SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH."

Transkrypt

1 M ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. 1. WSTP Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych na przebudowywanym mocie na rzece Krzna Północna w cigu drogi powiatowej Nr 1316L w miejscowoci Trzebieszów Zakres stosowania SST. Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objtych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej SST maj zastosowanie przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego nastpujcych odsłonitych powierzchni betonowych: - powłok na bazie ywic epoksydowych gruboci 3 mm: - pionowej powierzchni zewntrznej belki podporczowej - spodu ustroju nonego - korpusów przyczółków - pali elbetowych powłok z podwyszon zdolnoci pokrywania zarysowa Okrelenia podstawowe Antykorozyjne zabezpieczenie betonu - zabezpieczenie betonu przed korozj poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie działania agresywnego czynników atmosferycznych lub wody na konstrukcj Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajcy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniałego betonu substancjami chemicznymi, powodujcymi brak zwilalnoci zabezpieczonych powierzchni przez wod Impregnacja powierzchni - proces polegajcy na nasyceniu powierzchni betonu rodkami uszczelniajcymi jego pory i nadajcymi powierzchni właciwoci hydrofobowe Powłoka - warstwa wykonana z materiałów ciekłych, upłynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na odpowiednio przygotowane podłoe za pomoc technik malarskich Punkt rosy - temperatura betonu, w której wystpuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy okrelonej temperaturze powietrza i wilgotnoci Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta. Pozostałe okrelenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowizujcymi polskimi normami 133

2 i SST D-M "Wymagania ogólne" Ogólne wymagania dotyczce robót. Ogólne wymagania podano SST D-M "Wymagania ogólne", pkt. 1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako ich wykonania oraz za zgodno z Dokumentacj Projektow, SST i poleceniami Inyniera. 2. MATERIAŁY Warunki ogólne stosowania materiałów. Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M "Wymagania ogólne", pkt Ogólne wymagania dla materiałów. Wszystkie materiały stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada Aprobat Techniczn IBDiM. Przed zastosowaniem materiałów do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien przedstawi Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki bada w ramach wewntyrznego nadzoru producenta materiału. Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu mona stosowa tylko materiały o nieprzeterminowanej przydatnoci do stosowania Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zabudowy chodnika. Do zabezpieczenia betonowej zabudowy chodnikowej naley stosowa chemoutwardzalny materiał na bazie epoksydowej i poliuretanu. Powinien tworzy cigliwo-elastyczn powłok. Wymagania dla powłoki: - opór dyfuzji dla CO 2 > 50,00 m - wytrzymało na odrywanie od podłoa wg PN-B : - warto rednia > 1,5 MPa - warto minimalna > 1,0 MPa 2.4. Zabezpieczenie powierzchni bocznej pionowej i spodu wspornika chodnikowego. Do zabezpieczenia tych powierzchni betonowych naley stosowa powłoki z podwyszon zdolnoci pokrywania zarysowa o gruboci zgodnej z zaleceniem producenta, wykonane poliuretanami, dwukompnetowymi polimetakrylanami metylu ( 2-K PMMA ) lub modyfikacjami ywic epoksydowych. Wymagania dla powłoki: - opór dyfuzji dla CO 2 > 50 m oporu dyfuzji słupa powietrza, - wytrzymało na odrywanie od podłoa wg PN-B : - warto rednia > 1,0 MPa, - warto minimalna > 0,6 MPa. 3. SPRZT. 134

3 3.1. Ogólne warunki stosowania sprztu. Ogólne warunki stosowania sprztu podano w SST D-M "Wymagania ogólne, pkt. 3. Sprzt i narzdzia do prac zwizanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu powinny zapewni cigło prac i uzyskanie wymaganej jakoci robót. Wybór sprztu i narzdzi do wykonania robót naley do Wykonawcy i powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprz i narzdzia nie gwarantujce zachowania wymaga jakociowych robót, zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót Sprzt do wykonania nawierzchni. - sprarka pneumatyczna z urzdzeniem do piaskowania, - mieszadło wolnoobrotowe na wiertarce, - wałek futrzany. 4. TRANSPORT Warunki ogólne transportu. Ogólne warunki transportu podano w SST D-M "Wymagania ogólne, pkt Transport materiałów. Sposób transportu przez Wykonawc materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu nie moe powodowa obnienia ich jakoci. Naley zwraca uwag na umieszczone na opakowaniach znaki ostrzegawcze. Przewóz składników chemicznych i materiałów do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinien si odbywa w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Naley przestrzega okresu składowania podanego przez producenta. 5. WYKONANIE ROBÓT Ogólne warunki wykonania robót. Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M "Warunki ogólne", pkt. 5. Roboty zwizane z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu powinny by wykonywane przez pracowników posiadajcych wiadectwo kwalifikacyjne ukoczenia szkolenia w zakresie tych prac w instytutach branowych lub zakładach naukowych wyszych uczelni technicznych. Wykonawca wykona projekt technologii zabezpiecze antykorozyjnych powierzchni betonowych Przygotowanie podłoa do ułoenia nawierzchni. Podłoe betonowe winno by zwizane, suche, wolne od luno zwizanych czci, kurzu i zanieczyszcze działajcych antyadhezyjnie, jak szlamy cementowe, tłuszcz, oleje itp. Sposób oczyszczenia naley dostosowa do przewidzianych materiałów naprawczych zgodnie z 135

4 Kartami Technicznymi. Mona to wykona jednym z niej wymienionych sposobów: - piaskowanie, - czyszczenie strumieniem wody pod cinieniem do 150 atm, - czyszczenie płomieniowe ( oleje i smary ), - frezowanie, - szlifowanie. Wytrzymało na odrywanie prawidłowo przygotowanego podłoa powinna wynosi: - dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyszon zdolnoci pokrywania zarysowa: - warto rednia > 1,30 MPa, - warto minimalna - 0,8 MPa. - dla powierzchni górnej zabudowy chodnika: - warto rednia > 1,5 MPa, - warto minimalna - 1,0 MPa. Naley wykona jedno oznaczenie wytrzymałoci na odrywanie betonu w podłou na kade 50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoa, przy czym minimalna liczba oznacze powinna wynosi 5 dla jednego obiektu. Wilgotno podłoa betonowego bezporednio przed wykonywaniem robót powinna spełnia wymagania zgodnie z Wytycznymi stosowania dla materiału powłoki, ale nie moe by wiksza ni: - 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoe, - matowo-wilgotne podłoe dla materiałów stosowanych na mokre podłoe. Temperatura podłoa betonowego i powietrza nie moe by nisza ni + 8 o C ( temperatura podłoa musi by wysza o 3 o C od punktu rosy ) i nie wysza ni + 25 o C. Do mieszania składników materiałów i materiałów jednoskładnikowych naley stosowa mieszalnik wolnoobrotowy. Materiał do pkrycia chodników naley ( jeli tak wynika z zalece producenta ) wymiesza z suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-0,7 mm w proporcjach 1 : 1, a nastpnie powłok naley posypa piaskiem w iloci 2,0 kg/m2. Naley cile przestrzega zalece producenta odnonie metod mieszania, nakładania i pielgnowania powłok. Powierzchnie powłok nie powinny wykazywa przebarwie, nierównoci, zmian faktury i innych wad. Bezporednio po ukoczeniu prac zwizanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu naley chroni t powierzchni przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, atake deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza poniej 5 o C i przegrzaniem powyej 25 o C ( chyba, e Wytyczne stosowania materiału mówi inaczej ). Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowa, pomostów roboczych i innych urzdze pomocniczych niezbdnych do prowadzenia prac zwizanych z napraw betonu naley do Wykonawcy Bezpieczestwo robót i ochrona rodowiska. Materiały do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by dostarczane w szczelnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niszych ni 136

5 + 5 o C i nie wyszych ni 25 o C ( chyba, e producent zaleca inaczej ). Materiały te zawieraj szkodliwe dla zdrowia substancje. Przy ich stosowaniu naley chroni drogi oddechowe, luzówki i skór stosujc rodki ochrony osobistej. Nieutwardzona ywica moe wywoływa odczyny alergiczne. Naley chroni dzieci przed dostpem do wyrobu. Transport i magazynowanie materiałów na bazie ywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiada ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. Sposób prowadzenia prac zwizanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu nie moe powodowa skaenia rodowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu narzdzi roboczych nie wolno wylewa do kanalizacji ani do rzek i innych zbiorników wodnych. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowizany jest usun z terenu i utylizowa. Wykonawca obowizany jest zabezpieczy teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metod natryskow. 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT Ogólne zasady kontroli jakoci robót. Ogólne zasady kontroli jakoci robót podano w SST D-M "Wymagania ogólne", pkt Sprawdzenie jakoci materiałów. Wykonawca obowizany jest przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty materiałów. Inspektor Nadzoru obowizany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnoci do stosowania, stanu opakowa oraz właciwego przechowywania materiałów. Ocena materiałów powinna by oparta na atestach producenta. Numery nalepek z opakowa powinny by wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi własne badania. Wykonawca ma obowizek kontrolowa jako materiałów z kadej dostawy. Gdy jako zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wtpliwoci, Zamawiajcy moe podda je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwizane obciaj Wykonawc Sprawdzenie przygotowania powierzchni betonu. Naley porówna przygotowanie powierzchni z wymaganiami stawianymi przez producenta materiałów. Wykonawca zobowizany jest przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bada podłoa Sprawdzenie prawidłowoci nanoszenia powłoki. Prawidłowo nanoszenia powłoki powinna by sprawdzona wizualnie. Ocenia si jednorodno wykonania, równo ułoenia, grubo warstwy, stwierdza brak pustek i równomierno rozłoenia. Jako ułoonej nawierzchni oraz ilo zuytego materiału powinny by zgodne z wymaganiami instrukcji stosowania wydanej przez producenta. Po wykonaniu robót Wykonawca powinien przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 137

6 wyniki bada: - wytrzymało warstwy zastosowanego materiału na odrywanie metod pull off, przy rednicy krka próbnego 50 mm ( wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2 powierzchni, przy minimum 5 oznaczeniach na jeden obiekt ), - grubo wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metod pull off. 7. OBMIAR ROBÓT Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M Wymagania ogólne, pkt Jednostka obmiarowa. Jednostk obmiaru robót jest 1 m2 powierzchni podlegajcej zabezpieczeniu.. 8. ODBIÓR ROBÓT. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M "Wymagania ogólne", pkt. 8. Odbiorowi podlegaj: - roboty ulegajce zakryciu w trakcie antykorozyjnego zabezpieczenia poeirzchni betonu, - roboty objte umow po ich całkowitym zakoczeniu ( odbiór ostateczny ). Podstaw odbioru robót ulegajcych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy wykonania robót okrelonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacj Projektow, wymaganiami zawartymi w SST oraz wyraenie zgody na przystpienie przez Wykonawc do realizacji kolejnej fazy robót. Podstaw odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakoczenia wszystkich robót zwizanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i spełnienia wymaga okrelonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkach dotyczcych tych robót zawartych w umowie. Roboty antykorozyjne odbierane s na podstawie wyników pomiarów, bada i oceny wizualnej. 9. PODSTAWA PŁATNOCI. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M Wymagania ogólne, pkt 9. Płatno za 1 m2 zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betopnowej naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocen jakoci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i bada laboratoryjnych. Cena jednostkowa uwzgldnia: - wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego, - zakup i dostarczenie materiałów oraz przygotowanie i sprowadzenie niezbdnego sprztu potrzebnego do wykonania robót, - przygotowanie i oczyszczenie powierzchni betonu, - przygotowanie mieszanki i nałoenie powłok ochronnych, - wykonanie i rozbiórk rusztowa, pomostów roboczych, urzdze pomocniczych, niezbdnych do wykonania robót, 138

7 - zapewnienie bezpieczestwa robót i ochrony rodowiska, - wykonanie niezbdnych bada, - oczyszczenie i uporzdkowanie terenu robót. Odpady i ubytki materiałowe s uwzgldnione w cenie jednostkowej. 10. PRZEPISY ZWIZANE. 1. PN-74/B Nieniszczce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradwikowa badania wytrzymałoci betonu na ciskanie. 2. PN-88/B Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 3. PN-92/B Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i elbetowe. Metoda badania przyczepnoci powłok ochronnych. 4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych, GDDP, Warszawa 1993 r. 5. Wytyczne stosowania materiałów producenta. 139

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. M NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA CHODNIKU Z YWIC EPOKSYDOWYCH gr. do 20 mm.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. M NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA CHODNIKU Z YWIC EPOKSYDOWYCH gr. do 20 mm. M.15.03.04 NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA CHODNIKU Z YWIC EPOKSYDOWYCH gr. do 20 mm. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru nawierzchni chodników na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-20.01.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 118 M-20.01.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu Tychy DK-1 i DK-86 M.20.01.09 M.20.00.00 M.20.01.00 M.20.01.09 INNE ROBOTY MOSTOWE Roboty różne Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania

Bardziej szczegółowo

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M.20.01.10 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczenia antykorozyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.20.01.21. REPROFILACJA UBYTKÓW W BETONIE. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót reprofilacyjnych na remontowanym mocie przez rzek Krzna

Bardziej szczegółowo

OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-30.20.11.00.

OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-30.20.11.00. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M-30.20.11.00. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - pokrycie powierzchniowe o grubo.ci pow/oki 0.3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa 28 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2 Instalacja odgromowa Nazwy i kody według Wspólnego Słownika Zamówie ( CPV) a) grupa : 45312311-0 Instalacja odgromowa 1. Wstp...30 1.1 Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

M INNE ROBOTY MOSTOWE M Powłoki impregnacyjne betonu.

M INNE ROBOTY MOSTOWE M Powłoki impregnacyjne betonu. M-20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE M-20.01.08. Powłoki impregnacyjne betonu. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zabezpieczających

Bardziej szczegółowo

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

Pozostałe okrelenia s zgodne z obowizujcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. D.10.02.01. SCHODY SKARPOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Szczegółowe Specyfikacje Techniczne s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

1.1 Nazwa zadania Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 na odcinku od Węzła Elbląg-Wschód do miejscowości Kalsk.

1.1 Nazwa zadania Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 na odcinku od Węzła Elbląg-Wschód do miejscowości Kalsk. M-15.01.03. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU. 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Rozbudowa drogi krajowej Nr 7 na odcinku od Węzła Elbląg-Wschód do miejscowości Kalsk. 1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) M Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) M Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) M.13.07.01. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania

Bardziej szczegółowo

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM

M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGSZCZENIEM 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z zasypywaniem wykopów z zagszczeniem dla

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni mostu w km 4+954,05 w ramach remontu drogi pow. nr 1622 K Dbie - Szczyrzyc Dobra, etap II

Remont nawierzchni mostu w km 4+954,05 w ramach remontu drogi pow. nr 1622 K Dbie - Szczyrzyc Dobra, etap II Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Remont nawierzchni mostu w km 4+954,05 w ramach remontu drogi pow. nr 1622 K Dbie - Szczyrzyc Dobra, etap II Cienkowarstwowa nawierzchnia na bazie emulsji asfaltowo-polimerowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. M.13.03.04. PREFABRYKOWANE ELEMENTY CIANEK OPOROWYCH. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z przebudow mostu na rzece Krzna Północna

Bardziej szczegółowo

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH

D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH D-03.02.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK REWIZYJNYCH, KRATEK CIEKOWYCH, ZAWORÓW ORAZ POKRYW STUDNI KABLOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST)

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB M-20.01.08 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH M-20.01.08

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.06.02. URZDZENIA ZABEZPIECZAJCE RUCH PIESZYCH 1. Wstp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.05.01. CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 170 D - 08.05.01 CIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA-ST13 CPV 453 330 00-0 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE D - 08.0.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M-15.01.03. POWŁOKA OCHRONNA ELEMENTÓW BETONO- WYCH.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M-15.01.03. POWŁOKA OCHRONNA ELEMENTÓW BETONO- WYCH. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M-15.01.03. POWŁOKA OCHRONNA ELEMENTÓW BETONO- WYCH. Specyfikacje techniczne Budowa nowego przebiegu ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie. 2 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA

KOD CPV PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA KOD CPV 452 331 40 2 PODBUDOWY KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGSZCZENIEM PODŁOA Spis treci: 1. Wstp -str.1 2. Materiały -str.1 3. Sprzt -str.1 4. Transport -str.2 5. Wykonanie robót -str.2 6. Kontrola

Bardziej szczegółowo

D - 07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

D - 07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME D - 07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI 1. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z malowaniem konstrukcji stalowej w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 452 624 23-2 PODKŁADY, POSADZKI-ST17 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU 0/20 WARSTWA WICA. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej wbudowania w nawierzchni

Bardziej szczegółowo

M NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI BITUMICZNEJ MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBOŚCI MIN. 0,5 CM.

M NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI BITUMICZNEJ MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBOŚCI MIN. 0,5 CM. M-15.04.03 NAWIERZCHNIO-IZOLACJA NA BAZIE KATIONOWEJ EMULSJI BITUMICZNEJ MODYFIKOWANEJ POLIMERAMI O GRUBOŚCI MIN. 0,5 CM. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt.1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-M Wymagania ogólne pkt.1.5. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc 1. WST6P 1.1. Przedmiot SST SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.01.00. cieki z prefabrykowanych elementów betonowych. D-08.05.01.10. U1o2enie 3cieków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH Szczegółowa Specyfikacja Techniczna NAPRAWA ELEMENTÓW BETONOWYCH NR SST CPV 45262300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH STOSOWANIA MIESZANEK GRS. 1. Informacje ogólne

INFORMACJA O WARUNKACH STOSOWANIA MIESZANEK GRS. 1. Informacje ogólne 1. Informacje ogólne Zaprawa GRS-4 stosowana jest do wypełniania powierzchni ubytków w konstrukcjach betonowych oraz napraw konstrukcji betonowych takich jak: mosty, wiadukty, tunele, ściany oporowe i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 110 1. WSTP D - 05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE PRZEBUDOWA DROGI

D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE PRZEBUDOWA DROGI D - 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE PRZEBUDOWA DROGI AWNO - YLICE SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. WYKONANIE ROBÓT... 3 3. KONTROLA JAKOCI ROBÓT... 4 4. OBMIAR ROBÓT... 4 5. ODBIÓR ROBÓT... 5 6. PODSTAWA PATNOCI...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOYEK Rafał Sójka Ul. Barwinkowa 8, 51-251 Wrocław Tel. +48 696046480, Fax. +48 71 330 42 00 NIP 895-173-20-89 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

B-O-01.25.07 POSADZKI Z TERAKOTY

B-O-01.25.07 POSADZKI Z TERAKOTY SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012507 POSADZKI Z TERAKOTY B-O-012507 Specyfikacja Techniczna Posadzki z płytek terakotowych 43 B-O-012507 POSADZKI Z PŁYTEK TERAKOTOWYCH 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWNIKI BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWNIKI BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 08.01.01. KRAWNIKI BETONOWE 159 D - 08.01.01. KRAWNIKI BETONOWE 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Zaprawa M-38 to produkt jednoskładnikowy na bazie cementu specjalnego MPz, z dodatkiem plastyfikatora, o uziarnieniu do 4mm.

Zaprawa M-38 to produkt jednoskładnikowy na bazie cementu specjalnego MPz, z dodatkiem plastyfikatora, o uziarnieniu do 4mm. 1. Informacje ogólne Zaprawa M-38 przeznaczone jest w inŝynierii komunikacyjnej do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i spręŝonych, w tym w szczególności prac naprawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE

D-04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTP 2. MATERIAŁY 3. SPRZT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PODSTAWA PŁATNOCI 10. PRZEPISY ZWIZANE 1. WSTP 1.1. Przedmiot OST D-04.04.00 PODBUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 13.00.00 00 Roboty betonowe 13.0.01.10.10 10 Malowanie powierzchni betonowych farbami akrylowymi 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM.

SZCEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. M.11.07.02. CIANKA SZCZELNA STALOWA WRAZ Z WYCIGNICIEM. 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wbiciem cianki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załcznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia publicznego. Wymiana okien w lokalach zarzdzanych przez GŁUCHOŁASKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.13 INIEKCJA RYS 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NONEGO. 1.0. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych z wykonaniem ustroju nonego w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM AL. ARMII KRAJOWEJ W ORACH D-02.03.01c SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.03.01c WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM PODŁOA NA GRUNCIE SŁABONONYM 41 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.30.20.05 POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZT... 3 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOCI ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA

OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OZNAKOWANIE POZIOME ULIC NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA Kościerzyna, kwiecień 2007 r. 1. WSTĘP Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna . ZBROJENIE BETONU STAL KLASY A-I, A-II 1. WSTP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST s wymagania szczegółowe dotyczce wykonania i odbioru Robót zwizanych z wykonaniem zbrojenia w ramach przebudowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B EKRANY AKUSTYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B EKRANY AKUSTYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B - 00.00.00. EKRANY AKUSTYCZNE 1 1. WSTP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5.

Ogólne wymagania dotyczce robót podano w SST D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.1.5. PP Promost Consulting, Rzeszów obejcie Dobczyc SZCZEGÓOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.05.01.00. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego cementem. D-04.05.01.33. Ulepszone pod%o&e z kruszywa stabilizowanego

Bardziej szczegółowo

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne.

I S. 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne dotyczce materiałów Wymagania ogólne dotyczce materiałów podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogólne. WYKONANIE NASYPÓW l. WSTP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zwizanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiORB M-20.02.16 KONSERWACJA ŁOŻYSK PRZEZ MALOWANIE I SMAROWANIE Opracował:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24.

PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Nr: 1013/11/10 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZAWIERCIU, UL. OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. ST 11. ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 00.05

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 00.05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 00.05 ELEMENTY STALOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST-00.05 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące malowania ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 a SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU NA PRZYCZÓŁKU MOLA I MURZE OPOROWYM

Załącznik nr 7 a SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU NA PRZYCZÓŁKU MOLA I MURZE OPOROWYM Załącznik nr 7 a SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POWIERZCHNIOWE ZABEZPIECZENIE BETONU NA PRZYCZÓŁKU MOLA I MURZE OPOROWYM Inwestycja p.n. Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ulicy Orłowskiej w Gdyni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.01. ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442100-8 SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZT... 4 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-4 KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-4 KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH PGL LP NADLEŚNICTWO KOBIÓR SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST-4 KONSERWACJA ELEMENTÓW DREWNIANYCH KOBIÓR 2011r. 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres stosowania SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.01.15. Roboty lusarskie kod CPV 45421100-5 1 Spis tre ci 1. Wst p....3 1.1. Przedmiot SST 3 1.2 Zakres stosowania SST..3 1.3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE M.12.01.01. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN ( BST 500 S lub B500SP). 1. WSTP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczce wykonania i odbioru robót zbrojarskich zwizanych z przebudow

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne M

Specyfikacje techniczne M M.21.02.00. ROBOTY REMONTOWE M.21.02.02 NAPRAWA ELEMENTÓW śelbetowych ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ Z DODATKIEM śywic SYNTETYCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Malowanie konstrukcji stalowych i krat 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SST 4.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SST 4.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE I. CZĘŚĆ OGÓLNA 3 SST 4.1 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA kod CPV 45320000 SPIS TREŚCI II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWA

Bardziej szczegółowo

B-O OKŁADZINY CIENNE

B-O OKŁADZINY CIENNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012603 OKŁADZINY CIENNE BO-012603 Specyfikacja Techniczna Okładziny z elementów ceramicznych 48 B-O-012603 OKŁADZINY Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH 1 WSTP 11 Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna IZOLACJA Z PAPY ZGRZEWALNEJ 1. WSTP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru izolacji płyty i nawierzchni na opasce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR Lubliniec ul. Częstochowska 6/4 NIP REGON D.03.02.01. GRA-MAR KANALIZACJA DESZCZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, kanalizacji deszczowej w ramach budowy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Roboty remontowe zabudowy grzejników na sali gimnastycznej Obiekt: Inwestor: Budynek biurowo-sportowy Ul. Belzacka 108/110 97-300 Piotrków

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA NA GORĄCO

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA NA GORĄCO WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M-27.01.03 POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA NA GORĄCO 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO Dział CPV 45000000-7 Roboty budowlane Obiekt : PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I i II STOPNIA PRZY UL. ZAMKOWEJ NR 3 W CIESZYNIE,

Bardziej szczegółowo

SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 1. Wstęp SST 004 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00. - IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MURARSKIE CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MURARSKIE CPV SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MURARSKIE CPV 453 311 00-7 1. Wstp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczce wykonania i odbioru murów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODRNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W BRZĄCZOWICACH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODRNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W BRZĄCZOWICACH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MODRNIZACJI BOISKA SPORTOWEGO W BRZĄCZOWICACH SPIS TREŚCI 1.WSTĘP 1.1.Przedmiot SST 1.2.Zakres stosowania SST 1.3.Zakres robot objętych SST 1.4.Określenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg, posadzek z betonu i zaprawy cementowej. ST-03. POSADZKI WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 45262321-7 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne

Bardziej szczegółowo

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH.

ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. ST.0.4. POWŁOKI ANTYKOROZYJNE ZABEZPIECZJĄCE NA KONSTRUKCJACH STALOWYCH. TEMA: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prac remontowych i konserwatorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI

D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI D-10.06.01 PARKINGI I ZATOKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru parkingów i zatok. 1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja obiektów inynierskich

Konstrukcja obiektów inynierskich Tom 3 Specyfikacje Techniczne S 04.00 Konstrukcja obiektów inynierskich 97 Tom 3 Specyfikacje Techniczne S 04.01 Wykonanie elementów konstrukcyjnych 98 Spis treci 1. WSTP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

KARTA MATERIAŁOWA. Prembit

KARTA MATERIAŁOWA. Prembit Premix Sp. z o.o. KARTA MATERIAŁOWA Prembit Izolacjo-nawierzchnia wodochronna z emulsji asfaltowej do pomostów OPIS PRODUKTU Prembit stanowi jednoskładnikowy materiał na bazie średnio-rozpadowej kationowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ST 00.02.01. W PRZEBUDOWYWANYM KURNIKU USYTUOWANYM NA TERENIE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO ZLOKALIZOWANYM WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA B-O-012201 PRZEWODY WENTYLACYJNE WYMAGANIA OGÓLNE BO-012201 Rozbudowa budynku mieszkalnego przy ul Polnej 26 w Połczynie Zdroju Specyfikacja Techniczna Przewody wentylacyjne Wymagania

Bardziej szczegółowo

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW)

S ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) S 02.00 ROBOTY MURARSKIE (PRZEMUROWANIA KOMINÓW) Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5.

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT. Nr Z2 06 08 17297 066. 5.13.C.7. Certyfikacja. Tłumaczenie z j. niemieckiego: [Z boku strony napis Certyfikat w wielu jzykach]

CERTYFIKAT. Nr Z2 06 08 17297 066. 5.13.C.7. Certyfikacja. Tłumaczenie z j. niemieckiego: [Z boku strony napis Certyfikat w wielu jzykach] ",( 5.13.C.7. Certyfikacja Tłumaczenie z j. niemieckiego: [Z boku strony napis Certyfikat w wielu jzykach] CERTYFIKAT Nr Z2 06 08 17297 066 Właciciel certyfikatu: Zakład(y) produkcyjny: 17297 Znak kontroli:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DRÓG DLA DZIA EK BUDOWLANYCH W CZERNIEJEWIE D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

BUDOWA DRÓG DLA DZIA EK BUDOWLANYCH W CZERNIEJEWIE D PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI BUDOWA DRÓG DLA DZIAEK BUDOWLANYCH W CZERNIEJEWIE D - 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. MATERIAY... 2 3. SPRZT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Specyfikacje techniczne ST ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE. ST Instalacja wentylacji i klimatyzacji Specyfikacje techniczne ST 03.00 ROBOTY INSTALACYJNE WEWNETRZNE ST 03.01 Instalacja wentylacji i klimatyzacji Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

Podniesienie studzienki kanalizacyjnej, teletechnicznej i zasuwy wodociagowej

Podniesienie studzienki kanalizacyjnej, teletechnicznej i zasuwy wodociagowej Podniesienie studzienki kanalizacyjnej, teletechnicznej i zasuwy wodociagowej CPV 45233260-9 Drogi piesze 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszych SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice

SPIS TRE CI. DRAFT Spó ka In ynierska S.C. R. Dudek, D. Bia as ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice SPIS TRECI 1. Wstp.. 2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej SST... 2 1.2 Zakres stosowania SST.. 2 1.3 Zakres robót objtych SST... 2 1.4 Okrelenia podstawowe.. 2 1.5 Ogólne wymagania dotyczce wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA Strona 1 z 5 Dwukomponentowa epoksydowa powłoka gruntująca High-Solid do konstrukcji stalowych z większym obciążeniem korozją do stali, stali ocynkowanej ogniowo i nawierzchni ze starymi powłokami ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna. D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-07.01.01 Remont oznakowania poziomego - zmieniona 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod 45230000-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIGÓW, LINII KOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH, AUTOSTRAD, DRÓG, LOTNISK

Bardziej szczegółowo