Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych"

Transkrypt

1 Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych 1

2 Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych [1] Ustawa - Kodeks pracy z r. (tekst jednolity: Dz. U z pón. zm.) Art Niedopuszczalne jest stosowanie substancji i preparatów chemicznych nieoznakowanych w sposób widoczny, umoliwiajcy ich identyfikacj. 2. Niedopuszczalne jest stosowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i niebezpiecznych preparatów bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i preparatów oraz kart charakterystyki, a take opakowa zabezpieczajcych przed ich szkodliwym działaniem, poarem lub wybuchem. 3. Stosowanie niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych jest dopuszczalne pod warunkiem zastosowania rodków zapewniajcych pracownikom ochron ich zdrowia i ycia. [2] Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z r. (Dz. U ) wraz z pón. zm. oraz rozporzdzenia zwizane - m. in. Rozporzdzenia MZ z r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U ) oraz w sprawie oznakowania opakowa substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ). Art. 5. ust. 2. Niedopuszczalne jest stosowanie w działalnoci zawodowej niebezpiecznych substancji chemicznych i niebezpiecznych preparatów bez posiadania karty charakterystyki. Art. 7. ust. 1. Osoba stosujca substancj niebezpieczn lub preparat niebezpieczny ma obowizek zapoznania si z kart charakterystyki. ust. 2. Osoba stosujca substancj niebezpieczn lub preparat niebezpieczny, o którym wie, na podstawie informacji otrzymanych zgodnie z przepisami art. 5., e mog one stworzy zagroenie dla zdrowia człowieka lub rodowiska, ma obowizek podjcia niezbdnych działa zapobiegajcych powstawaniu zagroenia. Sposób realizacji wymienionych wyej obowizków: Obowizek bezpłatnego dostarczenia kart charakterystyki niebezpiecznej substancji lub preparatu spoczywa na dostawcy produktu. Obowizek bezpiecznego opakowania oraz odpowiedniego oznakowania substancji i preparatu chemicznego spoczywa na dostawcy produktu; uytkownik nie powinien tego zmienia. Substancje stwarzajce zagroenie dla zdrowia lub ycia (w skrócie: niebezpieczne) podlegaj regulacjom zawartym w odpowiednich rozporzdzeniach do ustawy [2]. Wyrónia si nastpujce klasy substancji niebezpiecznych: efekt działania na ludzi własnoci fizyczne efekt działania na ekosystem T+ - substancja bardzo toksyczna, T - toksyczna, Xn - szkodliwa, Xi - substancja dranica, E - substancja wybuchowa, F+ -substancja skrajnie łatwopalna, F -substancja łatwopalna, O - utleniajca, C - rca, N - substancja niebezpieczna dla rodowiska 2

3 Etykieta substancji/preparatu niebezpiecznego musi zawiera nastpujce informacje: nazw chemiczn; w przypadku mieszaniny - nazwy składników niebezpiecznych, dane podmiotu wprowadzajcego substancj/preparat do obrotu; znaki ostrzegawcze wraz z ich znaczeniami (np. T+ - substancja bardzo toksyczna), okrelenia dotyczce rodzaju zagroenia (np. R15 w kontakcie z wod wyzwala toksyczne gazy), okrelenia dotyczce prawidłowego postpowania (np. S15 nie przechowywa w ciepłym miejscu). Klasyfikacja i oznaczenia wymagane dla poszczególnych substancji niebezpiecznych zostały wyszczególnione w załcznikach do Rozporzdze MZ z r. [3] Ustawa o odpadach z r. (Dz. U ) wraz z pón. zm. oraz rozporzdzenia zwizane Art. 1. ust. 1. Ustawa okrela zasady postpowania z odpadami w sposób zapewniajcy ochron ycia i zdrowia ludzi oraz ochron rodowiska [...], a take odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. [4] Rozporzdzenie MGiP z r. w sprawie ogranicze, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierajcych je produktów (Dz.U ) Rozporzdzenie nakłada zakaz lub ograniczenie stosowania wybranych substancji niebezpiecznych (np. rakotwórczych amin i zwizków azowych, benzenu, chloroformu). Ewidencji rozchodu, zabezpieczeniu przed przejciem przez osoby niepowołane i zgłoszeniu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu podlegaj substancje bardzo toksyczne (T+), rce (C) z przypisanym zwrotem R35 oraz zawierajce metanol w steniach wikszych ni 3 %. [5] Rozporzdzenie MPiPS z r. w sprawie najwyszych dopuszczalnych ste i nate czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U ) Rozporzdzenie zawiera spis ok. 500 substancji i pyłów, dla których ustalono dopuszczalne stenia w powietrzu pomieszcze pracy: rednie, chwilowe i pułapowe. [6] Rozporzdzenie MZ z r. w sprawie bada i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U ) Nakłada na pracodawc obowizek wykonania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy, reguluje ich czstotliwo, zalenie od rodzajów czynnika i poziomu naraenia. [7] Rozporzdzenie MZ z r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy zwizanej z wystpowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U ) 2. Pracodawca jest obowizany do ustalenia, czy w rodowisku pracy wystpuje czynnik chemiczny stwarzajcy zagroenie oraz do dokonania i udokumentowania oceny ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny. 3. ust. 5. Ocen ryzyka zawodowego sporzdza si w formie pisemnej. 6. ust. 1. Ryzyko zawodowe wynikajce z pracy z czynnikiem chemicznym stwarzajcym zagroenie naley eliminowa lub ograniczy do minimum zgodnie z ogólnymi przepisami bezpieczestwa i higieny pracy[ ]. 3

4 Rozporzdzenie nakłada na pracodawc obowizek okrelania i dokumentowania ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne na stanowiskach pracy oraz obliguje go do podejmowania działa majcych na celu ograniczenie lub wyeliminowanie tego ryzyka. [8] Rozporzdzenie MZ z r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w rodowisku pracy (Dz.U ) Rozporzdzenie zawiera wykaz substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (m. in. benzen, sole chromu(vi), niektóre: dinitrotolueny, zwizki azowe i aminy aromatyczne, produkty ropopochodne i produkty przetwarzania ropy naftowej) oraz okrela obowizki pracodawcy, który zatrudnia pracownika w warunkach naraenia na kontakt z substancjami rakotwórczymi lub mutagennymi. W rozporzdzeniu sprecyzowano m.in. sposób rejestrowania substancji rakotwórczych i mutagennych; wzory dokumentów dotyczcych naraenia pracowników na te substancje, szczegółowe warunki ochrony pracowników i sposoby monitorowania stanu ich zdrowia. Praca z substancjami rakotwórczymi i mutagennymi podlega cisłej ewidencji poziomu ste, czasu naraenia i iloci zuycia substancji. [9] Rozporzdzenie MPiPS z r. w sprawie rodzajów prac, które powinny by wykonywane przez co najmniej 2 osoby (Dz. U ) Zgodnie z rozporzdzeniem przez co najmniej dwie osoby powinny by wykonywane m. in. prace: na stanowiskach w magazynach substancji rcych lub trujcych albo w innych pomieszczeniach, gdzie obowizuje uycie rodków ochrony indywidualnej; przy usuwaniu skae chemicznych. [10] Rozporzdzenie RM z r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U ) Rozporzdzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom m. in. zawiera ograniczenia pracy dla kobiet w ciy: spis substancji chemicznych, z którymi kontakt jest zabroniony (m.in. rt oraz ołów i wszelkie ich sole, zwizki rakotwórcze - por. [7]); spis substancji chemicznych, dla których normy dopuszczalnych ste s zaostrzone i wynosz 1/3 wartoci dopuszczalnych NDS. [11] Rozporzdzenie RM z r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U ) W szczególnoci rozporzdzenie zawiera wykaz substancji, z którymi kontakt jest zabroniony dla osób poniej 18 roku ycia. Osobom młodocianym nie wolno pracowa z substancjami, które s: sklasyfikowane jako toksyczne (T), bardzo toksyczne (T+), rce (C) lub wybuchowe (E); sklasyfikowane jako szkodliwe (Xn), a którym jednoczenie przypisano przynajmniej jeden ze zwrotów: R39, R42, R43, R45, R46, R48, R60, R61 lub R68, wzgldnie na podstawie innych aktów prawnych s uznane za rakotwórcze lub mutagenne; sklasyfikowane jako dranice (Xi), a którym jednoczenie przypisano przynajmniej jedno z zagroe: R12, R42 lub R43; rodkami psychotropowymi. 4

5 [12] Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z r. (Dz. U ) oraz rozporzdzenia zwizane Bez zezwolenia Głównego lub Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nie wolno przechowywa, otrzymywa ani wykorzystywa rodków psychotropowych (P), odurzajcych (N) ani prekursorów kategorii I do ich produkcji. Listy tych zwizków s zawarte w powyszej ustawie i rozporzdzeniach. Właciwe organy pastwowe sprawuj kontrol nad obrotem prekursorami kategorii II (bezwodnik octowy, manganian(vii) potasu, piperydyna, kwas antranilowy i kwas fenylooctowy) oraz wikszymi ilociami prekursorów kategorii III (kwas chlorowodorowy i siarkowy(vi), toluen, eter dietylowy, aceton oraz butan- 2-on). [13] Rozporzdzenie MENiS z r. w sprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U ) 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególnoci pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchni wyposaa si w apteczki zaopatrzone w rodki niezbdne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcj o zasadach udzielania tej pomocy. 21.Nauczyciele, w szczególnoci prowadzcy zajcia w warsztatach, laboratoriach, a take zajcia wychowania fizycznego, podlegaj przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 26. W warsztacie, laboratorium i pracowni wywiesza si w widocznym i łatwo dostpnym miejscu regulamin okrelajcy zasady bezpieczestwa i higieny pracy. 28. Uczniów pracujcych w warsztatach, laboratoriach i pracowniach szkolnych, w celu zabezpieczenia przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a take ze wzgldu na wymagania sanitarno - higieniczne, zaopatruje si w niezbdne rodki ochrony indywidualnej oraz odzie i obuwie robocze. 29. ust. 1. Substancje i preparaty chemiczne umieszcza si w pojemnikach opatrzonych napisami zawierajcymi nazw substancji lub preparatu oraz informujcymi o ich niebezpieczestwie lub szkodliwoci dla zdrowia. ust. 2 Substancje niebezpieczne i preparaty niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych przechowuje si w zamknitych pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu. ust. 3. Dyrektor zapewnia udostpnienie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzcym zajcia z uyciem tych substancji i preparatów. ust. 4. Uczniów zaznajamia si z kartami charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów, jeeli s one uywane w czasie zaj. 41. ust. 1. O kadym wypadku zawiadamia si niezwłocznie: 1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego; 2) organ prowadzcy szkoł lub placówk; 3) pracownika słuby BHP; 4) społecznego inspektora pracy; 5) rad rodziców. 5

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie

NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH. Higiena Dzieci i Młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie NADZÓR NAD PRACOWNIAMI CHEMICZNYMI W SZKOŁACH Uregulowania prawne Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach(t.j. Dz. U. z 2015,poz.1203); Ustawa z dnia 26.06.1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 180 poz Załcznik nr 2

Dz.U Nr 180 poz Załcznik nr 2 A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:... 2. NIP:... 3. Adres (numer kodu pocztowego, miejscowo, ulica):... Województwo:... Gmina:... Telefon:... Fax:... 4. Dział Gospodarki wg PKD:... B. SUBSTANCJE,

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy

Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy Ocena realizacji ogólnych wymogów w kontrolowanych zakładach pracy Lp. Kontrolowane zagadnienie 1. Czy od ostatniej kontroli nastąpiła zmiana miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, a zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay EV100

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay EV100 Data wydania 2010-01-18 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil DrawWay EV 100 Zastosowanie...rodek do obróbki plastycznej / rodek odparowujcy Producent

Bardziej szczegółowo

Wykaz niezgodnych substancji chemicznych

Wykaz niezgodnych substancji chemicznych Wykaz niezgodnych substancji chemicznych 1 Wykaz niezgodnych substancji chemicznych Substancje chemiczne zebrane w kolumnie I s niezgodne (niekompatybilne) z substancjami wymienionymi w kolumnie II i powinny

Bardziej szczegółowo

AUTO ZAPACH Z WK)ADK+ ZAPACHOW+ APPLE

AUTO ZAPACH Z WK)ADK+ ZAPACHOW+ APPLE Data wystawienia: 06.01.2006 r. Wersja 1.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO [Sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r. oraz

Bardziej szczegółowo

1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r o d u c e n t a

1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a c j a p r o d u c e n t a Data: 23.03.2006 r. Aktualizacja Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [Sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil Copper Inhibitor

Karta charakterystyki produktu Statoil Copper Inhibitor Data wydania 2009-08-31 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...copper Inhibitor Zastosowanie...Inhibitor korozji Producent/importer...Statoil Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski

OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW. inż. Andrzej Pieńkowski OGRANICZENIA STOSOWANIA I PRODUKCJI CHEMIKALIÓW inż. Andrzej Pieńkowski 1 Ograniczenia w produkcji, obrocie czy stosowaniu występują przede wszystkim na podstawie: - zał. XVII Reach - zał. XIV Reach -

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Tytuł:,, Instrukcja. Data obowiązywania: 25.06.2014 Wydanie: 1 Strona 1 z 6 Cel procedury: Celem wprowadzenia instrukcji jest ujednolicenie zasad postępowania i przechowywania substancji i materiałów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: BIL SPORT ACTIVE PŁYN DO PRANIA ODZIEY SPORTOWEJ 1.2. Zastosowanie: Zagszczony

Bardziej szczegółowo

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA

ZWROTY ZAGRO ENIA R I ZWROTY BEZPIECZE STWA S ORAZ SYMBOLE ZAGRO ENIA ZWROTY ZAGROENIA R I ZWROTY BEZPIECZESTWA S ORAZ SYMBOLE ZAGROENIA ZWROT R (Risk) WSKAZUJCY RODZAJ ZAGROENIA nr zwrotu R1 - Produkt wybuchowy w stanie suchym. R2 - Zagroenie wybuchem wskutek uderzenia,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7645

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7645 Data wydania 2008-06-23 Strona 1 (6) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil DrawWay 7645 Zastosowanie...płyn do tłoczenia i cignienia Producent /importer...statoil

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil Foam Break SF

Karta charakterystyki produktu Statoil Foam Break SF Data wydania 2008-06-23 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...foam Break SF Zastosowanie...rodek antypienny Producent/importer...Statoil Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil MaxWay 15W-40

Karta charakterystyki produktu Statoil MaxWay 15W-40 Data aktualizacji 2008-08-269 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsibiorstwa Nazwa produktu...maxway 15W-40 Zastosowanie...Olej silnikowy w klasie lepkoci SAE 15W-40 Producent/importer...Statoil

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil Olej do gwintowania

Karta charakterystyki produktu Statoil Olej do gwintowania Data wydania 2009-05-22 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...olej do gwintowania Zastosowanie...olej do gwintowania Producent /importer...statoil Poland

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP w malarni/lakierni. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 7 I. Wymagania bhp dotyczące budynków, pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.................................. 8 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Aktualne przepisy w zakresie przechowywania. chemicznych w szkołach. Substancje i preparaty chemiczne. Substancje i preparaty chemiczne

Aktualne przepisy w zakresie przechowywania. chemicznych w szkołach. Substancje i preparaty chemiczne. Substancje i preparaty chemiczne Aktualne przepisy w zakresie przechowywania i uŝytkowania u odczynników chemicznych w szkołach Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U( Dz.U..

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy

Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy Wykaz aktów prawnych w zakresie nadzoru higieny pracy I. PRZEPISY O INSPEKCJI SANITARNEJ 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: WHITE GREASE KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Wydanie III Data aktualizacji: 8.02.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 2.04.2007 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta/dystrybutora

Bardziej szczegółowo

Warunki BHP w warsztatach, laboratoriach i pracowniach.

Warunki BHP w warsztatach, laboratoriach i pracowniach. ZASADY BHP W SZKOLE 1. Dyrektor i nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 20-03-2010 r. Data aktualizacji: 01-10-2010 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: BIL BABY

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil VacuWay Pa

Karta charakterystyki produktu Statoil VacuWay Pa Data wydania 2008-04-07 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja substancji/preparatu Identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...vacuway Pa Zastosowanie...Olej obiegowy Producent/importer...Statoil Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r.

- Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. - Projekt - Uchwała Nr XLVII/ /2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Domowi Dziecka w Gorzyczkach. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, art. 12

Bardziej szczegółowo

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Narażenie na substancje chemiczne i ich mieszaniny w miejscu pracy omówienie wyników

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 02-02-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR ODPLAMIACZ SHOT 1.2. Zastosowanie Odplamiacz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W KONTAKCIE Z AZBESTEM PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: SMAR WYSOKOTEMPERATUROWY - LITOWY Wydanie II Data aktualizacji: 4.04.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 28.03.2008 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p.

A. Zakres obowizków pracowniczych z art.100 k.p. Zakres czynnoci, obowizków, uprawnie i odpowiedzialnoci Pani/Pana... zatrudnionej w Urzdzie Gminy Wilków, na stanowisku: Kierownik Urzdu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Społeczno Obywatelskich. Pani bezporednim

Bardziej szczegółowo

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Bezpieczeństwo i higiena pracy w energetyce Cz. 3 Jacek Przędzik

Bardziej szczegółowo

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a

Przedsibiorstwo Produkcyjno-Handlowe ADW Sp. z o.o. 43-175 Wyry, ul. Zboowa 2a wg rozp. MZ (Dz.U. nr 140, poz. 1171 z 2002.) Strona 1 z 5 Producent: Telefon +48 (32) 218 71 85 Fax +48 (32) 218 70 55 e-mail adw@adw.com.pl Regon 003475821 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU Przedsibiorstwo

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci

H. Wojciechowska-Piskorska, BHP przy obróbce drewna. Spis treœci Spis treœci Wprowadzenie....................................... 8 I. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące budynków i pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych.....................

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GRZDZICACH Grzdzice 2013r. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest wiadczona dobrowolnie i nieodpłatnie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 Zarządzenie Nr 33/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008

GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Załcznik do uchwały Nr... z dnia...rady Miasta Sandomierza GMINNY PROGRAM OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE na rok 2008 Gminny Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie okrela lokaln strategi na rok 2008

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1

ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1 PROJEKT ROZPORZDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYSZEGO 1 z dnia 2006 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy w uczelniach Na podstawie art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki:

2. Pielgniarka, połona wykonujca indywidualn praktyk jest obowizana spełnia nastpujce warunki: Art. 25. 1. Pielgniarka, połona moe wykonywa indywidualn praktyk pielgniarki, połonej lub indywidualn specjalistyczn praktyk pielgniarki, połonej, zwanych dalej odpowiednio "indywidualn praktyk" albo "indywidualn

Bardziej szczegółowo

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy

Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy Światowy Dzień Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych Substancje i mieszaniny niebezpieczne w miejscu pracy mgr inż. Anna Dynia Oddział Higieny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil MetalWay K

Karta charakterystyki produktu Statoil MetalWay K Data wydania 20091023 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil MetalWay K Zastosowanie...koncentrat płynu do obróbki skrawaniem Producent /importer...statoil

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU Wazelina Strona 1 z 5 Wersja 1.03 Data sporządzenia karty: 26.04.2005 Data aktualizacji: 21.03.2006 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I PRODUCENTA, DYSTRYBUTORA NAZWA HANDLOWA ZASTOSOWANIE PRODUKTU PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lipca 2013 r.

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 12 lipca 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 109 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie zasad postępowania z substancjami i mieszaninami chemicznymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO NABŁYSZCZANIA 1.2. Zastosowanie Samopołyskowa

Bardziej szczegółowo

KAMYK KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA KAMYK

KAMYK KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA KAMYK Data sporzdzenia: 10-11-2009 Data aktualizacji: 10-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Odkamieniacz do

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporzdzenia: 10-04-2001r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. Identyfikacja preparatu [*] 1.1.Nazwa handlowa: SAMLUX PANELE & PARKIET DO MYCIA 1.2. Zastosowanie Płyn do codziennego

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne i szkoleniowe

Materiały informacyjne i szkoleniowe Bezpieczestwo, ochrona zdrowia i rodowiska w nauce i edukacji Materiały informacyjne i szkoleniowe Bezpieczestwo, ochrona zdrowia i rodowiska w nauce i edukacji Materiały informacyjne i szkoleniowe pod

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r.

DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgldem ochrony przeciwpoarowej (Dz. U. 2003 nr 121 poz.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7807

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7807 Data wydania 2008-11-21 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...drawway 7807 Zastosowanie...płyn do cignicia i tłoczenia Producent/importer...Statoil Poland

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OWIATA Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY. Szkolenia z pierwszej pomocy

SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY. Szkolenia z pierwszej pomocy SYSTEM PIERWSZEJ POMOCY W ZAKŁADZIE PRACY Szkolenia z pierwszej pomocy USTAWA z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Art. 207 1. 1. Pracodawca jest obowiązany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi

Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OPERATORA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. Instrukcja ogólna dotycząca postępowania z substancjami niebezpiecznymi Opracował: Zespół ds. Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO 1. Identyfikacja preparatu KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Data sporzdzenia: 26-10-2007r. Data aktualizacji: 01-10-2010r. 1.1. Nazwa handlowa: WEZYR DO MYCIA PODŁÓG 1.2. Zastosowanie Płyn do

Bardziej szczegółowo

Data wystawienia: 20.06.2005 r.

Data wystawienia: 20.06.2005 r. Data wystawienia: 20.06.2005 r. Wersja: 1.0/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO [Sporzdzona zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Zdrowia z 14 grudnia 2004 r. - Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza W Rzeszowie al. Powstańców Warszawy 6 WYDZIAŁ CHEMICZNY INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA przy magazynowaniu i stosowaniu materiałów stwarzających zagrożenie do

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil ToolWay E 685

Karta charakterystyki produktu Statoil ToolWay E 685 Data wydania 2009-12-01 Strona 1 (6) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil ToolWay E 685 Zastosowanie...koncentrat płynu do obróbki skrawaniem Producent /importer...statoil

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W NARAŻENIU / KONTAKCIE NA CZYNNIK RAKOTWÓRCZY I/LUB MUTAGENNY

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAC W NARAŻENIU / KONTAKCIE NA CZYNNIK RAKOTWÓRCZY I/LUB MUTAGENNY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z WE/1907/2006 Art. 31 PRITT Korektory w taśmie

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z WE/1907/2006 Art. 31 PRITT Korektory w taśmie Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, przedsiębiorstwa: Nazwa wyrobu: Karta została opracowana na wyroby sprzedawane pod nazwami: Pritt Compact Pritt Comfort Pritt Mini Pritt System korektor z kaseta

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy 2)

DZIENNIK USTAW. ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy 2) DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczestwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 80, poz. 860) Na podstawie art. 7 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BIL ODPLAMIACZ TLENOWY EL

BIL ODPLAMIACZ TLENOWY EL Data sporzdzenia: 12-12-2007 Data aktualizacji: 10-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Odplamiacz w elu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, Spis treści.

Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, Spis treści. Poradnik przechowywania substancji niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi unijnymi REACH i CLP / Michał Kizyn. Poznań, 2011 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1 Regulacje Wspólnoty Europejskiej i przepisy krajowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja.

Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. Jakość środków chemicznych stosowanych w produkcji cukru w aspekcie spełniania wymagań unijnych aktualizacja. 1 Rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej Załcznik nr 2 Do wniosku o przyznanie statusu Centrum Integracji Społecznej PROJEKT REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa Sojowy szampon do mycia silników. Zastosowanie Produkt do mycia i odtłuszczania silników. Importer/Dystrybutor Kleen Flo Europe

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Preparat zapobiegajcy zamarzaniu hamulców pneumatycznych

Preparat zapobiegajcy zamarzaniu hamulców pneumatycznych 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa Preparat zapobiegajcy zamarzaniu Safe-T-Brake Kod produktu 509/510/511/513 Zastosowanie Importer/Dystrybutor Telefon alarmowy Preparat

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil Zimowy płyn do spryskiwaczy płyn

Karta charakterystyki produktu Statoil Zimowy płyn do spryskiwaczy płyn Data aktualizacji 2009-02-27 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsibiorstwa Nazwa produktu...statoil Zastosowanie...Płyn do spryskiwaczy Producent/importer...Statoil Poland Sp. z

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi

Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. L.p. Dokument jest nie ma nie dotyczy Uwagi Lista kontrolna dokumentacja prowadzona w zakładzie pracy dotycząca bhp DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1. Zgłoszenia działalności do PIP 2. Zgłoszenia działalności do PIS 3. Książka kontroli 4. Szkolenie BHP

Bardziej szczegółowo

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą:

substancjami/mieszaninami niebezpiecznymi. Do środków niebezpiecznych należą: W ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2011 r. nr 63 poz. 322) zgodnie z art. 4 ust. 1 substancje i mieszaniny niebezpieczne to takie substancje i mieszaniny, które zaklasyfikowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku.

Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku. Zarządzenie Nr 28/2009/2010 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 lutego 2010 roku. w sprawie zasad postępowania z substancjami i preparatami chemicznymi, szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7912

Karta charakterystyki produktu Statoil DrawWay 7912 Data wydania 2008-11-13 Strona 1 (5) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...drawway 7912 Zastosowanie...płyn do cignicia i tłoczeniar Producent/importer...Statoil Poland

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

FOSOL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA FOSOL

FOSOL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA FOSOL Data sporzdzenia: 25-11-1998 Data aktualizacji: 10-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Odrdzewiacz i

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA Nazwa handlowa rodek do roztapiania lodu. Ice Melter/Quick Melt Kod produktu 780, 781, 782, 784, 785 Zastosowanie Szybko i skutecznie usuwa lód

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu Statoil ToolWay S 475

Karta charakterystyki produktu Statoil ToolWay S 475 Data wydania 2008-06-27 Strona 1 (6) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsibiorstwa Nazwa produktu...tollway S 475 Zastosowanie...koncentrat płynu do obróbki skrawaniem Producent /importer...statoil

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data sporzdzenia: 21-04-1999 r. Data aktualizacji: 01-10-2010 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu i producenta [*] 1.1. Nazwa handlowa preparatu chemicznego: DISTAL

Bardziej szczegółowo

DISTAL Data sporzdzenia: r. Data aktualizacji: r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

DISTAL Data sporzdzenia: r. Data aktualizacji: r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data sporzdzenia: 21-04-1999 r. Data aktualizacji: 08-02-2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO (podstawa: Rozporzdzenie MZ z dnia 14.12.2004 Dz. U. Nr 2, poz. 8 z 2005 r.) 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY

INFORMACJE DOTYCZĄCE BADAŃ I POMIARÓW CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W ŚRODOWISKU PRACY PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W GRODZISKU MAZ. ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, e-mail: grodzisk@psse.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej

Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Symbole stosowane do oznaczenia niebezpieczeństwa związanego z użyciem związków chemicznych w krajach Unii Europejskiej Oznaczenie zagrożenia chemicznego czarny piktogram + = oznaczenie zagrożenia Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Produkt: PREPARAT PENETRUJCO-SMARUJCY PWD Z TEFLONEM Wydanie II Data aktualizacji: 10.05.2008 Zastpuje wydanie z dnia: 12.01.2006 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO 1. Identyfikacja preparatu

Bardziej szczegółowo

WEZYR 2W1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA WEZYR 2W1

WEZYR 2W1 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA WEZYR 2W1 Data sporzdzenia: 07-07-2004 Data aktualizacji: 10-05-2011 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Szampon do dywanów.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo