UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) Nr

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) Nr 000-09-500-06313218"

Transkrypt

1 UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W PRZEWOZIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM (CARGO) Nr Wyjątki z umowy ważne dla klientów DGF PL: Umowa pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna Koasekurator wiodący (udział w ryzyku 50%), Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Koasekurator (udział w ryzyku 50%), a DHL Global Forwarding Sp. z o.o zawarta za pośrednictwem firmy brokerskiej Alfa Broker Sp. z o.o., Ubezpieczający: DHL Ubezpieczony: Klient PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA...1 ZAKRES UBEZPIECZENIA...2 SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI...4 CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ŁADUNKÓW...5 CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY...5 OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO...5 i POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY...5 PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 2 1. Przedmiotem ubezpieczenia są ładunki przewożone w transporcie morskim, lądowym i/lub lotniczym (w tym kombinowanym), będące przedmiotem kontraktu handlowego, przewożone w następujących relacjach transportowych: 1) dla transportu lądowego samoistnego (niepowiązanego z transportem morskim): Polska i Europa, 2) dla transportu lotniczego i powiązanego z nim transportu lądowego: teren całego świata, 3) dla transportu morskiego i powiązanego z nim transportu lądowego: teren całego świata. W przypadku ubezpieczenia ryzyk politycznych z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są kraje, w których prowadzone są działania zbrojne i/lub wojenne. Ubezpieczyciel przekaże Listę Krajów i Obszarów, stanowiącą integralną część umowy ubezpieczenia, które na dzień podpisania umowy ubezpieczenia są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk politycznych. W przypadku zmian wprowadzonych na tej liście zostaną one przekazane Brokerowi w celu monitorowania wniosków pod kątem udzielonej ochrony. 2. Ładunki, o których mowa w 2 ust. 1 winny być przewożone wyłącznie przez zawodowych przewoźników na całej trasie transportu. 3. Z umowy wyłączone są następujące ładunki: 1) gotówka, papiery wartościowe, czeki, weksle, dokumenty, 2) kamienie szlachetne, wyroby jubilerskie, metale szlachetne, 3) antyki, dzieła sztuki, 4) zbiory filatelistyczne, 5) żywe zwierzęta, 6) organy, zwłoki lub szczątki ludzkie, 7) narkotyki, leki psychotropowe i halucynogenne, 8) napoje o zawartości alkoholu powyżej 30% (wysokoprocentowe), 9) mienie przesiedlenia, Umowa Generalna Nr Strona 1 z 6

2 10) ładunki niebezpieczne zaliczane do klasy I i VII ADR (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) oraz odpowiadające tej klasyfikacji ładunki niebezpieczne podlegające odmiennym przepisom prawa stosowanym w odniesieniu do innych gałęzi transportu (z uwzględnieniem postanowień Klauzuli przewozu ładunków niebezpiecznych w ust. 4). 4. Klauzula przewozu ładunków niebezpiecznych 1) Z zastrzeżeniem obowiązywania wyłączeń określonych w ust. 3. pkt 10., ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody rzeczowe powstałe w ładunkach niebezpiecznych przyjętych do przewozu na podstawie krajowych i/lub międzynarodowych przepisów prawa dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych. 2) Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego przepisów prawa regulujących dopuszczalność i zasady wykonywania transportów ładunków niebezpiecznych oraz w przypadku zlecenia przewozu ładunków niebezpiecznych podwykonawcy, pod warunkiem, że Ubezpieczający przekaże mu instrukcję, iż przewóz oraz wszelkie czynności z nim związane winny być dokonywane zgodnie z wymogami, jakie na przewoźnika ładunków niebezpiecznych w zakresie doboru środków transportu, procedur nadawczych i operacji transportowych oraz postępowania i dokumentacji nakłada odpowiednio: a) dla transportu drogowego - Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz inne krajowe i/lub międzynarodowe przepisy, b) dla transportu kolejowego - regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowiący Aneks nr 1 do przepisów CIM będących załącznikiem B do konwencji COTIV, umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz inne krajowe i/lub międzynarodowe przepisy, c) dla transportu morskiego - międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych (IMDG Code) stanowiący załącznik do międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), d) dla transportu wodno-śródlądowego - umowa europejska międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) oraz ustawa o żegludze śródlądowej z odpowiednimi rozporządzeniami ministra infrastruktury, e) dla transportu lotniczego zał. nr 18 do konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz instrukcje techniczne dotyczące bezpiecznego transportu towarów niebezpiecznych (ICAO TI), f) dla transportów kombinowanych - odpowiednie dla danej gałęzi transportu przepisy krajowe i/lub międzynarodowe. 3) Jeśli Ubezpieczający naruszy którykolwiek z przepisów prawa, o których mowa w pkt 2., a miało to wpływ na powstanie bądź rozmiar szkody, Ubezpieczyciel uprawniony jest do odmowy wypłaty odszkodowania w takim zakresie, w jakim ten wpływ wystąpił. ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Ładunki określone w 2 Umowy, będące przedmiotem ubezpieczenia, objęte są ochroną zgodnie z: 1) dla transportów morskich - zakres pełny (all risk) 1/1/09 Institute Cargo Clauses (A) /Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), z włączeniem ryzyka załadunku i rozładunku, 1/1/01 Institute Classification Clause /Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna, ISM Endorsement Clause /Aneks Ładunkowy ISM 2) dla transportów lotniczych - zakres pełny (all risk) 1/1/09 Institute Cargo Clauses (Air) (excluding sendings by Post) /Instytutowe Klauzule Ładunkowe (Air) z wyłączeniem przesyłek pocztowych, 3) dla transportów lądowych - zakres pełny (all risk) 1/1/09 Institute Cargo Clauses (A) /Instytutowe Klauzule Ładunkowe (A), 4) dla transportów ładunków mrożonych - zakres pełny (all risk) 1/1/86 Institute Frozen Food Clauses (A) (Excluding Frozen Meat) /Instytutowe Klauzule dla Żywności Mrożonej (A) (z wyjątkiem mrożonego mięsa) 1/1/86 Institute Frozen Meat (A)/Instytutowa Klauzula dla Mrożonego Mięsa (A). 2. Ponadto do wszystkich rodzajów transportów mają zastosowanie następujące klauzule: 1) dla transportów maszyn i urządzeń - 1/1/08 Institute Replacement Clause /Klauzula wymiany części ubezpieczonej maszyny lub urządzenia, Umowa Generalna Nr Strona 2 z 6

3 2) 10/11/03 Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical And Elektromagnetic Weapons Exclusion Clause /Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną Oraz Elektromagnetyczną 3) 10/11/03 Institute Cyber Attack Clause /Instytutowa Klauzula Ataku Cybernetycznego, 4) Termination of Transit Clause (Terrorism) 2009 /Klauzula Tranzytowa (Terroryzm) Dodatkowo ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe w ładunkach w następstwie ryzyk politycznych, tj. ryzyk wojny i strajków w przewozie morskim i lotniczym oraz ryzyk strajków przy przewozie lądowym na warunkach: 1) 1/1/09 Institute War Clauses (Cargo)/Instytutowych Klauzul Wojennych (Ładunkowych) 2) 1/1/09 Institute Strikes Clauses (Cargo)/Instytutowych Klauzul Strajkowych (Ładunkowych) 3) 1/1/09 Institute War Clauses (Air Cargo)/Instytutowych Klauzul Wojennych (Ładunki Lotnicze) 4) 1/1/09 Institute Strikes Clauses (Air Cargo)/Instytutowych Klauzul Strajkowych (Ładunki Lotnicze). 4. W przypadku kontenerowego transportu morskiego ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także transporty mienia dokonywane statkami starszymi niż 15 lat, lecz nieprzekraczającymi wieku 25 lat. Na wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, za zgodą i na warunkach ustalonych przez Ubezpieczyciela oraz za opłatą dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte transporty dokonywane statkami starszymi niż 25 lat. 5. Do transportu ładunków wymagających szczególnych warunków (reżim temperaturowy) mają zastosowanie następujące postanowienia i klauzule: 1) ATP Konwencja przewozu towarów łatwo psujących się z dnia 01 września 1970 r. 2) Klauzula ryzyka rozmrożenia i ryzyka niezachowania temperatury przewozu Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień OWU, niniejsze ubezpieczenie obejmuje szkody w ładunkach spowodowane rozmrożeniem lub niezachowaniem temperatury przewozu, pod warunkiem przekazania przewoźnikowi (zawodowemu) przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego pisemnych instrukcji zawierających poniższe zalecenia: a) określenia w instrukcji przewozowej temperatury przewozu i rodzaju środka transportu, b) wyposażenia środka transportu w sprawny technicznie agregat chłodniczy i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem i c) niewyłączania silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego jest zależna od pracy silnika i/lub d) podłączenia agregatu chłodniczego do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu. 3) Postanowienia dotyczące przewozu leków wymagających chłodzenia: a) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do przestrzegania Standardów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r., b) Ubezpieczający/Ubezpieczony i wszystkie osoby działające w jego imieniu są zobowiązani do dokładnego sprawdzania podczas odbioru z miejsca nadania każdej przesyłki (czy przesyłka nie została uszkodzona, czy produkt leczniczy jest opakowany zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i czy jest przygotowany do transportu zgodnie z warunkami określonymi w dokumencie przewozu). 4) Klauzula utraty wartości handlowej dla produktów leczniczych 4.1. Każda szkoda w przewożonych wyrobach gotowych będących przedmiotem ubezpieczenia, nad którymi utracono kontrolę w wyniku zrealizowania się zdarzeń objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia, będzie uznana za szkodę całkowitą, o ile wynikać to będzie z braku przesłanek pozwalających na wprowadzenie do ponownej sprzedaży lub ponownego obrotu produktów leczniczych uczestniczących w szkodzie Powyższa klauzula odnosi się do sytuacji, w których na skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową nastąpiło: a) przez okres dłuższy niż dopuszczalny odpowiednimi normami lub przepisami niezachowanie - w przewozie lub składowaniu związanym z przewozem - parametrów takich jak temperatura, wilgotność, działanie światła itp. wymaganych technologią przewozu i/lub składowania, określoną przez podmiot odpowiedzialny w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. lub w odpowiedniej farmakopei, b) uszkodzenie opakowań skutkujące bezpośrednią ekspozycją produktów na działanie czynników mogących spowodować ich dyskwalifikację do użytku, sprzedaży lub obrotu w świetle postanowień prawa i/lub przepisów sanitarnych. Umowa Generalna Nr Strona 3 z 6

4 Ocena dotycząca zdatności wprowadzenia danego towaru do obrotu handlowego oraz decyzja o całościowym uszkodzeniu ładunku będzie dokonana na podstawie oględzin niezależnego eksperta, nadzoru wewnętrznego Ubezpieczającego oraz Ubezpieczyciela. Postanowienia powyższej klauzuli nie zwalniają Ubezpieczającego z obowiązku przedsiębrania wszelkich dostępnych i rozsądnych z punktu widzenia ekonomicznego kroków, mających na celu minimalizację powstałej szkody. 6. Dla każdej szkody rozpatrywanej w ramach niniejszej umowy ma zastosowanie franszyza integralna w kwocie 200 PLN. 7. Klauzule wymienione w ust. 1., 2. i 3. niniejszego paragrafu stanowią integralną częścią umowy ubezpieczenia, a ich treść została załączona do niniejszej umowy. SUMA UBEZPIECZENIA I LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI 4 1. Sumę ubezpieczenia stanowi rzeczywista wartość ładunku w miejscu i czasie załadowania, określona w fakturze sprzedającego. 2. Suma ubezpieczenia może być zwiększona o: 1) spodziewany zysk 110% wartości fakturowej towaru, 2) koszty przewozu (fracht morski i lądowy), 3) podatek VAT, w przypadku gdy Ubezpieczony nie ma możliwości rozliczenia podatku VAT z urzędem skarbowym, 4) należności podatkowe (akcyza), 5) cło płatne w kraju docelowym lub w przypadku, gdy uszkodzony ładunek jest sprzedany w tranzycie cło w kraju tranzytu na warunkach Additional Cover For Duty 5/8/97, 6) koszt ubezpieczenia ładunku. 3. Suma ubezpieczenia każdego transportu odpowiada wartości ubezpieczeniowej określonej w ust. 1 i Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 5. Maksymalna suma ubezpieczenia na jedną przesyłkę wynosi: 1) PLN w transporcie lądowym oraz lotniczym (z wyłączeniem przesyłek ponadgabarytowych), 2) PLN w transporcie morskim (z wyłączeniem przesyłek ponadgabarytowych), 3) PLN w transporcie lądowym, lotniczym i morskim przesyłek ponadgabarytowych (ładunki o niestandardowej wadze i rozmiarach). W przypadku transportu kombinowanego i szkody powstałej na etapie przeładunku, czasowego składowania lub innych czynności przejściowych, związanych z transportem morskim i będących jego etapem, maksymalna suma ubezpieczenia wynosi PLN 6. Sumę ubezpieczenia określa się według tabeli kursów średnich NBP z dnia zgłoszenia ładunków do ubezpieczenia. 7. Przyjęcie do ubezpieczenia mienia o wyższej wartości (dla jednej przesyłki) jest możliwe po uzyskaniu zgody Ubezpieczyciela. Dla takich przypadków Ubezpieczyciel może ustalić indywidualne warunki ubezpieczenia. 8. Maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek na jednym środku transportowym wynosi: 1) PLN w transporcie lądowym oraz lotniczym, 2) PLN w transporcie morskim, 3) PLN dla przesyłek ponadgabarytowych. W przypadku transportu kombinowanego i szkody powstałej na etapie przeładunku, czasowego składowania lub innych czynności przejściowych, związanych z transportem morskim i będących jego etapem, maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek wynosi ,00 PLN 9. Jeżeli suma ubezpieczenia przesyłki, zadeklarowana przez Ubezpieczającego lub też maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek na jednym środku transportu jest wyższa od rzeczywistej wartości Umowa Generalna Nr Strona 4 z 6

5 ładunku obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, umowa ubezpieczenia nie ma skutku prawnego w odniesieniu do nadwyżki zadeklarowanej ponad rzeczywistą wartość ładunku. 10. Jeżeli maksymalna suma ubezpieczenia dla kumulacji przesyłek na jednym środku transportu jest niższa od rzeczywistej wartości tego ładunku obliczonej na podstawie ust. 1 i 2, należne odszkodowanie będzie przysługiwać w takiej proporcji, w jakiej zadeklarowana łączna suma ubezpieczenia przesyłek na jednym środku transportu pozostaje do rzeczywistej wartości tego ładunku (zasada proporcji). Jednocześnie strony uzgadniają, że powyższa zasada nie ma zastosowania, jeżeli rzeczywista wartość ładunku na jednym środku transportu nie przekracza 120% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia dla przesyłek przewożonych na tym środku. 11. W przypadku gdy suma ubezpieczenia na jedną przesyłkę, zadeklarowaną przez Ubezpieczającego jest niższa od rzeczywistej wartości tej przesyłki obliczonej zgodnie z ust. 1 i 2, Ubezpieczyciel nie będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania jeżeli zaniżona wartość ładunku wynika z nieumyślnego błędu Ubezpieczającego powstałego przy wypełnianiu wniosku o ubezpieczenie lub niewłaściwej informacji, w posiadaniu której znajdował się Ubezpieczający lub Ubezpieczony. W razie ujawnienia takiej sytuacji Ubezpieczyciel naliczy składkę ubezpieczeniową zgodnie z rzeczywistą wartością przesyłki. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ ŁADUNKÓW 8 1. Ochrona ubezpieczeniowa ładunku rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia jego załadunku z miejsca nadania wskazanego w zleceniu, a kończy w momencie zakończenia rozładunku w miejscu przeznaczenia wskazanymi w zleceniu spedycyjnym. 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie etapy operacji spedycyjno-przewozowej wraz z załadunkami i wyładunkami, niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowymi oraz składowaniem w miejscu przeładunku, które to czynności trwają jednorazowo nie dłużej niż przez 14 dni. CERTYFIKAT UBEZPIECZENIOWY Na wniosek Ubezpieczającego złożony za pośrednictwem Brokera, Ubezpieczyciel Koasekurator wiodący będzie wystawiał certyfikaty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia w odniesieniu do pojedynczego przedmiotu ubezpieczenia (ładunku w transporcie). OBOWIĄZKI UBEZPIECZAJĄCEGO/UBEZPIECZONEGO i POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU SZKODY Ubezpieczający/Ubezpieczony i osoby, za które ponosi on odpowiedzialność, zobowiązani są do podejmowania dostępnych działań w celu uniknięcia szkody, a w przypadku jej powstania użyć dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody, niedopuszczenia do jej rozszerzenia, a także zobowiązani są zająć się zagospodarowaniem uszkodzonego ładunku, uwzględniając przy tym ewentualne zalecenia Ubezpieczyciela. 2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony dopuścili się rażącego niedbalstwa w wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1 powyżej, odszkodowanie się nie należy w zakresie, w jakim wpłynęło to na powstanie lub rozmiar szkody. Umowa Generalna Nr Strona 5 z 6

6 3. Ponadto Ubezpieczający zobowiązany jest: 1) zgłosić brokerowi każdy przypadek szkody, który może angażować odpowiedzialność odszkodowawczą Ubezpieczyciela, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, 2) do zabezpieczenia Ubezpieczycielowi praw regresowych do osób trzecich, które mogą być odpowiedzialne za powstanie szkody, tj. przewoźnika, przedsiębiorstwa kontrolnego, składownika, firmy świadczącej usługi przeładunkowe i innych, poprzez złożenie we własnym imieniu pisemnego listu obciążającego osobę trzecią za wynikłą szkodę, bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni po powzięciu informacji o szkodzie oraz o osobie, która może być za szkodę odpowiedzialna, 3) do udzielenia Ubezpieczycielowi wszelkich informacji mogących mieć wpływ na ocenę odpowiedzialności osób trzecich, w stosunku do których może mu przysługiwać roszczenie regresowe. 4. Ponadto Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć Ubezpieczycielowi pełną dokumentację umożliwiającą identyfikację ładunku, ustalenie okoliczności powstania szkody, jej przyczyn i rozmiarów, tj.: 1) Roszczenie odszkodowawcze do Ubezpieczającego wraz z wyliczeniem wysokości szkody oraz z dokumentami uzasadniającymi wysokość roszczenia, 2) Dowód ubezpieczenia ładunku (jeśli była wystawiona polisa lub certyfikat), 3) Faktura handlowa i specyfikacja towaru, 4) Umowa czarteru, konosament lub inny dokument przewozowy, zgłoszenie szkody policji, w przypadku, gdy szkoda powstała wskutek przestępstwa lub wypadku, 5) Protokół wspólny nadawcy lub odbiorcy oraz przewoźnika, jeżeli został sporządzony, 6) Atest firmy kontrolnej, atest rzeczoznawcy oraz wszelkie raporty i protokoły, jakie zostały sporządzone na okoliczność zgłoszonej szkody, 7) Dokumentacja zabezpieczającą roszczenie regresowe Ubezpieczyciela w stosunku do osób trzecich, w tym również kopie listów obciążających oraz korespondencję wymienioną z przewoźnikami oraz innymi osobami, które mogą być odpowiedzialne za szkodę. 6. Strony uzgadniają, że wszelka korespondencja dotycząca zdarzeń szkodowych odbywa się za pośrednictwem Brokera. Umowa Generalna Nr Strona 6 z 6

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM 2z6 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA UMOWNEGO TUiR Allianz Polska SA DLA SPEDYTORÓW Opracowanie: CDS Kancelaria Brokerska Warszawa, 24.03.2011

Bardziej szczegółowo

MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym (CARGO) mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" (TUW-CUPRUM)

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA LOTNICZE. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH TUiR WARTA SA

UBEZPIECZENIA LOTNICZE. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH TUiR WARTA SA UBEZPIECZENIA LOTNICZE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ LOTNICZYCH TUiR WARTA SA Warszawa, sierpień 2007 Niniejsze ogólne warunki, zwane dalej OWU mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia ryzyk lotniczych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ OMIDA SP. Z O.O. (ZWANE DALEJ OGÓLNYMI WARUNKAMI ) Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług przez Omida

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW REGULAMIN STRONA 1/6 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1 Postanowienia ogólne K-EX Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ Skyfox Poland SP. Z O.O. (ZWANE DALEJ OGÓLNYMI WARUNKAMI ) Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Rzeczy w Krajowym Przewozie Drogowym, Kolejowym, Lotniczym lub Śródlądowym (Cargo) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Międzynarodowym KOD: AB-OCPDM-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika Drogowego w Ruchu Krajowym KOD: AB-OCPDK-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO NA TERYTORIUM RP Postanowieniaogólne... 1 Definicje... 2 Przedmiotizakresubezpieczenia... 3 Wyłączeniaodpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Postanowie ogólne. Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów

Bardziej szczegółowo

2.2. W ramach odpowiedzialności wynikającej z prawa żeglugi śródlądowej ubezpieczone są przewozy przesyłek wykonywane na terenie Europy.

2.2. W ramach odpowiedzialności wynikającej z prawa żeglugi śródlądowej ubezpieczone są przewozy przesyłek wykonywane na terenie Europy. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "SPEDYTORSKA POLISA UNIWERSALNA" Wydanie 2006 / I-PL 1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 1.1. Ubezpieczyciel udziela ubezpieczającemu, jako spedytorowi lub prowadzącemu skład ochronę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SPEDYCYJNYCH MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS SP. Z O.O. 1 listopada 2011r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 DEFINICJE ZLECENIE SPEDYCYJNE, PRZYJĘCIE, REALIZACJA WYŁĄCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia Spis treści Strona 1 Postanowienia ogólne 3 2 Definicje 3 3 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 4 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo