SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 CZĘŚĆ GRAFICZNA... 13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 CZĘŚĆ GRAFICZNA... 13"

Transkrypt

1 Faza: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ZAŁOśENIA PROJEKTOWE OBLICZENIA - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO PRACE DEMONTAśOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ HALI BASENU WYTYCZNE BRANśOWE INSTALACJA KANALIZACYJNA WYTYCZNE BRANśOWE ZAGADNIENIA BUDOWLANE, WPROWADZENIE URZĄDZEŃ UWAGI KOŃCOWE CZĘŚĆ GRAFICZNA... 13

2 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania stanowią: 1) Zlecenie opracowania przez Inwestora i umowa nr ) Uzgodnienia z Inwestorem. 3) Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej krytej pływalni w Koziegłowach z 2002 roku. 4) Wizja lokalna na obiekcie. 5) Rzuty architektoniczno budowlane uwzględniające rozbudowę hali basenu. 6) Uzgodnienia międzybranŝowe. 7) Obowiązujące normy i przepisy. 8) Dane techniczne zastosowanych urządzeń. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonawcza w zakresie instalacji sanitarnych: Wymiana centrali wentylacyjnej, basenowej w obiekcie krytej pływalni w Koziegłowach zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Dokumentacja projektowa ma na celu: Weryfikację bilansu powietrza w oparciu o bilansy wilgoci dla aktualnego stanu architektonicznego po rozbudowie basenu. Dobór centrali wentylacyjnej, basenowej w oparciu o bilans powietrza, moŝliwości techniczne oraz przestrzenne pomieszczenia wentylatorni zlokalizowanej w części podbasenia budynku. Wytyczne dotyczące transportu urządzenia demontowanego i projektowanego. Niniejsze opracowanie obejmuje: Modernizację istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej polegającą na wymianie basenowej centrali wentylacyjnej wraz z kanałami wentylacyjnymi podłączeniowymi. Zakres zmian obejmuję instalację wentylacji obsługującą pomieszczenie hali basenowej. Dostosowanie instalacji ciepła technologicznego do potrzeb nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej. 4. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE Obliczeniowe temperatury i wskaźniki zewnętrzne (wg PN-82/B / strefa klimatyczna II Parametr Zima strefa II Lato srefa II temperatura / wilgotność -18 C / 100% +30 C/45% zawartość wilgoci -11,9 g/kg 0,9 g/kg 2

3 Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne: zgodnie z zaleceniami VDI 2089 i danymi dla pomieszczenia hali basenu: - temperatura wody basenowej Tw=+30 C, - ciśnienie cząstkowe pary wodnej na powierzchni wody Ps=42,4 mbar - temperatura wewnętrzna w hali basenu Ta=+32 C - wilgotność względna powietrza hali Rh=52% - ciśnienie cząstkowe pary wodnej powietrza w hali Pd=24,7mbar - maksymalna zawartość wilgoci w powietrzu w hali Xa=15,7g/kg - powierzchnia lustra wody 556m 2 - kubatura pomieszczenia hali basenu 5555m 3 - atrakcje wodne przeciwprąd 38000gr/h - empiryczny wsp. parowania E=25g/m 2 /h/mbar - straty ciepła hali basenu Qstr=60 kw Wymagana krotność wymian dla pomieszczenia hali basenu 4w/h. Maksymalna ilość osób jednocześnie przebywających na hali basenu (pracownicy + osoby kąpiące się+ osoby przebywające na widowni) wynosi 240 osób, przyjęto minimalną ilość powietrza świeŝego 50m 3 /h na osobę. 5. OBLICZENIA - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO Strumień wilgoci: Parowanie basenu: Atrakcje wodne: Łącznie strumień wilgoci: W B = g/h W A = g/h W CAŁ = g/h Strumień powietrza nawiewanego: kryterium wilgoci strumień powietrza ze względu na asymilację zysków wilgoci: V W = 37124m 3 /h kryterium krotności wymian powietrza: V K = 22221m 3 /h kryterium ogrzewania: V O = 18947m 3 /h minimalna ilość powietrza świeŝego: V s = 13500m 3 /h Obliczona ilość powietrza wentylacyjnego wynosi Vw=38000 m 3 /h w tym powietrza świeŝego V s = 13500m 3 /h 6. PRACE DEMONTAśOWE Zakłada się: DemontaŜ istniejącej centrali wentylacyjnej f-my VTS w ilości 1 szt. wraz z układem pompy ciepła, instalacji odprowadzenia skroplin. Lokalizacja centrali w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie podbasenia. DemontaŜ blaszanych kanałów nawiewnych, wywiewnych, czerpnych i wyrzutowych wraz z izolacją i osprzętem, łączących demontowaną centralę z instalacją wentylacyjną. Dokładny zakres demontowanej instalacji pokazano na rysunku jako instalację do demontaŝu i wywiezienia. 3

4 DemontaŜ blaszanych kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z izolacją i osprzętem w celu wprowadzenia centrali projektowanej. Dokładny zakres demontowanej instalacji pokazano na rysunku jako instalację do demontaŝu i ponownego montaŝu. DemontaŜ rurociągów i urządzeń instalacji ciepła technologicznego zasilenia nagrzewnicy wodnej demontowanej centrali wentylacyjnej. Dokładny zakres demontowanej instalacji pokazano na rysunku. DemontaŜ i ponowny montaŝ rurociągów i urządzeń instalacji technologii basenowej w celu wprowadzenia centrali projektowanej. Zakres demontaŝy instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej pokazano w części rysunkowej opracowania. Zakresy ilościowe demontaŝy ujęto w przedmiarach robót część instalacyjna. 7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ HALI BASENU 7.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Przewiduje się modernizację instalacji wentylacji mechanicznej hali basenu polegającą na doborze i wymianie centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej obsługującej halę basenu, kanałów wentylacyjnych łączących centralę projektowaną z istniejącą instalacją wentylacyjną. Zaprojektowano równieŝ nowe kanałowe tłumiki hałasu. W uzgodnieniu z Inwestorem ze względu na istniejące uwarunkowania budowlano instalacyjne (moŝliwości istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej hali basenu, wielkość istniejącej czerpni i wyrzutni powietrza, przekroje istniejących kanałów wentylacyjnych i elementów nawiewnych i wywiewnych Inwestor w najbliŝszym czasie nie przewiduje modernizacji istniejącej instalacji kanałowej wentylacji) zaprojektowano centralę o maksymalnie duŝym wydatku powietrza. Dobór centrali, kanałów i kanałowych tłumików hałasu został przeprowadzony dla ilości powietrza wentylacyjnego wynoszącej m3/h (w tym powietrza świeŝego V= 13500m3/h). Taka ilość powietrza zapewni wewnętrzne parametry powietrza w hali basenu: temperatura wewnętrzna Tw=+32 C±1 C i wilgotność względną powietrza Rh=55%±2%. Zaprojektowano centrale wentylacyjną nawiewno wywiewną NW-1 z recyrkulacją powietrza, wymiennikiem krzyŝowym, wodną nagrzewnicą powietrza, wentylatorami z przetwornikami częstotliwości. Dobór centrali wentylacyjnej wykonano na podstawie urządzeń f-my BERLINERLUFT. Parametry techniczne centrali wentylacyjnej: NAWIEW: Filtr Wydatek powietrza m³/h Spadek ciśnienia - czysty Pa 149 Spadek ciśnienia Pa 179 Spadek ciśnienia - brudny Pa 200 Powierzchnia filtra m² 27,40 Klasa filtracji M5 Wymiennik płytowy poprzeczny Wersja z bypasem i przepustnicą bypasu 4

5 Tryb grzania Powietrze nawiew m³/h Spadek ciśnienia Pa 101 Temperatura powietrza C -18,00 Wilgotność powietrza % 100,0 Temperatura powietrza C 23,20 Powietrze nawiew m³/h Spadek ciśnienia Pa 101 Temperatura powietrza C 32,00 Wilgotność powietrza % 52,0 Sprawność temperaturowa odzysku % 82,4 Sprawność odzysku kw 185,80 Tryb grzania Powietrze wywiew m³/h Spadek ciśnienia Pa 486 Temperatura powietrza C 32,00 Wilgotność powietrza % 45,0 Temperatura powietrza C 30,70 Wilgotność powietrza % 49,0 Powietrze wywiew m³/h Spadek ciśnienia Pa 485 Temperatura powietrza C 30,00 Wilgotność powietrza % 55,0 Sprawność temperaturowa odzysku % 61,9 Sprawność odzysku kw 13,4 Powietrze obiegowe Powietrze zewnętrzne m³/h Temperatura powietrza C 22,20 Wilgotność powietrza % 6,0 Powietrze obiegowe m³/h Temperatura powietrza C 32,00 Wilgotność powietrza % 52,0 Powietrze zmieszane m³/h Temperatura powietrza C 28,50 Wilgotność powietrza % 42,9 Wentylator Wydatek: m³/h Ciśnienie zewnętrzne Pa 500 Ciśnienie całk. Pa Moc na wale kw 7,56 Sprawność % 80,0 Silnik Moc kw 11,00 Prąd A 21,00 Napięcie V 3x400 Klasa ochrony IP55 Nagrzewnica wodna Przepływ powietrza: m³/h Spadek ciśnienia Pa 78 Moc kw 164,57 Temperatura pow. wejściowego C 26,0 Temperatura pow. wyjściowego C 42,00 Wilgotność pow. wyjściowego % 20,0 Medium Water 5

6 Medium Water Wejście czynnika C 60,00 Wejście czynnika C 40,00 Spadek ciśnienia kpa 12,70 Przepływ l/s 1,99 Poziom mocy akustycznej Oktave band [Hz] / Sound data [db] suma Obudowa 68,8 db(a) 77,0 70,0 75,0 63,0 62,0 52,0 47,0 44,0 Ssanie 81,5 db(a) 73,0 70,0 88,0 72,0 72,0 68,0 66,0 73,00 Wylot 95,2 db(a) 85,0 81,0 96,0 91,0 92,0 83,0 80,0 83,0 Poziom ciśnenia akustycznego w odległości 2m Oktave band [Hz] / Sound data [db] suma Obudowa 54,8 db(a) 63,0 56,0 61,0 49,0 48,0 38,0 33,0 30,0 Ssanie 67,5 db(a) 59,0 56,0 74,0 58,0 58,0 54,0 52,0 59,0 Wylot 81,2 db(a) 71,0 67,0 82,0 77,0 78,0 69,0 66,0 69,0 WYWIEW: Filtr Wydatek powietrza m³/h Spadek ciśnienia - czysty Pa 149 Spadek ciśnienia Pa 175 Spadek ciśnienia - brudny Pa 200 Powierzchnia filtra m² 27,4 Klasa filtracji M5 Wentylator Wydatek: m³/h Ciśnienie zewnętrzne Pa 400 Ciśnienie całk. Pa 1172 Moc na wale kw 6,31 Silnik Moc kw 7,5 Prąd A 14,5 Napięcie V 3x400 Klasa ochrony IP55 Poziom mocy akustycznej Oktave band [Hz] / Sound data [db] Suma Obudowa 61,9 db(a) 70,0 71,0 64,0 58,0 56,0 50,0 45,0 33,0 Ssanie 77,9 db(a) 69,0 77,0 79,0 71,0 72,0 71,0 68,0 66,0 Wylot 89,5 db(a) 78,0 82,0 85,0 86,0 86,0 81,0 78,0 72,0 6

7 Oktave band [Hz] / Sound data [db] Suma Obudowa 47,9 db(a) 56,0 57,0 50,0 44,0 42,0 36,0 31,0 19,0 Ssanie 63,9 db(a) 55,0 63,0 65,0 57,0 58,0 57,0 54,0 52,0 Wylot 75,5 db(a) 64,0 68,0 71,0 72,0 72,0 67,0 64,0 58,0 Tolerance +/ 4 db Funkcje: Wentylacja i osuszanie hali basenowej. Ogrzewanie hali basenowej. Wysokosprawny odzysk ciepła. Parametry: Sprawność zespołów wentylatorowych powyŝej 80% Maksymalny dopuszczalny współczynnik mocy właściwej wentylatorów SFP : SFP nawiew: 1599 Ws/m, SFP wywiew 1233Ws/m. Przy strumieniach Vn=w= m3/h. Sprawność odzysku ciepła (temperaturowa powyŝej 80%). Sprawność odzysku ciepła (temperaturowa przy 100% pow. świeŝego 76,6%) Filtracja powietrza w klasie M5, o powierzchni filtracji nie mniejszej niŝ: nawiew 27,4m2, wywiew 27,4m2. Prędkość powietrza na nagrzewnicy 2,81m/s. W przekroju centrali 2,4m/s. Przepustnice wielopłaszczyznowe szczelne w 4 klasie wg PN-EN1571. Nagrzewnice wodna zabezpieczona przeciwkorozyjnie przed związkami chloru w wykonaniu zgodnym z VDI Obudowa: Poszycie obudowy odporne na działanie związków chloru odporność korozyjna w klasie C4 wg Komponenty: nagrzewnica, odzysk ciepła, wentylatory zabezpieczone przeciwkorozyjnie na działanie związków chloru Konstrukcja szkieletowa wykonana na bazie zamkniętych profili 3 komorowych. Wypełnienie ścian izolacją z wełny mineralnej w klasie palności A1 wg normy: Skuteczna izolacja akustyczna obudowy, zdolność tłumienia 23dB(A) w paśmie 250Hz, wyniki badań. Zabezpieczenie central i wykonanie wanien zapewniające skuteczne odprowadzenie wody z miejsc kondensacji wg wytycznych VDI Automatyka: Pomiar i utrzymanie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, odczyty i zmiany nastaw w [m3/h]. Pomiar i odczyt w [m3/h] aktualnego strumienia powietrza świeŝego. Pomiar i regulacja temperatury powietrza w hali basenu. Pomiar i regulacja wilgotności względnej w hali basenu. Całoroczny tryb osuszania powietrza w hali basenu. 7

8 Tryb ekonomiczny (ograniczenie zuŝycia energii) dla pracy dziennej i nocnej. Kontrola i utrzymanie podciśnienia w hali basenu realizowana dla trybu dziennego i nocnego. Realizacja zasilenia nagrzewnicy wodnej z wtryskiem. Pomiary temperatury wody instalacji C.T. Automatyka w dostawie z centralą wentylacyjną. Pozostałe dane techniczne, wymiary i konfiguracja wg załączonych kart doborowych i rysunków. Praca układu wentylacji mechanicznej ciągła, 24h na dobę z obniŝeniem nocnym poza godzinami pracy basenu. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACJI Zagadnienia p.poŝ. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŝarowego muszą być wyposaŝone w przeciw-poŝarowe klapy odcinające z siłownikiem o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŝarowego w obiekcie EI 120, przy czym jeŝeli nie są instalowane w przegrodzie oddzielenia p.poŝ. odcinek kanału między przegrodą a klapą p.poŝ. naleŝy obudować elementami o klasie odporności ogniowej (EI), wymaganej dla klap. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŝaru nie oddziaływały siłą większą niŝ 1 kn na elementy budowlane, a takŝe aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŝliwiający kompensacje wydłuŝeń przewodu, Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŝaru w czasie nie krótszym niŝ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, Pozostałe wymagania poŝarowego wg wytycznych p.poŝ. Zagadnienia ochrony przed hałasem System wentylacji mechanicznej NW-1 został wyposaŝony w kanałowe tłumiki akustyczne, na kanałach nawiewnym, wywiewnym, czerpnym powietrza zewnętrznego i wyrzutowym. Dane techniczne, wymiary i konfiguracja wg załączonych kart doborowych. Połączenia kanałów z elementami konstrukcji budynku naleŝy wykonać jako nie przenoszące drgań (uszczelnienie przez masy trwale plastyczne). Wymagania w zakresie wykonania i montaŝu Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia doboru wszystkich urządzeń oraz potwierdzenia ich u dostawcy Posadowienie projektowanej centrali wentylacyjnej na ramie o wysokości 100mm w dostawie z centralą. Przewody wentylacyjne i kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności A. Łączenie przewodów wg BN-89/ Podpory, podwieszenia, konstrukcję wsporczą przewodów wentylacyjnych wykona wykonawca wg zaleceń producenta tych przewodów, na podkładach amortyzacyjnych Projektowane i istniejące montowane przewody wentylacyjne naleŝy zaizolować matami grubości min. 50 mm ( dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z folii aluminiowej. 8

9 Projektowane przewody wentylacyjne czerpne powietrza świeŝego naleŝy zaizolować cieplnie matami z elastycznej izolacji kauczukowej do klimatyzacji o gr. 13mm. Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane naleŝy uszczelnić szczeliwem elastycznym, tak, aby nie przenosiły drgań Wszelkie wymiary, miejsca przebić otworów winny być sprawdzone w naturze budynku. Elementy ruchome muszą być fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem podczas pracy Wszystkie urządzenia odbiorniki prądu powinny być skutecznie uziemione i zerowane. Zabronione jest wykonywanie czynności montaŝowych eksploatacyjnych przy urządzeniach będących w ruchu. producentów. Instalacje i montaŝ elementów wykonać zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i montaŝowymi producentów. Ponadto instalacje muszą odpowiadać warunkom zawartym w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Wykonawca ujmie zagadnienia uruchamiania, serwisu i gwarancji instalacji Wszystkie stosowane urządzenia i materiały winny posiadać aktualne i wymagane polskim prawem dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd. 7.2 MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO OGÓLNY OPIS INSTALACJI C.T. Projektuje się modernizację wodnej instalacji ciepła technologicznego podejście do nagrzewnicy powietrza projektowanej centrali NW-1. Parametry wody grzewczej 70/50 C. Projektowane rurociągi zasilający i powrotny prowadzone po trasie rurociągów demontowanych. Zakres prac demontaŝowych opisano w pkt. DemontaŜe opisu technicznego. Przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej przewiduje się układ regulacyjny składający się z trójdrogowego zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej i zaworów balansujących, odcinających i filtra siatkowego. Regulacja temperatury czynnika grzewczego realizowana jest przez zawór trójdrogowy. Sterowanie temperaturą wody odbywa się w funkcji temperatury powietrza nawiewanego. Regulacja wydajności nagrzewnicy oraz zabezpieczenie przeciw zamarzaniu będzie sterowane poprzez elementy automatyki w centrali wentylacyjnej. DANE TECHNICZNE INSTALACJI C.T. - sumaryczna moc cieplna: Qc.t. = 164,6 kw - opory instalacji c.t..: dp= 43.0 kpa PRZEWODY INSTALACJI C.T. Rurociągi instalacji ciepła technologicznego projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z PN-EN Podpory stałe, podwieszenia do rur np. wg rozwiązań f-my Hilti lub inne o podobnej jakości. Kompensacja wydłuŝeń cieplnych przez samokompensacje. Przewody prowadzone pod stropem układać z minimalnym spadkiem 3 promili w kierunku rozdzielaczy. Projektowane rurociągi zasilający i powrotny prowadzone po trasach lub równolegle do tras rurociągów demontowanych. Trasy i średnice rurociągów instalacji pokazano w rysunkowej części opracowania. 9

10 Wszystkie rurociągi naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystości zgodnie z PN-EN :2008 oraz malowania farbą ftalową do gruntowania i malowanie emalią ftalową nawierzchniową. ARMATURA REGULACYJNA I ODCINAJĄCA INSTALACJI C.T. Na podejściu do węzła regulacyjnego przy nagrzewnicy c.t. zastosowano ręczne zawory regulacyjno pomiarowe np. typu STAD. Zawory trójdrogowe mieszające - w dostawie z centralą. Siłownik zaworu trójdrogowego i silnik pompy w małym obiegu nagrzewnicy włączone są do elektrycznej tablicy sterowniczo-rozdzielczej danej centrali wentylacyjnej. Zawory odcinające, kulowe, proste produkcji krajowej dla wody o temperaturze do 100 C na ciśnienie roboczemin.6.0 bar. Regulację instalacji wykonać po dokładnym płukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzór Techniczny wpisem do Dziennika Budowy, Ŝe instalacja jest czysta. FILTRY SIATKOWE Dla podniesienia niezawodności działania urządzeń instalacji przed zaworem regulacyjnym, pompą zastosowano magnetofiltr siatkowy średnica wg schematu instalacji. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW C.T. Przewody naleŝy izolować otuliną z pianki polietylenowej miękkiej posiadającej odpowiednie atesty i dopuszczenia w budownictwie typ FRZ lub zastosować izolację o równorzędnych właściwościach. MontaŜ izolacji wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta. \ Grubości izolacji zamieszczone w poniŝszej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów. 10

11 Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyŝowania przewodów 1/2 wymagań z poz Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułoŝone w 1/4 wymagań z poz. 1-4 komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami równych uŝytkowników 7 Przewody wg poz. 6 ułoŝone w podłodze 6 mm 8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 50 % wymagań z poz. 1-4 budynku 2 9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 100 % wymagań z poz. 1-4 budynku 2 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŝ podano w tabeli naleŝy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.T. Projektuje się odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B Odpowietrzanie instalacji odbywać się będzie przez odpowietrzniki samoczynne, miejscowe z zaworem kulowym odcinającym zamontowanym w najwyŝszym punkcie instalacji (przy nagrzewnicy). ODWODNIENIE INSTALACJI C.T. Instalację naleŝy opróŝniać w razie potrzeby (awaria, przebudowa) w jak najmniejszym jej fragmencie niezbędnym do wykonania określonych prac. Przewidziano moŝliwość opróŝnienia całej instalacji c.t. z wody przez zawory spustowe zamontowane na istniejących rozdzielaczach instalacji c.t. w pomieszczeniu węzła cieplnego i projektowane przy nagrzewnicy. NAPEŁNIANIE INSTALACJI C.T. Instalacja powinna być napełniona wodą o odpowiedniej jakości, spełniającej wymagania normy PN- 93/C PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIÓR INSTALACJI. Próby ciśnieniowe i odbiór naleŝy przeprowadzić zgodnie z: -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych zeszyt 6, maj 2003 wyd. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 11

12 Próby wykonać przed izolacją przewodów i regulacją hydrauliczną. Następnie napełnić wodą zimną, uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Ciśnienie próby Ppr = 0,6 MPa ( mierzone w najniŝszym punkcie instalacji). WYMAGANIA P.POś. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być uszczelnione materiałami o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegród. 8. WYTYCZNE BRANśOWE INSTALACJA KANALIZACYJNA NaleŜy wykonać odprowadzenie skroplin z projektowanej centrali wentylacyjnej nad istniejącą kratkę kanalizacyjną zlokalizowaną w wentylatorni. Instalację odprowadzenia skroplin naleŝy zasyfonować wg. wytycznych technicznych dostawcy centrali i wykonać wg. rysunku. 9. WYTYCZNE BRANśOWE ZAGADNIENIA BUDOWLANE, WPROWADZENIE URZĄDZEŃ Prace budowlane naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku i w przedmiarze robót. Prace towarzyszące, nieopisane w dokumentacji naleŝy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną w porozumieniu z Inwestorem. 10. UWAGI KOŃCOWE Przy zachowaniu istniejących przekrojów kanałów i elementów instalacji mechanicznej wentylacji hali basenu moŝliwe jest zwiększenie ilości powietrza do 28000m3/h. Większa ilość powietrza moŝe powodować problemy z hałasem w kanałach oraz na elementach nawiewnych i wywiewnych. Po uruchomieniu projektowanej centrali naleŝy wykonać regulację hydrauliczną całej instalacji wentylacji hali basenu przy załoŝeniu proporcjonalnego zwiększenia ilości powietrza na elementach nawiewnych i wywiewnych. Dla uzyskania (100%) projektowanej ilości powietrza 38000m3/h konieczna jest modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej hali basenu. Występujące w projekcie nazwy handlowe producentów urządzeń i materiałów naleŝy czytać "lub równowaŝne" 12

13 CZĘŚĆ GRAFICZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW nr rysunku przedmiot skala PK.IS.01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - DEMONTAśE RZUT PODBASENIA PK.IS.02 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PODBASENIA, PRZEKRÓJ A-A, SCHEMAT C.T. PK.IS.03 WYTYCZNE INSTALACYJNO-BUDOWLANE RZUT PODBASENIA 1:100 1:100 1:100 13

14 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Oświadczam, że: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: WYMIANA CENTRALI WENTYLACYJNEJ, BASENOWEJ W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI W KOZIEGŁOWACH ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 3, KOZIEGŁOWY T O M 1 : I N S T A L A C J E S A N I T A R N E został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. mgr inż. Katarzyna Goławska-Turzyńska nr upr. MAZ/0311/PWOS/11 Warszawa, maj 2015 roku 14

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA

BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO KARTA TYTUŁOWA rok załoŝenia 1949 BIURO PROJEKTOWO BADAWCZE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO MIASTOPROJEKT BYDGOSZCZ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 12a 85-067 Bydgoszcz NIP: 554-25-99-243 sekretariat - tel./fax. 052/322-12-33 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA

SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 1 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA SPIS TREŚCI 4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA SPRAWNOŚCI INSTALACJI BRANśY SANITARNEJ 5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 5.1. INSTALACJA WODY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ GRAFICZNA I. CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1.0 Podstawa opracowania 2.0 Materiały do opracowania 3.0 Zakres opracowania 4.0 Wewnętrzna instalacja wodociągowa na cele p.poż. 5.0 Wewnętrzna instalacja wody zimnej

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan.

I. Opis techniczny. III. Część graficzna. SAN- 1.0 Rzut piętra. Instalacja wod-kan. 1:500 SAN- 1.2 Rzut piętra III. Instalacja wod-kan. I. Opis techniczny A. Instalacja wodociągowa i kanalizacji sanitarnej B. Instalacja wentylacji i klimatyzacji C. Instalacja centralnego ogrzewania II. Załączniki Karta katalogowa ogrzewacza wentylacyjnego

Bardziej szczegółowo

I UWAGI REALIZACYJNE...6

I UWAGI REALIZACYJNE...6 SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. DANE OGÓLNE...2 1.1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI...2 1.2. INWESTOR...2 1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA...2 1.4. IMIONA I NAZWISKA PROJEKTANTÓW...2 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...2

Bardziej szczegółowo

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU) INSTALACJE GRZEWCZE, KLIMATYZACYJNE, WENTYLACYJNE Dla zadania pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej - Roboty wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe

PROJEKT BUDOWLANY. IGS Usługi Projektowe IGS Usługi Projektowe MGR INŻ. PIOTR BOROŃ STARA WIEŚ 548, 36-200 BRZOZÓW TEL KOM: 608 52 82 09,E-MAIL: igsup@tlen.pl 1 PROJEKT BUDOWLANY Budowa instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Szpitalnego

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie

Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie Spis zawartości opracowania. Kserokopie uprawnień projektantów, Kserokopie przynależności do Izby Budownictwa projektantów, Oświadczenie projektantów. Opis techniczny, Informacja BIOZ, Projektowana charakterystyka

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz modernizacji rozdzielaczy węzła cieplnego dla przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO

PROJEKT WYKONAWCZY LUBIATOWO, DZIAŁKA NR 303, OBR. EW. KIERZKOWO, GMINA CHOCZEWO JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA: Projekt przebudowy i rozbudowy budynku hali rakiet z adaptacja na cele ośrodka terapii dziennej osób niepełnosprawnych, z instalacjami wewnętrznymi (elektryką,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Lublin, październik 2010 r.

Lublin, październik 2010 r. STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy TYTUŁ PROJEKTU: Technologia kotłowni gazowej z instalacją gazową BRANśA: Sanitarna ADRES INWESTYCJI: Pałac Klasycystyczny Bronice gm. Nałęczów woj. lubelskie INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 INWESTOR: MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 31-053 Kraków, ul. Ciemna 6 OBIEKT: Budynek biurowy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Kraków, ul. Sokołowskiego

Bardziej szczegółowo

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

sprawdzający MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY, BUDOWY, REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW ORAZ URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH W REJONIE KAPONIERY WRAZ Z CZĘŚCIĄ OTOCZENIA NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY. 2. ZŁĄCZNIKI: NR1 Zespół centrali wentylacyjnej. 3. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ. 4. RYSUNKI: VAC-C-1 VAC-C-2 VAC-C-3 VAC-C-4 VAC-C-5 VAC-C-6 Rzut

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SPZOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI , P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4

SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 4 1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI WENTYLACJI... 5 2.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 5 2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA P.B. Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, ciepła technologicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej oraz instalacji wod- kan dla budynku Wydziału Nauk Społecznych im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji c.o. i z.n..

Projekt instalacji c.o. i z.n.. C1 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny Str C3- C16 WYKAZ RYSUNKÓW C/01 Instalacja c.o., z.n. - Rzut parteru 1:100 Str C17 C/02 Instalacja c.o., z.n. - Rzut piętra 1:100 Str C18 C/03

Bardziej szczegółowo

- METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku Warsztatów Szkolnych REMONT

- METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku Warsztatów Szkolnych REMONT Waldemar Mathea Ul.Grunwaldzka 19a/1 45 054 Opole tel. +48 77 4565 721 +48 692 46 99 13 - METRYKA PROJEKTU - Projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem ciepłowniczym dla Budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny i obliczenia II. Specyfikacja elementów wentylacyjnych III. Część graficzna Rys. Rzut parteru instalacja wentylacji i chłodzenia skala -50 Rys. 2 Rzut dachu instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ

PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ PROJEKT WYKONAWCZY PRZYCHODNI ZDROWIA WRAZ Z APTEKĄ ORAZ POMIESZCZENIAMI STRAŻY MIEJSKIEJ LOKALIZACJA: INWESTOR: BRANŻA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy URZĄD MIASTA Łaziska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA LP NAZWA Nr strony Skala Nr rysunku I CZĘŚĆ OPISOWA Opis techniczny. Str. 3 II ZAŁĄCZNIKI Karty katalogowe dobranych urządzeń. Str. 15 III CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rzut pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej

Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i wentylacji mechanicznej pr o jekt Renata i Marcin Pawłuszewicz s.c. 15-523 Grabówka, ul. Szczęśliwa 7 tel.0 693 729 399 NIP 9661969286 REGON 200231928 Projekt budowlany instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej

Bardziej szczegółowo

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33

KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM. BranŜa: sanitarna. Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 KOTŁOWNIA GAZOWA WODNA Z INSTALACJĄ GAZOWĄ I PUNKTEM - POMIAROWYM BranŜa: sanitarna Obiekt: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33 Adres : Szczecin, ul. Ściegiennego 62-65 Inwestor: GMINNA MIASTA SZCZECIN Szczecin,

Bardziej szczegółowo