PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU"

Transkrypt

1 REMONT, RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU ( KOLEGIATY ŁASKIEJ ) PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI

2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE II. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ III. WNIOSKI IV. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA ELEWACJI

3 I. DANE OGÓLNE 1.1 Czas powstania obiektu: I ćw. XVIw. 1.2 Materiał i technika: budynek murowany z cegły pełnej na fundamentach kamiennych (?), częściowo tynkowany 1.3 Właściciel: Parafia rzymsko-katolicka Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła 1.4 Lokalizacja: Łask 1.5 Stadium projektu Dokumentacja niniejsza obejmuje remont konserwatorski elewacji kościoła. 1.6 Materiały wyjściowe do projektowania - inwentaryzacja obiektu wykonana przez Pracownię Marciniak&Witasiak - wizje lokalne obiektu - wstępne uzgodnienia z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatury w Sieradzu - dokumentacja fotograficzna stanu zachowania - Opracowanie konserwatorskie z 2007 ARKONA. - Dokumentacja historyczno-architektoniczna wykonana przez Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Warszawie z 1974r. 1.7 Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania jest remont konserwatorski elewacji zewnętrznych obejmujący swym zakresem lico ceglane, elewacje tynkowane, obróbki przeciwwodne oraz izolacje przeciwwilgociowe nie zajmuje się problematyką dachów, więźby dachowej oraz ukształtowaniem przyległego terenu.

4 II. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ Ogółny stan zachowania elewacji kościoła można uznać za bardzo zły. W ich obrębie należy jednak dokonać podziału na elewacje tynkowane i elewacje ceglane. Wyprawy tynkarskie Stan zachowania partii tynkowanych należy uznać za zły. Za najpoważniejsze zniszczenia wypraw tynkarskich należy uznać bardzo silny rozwój mikroorganizmów na ich powierzchniach. Wiele fragmentów elewacji pokrytych jest w całości porostami (fot. 8,13,14,15), które przyczyniają się do degradacji struktury tynków. Największy atak bilogiczny zaobserwować można na elewacjach od strony zachodniej (fot. 1). Ostateczną przyczynę tak znacznego ataku mikroorganizmów na tak dużych powierzchniach będzie można określić po wykonaniu szczegółowych badań mykologicznych oraz badań określających strefy największego zawilgocenia elewacji. W obrębie tynków wyróżnić możemy także wiele miejsc, gdzie występują spękania i odspojenia od podłoża oraz osypywania i pudrowania wypraw tynkarskich spowodowane jest to najprawdopodobniej erozją powietrzną i wodną oraz procesami starzeniowymi. Na powierzchniach tynków występują także pozostałości wcześniejszych powłok malarskich, które uległy właściwie całkowitej degradacji wyróżnić można miejsca osypywania i odspajania farb (fot. 6,9,16,32). Rodzaj oraz chronologię nawarstwień będzie można określić po wykonaniu badań stratygraficznych tynków i farb oraz po wykonaniu analizy spoiw i pigmentów. Na elewacji kaplic zaobserwowano także występowanie rys biegnących pionowo wzdłuż elewacji powyżej liniii okien do gzymsu wieńczącego (fot. 17,18). Wydaje sie, że są to spękania konstrukcyjne, których przyczyny i sposób naprawy powinien określić uprawniony konstruktor. Tynki attyk, gzymsów, fryzów Stan zachowania powyższych tynków można uznać za zły. W ich obrębie można wyróżnić następujące zniszczenia: Wykruszenia (fot. 34,36,43) Odspojenia (fot.34,37) rysy i pęknięcia (fot.34) osypujące się i odspajające pozostałości powłok malarskich (fot.43) W/w zniszczenia w głównej mierze spowodowane są wadliwymi obróbkami blacharskimi, procesami wietrzenia oraz brakiem powłok malarskich, które zabezpieczałyby warstwę tynków (fot. 13,43).

5 Detal architektoniczny Detale takie jak płyciny, girlandy, konsole, opaski okienne zostały wykonane w tynku metodą narzutu i w ich obrębie zaobserwowano podobne zniszczenia jak przy tynkach gzymsów. Są to liczne ubytki, odspojenia i spękania oraz wtórne, nieestetyczne naprawy (fot. 12,17). Tynki cokołowe Z całą pewnością tynki cokołowe można określić jako wtórne i powodujące jedne z największych zniszczeń kościoła. Na powierzchni tynków widać wyraźnie ślady zasolenia, linię podciągania kapilarnego wody oraz silny atak mikroorganizmów (fot. 4,10,42). Tynki tworzą twardą, nieprzepuszczalną dla wody i dwutlenku węgla warstwę. Pod nią następuje kumulacja soli, podciąganych kapilarnie z wodą, co powoduje rozsadzanie warstwy cegieł znajdujących się pod tynkiem. W ich obrębie wyróżnić możemy wiele miejsc spękanych i odspojonych (fot. 16,20). Zabezpieczenia przeciwwodne Na skutek wadliwego sposobu odprowadzenia wód opadowych oraz nieprawidłowo wykonanych obróbek blacharskich, wiele miejsc na elewacjach uległo znacznemu zawilgoceniu (fot. 17,33,34,37). Wiele elementów architektonicznych tj. rolki ceglane, występy, profile nie posiada żadnego zabezpieczenia przeciwwodnego, jedynie wtórnie wykonane wylewki cementowe (fot. 26,27). Brak w tych miejschach obróbek spowodował znaczną destrukcję tych partii (fot. 27,28,30). W obrębie tych miejsc, w ciągu wielu lat, występowały wielokrotne procesy przemarzania, powodując znaczne zniszczenia lica ceglanego i tynków. Przyczyniły się także do szybszego rozwoju mikroorganizmów (fot. 35). Lico ceglane W obrębie lica ceglanego wyróżnić możemy kilka rodzajów zniszczeń m.in.: czarne nawarstwienia na powierzchni cegieł, pochodzące z nalotów sadzy (fot.24) w partiach zawilgoconych występują wykwity soli rozpuszczalnych w wodzie (fot.30) drobne przemurowania lica ceglanego wykonane cegłą o nieodpowiednich parametrach (fot. 30,31) złuszczenia i odspojenia warstwy powierzchniowej cegieł, spowodowane zjawiskami mrozowymi zacierki i łaty cementowe w miejscach ubytków spowodowały zahamowanie procesów dyfuzyjnych a także w znacznym stopniu zmieniły odbiór estetyczny elewacji (fot. 31)

6 osypująca się oryginalna wapienna spoina zjawisko spowodowane wieloletnim rozkładem spoiwa wapiennego i zjawiskami wietrzenia (fot. 17,28) czarne naloty, zabrudzenia strefy podokienników (fot. 11) brak fragmentów oraz całych kształtek ceramicznych w detalach architektonicznych (rolka ceglana, ornamenty ceglane, fryzy) (fot. 27,28,29,30) znaczne zawilgocenie stref parapetów i tynków cokołowych, które doprowadziło do znacznego rozwoju porostów (fot. 42) brak fragmentów tynków wypełniającyh płaszczyzny fryzu (fot. 27,28) Spoiny Na elewacjach wyróżnić można kilka rodzajów spoin: Spoiny oryginalne, wapienne silnie zwietrzałe Spoiny cementowe - twarde, szczelne spoiny cementowe, którymi naprawiano lico ceglane spowodowały silną destrukcję warstwy powierzchniowej cegieł, a także spowodowało wprowadzenie do muru dużych ilości soli, które w okresie suchym krystalizowały i powodowały rozwarstwianie warstwy powierzchniowej cegieł można wyróżnić kilka rodzajów zapraw, pochodzących z różnych napraw (fot. 21) Zaprawy cementowe zaprawy użyte do późniejszych przemurowań, twarde, nieprzepuszczalne Izolacje ścian Brak izolacji murów spowodowało silne podciąganie kapilarne wody przez mur (spotęgowane przez zastosowanie tynków cementowych), co stało się między innymi przyczyną wystąpienia w tych miejscach wykwitów soli a także skupisk mikroorganizmów. III. WNIOSKI Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić następujące badania, które pozwolą na szczegółowe określenie ostatecznych rozwiązań technologicznych i wybór materiałów : - ekspertyza mykologiczna miejsc zagrzybionych tynków wież i stref przy rurach spustowych w celu określenia - badania zawilgocenia strefy cokołowej oraz badania ilościowe i jakościowe soli rozpuszczalnych w wodzie co pozwoli na podjęcie decyzji odnośnie zastosowania odpowiednich tynków renowacyjnych

7 - badania mikrochemiczne składu zapraw (spoin, tynków) oraz określenie parametrów cegieł (nasiąkliwość, porowatość, wytrzymałość) w celu doboru odpowiednich cegieł, które zastosowane zostaną do uzupełniania i przemurowań lica ceglanego - badania stratygraficzne tynków i powłok malarskich w celu określenia pierwotnej kolorystyki elewacji Wszystkie opisane elewacje należy poddać pracom konserwatorskim oraz przeprowadzić rewaloryzację zniszczonych detali architektonicznych, aby przywrócić pierwotny wygląd obiektu. Jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania będzie dokładne zabezpieczenie przeciwwodne wszystkich elementów poziomych elewacji, odpowiednie odprowadzenie wód deszczowych a także wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian ścian budynku, co pozwoli na powstrzymanie procesów niszczących. IV. ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE Proponuje się wykonanie pełnego zakresu prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji, wraz z izolacjami przeciwwodnymi murów. Głównym założeniem prac będzie w sposób maksymalny przywrócenie pierwotnego wyglądu budynku przez usunięcie wtórnych nawarstwień i tynków cementowych, cokołu, wtórnych spoin cementowych oraz rekonstrukcja nieistniejących detali architektonicznych (fryzy ceglane, kształtki angobowane). Najpoważniejszym zabiegiem będzie delikatne usunięcie zainfekowanych tynków z powierzchni elewacji oraz całkowita dezynfekcja w celu wyeleminowania dalszego rozwoju mikroorganizmów. W celu zabezpieczenia ścian przed dalszym podciąganiem kapilarnym wody wraz z solami konieczne będzie wykonanie izolacji poziomych i pionowych. Proces naturalnego osuszania budynku ze względu na zawilgocenie całej struktury muru będzie przebiegał powoli i wymagał dłuższego czasu. Po wykonaniu wszystkich zabiegów konserwatorskich i osuszeniu budynku konieczne będzie wykonanie nowych zabezpieczeń przeciwwodnych attyk, gzymsów i parapetów oraz zabezpieczenie hydrofobowe lica ceglanego przed dalszą destrukcją. Kolejnym ważnym założeniem będzie odpowiednie opracowanie elementów wpływającch na ostateczny odbiór estetyczny kolegiaty tj. ustalenie faktury, kolorystyki oraz sposobu orpacowania spoiny, ustalenie faktury i kolorystyki tynków. Powyższe rozwiązania należy ustalić komisyjnie na etapie wykonawstwa i uzgodnić z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatury w Sieradzu.

8 Opracowanie niniejsze stanowi przedmiot praw autorskich i nie może być rozpowszechniane w jakikolwiek sposób tak w części jak w całości bez zezwolenia autora (ust. z 4 lutego 1994 o prawie autorskim Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późniejszymi zmianami). V. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH LICO CEGLANE Usuwanie wtórnych nawarstwień z powierzchni elewacji ceglanych Zabieg ten ma na celu nie tylko uczytelnienie pierwotnej kolorystyki cegieł, ale usunięcie szkodliwych, nieprzepuszczalnych nawarstwień, którymi w chwili obecnej pokryte są powierzchnie elewacji. Występują na licu ceglanym czarne naloty na powierzchni cegieł, które są efektem wysoleń z zdegradowanej zaprawy wapiennej, przekształconej w gips dwuwodny inkrustowany sadzą. W ten sposób tworzą się czarne skorupy nawarstwień degradujących lico cegły. Nawarstwienia te proponujemy usuwać przy użyciu agregatów myjących (para wodna) wspomaganych preparatami chemicznymi np. Alkutex Fassadenreiniger Paste Remmers. Metodę czyszczenia i środek czyszczący należy wybrać po wykonaniu prób i zatwierdzeniu przez służby konserwatorskie. Wszystkie późniejsze łaty cementowe, nieestetyczne metalowe uchwyty itp. należy usunąć. Usuwanie wtórnych i zniszczonych spoin Obecnie większość powierzchni posiada wtórną, nieoryginalną spoinę cementową oraz gipsowe uzupełnienia. To właśnie ta nieprzepuszczalna, twarda fuga jest źródłem największych zniszczeń elewacji ceglanej. Zniszczona została jedna z podstawowych funkcji spoiny rola filtra odprowadzającego z elewacji wodę oraz sole w niej rozpuszczone. Powstała nieprzepuszczalna bariera, a wymiana wodno-gazowa zaczęła mieć miejsce w cegle, powodując jej degradację nie tylko powierzchniową, ale i strukturalną, głównie na skutek krystalizacji soli i okresowych przemarzań w okresie jesiennym i wiosennym. Konieczne jest więc całkowite usunięcie spoin cementowych oraz skorodowanych spoin wapiennych, które utraciły dużą część oryginalnego spoiwa, oraz są silnie zasolone. Zabieg ten należy wykonać narzędziami mechanicznymi (szlifierkami kątowymi z tarczami diamentowymi) dbając o jak najmniejsze uszkodzenia cegieł. Likwidacja zniszczeń mikrobiologicznych

9 W miejscach zaatakowanych przez glony i porosty (partie cokołowe, okolice rur spustowych itp.) należy przeprowadzić dezynfekcję, do której można użyć preparatów fabrycznych np. Sto, Remmers. Rodzaj środka określić po wykonaniu badań mykologicznych. Odsalanie wątku muru W celu określenia stopnia zasolenia należy wykonać badania jakościowe i ilościowe zawartości soli w licu ceglanym. Do zabiegu odsalania można użyć bentonitu lub okładów z ligniny, stosując metodę migracji soli do rozszerzonego środowiska. Wykonanie nowych spoin Zaprawy do spoinowania lica muru muszą przede wszystkim posiadac szybki transport wody i optymalną wytrzymałosć mechaniczną zgodną z cegłami jeżeli zaprawa będzie zbyt mocna i zbyt szczelna w niedługim czasie będzie następować degradacja cegły, mimo, że nowa zaprawa będzie trwała. Proponujemy tutaj zastosować fugi StoTrass Fuge wapienno-trassowa spoina o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-4mm z możliwością przygotowania ich w określonym kolorze oraz innej frakcji kruszyw. Wytrzymałość ok. 5MPa; transport wody do 5cm ok. 45 min. W miejscach korony murów, poziomych występów muru należy zostosować preparat Sto-Flexo- Dispersion specjalny dodatek do wody zarobowej zaprawy, zwiększający elastyczność i odporność, fugi na zmienne warunki zewnętrzne. Reprofilowanie ubytków cegieł Reprofilowanie zniszczonych cegieł proponujemy wykonać z barwionych w masie specjalnych zapraw Sto Deco Reno - gotowe kolorowe reprofilacyjne zaprawy wapienno-trassowe, zawierające mikrowłókna jako zaprawa do uzupełniania ubytków o parametrach zbliżonych do uzupełnianego detalu; wytrzymałość ok. 5-6MPa. Po wstępnym związaniu (na drugi dzień) miejsca uzupełnione muszą być opracowane rzeźbiarsko tak, by imitowały oryginalną powierzchnię cegieł. Przemurowania i rekonstrukcja detali architektonicznych Rekonstrukcje wystroju elewacji wykonać na podstawie projektu i rysunków szczegółowych uzgadnianych w trakcie prac ze służbami konserwatorskimi i autorem projektu. Cegły najbardziej zdegradowane należy wymienić na nowe używając do tego celu cegły o parametrach zbliżonych do cegły oryginalnej (kolorystyka, faktura), dobranych na podstawie wcześniejszych badań. Zniszczone partie wystroju architektonicznego (fryzy, kształtki) należy wymienić na nowe, robione na zamówienie, bądź zrekonstruować masami mineralnymi np. Atlas Złoty Wiek lub

10 odlewami na bazie cementu pucolanowego TZ-r Trass-Zement rapie, który posiada niski skurcz i nie podwoduje wykwitów soli czy wapna. Stare zaprawy były przygotowywane głównie w oparciu o wapno z dodatkami i w wielu miejscach zarówno cegła jak i zaprawy będą miały wysoką nasiąkliwość przy stosunkowo niedużej wytrzymałości mechanicznej; i właśnie do tych parametrów należy dostosować większość zapraw do przemurowań, aby uniknąć późniejszych zniszczeń i spękań cegieł wraz z wykwitami. Proponujemy zastosować zaprawę StoTrass WM 02 gotową mieszankę wapienno-trasową głównie do prac murarskich, o bardzo niskiej alkaliczności (praktycznie brak ryzyka wprowadzenia soli w mur), małym skurczu i dużej zdolności zatrzymywania wody zarobowej cecha potrzebna przy nasiąkliwych cegłach. W miejscach narażonych na stały kontakt z wodą, lub śniegiem np. korony murów, poziome wystepy - rolki ostatnia warstwa cegieł powinna być przemurowana na hydrofobowej zaprawie, dlatego należy dodawać do zapraw preparat Sto-Flexo-Dispersion elastyczną emulsję jako dodatek do zaprawy zwiększający jej elastyczność, przyczepność i szczelność. Podczas jakichkolwiek prac murowych należy zachować pierwotny układ wątku muru (rombowy z cegły zendrówki) w miejscach występowania innego układu cegieł ostateczne decyzje odnośnie przemurowań konsultować z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatury w Sieradzu. Wzmocnienie strukturalne W trakcie prac należy wyselekcjonować fragmenty najbardziej zdegradowane i poddać je zabiegom wzmacniania strukturalnego. Tego rodzaju zabiegi powinny być dobrze przygotowane wzmacnianie lica cegieł na dużym obiekcie jest tylko skuteczne przy powierzchniowo osypujących się warstwach jeżeli nastąpiła znaczna i głęboka degradacja cegły może okazać się ich niezbędna wymiana. Do wzmacniania można zastosować preparat StoPrim Grundex głęboko penetrujący środek rozpuszczalnikowy na bazie poliakrylanów do powierzchniowego wzmocnienia powierzchniowo osłabionych cegieł. Scalenie kolorystyczne Ewentualne scalenia kolorystyczne poszczególnych fragmentów cegieł w murze należy wykonać specjalną silikatową farbą bez bieli tytanowej do laserunków StoSil Lasura. Hydrofobizacja elewacji ceglanej Zabieg ten może być przeprowadzony na suchym i nie zasolonym wątku muru. Proponujemy go wykonać metodą pędzlowania preparatem Ispo Fassadenschutz BS 290, gotowym preparatem do hydrofobizacji na bazie mieszaniny silanów i siloksanów w rozpuszczalniku organicznym.

11 Ostateczną decyzję co do hydrofobizacji podjąć po wykonaniu badań i uzgodnić z z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatury w Sieradzu. Obróbki przeciwwodne Wszystkie obecne obróbki blacharskie a także rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe z blachy miedzianej i wykonać zabezpieczenia następujących elementów. Do zabezpieczenia drobnych elementów architektonicznych tj. rolki ceglane, poziome występy, które nie będą osłonięte obróbkami, można zastosować materiałem StoCrete ES gotową dwukomponentową elastyczną warstwą izolacyjną na poziome występy muru. Wymiana pokrycia dachowego wież i sygnaturki Proponuje się wymianę blachy ocynkowanej oraz obróbek blacharskich na hełmach wież i sygnaturki na blachę miedzianą. Nie wykluczone, że po dosłonięciu konstrukcji stan zachowania drewnianych elementów wymagał będzie wymiany. Należy jednak przewidzieć całkowitą wymianę deskowania wież i sygnaturki oraz konieczność wykonania imregnacji preparatami grzybo- i owadobójczymi oraz zabezpiecznie przeciwpożarowe. ELEWACJE TYNKOWANE Wyprawy tynkarskie Fasady kościoła są silnie rozczłonkowane i mają bogaty wystrój architektoniczny. Silne rozczłonkowanie i bogactwo detalu powoduje możliwość zbierania się wody opadowej, która ze względu na zanieczyszczenia powietrza ma bardzo kwaśny charakter. Tynki w wielu miejscach są silnie spękane i odspojone od podłoża ceglanego. Na skutek działania rozcieńczonych kwasów (głównie siarkowego i siarkawego) następuje penetracja kapilarami i rozkład węglanu wapnia w gipsy. Te, krystalizując rozsadzają strukturę tynków, a proces ten po pewnym czasie przebiega narastająco powodując wysalanie na powierzchni, odpadanie i pylenie wypraw. Detale sztukatorskie wykazują zniszczenia formy rzeźbiarskiej, spowodowane wymywaniem i erozją powietrzną. Występują także liczne spękania, ubytki a także odspojenia detali od lica ściany, co powoduje odpadanie fragmentów sztukaterii. Pierwszym etapem musi być usunięcie wszystkich luźnych, odpadających tynków. Ze względu na znaczny rozwój mikroorganizmów na powierzchni tynków proponuje się usunąć zainfekowane fragmenty tynków oraz dezynfekcję murów, w celu całkowitego wyeliminowania zarodników. Można do tego zabiegu zastosować preparaty fabryczne np. StoPrim Fungal, jednak ostateczny preparat należy wybrać po wykonaniu badań mykologicznych. Wszystkie wtórne uzupełnienia cementowe należy usunąć metodą mechaniczną.

12 Następną czynnością będzie usunięcie powłok malarskich. Najlepszą metodą wydaje się tutaj użycie przegrzanej pary do temperatury 150 C, która spowoduje ich spęcznienie i odrywanie od podłoża. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na nikłą ingerencję w strukturę, a także nie powoduje uszkodzeń oryginalnej faktury ścian. Pozostawione stare wyprawy tynkarskie lub odsłonięte miejscowo osłabione cegły mogą wymagać wzmocnienia przed nałożeniem kolejnych warstw. Należy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie hydrofobizował w takim przypadku podłoża. Należy do tego zabiegu zastosować materiał StoPrim Grundex rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanów w rozcieńczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża. Rozcieńczony preparatem StoFluid AF 1:1, lub 1:2, nie hydrofobizuje powierzchni. Po tych pracach przygotowawczych należy przystąpić do prac konserwatorskich tynków i detali sztukatorskich. Do przekrycia drobnych rys na pozostawianych starych tynkach można użyć materiału StoPrep Miral silikatowej warstwy sczepnej w formie pasty z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania stabilnych rys skurczowych, posiadającej bardzo wysoką paroprzepuszczalność. Technologię zapraw oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu reńskiego, w różnych modyfikacjach, zależnie od miejsca i wymaganych parametrów zapraw. Trass - tuf wulkaniczny poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna; ponadto wiążąc wolne wapno (stabilizacja spoiwa) istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów wapiennych i wielokrotnie zwiększa odporność wypraw na wyługowywanie i wymywanie. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie tylko pod wpływem dwutlenku węgla, ale również wody. Zaprawa wapienno-trassowa zachowuje doskonałą paroprzepuszczalność, jest lekka i elastyczna, dzięki czemu posiada skurcz prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw (badania laboratorium PKZ w Toruniu). Nowe tynki Przy całkowitej wymianie starych tynków na nowe, zaprawy muszą posiadać optymalny skurcz i nie mogą być zbyt mocne w stosunku do starego podłoża, dlatego należy zastosować zaprawę StoTrass HM 01 zaprawa wapienno-trassowa o historycznej recepturze; posiada mikrowłókna szczególnie do lokalnych napraw w grubościach 1-2cm; wytrzymałość ok. 3MPa, wysoka paroprzepuszczalność µ<15. Wcześniej należy wykonać szpryc z zaprawy StoMurisol VS specjalna gotowa w pełni nasiąkliwa zaprawa do szprycu zawierajaca spoiwo odporne na obecność soli budowlanych. Pozostawiane tynki Na starych tynkach należy wykonać tynk wyrównawczy z zaprawy StoTrass HM 01.

13 Tynki nawierzchniowe Po wykonaniu nowych tynków oraz naprawie tynków do pozostawienia należy wykonać tynki nawierzchniowe. Muszą one posiadać odpowiednie cechy użytkowe oraz technologiczne w zależności od rodzaju podłoża. W przypadku pozostawienia części starych tynków, końcowa gładź musi mieć większa elastyczność oraz przyczepność, uwzględniającą różną chłonność i naprężenia starych i nowych tynków. Niezależnie jednak od stopnia wymiany tynków (częściowo lub całkowicie) musi być spełniony warunek wysokiej paroprzepuszczalności najbardziej optymalny to Sd <0,2m oraz moduł elastyczności E <7000 lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3. W przypadku kolegiaty w Łasku proponuje się zastosowanie tynku StoTrass Filzputz lub Feinputz mineralnego tynku nawierzchniowego z trassem dostępnego w różnych frakcjach kruszyw (0,3/0,5/0,6 i 0-1mm) który zawiera dodatki mikrowłókien; posiada bardzo wysoka paroprzepuszczalność (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepność i paroprzepuszczalność. Ostateczny wybór frakcji kruszyw i faktury tynku nawierzchniowego należy uzgodnić komisyjnie z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatury w Sieradzu po wykonaniu prób na elewacjach. Profile i detale architektoniczne Dobór odpowiedniego materiału jest uzależniony nie tylko od techniki pracy (rekonstrukcje z ręki, prace ciągnięte), ale także od stanu zachowania detalu. Przy większych ubytkach - zaprawy uzupełniające muszą mieć niski ciężar właściwy oraz krótki czas wiązania. Warstwy wykańczające muszą posiadać nie tylko właściwe cechy użytkowe (łatwa obróbka), ale np. wyższą elastyczność i przyczepność do starych - często pokrytych rysami skurczowymi i konstrukcyjnymi rysami podłoży. Do prac ciągniętych można zastosować materiał StoDeco Plan grob do większych ubytków jako podkładową warstwę oraz StoDeco Plan fein do warstw 2-25mm jest to specjalna drobnoziarnista zaprawa posiadająca mikrowłókna oraz wysoką przyczepność nawet do pozostałości starych pokryć dyspersyjnych. Do uzupełniania detali z ręki należy zastosować zaprawę StoDeco Reno - specjalną mineralną zaprawa z trassem i mikrowłóknami, która posiada optymalną wytrzymałość dopasowaną do słabszego podłoża ok. 5Mpa. Malowanie Ze względu na znaczne zainfekowanie elewacji mikroorganizmami proponuje się malować elewacje dwukrotnie farbą StoSilco Color G krzemoorganiczną farbą elewacyjną na podłoża zaatakowane przez mikroorganizmy grzyby, algi, glony itp. Wcześniej należy zagruntować

14 powierzchnie elewacji preparatem StoPrim Micro, który pozwoli na ujednolicenie chłonności podłoża. Proponowaną kolorystykę ujęto w części architektonicznej projektu, ostateczny wybór kolorystyki należy dokonać po wykonaniu badań stratygraficznych tynków i po wykonaniu prób na elewacjach i zatwierdzić z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatury w Sieradzu Tynki cokołowe Ze względu na swój destrukcyjny charakter należy usunąć wszystkie cementowe tynki na cokołach, dokonać wymiany spoin a następnie wykonać tynki renowacyjne wg proponowanego schematu (przyjęto średni stopień obciążenia solami): Wymiana spoin StoMurisol GP Obrzutka StoMurisol VS tynk podkładowy StoMurisol GP tynk renowacyjny StoMurisol SP weiss 20mm 5mm 10mm 15mm Powyższy układ tynków jest jedynie propozycją i może być skorygowany po wykonaniu badań zasolenia oraz zawilgocenia, które określą klasyfikację obciążeń solami. Klasyfikacja obciążenia solami wg WTA Rodzaj soli Stopień zasolenia % niski średni wysoki Azotany (NO 3 - ) < 0,1 0,1 0,3 > 0,3 Siarczany (SO 4 2- ) < 0,5 0,5 1,5 > 1,5 Chlorki (Cl - ) < 0,2 0,2 0,5 > 0,5 Ze względu na pozostawienie opaski z kostki betonowej wokół kościoła, styk tynku z gruntem należy proponuje się wykończyć według załączonego schematu typ A. Izolacje przeciwwodne Zarówno wybór rodzaju izolacji jak i jej typu jest bezwzględnie uzależniony od koniecznej ekspertyzy, która wskaże na przyczyny zawilgocenia muru. Należy dokonać dodatkowego rozpoznania np. typu gruntów, rodzaju obciążenia wodą (pod ciśnieniem lub nie, okresowa, itd.) i co najważniejsze wskazania ewentualnych dodatkowych działań (np. ukształtowanie terenu,

15 ewentualny drenaż itd.). Proponowana technologia oparta jest na doświadczeniu autora, jednak może ulec modyfikacjom po wykonaniu w/w ekspertyzy i okreśłeniu przyczyny zawilgocenia ścian. Izolacje poziomą proponujemy wykonać w systemie StoMurisol Impulssystem metoda wtórnej izolacji poziomej na drodze iniekcji w postaci impulsów wprowadzanych przez lance a nie pakery na cały przekrój. Jako środek iniekcyjny, wykorzystywany jest preparat StoMurisol Micro, czyli mikroemulsja silikonowa tolerująca nawet 95% zawilgocenie bez konieczności osuszania metoda wg badań Politechniki Wrocławskiej. Do wykonania izolacji pionowych można użyć materiałów bitumicznych StoMurisol BD1K. Wcześniej należy odpowiednio przygotować podłoże, oczyszczając mur, wykonując niezbędne przemurowania, a także wykonując tynk wyrównawczy. KONSERWACJA RZEŹB KAMIENNYCH NA SZCZYTACH KOLEGIATY - Oczyszczenie powierzchni kamienia proponuje się wykonać metodą chemiczną przy użyciu roztworu HF zmywanego gorącą wodą. Zabieg ten należy powtarzać w celu uzyskania zadowalającego efektu. Pozostałe plamy i przebarwienia można usunąć doczyszczając i rozjaśniając powierzchnię kamienia przy użyciu Perhydrolu. Do czyszczenia użyć można także preparatów fabrycznych np. Alkutex Schmutzloser Remmers. - Kolejnym zabiegiem powinno być całkowite odsolenie piaskowca za pomocą kompresów odsalających z ligniny, wykorzystując metodę migracji soli do rozszerzonego środowiska. - Po wykonaniu badań mykologicznych na obecność mikroorganizmów należy wykonać dezynfekcję detali kamiennych. Można do tego zabiegu zastosować preparat Alkutex BFA Entferner Remmers. - Ze względu na silne zwietrzenie powierzchni piaskowca proponuje się wykonanie wzmocnienia kamienia preparatem Keim Lotexan N. Najbardziej zdegradowane fragmenty kamienne należy wzmocnić strukturalnie stosując metodę mokre w mokre. - Uzupełnianie ubytków kamienia można wykonać po około 3-4 tygodniach od zabiegu wzmocnienia. Do wypełniania ubytków proponuje się zastosować materiały do reprofilowania firmy Remmers Restauriermortel lub wykonać własną recepturę opartą na naturalnym wapnie hydraulicznym. Jako wypełniacz można zastosować drobno mielony piaskowiec, jako wodę zarobową użyć dyspersji akrylowej. Do barwienia kitów można zastosować pigmenty ziemne.

16 - Wykonane uzupełnienia należy poddać zabiegowi patynowania stosując gotowe farby laserunkowe Funcosil Historic Schlammlasur Remmers bądź zastosować dyspersję Primalu A- 33 barwionego pigmentami mineralnymi. - Następnie należy wykonać nowe złocenia inskrypcji szlakmetalem z zabezpieczeniem Paraloidem B72 w toluenie. - Końcowym etapem prac musi być zabezpieczenie hydrofobowe powierzchni piaskowca preparatem Funcosil SNL Remmers lub Lotexan N Keim. RENOWACJA CEGLANEJ DZWONNICY - Oczyszczenie powierzchni elewacji parą wodną z doczyszczeniem preparatem Alkutex Fassadenreiniger Paste Remmers - Usunięcie spoin - Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez porosty StoPrim Fungal - Wymiana zdegradowanych cegieł na nowe o parametrach odpowiadających cegłom oryginalnym wszystkie przemurowania wykonać na zaprawie StoTrass WM02 - Naprawa wypraw tynkarskich, gzymsów materiałami StoPrep Miral - Wykonanie nowych spoin StoTrass Fuge - Wykonanie tynku nawierchniowego na gładkich powierzchniach tynków z zaprawy StoTrass Filzputz - Hydrofobizacja lica ceglanego Ispo Fassadenschutz BS290 Ze względu na specyfikę konserwacji obiektów zabytkowych, konieczne jest zachowanie technologii i materiałów specjalistycznych o właściwościach odpowiednich do materiałów, z których wzniesiono budynek. Dopuszcza się stosowanie alternatywnych materiałów, jednak ich parametry muszą odpowiadać parametrom wskazanych w programie konserwatorskim. Stosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i świadectwa oraz być dopuszczone do stosowania w obrocie publicznym na terenie Polski. Dokumentacja konserwatorska Prace konserwatorskie muszą być dokumentowane opisowo i fotograficznie i przedstawiać wszystkie etapy. Jakiekolwiek ewentualne zmiany w programie prac konserwatorskich (zmiany w technologii czy sposobie wykonania) należy uzgadniać z przedstawicielem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Delegatury w Sieradzu oraz autorem projektu w celu uzyskania akceptacji.

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WNĘTRZ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH WNĘTRZ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM REMONT, RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO BUDYNKU KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W LASKU ( KOLEGIATY ŁASKIEJ ) PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

SALA BALOWA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki SALA BALOWA - 19 - Fot.B.1 Sala Balowa, ściana południowa - 20 - Fot.B.2 Sala Balowa, ściana północna - 21 - Fot.B.3 Sala Balowa, ściana zachodnia Fot.B.4 Sala Balowa, ściana wschodnia - 22 - Fot.B.5 Sala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce ul. Żeromskiego 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty kamieniarskie 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja fotograficzna

Dokumentacja fotograficzna Kościół Św. Antoniego w Ratowie Dokumentacja fotograficzna Załącznik do pracowania Renowacja elewacji i fundamentów Kościoła Św. Antoniego w Ratowie 1 Fot. 1 Elewacja boczna, wschodnia. Uszkodzenia lub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16 MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE Warszawa ul.st.kostki Potockiego 1/16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru i elementów piaskowcowych muru oporowego od wejścia głównego do Pałacu ADRES

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 3. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 82/83 3.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 3.1.1. ELEWACJA NR. 82. Kamienica w układzie kalenicowym dachu

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 2. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 80/81 2.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 2.1.1. ELEWACJA NR. 80. Kamienica z elewacją klasycystyczną,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru klasztornego przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie ADRES INWESTYCJI : 83-330 Żukowo, ul. 3-go maja 4 INWESTOR : Parafia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA ELEWACJI BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W GDYNI ul. 10 Lutego 38/39 mgr Maciej Szczepkowski Dyplom nr 5832 ASP W-wa 81-368 Gdynia, ul. Świętojańska 4-8/40 PROGRAM PRAC

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST. O1.O1 ROBOTY BUDOWLANE XVII. PRACE KONSERWATORSKIE - ELEWACJE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONYWANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE

OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE OPIS TECHNICZNY DO REMONTU KOŚCIOŁA W PASTWIE 1. OPIS ZAKRESU REMONTU Planowany remont wykonany będzie w następującym zakresie: 1. Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami

Bardziej szczegółowo

Program prac konserwatorskich REST

Program prac konserwatorskich REST Program prac konserwatorskich REST Konserwacja Zabytków A R T P i o t r D y b a l s k i 60-616 Poznań, Ul.Wołyńska 5 m.1, NIP: 7811154551, REGON: 634476884 tel.(0-61) 8471 579, GSM: 0-602 599 109, e-mail:dibalaq@go2.pl,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT Hydroekspert Biuro Projektów i Usług 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12 lok. 15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji ponad dachem Budynku Głównego Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach, przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Katalog zawiera podstawowe informacje o produktach, przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą techniczną produktu. 3 Zaprawy murarskie do klinkieru z trasem Tubag Zaprawy do spoinowania z trasem Tubag Zaprawy murarskie ogólnego stosowania Zaprawy murarskie ciepłochronne Cienkowarstwowe zaprawy klejące Zaprawy specjalne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z pracami remontowo renowacyjnymi oraz konserwatorskimi barokowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH

DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH DOKUMENTACJA Z BADAŃ KONSERWATORSKICH BADANIA STRATYGRAFICZNE ELEWACJI OBORNIKI ŚLĄSKIE, UL. PODZAMCZE 7 AUTOR BADAŃ: mgr Agnieszka Witkowska AUTOR DOKUMENTACJI : mgr Agnieszka Witkowska WROCŁAW, czerwiec

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Chemiczne oczyszczenie wraz z nałożeniem preparatu zabezpieczającego powierzchnię elewacji z cegły klinkierowej, z uzupełnieniem brakujących cegieł lub ich wymiana w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO NA OBIEKCIE ZABYTKOWYM - budynku Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie przy Alei Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO zalecenia wstępne: rusztowania do prac remontowych i konserwatorskich winny zabezpieczać elewacje przed zamakaniem w trakcie trwania prac konieczne zadaszenie rusztowania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45261214 1. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 452521 1. Rozbiórka murów i fundamentów 2. Wykonanie fundamentów betonowych 452550 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysoko ci 250 cm. Brak krzy

Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysoko ci 250 cm. Brak krzy 1 I. Kollarz kw. VII na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie nagrobek kamienny /piaskowiec/ o wysokości 250 cm. Brak krzyŝa. Napis złuszczony, nieczytelny. 1. Oczyszczenie nagrobka z nawarstwień

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne. System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne

Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne. System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne Woda - główna przyczyna zniszczeń najważniejszy element życia może stanowić dla budynku największe niebezpieczeństwo. Skutki

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia

Projekt architektoniczny renowacji murowanego ogrodzenia Przedsiębiorstwo ARI spółka z o.o. 61-623 Poznań, ul. Wilczak 16A tel./fax 061 820 85 93 e-mail: info@ari.com.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ARCHIT. - ZAMAWIAJĄCY: INWESTOR: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski

Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP. Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Mur arkadowy przed Domem Plastyka OW ZPAP Maciej Czyński Konrad Grabowski Marcin Kozarzewski Obiekt budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Historia projekt: Henryk Marconi budowa: 1853-56 (rycina z

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. spec.techn. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 SST.01.01 KNR 2-01 0307-02 + KNR 2-01 0307-06 Wykop liniowy z przewozem gruntu taczkami na odległość do 100 m (kat.gr.iii)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI:

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Remont elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Kościół p.w. Św. Elżbiety Wrocław

Kościół p.w. Św. Elżbiety Wrocław Kościół p.w. Św. Elżbiety Wrocław EPITAFIUM EHRENFRIEDA FELLNERA I JEGO ŻONY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH weryfikacja i zmiana programu po udostępnieniu obiektu z poziomu rusztowań Opracowała: mgr Dorota

Bardziej szczegółowo

Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa

Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa Informacje techniczne, dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawiający podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRACE REMONTOWE ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W SZCZECINIE PRZY UL. CZESŁAWA 9- ETAP II MIEJSKI ZAKŁAD OBSŁUGI GOSPODARCZEJ ZAKŁAD BUDśETOWY

Bardziej szczegółowo

OPINIA DOTYCZĄCA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W RAMACH ESTETYZACJI ELEWACJI ORAZ POCZEKALNI DWORCA KOLEJOWEGO W ŻARACH

OPINIA DOTYCZĄCA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC REMONTOWYCH W RAMACH ESTETYZACJI ELEWACJI ORAZ POCZEKALNI DWORCA KOLEJOWEGO W ŻARACH GEOKONSBUD Piotr Kuleta 62-050 Krosinko k./mosiny, ul.wiejska 6 Biuro: 60-749 Poznań, ul.wyspiańskiego 10/8 tel./fax (0-61) 866-80-81 tel. kom. 0-602-392-185 e-mail: biuro@geokonsbud.pl GEOKONSBUD Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Parametry podłoży budowlanych

Parametry podłoży budowlanych Parametry podłoży budowlanych Dla wszystkich podłoży budowlanych, które będą zdobione lub zabezpieczane możemy wyróżnić pewne wspólne parametry oraz działania bez których aplikacja kolejnych warstw będzie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI ATIK Sp. z o.o. KONSERWACJA ARCHITEKTURY ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź NIP 725-000-79-00 REGON 470522160 KRS 0000458481 tel./fax +48 42 674 19 13 kom. +48 503 092 996 e-mail: m.m.kloda@gmail.com web: www.atik.art.pl

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Nazwa obiektu lub robót: Lokalizacja: Opinogóra, ul.z.krasińskiego 9 Zamawiający: Muzeum Romantyzmu, 06-406 Opinogóra, ul.z.krasińskiego 9 Jednostka opracowująca: Constructo AnKo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok

Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok 1. Magazynowanie na placu budowy Elementy murowe elewacyjne TeknoAmerBlok należy magazynować na placu budowy w miejscu nie narażonym na zabrudzenie spoiwami,

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski

PRZEDMIAR. ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław. Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski Rozenkowski studio projektowe mgr inż. arch. Marcin Rozenkowski ul. Icchaka Lejba Pereca 16/9 53-444 Wrocław Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45443000-4 Roboty elewacyjne 45453000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Data opracowania: 2007-09-12 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont elewacji budynku Teatru Dramatycznego im. J. Piłsudskiego w Białymstoku Adres inwestycji: Zamawiającyr: Białystok, ul. Elektryczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH EMPORY ORGANOWEJ BAZYLIKI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DOBRYM MIEŚCIE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH EMPORY ORGANOWEJ BAZYLIKI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DOBRYM MIEŚCIE PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH EMPORY ORGANOWEJ BAZYLIKI NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA I WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W DOBRYM MIEŚCIE Pracownia Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki RESTAURO Przemysław Gorek ul. Klaudyny

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. bud. Maciej Nowak DATA OPRACOWANIA : 29 maja 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : techn. bud. Maciej Nowak DATA OPRACOWANIA : 29 maja 2012 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212353-5 Pałace 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45410000-4 Tynkowanie 45442110-1

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte

Systemy budowlane Knauf Bauprodukte Knauf Bauprodukte 2010 Knauf buduje Nasze produkty i usługi opracowujemy zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Klienta, jego wymaganiami i oczekiwaniami korzystając z wieloletniego doświadczenia całej Grupy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI

PRZEDMIAR ROBÓT. 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE. tech. JACEK RYCHLICKI PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE JACEK RYCHLICKI 71-372 SZCZECIN ul. KĄPIELISKOWA 3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : DOCIEPLENIE ŚCIANY BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : SZCZECIN UL. MONTE CASSINO

Bardziej szczegółowo

Tynk mozaikowy karta kolorów

Tynk mozaikowy karta kolorów Tynk mozaikowy karta kolorów TYLKO DLA ProFESJONALISTÓW 2 1,5 mm 1,5 mm M-1502 M-1516 M-1530 M-1544 M-1558 M-1572 M-1586 M-1600 M-1504 M-1518 M-1532 M-1546 M-1560 M-1574 M-1588 M-1602 M-1506 M-1520 M-1534

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, technolog i kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, technolog i kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

FIRMA PRYWATNA HENRYK BOGUSŁAWSKI, 77-100 Bytów, ul. Lęborska 19

FIRMA PRYWATNA HENRYK BOGUSŁAWSKI, 77-100 Bytów, ul. Lęborska 19 Dotyczy oświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków stosownie do 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie. ul. Narutowicza 57, 64-100 Leszno działka nr ewid.

OPIS TECHNICZNY. Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie. ul. Narutowicza 57, 64-100 Leszno działka nr ewid. OPIS TECHNICZNY Temat: Modernizacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Lesznie Adres: ul. Narutowicza 57, 64-100 Leszno działka nr ewid. 61/2 Inwestor : Miasto Leszno ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500

SPIS RYSUNKÓW Z - 1 Zagospodarowanie terenu Skala 1:500 A/ Opis SPIS TREŚCI 1. Podstawy opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Lokalizacja 4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 5. Dane techniczne 6. Zagospodarowanie terenu 7. Elewacje opis stanu

Bardziej szczegółowo

Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH Eurokalmatron JEST TO: Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH materiał na bazie cementu o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowopiaskowych i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I ESTE- TYKĘ OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH:

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: unoszący się w piwnicy zapach wilgoci, soli, stęchlizny, zagrzybienie, olbrzymie straty energii (już 6 % zawilgocenia powoduje 30 % redukcję

Bardziej szczegółowo

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI

II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI II. ZAKRES PRAC KONSERWATORSKICH DLA POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJI 1. ELEWACJE KAMIENIC UL. SZEROKA 77/79 1.1. Opis obiektu w aspekcie historycznym 1.1.1.ELEWACJA NR. 77. Na początku XIX wieku kamienica była

Bardziej szczegółowo

Pakowanie worki papierowe: 25 kg, 54 szt. na palecie Średnie zużycie: ok. 4,0-5,0 kg / m²

Pakowanie worki papierowe: 25 kg, 54 szt. na palecie Średnie zużycie: ok. 4,0-5,0 kg / m² ZAPRAWY KLEJĄCE DO SYSTEMÓW OCIEPLEŃ KLEIB I KLEIB W KLEIB C1 ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH DO PODŁOŻA, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ. Doskonała przyczepność; Pełna wodoodporność

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela

ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW. Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela ZMNIEJSZANIE NASIĄKLIWOŚCI TYNKÓW, IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Prowadzący: Magdalena Rutkowska-Matela 1. TYNKI NA SPOIWIE CEMENTOWYM I WAPIENNYM IZOLOWANIE PLAM I ZACIEKÓW Plamy spowodowane zaciekami wodnymi

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo