Skonsolidowany Raport Roczny 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowany Raport Roczny 2014"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Skonsolidowany Raport Roczny 2014

2 Zawartość: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology za rok 2014 wraz z informacją dodatkową Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za 2014 rok Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology w roku 2014 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w roku 2014

3 Pismo Prezesa Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. Warszawa, 30 kwietnia 2015 r. Akcjonariusze Spółki Akcyjnej MIT Mobile Internet Technology Szanowni Państwo, Niniejszym przekazuję w Wasze ręce sprawozdania finansowe Spółki MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka, Emitent) i Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology (Grupa MIT) za rok Miniony rok nie był rokiem łatwym dla spółek Grupy MIT. Efektem przeciągających się negocjacji z instytucjami finansowymi na temat restrukturyzacji portfela kredytowego Grupy MIT było pogorszenie się płynności spółek zależnych w rozrachunkach z kontrahentami. Skutkiem zaistniałej sytuacji był wniosek i w konsekwencji ogłoszenie w dniu 8 grudnia przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy X Wydz. Gospodarczy upadłości spółki MNI Premium S.A. z możliwością zawarcia układu. Po przeprowadzeniu testów na utratę wartości firmy, Zarząd Emitenta podjął decyzję o aktualizacji pozycji wartość firmy w aktywach skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej MIT poprzez dokonanie odpisu z tytułu częściowej utraty wartości firmy spółek zależnych: MNI Premium S.A. i EL2 Sp. z o.o. oraz o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość akcji MNI Premium S.A. i udziałów EL2 Sp. z o.o. w rachunku zysków i strat jednostki dominującej. Powyższe zdarzenia mają charakter jednorazowy i bezgotówkowy oraz były przyczyną wyników niesatysfakcjonujących głównego akcjonariusza Emitenta. W związku z wystąpieniem przesłanki zawartej w art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych w najbliższym czasie Zarząd Emitenta zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Powołany w kwietniu 2015 roku nowy Zarząd Spółki mając na uwadze: fakt, iż aktualnie wiodącą spółką Grupy Kapitałowej Emitenta, zarówno pod względem osiąganych przychodów i wyników, jak też w zakresie rozpoznawalności marki jest Lark Europe S.A.(jeden z trzech największych na polskim rynku dostawców urządzeń nawigacyjnych GPS oraz piąta na rynku firma dystrybuująca tablety), spadku ekspozycji w obszarze dużych loterii SMS i zmianie modelu komercyjnego wykorzystywania komunikacji SMS w obszarze mediów, podjął decyzję, iż strategicznym obszarem prowadzonej działalności będzie produkcja i sprzedaż urządzeń oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Takie rozwiązanie zapewni pełną transparentność formuły podejmowanych działań w Grupie a spółka Lark Europe S.A. przejmie zdecydowany ciężar generowania zysków (sprzedaż tabletów w roku 2014 osiągnęła poziom 200 tys. sztuk). Produkty Lark dostępne są na rynku czeskim, słowackim i węgierskim a ramach dalszej ekspansji w roku 2015 dołączy Rumunia i inne kraje bałkańskie. Aktualnie analizowany jest projekt przejęcia dewelopera rozwijającego aplikacje mobilne i stworzenie własnego sklepu z kontentem na Google Play. W tym przedsięwzięciu pomoże z pewnością niebawem otwierany własny dział R&D, który oprócz mobilnych aplikacji będzie śledził rozwój technologii i rozwijał własne. Wewnątrz działu powstanie dział monitorujący jakość urządzeń kierowanych do sprzedaży, klient końcowy był usatysfakcjonowany jakością zakupionego produktu. Jestem przekonany, że planowane zmiany pozwolą na zdecydowaną poprawę kondycji finansowej Emitenta. Z wyrazami szacunku, Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

4 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Oświadczenia Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. GRUPA KAPITAŁOWA MIT Mobile Internet Technology Oświadczenie Zarządu MIT Mobile Internet Technology S.A. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A.: oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology ( Grupa MIT ) za rok obrotowy 2014 oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy MIT. Sprawozdanie z działalności Grupy MIT zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy MIT, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. oświadcza, że Biuro Audytorsko Rachunkowe Eurokonsulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy MIT za rok obrotowy 2014, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Warszawa, dnia 30 kwietnia 2015 roku Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. Mateusz Gac Wiceprezes Zarządu Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. Data sporządzenia: Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 5. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6. Rachunek przepływów pieniężnych 7. Noty objaśniające 1. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV.Zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej XVI. EBITDA XVII. Liczba akcji (w szt.) XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,48 0,05-0,35 0,01 XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,84 2,39 0,20 0,58

6 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok 2. Bilans Nr w BILANS noty r r. AKTYWA I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Inne inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług od jednostek niekonsolidowanych b) pozostałe od jednostek niekonsolidowanych Od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług b) pozostałe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Aktywa zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny razem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1 1 b) krótkoterminowa Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) pozostałe Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych a) kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym b) z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych c) pozostałe do jednostek niekonsolidowanych Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu dostaw i usług c) pozostałe P a s y w a r a z e m

7 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok 3. Rachunek Zysków i Strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nr noty w I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów II. Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych materiałów i towarów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży IV. Koszty sprzedaży od jednostek powiązanych niekonsolidowanych V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 7 2. Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki od jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, 4 34 XI. Koszty finansowe Odsetki dla jednostek powiązanych niekonsolidowanych Inne, XII Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XV. Zysk (strata) netto zysk (strata) netto przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w PLN) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) -1,48 0,05 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży: - dochody (straty) ujęte w okresie w innych dochodach całkowitych Inne całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody Całkowite dochody przypadające: - akcjonariuszom podmiotu dominującego

8 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology SA za 2014 rok 5.Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (Wszystkie kwoty w tysiącach PLN, jeżeli nie zaznaczono inaczej) Kapitał podstawowy Akcje własne Aktualizacja wyceny pozostałe kapitały Nadwyżka ceny sprzedaży nad wartością nominalną akcji Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Stan na (9 786) Korekta błędu (11 742) (11 742) inne korekty (50) (50) przeksięgowanie wyniku na kapitał (12 734) - Wynik okresu ( ) ( ) Stan na ( ) Stan na (5 282) inne korekty 27 (424) (397) korekty konsolidacyjne (11 608) (45 079) Wynik okresu Emisja akcji Stan na (9 786)

9 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok 6. Rachunek przepływów pieniężnych RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) brutto II. Korekty razem Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Z aktywów finansowych 15 a) w pozostałych jednostkach 15 - inne wpływy z aktywów finansowych 15 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 3. Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych - niekonsolidowane nabycie aktywów finansowych w jednostkach stowarzyszonych b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych 5 - udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne 800 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i pożyczki Emisja dłużnych papierów wartościowych 3. Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłaty kredytów i pożyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)

10 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok 7. Noty objaśniające Nota 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE a) koszty prac rozwojowych b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości c) inne wartości niematerialne d) zaliczki na wartosci niematerialne Wartości niematerialne Nota 1B WARTOŚCI NIEMATERIALNE (Struktura własnościowa) a) własne Wartości niematerialne, razem Nota 2A WARTOŚC FIRMY a) wartość firmy wartość firmy Nota 2B Nazwa jedniostki wartość firmy Navigo Sp. z o.o. 240 MNI Premium S.A Scientific Services Lark Europe * razem * wartość firmy Lark Europa powstała w 2011 roku. Nabycie spółki Lark Europa Sp. z o.o. zostało w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2011 rozpoznane prowizorycznie. w 2012 roku Spółka rozliczyła nabycie Lark Europe Sp. z o.o. w oparciu o dane faktyczne. Ujawnienie wpływu rozliczenia na skonsolidowane sprawozdanie finansowe wykazano w nocie 27. Wartość firmy dotycząca nabycia Spółki Lark Europe Sp. z o.o. aktywa netto -82 cena nabycia wartość firmy Spółka dokonuje testów na utratę wartości. Przeprowadzone testy nie wykazały przesłanek utraty wartości posiadanych aktywów Nota 3A RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) środki trwałe, w tym: grunty( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne środki transportu inne środki trwałe b) środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, razem Nota 3B ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (Struktura własnościowa) a) własne b) używane na podstawie umowy najmu i umowy leasingu, w tym: leasing Środki trwałe bilansowe, razem Nota 4A NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE a) od pozostałych jednostek 73 - koszty dzierżawy 73 Należnosci długoterminowe netto 73 Należności długoterminowe brutto 73

11 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok Nota 4B NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej 73 Należności długoterminowe razem: 73 Nota 5A DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych i stowarzyszonych udziały lub akcje w jednostkach niekonsolidowanych b) w pozostałych jednostkach udziały lub akcje Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5B DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) a) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) wartość wg cen nabycia B Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) a) akcje (wartość bilansowa) wartość wg cen nabycia b) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa) 5 b) udziały ( wartość bilansowa ) 5 wartość wg cen nabycia 5 C. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 5 a) udziały i akcje (wartość bilansowa) 5 wartość wg cen nabycia 5 Wartość wg cen nabycia, razem Wartość bilansowa, razem Nota 5C DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Długoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 5D ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na początek okresu udziały i akcje w jednostkach powiązanych udziały w pozostałych jednostkach 5 b) zwiększenia (z tytułu) udziały i akcje w pozostałych jednostkach d) stan na koniec okresu

12 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok Nota 1C ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c koszty prac rozwojowych nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem a) wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu b) zwiększenie (z tytułu) zakup inne zwiększenia 1 1 c) zmniejszenia ( z tytułu) inne zmniejszenia 1 1 d) wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres (z tytułu) amortyzacja roczna g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu h) wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu Nota 3C ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe Środki trwałe, razem a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) zakup inne zwiększenia c) zmniejszenia (z tytułu) sprzedaż inne zmniejszenia d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu f) amortyzacja za okres amortyzacja roczna inne zwiększenia g) zmniejszenia (z tytułu): sprzedaż inne zmniejszenia h) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu i) wartość netto środków trwałych na początek okresu j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu

13 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok Nota 5E UDZIAŁY/AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ Lp. a b c d f g h i j k nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jed. zal., współzal., stow., z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednkich i pośrednich data objęcia kontroli/współkontroli/ uzyskania znacznego wpływu wartość akcji/udziałów wg ceny nabycia odpisy aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa akcji/ udziałów procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1 NAVIGO Sp. z o.o. Warszawa Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne jednostka zależna ,00 100,00 2 EL2 Sp. z o.o. Warszawa 3 MNI Premium S.A. w upadłości układowej 4 Scientific Services Sp.z o.o. Warszawa 5 Lark Europa S.A Warszawa Świadczenie usług związanych z transmisją danych za pośrednictwem sieci telefoni mobilnej jednostka zależna ,00 100,00 Warszawa usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 działalność w zakresie przetwarzania danych jednostka zależna ,00 100,00 dostawca urządzeń nawigacyjnych i przenośnego sprzętu audiowideo jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość przed wyłączeniami konsolidacyjnymi UDZIAŁY/AKCJE W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ NA DZIEŃ Lp. a b c d f g h i j k 1 Ramtel Sp. z o.o. Kraków usługi telekomunikacyjne jednostka zależna ,00 100,00 2 Senise Sp. z o.o. Warszawa jednostka zależna ,00 100,00 Razem wartość sztuk akcji MIT Mobile Internet Technology S.A. jest przedmiotem umowy pożyczki akcji. Zgodnie z zapisami umowy pożyczek prawo głosu z akcji pozostaje po stronie Pożyczkodawcy MIT S.A.

14 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology SA za 2014 rok Nota 6 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym a) odniesionych na wynik finansowy Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) odrocz.podatek z tytułu straty podatkowej za lata ubiegłe 451 badanie bilansu 4 świadczenia pracownicze 46 3 naliczone odsetki od kredytu 33 z innych tytułów Zmniejszenia a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) świadczenia pracownicze 13 naliczone odsetki od kredytu 6 5 odpisy aktualizujące wartość należności Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: Nota 7 ZAPASY a) materiały b) towary Zapasy, razem Nota 8A NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE ) do jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty od jednostek niekonsolidowanych do 12 miesięcy b) inne od jednostek niekonsolidowanych ) należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty do 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń c) inne d) czynne rozliczenie kosztów Należności krótkoterminowe netto, razem e) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Nota 8B ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na początek okresu a) zwiększenia na należności od odbiorców inne zwiększenia b) zmniejszenia 19 - inne zmniejszenia 19 Stan odpisów aktualizujacych wartość należnosci krótkoterminowych na koniec okresu

15 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology SA za 2014 rok Nota 8C NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. jednostka/waluta/usd b2. jednostka/waluta/uah b3. jednostka/waluta/eur b4. jednostka/waluta/gbp Należności krótkoterminowe (netto), razem Nota 8D NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku f) należności przeterminowane Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)_ Nota 8E NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE a) do 1 miesiaca b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy c) powyżej 3 misięcy do 6 miesięcy d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku e) powyżej 1 roku Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)_ Nota 9A KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach powiązanych udzielone pożyczki udzielone pożyczki jedn.konsolidowanym - udzielone pożyczki jedn. niekonsolidowanym w tym : odsetki od pożyczek udzielonym jedn.niekonsolidowanym 6 b) w pozostałych jednostkach udzielone pożyczki c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem Nota 9B UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem Nota 9C ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. Jednostka/waluta w tys./eur 5 tys. PLN 20 b2. Jednostka/waluta w tys./usd 5 28 tys. PLN b3. Jednostka/waluta w tys./uah tys. PLN Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem Nota 10 AKTYWA ZAKWALIFIOKOWANE JAKO PRZEZNACZONE DO SPRZEDAŻY a)wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne, razem 4 418

16 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok Nota 11 PLN KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria/emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) A imienne 5 głosów na WZA, pierwszeństwopokrycia z majątku spółki: pierwszeństwo przy wypłacie dywidendy nie ma gotówka B imienne brak uprzywilejowania nie ma gotówka A,B,C na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka D na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka E na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka F na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka G na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma aport H na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma gotówka I na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma aport J na okaziciela brak uprzywilejowania nie ma wkład pieniężny Liczba akcji razem Kapitał zakładowy razem Wartość nominalna jednej akcji 1,04 złoty Na dzień 31 grudnia 2014 roku kapitał akcyjny MIT SA wynosi złotych i dzieli się na akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J o wartości nominalnej 1,04 złoty akcja. Akcjonariusze MIT SA posiadający ponad 5% akcji lub ponad 5% głosów na WZA MIT S.A. PLN l.p. akcjonariusz Liczba akcji % akcji Liczba głosów % głosów 1 GK MNI S.A ,37% ,31% W okresie sprawozdawczym nie uległa zmianie wartość nominalna akcji oraz nie przeprowadzono operacji zmian praw z akcji.

17 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok Nota 12 KAPITAŁ ZAPASOWY a) inny (wg rodzaju) ze sprzedaży akcji (udziaów) powyżej ich wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) zysk z lat ubiegłych pozostałe korekty Kapitał zapasowy, razem Nota 13 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych b) inny (wg rodzaju) Kapitał z aktualizacji wyceny, razem Nota 14 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA) z podziału zysku Pozostałe kapitały rezerwowe, razem Nota 15A ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początku okresu, w tym: Zwiększenia a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) wycena bilansowa - różnice kursowe; odsetki naliczone nie otrzymane leasing inne korekty bilansu otwarcia Zmniejszenia 39 a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 39 - odpisy umorzeniowe kosztów koncesji 36 - odsetki naliczone, nie otrzymane 3 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem Nota 15B ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu 1 1 b)stan na koniec okresu 1 1 Nota 15C ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) 23 - naliczony ekwiwalent za urlop 50 c) rozwiązanie (z tytułu) 82 - korekta stanu rezerw d) stan na koniec okresu Nota 15D ZMIANA STANU KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY (WG TYTUŁÓW) a) stan na początek okresu b) zwiększenia (z tytułu) inne zobowiązania c) wykorzystanie (z tytułu) wypłata ekwiwalentu za urlop d) rozwiązanie (z tytułu) korekta stanu rezerw e) stan na koniec okresu

18 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok Nota 16A ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych niekonsolidowanych inne zobowiązania finansowe, w tym: b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty powyżej 1 roku inne (wg rodzaju) pozostałe raty leasingu płatne powyżej roku inne Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 16B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM DO DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyżej 1 roku do 3 lat b) powyżej 3 lat do c) powyżej 5 lat Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 16C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej Zobowiązania długoterminowe, razem Nota 17A ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek powiązanych kredyty i pożyczki udzielone pożyczki jedn.niekonsolidowanym z tytułu dostaw i usług do jednostek niekonsolidowanych pozostałe do jednostek niekonsolidowanych b) wobec pozostałych jednostek kredyty i pożyczki odsetki od kredytu inne zobowiązania finansowe, w tym: zobowiązania z tytułu leasingu przeniesienie wierzytelności z tytułu dostaw i usług: z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń inne (wg rodzaju) pozostałe inne rozrachunki bierne rozliczenie kosztów Zobowiązania krótkoterminowe, razem Nota 17B ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) a) w walucie polskiej b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na PLN) b1. Jednostka/waluta w tys./eur b2. Jednostka/waluta w tys./usd Zobowiązania krótkoterminowe, razem

19 Nota 15D ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW Lp. podstawa (umowa nr z dnia) Nazwa Banku (Kredytodawca) Nazwa Spółki (Kredytobiorca) Rodzaj zadłużenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok waluta Kwota wg umowy Kwota pozostała do spłaty na waluta Data spłaty 1 Umowa z BZ WBK S.A. MIT S.A. kredyt inwestycyjny PLN PLN Umowa z BZ WBK S.A. MIT S.A. kredyt inwestycyjny PLN PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt inwestycyjny PLN PLN RAZEM Nota 17C Lp. podstawa (umowa nr z dnia) Nazwa Banku (Kredytodawca) Nazwa Spółki (Kredytobiorca) Rodzaj zadłużenia waluta Kwota wg umowy Kwota pozostała do spłaty waluta Data spłaty 1 Umowa z BZ WBK S.A. MIT S.A. kredyt inwestycyjny PLN * PLN Umowa z BZ WBK S.A. MIT S.A. kredyt inwestycyjny PLN * PLN ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW umowa nr 02/192/09/Z/VV z dnia r. mbank SA 4 Umowa z BZ WBK S.A. MNI Premium S.A. wupadłości układowej MNI Premium S.A. wupadłości układowej kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN Umowa z BZ WBK S.A. Navigo Sp. z o.o. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN umowa z dnia BZ WBK S.A. Scentific Services Sp. z o.o. 8 9 umowa nr U z umowa nr U z kredyt inwestycyjny PLN ** 899 PLN Alior BANK Scientific Scientific sp. z o.o. kredyt na rachunku bieżącym PLN PLN Alior BANK Scientific Scientific sp. z o.o. kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności PLN PLN U z Alior Bank Lark Europe S.A. odwrotny faktoring USD PLN U A z Alior Bank Lark Europe S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN WA z BZ WBK S.A. Lark Europe S.A. kredyt w rachunku bieżącym PLN PLN RAZEM PLN * Zgodnie z umową kredytową zawartą w dniu roku przyznany kredyt w kwocie tys.zł w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożczek ) 6926 tys PLN do roku ( zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek) 4415 plus odsetki 49 ** Zgodnie z umową kredytową zawartą w dniu roku przyznany kredyt w kwocie tys.zł w bilansie zaprezentowano w podziale na okresy spłaty powyżej roku (zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożczek ) tys PLN do roku ( zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek) 899

20 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2013 Nota 18A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) a) mobilne usługi dodane b) pozostałe usługi Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 18B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem Nota 19A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW I TOWARÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) przychody ze sprzedaży materiałów i towarów Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towarów, razem Nota 19B PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW i TOWARÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj b) eksport Przychody netto ze sprzedaży materiałów i towrów, razem Nota 20 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja b) zużycie materiałów i energii c) usługi obce d) podatki i opłaty e) wynagrodzenia f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) Koszty według rodzaju, razem koszty sprzedaży ( wielkość ujemna ) koszty zarządu ( wielkość ujemna) Koszty wytworzenia sprzedanych produktów Nota 21 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 7 - od jednostek powiązanych niekonsolidowanych 7 2. dotacje inne przychody operacyjne a) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) na należności 19 - rezerwa na urlopy wypoczynkowe rezerwa na zobowiązania 5 21 b) pozostałe, w tym: umorzenie wierzytelności inne Pozostałe przychody operacyjne, razem

21 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2013 Nota POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 1. inne koszty operacyjne a) utworzone rezerwy (z tytułu) na urlopy niewykorzystane b) pozostałe, w tym: odpisy aktualizujące opłaty sądowe spisane należności koszty lat ubiegłych 26 - pozostałe Pozostałe koszty operacyjne, razem Nota 23A PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych pożyczek od jednostek powiązanych niekonsolidowanych od pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki 90 - od pozostałych jednostek 90 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 22B INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie różnice kursowe 4 5 zrealizowane 4 5 b) pozostałe, w tym: 29 - inne 29 Inne przychody finansowe, razem 4 34 Nota 24A KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i pożyczek dla jednostek powiązanych dla pozostałych jednostek b) pozostałe odsetki dla pozostałych jednostek Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem Nota 24D INNE KOSZTY FINASOWE a) ujemne róznice kursowe, w tym: zrealizowane b) pozostałe inne, w tym: Inne koszty finansowe, razem

22 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2013 Nota 25A PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY Podatek dochodowy bieżący ujęty (wskazany) w deklaracji podatkowej okresu wskazany w rachunku zysków i strat Nota 25B - tylko MIT S.A. PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY * Zysk (strata) brutto Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) koszty trwale nie stanowiące kosztów podatkowych koszty trwale podwyższające koszty podatkowe przychody trwale nie zaliczane do przychodów podatkowych koszty przejściowo nie stanowiące kosztów podatkowych przychody nie uznane za przychody podatkowe przychody innych okresów podwyższające przychody podatkowe 2 3. Podstawa opodatkowania rozliczenie straty podatkowej Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 5. Podatek dochodowy wg stawki 19% 6. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku Nota 25C PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róznic przejściowych, w tym: zmniejszenie stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy zwiększenia stanu aktywów na odroczony podatek dochodowy zmniejszenie stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy zwiększenia stanu rezerw na odroczony podatek dochodowy Podatek dochodowy odroczony, razem

23 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIT Mobile Internet Technology S.A. za 2014 rok Nota 26 INWESTYCJE UTRZYMYWANE DO TERMINU WYMAGALNOŚCI a) kredyty długoterminowe - zaprezentowane w nocie 16A b) kredyty krótkoterminowe - zaprezentowane w nocie 17A NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Na środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów środków pieniężnych składały się: WYSZCZEGÓLNIENIE Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne na rachunkach bankowych RAZEM NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA - SEGMENTY GEOGRAFICZNE Przychody ze sprzedaży Ukraina Polska RAZEM Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży odpowiada lokalizacji klientów. Suma Aktywów Ukraina Polska RAZEM Podział łącznej kwoty aktywów odpowiada ich geograficznemu rozmieszczeniu Przychody ze sprzedaży wg rodzaju Przychody ze sprzedaży usług, towarów i materiałów RAZEM

24 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za 2014 rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology za 2014 rok I. Informacje o Grupie Jednostką dominującą jest MIT Mobile Internet Technology S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Podstawowy przedmiot działalności Spółki oznaczony jest w PKD numerami 22.1, 74,20.C i Z MIT Mobile Internet Technology S.A. (dawniej PPWK S.A.) jest najstarszą na polskim rynku firmą specjalizującą się w cyfrowych technologiach kartograficznych z wykorzystaniem systemów GIS i GPS. Obecnie MIT Mobile Internet Technology SA jest spółką działającą na rynku medialnym i telekomunikacyjnym skupiającą rynkowych liderów w dziedzinie mobilnych usług dodanych, marketingu mobilnego oraz zaawansowanych technologii teleinformatycznych. Spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology wchodzą następujące podmioty objęte konsolidacją: 1. MIT S.A. (dawniej PPWK S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego) pozostała działalność wydawnicza jednostka dominująca. 2. EL2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi związane z transmisją danych za pośrednictwem telefonii mobilnej -100 % udziałów. 3. Navigo Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne % udziałów. 4. MNI Premium S.A. w upadłości układowej (dawniej Legion Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu roku Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą MNI Premium Sp. z o.o.) - usługi medialne i telekomunikacyjne usługi dodane % udziałów. 5. Scientific Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi w zakresie przetwarzania danych % udziałów. 6. Lark Europe S.A. z siedzibę w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 100% udziałów. Podmiot zależny nieobjęty konsolidacją nieistotność danych 1. Ramtel Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działalność telekomunikacyjna pozostała % udziałów. 2. Senise Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS ) 100 % udziałów MIT SA 1

25 Grupa Kapitałowa MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Emitenta za 2014 rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Jednostką dominująca wyższego szczebla jest Spółka notowana na GPW MNI S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana dnia r. w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS W skład Grupy Kapitałowej MNI wchodzą następujące podmioty: Jednostki Grupy Kapitałowej MNI: 1. MNI S.A. z siedzibą w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży 3 (zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorstw prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ) 2. MNI Centrum Usług S.A. (d. MNI Telecom S.A.) z siedzibą w Radomiu (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) - usługi telekomunikacyjne - 100% udziałów 3. Powszechna Agencja Internet PAI S.A. z siedzibą w Łodzi (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka 67,63% udziałów 4. Hyperion Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) transmisja danych i teleinformatyka - 97,96% udziałów Podmioty zależne nieobjęte konsolidacją w Grupie Kapitałowej MNI nieistotność danych 1. MNI Mobile S.A. (dawniej OSS S.A.) z siedzibą w Warszawie (zarejestrowana pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) telekomunikacja % udziałów. 2. DRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarejestrowana pod numerem przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) usługi windykacyjne 100 % udziałów. 2

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.)

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY. za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2015 LARK.PL S.A. (d. MIT Mobile Internet Technology S.A.) Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Lark.pl S.A. za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Grupa Kapitałowa HYPERION SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Hyperion S.A. Oświadczenie Zarządu Hyperion S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2011

Raport roczny SA-R 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 182 913 211 510 1. Rzeczowe aktywa trwałe 2 173 213 168 832 2. Wartość firmy 4 3.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002

Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 POCZTA Od : Tomasz Kosacki Data odbioru : 2002-11-29 18:21:02 Do : KPW EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny SA-PS 2002 (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. Sprawozdanie finansowe Spółki Quantum software S.A. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Kraków dn. 18 marca 2013 r. 1 Zawartość jednostkowego sprawozdania finansowego: 1. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2006

Raport roczny SA-R 2006 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) Za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

koszty zakończonych prac rozwojowych

koszty zakończonych prac rozwojowych NOTA 1A WARTOŚCI NIEMATERIALNE I 2003 PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych b) wartość firmy c) nabyte koncesje, patenty, licencje i 3 002 podobne wartości, w tym: oprogramowanie komputerowe 2

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2013 rok od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 1 Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE WILBO S.A. za okres 01.01-31.12.2014 Sprawozdanie finansowe za 1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych Roczne sprawozdanie finansowe WILBO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Przemysłowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU POZNAŃ, 26 SIERPNIA 2015 R. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE TELL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU POZNAŃ, 15 WRZEŚNIA Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01-30.06. Waluta sprawozdawcza: złoty polski PLN SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2003

Raport półroczny SA-P 2003 POCZTA Od : EM COMARCH Piotr Grzesiak Data odbioru : 2003-09-30 19:15:05 Do : EM Kancelaria KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport półroczny SA-P 2003 (zgodnie z 57 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015

RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 01.01. RAPORT PÓŁROCZNY PLATYNOWE INWESTYCJE S.A. ZA OKRES 01.01.2015 30.06.2015 Załączone informacje stanowią integralna część niniejszego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOŃCZONE 31 GRUDNIA 2013 ROKU za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 20130101 do 20131231 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo