(ujednolicona wersja po aneksie nr 2 z dnia r.) Rozdział I Przepisy ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(ujednolicona wersja po aneksie nr 2 z dnia r.) Rozdział I Przepisy ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych 1 w ramach realizacji projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie (ujednolicona wersja po aneksie nr 2 z dnia r.) Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie (zwanego dalej Wydziałem ), studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w latach Stypendia za wyniki w nauce (zwane dalej Stypendiami ) przyznaje się ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przekazanych Akademii Morskiej w Szczecinie w ramach Poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie (zwanego dalej Projektem ) Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu. 2. Informacje na temat konkursu podawane są do publicznej wiadomości na stronie i tablicach ogłoszeń Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie Stypendium przyznawane jest w wysokości 1.000,00 złotych (jeden tysiąc 00/100 PLN) miesięcznie. 2. Stypendium przyznawane jest na rok akademicki tj. nie więcej niż 9 miesięcy (październik-czerwiec). 3. W przypadku specjalności 7 semestralnych stypendium na ostatnim semestrze przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (październik-marzec). 4. Stypendium przyznawane jest niezależnie od świadczeń wypłacanych studentowi na podstawie przepisów art. 173 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz ze zm.) 5. W przypadku specjalności 8 semestralnych stypendium na IV roku przysługuje na okres nie dłuższy niż 6 m-cy (październik marzec). 1 Kierunki zamawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Rozdział II Kryteria przyznawania Stypendium 5 O przyznanie Stypendium student może się ubiegać po przyjęciu go w poczet studentów Wydziału na kierunku Mechatronika lub Mechanika i budowa maszyn. 6 O Stypendium może się ubiegać: 1) student przyjęty na I rok (nabór w roku akademickim 2010/2011 oraz nabór w roku akademickim 2011/2012) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunek Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn, 2) student II roku (w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn, 3) student III roku (w roku akademickim 2012/213 oraz 2013/2014) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn, 4) student IV roku (w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015) studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn, który złoży wniosek o przyznanie Stypendium w terminie, o którym mowa w 10 ust. 2 lub ust. 3 oraz spełnia pozostałe kryteria określone w Regulaminie Warunkiem ujęcia studenta na liście rankingowej na II, III i IV roku studiów będzie zaliczenie wszystkich przedmiotów przed oficjalnym rozpoczęciem kolejnego roku akademickiego na uczelni. 2. Stypendia przyznawane będą w oparciu o złożone w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego wymagane dokumenty potwierdzające uzyskanie wszystkich ocen z zaliczeń i egzaminów. 3. Student nie może otrzymać stypendium za powtarzany semestr na specjalności 2 objętej projektem. 8 Student traci prawo do otrzymywania Stypendium z chwilą: 1) uzyskania urlopu okolicznościowego długoterminowego, 2) skreślenia z listy studentów, 3) zawieszenia w prawach studenta, 4) orzeczenia kary dyscyplinarnej w stosunku do studenta przez komisję dyscyplinarną, 5) stwierdzenia podania przez studenta we wniosku, o którym mowa w 10 ust. 1, informacji lub oświadczeń niekompletnych lub niezgodnych z prawdą lub ze stanem faktycznym. 9 2 W ramach kierunku mechatronika wyróżniamy specjalności: Elektroautomatyka okrętowa i Mechatronika systemów energetycznych W ramach kierunku mechanika i budowa maszyn wyróżniamy specjalności: Eksploatacja siłowni okrętowych, Eksploatacja okrętowych urządzeń okrętowych i elektroenergetycznych i Diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych

3 W okresie studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów student zachowuje prawo do Stypendium. Rozdział III Tryb i zasady przyznawania stypendium Stypendium przyznawane jest na wniosek studenta. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 2. Student ubiegający się o przyznanie Stypendium składa wniosek w Dziekanacie Wydziału w terminie do dnia 10 października. 3. Złożenie wniosku po terminie określonym w ust. 2 skutkuje utratą prawa do Stypendium, z zastrzeżeniem Utrata prawa do Stypendium nie następuje, jeżeli uchybienie terminu do złożenia wniosku spowodowane było jedną z następujących okoliczności: 1) śmiercią członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa), 2) urodzeniem dziecka studenta, 3) uzyskaniem przez uczestnika Programu Sokrates/Erasmus zaliczenia semestru lub roku studiów w terminie ustalonym indywidualnie przez Dziekana, 4) pobytem w szpitalu studenta lub członka najbliższej rodziny (rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, dziecka, małżonka, rodzeństwa) w trakcie składania wniosków o przyznanie stypendium, 5) nieszczęśliwym wypadkiem uniemożliwiającym złożenie wniosku w terminie, 6) chorobę potwierdzoną zwolnieniem lekarskim. a student złożył wniosek nie później niż do dnia 18 października. 2. Przez nieszczęśliwy wypadek, o którym mowa w pkt. 5 rozumie się zdarzenie nagłe, niezależne od woli studenta, którego nie było można przewidzieć, ani mu zapobiec. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające zajście jednej z okoliczności, o których mowa w ust Stypendium przyznaje Komisja stypendialna powołana przez Dziekana Wydziału Mechanicznego na wniosek Kierownika Projektu i Zarządu Samorządu Studenckiego, zwana dalej Komisją, w skład której wchodzą: 1) Kierownik projektu Przewodniczący Komisji, 2) Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk Wydziału Mechanicznego Wiceprzewodniczący Komisji, 3) Pracownik Dziekanatu Wydziału Mechanicznego, 4) 4 Przedstawicieli Samorządu Studenckiego. 2. Od decyzji Komisji studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 3. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje Dziekan Wydziału Mechanicznego. W jej skład wchodzą: 1) 3 studentów delegowanych przez Zarząd Samorządu Studenckiego 2) 2 pracowników Wydziału Mechanicznego 4. Odwoławcza Komisja Stypendialna wyznacza swojego Przewodniczącego i jego Zastępcę.

4 5. Nadzór nad działalnością Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Dziekan Wydziału Mechanicznego Do obowiązków Komisji Stypendialnej należy w szczególności: 1) Sprawdzanie prawidłowości złożonych wniosków, 2) Ustalanie listy rankingowej studentów ubiegających się o stypendium, 3) Ustalanie list stypendystów, 4) Ustalanie list rezerwowych, 5) Wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium, 6) Wydawanie decyzji o utracie prawa do stypendium. 2. Do obowiązków Odwoławczej Komisji Stypendialnej należy w szczególności: 1) Rozpatrywanie odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej i wydawanie decyzji w tym zakresie. 14 Studenci ubiegający się o Stypendium umieszczani są na liście rankingowej w malejącej kolejności uzyskanych wyników z postępowania kwalifikacyjnego/średniej ocen, zgodnie z Podstawą ustalenia listy rankingowej dla studentów pierwszego roku, ubiegających się o stypendium są wyniki uzyskane w postępowaniu rekrutacyjnym, według reguł określonych w W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów rekrutacyjnych przez kilku studentów pierwszego roku, dodatkowym kryterium przyznawania stypendium będą wyniki w nauce uzyskane na egzaminie maturalnym z przedmiotów dodatkowych objętych postępowaniem kwalifikacyjnym. Do wyników tych zostaną zastosowane wagi: - matematyka x 3, - fizyka lub fizyka i astronomia x Podstawą ustalenia listy rankingowej w kolejnych latach są średnie ocen uzyskane w latach akademickich poprzedzających przyznanie Stypendium przez osoby ubiegające się o Stypendium. 4. Przy ustalaniu średniej ocen bierze się pod uwagę wszystkie oceny, z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, z egzaminów i zaliczeń końcowych (z przedmiotów objętych planem studiów) wraz z różnicami programowymi. 5. Średnia ocen jest średnią arytmetyczną, a jej wynik przedstawia się z czterema miejscami po przecinku, bez zaokrąglania. 6. W przypadku kiedy kilku studentów uzyska takie same wyniki prawo do Stypendium w pierwszej kolejności przysługuje osobom, które uzyskały najwyższą średnią ocen z egzaminów końcowych. 7. W przypadku dalszego braku rozstrzygnięcia o przyznaniu Stypendiów decyduje Komisja Stypendialna. 8. W przypadku studentów studiujących na specjalnościach pływających tj. Eksploatacja siłowni okrętowych, Eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych oraz Elektroautomatyka okrętowa, stypendium za 3 rok studiów ustala się w oparciu o 5 zaliczonych semestrów studiów, bez uwzględniania semestru 6 podczas którego studenci odbywają praktykę morską. 9. W przypadku studentów studiujących na specjalności Diagnostyka i Remonty Maszyn i Urządzeń Okrętowych stypendium za 3 rok studiów ustala się w oparciu o 5 zaliczonych semestrów studiów.

5 16 1. Reguły obliczania punktów stypendialnych (PS) na podstawie świadectwa maturalnego: 1) Tzw. Nowa Matura (wyniki procentowe) 1% =1 PS, przy przeliczeniu wg wzoru: Podstawowa x 0,7 albo Rozszerzona x 1,0 2) Tzw. Stara Matura ze skalą ocen 2-5: a) Ocena 3 = 55 PS b) Ocena 4 = 80 PS c) Ocena 5 = 100 PS przy przeliczeniu o wskaźnik 0,85 3) Tzw. Stara Matura ze skalą ocen 1-6: a) Ocena 2 = 30 PS b) Ocena 3 = 50 PS c) Ocena 4 = 70 PS d) Ocena 5 = 85 PS e) Ocena 6 = 100 PS przy przeliczeniu o wskaźnik 0,85 4) Matura międzynarodowa (wyniki punktowe): a) 1 pkt.= 14 PS b) 2 pkt.= 28 PS c) 3 pkt.= 42 PS d) 4 pkt.= 57 PS e) 5 pkt.= 71 PS f) 6 pkt.= 85 PS g) 7 pkt.= 100 PS 5) W przypadku obcokrajowców przy wyliczeniu punktów stypendialnych stosuje się następujące wskaźniki punktowe: a) dla ocen podanych w % - wskaźnik 0,85 b) dla skali oceny wielopunktowej określana jest średnia ważona pomnożona przez wskaźnik 0,85. c) w przypadku obcokrajowców, gdzie stosuje się mieszaną skalę oraz poziom państwowy i szkolny stosuje się następujące wskaźniki punktowe: dla ocen podanych w skali wskaźnik: - poziom państwowy x 1,0 - poziom szkolny x 0,7 dla skali oceny wielopunktowej określana jest średnia ważona pomnożona przez wskaźnik: - poziom państwowy x 1,0 - poziom szkolny x 0,7 6) W przypadku obcokrajowców, gdzie stosuje się poziom podstawowy i rozszerzony przelicznik punktowy przydzielany jest analogicznie jak w przypadku studentów polskich Stypendium przyznawane jest najlepszym studentom z listy rankingowej w ramach ustalonego limitu miejsc stypendialnych dla kierunków określonych w 1.

6 2. Liczbę miejsc stypendialnych dla poszczególnych lat studiów w danym roku akademickim ustala Komisja zgodnie z założeniami Projektu. 3. Informacja o liczbie miejsc dla poszczególnych lat w danym roku akademickim podawana jest każdorazowo w ogłoszeniu o konkursie. Rozdział IV Wypłata stypendium 18 Wypłata Stypendium odbywa się na rachunek bankowy studenta Stypendium wypłacane jest miesięcznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do dnia 10 następnego miesiąca po miesiącu, za który stypendium przysługuje. 2. Stypendia w roku 2010 za miesiąc październik, listopad i grudzień będą płatne do dnia 31 grudnia 2010 r. 3. Stypendia w roku 2011 za miesiąc październik i listopad zostaną wypłacone nie później niż do 31 grudnia 2011 r. 4. Stypendium w roku 2012 za miesiąc październik i listopad zostaną wypłacone nie później niż do 31 grudnia 2012 r. 5. Stypendium w roku 2013 za miesiąc październik i listopad zostaną wypłacone nie później niż do 31 grudnia 2013 r. 6. Stypendium w roku 2014 za miesiąc październik i listopad zostaną wypłacone nie później niż do 31 grudnia 2014 r 7. Stypendium za miesiąc grudzień w latach 2012, 2013 i 2014 płatne będzie do dnia 31 stycznia kolejnego roku W przypadku utraty stypendium spowodowanej jedną z okoliczności wymienionych w 8 Studentowi przysługuje stypendium do dnia poprzedzającego dzień utraty stypendium. Wyjątek stanowi sytuacja, w której student zostaje skreślony na I roku studiów w miesiącu październiku. W takiej sytuacji wypłata za miesiąc październik nie przysługuje. 2. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę stypendium przez ilość dni w miesiącu i mnożąc tak otrzymany iloraz przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który stypendium przysługuje.

7 Rozdział V Postanowienia końcowe 21 Student jest zobowiązany do: 1) niezwłocznego informowania organu przyznającego Stypendium o okolicznościach, o których mowa w 8, 2) podania we wniosku, o którym mowa w 10 ust. 1, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym i prawdą informacji, 3) złożenia oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu W przypadku, gdy Komisja poweźmie wątpliwość, co do okoliczności mających wpływ na przyznanie prawa do Stypendium, powiadamia niezwłocznie studenta o konieczności złożenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów pod rygorem utraty prawa do Stypendium. 2. W przypadku ujawnienia we wniosku lub w jego załącznikach nieprawdziwych danych czy oświadczeń mających wpływ na prawo do Stypendium Rektor uchyla decyzję oraz kieruje wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec studenta. 3. Stypendium pobrane na podstawie nieprawdziwych danych lub oświadczeń stanowi świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 Kodeksu cywilnego i podlega zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.

8 Załącznik Nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE w ramach projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie NUMER ALBUMU ROK STUDIÓW ROK AKADEMICKI PESEL /... WYDZIAŁ:.... KIERUNEK:. SPECJALNOŚĆ NAZWISKO i IMIĘ STUDENTA ADRES ZAMIESZKANIA TELEFON KONTAKTOWY ulica, nr/miejscowość kod pocztowy.. poczta Student I roku studiów Liczba punktów uzyskanych w procesie rekrutacji*... Student II, III lub IV roku Średnia ocen za poprzednie lata studiów*. NUMER KONTA BANKOWEGO STUDENTA: Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z r. (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Akademię Morską w Szczecinie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce..... data wpływu wniosku i podpis Pracownika**..... data i podpis studenta.... data i podpis Kierownika Projektu *wypełnia pracownik Dziekanatu Wydziału Mechanicznego **podpis pracownika Dziekanatu Wydziału Mechanicznego

9 Załącznik Nr 2 do Regulaminu Imię i nazwisko Studenta Nazwa kierunku zamawianego Nr albumu OŚWIADCZENIE Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie (dalej Regulaminem ), i akceptuję określone w nim zasady. Oświadczam, że nie pobieram stypendium w ramach innych kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach poddziałania Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy realizowanych w Akademii Morskiej w Szczecinie, ani na innych Uczelniach. Jednocześnie zobowiązuję się, do zwrotu pobranego przeze mnie stypendium, w przypadku, o którym mowa w 22 punkt 3 Regulaminu. Szczecin, dnia. podpis Studenta

10 Załącznik nr 3 do Regulaminu Decyzja Komisji Stypendialnej Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu wniosku oraz na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie na posiedzeniu w dniu... 1)* przyznała stypendium za wyniki w nauce w wysokości zł/mies. w roku akademickim na okres... miesięcy, 2)* nie przyznała stypendium za wyniki w nauce z powodu*: a) nie zakwalifikowania się do liczby najlepszych studentów danego roku studiów w ramach kierunku zamawianego, b) inne. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Podpisy: Kierownik Projektu Przewodniczący Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk WM Wiceprzewodniczący Pracownik Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Decyzja Odwoławczej Komisji Stypendialnej Odwoławcza Komisja Stypendialna po rozpatrzeniu odwołania w dniu... postanawia: 1. utrzymać w mocy decyzję Komisji Stypendialnej. 2. uchylić decyzję Komisji Stypendialnej i orzec: Podpisy:... Pracownik Wydziału Mechanicznego..... Pracownik Wydziału Mechanicznego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

11 Decyzja Komisji Stypendialnej (z listy rezerwowej) Zgodnie z 8 Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych w ramach realizacji projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu przyznała stypendium za wyniki w nauce w wysokości 1000zł miesięcznie w roku akademickim na okres do począwszy od dnia (stypendium za miesiąc zostanie naliczone proporcjonalnie zgodnie z 20 pkt. 2 ww. Regulaminu). Podpisy: Kierownik Projektu Przewodniczący Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk WM Wiceprzewodniczący Pracownik Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Decyzja Komisji Stypendialnej (utrata stypendium) Zgodnie z 8 Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych nastąpiła utrata prawa do stypendium z dniem. Podpisy: Kierownik Projektu Przewodniczący Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk WM Wiceprzewodniczący Pracownik Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego Przedstawiciel Samorządu Studenckiego

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na kierunkach zamawianych 1 w ramach realizacji projektu KIERUNKI ZAMAWIANE Mechatronika oraz Mechanika i budowa maszyn w Akademii Morskiej w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce na studiach zamawianych w ramach realizacji projektu Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4. Liczba stypendiów w danym roku akademickim wynika z treści umowy wskazanej w 1 ust. 3.

Postanowienia ogólne. 4. Liczba stypendiów w danym roku akademickim wynika z treści umowy wskazanej w 1 ust. 3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 5/2013 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW MOTYWACYJNYCH NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE NA KIERUNKU MATEMATYKA,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na kierunku zamawianym informatyka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu w ramach projektu Rynek pracy należy do IT program zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Załącznik do zarządzenia Nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi projektu konkursowego Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 17 grudnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 191 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17 grudnia 2013 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym w ramach projektu POKL Kierunek unikatowy ANALITYKA GOSPODARCZA 1 Definicje 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów studiujących na kierunkach zamawianych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania stypendiów, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Regulamin przyznawania stypendium uczestnikom Projektu PROFESJONALNE KADRY POLSKIEJ ENERGETYKI w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika szansą na lepsze jutro współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego: Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt Moda na chemię współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN Projekt "Moda na chemię" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN przyznawania stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona 1 z 6 Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2011 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE STUDENTOM STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZAMAWIANYM INFORMATYKA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Chemii projektu konkursowego CHEMO-KOP Rozwój nowoczesnych studiów CHEMicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania Stypendium motywacyjnego dla studentów uczestniczących w Projekcie Inżynierowie inżynierii materiałowej w przemyśle w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne KADRY DLA ZIELONEJ GOSPODARKI, UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU ul. Pogodna 65 15-365 Białystok Tel. +48 85 745 7140, Fax. +48 85 747 0114 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach pierwszego stopnia w ramach realizowanego przez Akademię Pomorską w Słupsku projektu Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 17/2014 REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. KSZTAŁCENIE ZAMAWIANE NA KIERUNKU MATEMATYKA, SPECJALNOŚĆ MATEMATYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 156 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 16 października 2012 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH REALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji.

Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach projektu Zwiększenie liczby absolwentów matematyki UJ i ich kompetencji. I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

II. ORGANY PRZYZNAJCE STYPENDIA 5 1. Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej komisją stypendialną.

II. ORGANY PRZYZNAJCE STYPENDIA 5 1. Stypendia przyznawane są przez Komisję Stypendialną, zwaną dalej komisją stypendialną. Tekst jednolity Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach studiów zamawianych stacjonarnych I stopnia kierunku Budownictwo na Wydziale Zarz dzania i Administracji w WZiA Projekt pt.,,dbamy o tradycj

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych

REGULAMIN. przyznawania stypendiów motywacyjnych REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku zamówionym Informatyka w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej w ramach projektu Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych REGULAMIN przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w ramach projektu grantprogres II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych 1 1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy studiujących na kierunkach objętych projektem PO KL

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013)

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013) Załącznik do zarządzenia nr 68/2012 Rektora PO Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH PRZEZ MNiSW W RAMACH PROJEKTÓW: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROFESJONALNY START DO TWOJEJ KARIERY ; ENERGOOSZCZĘDNIE ZBUDUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka ze środków przyznanych na realizację projektu Studiuj Informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013)

Wstęp. Rozdział 1 Zasady ogólne. I rok studiów (rok akademicki 2012/2013) Załącznik do zarządzenia nr 48/2013 Rektora PO Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunkach zamawianych przez MNiSW w ramach projektu Czas inżynierów II studia zamawiane na Politechnice

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne

1. Postanowienia Ogólne Program Stypendialny realizowany w ramach projektu pn. Pielęgniarstwo przyszłość i stabilność. Przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na kierunku

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej

Postanowienia ogólne. W ramach realizacji projektu Informatycy Akademii Ekonomicznej w Katowicach motorem regionalnej Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr /09 REGULAMIN przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów studiujących na kierunku zamawianym Informatyka realizowanym w Akademii Ekonomicznej im. Karola

Bardziej szczegółowo

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym:

1. Przyznane studentowi Stypendium zostaje zawieszone z dniem wydania przez Dziekana decyzji o skreśleniu z listy studentów, przy czym: Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących w projekcie Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

Wrocławskiego. 4. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kształcącym się na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jan Pawła II w Białej Podlaskiej. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. a) został zarejestrowany na semestr pierwszy, w wyniku rekrutacji w obowiązującym terminie,

REGULAMIN. a) został zarejestrowany na semestr pierwszy, w wyniku rekrutacji w obowiązującym terminie, REGULAMIN przyznawania stypendium fundowanego przez PDH Polska Spółka Akcyjna studentom Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 R E G U L A M I N przyznania stypendium za wyniki w nauce dla studentów kierunku Budownictwo (kierunek zamawiany) Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu Ustala się następujące

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR LVII/999/2014 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 lutego 2014 r.

Kielce, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR LVII/999/2014 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 20 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 772 UCHWAŁA NR LVII/999/2014 RADY MIASTA KIELCE z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

I. Definicje. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 42/2012 z dnia 30 października 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Imię i nazwisko studenta; PESEL Adres Telefon; e-mail Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego

Rozdział II Zasady przyznawania stypendium motywacyjnego Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2011/2012 Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i realizacji staży

Regulamin przyznawania i realizacji staży Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Dziekana WMEiL z dnia 19 stycznia 2015 r. Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Regulamin przyznawania i realizacji staży dla studentów

Bardziej szczegółowo

3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu.

3. Stypendia są wypłacane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację zadań w ramach Projektu. Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na kierunku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

,,Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy tekst ujednolicony z dnia r. I.

,,Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy tekst ujednolicony z dnia r. I. Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy studiujących na kierunkach objętych projektem PO KL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce

Od studenta do eksperta ochrona środowiska w praktyce REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK STUDIÓW STACJONARNYCH NA WYDZIALE CHEMII UMCS PROJEKTU OD STUDENTA DO EKSPERTA OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO BUDOWNICTWO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ. z dnia 14 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/162/13 RADY GMINY ŁOWICZ z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie gminy Łowicz Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy

Informatyka; Automatyka i Robotyka - kierunkami przyszłości Instytut Informatyki i Automatyki PWSIiP w ŁomŜy Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów motywacyjnych dla studentów studiów stacjonarnych kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka nabór 2009/2010 Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 września Rada Miejska w Nysie podjęła Uchwałę Nr XI/190/11 w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów.

W dniu 30 września Rada Miejska w Nysie podjęła Uchwałę Nr XI/190/11 w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów. W dniu 30 września Rada Miejska w Nysie podjęła Uchwałę Nr XI/190/11 w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów. Przepisy Ustawy o szkolnictwie wyższym wprowadzily nowelizację i art. 173a,

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu.

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin stypendiów przyznawanych na kierunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DANE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca)

CZĘŚĆ I. DANE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce studentom studiów II stopnia na kierunku zamawianym Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.10.2011 W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 160. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2016 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2016; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2016 r. Regulamin przyznawania pomocy

Bardziej szczegółowo

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1

4. Stypendystów kwalifikuje się do programu na podstawie wyników w nauce określonych w części III niniejszego Regulaminu. 1 1 marca 2011 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM

Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Zarządzenie Nr Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia w sprawie wprowadzenia Regulaminu stypendialnego Studiuj informatykę na UWM Działając na podstawie 17 ust. 3 i 7 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu.

3. Stypendia są przyznawane na zasadach konkursu. Wrocław, 13 marca 2013 Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów kierunku informatyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu Informatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny

Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny Regulamin przyznawania stypendium na kierunku zamawianym Matematyk absolwent wszechstronny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70. z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant

1. Postanowienia ogólne Student Doktorant 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Opolskiej w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia: Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Stypendium naukowego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia

Stypendium naukowego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego Materia Energia Przyszłość Stypendium naukowego im. Mariana Smoluchowskiego dla najlepszych studentów studiów II stopnia Regulamin przyznawania stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Zasady ogólne: 1. Przyznając pomoc materialną doktorantom Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.

e) wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów; f) wysokość stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 REKTORA AKADEMII MUZYCZNEJ W KRAKOWIE z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmiany Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Akademii Muzycznej w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku

Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarządzenie Nr 923/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Budownictwo PŁ w ramach projektu Budownictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11 1.

Bardziej szczegółowo

Rektor: oznacza Rektora Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych. Komputerowych. oznacza Dziekanat Polsko-Japońskiej.

Rektor: oznacza Rektora Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych. Komputerowych. oznacza Dziekanat Polsko-Japońskiej. Projekt Wsparcie studentów informatyki jako klucz do rozwoju gospodarki opartej o wiedzę wzbogacenie programu dydaktycznego w Polsko-Japońskiej WyŜszej Szkole Technik Komputerowych współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. DANE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca)

CZĘŚĆ I. DANE STUDENTA (wypełnia wnioskodawca) Dnia Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce studentom studiów II stopnia na kierunku zamawianym Informatyka w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.10.2011

Bardziej szczegółowo