Szczegółowy opis zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis zamówienia"

Transkrypt

1 Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje zapewnienie zakwaterowania, przewozu, wyżywienia oraz sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem technicznym dla pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej na dwudniowe szkolenie. Podczas pierwszego dnia szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę związaną ze skutecznym radzeniem sobie ze stresem, natomiast drugi dzień szkoleniowy poświęcony zostanie omówieniu głównych założeń związanych z wdrażaniem EFS w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata Odbiorcami zamówienia będą pracownicy Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (DWF) w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I i II PO KL, a także Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla Działania 5.4 i 5.5 Priorytetu V PO KL. Przewidywana liczba uczestników to maksymalnie 60 osób, ostateczna liczba uczestników zostanie potwierdzona na 3 dni przed pierwszym dniem szkolenia. Zakres zamówienia 1. Termin szkolenia i czas trwania: 2 dni robocze, w terminie od 2 do 3 grudnia 2013 r. (jeden nocleg). 2. Miejsce organizacji szkolenia: Hotel/ośrodek zlokalizowany w odległości do 100 km od siedziby Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ul. Tamka 3, Warszawa), w okolicy cichej i spokojnej, z dala od głównych ciągów komunikacyjnych. Zakwaterowanie uczestników szkolenia: pokoje 1-osobowe i/lub 2-osobowe, w tym co najmniej 15 pokoi jednoosobowych (lub do jednoosobowego użytku) odpowiadających standardem minimum trzygwiazdkowemu hotelowi zgodnym z Rozporządzeniem z dnia 19 sierpnia 2004 r. Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U z późniejszymi zmianami). Wszystkie pokoje i sala konferencyjna muszą znajdować się w jednym budynku. 3. Wymagania odnośnie przejazdu: Transport dla maksymalnie 60 osób. Wyjazd z Warszawy, ul Tamka 3, w dniu 2 grudnia ok. godz. 8.30, wszyscy uczestnicy szkolenia muszą wyjechać z ww. miejsca jednocześnie. 1

2 Przyjazd do Warszawy, ul. Tamka 3, w dniu 3 grudnia ok. godz Minimalny standard pojazdów: autokary sprawne technicznie, rocznik nie starszy niż 2007, przystosowany do przewozu osób wraz z bagażami, przy czym miejsce na bagaż musi być wydzielone w taki sposób, by nie zmniejszało komfortu podróżowania pasażerów (np. luk bagażowy pod pokładem autokaru), posiadający aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia pojazdów wraz z kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia danej kategorii pojazdu. 4. Wymagania dot. sali konferencyjnej i sprzętu technicznego: W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do: zapewnienia sali klimatyzowanej z dobrą akustyką wraz z niezbędnym wyposażeniem adekwatnym do przedmiotu i zakresu szkolenia zaproponowanego przez Wykonawcę, tj. ekran, projektor multimedialny zdolny do współpracy z laptopem, mobilny stolik pod projektor w przypadku, gdy nie jest on przytwierdzony do sufitu, laptop kompatybilny z projektorem z zainstalowanym pakietem MS Office, pilot do zmieniania slajdów, mikrofon, tablica typu flipchart z markerami, obsługa techniczna sprzętu, nagłośnienie i obsługa wizualna powinna być tak zorganizowana, aby prezentacja multimedialna była widoczna oraz czytelna, a przekaz trenera słyszalny dla wszystkich uczestników. Ustawienie stołów dla uczestników szkolenia w podkowę lub w dwa rzędy stołów ustawionych naprzeciwko siebie. 5. Wstępny harmonogram: I dzień 8:30 11:00 przejazd z Warszawy, 11:00 12:00 zakwaterowanie, przerwa kawowa 12:00 14:00 szkolenie Radzenie sobie ze stresem 14:00 15:00 obiad 15:00 17:00 szkolenie Radzenie sobie ze stresem 17:00 17:30 przerwa kawowa 17:30 18:30 szkolenie Radzenie sobie ze stresem 19:30 kolacja II dzień 8:00 9:00 śniadanie 9:00 10:30 szkolenie Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej :30 11:00 przerwa kawowa 11:00 12:30 szkolenie Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej :00 14:00 obiad 14:00 wykwaterowanie, przejazd do Warszawy. 2

3 6. Wymagania odnośnie wyżywienia: W zakres usługi cateringowej wchodzą: przerwa kawowa dla jednej osoby obejmować będzie co najmniej: napoje gorące: świeżo parzona kawa (co najmniej 250 ml na osobę, herbata (co najmniej 250 ml na osobę), napoje zimne: soki 3 rodzaje soków 100% (co najmniej 300 ml na osobę), woda gazowana (co najmniej 150 ml na osobę), woda niegazowana (co najmniej 300 ml na osobę), co najmniej 5 kanapek dekoracyjnych na osobę co najmniej dwie z pięciu kanapek muszą być wegetariańskie, 3 rodzaje ciast (co najmniej 100 g na osobę), 3 ciasteczka deserowe (co najmniej 80 g na osobę), do napojów gorących podane będą dodatki: mleczko, cytryna, cukier, słodzik. Kanapki podane będą na pieczywie jasnym i ciemnym wyklucza się pieczywo tostowe. obiad podczas dwóch dni szkolenia, ciepły posiłek złożony z co najmniej dwóch dań (w tym zupa lub krem-przynajmniej dwa rodzaje i danie główne składające się z mięsa bądź ryb, dodatku w postaci ziemniaków, frytek, ryżu, klusek śląskich, itp. W ilości co najmniej 250 g na osobę oraz zestawu surówek i jarzyn w ilości co najmniej 150 g na osobę dla każdego uczestnika oraz prowadzących szkolenie (należy uwzględnić kuchnię wegetariańską dla liczby osób podanych przez Zamawiającego), napoje ciepłe i zimne (rodzaje i ilości takie jak wymienione przy przerwach kawowych) oraz deser w ilości co najmniej 75 g na osobę, obiad podawany osobno dla każdego uczestnika; kolacja dzień pierwszy szkolenia, w formie ciepłego i zimnego bufetu: przystawki mięsne i bezmięsne (minimum 4 rodzaje w ilości co najmniej 80 g na osobę), sałatki (minimum 5 rodzajów, w ilości co najmniej 150 g. na osobę), co najmniej dwa rodzaje zup lub kremów do wyboru, co najmniej dwa dania główne na gorąco mięsne i dwa wegetariańskie, dodatki do dań głównych, deser składający się z minimum 4 rodzajów ciast porcjowanych w ilości 50g na osobę z wyłączeniem, minimum 5 rodzajów owoców krojonych w ilości co najmniej 50 g na osobę oraz minimum 2 deserów podawanych w pucharku w ilości co najmniej 50 g na osobę, słone przekąski, napoje ciepłe i zimne (rodzaje i ilości takie same jak wymienione przy przerwach kawowych); śniadanie dzień drugi szkolenia, w formie ciepłego i zimnego bufetu: świeże różnorodne pieczywo, przystawki mleczne, mięsne i bezmięsne, wędlina, sery, sałatki, świeże warzywa, owoce, ciasta, napoje ciepłe i zimne, śniadanie wliczone w cenę i ofertę noclegu; Wszystkie posiłki oraz przerwy kawowe powinny być zorganizowane w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników spotkania. 7. Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca pokrywa koszty ubezpieczenia uczestników wyjazdu (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas podróży i pobytu w ośrodku). Wykonawca zapewnia serwis gastronomiczny (przygotowanie, obsługa, nakrycie stołów/obrusy, zastawa). Wykonawca proszony jest o dołączenie do oferty przykładowego menu, z uwzględnieniem wielkości porcji przypadających na jednego uczestnika szkolenia. Wszystkie posiłki oraz przerwy kawowe powinny być zorganizowane w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników spotkania. Wykonawca musi zapewnić wyżywienie podczas szkolenia dla osoby prowadzącej szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem. 3

4 8. Kryteria oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 1. Cena Lokalizacja obiektu przeprowadzenia szkolenia 30 RAZEM W kryterium Cena najwyższą liczbę punktów (70) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: cena oferty najniżej skalkulowanej Liczba punktów = x 70 cena oferty ocenianej 2. W kryterium Lokalizacja obiektu przeprowadzenia szkolenia ocenione zostaną warunki lokalowe miejsca przeprowadzenia szkolenia, tj. lokalizacja obiektu, wyposażenie sali konferencyjnej, sala, w której będą podawane posiłki, zakwaterowanie uczestników szkolenia. Wykonawca wraz z ofertą przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: Zamawiający wymaga, by Wykonawca przedłożył wraz z ofertą szczegółowy opis miejsca wykonania zamówienia i warunków zakwaterowania. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności i czynności powyżej opisanych, posiadać wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli wykonał należycie w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 zamówienia o charakterze porównywalnym z zakresem niniejszego zamówienia. Spełnienie warunku potwierdzają następujące dokumenty: oświadczenie Wykonawcy o wykonanych lub wykonywanych usługach ze wskazaniem danych adresowych podmiotów gospodarczych lub instytucji publicznych, przedmiotu usługi, dat wykonywania usługi. referencje potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. 4

5 Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku potwierdzają przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia. Informacje dotyczące naboru ofert Oferty wraz ze skanami ww. dokumentów należy przesyłać do 31 października 2013 r. do godz w wersji elektronicznej, na adres mailowy: Ze względu na ograniczenia poczty elektronicznej w przyjmowaniu dużych plików należy potwierdzić telefonicznie wpływ oferty na ww. adres mailowy. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia ww. dokumentów w wersji papierowej. W ofercie należy podać całościową kwotę netto i brutto realizacji zamówienia oraz cenę jednostkową w przeliczeniu na jednego uczestnika szkolenia. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Po wyborze Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę, Umowa zawarta z Wykonawcą będzie opierała się na wzorach umów obowiązujących w MPiPS. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowych informacji udziela: Pani Wioletta Włodek, tel.:

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia I. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla maksymalnie 20 pracowników Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem miejsc noclegowych i sali szkoleniowej oraz zapewnienie wyżywienia i świadczenie usługi transportowej podczas wizyty studyjnej organizowanej w ramach projektu Profesjonalny

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014

Zaproszenie do składania ofert. z dnia 26 września 2014 Zaproszenie do składania ofert z dnia 26 września 2014 na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych oraz wynajmu sal szkoleniowych i sprzętu do prowadzenia szkoleń, w związku z realizacją szkoleniowej

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: Zgorzelec, 16.01.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dotyczy: zapewnienia bazy noclegowo-szkoleniowej dla uczestników w celu realizacji projektu: "Model współpracy - standardem działań NGO i JST". nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 167 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA www.zzpprzymz.pl 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 155 Tel. (22) 883-35-12; Fax. (22) 883-35-13 NIP: 525-15-53-851 REGON: 010705939 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 172 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych nr postępowania: 3/SS/2014

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych nr postępowania: 3/SS/2014 PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: świadczenia usługi hotelarskorestauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 17-19.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262527-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2012/S 157-262527 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Wynajem sal szkoleniowych, zapew

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo