SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 CZĘŚĆ GRAFICZNA... 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 CZĘŚĆ GRAFICZNA... 13"

Transkrypt

1 Faza: PROJEKT WYKONAWCZY Branża: INSTALACJE SANITARNE SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT OPRACOWANIA CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ZAŁOśENIA PROJEKTOWE OBLICZENIA - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO PRACE DEMONTAśOWE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ HALI BASENU WYTYCZNE BRANśOWE INSTALACJA KANALIZACYJNA WYTYCZNE BRANśOWE ZAGADNIENIA BUDOWLANE, WPROWADZENIE URZĄDZEŃ UWAGI KOŃCOWE CZĘŚĆ GRAFICZNA... 13

2 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą opracowania stanowią: 1) Zlecenie opracowania przez Inwestora i umowa nr ) Uzgodnienia z Inwestorem. 3) Projekt instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej krytej pływalni w Koziegłowach z 2002 roku. 4) Wizja lokalna na obiekcie. 5) Rzuty architektoniczno budowlane uwzględniające rozbudowę hali basenu. 6) Uzgodnienia międzybranŝowe. 7) Obowiązujące normy i przepisy. 8) Dane techniczne zastosowanych urządzeń. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa wykonawcza w zakresie instalacji sanitarnych: Wymiana centrali wentylacyjnej, basenowej w obiekcie krytej pływalni w Koziegłowach zlokalizowanej przy ul. Piłsudskiego 3, Koziegłowy. 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Dokumentacja projektowa ma na celu: Weryfikację bilansu powietrza w oparciu o bilansy wilgoci dla aktualnego stanu architektonicznego po rozbudowie basenu. Dobór centrali wentylacyjnej, basenowej w oparciu o bilans powietrza, moŝliwości techniczne oraz przestrzenne pomieszczenia wentylatorni zlokalizowanej w części podbasenia budynku. Wytyczne dotyczące transportu urządzenia demontowanego i projektowanego. Niniejsze opracowanie obejmuje: Modernizację istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej polegającą na wymianie basenowej centrali wentylacyjnej wraz z kanałami wentylacyjnymi podłączeniowymi. Zakres zmian obejmuję instalację wentylacji obsługującą pomieszczenie hali basenowej. Dostosowanie instalacji ciepła technologicznego do potrzeb nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej. 4. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE Obliczeniowe temperatury i wskaźniki zewnętrzne (wg PN-82/B / strefa klimatyczna II Parametr Zima strefa II Lato srefa II temperatura / wilgotność -18 C / 100% +30 C/45% zawartość wilgoci -11,9 g/kg 0,9 g/kg 2

3 Obliczeniowe temperatury i wskaźniki wewnętrzne: zgodnie z zaleceniami VDI 2089 i danymi dla pomieszczenia hali basenu: - temperatura wody basenowej Tw=+30 C, - ciśnienie cząstkowe pary wodnej na powierzchni wody Ps=42,4 mbar - temperatura wewnętrzna w hali basenu Ta=+32 C - wilgotność względna powietrza hali Rh=52% - ciśnienie cząstkowe pary wodnej powietrza w hali Pd=24,7mbar - maksymalna zawartość wilgoci w powietrzu w hali Xa=15,7g/kg - powierzchnia lustra wody 556m 2 - kubatura pomieszczenia hali basenu 5555m 3 - atrakcje wodne przeciwprąd 38000gr/h - empiryczny wsp. parowania E=25g/m 2 /h/mbar - straty ciepła hali basenu Qstr=60 kw Wymagana krotność wymian dla pomieszczenia hali basenu 4w/h. Maksymalna ilość osób jednocześnie przebywających na hali basenu (pracownicy + osoby kąpiące się+ osoby przebywające na widowni) wynosi 240 osób, przyjęto minimalną ilość powietrza świeŝego 50m 3 /h na osobę. 5. OBLICZENIA - BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO Strumień wilgoci: Parowanie basenu: Atrakcje wodne: Łącznie strumień wilgoci: W B = g/h W A = g/h W CAŁ = g/h Strumień powietrza nawiewanego: kryterium wilgoci strumień powietrza ze względu na asymilację zysków wilgoci: V W = 37124m 3 /h kryterium krotności wymian powietrza: V K = 22221m 3 /h kryterium ogrzewania: V O = 18947m 3 /h minimalna ilość powietrza świeŝego: V s = 13500m 3 /h Obliczona ilość powietrza wentylacyjnego wynosi Vw=38000 m 3 /h w tym powietrza świeŝego V s = 13500m 3 /h 6. PRACE DEMONTAśOWE Zakłada się: DemontaŜ istniejącej centrali wentylacyjnej f-my VTS w ilości 1 szt. wraz z układem pompy ciepła, instalacji odprowadzenia skroplin. Lokalizacja centrali w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie podbasenia. DemontaŜ blaszanych kanałów nawiewnych, wywiewnych, czerpnych i wyrzutowych wraz z izolacją i osprzętem, łączących demontowaną centralę z instalacją wentylacyjną. Dokładny zakres demontowanej instalacji pokazano na rysunku jako instalację do demontaŝu i wywiezienia. 3

4 DemontaŜ blaszanych kanałów nawiewnych i wywiewnych wraz z izolacją i osprzętem w celu wprowadzenia centrali projektowanej. Dokładny zakres demontowanej instalacji pokazano na rysunku jako instalację do demontaŝu i ponownego montaŝu. DemontaŜ rurociągów i urządzeń instalacji ciepła technologicznego zasilenia nagrzewnicy wodnej demontowanej centrali wentylacyjnej. Dokładny zakres demontowanej instalacji pokazano na rysunku. DemontaŜ i ponowny montaŝ rurociągów i urządzeń instalacji technologii basenowej w celu wprowadzenia centrali projektowanej. Zakres demontaŝy instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej pokazano w części rysunkowej opracowania. Zakresy ilościowe demontaŝy ujęto w przedmiarach robót część instalacyjna. 7. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ HALI BASENU 7.1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Przewiduje się modernizację instalacji wentylacji mechanicznej hali basenu polegającą na doborze i wymianie centrali wentylacyjnej nawiewno wywiewnej obsługującej halę basenu, kanałów wentylacyjnych łączących centralę projektowaną z istniejącą instalacją wentylacyjną. Zaprojektowano równieŝ nowe kanałowe tłumiki hałasu. W uzgodnieniu z Inwestorem ze względu na istniejące uwarunkowania budowlano instalacyjne (moŝliwości istniejącej instalacji wentylacji mechanicznej hali basenu, wielkość istniejącej czerpni i wyrzutni powietrza, przekroje istniejących kanałów wentylacyjnych i elementów nawiewnych i wywiewnych Inwestor w najbliŝszym czasie nie przewiduje modernizacji istniejącej instalacji kanałowej wentylacji) zaprojektowano centralę o maksymalnie duŝym wydatku powietrza. Dobór centrali, kanałów i kanałowych tłumików hałasu został przeprowadzony dla ilości powietrza wentylacyjnego wynoszącej m3/h (w tym powietrza świeŝego V= 13500m3/h). Taka ilość powietrza zapewni wewnętrzne parametry powietrza w hali basenu: temperatura wewnętrzna Tw=+32 C±1 C i wilgotność względną powietrza Rh=55%±2%. Zaprojektowano centrale wentylacyjną nawiewno wywiewną NW-1 z recyrkulacją powietrza, wymiennikiem krzyŝowym, wodną nagrzewnicą powietrza, wentylatorami z przetwornikami częstotliwości. Dobór centrali wentylacyjnej wykonano na podstawie urządzeń f-my BERLINERLUFT. Parametry techniczne centrali wentylacyjnej: NAWIEW: Filtr Wydatek powietrza m³/h Spadek ciśnienia - czysty Pa 149 Spadek ciśnienia Pa 179 Spadek ciśnienia - brudny Pa 200 Powierzchnia filtra m² 27,40 Klasa filtracji M5 Wymiennik płytowy poprzeczny Wersja z bypasem i przepustnicą bypasu 4

5 Tryb grzania Powietrze nawiew m³/h Spadek ciśnienia Pa 101 Temperatura powietrza C -18,00 Wilgotność powietrza % 100,0 Temperatura powietrza C 23,20 Powietrze nawiew m³/h Spadek ciśnienia Pa 101 Temperatura powietrza C 32,00 Wilgotność powietrza % 52,0 Sprawność temperaturowa odzysku % 82,4 Sprawność odzysku kw 185,80 Tryb grzania Powietrze wywiew m³/h Spadek ciśnienia Pa 486 Temperatura powietrza C 32,00 Wilgotność powietrza % 45,0 Temperatura powietrza C 30,70 Wilgotność powietrza % 49,0 Powietrze wywiew m³/h Spadek ciśnienia Pa 485 Temperatura powietrza C 30,00 Wilgotność powietrza % 55,0 Sprawność temperaturowa odzysku % 61,9 Sprawność odzysku kw 13,4 Powietrze obiegowe Powietrze zewnętrzne m³/h Temperatura powietrza C 22,20 Wilgotność powietrza % 6,0 Powietrze obiegowe m³/h Temperatura powietrza C 32,00 Wilgotność powietrza % 52,0 Powietrze zmieszane m³/h Temperatura powietrza C 28,50 Wilgotność powietrza % 42,9 Wentylator Wydatek: m³/h Ciśnienie zewnętrzne Pa 500 Ciśnienie całk. Pa Moc na wale kw 7,56 Sprawność % 80,0 Silnik Moc kw 11,00 Prąd A 21,00 Napięcie V 3x400 Klasa ochrony IP55 Nagrzewnica wodna Przepływ powietrza: m³/h Spadek ciśnienia Pa 78 Moc kw 164,57 Temperatura pow. wejściowego C 26,0 Temperatura pow. wyjściowego C 42,00 Wilgotność pow. wyjściowego % 20,0 Medium Water 5

6 Medium Water Wejście czynnika C 60,00 Wejście czynnika C 40,00 Spadek ciśnienia kpa 12,70 Przepływ l/s 1,99 Poziom mocy akustycznej Oktave band [Hz] / Sound data [db] suma Obudowa 68,8 db(a) 77,0 70,0 75,0 63,0 62,0 52,0 47,0 44,0 Ssanie 81,5 db(a) 73,0 70,0 88,0 72,0 72,0 68,0 66,0 73,00 Wylot 95,2 db(a) 85,0 81,0 96,0 91,0 92,0 83,0 80,0 83,0 Poziom ciśnenia akustycznego w odległości 2m Oktave band [Hz] / Sound data [db] suma Obudowa 54,8 db(a) 63,0 56,0 61,0 49,0 48,0 38,0 33,0 30,0 Ssanie 67,5 db(a) 59,0 56,0 74,0 58,0 58,0 54,0 52,0 59,0 Wylot 81,2 db(a) 71,0 67,0 82,0 77,0 78,0 69,0 66,0 69,0 WYWIEW: Filtr Wydatek powietrza m³/h Spadek ciśnienia - czysty Pa 149 Spadek ciśnienia Pa 175 Spadek ciśnienia - brudny Pa 200 Powierzchnia filtra m² 27,4 Klasa filtracji M5 Wentylator Wydatek: m³/h Ciśnienie zewnętrzne Pa 400 Ciśnienie całk. Pa 1172 Moc na wale kw 6,31 Silnik Moc kw 7,5 Prąd A 14,5 Napięcie V 3x400 Klasa ochrony IP55 Poziom mocy akustycznej Oktave band [Hz] / Sound data [db] Suma Obudowa 61,9 db(a) 70,0 71,0 64,0 58,0 56,0 50,0 45,0 33,0 Ssanie 77,9 db(a) 69,0 77,0 79,0 71,0 72,0 71,0 68,0 66,0 Wylot 89,5 db(a) 78,0 82,0 85,0 86,0 86,0 81,0 78,0 72,0 6

7 Oktave band [Hz] / Sound data [db] Suma Obudowa 47,9 db(a) 56,0 57,0 50,0 44,0 42,0 36,0 31,0 19,0 Ssanie 63,9 db(a) 55,0 63,0 65,0 57,0 58,0 57,0 54,0 52,0 Wylot 75,5 db(a) 64,0 68,0 71,0 72,0 72,0 67,0 64,0 58,0 Tolerance +/ 4 db Funkcje: Wentylacja i osuszanie hali basenowej. Ogrzewanie hali basenowej. Wysokosprawny odzysk ciepła. Parametry: Sprawność zespołów wentylatorowych powyŝej 80% Maksymalny dopuszczalny współczynnik mocy właściwej wentylatorów SFP : SFP nawiew: 1599 Ws/m, SFP wywiew 1233Ws/m. Przy strumieniach Vn=w= m3/h. Sprawność odzysku ciepła (temperaturowa powyŝej 80%). Sprawność odzysku ciepła (temperaturowa przy 100% pow. świeŝego 76,6%) Filtracja powietrza w klasie M5, o powierzchni filtracji nie mniejszej niŝ: nawiew 27,4m2, wywiew 27,4m2. Prędkość powietrza na nagrzewnicy 2,81m/s. W przekroju centrali 2,4m/s. Przepustnice wielopłaszczyznowe szczelne w 4 klasie wg PN-EN1571. Nagrzewnice wodna zabezpieczona przeciwkorozyjnie przed związkami chloru w wykonaniu zgodnym z VDI Obudowa: Poszycie obudowy odporne na działanie związków chloru odporność korozyjna w klasie C4 wg Komponenty: nagrzewnica, odzysk ciepła, wentylatory zabezpieczone przeciwkorozyjnie na działanie związków chloru Konstrukcja szkieletowa wykonana na bazie zamkniętych profili 3 komorowych. Wypełnienie ścian izolacją z wełny mineralnej w klasie palności A1 wg normy: Skuteczna izolacja akustyczna obudowy, zdolność tłumienia 23dB(A) w paśmie 250Hz, wyniki badań. Zabezpieczenie central i wykonanie wanien zapewniające skuteczne odprowadzenie wody z miejsc kondensacji wg wytycznych VDI Automatyka: Pomiar i utrzymanie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego, odczyty i zmiany nastaw w [m3/h]. Pomiar i odczyt w [m3/h] aktualnego strumienia powietrza świeŝego. Pomiar i regulacja temperatury powietrza w hali basenu. Pomiar i regulacja wilgotności względnej w hali basenu. Całoroczny tryb osuszania powietrza w hali basenu. 7

8 Tryb ekonomiczny (ograniczenie zuŝycia energii) dla pracy dziennej i nocnej. Kontrola i utrzymanie podciśnienia w hali basenu realizowana dla trybu dziennego i nocnego. Realizacja zasilenia nagrzewnicy wodnej z wtryskiem. Pomiary temperatury wody instalacji C.T. Automatyka w dostawie z centralą wentylacyjną. Pozostałe dane techniczne, wymiary i konfiguracja wg załączonych kart doborowych i rysunków. Praca układu wentylacji mechanicznej ciągła, 24h na dobę z obniŝeniem nocnym poza godzinami pracy basenu. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WENTYLACJI Zagadnienia p.poŝ. Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpoŝarowego muszą być wyposaŝone w przeciw-poŝarowe klapy odcinające z siłownikiem o klasie odporności ogniowej (EIS), równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpoŝarowego w obiekcie EI 120, przy czym jeŝeli nie są instalowane w przegrodzie oddzielenia p.poŝ. odcinek kanału między przegrodą a klapą p.poŝ. naleŝy obudować elementami o klasie odporności ogniowej (EI), wymaganej dla klap. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku poŝaru nie oddziaływały siłą większą niŝ 1 kn na elementy budowlane, a takŝe aby przechodziły przez przegrody w sposób umoŝliwiający kompensacje wydłuŝeń przewodu, Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku poŝaru w czasie nie krótszym niŝ wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej, Pozostałe wymagania poŝarowego wg wytycznych p.poŝ. Zagadnienia ochrony przed hałasem System wentylacji mechanicznej NW-1 został wyposaŝony w kanałowe tłumiki akustyczne, na kanałach nawiewnym, wywiewnym, czerpnym powietrza zewnętrznego i wyrzutowym. Dane techniczne, wymiary i konfiguracja wg załączonych kart doborowych. Połączenia kanałów z elementami konstrukcji budynku naleŝy wykonać jako nie przenoszące drgań (uszczelnienie przez masy trwale plastyczne). Wymagania w zakresie wykonania i montaŝu Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia doboru wszystkich urządzeń oraz potwierdzenia ich u dostawcy Posadowienie projektowanej centrali wentylacyjnej na ramie o wysokości 100mm w dostawie z centralą. Przewody wentylacyjne i kształtki wykonać z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelności A. Łączenie przewodów wg BN-89/ Podpory, podwieszenia, konstrukcję wsporczą przewodów wentylacyjnych wykona wykonawca wg zaleceń producenta tych przewodów, na podkładach amortyzacyjnych Projektowane i istniejące montowane przewody wentylacyjne naleŝy zaizolować matami grubości min. 50 mm ( dla materiału 0,035W/mxK) i zabezpieczyć płaszczem z folii aluminiowej. 8

9 Projektowane przewody wentylacyjne czerpne powietrza świeŝego naleŝy zaizolować cieplnie matami z elastycznej izolacji kauczukowej do klimatyzacji o gr. 13mm. Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody budowlane naleŝy uszczelnić szczeliwem elastycznym, tak, aby nie przenosiły drgań Wszelkie wymiary, miejsca przebić otworów winny być sprawdzone w naturze budynku. Elementy ruchome muszą być fabrycznie zabezpieczone przed przypadkowym dotknięciem podczas pracy Wszystkie urządzenia odbiorniki prądu powinny być skutecznie uziemione i zerowane. Zabronione jest wykonywanie czynności montaŝowych eksploatacyjnych przy urządzeniach będących w ruchu. producentów. Instalacje i montaŝ elementów wykonać zgodnie z instrukcjami wykonawczymi i montaŝowymi producentów. Ponadto instalacje muszą odpowiadać warunkom zawartym w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych zeszyt 5 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Wykonawca ujmie zagadnienia uruchamiania, serwisu i gwarancji instalacji Wszystkie stosowane urządzenia i materiały winny posiadać aktualne i wymagane polskim prawem dopuszczenia, certyfikaty, aprobaty itd. 7.2 MODERNIZACJA INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO OGÓLNY OPIS INSTALACJI C.T. Projektuje się modernizację wodnej instalacji ciepła technologicznego podejście do nagrzewnicy powietrza projektowanej centrali NW-1. Parametry wody grzewczej 70/50 C. Projektowane rurociągi zasilający i powrotny prowadzone po trasie rurociągów demontowanych. Zakres prac demontaŝowych opisano w pkt. DemontaŜe opisu technicznego. Przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej przewiduje się układ regulacyjny składający się z trójdrogowego zaworu regulacyjnego, pompy obiegowej i zaworów balansujących, odcinających i filtra siatkowego. Regulacja temperatury czynnika grzewczego realizowana jest przez zawór trójdrogowy. Sterowanie temperaturą wody odbywa się w funkcji temperatury powietrza nawiewanego. Regulacja wydajności nagrzewnicy oraz zabezpieczenie przeciw zamarzaniu będzie sterowane poprzez elementy automatyki w centrali wentylacyjnej. DANE TECHNICZNE INSTALACJI C.T. - sumaryczna moc cieplna: Qc.t. = 164,6 kw - opory instalacji c.t..: dp= 43.0 kpa PRZEWODY INSTALACJI C.T. Rurociągi instalacji ciepła technologicznego projektuje się z rur stalowych czarnych bez szwu zgodnie z PN-EN Podpory stałe, podwieszenia do rur np. wg rozwiązań f-my Hilti lub inne o podobnej jakości. Kompensacja wydłuŝeń cieplnych przez samokompensacje. Przewody prowadzone pod stropem układać z minimalnym spadkiem 3 promili w kierunku rozdzielaczy. Projektowane rurociągi zasilający i powrotny prowadzone po trasach lub równolegle do tras rurociągów demontowanych. Trasy i średnice rurociągów instalacji pokazano w rysunkowej części opracowania. 9

10 Wszystkie rurociągi naleŝy zabezpieczyć antykorozyjnie przez oczyszczenie do drugiego stopnia czystości zgodnie z PN-EN :2008 oraz malowania farbą ftalową do gruntowania i malowanie emalią ftalową nawierzchniową. ARMATURA REGULACYJNA I ODCINAJĄCA INSTALACJI C.T. Na podejściu do węzła regulacyjnego przy nagrzewnicy c.t. zastosowano ręczne zawory regulacyjno pomiarowe np. typu STAD. Zawory trójdrogowe mieszające - w dostawie z centralą. Siłownik zaworu trójdrogowego i silnik pompy w małym obiegu nagrzewnicy włączone są do elektrycznej tablicy sterowniczo-rozdzielczej danej centrali wentylacyjnej. Zawory odcinające, kulowe, proste produkcji krajowej dla wody o temperaturze do 100 C na ciśnienie roboczemin.6.0 bar. Regulację instalacji wykonać po dokładnym płukaniu instalacji i stwierdzeniu przez Nadzór Techniczny wpisem do Dziennika Budowy, Ŝe instalacja jest czysta. FILTRY SIATKOWE Dla podniesienia niezawodności działania urządzeń instalacji przed zaworem regulacyjnym, pompą zastosowano magnetofiltr siatkowy średnica wg schematu instalacji. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODÓW C.T. Przewody naleŝy izolować otuliną z pianki polietylenowej miękkiej posiadającej odpowiednie atesty i dopuszczenia w budownictwie typ FRZ lub zastosować izolację o równorzędnych właściwościach. MontaŜ izolacji wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta. \ Grubości izolacji zamieszczone w poniŝszej tabeli: Wymagania izolacji cieplnej przewodów i komponentów. 10

11 Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m K) 1 1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyŝowania przewodów 1/2 wymagań z poz Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułoŝone w 1/4 wymagań z poz. 1-4 komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami równych uŝytkowników 7 Przewody wg poz. 6 ułoŝone w podłodze 6 mm 8 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz 50 % wymagań z poz. 1-4 budynku 2 9 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz 100 % wymagań z poz. 1-4 budynku 2 Uwaga: 1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niŝ podano w tabeli naleŝy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI C.T. Projektuje się odpowietrzenie instalacji wg PN-91/B Odpowietrzanie instalacji odbywać się będzie przez odpowietrzniki samoczynne, miejscowe z zaworem kulowym odcinającym zamontowanym w najwyŝszym punkcie instalacji (przy nagrzewnicy). ODWODNIENIE INSTALACJI C.T. Instalację naleŝy opróŝniać w razie potrzeby (awaria, przebudowa) w jak najmniejszym jej fragmencie niezbędnym do wykonania określonych prac. Przewidziano moŝliwość opróŝnienia całej instalacji c.t. z wody przez zawory spustowe zamontowane na istniejących rozdzielaczach instalacji c.t. w pomieszczeniu węzła cieplnego i projektowane przy nagrzewnicy. NAPEŁNIANIE INSTALACJI C.T. Instalacja powinna być napełniona wodą o odpowiedniej jakości, spełniającej wymagania normy PN- 93/C PRÓBY CIŚNIENIOWE I ODBIÓR INSTALACJI. Próby ciśnieniowe i odbiór naleŝy przeprowadzić zgodnie z: -Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych zeszyt 6, maj 2003 wyd. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 11

12 Próby wykonać przed izolacją przewodów i regulacją hydrauliczną. Następnie napełnić wodą zimną, uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu hydrostatycznym słupa wody w instalacji. Ciśnienie próby Ppr = 0,6 MPa ( mierzone w najniŝszym punkcie instalacji). WYMAGANIA P.POś. Wszystkie przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane powinny być uszczelnione materiałami o odporności ogniowej równej odporności ogniowej przegród. 8. WYTYCZNE BRANśOWE INSTALACJA KANALIZACYJNA NaleŜy wykonać odprowadzenie skroplin z projektowanej centrali wentylacyjnej nad istniejącą kratkę kanalizacyjną zlokalizowaną w wentylatorni. Instalację odprowadzenia skroplin naleŝy zasyfonować wg. wytycznych technicznych dostawcy centrali i wykonać wg. rysunku. 9. WYTYCZNE BRANśOWE ZAGADNIENIA BUDOWLANE, WPROWADZENIE URZĄDZEŃ Prace budowlane naleŝy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku i w przedmiarze robót. Prace towarzyszące, nieopisane w dokumentacji naleŝy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną w porozumieniu z Inwestorem. 10. UWAGI KOŃCOWE Przy zachowaniu istniejących przekrojów kanałów i elementów instalacji mechanicznej wentylacji hali basenu moŝliwe jest zwiększenie ilości powietrza do 28000m3/h. Większa ilość powietrza moŝe powodować problemy z hałasem w kanałach oraz na elementach nawiewnych i wywiewnych. Po uruchomieniu projektowanej centrali naleŝy wykonać regulację hydrauliczną całej instalacji wentylacji hali basenu przy załoŝeniu proporcjonalnego zwiększenia ilości powietrza na elementach nawiewnych i wywiewnych. Dla uzyskania (100%) projektowanej ilości powietrza 38000m3/h konieczna jest modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej hali basenu. Występujące w projekcie nazwy handlowe producentów urządzeń i materiałów naleŝy czytać "lub równowaŝne" 12

13 CZĘŚĆ GRAFICZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW nr rysunku przedmiot skala PK.IS.01 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO - DEMONTAśE RZUT PODBASENIA PK.IS.02 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO RZUT PODBASENIA, PRZEKRÓJ A-A, SCHEMAT C.T. PK.IS.03 WYTYCZNE INSTALACYJNO-BUDOWLANE RZUT PODBASENIA 1:100 1:100 1:100 13

14 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ ZGODNIE Z UMOWĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Oświadczam, że: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA: WYMIANA CENTRALI WENTYLACYJNEJ, BASENOWEJ W OBIEKCIE KRYTEJ PŁYWALNI W KOZIEGŁOWACH ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 3, KOZIEGŁOWY T O M 1 : I N S T A L A C J E S A N I T A R N E został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. mgr inż. Katarzyna Goławska-Turzyńska nr upr. MAZ/0311/PWOS/11 Warszawa, maj 2015 roku 14

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ

Projekt wentylacji mechanicznej BUDYNEK NR 21 W BUSKU ZDRÓJ 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 1 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. WSTĘP... 2 4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA....2 5. OPIS PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI... 3 6. ZAGADNIENIA P.POś.... 5 7. WYTYCZNE BRANśOWE...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7

Wstęp... 7. 1.1. Podstawa opracowania... 7. 1.2. Cel opracowania... 7. 1.3. Zakres opracowania... 7. Opis stanu istniejącego... 7 I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego. II OPIS TECHNICZNY Wstęp....

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa

Część rysunkowa SPIS TREŚĆI. I. Część opisowa SPIS TREŚĆI I. Część opisowa 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Zakres opracowania. 4. Ogólna charakterystyka obiektu. 5. Opis przyjętego rozwiązania instalacji wentylacyjnej dla poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ryszard Kaszowski & Józef Lis

Ryszard Kaszowski & Józef Lis I. SPIS TREŚCI I. SPIS TREŚCI... 1 II. SPIS RYSUNKÓW... 1 III. CZĘŚĆ OGÓLNA... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA... 2 3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 4. ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 EMKA 26-600 RADOM ul. Królowej Jadwigi 5 A PROJEKT BUDOWLANY Instalacji wentylacji mechanicznej w świetlicy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Radomiu przy ul. Limanowskiego 34/40 Obiekt: Świetlica w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI STRONA: 16. 2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 7.C.2.1 Część opisowa 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Projekt niniejszy opracowano na podstawie następujących materiałów: - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BRANśA: WENTYLACJA MECHANICZNA. Sieroniowice, ul. Strzelecka dz. 377/6. Gmina Ujazd ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd

PROJEKT BUDOWLANY. BRANśA: WENTYLACJA MECHANICZNA. Sieroniowice, ul. Strzelecka dz. 377/6. Gmina Ujazd ul. Sławęcicka 19, 47-143 Ujazd j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyległym

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, ul.

Tarnowskie Góry, ul. TCK KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA TARNOGÓRSKIEGO CENTRUM KULTURY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------Tarnowskie

Bardziej szczegółowo

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl

emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl emel Projekt 03-905 Warszawa ul. Francuska 31/4 emelprojekt@op.pl mluty@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ POMIESZCZENIA GENERATORA W.CZ. W BUDYNKU CYKLOTORONU WERSJA_00 CZĘŚĆ INSTALACYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Temat: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Stadium: PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: MAŁOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Adres Inwestora: OS. XXX-V LECIA PRL 9, KARNIOWICE, 32-082 BOLECHOWICE Adres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ WENTYLACJI I KLIMATYZACJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDYNKU BIUROWEGO PRZY WYDZIALE CHEMII -C POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 1. ZAŁOśENIA PROJEKTOWE INSTALACYJI. Merytoryczną podstawę

Bardziej szczegółowo

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. RYSUNKI 1W Rzut poziomu 0 (+- 0,00) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1 : 50 2W Rzut poziomu I (+ 3,04) instalacja wentylacji mechanicznej skala 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA BRANŻY INSTALACYJNEJ AGENCJA BUDOWLANO-HANDLOWA CYBA 63-400 Ostrów Wielkopolski ul.kościuszki 4/6 tel./fax : 062/736-83-14 tel.kom.: 0602/31-79-80 NIP 622-010-09-88 REGON 59-3-611-25245

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane

1. Rzut serwerowni instalacje wentylacji mechanicznej. 2. Rzut serwerowni instalacje klimatyzacyjne i związane ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Wprowadzenie 3. Zakres opracowania 4. Instalacja klimatyzacji 5. Dobór urządzeń klimatyzacyjnych 6. Instalacja odprowadzenia skroplin 7.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE

ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ROZDZIAŁ III INSTALACJE OGRZEWCZE I WENTYLACYJNE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.... 105 2. OBLICZENIE ILOŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I DOBÓR URZĄDZEŃ.... 105 2.1. BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Szczecinie Przebudowa części oddziału transplantologii na odcinek pooperacyjny torakochirurgii OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z instalacją wody lodowej na potrzeby klimatyzacji dla przebudowywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II

PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II PROJEKTOWANIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM PROJEKT WYKONAWCZY ETAP I, II WENTYLACJA, OGRZEWANIE OB. NR 3 BUDYNEK OCZYSZCZALNI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

D WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE Biuro Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22 PROJEKT Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE 31-156 KRAKÓW UL. BASZTOWA 22 MAŁOPOLSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI. Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA. Część II AUTOMATYKA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY Część I TECHNOLOGIA WĘZŁA 1. OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1.2. Cel i zakres opracowania 1.1. Podstawa opracowania 1.3. Bilans cieplny węzła 1.4. Projektowany węzeł cieplny 1.5. Rurociągi i armatura 1.6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY EGZ. NR PROJEKTU: 026.D.04 OBIEKT: Wielofunkcyjna hala sportowa ADRES: Mrozy ul. Licealna INWESTOR: Urząd Gminy Mrozy 05-320 Mrozy, ul. Mickiewicza 35 ZAKRES: WEWNĘTRZNA INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice

ASP Katowice ul. Raciborska 37 Katowice PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH 40-282 KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 7262918; 602 645 083 http://www.expert-went.alpha.pl email: expert-went@alpha.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA SPIS TREŚCI: OPIS TECHNICZNY... 2 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 5. PRACE DEMONTAŻOWE... 2 6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA TOM V INSTALACJE SANITARNE KLIMATYZACJA I WENTYLACJA PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU URZĘDU GMINY PACANÓW PRZY UL. BIECHOWSKIEJ, RÓG RYNKU W PACANOWIE. ZAWARTOŚĆ: I. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ II ETAP REALIZACJI STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 MODERNIZACJA KUCHNI SZKOLNEJ ADRES: BEŁśYCE UL. KS. BISKUPA T. WILCZYŃSKIEGO 62 DZIAŁKA NR EWIDENCYJNY 878/1 TEMAT: PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.

ZADANIE INWESTYCYJNE: BUDOWA BUDYNKU HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W TYCHACH DLA NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O. Spis treści 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA/ LOKALIZACJA. 2 2. PODSTAWY OPRACOWANIA. 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 4 4. INSTALACJA OGRZEWANIA I WENTYLACJI 6 5. WYTYCZNE BRANŻOWE 7 6. UWAGI KOŃCOWE 8 28.11.2014r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MONTAŻU WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W SALI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PISZU CPV Grupa - 45300000-0 Klasa - 45331200-8 Kategoria -

Bardziej szczegółowo

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G.

Inwestycja: Adaptacja hali Laboratorium Napędu Elektrycznego Wydziału i Automatyki PG na audytorium wykładowe 80-952 GDAÑSK G. X PRZEDMIAR PROJEKT WYKONAWCZY 45000000-7: Roboty budowlane 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW:

SPIS ZAWARTOŚCI SPIS RYSUNKÓW: SPIS ZAWARTOŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1. Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot opracowania... 2 3. Opis obiektu... 2 4. Opis projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji... 2 4.1 Założenia...

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52

PPUW EXPERT-WENT. PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 PPUW EXPERT-WENT PROJEKTY,POMIARY,KOSZTORYSY INSTALACJI WENTYLACYJNO- KLIMATYZACYJNYCH KATOWICE, ul. Sikorskiego 18/66 tel/fax 32 209 16 52 OBIEKT BIBLIOTEKA ŚLĄSKA SEKCJA ARCHIWIZACJI ZBIORÓW PLAC RADY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Obiekt : PRZEBUDOWA FRAGMENTU PAWILONU USŁUGOWEGO NA PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZIN W KRYZYSIE SKAWINA ul. Popiełuszki 17 Projektował: mgr inż. Dariusz Chmielewski Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec

Powiat śywiec ul. Krasińskiego śywiec Temat opracowania: Projekt budowlano wykonawczy modernizacji systemu grzewczego w Budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego w śywcu Zakres opracowania: - Projekt instalacji wewnętrznej dla 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach,

- 3 - OPIS TECHNICZNY. do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, - 3 - OPIS TECHNICZNY do projektu wymiany instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej połoŝonej w Bojszowach, 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - inwentaryzacja budowlana,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. Zakres działania instalacji 2. Cel pracy instalacji 3. Parametry instalacji 4. Opis instalacji 5. Organizacja przepływu powietrza 6. Instrukcja montażu instalacji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI

PW wentylacji w Zespole Przychodni Specjalistycznych w Poznaniu przy ul.słowackiego 8 Parter rejon Hallu głównego ZAWARTOŚĆ TECZKI I OPIS TECHNICZNY ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 2 2. PARAMETRY INSTALACJI WENTYLACJI... 2 2.1. POMIESZCZENIA POCZEKALNI DLA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu.

OPIS TECHNICZNY. do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej. w Nieliszu. OPIS TECHNICZNY do instalacji wentylacji mechanicznej i grzewczej w projektowanej sali gimnastycznej w Nieliszu. 1. Podstawa opracowania zlecenie inwestora projekty branŝ towarzyszących obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- ARCHITEKTONICZNY. Biblioteka oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum Geologicznego

PROJEKT BUDOWLANO- ARCHITEKTONICZNY. Biblioteka oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum Geologicznego PROJEKT BUDOWLANO- ARCHITEKTONICZNY Biblioteka oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum Geologicznego przy ulicy Bema 4 działka ew. 605 w Halinowie, Powiat miński INSTALACJA WENTYLACJI-KLIMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 NR UMOWY: 27/13 EGZ. NR: TOM V PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Instalacja wentylacji i klimatyzacji wraz z zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1

Węzeł przygotowania cwu - przedszkole Urząd Gminy Jeleśnia Strona 1 1. Spis treści... 1 2. Spis rysunków i załączników... 2 3. Opis techniczny... 3-4 3.1. Dane ogólne... 3 3.2. Pompa ciepła opis rozwiązania... 3 4 3.3. Wytyczne budowlane... 4 3.4. Wytyczne elektryczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7.

OPIS TECHNICZNY. do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. 1 OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego wentylacji mechanicznej kuchni dla budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Starym Wiśniczu dz. nr 1477/7. Zawartość opracowania CZĘŚĆ OPISOWA 1. WENTYLACJA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3

SPIS TREŚCI. 1. Przedmiot opracowania 2. 2. Podstawa opracowania 2. 3. Założenia projektowe 3. 4. Informacje ogólne 3 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot opracowania 2 2. Podstawa opracowania 2 3. Założenia projektowe 3 4. Informacje ogólne 3 5. Opis projektu -rozwiązania projektowe 3 6. Urządzenia 4 7. Wymagania bhp 4 8. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

2.0. Zawartość teczki

2.0. Zawartość teczki 2.0. Zawartość teczki 1.0. Strona tytułowa 2.0. Zawartość teczki 3.0. ZałoŜenia ogólne 4.0. Opis techniczny instalacji wentylacji 5.0. Wytyczne branŝowe 6.0. Uwagi końcowe 7.0. Zestawienie urządzeń i materiałów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY

DOKUMENTACJA TECHNICZNA ALEJA JANA PAWŁA II 232 WENTYLACJA POMIECZEŃ RESTAURACJI INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROJEKT WYKONAWCZY INSTAL-KLIMA-PROJEKT Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, 31-547 Kraków, tel. (0-12) 411 82 09, 413 49 48, fax. (012) 411 82 09 e-mail: ikp@instal-klima-projekt.pl, www.instal-klima-projekt.pl ING Bank Śląski

Bardziej szczegółowo

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY

Budynek hali /sali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Nieliszu PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY ZMIANY W STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ 53/2010 Z DN.01.02.2010R. SĄ NIEISTOTNE ZGODNIE Z ART. 36A USTAWY PRAWO BUDOWLANE. Opis do instalacji wentylacji mechanicznej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PROJEKTOWA TEMAT: MODERNIZACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, BUDOWA SERWEROWNI BRANŻA: INSTALACYJNA KLIMATYZACJA I WENTYLACJA Zleceniodawca: AKADEMIA ROLNICZA im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU

STADIUM : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY. BRANśA : WENTYLACJA MECHANICZNA INWESTYCJA : PRZEBUDOWA POKRYCIA HALI BASENU P R A C O W N I A A R C H I T E K T U R Y m g r i n Ŝ. a r c h. I R E N E U S Z P I O T R O W S K I 31-530 K R A K Ó W ul. Grzegórzecka 8/4 tel (012) 421-11-54 NIP 945-102-15-81 REGON 350941792 STADIUM

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93

BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 INSTALACJA WENTYLACJI Inwestor BIURO PROJEKTOWE Roman Sobolewski 77-200 Miastko, ul. Górna 55, tel. 728 470 111 NIP: 842-130-46-93 Termomodernizacja budynków uŝyteczności publicznej (obiekty słuŝby zdrowia)

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. Opis techniczny B. Rysunki ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Rzut przyziemia skala 1 : 100 2. Rzut balkonu skala 1 : 100 3. Rzut balkonu - instalacja wywiewna skala 1 : 100 4. Rzut maszynowni skala 1 : 100 5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI Biuro Projektowo-Usługowe WiK Karolina Andraczko ul. Szczecińska 38B, 75-137 Koszalin NIP: 765-144-48-36 REGON: 331408756 tel/fax (094) 347 07 41, kom. 512 386 570, 515 052 229 e-mail: biuro@wik-koszalin.pl,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE... 2 4. INSTALACJA C.O... 3 4.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA... 3 4.2. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO... 3 4.3. OPIS

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia do kosztorysu

ZałoŜenia do kosztorysu strona nr: 1 ZałoŜenia do kosztorysu Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metoda

Bardziej szczegółowo

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

REMONT CENTRALNEGO OGRZEWANIA W PAWILONACH 7 i 8 W MIEJSKIM SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT FIRMA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA Inżynier Małgorzata Łukasik 40-406 Katowice ul. Leśnego Potoku 65/1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II. Opis techniczny projektowanych instalacji sanitarnych 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień

Wspólny Słownik Zamówień 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa inwestycji: INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII W WARSZAWIE UL. INDIRY GANDHI 14 Inwestor: Instytut Hematologii i Transfuzjologii 00-02776 Warszawa ul. Indiry Gandhi

Bardziej szczegółowo

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl

IR SANIT Usługi Projektowe Ireneusz Piotrowski 20 857 Lubin, ul. Króla Rogera 8/10 tel: 508 41 40 02, e-mail: irekpiotrowski@wp.pl BRANŻA SANITARNA Temat projektu: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZAPLECZA DYDAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. M. KOPERNIKA Adres inwestycji: ul. Wilczyńskiego 98 Bełżyce Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH Temat: Przebudowa i nadbudowa części budynku szpitala wraz ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza nieużytkowego z przeznaczeniem na komunikację oraz pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne

Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne Projekt Wykonawczy Instalacje Sanitarne 1. Obiekt Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w Centrum Biznesu Grafit przy ul. Namysłowskiej 8 we Wrocławiu Strona 1 z 6 SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 w Gdańsku 80-750 Gdańsk ul. Stągiewna 13/3 tel/fax (058) 305 11 74 Opracowanie: Projekt wykonawczy instalacji wentylacji w części pomieszczeń NIK zlokalizowanych na V piętrze budynku przy ul. Wały Jagiellońskie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim

Przedszkole Miejskie nr 14, przy ul. Maya 6/8 w Tomaszowie Mazowieckim Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Stan istniejący... 2 4. Stan projektowany...... 2 5. Dobór urządzeń... 3 5.1 Rozdzielacze c.o. i c.t.... 3 5.2 Pompa cyrkulacyjna...3

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania

O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku Poczty Polskiej S.A. zlokalizowanym w Nowym Dworze Gdańskim. Zawartość opracowania Część I opisowa. 1.0. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ

Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ Temat: Rozbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej Górnie Inwestor: Powiat Rzeszowski Rzeszów ul. Grunwaldzka 15 Instalacje: Instalacja c.o. ZESPÓŁ AUTORSKI I KARTA UZGODNIEŃ L.p. Branża, opracowanie Projektant

Bardziej szczegółowo

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T.

Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. Część II instalacja ciepła technologicznego C.T. str. 62 Spis treści: 1. ZAKRES OPRACOWANIA 64 2. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 64 3. PRZEWODY 65 4. OSPRZĘT I ARMATURA 65 5. REGULACJA 66 6. IZOLACJA

Bardziej szczegółowo

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T.

TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. TOM V INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE - C.O. I C.T. 1 SPIS TREŚCI. 1 SPIS TREŚCI. 1 2 PODSTAWA OPRACOWANIA. 2 3 ZAKRES OPRACOWANIA. 2 4 OPIS OGÓLNY BUDYNKU. 2 5 OPIS TECHNICZNY. 2 5.1 OPIS STANU

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności

1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Uprawnienia projektanta i sprawdzającego wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o poprawności i kompletności opracowania

Bardziej szczegółowo

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław

Świętosław dz. nr 212/10 obręb Świętosław S t r o n a 1 NUMER EGZ. 1 PROJEKTOWANIE I NADZORY TECHNICZNE K. K. SIKORSKI 87-814 Wieniec, Wieniec Zalesie 12/1, tel. 252 65 47, fax 411 37 45 Pracownia projektowa Włocławek, Ul. Łęgska 5 p.202 OBIEKT

Bardziej szczegółowo

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21.

Adaptacja pomieszczenia sali chorych na pomieszczenie izolatki w Świnoujściu przy ulicy Żeromskiego 21. OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej użytkowej, instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej dla adaptacji istniejącego pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2

Spis zawartości opracowania: 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW AF T-H Rzut pomieszczenia węzła. Strona we 2 Spis zawartości opracowania: 1. Opis techniczny Str we1-we33 2. Rysunki: Schemat węzła co cwu Meibes HW 50-35 AF T-H Rys nr-we1 Rzut pomieszczenia węzła Rys nr-we2 Strona we 2 WĘZEŁ CIEPLNY Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. Zlecenie Inwestora, PB,,Architektura, Obowiązujące normy i przepisy, Katalogi urządzeń, Uzgodnienia z inwestorem. 2. Zakres opracowania Projekt obejmuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu: SALA

Bardziej szczegółowo

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5

6.1 Instalacje cieplne (c.o. i c.t.) 3 6.2 Wentylacja mechaniczna 3 6.2.1 Zestawienie elementów 5 SPIS TREŚCI 1 Przedmiot opracowania 2 2 Podstawa opracowania 2 3 Zakres opracowania 2 4 Ogólna charakterystyka obiektu 2 5 Wymagania dotyczące ochrony przeciwpoŝarowej 3 6 Zakres prac związanych z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania.

SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. II. Instalacja wod. kan. 1. Instalacja wody zimnej. 2. Instalacja wody ciepłej. 3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora

OPIS TECHNICZNY. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego instalacji wentylacji mechanicznej w rozbudowywanym w budynku bazy PGKiM w Suwałkach. 1.1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora - projekt architektoniczny -

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : LESZNO Obiekt : Szkoła podstawowa nr 9, Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Remont bloku kuchennego Adres : Leszno ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

1. Wentylacja pomieszczeń

1. Wentylacja pomieszczeń I. WENTYLACJA MECHANICZNA 1. Wentylacja pomieszczeń Na podstawie bilansu ciepła określono strumienie powietrza wentylującego pomieszczenia, które zapewniają utrzymanie żądanych parametrów w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r.

LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 INSTALACJA PARY I KONDENSATU. Tychy, czerwiec 2010r. STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY LOKALIZACJA: OPOLE UL. REYMONTA 8 BRANŻA: INSTALACJA PARY I KONDENSATU PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Tomasz Dobrowolski Tychy, czerwiec 2010r. ` 2 Opis techniczny spis treści: 1. Cel

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego

PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego V. CZĘŚĆ INSTALACJI SANITARNYCH WENTYLACJA I KLIMATYZACJA PROJEKT WYKONAWCZY Szybu windowego Adres obiektu: Sopot ul. Armii Krajowej 101 nr działki 3/4 Inwestor: Uniwersytet Gdański Ul. Bażyńskiego 1A

Bardziej szczegółowo

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA...

OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... OPIS: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE... 2 4. TECHNICZNE ROZWIĄZANIE ZAGADNIENIA... 2 4.1. BUDYNEK A... 2 4.2. BUDYNEK B... 2 4.3. BUDYNEK C...

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18

PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 MOSiR MIELEC PARAMETRY TECHNICZNE DOTYCZĄCE CENTRALI BASENOWEJ NW 18 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła z wbudowanym układem sterowania, okablowane. Układ sterowania montowany fabrycznie. Okablowanie

Bardziej szczegółowo

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH

INWESTOR TEMAT INSTALACJE BRANŻA SANITARNA BRANŻA OBIEKT ADRES AUTOR. OPRACOWAŁ mgr inż. Rafał Stępkowski ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH 1 METRYKA OPRACOWANIA INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH W GŁUBCZYCACH TEMAT PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ BRANŻA INSTALACJE BRANŻA SANITARNA OBIEKT ADRES AUTOR WARSZTATY MECHANICZNE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJA CENTRALEGO OGRZEWANIA SPIS TREŚCI: I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Warunki wykonania instalacji c.o. II. SPIS RYSUNKÓW INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO 43-155 BIERUŃ, UL.MIESZKA I 118, TEL. 032 216 31 41, FAX. 032 216 30 47 www.iglobud.com, e-mail:biuro@iglobud.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r.

PROJEKT WYKONAWCZY. Wewnętrznych instalacji grzewczych. Koszalin grudzień 2006r. Koszalin grudzień 2006r. PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Hala JUDO INWESTOR: Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o. Koszalin, ul. Jedności 4 ADRES: Koszalin ul. Fałata 34 dz. Nr 29/2 obręb 18 AUTOR: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ TEMAT: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYKAZ RYSUNKÓW NR RYS. NAZWA SKALA 1 RZUT PARTERU - PRZEKROJE 1:50 2 RZUT STRYCHU - PRZEKROJE 1:50 3 RZUT KOTŁOWNI INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLO- 1:100 GICZNEGO DO

Bardziej szczegółowo

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji

4.1 Założenia do obliczeń strat ciepła: 4.2 Prowadzenie przewodów: 4.3Elementy grzejne 4.4Armatura i regulacja hydrauliczna instalacji OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w łączniku budynku Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 10. 1. Podstawa opracowania. - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Tychy 10 maja 2011r OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO

Tychy 10 maja 2011r OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO Tychy, 10 maja 2011r. Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niŝej podpisani zgodnie oświadczają, Ŝe: projekt budowlany Przebudowy

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR\ Zarząd Transportu Miejskiego Ul. Żelazna 61 00-848 Warszawa INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W PUNKCIE OBSŁUGI PASAŻERA-STACJA METRA SŁUŻEW PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Warszawa, lipiec 2012

Bardziej szczegółowo

Team s.c. Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Team s.c. Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 08.1211.18 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 1.1 MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ 1 d.1. Wentylacja_KOSZTORYS_INWESTORSKI 0.0.2KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO. MONTAŻ RUROCIĄGÓW I ARMATURY ODCINAJĄCEJ d.. KNNR N004-04-0-02-0 Rurociąg z rur stalowych spawanych B/S na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie...

SPIS TREŚCI. 1. Zakres opracowania Opis techniczny Instalacja wentylacji Instalacja wentylacji szatnie... SPIS TREŚCI 1. Zakres opracowania... 2 2. Opis techniczny... 2 2.1. Instalacja wentylacji... 2 2.1.1. Instalacja wentylacji szatnie... 2 2.1.2. Instalacja wentylacji sala wielofunkcyjna... 3 2.1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ

KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Opracowanie Nr KP/949/J/08-PW KRYTA PŁYWALNIA W LIMANOWEJ Branża J- INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Zespół autorski : mgr inż. Artur Banachiewicz upr. proj. nr MAP/0068/PWOS/03 mgr

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212150-2 Roboty budowlane w zakresie kin 45330-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45331210-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Podstawa opracowania Zakres opracowania Instalacja centralnego ogrzewania

OPIS TECHNICZNY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Podstawa opracowania Zakres opracowania Instalacja centralnego ogrzewania OPIS TECHNICZNY 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Podstawa opracowania - umowa, - uzgodnienia z Inwestorem, - rysunki architektoniczne, - koordynacja międzybranŝowa, - obowiązujące normy i przepisy, 1.2. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo