Woda w instalacjach ogrzewania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Woda w instalacjach ogrzewania"

Transkrypt

1 UKD 697.4: :543.3 P O L S K A N O R M A PN-93 C POLSKI KOMITET NORMALIZACJI, MIAR I JAKOCI Woda w instalacjach ogrzewania Wymagania i badania dotyczce jakoci wody Zamiast: Grupa katalogowa WSTP 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s wymagania i badania dotyczce jakoci wody w instalacjach ogrzewania wodnego niskotemperaturowego, obejmujce wartoci liczbowe wskaników majcych wpływ na korozyjno i osadotwórczo wody. Norma dotyczy wody do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania oraz wody instalacyjnej Zakres stosowania normy. Norm naley stosowa przy projektowaniu i eksploatacji nowych i modernizacji istniejcych instalacji centralnego ogrzewania wodnego systemu otwartego lub zamknitego, z wzłami cieplnymi wymiennikowymi lub z kotłami dla których nie zostały okrelone przez wymagania dotyczce jakoci wody zasilajcej. Norma nie dotyczy instalacji z kotłami o mocy cieplnej do 25 kw Okrelenia woda instalacyjna - woda wypełniajca instalacj centralnego ogrzewania woda do napełniania i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania - woda wprowadzona do oprónionej czci lub całoci, oraz do uzupełniania strat, w instalacji centralnego ogrzewania korozyjno wody - właciwoci wody, powodujce korozj materiału instalacyjnego. Pojcie powysze nie obejmuje uszkodze spowodowanych erozj wskutek zbyt duej prdkoci wody i/lub mechanicznym oddziaływaniu zanieczyszcze osadotwórczo - skłonno wody do wytrcania trudno rozpuszczalnych produktów (głównie wglanu wapniowego) w wyniku zmiany składu chemicznego wody pod wpływem temperatury systematyka bada wody w instalacjach centralnego ogrzewania - wykaz bada, którym naley podda wod do napełniania i uzupełniania instalacji oraz wod instalacyjn Pozostałe okrelenia - wg PN-90/B-01430, PN-75/C-04618/ Woda do napełniania i uzupełniania instalacji 2. WYMAGANIA INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 1

2 Wskaniki organoleptyczne. Woda pod wzgldem barwy, mtnoci i zapachu powinna odpowiada warunkom okrelonym dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. 1) Twardo ogólna. Dopuszcza si twardo ogóln nie wiksz ni 4 mval/l (2 mmol/l) jeeli producent wymienników lub kotłów nie okrelił innych wymaga Zawarto jonów agresywnych. Instalacje systemu zamknitego wykonane ze stali z grzejnikami stalowymi, eliwnymi lub aluminiowymi naley zasila wod o zawartoci jonów agresywnych poniej 150 mg/l (Cl - +, przy czym jonów chlorkowych nie moe by wicej ni 100 mg/l. W przypadku gdy zawarto jonów agresywnych jest 150 mg/l (Cl - + zaleca si stosowanie inhibitorów korozji, dopuszczonych do stosowania przez upowanion instytucj 2). Instalacje wykonane ze stali z grzejnikami eliwnymi lub aluminiowymi systemu otwartego naley zasila wod o zawartoci jonów agresywnych do 50 mg/l (Cl - +, przy czym jonów chlorkowych nie moe by wicej ni 30 mg/l. W przypadku gdy zawarto jonów agresywnych jest wiksza ni 50 mg/l (Cl - + zaleca si stosowanie inhibitorów korozji, dopuszczonych do stosowania przez upowanion instytucj 2). Instalacje wykonane z materiałów mieszanych stal/ mied naley zasila wod o zawartoci jonów agresywnych 50 mg/l (Cl - +, przy czym jonów chlorkowych nie moe by wicej ni 30 mg/l. Tablica 1. Wskaniki jakoci wody w instalacjach centralnego ogrzewania Wskanik jakoci wody Rodzaj materiałów uytych w instalacji System instalacji Twardo ogólna mval/l (mmol/l) do napełniania i uzupełniania instalacji Zawarto jonów agresywnych mg/l Zawarto azotu amonowego mg/l ( ) Stenie inhibitora Odczyn ph instalacyjnej Zawarto tlenu mg/l O 2 Stenie inhibitora INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 2

