UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) Nr 000-09-500-06313218"

Transkrypt

1 UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) Nr Wyjątki z umowy ważne dla klientów DGF PL: Umowa pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna Koasekurator wiodący (udział w ryzyku 50%), Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Koasekurator (udział w ryzyku 50%), a DHL Global Forwarding Sp. z o.o zawarta za pośrednictwem firmy brokerskiej Alfa Broker Sp. z o.o., Ubezpieczający: DHL Ubezpieczony: Klient PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...1 ZAKRES UBEZPIECZENIA...2 SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI...4 CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ŁADUNKÓW...5 CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY...5 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO...5 i POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY...5 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki przewożone w transporcie morskim, lądowym i/lub lotniczym (w tym kombinowanym), będące przedmiotem kontraktu handlowego, przewożone w następujących relacjach transportowych: 1) dla transportu lądowego samoistnego (niepowiązanego z transportem morskim): Polska i Europa, 2) dla transportu lotniczego i powiązanego z nim transportu lądowego: teren całego świata, 3) dla transportu morskiego i powiązanego z nim transportu lądowego: teren całego świata. W przypadku ubezpieczenia ryzyk politycznych z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są kraje, w których prowadzone są działania zbrojne i/lub wojenne. Ubezpieczyciel przekaże Listę Krajów i Obszarów, stanowiącą integralną część umowy ubezpieczenia, które na dzień podpisania umowy ubezpieczenia są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk politycznych. W przypadku zmian wprowadzonych na tej liście zostaną one przekazane Brokerowi w celu monitorowania wniosków pod kątem udzielonej ochrony. 2. Ładunki, o których mowa w 2 ust. 1 winny być przewożone wyłącznie przez zawodowych przewoźników na całej trasie transportu. 3. Z umowy wyłączone są następujące ładunki: 1) gotówka, papiery wartościowe, czeki, weksle, dokumenty, 2) kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie, metale szlachetne, 3) antyki, dzieła sztuki, 4) zbiory filatelistyczne, 5) żywe zwierzęta, 6) organy, zwłoki lub szczątki ludzkie, 7) narkotyki, leki psychotropowe i halucynogenne, 8) napoje o zawartości alkoholu powyżej 30% (wysokoprocentowe), 9) mienie przesiedlenia, Umowa Generalna Nr Strona 1 z 6

2 10) ładunki niebezpieczne zaliczane do klasy I i VII ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) oraz odpowiadające tej klasyfikacji ładunki niebezpieczne podlegające odmiennym przepisom prawa stosowanym w odniesieniu do innych gałęzi transportu (z uwzględnieniem postanowień Klauzuli przewozu ładunków niebezpiecznych w ust. 4). 4. Klauzula przewozu ładunków niebezpiecznych 1) Z zastrzeżeniem obowiązywania wyłączeń określonych w ust. 3. pkt 10., ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody rzeczowe powstałe w ładunkach niebezpiecznych przyjętych do przewozu na podstawie krajowych i/lub międzynarodowych przepisów prawa dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. 2) Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego przepisów prawa regulujących dopuszczalność i zasady wykonywania transportów ładunków niebezpiecznych oraz w przypadku zlecenia przewozu ładunków niebezpiecznych podwykonawcy, pod warunkiem, że Ubezpieczający przekaże mu instrukcję, iż przewóz oraz wszelkie czynności z nim związane winny być dokonywane zgodnie z wymogami, jakie na przewoźnika ładunków niebezpiecznych w zakresie doboru środków transportu, procedur nadawczych i operacji transportowych oraz postępowania i dokumentacji nakłada odpowiednio: a) dla transportu drogowego - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz inne krajowe i/lub międzynarodowe przepisy, b) dla transportu kolejowego - regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowiący Aneks nr 1 do przepisów CIM będących załącznikiem B do konwencji COTIV, umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz inne krajowe i/lub międzynarodowe przepisy, c) dla transportu morskiego - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG Code) stanowiący załącznik do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), d) dla transportu wodno-śródlądowego - umowa europejska międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) oraz ustawa o żegludze śródlądowej z odpowiednimi rozporządzeniami ministra infrastruktury, e) dla transportu lotniczego zał. nr 18 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych (ICAO TI), f) dla transportów kombinowanych - odpowiednie dla danej gałęzi transportu przepisy krajowe i/lub międzynarodowe. 3) Jeśli Ubezpieczający naruszy którykolwiek z przepisów prawa, o których mowa w pkt 2., a miało to wpływ na powstanie bądź rozmiar szkody, Ubezpieczyciel uprawniony jest do odmowy wypłaty odszkodowania w takim zakresie, w jakim ten wpływ wystąpił. ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Ładunki określone w 2 Umowy, będące przedmiotem ubezpieczenia, objęte są ochroną zgodnie z: 1) dla transportów morskich - zakres pełny (all risk) 1/1/09 Institute Cargo Clauses (A) /Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), z włączeniem ryzyka załadunku i rozładunku, 1/1/01 Institute Classification Clause /Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna, ISM Endorsement Clause /Aneks Ładunkowy ISM 2) dla transportów lotniczych - zakres pełny (all risk) 1/1/09 Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) /Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Air) z wyłączeniem przesyłek pocztowych, 3) dla transportów lądowych - zakres pełny (all risk) 1/1/09 Institute Cargo Clauses (A) /Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), 4) dla transportów ładunków mrożonych - zakres pełny (all risk) 1/1/86 Institute Frozen Food Clauses (A) (Excluding Frozen Meat) /Instytutowe Klauzule dla Żywności Mrożonej (A) (z wyjątkiem mrożonego mięsa) 1/1/86 Institute Frozen Meat (A)/Instytutowa Klauzula dla Mrożonego Mięsa (A). 2. Ponadto do wszystkich rodzajów transportów mają zastosowanie następujące klauzule: 1) dla transportów maszyn i urządzeń - 1/1/08 Institute Replacement Clause /Klauzula wymiany części ubezpieczonej maszyny lub urządzenia, Umowa Generalna Nr Strona 2 z 6

3 2) 10/11/03 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical And Elektromagnetic Weapons Exclusion Clause /Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną Oraz Elektromagnetyczną 3) 10/11/03 Institute Cyber Attack Clause /Instytutowa Klauzula Ataku Cybernetycznego, 4) Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009 /Klauzula Tranzytowa (Terroryzm) Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe w ładunkach w następstwie ryzyk politycznych, tj. ryzyk wojny i strajków w przewozie morskim i lotniczym oraz ryzyk strajków przy przewozie lądowym na warunkach: 1) 1/1/09 Institute War Clauses (Cargo)/Instytutowych Klauzul Wojennych (Ładunkowych) 2) 1/1/09 Institute Strikes Clauses (Cargo)/Instytutowych Klauzul Strajkowych (Ładunkowych) 3) 1/1/09 Institute War Clauses (Air Cargo)/Instytutowych Klauzul Wojennych (Ładunki Lotnicze) 4) 1/1/09 Institute Strikes Clauses (Air Cargo)/Instytutowych Klauzul Strajkowych (Ładunki Lotnicze). 4. W przypadku kontenerowego transportu morskiego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także transporty mienia dokonywane statkami starszymi niż 15 lat, lecz nieprzekraczającymi wieku 25 lat. Na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, za zgodą i na warunkach ustalonych przez Ubezpieczyciela oraz za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte transporty dokonywane statkami starszymi niż 25 lat. 5. Do transportu ładunków wymagających szczególnych warunków (reżim temperaturowy) mają zastosowanie następujące postanowienia i klauzule: 1) ATP Konwencja przewozu towarów łatwo psujących się z dnia 01 września 1970 r. 2) Klauzula ryzyka rozmrożenia i ryzyka niezachowania temperatury przewozu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, niniejsze ubezpieczenie obejmuje szkody w ładunkach spowodowane rozmrożeniem lub niezachowaniem temperatury przewozu, pod warunkiem przekazania przewoźnikowi (zawodowemu) przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pisemnych instrukcji zawierających poniższe zalecenia: a) określenia w instrukcji przewozowej temperatury przewozu i rodzaju środka transportu, b) wyposażenia środka transportu w sprawny technicznie agregat chłodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem i c) niewyłączania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest zależna od pracy silnika i/lub d) podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu. 3) Postanowienia dotyczące przewozu leków wymagających chłodzenia: a) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do przestrzegania Standardów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r., b) Ubezpieczający/Ubezpieczony i wszystkie osoby działające w jego imieniu są zobowiązani do dokładnego sprawdzania podczas odbioru z miejsca nadania każdej przesyłki (czy przesyłka nie została uszkodzona, czy produkt leczniczy jest opakowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i czy jest przygotowany do transportu zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie przewozu). 4) Klauzula utraty wartości handlowej dla produktów leczniczych 4.1. Każda szkoda w przewożonych wyrobach gotowych będących przedmiotem ubezpieczenia, nad którymi utracono kontrolę w wyniku zrealizowania się zdarzeń objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, będzie uznana za szkodę całkowitą, o ile wynikać to będzie z braku przesłanek pozwalających na wprowadzenie do ponownej sprzedaży lub ponownego obrotu produktów leczniczych uczestniczących w szkodzie Powyższa klauzula odnosi się do sytuacji, w których na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową nastąpiło: a) przez okres dłuższy niż dopuszczalny odpowiednimi normami lub przepisami niezachowanie - w przewozie lub składowaniu związanym z przewozem - parametrów takich jak temperatura, wilgotność, działanie światła itp. wymaganych technologią przewozu i/lub składowania, określoną przez podmiot odpowiedzialny w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. lub w odpowiedniej farmakopei, b) uszkodzenie opakowań skutkujące bezpośrednią ekspozycją produktów na działanie czynników mogących spowodować ich dyskwalifikację do użytku, sprzedaży lub obrotu w świetle postanowień prawa i/lub przepisów sanitarnych. Umowa Generalna Nr Strona 3 z 6

4 Ocena dotycząca zdatności wprowadzenia danego towaru do obrotu handlowego oraz decyzja o całościowym uszkodzeniu ładunku będzie dokonana na podstawie oględzin niezależnego eksperta, nadzoru wewnętrznego Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela. Postanowienia powyższej klauzuli nie zwalniają Ubezpieczającego z obowiązku przedsiębrania wszelkich dostępnych i rozsądnych z punktu widzenia ekonomicznego kroków, mających na celu minimalizację powstałej szkody. 6. Dla każdej szkody rozpatrywanej w ramach niniejszej umowy ma zastosowanie franszyza integralna w kwocie 200 PLN. 7. Klauzule wymienione w ust. 1., 2. i 3. niniejszego paragrafu stanowią integralną częścią umowy ubezpieczenia, a ich treść została załączona do niniejszej umowy. SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. Sumę ubezpieczenia stanowi rzeczywista wartość ładunku w miejscu i czasie załadowania, określona w fakturze sprzedającego. 2. Suma ubezpieczenia może być zwiększona o: 1) spodziewany zysk 110% wartości fakturowej towaru, 2) koszty przewozu (fracht morski i lądowy), 3) podatek VAT, w przypadku gdy Ubezpieczony nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym, 4) należności podatkowe (akcyza), 5) cło płatne w kraju docelowym lub w przypadku, gdy uszkodzony ładunek jest sprzedany w tranzycie cło w kraju tranzytu na warunkach Additional Cover For Duty 5/8/97, 6) koszt ubezpieczenia ładunku. 3. Suma ubezpieczenia każdego transportu odpowiada wartości ubezpieczeniowej określonej w ust. 1 i Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 5. Maksymalna suma ubezpieczenia na jedną przesyłkę wynosi: 1) PLN w transporcie lądowym oraz lotniczym (z wyłączeniem przesyłek ponadgabarytowych), 2) PLN w transporcie morskim (z wyłączeniem przesyłek ponadgabarytowych), 3) PLN w transporcie lądowym, lotniczym i morskim przesyłek ponadgabarytowych (ładunki o niestandardowej wadze i rozmiarach). W przypadku transportu kombinowanego i szkody powstałej na etapie przeładunku, czasowego składowania lub innych czynności przejściowych, związanych z transportem morskim i będących jego etapem, maksymalna suma ubezpieczenia wynosi PLN 6. Sumę ubezpieczenia określa się według tabeli kursów średnich NBP z dnia zgłoszenia ładunków do ubezpieczenia. 7. Przyjęcie do ubezpieczenia mienia o wyższej wartości (dla jednej przesyłki) jest możliwe po uzyskaniu zgody Ubezpieczyciela. Dla takich przypadków Ubezpieczyciel może ustalić indywidualne warunki ubezpieczenia. 8. Maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek na jednym środku transportowym wynosi: 1) PLN w transporcie lądowym oraz lotniczym, 2) PLN w transporcie morskim, 3) PLN dla przesyłek ponadgabarytowych. W przypadku transportu kombinowanego i szkody powstałej na etapie przeładunku, czasowego składowania lub innych czynności przejściowych, związanych z transportem morskim i będących jego etapem, maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek wynosi ,00 PLN 9. Jeżeli suma ubezpieczenia przesyłki, zadeklarowana przez Ubezpieczającego lub też maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek na jednym środku transportu jest wyższa od rzeczywistej wartości Umowa Generalna Nr Strona 4 z 6

5 ładunku obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, umowa ubezpieczenia nie ma skutku prawnego w odniesieniu do nadwyżki zadeklarowanej ponad rzeczywistą wartość ładunku. 10. Jeżeli maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek na jednym środku transportu jest niższa od rzeczywistej wartości tego ładunku obliczonej na podstawie ust. 1 i 2, należne odszkodowanie będzie przysługiwać w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana łączna suma ubezpieczenia przesyłek na jednym środku transportu pozostaje do rzeczywistej wartości tego ładunku (zasada proporcji). Jednocześnie strony uzgadniają, że powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli rzeczywista wartość ładunku na jednym środku transportu nie przekracza 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia dla przesyłek przewożonych na tym środku. 11. W przypadku gdy suma ubezpieczenia na jedną przesyłkę, zadeklarowaną przez Ubezpieczającego jest niższa od rzeczywistej wartości tej przesyłki obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania jeżeli zaniżona wartość ładunku wynika z nieumyślnego błędu Ubezpieczającego powstałego przy wypełnianiu wniosku o ubezpieczenie lub niewłaściwej informacji, w posiadaniu której znajdował się Ubezpieczający lub Ubezpieczony. W razie ujawnienia takiej sytuacji Ubezpieczyciel naliczy składkę ubezpieczeniową zgodnie z rzeczywistą wartością przesyłki. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ŁADUNKÓW 8 1. Ochrona ubezpieczeniowa ładunku rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia jego załadunku z miejsca nadania wskazanego w zleceniu, a kończy w momencie zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia wskazanymi w zleceniu spedycyjnym. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie etapy operacji spedycyjno-przewozowej wraz z załadunkami i wyładunkami, niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowymi oraz składowaniem w miejscu przeładunku, które to czynności trwają jednorazowo nie dłużej niż przez 14 dni. CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY Na wniosek Ubezpieczającego złożony za pośrednictwem Brokera, Ubezpieczyciel Koasekurator wiodący będzie wystawiał certyfikaty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w odniesieniu do pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia (ładunku w transporcie). OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO i POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY Ubezpieczający/Ubezpieczony i osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, zobowiązani są do podejmowania dostępnych działań w celu uniknięcia szkody, a w przypadku jej powstania użyć dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody, niedopuszczenia do jej rozszerzenia, a także zobowiązani są zająć się zagospodarowaniem uszkodzonego ładunku, uwzględniając przy tym ewentualne zalecenia Ubezpieczyciela. 2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony dopuścili się rażącego niedbalstwa w wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, odszkodowanie się nie należy w zakresie, w jakim wpłynęło to na powstanie lub rozmiar szkody. Umowa Generalna Nr Strona 5 z 6

6 3. Ponadto Ubezpieczający zobowiązany jest: 1) zgłosić brokerowi każdy przypadek szkody, który może angażować odpowiedzialność odszkodowawczą Ubezpieczyciela, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, 2) do zabezpieczenia Ubezpieczycielowi praw regresowych do osób trzecich, które mogą być odpowiedzialne za powstanie szkody, tj. przewoźnika, przedsiębiorstwa kontrolnego, składownika, firmy świadczącej usługi przeładunkowe i innych, poprzez złożenie we własnym imieniu pisemnego listu obciążającego osobę trzecią za wynikłą szkodę, bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni po powzięciu informacji o szkodzie oraz o osobie, która może być za szkodę odpowiedzialna, 3) do udzielenia Ubezpieczycielowi wszelkich informacji mogących mieć wpływ na ocenę odpowiedzialności osób trzecich, w stosunku do których może mu przysługiwać roszczenie regresowe. 4. Ponadto Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi pełną dokumentację umożliwiającą identyfikację ładunku, ustalenie okoliczności powstania szkody, jej przyczyn i rozmiarów, tj.: 1) Roszczenie odszkodowawcze do Ubezpieczającego wraz z wyliczeniem wysokości szkody oraz z dokumentami uzasadniającymi wysokość roszczenia, 2) Dowód ubezpieczenia ładunku (jeśli była wystawiona polisa lub certyfikat), 3) Faktura handlowa i specyfikacja towaru, 4) Umowa czarteru, konosament lub inny dokument przewozowy, zgłoszenie szkody policji, w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa lub wypadku, 5) Protokół wspólny nadawcy lub odbiorcy oraz przewoźnika, jeżeli został sporządzony, 6) Atest firmy kontrolnej, atest rzeczoznawcy oraz wszelkie raporty i protokoły, jakie zostały sporządzone na okoliczność zgłoszonej szkody, 7) Dokumentacja zabezpieczającą roszczenie regresowe Ubezpieczyciela w stosunku do osób trzecich, w tym również kopie listów obciążających oraz korespondencję wymienioną z przewoźnikami oraz innymi osobami, które mogą być odpowiedzialne za szkodę. 6. Strony uzgadniają, że wszelka korespondencja dotycząca zdarzeń szkodowych odbywa się za pośrednictwem Brokera. Umowa Generalna Nr Strona 6 z 6

Warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Definicje: 1. Ubezpieczający: ATC Cargo S.A., z siedzibą w Gdyni (81-339), ul. Polska 13A, 2. Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO

Bardziej szczegółowo

2) dla transportu lotniczego i powiązanego z nim transportu lądowego: teren całego świata;

2) dla transportu lotniczego i powiązanego z nim transportu lądowego: teren całego świata; PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES TERYTORIALNY 1. Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki przewożone w transporcie morskim, lądowym i lotniczym, będące przedmiotem kontraktu handlowego, przewożone w następujących

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta biznesowego, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia przesyłek nadanych przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE)

1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE) 1/1/82 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE STRAJKOWE (ŁADUNKOWE) RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi niżej w klauzulach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD

PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD PROCEDURA OGÓLNA LIKWIDACJI SZKÓD Załącznik nr 0 do SIWZ Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń):. Zamawiający (Ubezpieczający): Administracja Domów Miejskich ADM Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-0), przy

Bardziej szczegółowo

Instytutowe klauzule strajkowe (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09

Instytutowe klauzule strajkowe (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09 Instytutowe klauzule strajkowe (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi w klauzuli 3 poniŝej, utratę

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO Rodzaj informacji Jednostka redakcyjna Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń 9-10 Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01

Strona 1 z 5 SUPRA BROKERS F178 01 Strona 1 z 5 Wrocław, 13.07.2011r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09. (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.)

Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09. (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Cennik Transportu Lotniczego - 1 -

Cennik Transportu Lotniczego - 1 - - 1 - Cennik Transportu Lotniczego Obowiązuje od stycznia 2011 Valid from January 2011 REGULAMIN 1. Regulamin określa zasady wykonywania usług przez RAFFO /podstawa działalności ustawa z dnia 15

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO Załącznik nr 1 do Umowy generalnej ubezpieczenia przesyłek nadanych przez Klienta indywidualnego OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE ( A )

INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE ( A ) ZASTRZEGA SIĘ PIERWSZEŃSTWO TEKSTU ORYGINALNEGO RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE ( A ) 1 NINIEJSZE UBEZPIECZENIE OBEJMUJE WSZELKIE RYZYKA STRATY LUB SZKODY W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIX Literatura... XXV Akty prawne... XXXIII Orzecznictwo... XXXVII Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego... 1 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe... 1

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

Spedycja wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon wykład 11 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program ćwiczeń dotyczących ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM. 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym.

UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM. 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym. Romuald Holly UBEZPIECZANIE RYZYK W HANDLU ZAGRANICZNYM 1. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń w handlu zagranicznym. - Ryzyka w handlu zagranicznym jako ryzyka związane z transportem towarów: ryzyka i ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A )

INSTITUTE CARGO CLAUSES (A ) do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Klauzula 1/CM 1/1/09 INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (A ) (Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalneg) INSTITUTE CARGO CLAUSES (A ) RYZYKA

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia:

Warunki ubezpieczenia: Polisa nr Okres ubezpieczenia: od 15.11.2015 00:00 do 14.11.2016 23:59 Ubezpieczyciel: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA Tymczasowy nr TP000086014 Dane Ubezpieczającego: Dane Ubezpieczonego:

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

Procesy w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Procesy w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Procesy w handlu zagranicznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Gestia transportowa Gestia transportowa: to prawa i obowiązki organizacji transportu towaru a także uiszczenia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY. e-wniosek LIKWIDACJA SZKÓD. Szanowni Państwo,

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY. e-wniosek LIKWIDACJA SZKÓD. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO), który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

(Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.)

(Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) Instytutowe klauzule ładunkowe (przewóz lotniczy) 1/1/09 (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów

Mają one charakter rekomendacji. Celem tych rekomendacji jest podniesienie standardów REKOMENDACJA POLSKIEJ IZBY UBEZPIECZEŃ - MINIMALNE WYMOGI INFORMACYJNE Minimalne Wymogi Informacyjne zawarte w formularzach i innych dokumentach, zwane dalej Minimalnymi Wymogami Informacyjnymi zostały

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Insytutowa Klauza Ładunkowa (Lotnicza) z wyłączeniem przesyłek pocztowych 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM

Załącznik nr 2 Insytutowa Klauza Ładunkowa (Lotnicza) z wyłączeniem przesyłek pocztowych 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Załącznik nr 2 Insytutowa Klauza Ładunkowa (Lotnicza) z wyłączeniem przesyłek pocztowych 1/1/09 Ryzyka RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09

Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09 Instytutowe klauzule ładunkowe (A) 1/1/09 Zastrzega się pierwszeństwo tekstu oryginalnego RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje wszelkie ryzyka straty lub uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. CAP Europe Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl Spis treści Definicje..................................................................... 3 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH

UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH UMOWA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU BIOENERGOTERAPEUTY I RADIESTETY NA WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH Zawarta pomiędzy TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (B)

INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (B) ZASTRZEGA SIĘ PIERWSZEŃSTWO TEKSTU ORYGINALNEGO RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (B) 1. NINIEJSZE UBEZPIECZENIE OBEJMUJE, Z WYJĄTKAMI WYMIENIONYMI W KLAUZULACH 4, 5, 6 I 7, 1.1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO)

WNIOSEK O ZAWARCIE JEDNOSTKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA RZECZY W KRAJOWYM PRZEWOZIE DROGOWYM, KOLEJOWYM, LOTNICZYM LUB ŚRÓDLĄDOWYM (CARGO) SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie wg Klauzul instytutowych CARGO

Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie wg Klauzul instytutowych CARGO Warunki ubezpieczenia ładunków w transporcie wg Klauzul instytutowych CARGO INDEKS: UK/TR/CARGO/ICC/17/04/28 Formularz do Warunków ubezpieczenia ładunków w transporcie wg Klauzul instytutowych Cargo -

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM ustalone uchwałą nr UZ/146/2014 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z dnia 27 maja 2014

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (CARGO)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie międzynarodowym (cargo), zwane dalej owu,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Wprowadzenie Wykaz skrótów Literatura Akty prawne Orzecznictwo Rozdział I. Geneza i źródła prawa przewozowego ő 1. Prawo transportowe a prawo przewozowe I. Istota transportu i przewozu II. Rodzaje prawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Zastrzega się pierwszeństwo 1/1/82 tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (C)

Zastrzega się pierwszeństwo 1/1/82 tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (C) Zastrzega się pierwszeństwo 1/1/82 tekstu oryginalnego INSTYTUTOWE KLAUZULE ŁADUNKOWE (C) RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM 1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2. 3. Niniejsze ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie utraty zysku Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 III. Ograniczenia odpowiedzialności 4 IV. Zawarcie i czas trwania

Bardziej szczegółowo

Transport w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016

Transport w handlu zagranicznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016 Transport w handlu zagranicznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2015/2016 1 Plan: 1. Gestia transportowa 2. Formuły dostawy Incoterms 2010 3. Ubezpieczenia transportu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd

Przedmowa. Rozdział VII. Międzynarodowe kolejowe prawo przewozowe. 2. Przewozy osób i bagaŝu Umowa o przewóz Dokument na przejazd Przedmowa Rozdział I. Źródła prawa transportowego 1. Pojęcie prawa transportowego 2. Kodeks cywilny i zakres jego zastosowania 3. Przepisy szczególne 4. Przewozy krajowe i międzynarodowe Rozdział II. Umowa

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejsze postanowienia ogólne odnoszą się do wszystkich ubezpieczeń wchodzących w skład niniejszej umowy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo