KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A."

Transkrypt

1 ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY 2013 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. Pierwszy zintegrowany raport korporacyjny przygotowany zgodnie ze standardami raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju określonymi w ramach Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (z ang. Global Reporting Initiative, GRI) Raport prezentuje dane za rok obrotowy 2011/2012 dotyczące środowiskowych, społecznych, gospodarczych i ekonomicznych aspektów działalności jednej z największych spółek branży spożywczej w Polsce, jak również informacje na temat norm i regulacji dotyczących zarządzania Spółką. Wyróżnione aspekty Środowiskowe: Wydajność procesów w KSC jest dziesięć razy wyższa w zestawieniu ze stosowanymi technologiami konwencjonalnymi, jeśli chodzi o ilość zużywanej trakcie produkcji energii i wody. W ciągu ostatnich pięciu lat zużycie wody zostało zmniejszone o 67%, a energii elektrycznej i cieplnej odpowiednio o 9% i 21%. Spółka prowadzi także badania nad możliwością wykorzystywania odpadów z biomasy do wytwarzania energii oraz planuje kolejne inwestycje usprawniające proces produkcji, które przyniosłyby korzyści zarówno firmie jak i środowisku. Spółka poczyniła również postępy w kierunku osiągnięcia wyznaczonych celów redukcji emisji gazów. Społeczne: Blisko 100% pracowników Spółki zrzeszonych jest w związkach zawodowych i objętych systemem świadczeń socjalnych. Poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy wzrósł o ponad 85% w stosunku do danych sprzed pięciu lat. KSC wspiera także organizacje charytatywne oraz społeczności lokalne i utrzymuje stały kontakt z ponad plantatorów buraka cukrowego z całej Polski. Ekonomiczne: 80% akcji KSC S.A. należy do Skarbu Państwa, stąd też 80% zysku spółki trafia do budżetu Państwa, przyczyniając się do rozwoju infrastruktury i sektora usług publicznych. Finansowe: Poziom zadłużenia KSC jest niski, a sytuacja finansowa spółki jest bardzo stabilna. Zarządzanie i bezpieczeństwo żywności: KSC wykracza ponad wymagane przez UE czy państwo polskie minimum w kwestii przyjętych regulacji dotyczących zarządzania, przejrzystości procedur, jakości i bezpieczeństwa. Spółka dobrowolnie przyjęła i sumiennie przestrzega norm ISO, ale wdrażane są również inne programy i standardy działań. Przykładem na ponadprogramowość podejmowanych przez KSC wyzwań może być podjęcie wysiłku nad stworzeniem niniejszego raportu we współpracy ze studentami SGGW.

2 Członkowie zespołu: Zofia Szewczy, Wojciech Kowalczyk, Martin Zaehrl, Giovany Castellanos, Adam J. Sulkowski, Anna Huszcza-Podgórska, Valentyna Kapitanchuk Raport zawiera informacje dostarczone przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., bardziej znaną pod nazwą Polski Cukier lub - po prostu - KSC. Materiały zostały zgromadzone i skompilowane przez studentów biorących udział w tygodniowych warsztatach w ramach międzynarodowego programu MBA Zarządzanie w Agrobiznesie, zorganizowanych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w czerwcu 2013 roku. Niniejszy dokument zgodny jest z wytycznymi G4 dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (z ang. Global Reporting Initiative, GRI - czyli zaktualizowaną wersją najpopularniejszego narzędzia raportowania skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Standardy sprawozdawczości GRI są wykorzystywane przez ponad 80% z 250 największych firm na świecie i ponad 4000 organizacji. Zgodnie z naszym stanem wiedzy jest to pierwszy na świecie przeznaczony do publikacji raport korporacyjny stworzony zgodnie z wytycznymi G4. Ponieważ dokument ten zawiera również dane finansowe i analizy, może być traktowany jako raport zintegrowany. Studenci biorący udział w tworzeniu niniejszego raportu reprezentują następujące instytucje: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (http://www.sggw.pl/?lang=en) Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze (http://www.czu.cz/en/) Narodowy Uniwersytet Kijowski im. Tarasa Szewczenki, (http://nubip.edu.ua/en/) Opiekunem projektu był prof. Adam J. Sulkowski, (Katedra Business Law & Sustainable Development Uniwersytetu Massachusetts w Dartmouth, USA), gdzie od 2010 roku jako mentor nadzoruje zespoły studentów przygotowujących raporty zrównoważonego rozwoju (w tym pierwsze dotyczące uniwersytetów raporty na świecie, które w ramach wytycznych G3 systemu GRI osiągnęły poziomy aplikacji A oraz A+ oraz raporty przygotowane dla amerykańskich miast Fall River i Dartmouth, które również jako pierwsze na świecie osiągnęły poziom aplikacji A i jako pierwsze jednostki samorządowe w USA wykorzystały Ramowe Zasady Raportowania GRI). Wszelkie pytania dotyczące niniejszego raportu można kierować na adres mailowy profesora Sulkowskiego: Warsztaty nadzorowali: Bruce Ahrendsen, profesor Agricultural Economics & Agribusiness na Uniwersytecie Arkansas w USA oraz wykładający na SGGW, prof. Edward Majewski. 1

3 Zgodność niniejszego raportu z wytycznymi G4 Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wytycznymi G4 dotyczącymi sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej (z ang. Global Reporting Initiative, GRI. Na stronie znajdują się wyjaśnienia zasad i kryteriów warunkujących zgodność raportu z metodologią GRI. Zaprezentowane poniżej Dane Ogólne są elementem koniecznym do zakwalifikowania raportu jako dokumentu zgodnego z głównymi wytycznymi GRI. Przedstawione na następnych stronach Dane Szczegółowe dotyczą aspektów działań firmy uznanych za istotne dla interesariuszy. Aby dokument ten mógł być zaklasyfikowany jako zintegrowany raport, zostały w nim ujęte także wyniki finansowe i ich analiza oraz sugestie dotyczące działalności firmy. Według wytycznych G4 wymagany jest także Wskaźnik GRI G4-32. Poniższa tabelka przedstawia Indeks Wskaźników GRI (G4-32) a zarazem Spis Treści raportu: DANE OGÓLNE Strona STRATEGIA I ANALIZA G4-1 Wypowiedź Prezesa 4 PROFIL ORGANIZACYJNY G4-3 Nazwa organizacji 5 G4-4 Podstawowe marki, produkty i usługi 7 G4-5 Siedziba centrali organizacji 5 G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja 5 G4-7 Forma prawna i charakter własności 5 G4-8 Obsługiwane rynki 5 G4-9 Skala działalności organizacji 5 G4-10 Struktura zatrudnienia 20 G4-11 Procentowy udział pracowników objętych umowami zbiorowymi 20 G4-12 Łańcuch dostaw 8 G4-13 Istotne zmiany wprowadzone od czasu poprzedniego raportu 8 G4-14 Czy zasady ostrożności są uwzględniane przez organizację (jeśli tak, to w jaki sposób) 8 G4-15 Podpisane lub zatwierdzone przez organizację karty, zbiory zasad i inne inicjatywy dotyczące zagadnień ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, opracowane przez instytucje 8 zewnętrzne G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach, w których organizacja znajduje się na szczeblu organizacyjnym 8 ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ZAGADNIENIA I OGRANICZENIA G4-17 Podmioty włączone do skonsolidowanego sprawozdania finansowego organizacji lub równoważnych dokumentów 10 G4-18 Zdefiniowanie zawartości raportu 10 G4-19 Istotne zagadnienia 10 G4-20 Aspekty związane z ograniczeniami wewnątrz organizacji 10 G4-21 Aspekty związane z ograniczeniami na zewnątrz organizacji 10 G4-22 Skutki wszelkich korekt informacji zawartych w poprzednich raportach i przyczyny takich korekt 10 G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych w zakresie istotnych zagadnień i ograniczeń 10 ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY G4-24 Lista grup interesariuszy organizacji 11 G4-25 Podstawa identyfikacji i wyboru kluczowych interesariuszy 11 G4-26 Komunikacja z interesariuszami 11 G4-27 Kluczowe zagadnienia i problemy poruszone z interesariuszami 11 CHARAKTERYSTYKA RAPORTU G4-28 Okres sprawozdawczy 11 G4-29 Data publikacji ostatniego raportu 11 G4-30 Cykl sprawozdawczy 11 G4-31 Możliwość kontaktu w przypadku pytań dotyczących raportu i jego treści 1 & 11 G4-32 Zapewnienia 11 G4-33 Opcja zgodności i indeks zawartości GRI 2-3 &11 ZARZĄDZANIE 2

4 G4-34 Struktura zarządzania organizacją 9 ETYKA I UCZCIWOŚĆ G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania, które reprezentuje organizacja 24 DANE FINANSOWE, ANALIZA I REKOMENDACJE ZESPOŁU AKADEMICKIEGO DANE SZCZEGÓŁOWE EKONOMICZNE ŚRODOWISKOWE SPOŁECZNE G4-DMA PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA 12 G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona 13 G4-EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych 13 G4-EC4 Wsparcie finansowe uzyskane od państwa 13 G4-EC5 Wskaźniki standardowego wynagrodzenia na poziomie podstawowym według płci w porównaniu z lokalną płacą minimalną w głównych lokalizacjach organizacji 13 G4-EC9 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców 13 Strona G4-DMA PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości 15 G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji 15 G4-EN5 Wskaźniki energochłonności 15 G4-EN6 Zmniejszenie zużycia energii wskutek efektywności prowadzonych inicjatyw G4-EN8 Całkowity pobór wody 17 G4-EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu 17 Grunty, na których prowadzona jest działalność organizacji, G4-EN11 zlokalizowane w obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności 17 G4-EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane 17 G4-EN14 Liczba zagrożonych gatunków na obszarach oddziaływania organizacji 17 G4-EN15 Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (GHG) 18 G4-EN19 Redukcja emisji GHG 18 G4-EN21 Inne znaczące emisje do powietrza 18 G4-EN22 Całkowita objętość ścieków 18 G4-EN23 Całkowita waga odpadów według ich rodzaju 18 G4-EN24 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków 18 G4-EN25 Waga transportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne 18 G4-EN27 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko 19 G4-EN28 Procent materiałów odzyskanych z opakowań 19 G4-EN29 Kary pieniężne i sankcje pozafinansowe za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska 19 G4-EN30 Wpływ transportu produktów i innych dóbr oraz materiałów na środowisko 19 G4-EN31 Wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska 19 G4-EN34 Liczba skarg na temat wpływu na środowisko 19 G4-DMA PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA

5 G4-LA1 Liczba pracowników 23 G4-LA2 Świadczenia dla pracowników pełnoetatowych 23 G4-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych 23 Odsetek pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w G4-LA5 których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 23 G4-LA6 Wskaźnik urazów 23 G4-LA8 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi 23 G4-LA14 Odsetek nowych dostawców sprawdzonych pod względem kryteriów praktyk zatrudnienia 23 G4-HR7 Odsetek pracowników ochrony wyszkolonych pod względem przestrzegania praw człowieka 24 G4-SO4 Komunikacja i szkolenie w sprawie praktyk i procedur antykorupcyjnych 24 G4-PR1 Odsetek produktów, których wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo został oceniony jako wymagający poprawy 24 G4-PR2 Liczba przypadków niezgodności produktów z regulacjami i kodeksami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa produktów 24 & 24 4

6 Strategia i analiza G4-1 Wypowiedź Prezesa Z przyjemnością przekazuję Państwu pierwszy Zintegrowany Raport Roczny Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Przedstawia on dane na temat zarządzania i sytuacji finansowej Spółki oraz aspektów ekonomicznych, społecznych i środowiskowych naszych działań, jak również celów i strategii zrównoważonego rozwoju. Z radością świętowaliśmy 10-lecie istnienia KSC S.A. Nasza duma była tym większa, iż każdy z nas wie, jaką drogę przeszła Spółka, a wraz z nią Pracownicy i Plantatorzy. To dzięki ich zaangażowaniu firma sprostała wielu wyzwaniom, z jakimi przyszło nam się mierzyć, i osiągnęła zamierzone cele, w tym utrzymanie pozycji lidera rynku cukrowniczego w Polsce. Spółka zgodnie z założeniami osiągnęła również znakomite wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w roku obrotowym 2011/2012 wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o ponad 30 %, osiągając poziom tys. zł. Spółka wypracowała zysk netto tys. zł. i EBITDA (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków i amortyzacji) w wysokości tys. zł. Przytoczone powyżej podstawowe wyniki finansowe nie są jedynym pozytywnym efektem strategii rozwoju Spółki. Równie istotnymi, nierozerwalnie z nimi związanymi celami były działania zmierzające do obniżenia kosztów produkcji, zwiększania bezpieczeństwa Pracowników oraz wyeliminowania niekorzystnego wpływu na środowisko. Dzięki zrealizowanym inwestycjom udało się obniżyć zużycie energii cieplnej o 7,2%, energii elektrycznej o 6,7% oraz zwiększyć średni przerób dobowy o ponad 6%. W Oddziałach Krajowej Spółki Cukrowej S.A. skupiono i przerobiono ponad ton buraków. Pragnę podziękować naszym Kontrahentom, Plantatorom, Pracownikom, Radzie Nadzorczej i Zarządowi za trud, wsparcie i lojalność, bez których osiągnięcie tak dobrych wyników przez naszą Spółkę nie byłyby możliwe. Zapraszam do lektury Zintegrowanego Raportu Rocznego KSC S.A., który będzie dla Państwa źródłem informacji na temat zrównoważonego rozwoju i finansów naszej Spółki. 5

7 Profil organizacyjny G4-3 Nazwa firmy: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy KSC i wyróżniającego ją znaku graficznego Polski Cukier. Krajowa Spółka Cukrowa należy do grona 15 najdroższych korporacji w Polsce i największych polskich firm sektora spożywczego. Posiada 40% udział w sprzedaży cukru na rynek krajowy, co daje jej pozycję lidera, oraz trzecie miejsce wśród przetwórców buraków cukrowych w Unii Europejskiej. Firma powstała w 2002 r. z połączenia trzech spółek cukrowych należących do Skarbu Państwa. Od 30 września 2003 r. KSC funkcjonuje jako ogólnopolski koncern branżowy, posiadający siedem Oddziałów produkcyjnych. Cukrownie KSC działają w pięciu województwach i rocznie przerabiają w przybliżeniu ton buraków cukrowych, dostarczanych przez około Plantatorów, co przekłada się na obszar upraw powyżej ha. Cukrownie KSC znajdują się w siedmiu następujących miastach: Malbork Kluczewo Nakło Kruszwica Dobrzelin Werbkowice Krasnystaw G4-5 Siedziba centrali organizacji Toruń, Polska G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja 2 (Polska i Mołdawia) G4-7 Forma prawna i charakter własności Spółka Akcyjna (Skarb Państwa: 79.66% własności, pozostali akcjonariusze: 20.34%) G4-8 Obsługiwane rynki Polska i inne kraje europejskie G4-9 Skala działalności organizacji Przychód ze sprzedaży w 2012 r.: zł. Patrz także: dane w G4-1 (s. 5), G4-3 (powyżej) oraz dostawcy i obszar dostaw na nast. str. 6

8 7

9 Liczba Plantatorów dostarczających surowiec do KSC (na Oddział, 2011) Obszar upraw, na Oddziały KSC (2011, w ha)

10 G4-4 Produkty, usługi i łańcuch dostaw Marka podstawowa Polski Cukier Produkty i usługi Produkcja i sprzedaż cukru PRODUKT CUKIER BIAŁY CUKIER DROBNY CUKIER TRZCINOWY DEMERARA CUKIER TRZCINOWY DOYPACK CUKIER TRZCINOWY KOSTKA CUKIER BIAŁY KOSTKA CUKIER PUDER OPAKOWANIE 1 kg 1 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg 0,5 kg CUKIER BIAŁY KRYSZTAŁ CUKIER DROBNY (RÓŻNE FRAKCJE) CUKIER PUDER MELASA LUZEM LUZEM TORBY PAPIEROWE (25 kg) CYSTERNY SAMOCHODOWE BIG-BAGI (1t) BIG-BAGI (1t) CYSTERNY KOLEJOWE TORBY PAPIEROWE (25 kg) TORBY POLIPROPYLENOWE I PAPIEROWE (50 kg) TORBY PAPIEROWE (25 kg) TORBY POLIPROPYLENOWE I PAPIEROWE (50 kg) 9

11 Celem zapewnienia najwyższych standardów obsługi klienta wdrożono nowy System Obsługi Zamówień, który udoskonalił proces dystrybucji cukru i melasu. Nowy system umożliwia nadzór i optymalizację wykorzystania magazynów i paczkarek oraz moderowanie poszczególnych procesów. Przeprowadzono również szereg inwestycji w zakresie magazynowania. Ukończono budowę nowego silosu na cukier o pojemności t w Oddziałach Cukrownia Dobrzelin, Cukrownia Nakło i Cukrownia Krasnystaw. G4-12 Łańcuch dostawców Surowiec jest dostarczany z pól do cukrowni. G4-13 Istotne zmiany Zakup 70% akcji Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego PZZ w Stoisławiu. G4-14 Zasady bezpieczeństwa są wpisane w całokształt działalności firmy. W ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Systemu Bezpieczeństwa Żywności przeprowadza się audyty Czy zasady ostrożności są uwzględniane certyfikujące. Produkty podlegają kontroli zgodnie z wymogami przez organizację (jeśli tak, to w jaki sposób) standardów sprzedaży oraz normami jakości BRC (British Retail Consortium) w przemyśle spożywczym i handlu żywnością. G4-15 Certyfikaty potwierdzające wdrożenie systemów zarządzania: Podpisane lub zatwierdzone przez organizację karty, zbiory zasad i inne inicjatywy dotyczące zagadnień ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, opracowane przez instytucje zewnętrzne - jakością (ISO 9001:2008), - bezpieczeństwem żywności (ISO 22000:2005), - środowiskiem (ISO 14001:2004), - bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N 18001:2004), oraz wdrożenie - standardów IFS i BRC (patrz także: G4-14, powyżej). G4-16 Członkostwo w organizacjach KSC przynależy do poniższych organizacji: - Europejskie Stowarzyszenie Cukrowników (ESST), - Europejski Komitet Producentów Cukru (CEFS), - Stowarzyszenie Techników Cukrowników (STC), - Związek Producentów Cukru (ZPC). 10

12 11

13 G4-34 Władze, struktura i ład korporacyjny Właściciele firmy Skarb Państwa: 781,237,527 akcji stanowiących % kapitału własnego firmy Pozostali akcjonariusze: 201,161,632 akcji stanowiących % kapitału własnego firmy Władze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. stanowią: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rada Nadzorcza Zarząd W skład Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wchodzą: Prezes: Marek Dereziński Członek Zarządu: Krzysztof Kowa Członek Zarządu: Tomasz Olenderek W skład Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wchodzą: Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Anna Miazek Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej: Justyna Banaczkowska Sekretarz Rady Nadzorczej: Zdzisław Salus Członek Rady Nadzorczej: Anna Bartosik Członek Rady Nadzorczej: Adrian Charzyński Członek Rady Nadzorczej: Zbigniew Jezierski Członek Rady Nadzorczej: Wojciech Kałużny Członek Rady Nadzorczej: Andrzej Leszczyński Członek Rady Nadzorczej: Dominika Lipska Członek Rady Nadzorczej: Józef Pawela KSC pozostaje wierna wysokim standardom zarządzania i kultury korporacyjnej, stosując odpowiednie kodeksy dobrych praktyk, zasady odpowiedzialności, przejrzystości i uczciwości oraz zapewniając efektywne, odpowiedzialne i etyczne zarządzanie, uwzględniające interesy wszystkich zainteresowanych stron. Władze Spółki dokładają starań, aby powyższe standardy były stosowane w wszelkich obszarach działalności KSC, poprzez realizację szeregu polityk i procedur monitorowania we wszystkich swoich oddziałach i cukrowniach, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, uznanym zbiorem dobrych praktyk, jak również kodeksem praktyki biznesowej. Zidentyfikowane istotne zagadnienia i ich ograniczenia 12

14 G4-17 Jednostki uwzględnione w skonsolidowanym zeznaniu finansowym firmy bądź równoważnych dokumentach Fabryka Cukierków "Pszczółka", KSC "Bioenergetyka" i ICS "Zahar Moldova" SRL G4-18 Zdefiniowanie treści raportu: Treść niniejszego raportu została zdefiniowana w oparciu o wytyczne raportowania wyników organizacji wg Global Reporting Initiative (GRI): Aspekty i wskaźniki standardu G4 zostały opracowane na podstawie ich relatywnego wpływu na interesariuszy. Dane nt wyników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych zostały ukazane w kontekście zrównoważonego rozwoju. Raport opisuje ważne aspekty firmy, ukazujące jej wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Raport zawiera omówienie istotnych aspektów i ich granice. G4-19 Istotne zagadnienia: Ekonomiczne: Wyniki finansowe, Pozycja rynkowa, Praktyki zamówieniowe. Dotyczące środowiska: Surowce, Energia, Woda, Bioróżnorodność, Emisje, Ścieki i odpady, Produkty i usługi, Przestrzeganie norm, Transport, Ogólne, Procedury reklamacyjne. Społeczne: Zatrudnienie, Relacje Pracownik-Zarząd, Opieka medyczna i bezpieczeństwo pracy, Ocena praktyk zawodowych przez dostawcę, Praktyki dotyczące bezpieczeństwa, Antykorupcja, Zdrowie i bezpieczeństwo klienta G4-20 Aspekty związane z ograniczeniami wewnątrz organizacji: W firmie nie da się określić granic powyższych aspektów (patrz G4-19). Aspekty społeczne, środowiskowe, gospodarcze, finansowe i zarządzania są nierozerwalnie powiązane ze sobą i konieczne dla długoterminowego, zrównoważonego rozwoju i funkcjonowania firmy. G4-21 Aspekty związane z ograniczeniami na zewnątrz organizacji: Wszystkie powyższe aspekty określone jako istotne (patrz G4-10) są odczuwalne głównie w Polsce. Ponieważ firma sprzedaje swoje produkty również poza granice kraju, aspekt Zdrowie i bezpieczeństwo klienta ma wpływ na zagranicznych konsumentów (zwłaszcza w Unii Europejskiej). G4-22 Skutki wszelkich korekt informacji zawartych w poprzednich raportach i Brak wcześniejszych raportów przyczyny takich korekt G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzednich okresów sprawozdawczych w zakresie istotnych zagadnień i ograniczeń Brak wcześniejszych raportów 13

15 Zaangażowanie interesariuszy KSC S.A. dostrzega fakt, że realizację długoterminowego celu zrównoważonego rozwoju wspiera głębokie zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w rozwiązywanie kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Firma współpracuje z lokalnymi dostawcami surowców, a także z pracownikami, akcjonariuszami i klientami. G4-24 Lista interesariuszy współpracujących z firmą Klienci, pracownicy i ich przedstawiciele w związkach zawodowych, partnerzy, konkurencja, właściciele, w tym pośrednio poprzez Skarb Państwa, wszyscy obywatele polscy. G4-25 Podstawa identyfikacji i wyboru kluczowych Analiza łańcucha dostaw, konsumentów, prowadzenia interesariuszy działalności, struktury własności, organizacji wewnętrznej i środowiska zewnętrznego. G4-26 Komunikacja z interesariuszami Firma angażuje interesariuszy poprzez: - Publikację sprawozdań finansowych w Monitorze Polskim B Statutu Spółki, - Negocjacje Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A., - Fundusz Socjalny KSC S.A. - Współpracę z organizacjami dobroczynnymi i wspólnotami (patrz: Wskaźniki społeczne na str ). G4-27 Kluczowe zagadnienia i problemy poruszone z interesariuszami Wyniki finansowe, polityka dywidendowa, misja i strategia Spółki, perspektywy, dostawy surowca i warunki zatrudnienia. Profil raportu G4-28 Okres sprawozdawczy Fiskalny 2012 (od 1 października 2011 do 30 września 2012, określany też jako rok finansowy 2011/2012). G4-29 Data publikacji ostatniego raportu Brak wcześniejszych raportów G4-30 Cykl sprawozdawczy Roczny G4-31 Możliwość kontaktu w przypadku pytań dotyczących raportu i jego treści Źródła informacji obejmują: Departament Ekonomiczno-Finansowy, Departament Organizacji i Zarządzania, Departament Techniczno- Surowcowy, Departament Analiz i Kontrollingu. Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania oraz Specjalista ds. Bezpieczeństwa. Profesor Adam J. Sulkowski jest dostępny w sprawie raportu pod adresem mailowym: G4-33 Zapewnienia Firma może w przyszłości chcieć rozważyć zapewnienia zewnętrzne. G4-34 Opcja zgodności i indeks zawartości GRI Niniejszy raport został przygotowany w oparciu o podstawowy standard G4. Spis treści znajduje się na str. 2 i 3. 14

16 Wskaźniki ekonomiczne DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZARZĄDZANIA Cele Krajowa Spółka Cukrowa S. A. wyznaczyła sobie następujące cele jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny: Zwiększenie udziału w rynku Zwiększenie udziału w rynku cukru bio Dalsze wdrażanie praktyk CRS i zrównoważonego rozwoju, które zwiększają dochody i efektywność firmy, wpływają na wzrost i stabilność zatrudnienia, poprawę zdrowia, bezpieczeństwa, zadowolenia i retencji Pracowników. Polityka firmy Powyższe cele nie mogą zostać osiągnięte bez podejmowania działań ukierunkowanych na zrównoważony rozwój. Stąd też poprawa efektywności i bezpieczeństwa pracowników oraz ich zadowolenia z pracy wpływa na zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystaniem energii i surowców, obniża częstotliwość występowania wypadków w miejscu pracy oraz wpływa na zmniejszenie rotacji pracowników. Innymi słowy działania ukierunkowane na zrównoważony rozwój nie stanowią zagrożenia dla sukcesu finansowego firmy, lecz wręcz przeciwnie pozytywnie na niego wpływają. Ponadto, ponieważ większościowy pakiet akcji znajduje się w rękach Skarbu Państwa, takowy sukces finansowy zapewnia środki niezbędne do finansowania rozwoju programów socjalnych i infrastruktury. Spółka jest także aktywnie zaangażowana w życie społeczności lokalnych, w rejonach, w których działa. Poprzez działalność sponsoringową i społeczną KSC tworzy powiązania między pracownikami a mieszkańcami oraz szkołami i innymi instytucjami, tworząc tym samym warunki do rozwoju dwukierunkowego strumienia komunikacji społecznej. 15

17 Wyniki ekonomiczne G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona W ostatnich latach firma odnotowała wzrost zysków i obrotów. W okresie od roku 2006 do 2008 nastąpiła redukcja kosztów będąca rezultatem inwestycji mających na celu zwiększenie wydajności. Poniżej znajdują się dane finansowe dotyczące raportowanego okresu: Przychody netto ze sprzedaży produktów, nieruchomości i materiałów ( PLN) Koszty sprzedanych produktów, nieruchomości i materiałów ( PLN) Pozostałe przychody operacyjne ( PLN) Pozostałe koszty operacyjne ( PLN) Podatek dochodowy ( PLN) Zysk netto ( PLN) G4-EC2 G4-EC4 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne mogą mieć negatywny wpływ na jakość i dostępność surowca do produkcji cukru (buraki cukrowe), a także na niektóre inne rośliny uprawne wrażliwe na zmiany pogody. Dlatego też firma zdaje sobie sprawę, iż w jej interesie leży podejmowanie przedsięwzięć i inwestycji mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych. Wsparcie finansowe uzyskane od państwa Spółka funkcjonuje bez jakiejkolwiek pomocy ze strony rządu polskiego. Sytuacja jest odwrotna, gdyż głównym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, któremu firma zapewnia stałe dochody z tytułu dywidendy. Obecność na rynku G4-EC5 Wskaźniki standardowego wynagrodzenia na poziomie podstawowym według płci w porównaniu z lokalną płacą minimalną w głównych lokalizacjach organizacji Nie ma obecnie statystyk badających tą kwestie, ale mogą być one dostępne w przyszłości. Spółka poważnie traktuje kwestie równości płci, a Dział Kadr czuwa nad tym, by wysokość wynagrodzenia była proporcjonalna do posiadanych przez poszczególnych pracowników kwalifikacji. Praktyki zamówieniowe G4-EC9 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji Choć dane nie pochodzą ze źródeł oficjalnie monitorowanych, w rzeczywistości wydatki firmy w 100 % wspierają dostawców lokalnych. 16

18 Wskaźniki środowiskowe DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZARZĄDZANIA Cele Działalność Krajowej Spółki Cukrowej jako największego producenta cukru w Polsce wywiera duży wpływ na środowisko naturalne. Procesy produkcji wymagają znacznego zużycia wody, generują dużą ilość odpadów stałych i przyczyniają się do zwiększenia emisji gazów cieplarnianych i ścieków. Dzisiejszym wyzwaniem i kluczowym elementem polityki KSC jest znalezienie sposobów, by produkcja cukru odbywała się w sposób, który nie niszczy naszego ekosystemu. KSC dokłada starań, aby w toku codziennej pracy, przy wykorzystaniu kompleksowych systemów do zarządzania jakością, zmniejszać negatywny wpływ swojej działalności na środowisko. KSC ma na celu: ograniczenie wpływu działalności Spółki na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia wody i energii w wyniku prac remontowych i działań inwestycyjnych; osiągnięcie wyznaczonego celu "zero odpadów" poprzez optymalne wykorzystanie zasobów; osiągnięcie najwyższej efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie najnowocześniejszych technologii; czterokrotne zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery do końca 2015 r.; przeznaczenie kwoty PLN na inwestycje w latach mające na celu ochronę środowiska naturalnego; ciągłe modernizowanie linii produkcyjnych celem ograniczenia emisji hałasu. Polityka firmy W ciągu ostatnich 10 lat systemy zarządzania gospodarką środowiskową w KSC ewoluowały, a ich wydajność znacznie się poprawiła. Niemniej jednak założeniem Spółki jest ciągłe doskonalenie i wdrażanie coraz efektywniejszych technologii. Poprzez wprowadzenie norm działania i procedur kontrolnych KSC zapewnia przestrzeganie zasad etycznych dotyczących praktyk biznesowych we wszystkich sferach swej działalności. Firma ma świadomość, że zakres jej wpływów wykracza poza ramy polityki wewnętrznej firmy. Dlatego też KSC przestrzega nie tylko wewnętrznych wytycznych, ale respektuje również dyrektywy wynikające z inicjatyw zewnętrznych. Krajowa Spółka Cukrowa zaangażowała się także w kilka inicjatyw zewnętrznych. Jednym z najbardziej istotnych jej dokonań jest zdobycie certyfikatu Dobra Firma 2012" za prowadzenie działalności gospodarczej uwzględniającej potrzeby środowiska oraz tytułu Lidera Społecznej Odpowiedzialności Biznesu certyfikatu przyznawanego jest przez redakcję Forum Biznesu, dodatku do Gazety Prawnej. Odpowiedzialność organizacyjna Odpowiedzialność za działania związane ze środowiskiem naturalnym spoczywa w rękach Dyrektorów Oddziałów i Inspektorów ds. Ochrony Środowiska przy każdej z cukrowni. Szkolenia i rozwój technologiczny Pracownicy cukrowni są odpowiednio wyszkoleni i posiadają bieżącą wiedzę na temat podejmowanych w Spółce działań na rzecz ochrony środowiska; Standardy techniczne zarówno dla istniejących jak i nowych maszyn i instalacji używanych w cukrowniach podlegają ciągłej optymalizacji, a sprzęt jest na bieżąco modernizowany. Monitoring i jego następstwa Zmniejszanie negatywnego wpływu działalności Spółki na środowisko jest osiągane poprzez realizację celów krótko- i długoterminowych; 17

19 Monitorowanie i raportowanie kwestii dotyczących zgodności podejmowanych działań z przepisami i regulacjami związanymi z ochroną środowiska; Zachowanie międzynarodowych standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności: British Retail Consortium BRC (Kruszwica, Krasnystaw, Werbkowice) oraz International Food Standard IFS (Kluczewo); Członkostwo w systemie Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX), będącym platformą wymiany informacji na temat podmiotów w łańcuchu dostaw; Przeprowadzenie kontroli w 7 cukrowniach należących do spółki w grudniu 2010 roku przez Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA). Wskaźniki środowiskowe Surowce i materiały Energooszczędny silos na cukier G4-EN1 Energia Wykorzystane surowce materiały według wagi i objętości W roku obrotowym 2012 przerób buraków cukrowych wyniósł około ton (t). Na każde 6,96t surowca przypadała 1t wyprodukowanego cukru, zaś zużycie wody na każdą tonę przerobionego surowca wynosiło 0,03 m 3, podczas gdy normy wg BAT dopuszczają maksymalne zużycie na poziomie 0,7 m 3 *BAT (ang. Best Available Techniques Najlepsze Dostępne Techniki) zgodnie z dyrektywą IPPC standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE G4-EN3 G4-EN5 G4-EN6 Zużycie energii wewnątrz organizacji w tym przyjęte normy, metodologie i założenia Wskaźniki energochłonności i rodzaje wykorzystywanych źródeł energii Zmniejszenie zużycia energii wskutek efektywności prowadzonych inicjatyw Cieplna: 241 kwh/t surowca Elektryczna: kwh/t surowca (Norma wg BAT wynosi w Polsce kwh/t surowca) Energia zawarta w węglu kamiennym, średnia wartość opałowa MJ/kg W ciągu ostatnich 5 lat zmniejszono zużycie: wody o 67 %, energii cieplnej o 21 %, energii elektrycznej o 9% 18

20 Overall Całkowite thermal zużycie energy energii consumption cieplnej in the w sugar cukrowniach factories that należących belong to do KSC KSC S.A. S.A. in years dane za lata Całkowite Total zużycie consumption energii cieplnej of thermal do przerobu energy buraków for beets (kwh) (lewa (left oś) axis) Liczba cukrowni Number of sugar factories Średnia dzienna Average produkcja daily production w tonach in tonnesx100 (prawa(right oś) axis) Całkowite zużycie energii elektrycznej w cukrowniach należących do KSC S.A. -dane za lata Całkowite zużycie energii elektrycznej do przerobu buraków (kwh) (lewa oś) Liczba cukrowni Średnia dzienna produkcja w tonach x100 (prawa oś) 19

21 Woda G4-EN8 G4-EN10 Całkowity pobór wody wg źródeł w tym przyjęte normy, metodologie i założenia Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu Całkowity pobór wody w roku 2012: m 3 Recykling wody w oparciu o założenia wydajności obiegu mycia i transportu buraków i obiegu chłodniczego wynosi % (około 300 razy) Bioróżnorodność G4-EN11 Grunty, na których prowadzona jest działalność organizacji, zlokalizowane w obszarach o dużej wartości pod względem bioróżnorodności G4-EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane G4-EN14 Liczba zagrożonych gatunków na obszarach oddziaływania organizacji Brak lokalizacji na obszarach chronionych Nie występują na obszarach będących własnością KSC, w których prowadzi się produkcję Nie występują na obszarach będących własnością KSC, w których prowadzi się produkcję 120% Redukcja zużycia zasobów 100% 80% 21% 9% 60% 67% 40% 20% 0% Water Zużycie consumption wody Thermal Energia energy cieplna Energia Electrical elektryczna energy

22 Kocioł parowy Emisja gazów i zanieczyszczeń G4-EN15 Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych (GHG) (Scope 1). w roku 2012 emisja CO2 wynosiła t G4-EN19 Inicjatywy podjęte w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych Zmniejszenie zużycia węgla służącego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej poprzez inwestycje w gospodarce cieplnej i technologii produkcji. Celem Spółki na najbliższe lata jest zmniejszenie emisji CO2 (z kotłowni technologicznej) o 11,8 kg CO2 /1 t. surowca do roku G4-EN21 Inne znaczące emisje do powietrza Czterokrotne zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery do 2014/15 roku Ścieki i odpady G4-EN22 G4-EN23 G4-EN24 G4-EN25 Całkowita objętość ścieków według rodzaju oraz miejsca docelowe Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem m 3 docelowe miejsca ścieków: rzeki i oczyszczalnie miejskie t odpadów zostało wywiezionych na składowiska, poddanych rekultywacji lub przekazanych uprawnionym podmiotom Łączna liczba i objętość istotnych wycieków Brak istotnych wycieków Waga transportowanych, importowanych, 19 t - przekazano uprawnionym podmiotom eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne. 21

23 Produkty i usługi G4-EN27 G4-EN28 Inicjatywy służące zmniejszeniu wpływu produktów i usług na środowisko Procent odzyskanych materiałów z opakowań produktów sprzedanych według kategorii Produkty takie jak cukier, wysłodki czy melas nie mają negatywnego wpływu na środowisko, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem Poziom odzysku materiałów z opakować na poziomie 57% (dane za rok 2012) Zgodność z regulacjami G4-EN29 Wartość pieniężna kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska W roku 2012 całkowita kwota kar wyniosła zł Transport G4-EN30 Wpływ na środowisko wywierany przez transport produktów i innych dóbr oraz materiałów, z których korzysta organizacja w swej działalności oraz transport pracowników. Zużycie paliw płynnych i gazowych w roku 2012 wyniosło 798t. Wydatki ogółem G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska Według planu na lata na działania związane z ochroną środowiska zaplanowano przeznaczyć w sumie zł Mechanizmy składania skarg dot. tematyki środowiskowej G4-EN34 Liczba skarg na temat wpływu na środowisko złożonych i rozpatrzonych przy wykorzystaniu formalnych mechanizmów składania skarg W roku 2012 złożono jedną skargę. 22

24 Aspekty społeczne DANE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZARZĄDZANIA Cele Troska, otwartość, uczciwość, szacunek i zaangażowanie w relacjach z pracownikami i ich przedstawicielami. Pomoc pracownikom w pełnej realizacji ich potencjału i rozwoju umiejętności przywódczych. Budowa światowej klasy kultury korporacyjnej obejmującej kwestie bezpieczeństwa oraz promocję zdrowia i dobrego stylu życia wśród pracowników. Zapewnianie uczciwego, etycznego, niedyskryminującego miejsca pracy. Polityka firmy Główne wartości KSC zawierają: opiekę nad pracownikami i ich rozwój zawodowy. Polityka zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Odpowiedzialność organizacyjna Dział kadr KSC jest odpowiedzialny za siłę roboczą i stanowiska pracy, rozwój umiejętności przywódczych i kultury korporacyjnej wśród pracowników oraz wypełnianie przepisów związanych z zatrudnieniem i kodeksem pracy. KSC promuje rozwój pracowników i styl przywództwa oparty na coachingu oraz szkolenie Zatrudnienie zewnętrznie certyfikowanych coachów. Zatrudnienie w roku obrotowym 2012 (pełne etaty) wyniosło średnio 1545 osób, w tym 1536 pracowników i 9 pracowników sezonowych. Zatem łączna średnia liczba pracowników w roku obrotowym 2012 spadła w porównaniu do poprzedniego roku o 243 (14%) - 92 mniej stałych pracowników i 160 mniej pracowników sezonowych. G4-10 Struktura zatrudnienia 99.5% stałych pracowników i 0.5% Pracowników sezonowych, 58.8% pracowników zatrudnionych przy produkcji i 41.2% pozostałych G4-11 Odsetek pracowników objętych pracowniczym układem zbiorowym 99.5% 23

25 Działalność społeczna Krajowa Spółka Cukrowa jest ważnym partnerem instytucji publicznych i organizacji społecznych. W roku obrotowym 2012 firma wspierała organizacje dobroczynne i pozarządowe. Darowizny otrzymały: stowarzyszenia promujące kulturę i sztukę, organizacje promujące aktywność fizyczną i sport, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i domy dziecka, organizacje dobroczynne, hospicja i kościoły, związki zawodowe działające przy KSC, jednostki samorządu terytorialnego. W roku obrotowym 2012 Krajowa Spółka Cukrowa przekazała darowizny o charakterze pieniężnym oraz rzeczowe (głównie cukier, cukierki, a także m.in. nieodpłatne przekazanie nieruchomości). Darowizny finansowe zasiliły głównie stowarzyszenia i organizacje dobroczynne, ale Spółka udzielała też bezpośredniego wsparcia Pracownikom i ich najbliższym rodzinom w razie wypadków losowych, trudnych warunków bytowych bądź długotrwałej choroby (pomoc w pokryciu kosztów leczenia). Poprzez działalność sponsoringową w roku obrotowym 2012 KSC budowała także swój pozytywny wizerunek oraz umacniała więzi z lokalnymi społecznościami, klientami i partnerami biznesowymi. W tym okresie firma zaadoptowała i wdrożyła Plan prowadzenia działalności sponsoringowej w Krajowej Spółce Cukrowej na rok podatkowy 2012, zgodny z wytycznymi prawnymi Modelu regulacji działalności sponsoringowej spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zgodnie z postanowieniami ww. Planu, Spółka podejmowała działania sponsoringowe dedykowane przede wszystkim lokalnym inicjatywom i potrzebom, dbając o rozwój wszystkich regionów i obszarów, z którymi jest związana (cukrowniami i obszarami plantatorskimi). Spółka jako firma ogólnopolska, włączyła się także w realizację inicjatyw o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, wspierając rozwój gospodarczy, społeczny, naukowy i kulturalny. 24

26 KSC systematycznie sponsoruje i promuje następujące instytucje związane ze sportem, kulturą i inne inicjatywy wspierające rozwój: Sponsoring w obszarze sportu: GKS Wybrzeże S.A. Klub Sportowy Pomorzanin Toruń Klub Piłkarski Gopło Kruszwica Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki Klub Wioślarski Gopło Kruszwica Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pomezania Malbork Stowarzyszenie Klub Sportowy MARWIT, Toruń Zakładowy Klub Sportowy Kluczevia Stargard Szczeciński Zakładowy Klub Sportowy Cukrownik Lublin Zakładowo-Gminny Klub Sportowy Brat-Cukrownik Siennica Nadolna Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Kryształ Werbkowice Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Pierniki Klub Sportowy Toruń Unibax S.A. Kultura: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu World Press Photo 2011 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Gospodarka: Stowarzyszenie Integracja i Współpraca Fundacja Instytut Studiów Wschodnich 25

27 Zatrudnienie G4-LA1 Łączna liczba i stawki nowych pracowników zatrudnionych w okresie sprawozdawczym, z uwzględnieniem grup wiekowych, płci i miejsca zatrudnienia KSC zawarło umowę o pracę z 1513 pracowników, z czego 1459 jest zatrudnionych na czas nieokreślony (stała umowa o pracę). G4-LA2 Świadczenia na rzecz pracowników pełnoetatowych, którymi nie są objęci pracownicy tymczasowi i zatrudnieni na niepełny etat Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zawiera świadczenia motywacyjne i program opieki zdrowotnej. Relacje Pracownik/Zarząd G4-LA4 Minimalny okres wypowiedzenia w przypadku zmian operacyjnych oraz czy jest to określone w Układzie Zbiorowym Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA5 Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach (w których skład wchodzi kierownictwo i pracownicy) ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 100%. Komisja Wewnętrzna ds. Bezpieczeństwa składa się z reprezentantów Pracowników i związków zawodowych. G4-LA6 Rodzaj obrażeń, wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i absencji oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą Patrz wykres i dane poniżej. Roczna liczba wypadków w miejscu pracy uległa obniżeniu o ponad 85% w ciągu 5 lat, osiągając poziom 5 wypadków w ciągu całego roku obrotowego Liczba wypadków w pracy G4-LA8 Kwestie zdrowia i bezpieczeństwa adresowane w oficjalnych porozumieniach ze związkami zawodowymi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników KSC S.A. pośród innych warunków zatrudnienia zawiera kwestie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Ocena praktyk zawodowych dostawców G4-LA14 Odsetek nowych dostawców sprawdzanych pod względem spełniania kryteriów praktyk zawodowych Każdy nowy dostawca jest poddawany kontroli zgodnie z przepisami wewnętrznymi. 26

28 Praktyki bezpieczeństwa G4-HR7 Odsetek pracowników ochrony wyszkolonych w zakresie przestrzegania praw człowieka i innych procedur istotnych dla działalności firmy 100% jest przeszkolonych zgodnie z wymogami przepisów. Antykorupcja G4-SO4 Komunikacja i szkolenie w sprawie praktyk i procedur antykorupcyjnych Odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem. G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy zachowania obowiązujące w firmie Spółka posiada Kodeks Etyki, który szczegółowo opisuje obowiązujące wartości i zasady, a z którym zaznajomieni są wszyscy pracownicy. Odpowiedzialność za produkt Cele Wypełnienie w większym nawet niż to wymagane zakresie wymogów dotyczących bezpieczeństwa żywności i uczciwości, tym samym zapewniając klientom produkt o niezmiennie wysokiej jakości, możliwie jak najbardziej bezpieczny i godny zaufania Jakość żywności i polityka bezpieczeństwa KSC wdrożyła system HACCP oraz otrzymała certyfikaty systemu zarządzania jakością zgodne z normą ISO 9001:2000 w 2003 roku. W sierpniu 2006 KSC rozpoczęła, a w 2008 zakończyła, wdrażanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Żywności w oparciu o normy ISO 9001:2000 i ISO 22000:2005. KSC stosuje się do dwóch standardów jakości i bezpieczeństwa żywności: British Retail Consortium - BRC (Kruszwica, Krasnystaw, Werbkowice) i International Food Standard - IFS (Kluczewo). KSC jest członkiem Supplier Ethical Data Exchange System (SEDEX), a w grudniu 2010 firma przeprowadziła audyty etyczne SMETA w 7 cukrowniach. Aby wyrazić troskę o klienta i jakość produktów, KSC przyjęła własną dodatkową politykę jakości i bezpieczeństwa żywności. KSC produkuje i sprzedaje cukier zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej oraz dobrej praktyki sanitarnej. KSC przestrzega wszystkich przepisów prawnych dotyczących sektora cukrowniczego. KSC zmienia cele strategiczne w mierzalne cele jakościowe. W celu spełnienia wymagań i oczekiwań klientów KSC stale podnosi standardy i tworzy świadomość produktową odnośnie przestrzegania standardów wysokiej jakości i bezpieczeństwa żywności wśród wszystkich Pracowników Spółki. Zdrowie i bezpieczeństwo klienta G4-PR1 Odsetek produktów, których wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo został oceniony jako wymagający poprawy 100%. Działając zgodnie z przyjętymi standardami i polityką jakości KSC poważnie traktuje potrzebę ciągłego doskonalenia produktów. G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnymi kodeksami dot. zdrowia i bezpieczeństwa produktów i usług w czasie ich cyklu życia wg rodzaju skutków Nie odnotowano. 27

29 DANE FINANSOWE KSC udostępniła audytowane dane finansowe za rok obrotowy 2011 i 2012 (1 października września 2012). Jeśli nie jest to wyszczególnione inaczej, poniższe dane przedstawiają liczby w milionach polskich złotych (PLN). Celem tego zestawienia jest porównać najważniejsze wskaźniki finansowe w latach 2011 i Obliczono poniższe dane finansowe: zwrot na aktywach, zwrot z kapitału, rentowność sprzedaży, wskaźnik płynności, łączny obrót aktywów, wskaźnik zadłużenia, wskaźnik zadłużenia kapitału własnego, wskaźnik spłaty odsetek oraz stopień przeinwestowania. Po analizie zawarto oryginalne audytowane bilanse dochodów i strat (oświadczenia za rok 2011 i 2012). Wskaźniki finansowe Poniższe wskaźniki oparte są bezpośrednio na sprawozdaniach finansowych. Skróty stosowane w tabelach: HA - analiza pozioma, VA - analiza pionowa, N/D - nie dotyczy ANALIZA WSKAŹNIKÓW Z BILANSU L.p. Tytuł HA Tendencja VA A AKTYWA TRWAŁE B.I wartości niematerialne i prawne 50,89 39,00-23,38% 1,47% B.II rzeczowe aktywa trwałe 1135, ,57-1,24% 42,29% B.III długoterminowe aktywa obrotowe 72,71 65,41-10,04% 3,10% C.I zapasy 169,95 203,93 20,00% 7,69% C.II należności długoterminowe 0,00 0,00 N/D N/D N/D C.III należności krótkoterminowe 353,35 424,32 20,08% 16,00% C.IV krótkoterminowe aktywa obrotowe 755,34 767,3 1,58% 28,93% D.I rozliczenia międzyokresowe 37,78 30,80-18,46% 1,16% AKTYWA 2576, ,00 100,00% A kapitał (fundusz) własny 2016, ,63 4,59% 79,51% A.I kapitał (fundusz) podstawowy 988,88 990,68 0,18% 37,36% A.II kapitał (fundusz) zapasowy 643,8 460,92-28,41% 17,38% A.III pozostałe fundusze rezerwowe 100,17 100,17 0,00% 0,00% A.IV zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 N/D N/D 0,00% A.V zysk (strata) netto 283,47 556,86 96,45% 21,00% B zobowiązania 559,27 543,70-2,78% 20,50% B.I rezerwy na zobowiązania 191,24 170,98-10,60% 6,45% B.II zobowiązania długoterminowe 3,84 2,82-26,58% 0,11% B.III zobowiązania krótkoterminowe 350,32 357,03 1,92% 13,46% B.IV kredyty i pożyczki 0,00 0,00 N/D N/D 0,00% C.I rozliczenia międzyokresowe 13,86 12,87-7,17% 0,49% PASYWA RAZEM 2576, ,00 2,95% 100,00% 28

30 Komentarz ANALIZA RACHUNKU WYNIKÓW L.p. Tytuł Tendencja I. Przychody netto ze sprzedaży 1776, ,88 N. Odsetki 0,30 0,30 ** Zysk (strata) z działalności gospodarczej 357,26 694,49 *** EAT (Earnings after taxes) 283,00 561,00 **** EBT (Earnings before taxes) 357,26 694,49 EBIT (Earnings before interest and taxes) 357,56 694,79 Aktywa Najważniejszymi aktywami są środki trwałe, należności krótkoterminowe oraz krótkoterminowe aktywa obrotowe. Stanowią one w sumie ponad 87% aktywów, więc ważne jest, aby odpowiednio je monitorować. Z wyjątkiem należności krótkoterminowych zmiany między rokiem obrotowym 2011 a 2012 są niewielkie. Należności krótkoterminowe wzrosły o 20%, co było związane ze wzrostem przychodów. Kapitał (fundusz) własny i zobowiązania Warto odnotować, że firma nie zachowała zysków z lat ubiegłych. Zostały one rozprowadzone wśród właścicieli. Firma nie jest mocno zadłużona; 80% całości pasywów stanowi wysoki kapitał własny. Firma ma niewielkie zobowiązania długoterminowe, co jest bardzo pozytywne, choć z drugiej strony może ograniczać jej potencjał rozwoju. Głównymi zobowiązaniami są zobowiązania krótkoterminowe. Rachunek zysków i strat W przypadku wszystkich wskaźników widać pozytywne zmiany. Obroty wzrosły o około 30%, a zysk o blisko 100%, co m. in. oznacza, że firma była w stanie zwiększyć sprzedaż w 2012 roku z minimalnym wzrostem (lub spadkiem) kosztów w porównaniu do roku poprzedniego. Wyniki działalności operacyjnej ROA return on assets 13,9% 26,2% Return on Assets, czyli wskaźnik rentowności aktywów: Earnings Before Interest and Taxes (EBIT), czyli zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem, w porównaniu do sumy aktywów z bilansu. Wskaźnik ten mierzy wydajność operacyjną i pokazuje w ujęciu procentowym, ile jednostek zysku zostało wygenerowanych przez każdą jednostkę zainwestowanego kapitału. Wskaźnik na poziomie 5% lub wyższym oznacza dobrą kondycję firmy. W przypadku KSC wskaźnik ten podwoił się między rokiem 2011 a 2012 osiągając poziom 26,2% ROE return on equity 14,0% 26,6% Return on Equity, czyli wskaźnik rentowności kapitału jest to relacja kapitału do Earnings After Taxes (EAT), czyli zysków po opodatkowaniu. Wskaźnik ten odnotowuje delikatny wzrost, gdyż Spółka nie jest mocno zadłużona ROS return on sales 15,9% 24,1% Return on Sales, czyli rentowność sprzedaży to wskaźnik porównujący Earnings After Taxes (EAT) z całkowitym dochodem, ukazujący, ile jednostek zysku wynika z jednostki przychodów. W niektórych firmach wskaźnik ten ma wartość ujemną z powodu kosztów odsetek. Wskaźnik ten jest bardzo pozytywny w przypadku KSC. 29

31 Wskaźnik gotówkowy CR cash ratio 215,6% 214,9% Mierzy zdolność do spłaty kwot należnych natychmiast. KSC jest pod tym względem w bardzo dobrej sytuacji. Wskaźniki efektywności total assets turnover 0,69 0,88 Total Assets Turnover, czyli wskaźnik rotacji majątku jest miarą wykorzystania majątku jednostki. Mimo dynamicznego wzrostu obrotów w 2012 roku, wydaje się, że aktywa Spółki mogą być wykorzystywane bardziej efektywnie. Wskaźnik ten powinien być większy niż 1. Zmianę w 2012 r. w porównaniu do 2011 można oceniać jako pozytywną. Wskaźniki zadłużenia DR debt ratio 21,71% 20,50% Debt ratio, czyli wskaźnik ogólnego zadłużenia pokazuje, jaki odsetek sumy aktywów jest finansowany ze zobowiązań. Nie jest niczym niezwykłym, jeśli zbliża się on bądź nawet przekracza 80%. W KSC mamy jednak do czynienia z sytuacją odwrotną: wysokim kapitałem własnym, co należy oceniać jako zdrowe i bezpieczne. Z drugiej strony, KSC nie jest firmą zadłużającą się w sposób agresywny debt ratio on equity 27,74% 25,78% Debt ratio on equity, czyli wskaźnik zadłużenia kapitału własnego: Jest to stosunek kapitału własnego do zobowiązań. Pokazuje on, że w 2011 i 2012 r. zobowiązania pozostały na poziomie około 25% kapitału własnego ICR interest coverage ratio 1212, ,97 Interest coverage ratio, czyli wskaźnik pokrycia odsetek pokazuje stopień, w jakim odsetki są spłacane z zysków (na podst. EBIT). Jego wysoka wartość oznacza stabilność finansową. Minimalna wartość wskaźnika wynosi sześć. Wzrost odnotowany w 2012 r. jest pozytywny. Tak wysoka wartość jest wynikiem niskiego zadłużenia firmy. Kapitalizacja capitalization 1,70 1,82 Firma jest na ogół uważana za przeinwestowaną, jeśli wskaźnik ten przekracza jeden. Jego wysokość sugeruje, że KSC mogłaby uzyskać dodatkowe przychody i zysk dla akcjonariuszy. Podsumowanie Statystyki ujawniają wyjątkową stabilność i bezpieczeństwo finansowe firmy w wielu aspektach. Kolejne trzy strony zawierają oryginalne sprawozdania finansowe dostarczone przez KSC. 30

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA

Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA Raport Odpowiedzialności Społecznej FARM FRITES POLAND SA 2012-2013 Informacja o raporcie Niniejszy dokument jest pierwszym raportem firmy Farm Frites Poland SA (FFP), dotyczącym zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku

Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Społeczna odpowiedzialność biznesu Banku BPH SA w 2009 roku Inwest Inwestujemy w relacje CZŁOWIEK JEST MODELEM ŚWIATA Leonardo da Vinci LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU 1. MISJA BANKU BPH W ZAKRESIE SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r.

ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2014r. Raport zawiera ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyniki firmy Leszek i Agata sp. z o.o. w kontekście zrównoważonego rozwoju. OD PREZESA Leszek i Agata

Bardziej szczegółowo

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2013 RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU List Prezesa Zarządu SA 4 O raporcie 6 1. Odpowiedzialne zarządzanie 10 1.1. Zarządzanie 1.2. Debiut na giełdzie 1.3. Ryzyko pod kontrolą 1.4. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2010 SPIS TREŚCI SŁOWEM WSTĘPU... 3 OŚWIADCZENIE PREZESA... 4 INFORMACJE O FIRMIE I PRODUKTACH... 5 Władze Grupy Apator... 12 Struktura organizacyjna.... 13

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce

środowisko ład korporacyjny pracy społeczność Raport Odpowiedzialności Społecznej rynek Coca-Cola HBC Polska miejsce rynek środowisko ład korporacyjny miejsce pracy społeczność Coca-Cola HBC Polska Raport rynek miejsce pracy społeczność www.coca-colahellenic.pl odpowiedzialnosc.spoleczna@cchellenic.com Spis treści środowisko

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie

Spis treści. Kalendarium 2012. List Przewodniczącego Rady Nadzorczej. List Prezesa Zarządu. Rozdział 1 Profil firmy. Rozdział 2 Nasze otoczenie Spis treści Wykaz skrótów BEMIP BNetzA CEE EBI EBOiR EEPR ENTSOG ERGEG GC GIPL GIE GRI GRIP IRiESP LNG NC CAM OSD OSM OSP OTC PCI POIG POIiŚ SGT SWI TEN-E TGE TPA UE URE Baltic Energy Market Interconnection

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE...

LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 1 SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU PKN ORLEN... 4 KIM JESTEŚMY?... 6 DLACZEGO ODPOWIEDZIALNIE?... 12 DLACZEGO RAPORTUJEMY?... 16 1. OTOCZENIE RYNKOWE... 19 1.1. ODPOWIEDZIALNY UCZESTNIK RYNKU... 20 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SONEL SA ZA 2013 ROK SONEL Spółka Akcyjna ul. Stanisława Wokulskiego 11 58-100 Świdnica Świdnica, marzec 2014 I. WSTĘP SONEL S.A. jest firmą produkcyjną specjalizującą się w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011

Odpowiedzialna energia. Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia Wprowadzenie do Raportu Społecznego GK PGNiG 2011 Odpowiedzialna energia 3 Spis treści Misja i wartości

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku

Zrównoważony rozwój. Scanmed Multimedis w 2013 roku Zrównoważony rozwój Scanmed Multimedis w 2013 roku Spis treści Część 1. Ogólne informacje o Grupie Scanmed Multimedis MISJA GRUPY SCANMED MULTIMEDIS 6 O RAPORCIE 7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU NA TEMAT ZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 2011 ROK 1 LIST PREZESA... 3 INFORMACJE OGRUPIE APATOR I JEJ PRODUKTACH... 4 Informacje ogólne... 4 Wizja, Misja, Wartości... 5 Strategia działalności Grupy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r.

REALIZACJA: Opracowanie: Łukasz Makuch Warszawa, luty 2015 r. RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ICP GROUP SA Opracowany w ramach projektu: ICP Group SA jako firma odpowiedzialna społecznie opracowanie i wdrożenie strategii CSR, planów działania i ekoproduktu w

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2012 ŚRODOWISKO RWE Polska i RWE Stoen Operator - fakty i liczby SPOŁECZNOŚĆ PROFIL ORGANIZACJI Zarządzanie zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem

Bardziej szczegółowo

Raport odpowiedzialnego biznesu

Raport odpowiedzialnego biznesu 2009 Raport odpowiedzialnego biznesu / Odpowiedzialna marka Odpowiedzialna marka W trosce o środowisko naturalne Raport odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN został wydrukowany przy użyciu jedynie dwóch farb

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA

RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA RAPORT ROCZNY AITON CALDWELL SA ZA 2012 ROK (za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012) Gdańsk, 24 kwietnia 2013 roku Strona 1 SPIS TREŚCI 1. List do Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A.... 3 2. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006

RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 RAPORT O SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BRE BANKU ZA ROK 2006 Szanowni Państwo, Zwracam się do Państwa w związku z opublikowaniem po raz pierwszy Raportu o Społecznej Odpowiedzialności BRE Banku. Ogłaszane

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012

Społeczeństwo i środowisko. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 Społeczeństwo i środowisko raport 2012 2 www.budimex.pl Raport Odpowiedzialności Społecznej 2012 1 opinia biegłego rewidenta budujemy

Bardziej szczegółowo