3 otwarty 50 Σ(Cl - + w tym 30 Cl - 9,5 Stal/ eliwo > 50 Σ(Cl - + SO 4 2- ) 150 Σ(Cl - + w tym < 100 Cl - 9,5 > 150 Σ(Cl - + SO 4 2- ) Stal/Mied 4,0 ( 2,0) 50 Σ(Cl - + w tym < 30 Cl - 0,5 9,0 Mied otwarty lub - 9,0 Stal/Aluminum otwarty 50 Σ(Cl - + w tym < 30 Cl Σ(Cl - + SO 4 2- ) w tym 100 Cl - 8,5 8,5 Tworzywa sztuczne otwarty lub - Znak oznacza, e wskanika nie okrela si Odczyn ph. Instalacje, w których nie stosuje si ochrony inhibitorowej naley napełnia i uzupełnia wod o odczynie ph 6,5, tak aby woda instalacyjna spełniała wymagania okrelone w Amoniak. Instalacje zawierajce elementy z miedzi lub jej stopów naley napełnia i uzupełnia wod o zawartoci azotu amonowego do 0,5 mg/l ( ). Nie dotyczy to wód, w których amoniak wystpuje okresowo Uzupełnianie instalacji wod sieciow. Dopuszcza si napełnianie i uzupełnianie wod z sieci ciepłowniczej instalacji centralnego ogrzewania wykonanych ze stali i eliwa. Woda ta powinna spełnia wymagania okrelone w PN-85/C Nie naley wprowadza wody z sieci ciepłowniczej do instalacji ogrzewania z elementami wykonanymi z miedzi lub aluminium Woda instalacyjna Wskaniki organoleptyczne. Woda powinna by klarowana, bezbarwna i bez widocznych zanieczyszcze. Dopuszcza si zmian barwy i zapachu w wyniku stosowania inhibitora Zawarto tlenu. W instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamknitego z elementami stalowymi zawarto tlenu nie powinna by wiksza ni 0,1 mg/l O 2. W instalacjach, w których stosowany jest inhibitor korozji, zawartoci tlenu nie okrela si Odczyn ph. W instalacjach centralnego ogrzewania, w których nie stosuje si ochrony inhibitorowej odczyn ph wody powinien wynosi: INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 3

4 9,5 - w instalacjach ze stali i eliwa, 9,0 - w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych stal/mied, 8,5 - w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi Wartoci liczbowe wskaników jakoci wody do napełnienia i uzupełniania instalacji centralnego ogrzewania oraz wody instalacyjnej, w zalenoci od rodzaju materiałów uytych w instalacji, zestawiono w tabl SYSTEMATYKA BADA WODY Oznaczania objte systematyk wg tabl. 2 naley wykonywa w celu kontroli jakoci wody uzupełniajcej i instalacyjnej, a wyniki tych bada wykorzystywa przy projektowaniu i w eksploatacji, w celu zapewnienia trwałoci i sprawnoci działania instalacji. Badania kontrolne naley wykonywa 1-2 razy w roku. Tablica 2. Systematyka bada wody w instalacjach centralnego ogrzewania Wskanik lub nazwa substancji Jednostka miary Rodzaj materiału uytego w instalacji Stal/ eliwo Stal/Mied Mied Stal/Aluminium U J U J U J U J Metoda oznaczania 1) wg Barwa (Pt) mg/l 0 0 2) 0 0 2) 0 0 2) 0 0 2) Metoda porównawcza PN-74/C p.3 Mtno mg/l 0 0 2) 0 0 2) 0 0 2) 0 0 2) PN-77/C-04583/02 PN-79/C-04583/03 Odczyn (ph) - PN-90/C-04540/01 Twardo ogólna mval/l PN-71/C-04554/02 Chlorki (Cl - ) mg/l PN-80/C-04617/04 Siarczany ( mg/l PN-74/C-04566/09 Azot amonowy mg/l PN-76/C-04576/01 Tlen (O 2 ) mg/l PN-76/C-04545/06 Inhibitor Znak 0 oznacza, e badanie obowizuje. Znak - oznacza, e badanie nie obowizuje. Znak oznacza, e badanie obowizuje na etapie projektowania. Znak oznacza, e badanie obowizuje w instalacjach bez ochrony inhibitrowej. Znak + oznacza, e badanie obowizuje w instalacjach z ochron inhibitrow. U - woda do napełniania instalacji. J - woda instalacyjna. 1) Dopuszcza si inne metody oznacze, dajce porównywaln dokładno. 2) Naley okreli wizualnie. KONIEC INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 4

5 INFORMACJE DODATKOWE 1. Instytucja opracowujca projekt normy: - Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa. 2. Normy i dokumenty zwizane PN-90/B Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. PN-90/C-04540/01 Woda i cieki. Badanie ph, kwasowoci i zasadowoci oznaczenie ph wód i cieków o przewodnoci elektrycznej właciwej 10 µs/cm i powyej metod elektrometryczn. PN-76/C-04545/06 Woda i cieki. Badanie zawartoci rozpuszczonego tlenu. Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metod Winklera w modyfikacji rónicowej w zakresie 0,02-0,5 mg/dm 3. PN-71/C-04554/02. Woda i cieki. Badania twardoci. Oznaczanie twardoci ogólnej powyej 0,357 mval/dm 3 metod wersenianow. PN-74/C Woda i cieki. Oznaczanie barwy. PN-74/C-04566/09 Woda i cieki. Badanie zawartoci siarki i jej zwizków. Oznaczanie siarczanów metod wagow. PN-76/C-04576/01 Woda i cieki. Badanie zawartoci zwizków azotu. Oznaczanie azotu amonowego metod kolorymetryczn indofenolow. PN-77/C-04583/02 Woda i cieki. Badanie mtnoci i przezroczystoci. Oznaczanie mtnoci metod nefelometryczn. PN-79/C-04583/03 Woda i cieki. Badanie mtnoci i przezroczystoci. Oznaczenie mtnoci metod fotometryczn. PN-85/C Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakoci wody dla kotłów wodnych i ch obiegów ciepłowniczych. PN-80/C-04617/04 Woda i cieki. Badanie zawartoci chlorków. Oznaczanie chlorków bezporedni metod potencjometryczn z uyciem elektrody jonoselektywnej. PN-75/C-04618/03 Woda i cieki. Nazwy i okrelenia. Analiza fizyczna i chemiczna. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. (Dz. U. Nr. 35 z 1990 r. poz. 205) 3. Normy zagraniczne RFN DIN Korrosionsverhalten von metallischen Werkstoffen gegenüber Wasser. RFN VDI - Richtlinien 2035 Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in Warmwasserheizungsanlagen. Austria ÖNORM H 5195 Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in geschlossenen Warmwasserheizungsanlagen mit Betriebstemperaturen bis 100 C. 4. Autorzy projektu normy: mgr in. Andrzej Rutkiewicz, dr in. Boenna Toczyłowska - Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 5. Instytucja upowaniona do wydawania dopuszcze do stosowania inhibitorów korozji w instalacjach sanitarnych - Centralny Orodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 6. Zalecenia dotyczce instalacji centralnego ogrzewania wynikajce z postanowie normy Hermetyczno instalacji. Przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejcych instalacji centralnego ogrzewania naley stosowa rozwizanie zapewniajce hermetyczno obiegu (przeponowe naczynie wzbiorcze, pompy bezdławicowe itp.) 6.2. Straty wody. Wymagania dotyczce wartoci odczynu i zawartoci tlenu w wodzie instalacyjnej zostan spełnione, jeli straty wody w cigu roku nie bd wiksze ni: w instalacjach systemu zamknitego - 5% objtoci zładu w instalacjach systemu otwartego - 10% objtoci zładu 6.3. Instalacje z materiałów mieszanych. Nie naley łczy w jednej instalacji elementów wykonanych z miedzi i aluminium, kontaktujcych si z wod instalacyjn. Zastosowanie w instalacji centralnego ogrzewania tworzyw sztucznych nie powoduje dodatkowych wymaga dotyczcych jakoci wody, poza wymaganiami okrelonymi dla innych materiałów uytych w instalacji Armatura. Miejsca bezporedniego kontaktu stali z miedzi lub jej stopami naley zabezpiecza, stosujc przekładk dielektryczn, np. teflonow Warunki eksploatacji. Wymaga dotyczcych jakoci wody instalacyjnej naley przestrzega w cigu całego roku, nie tylko w sezonie grzewczym. Naley unika czciowego lub całkowitego opróniania instalacji na czas dłuszy ni to konieczne Wst pna obróbka wody do napełniania i uzupełniania instalacji c.o. a) Nie jest wymagana alkalizacja i odtlenianie wody do napełniania i uzupełniania instalacji c.o. W instalacjach prawidłowo zaprojektowanych i eksploatowanych wzrost odczynu ph 8,0 i odtlenienie O 2 mg/l wody instalacyjnej zostan samorzutnie osignite po pewnym okresie eksploatacji. b) Wymagania okrelajce dopuszczaln zawarto jonów agresywnych zaleca si stosowa jako podstaw wyboru INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 5

6 właciwych materiałów instalacyjnych, bd do okrelenia celowoci stosowania inhibitorów korozji. 7. Deskryptory woda, instalacje ogrzewcze, wymagania, badania, jako. INTEGRAM BUDOWNICTWO Strona 6

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA.

WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH W BUDYNKU WIELOLOKALOWYM JAKO WARUNEK POPRAWNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DO OGRZEWANIA. Artykuł do Administratora 03/2014 Kazimierz Dudziński - Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Olgierd Romanowski doradca Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii WŁAŚCIWY STAN TECHNICZNY INSTALACJI OGRZEWCZYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawa Tel. 8112961, 6754375 Fax 8111792 Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

41 42 1 Dane ogólne 49 1.1 Inwestor i uytkownik 49 1.2 Jednostka projektowa 49 1.3 Zespół projektowy 49 1.4 Podstawy formalno - prawne opracowania 49 1.5 Nazwa inwestycji 50 1.6 Lokalizacja Inwestycji

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

GRZEJNIKÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI GRZEJNIKÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA A PL Edycja II UWAGA Prosimy o zachowanie instrukcji montażu, użytkowania i eksploatacji przez cały okres używania grzejnika,

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY (GRUNTY) 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? Jarosław Chudzicki 1 Henryk Kowal 2 Stefan Żuchowski 2 Płukanie instalacji ogrzewczych w budynkach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? 1. Wprowadzenie W budynkach jednorodzinnych, które zostały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW WIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW wersja 4.0 sierpie 2004 r. PREAMBUŁA wiatowego Kodeksu Antydopingowego jest standardem midzynarodowym szczebla 2 opracowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Instalacje ogrzewcze w budynkach. projektowanie wodnych instalacji centralnego ogrzewania Co zawiera norma PN-EN 12828:2006? W niniejszym artykule przedstawiono wybrane fragmenty normy PN-EN 12828, która

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa Zamówienia: Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania i montaż instalacji solarnej wraz z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE WODOCIĄGOWA, KANALIZACJI SANITARNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Olecko Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna obejmuje

Bardziej szczegółowo

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. I KOTŁOWNI W DOMU KULTURY Bielsko-Biała Komorowice OBIEKT: Dom Kultury Komorowice ADRES: Bielsko-Biała ul. Olimpijska

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 w Koszalinie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZADANIE: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły i w budynku hali sportowej oraz budowa instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DZIAŁ S-03.00 roboty instalacji sanitarnych Obiekt: Budowa budynku wielorodzinnego z dwoma lokalami usługowymi w parterze wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA

ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA ST-1 KOTŁOWNIA WĘGLOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją kotłowni węglowej w budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim

PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu Morskim PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa, tel./fax. (0-22) 612-47-11, kom. 608-052-956 ul. Osowska 27 m. 5, 04-302 Warszawa e-mail: tieplow@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY CENTRUM REKREACYJNO - SPORTOWEGO w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przystosowania budynku Gimnazjum dla potrzeb Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie ST - 02.02.04 Instalacja centralnego ogrzewania Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA CPV 45331000 6 CPV 45331100 7 CPV 45321000 3 CVP 45320000 6 NAZWA INWESTYCJI: Budynek Placówki Terenowej KRUS ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY USTALENIA PLANU Dziennik Urzdowy Województwa Lubelskiego Nr 104 Poz.1832 z dnia 9 czerwca 2006 r. Integraln czci planu jest rysunek

Bardziej szczegółowo

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ

REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Nazwa inwestycji: REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W KOPYTOWEJ Adres: KOPYTOWA, NR DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo