Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) poniedziałek, 8 marca 2010 roku"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 10 (253) pniedziałek, 8 marca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: Bukiet róż dla Pań d redaktra kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP 8 marca 2010 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r s z e n i a Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Gspdarka turystyczna w XXI wieku uwarunkwania rzwju w dbie glbalizacji i kryzysu eknmiczneg knferencja naukwa, Pznań, września 2010 rku Kmitet Organizacyjny zwraca się z uprzejmą prśbą przesłanie d 15 marca 2010 rku zgłszenia uczestnictwa w knferencji Gspdarka turystyczna w xxi wieku: uwarunkwania rzwju w dbie glbalizacji i kryzysu eknmiczneg, na adres sekretariatu knferencji : Akademia Wychwania Fizyczneg, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Eknmiki i Organizacji Turystyki, ul. Rybaki 19, Pznań, fax , W załączeniu d Kmunikatu Knfraterni Turystycznej SBP znajdziecie Państw Kmunikat nr 2 Knferencji. Łączę pzdrwienia, mgr Adrian P. Lubwiecki-Vikuk Dktrant w Zakładzie Eknmiki Turystyki i Marketingu Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychwania Fizyczneg im. E. Piaseckieg w Pznaniu ul. Rybaki 19, pk. 302, Pznań Źródł: Adrian P. Lubwiecki-Vikuk, krespndencja nadesłana Współczesne pdróże kulturwe 4. Ogólnplska Knferencja Naukwa z cyklu "Turystyka w humanistycznej perspektywie, Pznań, października 2010 rku Infrmuję, że d 18 marca 2010 rku przedłużyliśmy termin nadsyłania zgłszeń uczestnictwa w 4. Ogólnplskiej Knferencji Naukwej z cyklu "Turystyka w humanistycznej perspektywie", rganizwanej przez Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Pznaniu. Przypminam, że w tym rku knferencja nsi tytuł: Współczesne pdróże kulturwe i dbędzie się 14 i 15 października 2010 rku w Pznaniu. Szczegółwe infrmacje na temat Knferencji zawarte są na strnach Knfraterni Turystycznej SBP, Akademii Wychwania Fizyczneg w Pznaniu raz czaspisma Turystyka Kulturwa (nr 2/2010). W imieniu Kmitetu Organizacyjneg Knferencji, dr Karlina Buczkwska Źródł: Karlina Buczkwska, krespndencja nadesłana

2 NOWOŚCI WYDAWNICZE Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: Atrakcyjnść Plski, Mazwsza i Warszawy : szanse skutecznej prmcji Atrakcyjnść Plski, Mazwsza i Warszawy : szanse skutecznej prmcji / Ireneusz Michałków, Waldemar Piórek. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2010, 156 s.; ISBN: W prezentwanej książce przedstawin aktualne wyzwania z zakresu pdnszenia atrakcyjnści i prwadzenia skutecznej prmcji Plski, Mazwsza i Warszawy - stjące przed rządem, parlamentem, władzami samrządwymi i przedsiębircami. W publikacji zwrócn uwagę na pilną ptrzebę działań na rzecz twrzenia dbreg klimatu dla przedsiębirczści, dbiurkratyzwania przepisów prawa gspdarczeg i przywrócenia prawdziwej wlnści gspdarczej. Autrzy książki pddali analizie czynniki decydujące atrakcyjnści Plski, Mazwsza i Warszawy. Opwiedzieli się za ścisłym pwiązaniem prmcji plskich firm z rejnu Warszawy i Mazwsza z prmcją kraju i reginu. Za pierwszplanwe uznali też działania na rzecz twrzenia bardziej uspłeczninej plityki miejskiej, w której rla sektra prywatneg byłaby wyraźniej niż dtychczas akceptwana. Większść artykułów przygtwana zstała przez pracwników Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłdwskiej-Curie (UWMSC) i Warszawskiej Izby Przedsiębirców (WIP). Opracwania te prezentwane były w trakcie gólnplskiej knferencji naukwbizneswej Atrakcyjnść Plski, Mazwsza i Warszawy. Szansę skutecznej prmcji. Knferencja dbyła się w Warszawskim Centrum EXPO XXI 5 listpada 2009 rku. Książka przeznaczna jest dla szerkieg kręgu dbirców. Mżna ją plecić zarówn tym wszystkim, których interesuje prblematyka uwarunkwań rzwju i prmcji Mazwsza i Warszawy, jak i studentm różnych kierunków związanych z eknmią i turystyką. Pwinna na też dbrze przysłużyć się przedsiębircm, menedżerm i przedstawicielm samrządu terytrialneg. Serdecznie zapraszamy d zapznania się z prezentwaną publikacją. Ireneusz Michałków rektr Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłdwskiej-Curie; Waldemar Piórek prezes Warszawskiej Izby Przedsiębirców Więcej infrmacji knferencji znajdziesz tutaj : Jak pdnsić atrakcyjnść miejscwści i reginu turystyczneg? : knferencja naukw-bizneswa "Atrakcyjnść Plski, Mazwsza i Warszawy : szanse skutecznej prmcji", Warszawa, 5 listpada 2009 rku. Dkument nline: Zamówienia realizuje: hurtwnia książek AVA, dkument nline: _id=2, data dstępu : Cntrlling w przedsiębirstwie htelarskim Cntrling w przedsiębirstwie htelarskim / Sylwia Krajewska. Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2009, 152 s.; tab., wykr. ; ISBN ; seria : Prace naukwe Wyższej Szkły Zarządzania i Bankwści w Krakwie, pzycja 66 Dekniunktura zastrzyła knkurencję na glbalnych, reginalnych i lkalnych rynkach turystycznych. Wpłynęła na intensyfikację pszukiwań instrumentów zarządzania przedsiębirstwami turystycznymi wspmagającymi ich przetrwanie na trudnym rynku. W szczególnej sytuacji zagrżeń, ale także i szans znalazły się htele, działające w warunkach lkalnych, a knkurujące na glbalnych rynkach turystycznych. Prpnwana przez Autrkę praca, dtycząca zastswania w praktyce kntrllingu w przedsiębirstwach htelwych jest unikatwą i niezwykle użyteczną książką w praktyce zarządzania na trudnym współczesnym rynku turystycznym. Niewątpliwie mcną strną dużej części tekstu Książki jest erudycja Autrki w stswaniu terminlgii prfesjnalneg zarządzania htelami. Na pdkreślenie zasługuje rzetelnść ferty zastswania kntrllingu, zwłaszcza finansweg w efektywnym zarządzaniu htelami złżnej przez Autrkę w tej książce właścicielm, menedżerm i studiującym na kierunkach zarządzanie w turystyce, rachunkwść i finanse czy turystyka. Jest t ferta tym cenniejsza, że pjawia się 2

3 na rynku akurat w kresie dużych wyzwań i zastrznej walki przetrwanie przedsiębirstw "htelarskich w biznesie turystycznym. Prf. zw. dr hab. Małgrzata Bednarczyk Spis treści raz arkusz zamówieniwy znajdziesz tutaj : data dstępu Kmpetentny pracwnik htelu : wybrane stanwiska pracy Kmpetentny pracwnik htelu : wybrane stanwiska pracy / Teresa Skalska, Jacek Pustła, Agnieszka Lewnwska-Banach. Bydgszcz: Wyższa Szkła Gspdarki, 2009, 169 s.; ISBN: Przedstawine pracwanie jest niezwykle przydatne jak pdręcznik d kształcenia kadr d pracy w biektach htelarskich. Oprócz dstarczenia niezbędnej wiedzy jeg walrem jest wytwrzenie w czytelniku przeknania randze wyknywanej pracy i kniecznści świadczenia przez pracwnika dbrej i "przykładnej" pracy jak niezbywalneg jej warunku, gdyż sprzeniewierzenie się temu warunkwi znaczać mże w skrajnej sytuacji - negację sensu tej pracy, brak wytwrzenia czegklwiek. W czytelniku pwstaje też wrażenie ważnści jeg pracy i randze wyknywaneg zawdu. Styl pisarski pracwania ma więc prócz wartści dydaktycznych walr kształtwania u pracwnika biektu htelarskieg dpwiedniej pstawy zawdwej. Prf. dr hab. Anna Knieczna-Dmańska Na pdkreślenie zasługuje fakt, iż autrzy publikacji w spsób całściwy i przystępny przybliżają czytelnikm złżnść pracy związanej z szerk rzumianymi usługami htelarskimi. Nie bez znaczenia jest również zamysł redakcyjny, zgdnie z którym świat pracy, a szczególnie ten jeg wymiar, jaki wiąże się z rzwjem rynku usług pwinien być twarty dla sób z niepełnsprawnścią, w tym również z niepełnsprawnścią psychiczną. Tym samym publikacja prmuje idee dpwiedzialnej przedsiębirczści, jak również stanwi jeden z pierwszych w Plsce specjalistycznych pdręczników zawdwych dla sób zdrwiejących z chrby psychicznej. dr Hubert Kaszyński Instytut Scjlgii UJ, Stwarzyszenie na Rzecz Rzwju Psychiatrii i Opieki Śrdwiskwej Spis treści: 6258&spisTR=1&stre_id=2 Zamówienia realizuje Wydawnictw Uczelniane Wyższej szkły Gspdarki w Bydgszczy, dkument nline: Kntakt : Wydawnictw Uczelniane Wyższej Szkły Gspdarki w Bydgszczy, ul. Garbary 2, Bydgszcz, Pdstawy infrmatyki w turystyce Pdstawy infrmatyki w turystyce : materiały d ćwiczeń / Anna Lenart, Jacek Winiarski, Eugeniusz Winkwski. Gdańsk : Wyższa Szkła Turystyki i Htelarstwa, 2010, 193 s.; ISBN: ; Z przedmwy. Skutecznść działania i wyniki pracy współczesneg pracwnika branży turystycznej w craz większym stpniu zależą d systemów i technlgii infrmatycznych. Umiejętnść bsługi ppularnych prgramów kmputerwych, niezbędnych w pracy biurwej, kazuje się kniecznścią dla nw zatrudnianych pracwników. Celem teg pracwania jest zapznanie studentów z pdstawwymi zasadami bsługi wybranych prgramów, wchdzących w skład pakietu Micrsft Office Pzim zamieszcznych w materiałach wiadmści pzwala na krzystanie z nich przez sby dpier rzpczynające naukę bsługi kmputera, jak również tych, którzy psiadają pdstawy wiedzy w tym zakresie. Autrzy mają nadzieję, iż wiedza zawarta w tym pracwaniu pzwli studentm na zapznanie się z pakietem najważniejszych prgramów Micrsft Office 2007, w stpniu wystarczającym d dalszeg, samdzielneg rzszerzania wiedzy w zakresie wykrzystania pisanych prgramów kmputerwych w cdziennej pracy. Infrmacje książce raz spis treści znajdziesz tutaj >>>, dkument nline : Realizacja zamówień: Wyższa Szkła Turystyki i Htelarstwa, ul. Miszewskieg 12/13, Gdańsk, tel.: , tel./fax: , Źródł: Katarzyna Falw, Bibliteka Wyższej Szkły Turystyki i Htelarstwa, krespndencja nadesłana

4 Prcesy i uwarunkwania rzwju agrturystyki w Plsce Prcesy i uwarunkwania rzwju agrturystyki w Plsce / Jlanta Wjciechwska. Łódź : Wydawnictw Uniwersytetu Łódzkieg, 2009, 165 s.; ISBN: Rdzaj pzycji: rzprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkieg. Opis: Książka jest pdsumwaniem i ugólnieniem pnad 15-letnich studiów empiryczn-teretycznych z zakresu agrturystyki. Praca dtyczy 5 prblemów badawczych: sfrmułwanie kncepcji metdlgicznej pzwalającej na usystematyzwanie pjęć związanych z turystyką na bszarach wiejskich, wskazanie istty agrturystyki w Plsce, kreślenie czynników rzwju plskiej agrturystyki, pracwanie kncepcji wskazującej rlę agrturystyki w kształtwaniu typów przestrzeni turystycznej wyznacznych przez Liszewskieg (1995) Spis treści znajdziesz tutaj >>>, dkument nline : https://ksiegarnia.uni.ldz.pl/uplads//attachment/d0a8ed547799a2da4af841b1b5946e5d.pdf Zamówienia realizuje księgarnia internetwa Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkieg, dkument nline: https://ksiegarnia.uni.ldz.pl/index.php/bks/shw/id/963 Zbacz również: prtal Turystyczne badania.pl, dkument nline: 19.html, data dstępu Uwarunkwania i plany rzwju turystyki : tm 3 : Walry i atrakcje turystyczne ptencjał turystyczny plany rzwju turystyki Uwarunkwania i plany rzwju turystyki : tm 3 : Walry i atrakcje turystyczne, ptencjał turystyczny, plany rzwju turystyki / Zygmunt Młynarczyk, Alina Zajadacz. Pznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2009, 208 s.; ISBN: Celem mngrafii jest stwrzenie mżliwści zaprezentwania wyników badań prwadznych w różnych śrdkach naukwych, dtyczących knkurencyjnści prduktów różnych branż turystycznych. Mngrafia jest zbirem ujęć teretycznych, dtyczących przykładów rzwju prduktów turystycznych, jak też kncepcji analiz i badań zjawisk innwacyjnych raz zachwań wbec knsumenta. Przy strej walce knkurencyjnej prwadzenie działalnści gspdarczej stał się prawdziwą sztuką, dść częst bardz skmplikwaną. Nie ma tu miejsca na ppełniane błędy. Najdrbniejsze nawet ptknięcia rganizacyjne mgą być niezwykle ksztwne. Im większe są mżliwści wewnętrznej zmiany systemów, tym większe stają się szansę na dstswanie się d ulegająceg stałym przebrażenim śrdwiska. Pdmity turystyczne są takim systemem, natmiast ich struktura rganizacyjna stanwi jeden z elementów, które pwinny być najbardziej pdatne na zmiany. Spis treści : 0725&spisTR=1&stre_id=2 Zamówienia realizuje : e-księgarnia Wydawnictwa Naukweg Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pznaniu, dkument nline: data dstępu Wybrane prblemy bankwści w turystyce Wybrane prblemy bankwści w turystyce / Arkadiusz Olszewski. Gdańsk :Wyższa Szkła Turystyki i Htelarstwa w Gdańsku, 2010, 187 s.; ISBN: ; Ze Wstępu. Gspdarka rynkwa, z którą w Plsce mamy d czynienia d pczątku lat dziewięćdziesiątych ubiegłeg wieku, stawia craz wyższe wymagania wszystkim uczestnikm gry rynkwej, w zakresie znajmści mechanizmwa, które w niej bwiązują. Siła sprawczą są banki dstarczające śrdków na finanswanie przedsięwzięć realizwanych we wszystkich gałęziach gspdarki, w tym w turystyce. Działania pdejmwane przez bank centralny raz kmercyjne przedsiębirstwa bankwe, znajdują liczne dniesienia d branży turystycznej, wpływając bezpśredni lub pśredni na pdejmwane decyzje finanswe 4

5 raz inwestycyjne firm turystycznych. Mają także znaczenie przy wybrze kreślnych zachwań przez samych turystów, pszukujących spsbów sfinanswania swich pdrży. Autr przedstawia studentm książkę zawierającą wybrane prblemy bankwści w turystyce. Pdkreśla, iż treści w niej zawarte stanwią jedynie wycinek dużeg bszaru zagadnień związanych z tą tematyką. Autr starał się pgdzić zamiar przedstawienia istty, struktury i mechanizmów funkcjnujących w sektrze bankwym z próbą znalezienia jeg związków z branżą turystyczną. Infrmacje książce raz spis treści znajdziesz tutaj: Realizacja zamówień: Wyższa Szkła Turystyki i Htelarstwa, ul. Miszewskieg 12/13, Gdańsk, tel.: , tel./fax: , Źródł: Katarzyna Falw, Bibliteka Wyższej Szkły Turystyki i Htelarstwa, krespndencja nadesłana Artykuły Marcwy numer czaspisma Turystyka Kulturwa już dstępny! W numerze m.in.: Spłeczn - eknmiczne uwarunkwania turystyki kulturwej Andrzej Wartecki Recenzje eventów Wisna dźwięcząca muzyką Paulina Ratkwska Czytanie miasta - idea prduktu turystyki literackiej na przykładzie Łdzi Marta Wawrzyniak Recenzje publikacji Susanne Köb - Filzfia pdróży : nwy cel dla turystów alb zmianie sameg siebie w alternatywnych światach. Marek Kazimierczak Śladami kultur pgranicza : d Gdańska d Ustrzyk Dlnych. Izabela Wyszwska Obsesja pdróżwania, bsesja dkrywania. Rzeka krwi. Pdróż d pęknięteg serca Afryki Paulina Ratkwska Miejsca i szlaki (pisy, walryzacje, prpzycje): Knin i Pwiat Kniński Itineraria (reprtaże z wypraw turystycznkulturwych) Szlakiem zabytków Wielkich Mgłów w Indiach. Tadż Mahal cud światwej architektury. Tadeusz Jędrysiak Wileńska niedziela w Pznaniu Paulina Ratkwska Gnieźnieńskie Frum Ekspertów Turystyki Kulturwej Pytanie: Jakieg typu strategie należałby pracwać i jakieg rdzaju działania praktyczne wdrżyć, by plskie szlaki tematyczne stały się fertą mżliwie najbardziej atrakcyjną i chętniej wykrzystywaną przez turystów plskich i przyjazdwych? Odpwiedzi udzielili: dr hab. Janusz Hchleitner, dr Kazimiera Orzechwska-Kwalska, dr hab. Dariusz Dąbrwski, prf. dr hab. Andrzej Kwalczyk, dr Mieczysław K. Leniartek, dr Pitr Zmyślny, dr Karlina Buczkwska, dr Armin Miks v. Rhrscheidt Wersja PDF Aktualny numer styczeń-marzec 2010 w wersji PDF. Klejna edycja "Turystyki Kulturwej" w wersji PDF ukaże się 29 maja Inne raz: nwści wydawnicze z dziedziny, knferencje, szklenia Zapraszamy d lektury, dyskusji i współpracy 28.luteg

6 EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Pdróże dziennikarskie Analiza pdróży dziennikarskich rganizwanych przez zagraniczne przedstawicielstwa Plskiej Organizacji Turystycznej w latach 2007 i 2008 : prezentacja / Knrad Pitr Cieslak. Warszawa : Plska Organizacja Turystyczna, 2009, 30 slajdów; dkument nline : Analiza pdróży dziennikarskich rganizwanych przez zagraniczne przedstawicielstwa Plskiej Organizacji Turystycznej, przeprwadzna przez Knrada Pitra Cieslaka jak praca licencjacka Pdróże dziennikarskie jak instrument prmcji turystycznej kraju, napisana pd kierunkiem dra Bartłmieja Walasa. Źródł: Plska Organizacja Turystyczna, dkument nline: data dstępu W Paryżu Krakwie "C rku dzięki pdróżm dziennikarskim d Plski rganizwanym przez nasze śrdki w innych krajach ukazują się bszerne materiały w mediach zachęcające d przyjazdu d Plski. Wartść tych publikacji i audycji, według cenników reklamwych przekracza częst kilkadziesiąt tysięcy eur" - mówi Bartłmiej Walas, wiceprezes Plskiej Organizacji Turystycznej. Plski Ośrdek Infrmacji Turystycznej w Paryżu zrganizwał pdróż studyjną w wyniku, której w tygdniku "LE POINT" 4 marca 2010 rku ukazał się reprtaż Krakwie zachęcający d dwiedzenia Plski. Nakład tygdnika wynsi egz. a zakup 1 strny klrwej reklamy ksztuje eur. Wartść reprtażu Krakwie według cennika reklam wynisła by eur. D pbrania: Kraków : Źródł : Plska Organizacja Turystyczna, data dstępu Tanie linie rsną w siłę! W 2009 przewizły 8,7% pasażerów więcej W 2009 rku eurpejskie tanie linie ltnicze zantwały wzrst liczby pasażerów 8,7% w prównaniu z rkiem Eurpejskie Stwarzyszenie Niskbudżetwych Przewźników [The Eurpean Lw Fares Airline Assciatin ELFAA) pdał, że w 2009 rku z tanimi liniami latał łącznie 162,5 mln sób. ELFAA - sjusz tanich eurpejskich linii ltniczych - zrzesza 13 linii ltniczych. Organizacja zstała pwłana w 2002 rku jak rganizacja nn-prfit mająca na celu reprezentwać i chrnić interesy tanich linii ltniczych raz ich klientów. Źródł: Tur-Inf.pl, dkument nline : y,sb.html, data dstępu Zbacz również: Lw fares airlines grw 8.7% in 2009, dkument nline: data dstępu UOKiK: wcześniej znaczy taniej? Pdróżujemy craz częściej. Z raprtu Urzędu Ochrny Knkurencji i Knsumentów [UOKiK] wynika, że w 2003 rku plskie prty ltnicze przewizły 7 mln pasażerów, a w 2008 rku pnad 20 mln. Przed wybrem ferty wart sprawdzić cenę wyjazdu i płaty ddatkwe, ale również zajrzeć d rejestru klauzul niedzwlnych. W tej chwili w rejestrze znajduje się 1849 klauzul, z czeg pnad 600 dtyczy turystyki. Nadal największą bawę knsumentów kupujących wycieczki kilka miesięcy przed urlpem budzi zmiana ceny. Zgdnie z przepisami, cena wycieczki nie mże się zmienić, chyba że umwa wyraźnie t przewiduje. Dtyczy t tylk wzrstu kursów walut, ksztów transprtu raz pdatków, płat urzędwych, ltniskwych czy przeładunkwych w prtach mrskich. Biur pdróży pwinn udkumentwać wpływ na zmianę ceny, a knsument mże się nie zgdzić na prpzycję, wypwiedzieć umwę i dzyskać wszystkie wpłacne pieniądze. Całść przeczytaj w Dzienniku Turystycznym, dkument nline: data dstępu

7 Rabaty i gratisy przyciągają turystów? Rabaty i darmwe wycieczki fakultatywne. T dwa, główne magnesy przyciągające w tym seznie klientów d wcześniejszych zakupów turystycznej ferty letniej. Gwarancja niezmiennści ceny, pdbnie jak ubezpieczenie d ksztów rezygnacji z imprezy raz mżliwść niskieg zaliczkwania przy pdpisywaniu umwy niemal nie zrbiły wrażenia na klientach internetwych. Prtale turystyczne EasyG.pl i Wakacje.pl przeprwadziły analizę zachwań zakupwych klientów kupujących wakacje w prmcyjnej sprzedaży wcześniej taniej. P trudnym i spadkwym w wynikach finanswych 2009 rku w branży turystycznej rganizatrzy z całą pewnścią nauczyli się jedneg: jeśli chcą sprzedawać ferty letnie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem muszą zagwarantwać swim klientm niezmiennść ceny. W tym seznie ta pcja stała się dla większści biur niemal standardem. Zaledwie kilku turperatrów ferwał swim klientm taką pcję za niewielką dpłatą (d 45 d 100 zł za sbę) w drugim etapie prmcji (d luteg 2010). Prawie wszystkie biura utrzyma ją aż d kńca marca. Całść przeczytaj w Dzienniku Turystycznym, dkument nline : data dstępu Barmetr cen htelwych: Mskwa nadal najdrższa Aktualny barmetr cen htelwych internetweg serwisu rezerwacji htelwych htel.inf, w którym prównuje się pnad cztery miliny zapytań cenwych z luteg 2010 m.in. z rkiem pprzednim, pkazuje dczuwalną tendencję d stabilizacji cen nclegów. Ceny znajdwały się w lutym 2010, pza nielicznymi wyjątkami, nadal pniżej cen z luteg 2008, czyli pniżej punktu referencyjneg sprzed kryzysu, ale jednak w ubiegłym miesiącu pzim kł płwy cen w analizwanych miastach siągnął pzim przekraczający ten z kryzysweg luteg Ten trend wzrstwy ptwierdza się dla całej Eurpy, ale również w perspektywie światwej w niektórych metrpliach daje się dstrzec pzytywny rzwój cen za usługi htelwe. W prównaniu z zapaścią styczniwą, ceny większści naszych eurpejskich i światwych hteli wykazują tendencję zwyżkwą. W prównaniu d pprzednieg rku, w lutym 2010 przynajmniej w płwie najwyżej plaswanych hteli na świecie dał się dntwać pnwny wzrst cen. W człówce wyraźnie przduje Nwy Jrk (+16,6 7

8 prc.) raz nrweskie Osl (+11,3 prc.) i Sydney w Australii (+11,45 prc.). Największymi niespdziankami pzstają jednak Lndyn i Ri De Janeir. T jedyne przykłady miast, gdzie ceny za nclegi zmieniały się wbrew gólnemu trendwi. Pdczas, gdy światwy kryzys gspdarczy najwyraźniej szczędził Ri de Janeir, a ceny za usługi htelwe dntwały tam pnad 30 prc. wzrst, Lndyn dntwał marginalne tylk wahania cen, a ceny z luteg 2010 siągnęły nawet pzim niec wyższy niż te dntwane w przedkryzyswym lutym Pkój htelwy w rsyjskiej stlicy mżna dzisiaj c prawda wynająć 25 prc. taniej niż dwa lata temu, ale nie wpływa t na fakt, że Mskwa pzstaje pd tym względem najdrższą metrplią świata. Takie miasta jak Praga czy Bangkk mżna dnaleźć na kńcu rankingu, ceny za pkój są tam na pzimie pniżej płwy w prównaniu z miastami przdującymi cenw. Z największym, b aż 43,23 prc. spadkiem cen za nclegi musiał pradzić sbie Dubaj. Źródł: Dziennik Turystyczny, [za:] Htel.inf, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Klkwium habilitacyjne Prezydent wręczył nminacje prfesrskie 3 marca 2010 rku Prezydent Rzeczypsplitej Plskiej Lech Kaczyński wręczył akty nminacyjne nauczycielm akademickim raz pracwnikm nauki i sztuki, którym nadał tytuły prfesra na wnisek Centralnej Kmisji d Spraw Stpni i Tytułów. Relację z urczystści znajdziesz tutaj: D=1&s=szabln.depesza&dep= Tytuł prfesra trzymał m.in. dr hab. Pitr Witld Palich - kierwnik Katedry Organizacji Usług Turystyczn-Htelarskich Akademii Mrskiej w Gdyni. Zbacz również: Prezydent nminwał 116 prfesrów, dkument nline: prfesrw.html, data dstępu Klkwium habilitacyjne dr. Wiesława Alejziaka dbył się we czwartek 4 marca 2010 rku gdz w Sali Senackiej Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie, al. Jana Pawła II 78 Źródł: Akademia Wychwania Fizyczneg w Krakwie, data dstępu Szlaki jakubwe w Eurpie i Plsce We czwartek 11 marca 2010 rku g (s. H) dbędzie się sptkanie z dr Kazimierą Orzechwską-Kwalską, pdczas któreg zstanie przedstawiny referat Szlaki jakubwe w Eurpie i Plsce - funkcjnwanie, prblemy wytyczania i znakwania, pielgrzymi na szlaku wspmnienia. Sptkanie ma charakter twarty. Serdecznie zapraszamy. Źródł: Wydział Turystyki i Rekreacji Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie, data dstępu

9 Zmiany w Wyższej Szkle Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki w Warszawie Prfesr Krzysztf Przecławski 1 marca 2010 rku przestał pełnić funkcje Rektra Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki w Warszawie. Obwiązki Rektra WSHGiT pełni becnie dr Jlanta Mgiła-Liswska pełni. WR Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa d współtwrzenia prtalu Na prtalu znajduje się pbieralnia plików, umżliwiająca zgdne z prawem udstępnianie artykułów naukwych raz księgarnia turystyczna. Prtal turystycznebadania.pl t mój pmysł, jednak mam nadzieję, że przerdzi się w inicjatywę krewaną przez wszystkich tych, którym zależy na tym, by rzpwszechniać swje publikacje i wyniki badań. Bez Państwa wsparcia inicjatywa ta nie będzie miała sensu. Zapraszam zatem d współpracy. Z pważaniem i serdecznymi pzdrwieniami Janna Ksmaczewska Źródł: Janna Ksmaczewska, krespndencja nadesłana Rektrzy knsultują prjekt strategii dla szklnictwa wyższeg D pczątku maja ptrwają knsultacje śrdwiskweg prjektu "Strategii rzwju szklnictwa wyższeg ". Przygtwany przez rganizacje skupiające rektrów dkument pwstał równlegle d inneg prjektu - zlecneg przez ministerstw nauki. O załżeniach prjektu strategii wypracwaneg w śrdwisku akademickim i różnicach między nim a prjektem ministerialnym mówił prezes Fundacji Rektrów Plskich prf. Jerzy Wźnicki. Strategia - według rektrów - t zestaw kluczwych zmian ptrzebnych w systemie szklnictwa wyższeg w perspektywie najbliższych 10 lat. Ich prjekt przensi główny ciężar zmian na drugą płwę dekady: wcześniej przedyskutwane i zaprjektwane muszą zstać szczegółwe techniczne rzwiązania. "Na tym tle (...) prjekt knsultantów (ministerstwa nauki - PAP) t prgram małej mdernizacji, na najbliższe lata; (...) nie dwłuje się d perspektywy strategicznej, tylk mdernizacyjnej - krótkkreswej. Nasza (kncepcja - PAP) jest wybitnie długkreswa" - tłumaczył Wźnicki. Zaznaczył, że część rzwiązań knkurencyjneg prjektu jest dla śrdwiska nie d przyjęcia, np. rzwiązanie głśnej kwestii dpłatnści za studia. Naukwiec wyjaśnił, że ba prjekty prpnują czesne - chć w różnych pstaciach. Prjekt rektrów prpnuje wprwadzenie pwszechneg czesneg d 2015 r. (jednej czwartej średnich ksztów studiów w Plsce, czyli 2,5 tys. zł), a wcześniej - pracwanie systemu kredytów studenckich. Ministerialny prjekt przewiduje natmiast wprwadzenie czesneg za studia w pełnej wyskści, które płacaliby studenci niemieszczący się w puli miejsc zamówinych i płacnych przez resrt nauki. Oznaczałby t np., że za rk stacjnarnej fizyki na Uniwersytecie Warszawskim tacy studenci płaciliby 48 tys. zł. T jest nie d przyjęcia, żeby bk siebie siedziała młdzież, z której jeden - Kwalski - nie płaci nic, a bk - Malinwski - płaci 48 tys. zł" - cenił Wźnicki, zauważając, że prócz art. 70. Knstytucji, któreg zmiany wymaga też prpzycja śrdwiskwa, prjekt ministerialny narusza tym załżeniem zasady równści bywateli i aplitycznści szklnictwa wyższeg. Rektrzy pdkreślają też, że ich kncepcja przewiduje m.in. zachwanie istniejących zasbów szklnictwa wyższeg raz ich rzwój. Zachwanie zasbów nie znacza jednak zachwania funkcjnujących w systemie instytucji, których - jak ceniają autrzy kncepcji - jest teraz nawet płwę za duż. Aby jednak upadające czy likwidwane uczelnie lub wydziały nie zaprzepaściły istniejącej bazy, np. pprzez wyprzedaż, strategia zakłada przygtwanie dla nich ścieżki alternatywnej wbec likwidacji: mżliwści przekształcania uczelni publicznych w niepubliczne i dwrtnie. "T nie ma nic wspólneg z prywatyzacją" - zastrzegł Wźnicki, wyjaśniając, że należy też knslidwać istniejące zasby, np. pprzez przejmwanie ich przez silniejsze pdmity. Prjekt rektrów przewiduje przeniesienie finanswania systemu z kmpetencji ministra w ręce - na wzór brytyjski, gdzie działa agencja HEFCE - wyspecjalizwanej agencji rządwej negcjującej z uczelniami 3-5-letnie kntrakty na zrealizwanie knkretnych zadań. 9

10 "Minister nie jest d dzielenia pieniędzy na knkretne zadania. Minister jest, według naszej prpzycji, liderem wielkieg prjektu cywilizacyjneg dla Plski, jakim jest prgram na dekadę - realizacji strategiczneg planu dla szklnictwa wyższeg, który przeniesie je na zupełnie inny pzim i uczyni z nieg (...) atut rzwjwy Plski" - argumentwał Wźnicki. Przytczył m.in. przykład statusu uczelni badawczej, której definicji zawartej w prjekcie rektrskim nie spełnia becnie żadna plska uczelnia. "C więcej, rygry związane z wymaganiami dtyczącymi takich uczelni są takie, że żadna z nich nie pwstanie sama, bez specjalnych, dedykwanych prjektów" - mówił. Rektrzy chcieliby wykrzystania w tym przypadku frmuły związków uczelni w taki spsób, by pwstawały na ich pdstawie tzw. superuniwersytety knslidujące rzprszne becnie w Plsce zasby badawcze i mgące w realny spsób knkurwać z uczelniami liczącymi się na świecie. O przyjęciu statecznej wersji śrdwiskweg prjektu strategii decydwać będzie na pczątku maja zgrmadzenie plenarne Knferencji Rektrów Akademickich Szkół Plskich. Później rektrzy będą rzmawiać prjekcie z ministerstwem nauki. Rektrzy mają nadzieję, że strategia rządwa - na bazie ich prjektu - zstanie przyjęta jeszcze w tym rku. Śrdwiskwy prjekt "Strategii rzwju szklnictwa wyższeg " przygtwał pd kniec ubiegłeg rku knsrcjum utwrzne przez: Knferencję Rektrów Akademickich Szkół Plskich, Knferencję Rektrów Publicznych Szkół Zawdwych, Fundację Rektrów Plskich raz Knferencję Rektrów Zawdwych Szkół Plskich. Prjekt ministerialny przygtwał knsrcjum firmy Ernst & Yung i Instytutu Badań nad Gspdarką Rynkwą. MTB Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu Rusza druga edycja Knkursu EDEN 3 marca 2010 rku Plska Organizacja Turystyczna rzpczyna drugą edycję knkursu na Najlepsze eurpejskie destynacje turystyczne (Eurpean Destinatins f Excellence EDEN). Tegrczna edycja knkursu pświęcna jest TURYSTYCE WODNEJ, dlateg udział w nim mgą wziąć te destynacje, które wykrzystują ptencjał bszarów nadwdnych i gdzie rzwój turystyki współgra w spsób zrównważny z unikalnym charakterem miejsca i ptrzebami mieszkańców. EDEN t prjekt prmujący mał znane destynacje turystyczne niepwtarzalnym charakterze, które łączą ptrzeby śrdwiska, ludnści lkalnej i turystów, rzwijając jedncześnie atrakcyjny eknmicznie prdukt turystyczny. Knkurs ma na celu stwrzenie eurpejskiej sieci uznanych i rzpznawanych bszarów turystycznych charakteryzujących się szczególnymi walrami dla dziedzictwa przyrdniczeg i kulturweg Eurpy. Uruchmina zstała strna knkursu EDEN prmująca zwycięskie i wyróżnine destynacje, ideę knkursu raz dpwiedzialne wzrce zachwań wśród turystów. Więcej infrmacji knkursie, regulamin raz kartę zgłszenia mżna znaleźć na strnach raz W przypadku pytań lub wątpliwści jesteśmy d Państwa dyspzycji i prsimy kntakt z Departamentem Współpracy Reginalnej (Małgrzata Barecka : tel ). Źródł: Plska Organizacja Turystyczna, data dstępu Zbacz również: EDEN - Eurpean Destinatins f Excellence, dkument nline: data dstępu 03, Prmcja Mazur w szkłach całej Plski Mazurscy samrządwcy chcą, by uczniwie z całej Plski przyłączyli się d prmcji reginu w knkursie na nwe siedem cudów natury - właśnie głsili knkursy na ekplakat jezirach i lkalne kampanie prmujące głswanie na tę krainę. Samrząd wjewództwa warmińsk-mazurskieg namawia uczniów szkół pdstawwych, gimnazjalnych i pnadgimnazjalnych w całym kraju d włączenia się w kampanię prmcyjną Mazur, pnieważ dzieci i młdzież częst krzystają z internetu - a właśnie tą drgą mżna głswać na Mazury. Jak pwiedział PAP marszałek Jacek Prtas, dzieci d udziału w głswaniu mgą zachęcić też rdziców i ich znajmych - tak stał się w ubiegłym rku, gdy pdbne knkursy głszn tylk w szkłach wj. warmińsk-mazurskieg. "W tym knkursie dla Mazur liczy się każdy głs, a dzieci w kraju przy kazji pszerzą wiedzę reginie, który jak jedyny reprezentuje Plskę w knkursie na nwe siedem cudów natury. Głswanie na Mazury t już nie tylk sprawa reginu, ale całeg kraju" - zauważył Prtas. Jak pinfrmwał PAP Rbert Szewczyk z gabinetu marszałka, uczniwie z całej Plski mgą brać udział w dwóch rdzajach knkursów. Pierwszy dtyczy zrganizwania w lkalnym śrdwisku akcji głswania na Mazury - mże t plegać na bezpśrednim ddawaniu głsów, bądź na rganizwaniu akcji, czy happeningów infrmujących udziale Mazur w knkursie na cuda natury. Patrnat nad tym knkursem bjął m.in. minister edukacji nardwej. Drugi z knkursów dtyczy wyknania plakatu tematyce eklgicznej i zarazem związanej z Mazurami. Zwycięzcy bu knkursów zstaną nagrdzeni. 10

11 "Ubiegłrczne knkursy dla szkół prmujące Mazury w knkursie sptkały się z wielkim uznaniem rganizatra plebiscytu tj. Fundacji New7Wnders" - zaznaczył Szewczyk. Uczniwie z Warmii i Mazur ddatkw będą mgli wziąć udział w knkursie recytatrskim "Literackie Mazury cud natury", który samrząd wjewództwa rganizuje razem ze Wspólntą Kulturwą "Brussia". W tym knkursie uczniwie będą recytwać fragment przy na pdstawie utwru Siegrfieda Lenza "Muzeum ziemi jczystej" (książka pwiada przedwjennych Mazurach) raz dwlnie wybrany fragment literatury reginalnej. Mazury jak jedyna plska kraina reprezentują Plskę w knkursie szwajcarskiej fundacji New7Wnders na nwe siedem cudów natury. W grnie 28 finalistów Mazury znalazły się w lipcu ub.r. razem m.in. z Mrzem Martwym, Wielkim Kaninem Klrad i Wdspadem Anielskim w Wenezueli. O wejście d finału knkursu rywalizwał 261 miejsc z 22 krajów. Plskę, bk Mazur, w knkursie reprezentwała też Białwieża. Głswanie finałwe ptrwa d 11 listpada 2011 rku. JWO Źródł : PAP - Nauka w Plsce, data dstępu Pwstanie Mazurski Park Nardwy? Samrząd wjewództwa warmińsk-mazurskieg zlecił wyknanie analizy spłeczn-gspdarczych skutków utwrzenia Mazurskieg Parku Nardweg. Zabiegi utwrzenie na tym terenie parku nardweg trwają d 60 lat. "T bardz dbra wiadmść, klejny knkretny krk przybliżający nas d teg, by na Mazurach pwstał wreszcie park nardwy" - skmentwał w rzmwie z PAP przewdniczący Stwarzyszenia na rzecz chrny krajbrazu kulturweg Mazur "Sadyba" Krzysztf Wrbiec, który d lat zabiega utwrzenie takieg parku w Krainie Wielkich Jezir. Jak pwiedział marszałek wj. warmińsk-mazurskieg Jacek Prtas, samrząd wjewództwa zlecił pracwanie analizy skutków utwrzenia parku, pnieważ "d tej pry dyskusje na ten temat są dść spntaniczne". "Mówi się, że regin mże duż zyskać, ale że samrządy bezpśredni zaintereswane mgą duż stracić. My chcemy wiedzieć na pewn, jakie są plusy i minusy teg rzwiązania. Chcemy również wiedzieć, jakie czynnści pwinniśmy wyknać, zanim zapadnie decyzja utwrzeniu parku, i chcemy również mieć świadmść, c pwinniśmy się zwracać d ministra śrdwiska, (...) który pdejmie w tej sprawie stateczną decyzję" - pwiedział PAP Prtas. Jeg zdaniem, "dcelw park nardwy pwinien pwstać". W analizie, którą zlecił samrząd wjewództwa (becnie trwa nabór fert d ewentualnych wyknawców pracwania), ma się znaleźć m.in. kreślenie wariantwe zasięgu granic parku i jeg tuliny, cena mżliwści uzyskiwania rekmpensat przez samrządy lkalne za straty spwdwane ewentualnym graniczeniem rzwju gspdarczeg raz kreślenie wielkści nakładów finanswych na realizację inwestycji infrastrukturalnych. "Jesteśmy abslutnie świadmi, że musimy chrnić t, c nam dała natura, ale chcemy też działać w ten spsób, żeby mieszkańcy Warmii i Mazur mgli żyć i gdziwie zarabiać, i nie czuć się jak w skansenie" - pwiedział Prtas. Dyskusja pwłaniu na Mazurach parku nardweg tczy się d 60 lat, ale przybrała na sile w ubiegłym rku, gdy regin ten wszedł d finału światweg knkursu na nwe siedem cudów natury. Pdczas dyskusji zrganizwanej w czerwcu ubiegłeg rku przez "Sadybę" i samrząd wjewództwa przeciwk utwrzeniu parku wypwiadali się samrządwcy. Ich zdaniem, park zablkuje mżliwści inwestycyjne na ich terenach i pgrszy warunki bytwe ludnści. Za utwrzeniem parku pwiadają się d lat ekldzy. Mazurski Park Nardwy miałby zstać wydrębniny z terenów becneg parku krajbrazweg i bejmwać: rzekę Krutynię, jezira Nidzkie i Łuknajn. Plany zakładają dwie wersje bszarwe: mniejsza ma bejmwać 34,5 tys. ha, większa - 39,5 tys. ha. W bu wariantach największą pwierzchnię w parku zajmwałaby wda, ptem: lasy i bagna. Tereny, na których prjektwany jest park, w pnad 90 prc. należą d Skarbu Państwa. Opracwanie zamówine przez samrząd wjewództwa ma pwstać w najbliższych tygdniach. JWO Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu Cuchsurfing użycz mi swjej kanapy Kanapwe surfwanie (Cuchsurfing) - nwa frma turystyki, która dbywa się na zasadzie wzajemnej gścinnści turystycznej, zyskuje craz większą ppularnść. Czynnie uprawiających ten rdzaj turystyki (zalgwanych na strnie Cuchsurfing.cm) jest już 1,5 milina. Zaintereswanych nwą frmą turystyki nie brakuje. Osby spragnine przygdy, lubiące planwać sbie wyjazd na własną rękę i chcące spędzić urlp za stsunkw nieduże pieniądze mgą w łatwy spsób zrganizwać sbie ciekawą pdróż. Wystarczy zalgwać się na prtalu Cuchsurfing.cm, wyszukać interesujący nas kraj, wybrać spśród milina fert nclegów, nawiązać kntakt z zupełnie bcą sbą i udać się d niej na ncleg. Mże i ryzykwne, ale za t jaka przygda! Na prtalu mżna znaleźć różne frmy i standardy prpnwanych nclegów. Będzie t np. wysiedziana sfa w paryskiej kamienicy hipisów czy też luksuswy apartament gścinny na 23. piętrze wieżwca w Hngkngu. Każdy użytkwnik prtalu zamieszcza w prfilu swje zdjęcie i krótką ntatkę sbie. Na strnie częst widnieją pinie dtyczące sób, u których ncwaliśmy. Jednym z aktywnych działaczy Cuchsurfingu jest dziennikarz Michael Wigge, który dbył 150-dniwą pdróż p świecie bez centa w kieszeni. W swjej książce pisał przeżycia z wyjazdu. Jedn zapamiętał szczególnie dtkliwie. Najgrszym wydarzeniem, jakieg dświadczyłem pdczas mjej pdróży była nc spędzna w Las Ve- 11

12 gas. P długim pukaniu d drzwi, twrzyła w kńcu kbieta, wpuściła mnie d śrdka, zmierzyła mnie wzrkiem i nie pwiedziała ani słwa napisał Wigge. Pmijając mniejsze wpadki, gścinnści i ciepła u bcych sób dświadczyłem w 95 prc. pdsumwuje Wigge. Jeg zamiarem był przemierzenie świata d Berlina aż p Antarktydę nie wydając na nclegi ani centa. Wielu ludzi decyduje się na teg typu wyjazdy nie tylk ze względu na tani kszt pdróży, ale przede wszystkim w celu pznania nwych sób, wymiany dświadczeń, dyskusji na temat kultury, histrii itp. Jak mżna najlepiej pznać kraj? Nie tylk zwiedzając, ale przede wszystkim pznając życie zwykłych bywateli daneg państwa, rzmawiając z nimi i dwiadując się ich kulturze. Cuchsurferzy stawiają na glbalne zaufanie. Pwstaje spłecznść ludzi, którzy są twarci na nwe przygdy, użyczają kanapy bcym ludzim, udstępniają im łazienkę, czasem nawet gtują czy przekazują klucz d mieszkania. Chcę zjednczyć świat i jeg bywateli mówi Casey Fentn, zapalny turysta, załżyciel prtalu Cuchsurfing. Fentn załżył strnę zaraz p tym, jak natknął się w Internecie na listę adresów wych studentów zamieszkujących w Reykjaviku. Z zamiarem wybrania się d Islandii pstanwił wysłać d wszystkich studentów maila z zapytaniem mżliwść przencwania na sfie w ich dmach. W przeciągu kilku gdzin trzymał setki prpzycji. Znanych jest kilka serwerów, które działają na pdbnej zasadzie jak Cuchsurfing. Należą m.in.: Servas, załżny przez duńskich studentów w 1949 rku czy Hspitalityclub, pwstały w 2000 rku. W systemie Cuchsurfing lguje się średni sób tygdniw. Średnia wieku użytkwników zalgwanych na prtalu t 28 lat. Nie brakuje jednak sób między 60 a 69 rkiem życia (11.500). Opracwała: Aleksandra Mtz Źródł: Travel Trade Gazette, data dstępu najlepszych kurrtów na wisenny wypad na narty W Plsce sezn narciarski pwli dbiega kńca, ale tej zimy w całej Eurpie stki będą czynne z pewnścią dłużej niż w ubiegłych latach. Zatem, pzstaje wyszukać najlepsze miejsca i, z pmcą wyszukiwarki Skyscanner [http://www.skyscanner.pl/] znaleźć najtańsze lty. Plusy wyjazdów na narty pd kniec seznu. 1. Jest taniej. Kńczący się sezn pwduje, że w wielu miejscach karnety na wyciągi i nclegi są duż tańsze niż w śrdku zimy. 2. Jest spkjniej. Spędzanie czasu na nartach czy snwbardzie w tym kresie znacza mniej ludzi na stkach i mniejsze klejki d wyciągów. 3. Jest bardziej słnecznie! Pgda jest przyjemniejsza, kiedy zima ma się ku kńcwi - mżemy spdziewać się więcej słńca, dni są craz dłuższe, dłużej także twarte są stki. Na twartych już tej prze rku przy stkach tarasach barwych i restauracyjnych serwwane są dania z grilla i piw. Kniecznie weź ze sbą krem z filtrem 50! Jednak pamiętać należy, że Matka Natura jest nieprzewidywalną kbietą. Zdarza się, że nawet w maju trafimy na ziąb i śnieżycę, lepiej, zatem, nie przygtwywać się zbytni na pewne słńce i mieć w bagażu dzież na mrźną zimę. Kilka prad, jak wybrać śrdek? Generalną zasadą przy planwaniu wisenneg wyjazdu na narty jest: kierwać się w góry lub na półnc. Im wyżej płżny jest śrdek, tym zimniej, tym samym śnieg utrzymuje się tam dłużej. Pwinniśmy, zatem, wybierać śrdki z trasami narciarskimi płżnymi na wyskści 2 tys. metrów lub wyżej. Jeśli trasy narciarskie pprwadzne są na ldwcu, tym lepiej, dzięki temu uprawianie sprtów zimwych jest mżliwe prawie cały rk, aczklwiek tylk na wyznacznym bszarze i na krótkich trasach. Na witrynach internetwych śrdków narciarskich pdawane są grubści pkrywy śnieżnej na stkach, mgą się ne znacząc zmieniać z rku na rk, dlateg dbrze jest sprawdzać na bieżąc te infrmacje. Obecna śnieżna i długa zima z pewnścią przedłuży sezn wyjazdów narciarskich kilka tygdni w prównaniu z pprzednimi latami. Skyscanner przedstawia 10 śrdków najlepszych na wisenne wyjazdy na narty. Całść przeczytaj tutaj >>> : dkument nline : data dstępu Najbardziej ryginalne htele na świecie Spragnieni nwych wrażeń i craz bardziej wymagający turyści mają craz większy wybór w kwestii nclegów. Na świecie przybywa ryginalnych hteli, w których ncleg sam w sbie jest nie lada atrakcją. Międzynardwy prtal turystyczny i biur pdróży HlidayCheck.pl przedstawia najciekawsze htele, z których być mże wcale nie będziecie chcieli wychdzić Dla zakchanych: htele miłści w Japnii. Intymnie, ertycznie, tajemnicz...w Japnii i innych krajach azjatyckich niezwykle ppularne są tzw. lve htels, w których kchankwie mgą dyskretnie spędzić upjne chwile w sprzyjającym amrm tczeniu. Kultura japńska nie akceptuje publiczneg kazywania uczuć, a cienkie ściany tamtejszych mieszkań również nie sprzyjają miłsnym igraszkm. Dlateg wielu Japńczyków, a statni też i zagranicznych gści, kieruje swe krki d hteli miłści. Miejsca te cechują częst niezwykłe kształty ( np. zamków, 12

13 łdzi czy pjazdów UFO), klrwe neny, brak kien, a d teg wyszukany design i pełne fantazji dekracje. Kchankwie mgą uprawiać miłść np. na wielkim łżu w kształcie serca, wśród grmnych luster, w jacuzzi, glądając ertyczne filmy. Kntakt z bsługą jest minimalny lub całkwicie wyeliminwany. Rachunek reguluje się drgą elektrniczną lub przez kienk, przy którym kasjer i klient nie widzą się ani nie słyszą. Tablice rejestracyjne aut na parkingu są zasłaniane. Wszystk p t, by zagwarantwać gścim annimwść i dyskrecję, bez względu na t, czy wynajęli pkój na 2 gdziny czy na całą nc. Wbrew pzrm, większść gści t nrmalne pary, a tylk czasem zdarzaja się prstytutki z klientami. 2. Dla fanów czytania Htel Literacki w Niemczech. A mże zamknąć się na całą nc z górą książek, a w dzień ppracwać na warsztatach pisania? Htel Literacki Franzsenhhl t prawdziwa gratka dla mli książkwych. Wnętrza są nwcześnie urządzne i kmfrtwe, a gdzie nie spjrzeć, wszędzie leżą dzieła literackie. Zebran tutaj łącznie prawie 3 tysiące książek i 40 tysięcy audibków. Każdy gść jest pytany już przy rezerwacji swje czytelnicze preferencje. Dzięki czemu na stliku bk łóżka będą na nieg czekać trafnie dbrane pzycje. Turyści na HlidayCheck.pl chwalą gustwny przepiekne płżenie biektu wśród zieleni, wystrój htelu, przemiłą bsługę raz świetny kncept z literaturą w rli głównej. W Htelu Literackim regularnie dbywają się wieczry autrskie i warsztaty pisarskie, a pnadt działa znakmite spa. Jednym słwem cś dla ducha, i cś dla ciała. 3. Dla spragninych bliskści z naturą Htel Canpy Twer w Panamie. Obserwwać z bliska setki ptaków i gigantyczne mtyle, słuchać krzyków małp, delektwać się słńcem i pdziwiać egztyczne kwiaty. Htel Canpy Twer stwarza idealne warunki d rzkszwania się pięknem natury. Mieszkamy w dawnej amerykańskiej wieży radarwej w samym śrdku dżungli panamskiej, pdziwiając z każdej strny niesamwite widki na las trpikalny. Wieża mierzy 18 metrów wyskści, a jej szczyt zakńczny jest 9-metrwą kpułą, wkół której zbudwan taras widkwy. Stąd lub z kien swjeg pkju mżna bserwwać z bliska bgactw egztyczneg świata rślin i zwierząt. Płżny na terenie Parku Nardweg Sberania niezwykły htel feruje kilkanaście pkjów, wszystkie z dużymi knami, a ten najlepszy z balknem. 4. Wyłącznie dla panów- htele w Niemczech i Hngkngu. Nie jesteś już w dmu mile widzianym gściem? Masz stres z pwdu partnerki? Niemiecka sieć htelwa Derag biecuje pmóc w rzwiązaniu teg prblemu (przynajmniej draźnie), zapraszając d pki przygtwanych wyłącznie dla panów. Według zapewnień ich strny internetwej, każdy apartament zapewnia t, czeg ptrzebuje prawdziwy mężczyzna: w ldówce czeka sześcipak piwa, bk telefnu leży karteczka z telefnem d prawnika d rzwdów, jest też telewizja z ertycznymi kanałami i zapas cygar. Persnel htelwy czeka na każde wezwanie (p rysunkwym ludziku w krótkiej spódniczce dmyślamy się, że i persnel jest dpwiedni dbrany). Specjalną fertę dla mężczyzn ma także Htel Fleming w Hngkngu, który w ramach Strefy dla Nieg prpnuje pkje wypsażne w knsle gier, glfa, stację dla ipd'a, zestaw męskich czaspism, dvd raz dstęp d siłwni. 5. Dla miłśników sztuki Htel Fx w Danii. Pnad 60 pki w samym centrum Kpenhagi, a każdy t dzieł sztuki, zaprjektwane w innym klimacie. Gspdarze mówią nim jak najbardziej ekscytującym i kreatywnym htelu na świecie: 21 artystów zrealizwał w nim 1000 pmysłów. Znajdziemy tu inspiracje m.in. tradycyjną grafiką, kmiksami Manga, sztuką uliczną, czarn-białym minimalizmem. Sypialnie kuszą już samymi nazwami: Zmysłwy Pkój, Las Króla czy Japński Ogród. D teg eksplzja klrów i wzrów raz duże, wygdne łóżka. Przy dpwiedni wczesnej rezerwacji, mżna dstać tu pkój już d 50 eur za sbę. T prawdziwa gratka dla miłśników sztuki i nwczesneg designu. Anna Lewinska, rzecznik praswy HlidayCheck AG, Müligässli 1, CH-8598 Bttighfen Tel.: +41 (0) , Fax: +41 (0) Źródł: HlidayCheck.pl, data dstępu Regin Wielkplska t wart zbaczyć... Regin Wielkplska t wart zbaczyć... Takie hasł twarzyszy nwej strnie internetwej pświęcnej Wielkplsce, pracwanej przez Pracwnię Krajznawczą Wjewódzkiej Bibliteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Pznaniu. Jest na adreswana d wszystkich sób, które chcą wiedzieć więcej, zarówn d turystów aktywnych, którzy cenią sbie bezpśredni kntakt z przyrdą, jak i d tych, którzy wyruszają na szlak spradycznie. Strna prezentuje pisy kilkuset biektów i dziejów miast, prpnuje trasy wycieczek pieszych, wdnych i rwerwych, a wszystk t w płączeniu z interaktywną mapą, w parciu dzieje reginu, walry przyrdnicze i kulturę ludwą. Bardziej dciekliwi internauci znajdą liczne ciekawstki, tajniki kuchni reginalnej czy szerk rzumiane atrakcje turystyczne. Mamy nadzieję, że kt raz zajrzy na ten wielkrtnie będzie na wielkplskie ścieżki wracał czeg Państwu i sbie życzymy. Grąc plecamy i zapraszamy d Wielkplski! Źródł: Aleksandra Warczyńska, Wjewódzka Bibliteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Pznaniu, Pracwnia Krajznawcza, krespndencja nadesłana

14 Od Hujska d Kurejewki ftgraficzny przewdnik p Plsce PlskieKrajbrazy.pl t ftgraficzny przewdnik p Plsce, który inspiruje i zachęca d pdróży p naszym kraju głównie pprzez pkazywane w nim zdjęcia. Blisk 15 tys. ftgrafii, pnad sprtretwanych miejscwści i 119 krain gegraficznych. D teg pnad 100 artykułów i felietnów, a d kilku dni także frum pdróżnicze. Serwis PlskieKrajbrazy.pl t prjekt internetwy, któreg celem jest zachęcenie d pdróżwania p Plsce i dkrywania jej pięknych i malwniczych rejnów. W dróżnieniu d innych serwisów turystycznych i pdróżniczych PlskieKrajbrazy.pl peruje nie tyle słwem, c brazem. Miejscwści i zakątki naszeg kraju prezentwane są głównie pprzez ftgrafie, których w serwisie jest blisk 15 tysięcy. Baza zdjęć jest skategryzwana według wjewództw, krain gegraficznych lub miejscwści, a wszystkie ftgrafie są dkładnie pisane. Oprócz teg przy każdym zdjęciu znajduje się mapa, na której zaznaczne jest miejsce jeg wyknania. Od kilku dni w serwisie mżna krzystać także z frum. Twrząc PlskieKrajbrazy.pl kierwaliśmy się starą zasadą, że braz wart jest więcej niż tysiąc słów. Jest w Plsce wiele miejsc, których magii i czaru nie spsób pisać słwami, lepiej sprawdzają się zdjęcia. Ale nie dżegnujemy się d tekstów, które uzupełniają nasz serwis. W tym duchu uruchmiliśmy też frum, które ma być miejscem wymiany dświadczeń, spstrzeżeń a także emcji związanych z dkrywaniem zakątków Plski mówi Szymn Narżniak, pmysłdawca i twórca serwisu. PlskieKrajbrazy.pl t serwis twarty, w którym każdy mże ddać swje ftgrafie. Cdziennie użytkwnicy ddają kł kilkudziesięciu zdjęć. Ciągle też pszerzana jest lista artykułów i felietnów. Serwis dwiedza miesięcznie kł 25 tys. użytkwników, którzy generują blisk 330 tys. dsłn. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu na liczniku e-przewdników! Prtal e-przewdniki.pl wystartwał w maju 2008 rku i d sameg pczątku przyświecała mu idea twrzenia internetwych przewdników wraz z internautami. Wydawnictw Bezdrża wprwadził na prtal pnad 150 e- przewdników p świecie, które są stale uzupełniane nwe miejsca, zdjęcia, kmentarze. Użytkwnicy pisują dwiedzne przez siebie zakątki całeg glbu, nie szczędząc energii i pmysłwści pmcnych w rzbudwie prtalu. 17 luteg 2010 rku gdzinie liczba materiałów ddanych na prtalu wspólnie przez Wydawnictw i użytkwników siągnęła Obiekt, za któreg przyczyną magiczna granica zstała przekrczna, t "Estádi" Jrnalista Mári Filh Stadin Maracanã znajdujący się w Ri de Janeir w Brazylii. Jest t jeden z najsłynniejszych i największych stadinów piłkarskich świata, zbudwany w latach Autrem biektu jest użytkwnik wedrus, biekt mżna bejrzeć pd linkiem: e-przewdniki.pl/przewdnik-biekt-brazylia-ri_de_janeir- Stadin_Maracana-70ab.html. Od września 2009 rku prtal mderwany jest przy współpracy użytkwników, którzy p krótkim przeszkleniu wraz z redakcją e-przewdników z zaangażwaniem dbają pprawnść wszystkich materiałów. T dzięki ich pasji i skrupulatnści akceptacja biektów, zdjęć, relacji i tras przebiega tak sprawnie, łącząc się jedncześnie z ich wyską jakścią merytryczną. [...] GLK. Infrmacja nadesłana Źródł: Prtal Ksiegarski.pl, dkument nline: data dstępu

15 Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Adres Redakcji: Bibliteka Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki, ul Chdakwska 50, Warszawa, tel. i fax , , , , * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania "Edukacja", Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Htelarstwa, Gastrnmii i Turystyki w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 15

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN

Regulamin konkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN Sieć współpracy na rzecz nwczesnej szkły zawdwej www.kz.rcre.plskie.pl Regulamin knkursu MAM WIZJĘ MAM PLAN 1 Uczestnicy Knkursu W knkursie mgą uczestniczyć uczniwie szkół birących udział w prjekcie systemwym

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu

Warszawa: Kampania promocyjno-informacyjna projektu Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl/bip/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Kampania prmcyjn-infrmacyjna prjektu Równść kbiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Edycja 2013 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rbty budwlane Dstawy X Usługi SEKCJA I: Zamawiający I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiająceg Nazwa Urząd Miejski w Łwiczu REGON: _0_ _0_ _0_ _5_ _2_ _5_ _6_ _3_ _6_ Adres Stary

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji.

Olsztyn: świadczenie usług gastronomiczno-hotelarskich na. na potrzeby organizacji: Rady Naukowej oraz Konferencji. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: świadczenie usług gastrnmiczn-htelarskich na ptrzeby rganizacji: Rady Naukwej

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

Regulamin Powiatowego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg i eklgią uczniów szkół pdstawwych, gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla

U R Z Ę D U. nowy wymiar komunikacji dla nwy wymiar kmunikacji dla U R Z Ę D U VidCm.pl Sp. z.. tel. +48 (32) 450 20 85 fax +48 (32) 450 20 86 biur@vidcm.pl www.vidcm.pl 40-156 Katwice; Al. Krfanteg 125a KRS0000253137, Sąd Rej. w K-cach, Wydz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP.

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP. OFERTA REKLAMOWA Szanujemy budżet każdeg klienta, dlateg nasza ferta dstswana jest d wymagań i mżliwści reginalnych firm. Niskie kszty dtarcia, rzsądne ceny, prmcyjne pakiety reklamwe dstswane d ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP.

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP. OFERTA REKLAMOWA Szanujemy budżet każdeg klienta, dlateg nasza ferta dstswana jest d wymagań i mżliwści reginalnych firm. Niskie kszty dtarcia, rzsądne ceny, prmcyjne pakiety reklamwe dstswane d ptrzeb

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ms.gv.pl Warszawa: Publikacje głszeń prmujących Prgram Infrastruktura i Śrdwisk raz fundusze EOG

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Pdlaska: Zimwe utrzymanie chdników i ciągów pieszrwerwych płżnych wzdłuż dróg wjewódzkich administrwanych przez RDW w Białej Pdlaskiej tj. dśnieżanie i zwalczanie śliskści zimwej w seznie 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY XIV LO.ZP/3410-1/2011 Pznań: Szklenie teretyczne i praktyczne uczniów XIV Liceum Ogólnkształcąceg w Pznaniu w zakresie sprtów ltniczych w rku 2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl Warszawa: Świadczenie przez kres dwunastu miesięcy usług plegających na zapewnieniu dstępu d zajęć sprtw-rekreacyjnych pracwnikm Teatru Wielkieg - Opery Nardwej, ich dziecim raz sbm twarzyszącym Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wceo.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wce.cm.pl Warszawa: Druk i dstawa Krniki Wjska Plskieg 2013 rk pstępwanie ZP_30_2014 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Świadczenie usług szklenia, dradztwa i knsultacji w zakresie zarządzania prjektami i twrzenia sprawnie działających zespłów prjektwych realizujących prjekty kulturalne w Plsce i na świecie. Numer

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG.

3 Nad przebiegiem prac Kapituły czuwa Przedstawiciel Audytora Konkursu i Partnera Merytorycznego KPMG. REGULAMIN KONKURSU LIDER NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII edycja 2008 1 CEL Instytut Nwych Technlgii w Łdzi w ramach wspierania przedsiębirczści raz prmcji Łdzi jak miasta nwych technlgii - rganizuje knkurs Lider

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo