 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 16 35 716 11 98 78 859 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r.

SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU. Chojnice 16 lutego 2009 r. SEKO S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 4. KWARTAŁ 2008 ROKU Chojnice 16 lutego 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do narastająco

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2 kwartały narastająco. poprz.) okres od r. do r. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE rok w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 874 30 401 8 970 6 949 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 249 152 268 35 III.

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Warszawa, 26 kwietnia 2017 r. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2016 wariant porównawczy Rok 2016 Rok 2015 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 24 752 847,04 24 390 871,25 od jednostek

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE od 2004-01-01 do 2004-03- 31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 424 447 339 816 105 707 70 885 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za IV kwartał 28 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2013 BILANS AKTYWA 30.09.2013 30.09.2012 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2014 31.03.2013 I. Aktywa trwałe 27 651 258,50 17 655 200,31 1. Wartości niematerialne i prawne 2 315 133,76 986 697,05 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 253 611,32 12 735 312,56 3. Należności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 I. Aktywa trwałe 34 902 563,43 37 268 224,37 32 991 746,31 32 116 270,36 1. Wartości niematerialne i prawne 1 796 153,99 1 909 454,60 2 136 055,82 2 294 197,82 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota

BILANS Nota BILANS Nota 31.12.2004 31.12.2003 A K T Y W A I. AKTYWA TRWAŁE 38 455 37 591 1. Wartości niematerialne i prawne 1 198 5 w tym wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 37 636 37 070 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

DANE ZBIORCZE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ INVAR & BIURO SYSTEM S.A. - BEZ WYŁĄCZEŃ ZA 2004 ROK

DANE ZBIORCZE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ INVAR & BIURO SYSTEM S.A. - BEZ WYŁĄCZEŃ ZA 2004 ROK BILANS DANE ZBIORCZE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ INVAR & BIURO SYSTEM. BEZ WYŁĄCZEŃ ZA 2004 ROK Razem 2004 Invar PC Media Biurosystem Invest Biurosystem Biurosystem Serwis Invar & Biuro System A k t y w a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.06.2014 31.12.2013 I. Aktywa trwałe 32 116 270,36 32 134 984,07 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 294 197,82 2 365 557,02 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za II kwartał 2008 według MSR/MSSF

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2015r. BILANS AKTYWA 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2014 I. Aktywa trwałe 37 268 224,37 32 991 746,31 32 134 984,07 1. Wartości niematerialne i prawne 1 909 454,60 2 136 055,82 2 365 557,02 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 212 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2006 r. Sprawozdanie finansowe za I kwartał r. WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 251 706 192 947 65 453 48 053 II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE SA-Q 3 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo