OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia powstałych w wykonaniu Umowy generalnej ubezpieczenia przesyłek nadanych przez klienta indywidualnego, zawartej pomiędzy Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie a Pocztą Polską S.A. 2. Na podstawie OWU TUW Pocztowe zobowiązuje się wypłacić świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w OWU. DEFINICJE 2 Przez użyte w niniejszych OWU pojęcia należy rozumieć: 1) dokument nadania potwierdzony przez Ubezpieczającego egzemplarz nalepki adresowej/listu przewozowego albo potwierdzona książka nadawcza, z wyłączeniem dokumentu potwierdzającego nadanie Paczki MINI; 2) potwierdzenie nadania Paczki MINI komunikat przekazywany do nadawcy w formie elektronicznej (SMS lub ) po przyjęciu przesyłki, potwierdzający zawarcie umowy na usługę pocztową. Potwierdzenie nadania dostępne jest do wydruku również na stronie internetowej 3) Paczka MINI usługa świadczona przez Ubezpieczającego na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej Paczka MINI w obrocie krajowym 4) EMS usługa świadczona przez Ubezpieczającego na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usługi pocztowej EMS w obrocie zagranicznym ; 5) Klient indywidualny podmiot nie będący klientem biznesowym; 6) Klient biznesowy podmiot, który nadaje u Ubezpieczającego przesyłki na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych, zawartej w formie pisemnej; 7) MULTI PACZKA usługa świadczona przez Ubezpieczającego na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usługi MULTI PACZKA ; 8) Nadawca klient indywidualny, który zawarł z Pocztą Polską S.A. umowę o świadczenie usługi poprzez nadanie przesyłki; 9) Odbiorca adresat lub inna osoba uprawniona do odbioru przesyłki; 10) Pocztex usługa świadczona przez Ubezpieczającego na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usługi Pocztex ; 11) protokół sprawdzenia przesyłki dokument sporządzony przez przedstawiciela Ubezpieczającego, przy udziale Odbiorcy, przy sprawdzaniu zawartości Przesyłki, w treści którego Odbiorca zastrzegł dochodzenie roszczenia o odszkodowanie za niewłaściwie wykonaną usługę pocztową. W przypadku przesyłki EMS za protokół sprawdzenia przesyłki uważa się dokument sporządzony przy udziale Nadawcy lub osoby uprawnionej do odbioru w momencie doręczenia przesyłki zwrotnej; 12) przesyłka rzeczy lub towary przyjęte do doręczenia w ramach usługi Pocztex lub EMS lub MULTI PACZKA lub Paczka MINI; 13) regulamin odpowiednio: Regulamin świadczenia przez Ubezpieczającego usługi Pocztex lub EMS lub MULTI PACZKA lub Paczka MINI; 14) składka wynagrodzenie należne Ubezpieczycielowi z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej; Strona 1 z 6

2 15) suma ubezpieczenia górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu szkody zaistniałej w przesyłce; 16) szkoda strata rzeczywista w majątku Nadawcy, polegająca na utracie przesyłki albo ubytku lub uszkodzenie jej zawartości, powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczającego usługi pocztowej; 17) Ubezpieczający Poczta Polska S.A.; 18) Ubezpieczyciel Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie; 19) Ubezpieczony Nadawca przesyłki; 20) utracone korzyści korzyści, które mógłby osiągnąć Nadawca, gdyby mu szkody nie wyrządzono; 21) wartość odtworzeniowa wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia zawartości przesyłki do stanu nowego, lecz nie ulepszonego, to jest: a) w odniesieniu do rzeczy lub towarów wartość odpowiadająca kosztom naprawy lub nabycia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, tej samej lub najbardziej zbliżonej marki przy uwzględnieniu średnich cen obowiązujących na danym terenie, b) w odniesieniu do dokumentów koszt wykonania duplikatów lub nowych dokumentów; 22) wydatki następcze wydatki wynikłe z zaistnienia szkody, poniesione przez Nadawcę, których nie poniósłby, gdyby szkoda nie zaistniała. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 3 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, przedmiotem ubezpieczenia w ramach niniejszych OWU są przesyłki, powierzone Ubezpieczającemu do doręczenia zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, co do których Nadawca wybrał wariant ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 5 i uiścił Ubezpieczającemu składkę, którą ten przekazuje Ubezpieczycielowi zgodnie z umową, o której mowa w 1 ust Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte Przesyłki: 1) których zawartość stanowią monety, banknoty, papiery wartościowe, wartości dewizowe, platyna, złoto, srebro, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, 2) których zawartość, ze względu na jej właściwości (żywe ptaki, owady, żywe rośliny, rzeczy o krótkim okresie trwałości oraz płyny, gazy, rzeczy łamliwe i kruche, w tym przede wszystkim szkło, wymagające specjalnego traktowania podczas przemieszczenia i doręczania) wymagała (zgodnie z regulaminem) wykupienia usługi Ostrożnie, a Nadawca nie wykupił tej usługi, 3) uszkodzone lub zniszczone, co do których w chwili odbioru przesyłki Pocztex, MULTI PACZKA lub Paczka MINI przez Odbiorcę albo odbioru zwróconej przesyłki EMS przez Nadawcę bądź osobę uprawnioną do odbioru (przy sprawdzaniu zawartości Przesyłki), w obecności przedstawiciela Ubezpieczającego nie został sporządzony protokół sprawdzenia przesyłki, 4) które zawierają lub zawierały przedmioty, które stosownie do postanowień regulaminu nie mogły być przedmiotem Przesyłki. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w 8, ochroną ubezpieczeniową objęte są: 4 1) w odniesieniu do przesyłek Pocztex, MULTI PACZKA, Paczka MINI szkody polegające na jej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, zaistniałe w czasie od przyjęcia przesyłki przez Ubezpieczającego celem jej doręczenia, do chwili wydania Odbiorcy, 2) w odniesieniu do przesyłek EMS szkody polegające na: a) utracie przesyłki, zaistniałej w czasie od przyjęcia przesyłki przez Ubezpieczającego celem jej doręczenia do chwili wydania Odbiorcy, b) uszkodzeniu lub zniszczeniu przesyłki niedoręczonej Odbiorcy, zwróconej do Nadawcy. Strona 2 z 6

3 SUMA UBEZPIECZENIA 5 Sumę ubezpieczenia przesyłki określa Ubezpieczony, kierując się rzeczywistą wartością przesyłki, poprzez wybór jednego z trzech poniższych wariantów: 1) Wariant U1 500,00 PLN, 2) Wariant U ,00 PLN, 3) Wariant U ,00 PLN, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do przesyłek zawierających wyłącznie dokumenty ubezpieczenie może zostać zawarte tylko w Wariancie U1 i suma ubezpieczenia wynosi maksymalnie 200,00 PLN oraz, że w odniesieniu do przesyłki Paczka MINI ubezpieczenie może zostać zawarte tylko w Wariancie U1. OBJĘCIE PRZESYŁKI OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ 6 1. Do ochrony ubezpieczeniowej przyjmowana jest przesyłka nadana zgodnie z postanowieniami regulaminu i niniejszych OWU. 2. Przed przystąpieniem Nadawcy do ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia Nadawcy jako Ubezpieczonemu treści niniejszych OWU. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia ma zastosowanie jedynie w sytuacji zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi przez Nadawcę jako Ubezpieczonego. CZAS TRWANIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 7 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od chwili nadania przesyłki (przyjęcia przesyłki od Nadawcy przez Ubezpieczającego) i kończy się w momencie: 1) przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń w odniesieniu do przesyłek Pocztex, MULTI PACZKA i Paczka MINI. 2) przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę, a w przypadku zwrotu przesyłki do Nadawcy przyjęcia bez zastrzeżeń zwróconej przesyłki przez Nadawcę lub osobę uprawnioną do odbioru w odniesieniu do przesyłek EMS. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 8 Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte: 1) szkody powstałe wskutek wady rzeczy stanowiącej zawartość przesyłki, 2) szkody powstałe wskutek zwykłego zużycia rzeczy stanowiącej zawartość przesyłki, 3) szkody polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych i nośnikach informacji, 4) szkody powstałe wskutek naturalnej właściwości rzeczy stanowiącej zawartość przesyłki, np.: zepsucia, samozapalenia, braku miary lub wagi w granicach norm naturalnego ubytku, 5) szkody powstałe z winy umyślnej bądź w wyniku rażącego niedbalstwa Nadawcy lub z winy Odbiorcy, 6) szkody powstałe na skutek siły wyższej, 7) szkody powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terroryzmu oraz sabotażu, 8) szkody powstałe w następstwie reakcji jądrowej lub radioaktywnego skażenia, 9) szkody spowodowane zaborem, zajęciem, zatrzymaniem przesyłki przez organy państwowe do tego uprawnione, 10) wydatki następcze, 11) utracone korzyści. Strona 3 z 6

4 OBOWIĄZKI W RAZIE ZAJŚCIA SZKODY 9 1. W razie zajścia szkody Ubezpieczony dochodząc odszkodowania zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ubezpieczyciela: 1) pisemnie na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Domaniewska 50A, Warszawa lub, 2) elektronicznie na adres: 2. Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć: 1) pisemne zgłoszenie szkody, zawierające co najmniej imię, nazwisko i dane kontaktowe, 2) dokument nadania lub potwierdzenie nadania Paczki MINI, a w przypadku ich zaginięcia, zniszczenia lub przekazania Ubezpieczającemu, oświadczenie, iż Ubezpieczony nie ubiega się o odszkodowanie od innego ubezpieczyciela lub z innego ubezpieczenia z tytułu szkody, wraz z podaniem powodów, dla których dokument nadania lub potwierdzenie nadania Paczki MINI nie mogą być dostarczone Ubezpieczycielowi, 3) oryginał lub kopię protokołu sprawdzenia przesyłki (w przypadku, gdy został sporządzony), 4) dokumenty potwierdzające wartość poniesionej Szkody, 3. Zawiadomienie o powstaniu szkody może być złożone przez Ubezpieczonego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia nadania przesyłki. W razie potrzeby Ubezpieczony umożliwi przedstawicielowi Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego wykonanie czynności mających na celu ustalenie przyczyny i rozmiaru szkody. 4. Zawiadomienia oraz oświadczenia Ubezpieczonego powinny być przekazywane na adres Ubezpieczyciela wskazany w ust Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w 9 ust. 1, Ubezpieczyciel w terminie 7 dni wzywa Ubezpieczonego do dostarczenia dokumentów, o których mowa w 9 ust. 2, potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania likwidacyjnego. 2. Ubezpieczonemu przysługuje prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzenia kopii lub odpisów akt szkodowych. SPOSÓB USTALENIA I WYPŁATA ODSZKODOWANIA Wnioski o wypłatę odszkodowania rozpatrywane są wyłącznie wtedy, gdy: 1) sporządzono protokół sprawdzenia przesyłki, lub 2) w toku postępowania likwidacyjnego wszczętego przez Ubezpieczonego, Ubezpieczający potwierdził fakt zaginięcia przesyłki. 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie odpowiada wysokości szkody poniesionej przez Ubezpieczonego, do wysokości sumy ubezpieczenia, z zachowaniem postanowień ust Odszkodowanie w zakresie szkody dotyczącej dokumentów, wzorów, modeli i prototypów odpowiada wyłącznie ich wartości odtworzeniowej do wysokości sumy ubezpieczenia. 4. W razie uszkodzenia lub zaginięcia części przesyłki, w przypadku, gdy ta część jest integralną częścią przesyłki, bez której wartość całej przesyłki obniża się, a odtworzenie pełnej wartości przesyłki przez zakup utraconej lub uszkodzonej części bądź przez jej naprawę byłoby niemożliwe, kwota szkody odpowiada rzeczywistej wartości całej przesyłki. 5. W razie uszkodzenia lub zaginięcia części przesyłki, która nie jest integralną częścią przesyłki, a pozostała część zawartości przesyłki przez to nie traci na wartości, Szkodę stanowi różnica miedzy wartością, którą ubezpieczona przesyłka miała w chwili nadania do doręczenia, a wartością w stanie uszkodzonym lub po zaginięciu przesyłki. 6. Wysokość szkody ustalana jest w wartości brutto (z VAT) rzeczy stanowiącej zawartość przesyłki. 7. W przypadku, gdy szkoda polega na zaginięciu lub uszkodzeniu zawartości przesyłki lub zaginięciu części składowych zawartości przesyłki w takim stopniu, że nie nadaje się ona do naprawy, wysokość szkody ustala się na podstawie: 1) umowy sprzedaży dotyczącej zawartości przesyłki, 2) rachunku lub faktury zakupu zawartości przesyłki, Strona 4 z 6

5 3) wyceny rynkowej wartości uszkodzonego mienia stanowiącego zawartość przesyłki. 8. Odszkodowanie nie może jednak przekroczyć wartości rzeczy tego samego rodzaju i jakości w miejscu i czasie ich nadania, niezależnie od wartości podanej w dokumencie potwierdzającym wartość rzeczy stanowiącej zawartość Przesyłki. 9. W przypadku, gdy rzecz jest rzeczą używaną, przy ustalaniu wysokości szkody bierze się pod uwagę stopień zużycia zgodnie z poniższą tabelą odpisów amortyzacyjnych. Wiek rzeczy TABELA AMORTYZACJI Wysokość amortyzacji do 1 roku 0% od 1 roku do 2 lat 10% od 2 do 3 lat 20% od 3 do 4 lat 30% od 4 do 5 lat 40% od 5 do 6 lat 50% od 6 do 8 lat 60% od 8 do 10 lat 70% powyżej 10 lat 80% 10. Przy obliczaniu wysokości szkody, od pełnej wartości mienia odejmuje się wartość pozostałości po szkodzie. 11. W przypadku, gdy szkoda polega na uszkodzeniu rzeczy w stopniu kwalifikującym ją do naprawy, wysokość szkody ustala się na podstawie: 1) kosztorysu naprawy, 2) wyceny wartości mienia w zakresie części uszkodzonej. 12. Odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela ulega zmniejszeniu o odszkodowanie wypłacone Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty należnego odszkodowania lub wydania decyzji odmawiającej uznania roszczenia w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody. 2. Wypłata odszkodowania następuje na konto bankowe wskazane przez Ubezpieczonego albo przekazem pocztowym na adres Ubezpieczonego. 3. Gdyby wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe w terminie wskazanym w ust. 1, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania lub wydania decyzji odmawiającej uznania roszczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednak nie później niż w terminie 60 dni od daty zgłoszenia szkody. O fakcie tym Ubezpieczyciel powiadamia Ubezpieczonego. 4. Jeżeli Ubezpieczony nie zgadza się z decyzją Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczeń albo co do wysokości odszkodowania, może w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji zgłosić do Ubezpieczyciela pisemne odwołanie z żądaniem ponownego rozpatrzenia sprawy. 5. Ubezpieczyciel zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie, o którym mowa w ust. 4 w ciągu 30 dni. 6. Niezależnie od postanowień 12, Ubezpieczony może złożyć skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. Strona 5 z 6

6 ROSZCZENIA REGRESOWE Z dniem wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela z mocy prawa przechodzą na niego do wysokości wypłaconego odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego przeciwko nie będącym pracownikami Ubezpieczającego osobom trzecim, odpowiedzialnym za Szkodę. 2. Ubezpieczający i Ubezpieczony są zobowiązani udzielić Ubezpieczycielowi wszelkiej pomocy przy dochodzeniu roszczeń, o których mowa w ust.1, dostarczając informacje oraz dokumenty niezbędne do skutecznego ich dochodzenia. 3. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczonego przeciwko: 1) Ubezpieczającemu, 2) osobom, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba, że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ubezpieczony może dochodzić od Ubezpieczyciela swoich roszczeń na drodze sądowej. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy Ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej opisanych w kodeksie postępowania cywilnego albo przed sąd właściwy dla siedziby Ubezpieczyciela, Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 2. Zarzut mający wpływ na odpowiedzialność Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel może podnieść również przeciwko Ubezpieczonemu. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWU stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych obowiązujących aktów prawnych. 4. Niniejsze OWU zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 01 Zarządu TUW Pocztowe z dnia roku i wchodzą w życie w dniu roku. Strona 6 z 6

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych wydawanych przez Bank Pocztowy S.A. z dnia 10.07.2012 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Kart Debetowych Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOSZYBY Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autoszyby (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WYDAWANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. (BEZPIECZNE PIENIĄDZE KOMFORT) Niniejsze Warunki ubezpieczenia, obowiązujące od 1 lipca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH PROGRAM emoto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów

Bardziej szczegółowo

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ DLA WŁAŚCICIELI, POSIADACZY I KIEROWCÓW POJAZDÓW MECHANICZNYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia ochrony prawnej dla właścicieli,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Allianz ubezpieczenia od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S. 1. Wyjaśnienie definicji zawartych w niniejszych OWU

UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S. 1. Wyjaśnienie definicji zawartych w niniejszych OWU Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr VL-2013-41 z dnia 23.04.2013 r. UBEZPIECZENIE AUTO SZYBY Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Nr PL-1S SPIS TREŚCI Strona 1. Wyjaśnienie definicji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH (AC) PROGRAM MOTO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM MOTO zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej OWU określają zasady ubezpieczania pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW OC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW I WYCHOWAWCÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RATOWNIKÓW I DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH medycznego, dyspozytora medycznego, czynności osób z tytułem ratownika, działania ratownicze ratownika

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy, farmaceutów i innych osób świadczących usługi o charakterze medycznym POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Szyb Samochodowych Spis treści Strona I. Postanowienia ogólne 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OPERATORA TRANSPORTOWEGO z dnia 25.09.2000 r. zmienione Aneksem Nr 1, 2, 3 TEKST JEDNOLITY Spis treści strona 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Wykonywania Zawodu Projektanta, Architekta lub Inżyniera Budowlanego POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych WYCIĄG z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym wyciągu z Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Użytkowników Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program MOTO Postanowienia ogólne 12) udział własny 1. 1. 13) umowa ubezpieczenia

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program MOTO Postanowienia ogólne 12) udział własny 1. 1. 13) umowa ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) PROGRAM MOTO Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM MOTO zwane dalej OWU określają zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne...1 Definicje...1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...1 Wyłączenia

Bardziej szczegółowo

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program emoto Postanowienia ogólne 1 1. 13) udział własny

OGólNE WArUNkI UBEzpIEczENIA casco pojazdów lądowych (Ac) program emoto Postanowienia ogólne 1 1. 13) udział własny Ogólne Warunki Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych (AC) PROGRAM emoto Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia AC PROGRAM emoto zwane dalej OWU określają zasady zawierania umów

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego S.A. w Zakresie Ryzyka Utraty Pracy Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku Pocztowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Prowadzenia Działalności Gospodarczej lub Użytkowania Mienia POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo