Oznaczenie sprawy: ZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego na podstawie zarządzenia organizacyjnego nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego z siedzibą w, przy ul., wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posiadającego zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na prowadzenie działalności brokerskiej nr NIP:, reprezentowanego przez: a. z siedzibą w przy ul. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Umowa ustala zasady współpracy stron w zakresie zawierania i realizacji umów ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczących pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 2. Wykaz pojazdów przyjętych do na lata zawierają załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszej umowy. 3. Pojazdy nowo nabyte (tj. fabrycznie nowe, używane) lub przyjęte w użytkowanie na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, w trakcie obowiązywania umowy zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy. Warunki zgłaszania do nowo nabytych pojazdów określa 6 umowy. 4. Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej regulują: a) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) b) oferta Ubezpieczyciela wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), c) zapisy niniejszej umowy. 2 Wartość umowy i warunki płatności 1. Łączna wartość składek z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty zł brutto (słownie: ). 2. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia polis zgodnie z cenami brutto podanymi w formularzu cenowym. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 1/10

2 3. Warunki finansowe są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają indeksacji, z zastrzeżeniem ust Podstawą do zapłaty składki przez Ubezpieczającego będzie podpisana przez Ubezpieczającego polisa ubezpieczeniowa z em na 12 miesięcy wystawiona na: Miasto Gliwice Gliwice ul. Zwycięstwa 21 NIP: Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Numer rachunku bankowego będzie każdorazowo wskazany na polisie. 6. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności /treść przelewu/. 7. Składki za poszczególne polisy płatne są jednorazowo na rachunek wskazany w polisie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia polisy do siedziby Ubezpieczającego. 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. polisach, fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 9. Ubezpieczyciel bez pisemnej zgody Ubezpieczającego nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 10. Ubezpieczający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Umowy zawierane będą w zakresie: a) obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta, zwane dalej (ZK), c) pojazdów autocasco (AC+KR), d) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), e) kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance (ASS). 2. Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium 13 państw, tj.: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroka, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji i Ukrainy. Zielona Karta jest wliczona w cenę OC i jest przeznaczone dla samochodu Opel Insignia nr rej. SG 0707G oraz każdego pojazdu zakupionego lub użytkowanego w jego miejsce. 3. Do umów zawieranych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie ogólne warunki, o których mowa w ust Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Autocasco z uwzględnieniem następujących postanowień: a) zakres : ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym: casco+kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym: casco+kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy za wyjątkiem Rosji, Białorusi i Mołdawii dotyczy samochodu Opel Insignia nr rej. SG 0707G (oraz każdego pojazdu zakupionego lub użytkowanego w jego miejsce). 5. Ubezpieczenie autocasco, o którym mowa w ust. 4. musi obejmować co najmniej: a) szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek: zderzenia pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmalenia, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody, działania osób trzecich (np. dewastacja, wandalizm), nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 2/10

3 kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy medycznej, innych szkód losowych np. otwarcie pokrywy pojazdu w trakcie jazdy, uszkodzenie instalacji przez zwierzęta. b) dodatkowe koszty w granicach sumy : zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu na strzeżonym parkingu w ie nie dłuższym niż 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji/protokołu szkody, działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, dodatkowego badania technicznego w przypadku, gdy w związku ze szkodą została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, c) dodatkowe koszty ponad sumę : holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do 10% sumy i nie może przekroczyć równowartości 500 euro, d) wymagane zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: oględziny pojazdu w przypadku szkody odbywać się będą na prośbę Ubezpieczonego na terenie wskazanej jednostki organizacyjnej Ubezpieczającego lub we wskazanym warsztacie /serwisie/, gdzie pojazd został przekazany celem naprawy, w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum trzech dni roboczych od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/aso. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając koszty materiałów, części zamiennych oraz stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, szkody w pojazdach Ubezpieczającego spowodowane przez sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) będą wstępnie likwidowane z AC Ubezpieczonego, w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczonego kserokopii faktur do wartości brutto, wypłata odszkodowania nastąpi bez potrącenia franszyzy redukcyjnej, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, bez wprowadzania procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu odszkodowania, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, franszyza integralna 400,00 zł, brak redukcji sumy po szkodzie w zakresie autocasco. 6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z uwzględnieniem następujących postanowień: a) przedmiot : następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć kierowcy lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, wylew śródmózgowy i udar mózgu, b) zakres następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu, a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu, c) system świadczeń: w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100% sumy, w przypadku 100% trwałego uszczerbku - świadczenie w wysokości 100% sumy, w przypadku częściowego uszczerbku świadczenie ustalane wg systemu proporcjonalnego, 1% sumy odpowiada 1% trwałego uszczerbku, d) świadczenia dodatkowe: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy, zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25% sumy (w tym odbudowa stomatologiczna zębów ), zwrot kosztów leczenia, nie później niż po dwóch latach od daty nieszczęśliwego wypadku do 10% sumy, 7. Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony z uwzględnieniem następujących postanowień: a) wariant pełny: 3/10

4 udzielenie kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy pomocy informacyjnej, technicznej, medycznej w razie awarii samochodu, jego unieruchomienia, kradzieży lub zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku), usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w razie awarii pojazdu, jego unieruchomienia lub zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, organizację i pokrycie kosztów dowozu paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem kosztów paliwa lub innych materiałów eksploatacyjnych), organizację i koszty zakwaterowania kierowcy i pasażerów przez co najmniej dwie doby oraz transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, w przypadku gdy pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, zgodnie z poniższymi zasadami: z powodu awarii pojazdu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni z powodu kolizji/wypadku (zdarzenia) drogowego, dewastacji przez osoby trzecie na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni z powodu kradzieży pojazdu na czas nie dłuższy niż 7 dni górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do assistance dla jednego zdarzenia stanowi kwota odpowiadająca równowartości 2.500,00 euro. b) wariant rozszerzony: udzielenie kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy informacyjnej, technicznej, medycznej w razie awarii samochodu, jego unieruchomienia, kradzieży lub zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku), usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w razie awarii pojazdu, jego unieruchomienia lub zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, organizację i pokrycie kosztów dowozu paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem kosztów paliwa lub innych materiałów eksploatacyjnych), organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, zgodnie z poniższymi zasadami: z powodu awarii pojazdu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni, z powodu kolizji/wypadku (zdarzenia) drogowego, dewastacji przez osoby trzecie na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni, z powodu kradzieży pojazdu na czas nie dłuższy niż 7 dni, górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do assistance dla jednego zdarzenia stanowi kwota odpowiadająca równowartości 1.000,00 euro. c) wariant podstawowy: udzielenie kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy informacyjnej, technicznej, medycznej w razie zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku), usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia z powodu kolizji/wypadku (zdarzenia) drogowego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni; górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do assistance dla jednego zdarzenia stanowi kwota odpowiadająca równowartości 250,00 euro. 4 Zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą 1. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości do ,00 zł oraz ciężarowe (niezależnie od wartości) co najmniej jedno urządzenie przeciwkradzieżowe. 4/10

5 2. Samochody osobowe oraz ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej ,00 zł i nie przekraczającej ,00 zł co najmniej dwa urządzenia przeciwkradzieżowe działające niezależnie i różnorodne pod względem spełnianej funkcji. 3. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej ,00 zł trzy niezależne i różnorodne pod względem spełnianej funkcji urządzenia przeciwkradzieżowe, w tym system alarmowania oraz system lokalizacji pojazdów (np. GPS). 4. Ciągniki rolnicze nie są wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 5. Pojazdy wolnobieżne, pojazdy samochodowe inne (np. quad) - nie są wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 5 Sumy 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): a) suma gwarancyjna minimalna zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). 2. Ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC+KR) suma : a) dla celów ustalenia wysokości składki: pojazdy wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy objęte autocasco oraz pojazdy używane nabyte lub przejęte w trakcie obowiązywania umowy wartość rynkowa z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej, pojazdy fabrycznie nowe wartość brutto z faktury, b) dla celów ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się klauzulę stałej sumy, o której mowa w 8 lit. j, z zastrzeżeniem, że dla pojazdów fabrycznie nowych przez pierwsze 12 miesięcy suma jest równa cenie brutto z faktury, c) suma jest deklarowana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub ustalana w oparciu o system INFO-EKSPERT, d) ubezpieczenie obejmuje również wyposażenie podstawowe i dodatkowe. Za wyposażenie podstawowe nie wymagające specyfikacji uznaje się wszelkie urządzenia i sprzęt w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący jego bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. Nie wymaga się specyfikowania wyposażenia dodatkowego (m.in. sprzęt łączności radiofonicznej, sprzęt łączności telefonicznej, sprzęt audiofoniczny, głośniki, anteny, pokrowce siedzeń, dywaniki, elementy oznakowania pojazdów służbowych, itp.). Limit z tytułu wyposażenia dodatkowego ,00 zł na każdy pojazd, e) wyposażenie dodatkowe do 20% sumy pojazdu lub maksymalnie do kwoty ,00 zł pod warunkiem zgłoszenia do. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW): a) suma : ,00 zł na jeden pojazd. 6 Zawarcie umowy i 1. Niniejszą umowę zawiera się na od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do w tym ie (postanowienia zawarte w niniejszej umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w ie jej obowiązywania). 2. Poszczególne polisy wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy OC na dany pojazd zostaną zawarte na 12 miesięcy, zgodnie z terminem danego pojazdu wynikającym z załączników nr 1 oraz 2 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem ust. 4. Po zakończeniu pierwszego 12 miesięcznego u ochrony danego pojazdu będą wystawiane kolejne polisy wraz z potwierdzeniem na dwa kolejne 12 miesięczne y. 3. Polisy ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel zobowiązany jest wystawiać zbiorczo w cyklach ch do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów wymienionych w załącznikach nr 1 oraz 2 do umowy, z zastrzeżeniem ust Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem w danym miesiącu stanowić będzie załącznik do polisy. 5. Potwierdzenia obowiązkowego OC będą wystawiane dla każdego pojazdu indywidualnie. 6. Ustala się tożsame y następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), autocasco (AC), assistance (ASS): w przypadku zawarcia umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków lub autocasco lub assistance jest tożsamy z em odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 5/10

6 7. Dla jednostki organizacyjnej Miejski Zarząd Usług Komunalnych w pierwszym roku trwania umowy nastąpi zrównanie ów następstw nieszczęśliwych wypadków i autocasco z em odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: a) w przypadku gdy w zakresie NNW lub autocasco dla danego pojazdu kończy się przed upływem terminu, na jaki zawarte zostało ubezpieczenie OC, NNW lub autocasco zostanie odpowiednio wydłużony, b) w przypadku gdy w zakresie NNW lub autocasco dla danego pojazdu kończy się po upływie terminu, na jaki zawarte zostało ubezpieczenie OC, NNW lub autocasco zostanie odpowiednio skrócony, c) w wyżej wymienionych przypadkach składka z tytułu NNW lub AC dla danego pojazdu będzie odpowiednio zwiększona lub pomniejszona (składka roczna za dany pojazd/365 x ilość dodatkowych lub niewykorzystanych dni). 8. Pojazdy fabrycznie nowe, przyjęte do w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zarejestrowania z zastrzeżeniem zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi do 3 dni roboczych od zarejestrowania. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 9. Pojazdy używane, przyjęte do w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia nabycia z zastrzeżeniem zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi do 3 dni roboczych od dnia nabycia. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 10. W odniesieniu do pojazdów używanych, zawarcie umowy w zakresie autocasco nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli zostaje zachowana ciągłość (nie dotyczy dni wolnych od pracy) autocasco. W przypadku braku autocasco Ubezpieczyciel nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli Ubezpieczony zgłosi fakt nabycia pojazdu w terminie 3 dni roboczych i wykona 2 zdjęcia pojazdu w technice cyfrowej, które prześle do Ubezpieczyciela. Zdjęcia muszą być wykonane po przekątnej pojazdu z uwidocznieniem felg i numeru rejestracyjnego. Co najmniej jedno z wykonanych zdjęć musi obejmować dach pojazdu. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 11. W odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych, zawarcie umowy w zakresie autocasco nie wymaga oględzin pojazdu, a suma ustalana jest na podstawie faktury zakupu do wartości brutto. 12. W celu pojazdów, o których mowa w ust. 8 i 9, Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazania Ubezpieczycielowi wniosku z podaniem wymaganego zakresu oraz: a) marki, typu pojazdu, b) nr rejestracyjnego, c) nr nadwozia (VIN), d) wartość rynkową/wartość brutto, e) zabezpieczeń antykradzieżowych, f) wartości i rodzaju wyposażenia dodatkowego. 13. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wystawienia polis niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich informacji od Ubezpieczającego, o których mowa w ust Ubezpieczyciel doręczy Ubezpieczającemu polisy wraz z potwierdzeniami w terminie nie później niż 7 dni od daty wystawienia, za pośrednictwem brokera, o którym mowa w 11 ust Stawki ubezpieczeniowe oraz składki 1. Stawki ubezpieczeniowe dla poszczególnych rodzajów pojazdów zgłaszanych do w całym ie obowiązywania umowy będą stałe i niezmienne. Rodzaj pojazdu Osobowe Składka OC Stawka AC za pojazd za Składka NNW podstawowy) rozszerzony) pełny) Ciężarowe o ładowności 6/10

7 Rodzaj pojazdu do 2,5 t Składka OC Stawka AC za pojazd za Składka NNW podstawowy) rozszerzony) pełny) pow. 2,5 t Specjalne Przyczepy i naczepy Ciągniki rolnicze Pojazdy samochodowe inne Pojazdy wolnobieżne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie OC, AC, NNW, ASS pojazdu objętego umową (np. sprzedaż, wyrejestrowanie) Ubezpieczyciel zwróci składkę w terminie do 14 dni, w poszczególnym ryzyku za proporcjonalnie niewykorzystany (liczonych jako liczba pełnych niewykorzystanych dni ) na rachunek bankowy Ubezpieczającego nr W przypadku potwierdzonej zawartym aneksem do polisy nadpłaty składki, Ubezpieczyciel zwróci różnicę w terminie do 14 dni od daty zawarcia aneksu na rachunek Ubezpieczającego wskazany w ust W przypadku zmiany wariantu assistance z podstawowego na rozszerzony albo pełny, lub z rozszerzonego na pełny, Ubezpieczający dopłaci różnicę proporcjonalnie do pozostałego u do 30 dni od daty zawarcia aneksu do polisy i dostarczenia go do siedziby Ubezpieczającego. 5. Przy zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych. Do umowy mają zastosowanie poniższe klauzule: 8 Postanowienia dodatkowe klauzule a) klauzula obowiązku monitorowania płatności składki brak płatności składki w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. Uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w razie braku płatności składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do jej opłacenia oraz wyznaczy kolejny 30 dniowy termin płatności, b) klauzula stempla bankowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym Ubezpieczającego lub autoryzację płatności on-line, c) klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC+KR pojazdów fabrycznie nowych, używanych, nabytych przez Ubezpieczającego, pod warunkiem zgłoszenia ich do Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od daty zarejestrowania (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych) lub od daty nabycia (w przypadku pojazdów używanych). Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, d) klauzula przekroczenia prędkości - strony ustalają, że przekroczenie prędkości w dowolny sposób i o dowolną wartość nie może być przyczyną stwierdzenia, że szkoda miała miejsce w wyniku rażącego niedbalstwa i nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, e) klauzula wieku kierującego - strony ustalają, że wiek kierującego, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, 7/10

8 f) klauzula braku ważnego badania technicznego strony ustalają, że szkody powstałe w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile od dnia upływu terminu ważności badania technicznego nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, o ile nie miało to bezpośredniego wpływu na powstanie szkody, g) klauzula ważności dokumentów strony ustalają, że szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do kierowania pojazdem, jeżeli w chwili spowodowania szkody nie posiadała uprawnienia do kierowania pojazdem ze względu na utratę jego ważności, o ile od dnia upływu terminu ważności uprawnienia nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie zachodzi w przypadku szkód wyrządzonych przez kierującego, którego uprawnienia do prowadzenia pojazdu, przed spowodowaniem szkody, zostały odebrane przez policję lub inne uprawnione instytucje, h) klauzula uszkodzenia pojazdu przez przewożony ładunek Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność o szkody powstałe w następstwie niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie są objęte szkody wyrządzone przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej pojazdu. Klauzula nie ma zastosowania dla pojazdów samochodowych oraz naczep i przyczep przewożących ładunki o charakterze płynnym, gazowym lub sypkim, załadowane w cysternach lub luzem, i) klauzula pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy ustala się, że zakres autocasco będzie obejmował pojazdy przeznaczone/wykorzystywane do nauki jazdy. Pojazdy takie posiada Zespół Szkół Samochodowych i zostały wyszczególnione w załączniku nr 1, j) klauzula stałej sumy na mocy niniejszej klauzuli strony ustalają, iż na potrzeby auto-casco suma pojazdu w 12-m ie będzie stała, tj. za wartość rynkową pojazdu przyjmuje się sumę, k) klauzula utraty kluczy rozszerza się zakres o koszt wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) w wyniku zagubienia lub kradzieży. Warunkiem uznania roszczenia jest przedłożenie poświadczenia zgłoszenia kradzieży na policji. l) klauzula przewrócenia pojazdów ciężarowych i specjalnych na mocy niniejszej klauzuli strony ustalają rozszerzenie zakresu o szkody w pojeździe w następstwie przewrócenia się pojazdu, w tym także w trakcie wykonywania czynności załadowczych / wyładowczych lub specjalistycznych (dotyczy także pojazdów ciężarowych samowyładowczych /wywrotek/ oraz pojazdów specjalnych), m) Suma pojazdów jest określana wg wartości brutto, wypłata odszkodowania uwzględnia podatek VAT, n) brak zastosowania franszyzy kilometrowej w przypadku korzystania z usług assistance, o) kradzież zuchwała - to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu przywłaszczenia, zastosował przemoc lub groźbę użycia przemocy, albo działał jawnie wykazując postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza lub otoczenia, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie. Za kradzieżą zuchwałą uznawany jest zabór pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami wskutek użycia podstępu (spowodowanie kolizji mające na celu jego zatrzymanie), a także działanie jawne, polegające na zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza, działającego w stanie wyższej konieczności, np. w celu udzielenia pomocy. Za kradzież zuchwałą nie uznaje się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 Kodeksu karnego (przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej). Każdorazowo Ubezpieczający jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Policję w ciągu 24 godzin od daty zajścia zdarzenia. 9 Zasady zgłaszania i likwidacji szkód komunikacyjnych 1. Strony ustalają, że wszystkie szkody dotyczące pojazdów Ubezpieczającego z umów ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej umowy będą zgłaszane Ubezpieczycielowi lub Górnośląskiej Spółce Brokerskiej Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia powstania szkody. 2. Ubezpieczyciel wypłaci bezsporną część odszkodowania najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 8/10

9 10 Nadzór i koordynacja 1. Ze strony Ubezpieczyciela za nadzór nad umową odpowiedzialny jest, tel., faks, adres 2. Osoba wskazana w ust. 1 odpowiada za do oraz koordynację spraw związanych z likwidacją szkód, tzn. posiada informacje, kto ze strony Ubezpieczyciela prowadzi konkretną sprawę i będzie udostępniać dane osób, podmiotów likwidujących szkodę. 3. Ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego każdorazowo w przypadku zgłaszania szkód oraz w przypadku doubezpieczeń za koordynację spraw odpowiedzialna jest Górnośląska Spółka Brokerska sp. z o.o., w imieniu której działają:,. 4. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pełni pracownik Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel., faks: (a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo). 11 Realizacja umowy 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 600/99, wpis do rejestru brokerów nr /U. 2. Umowy zostaną zawarte przy udziale ww. brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. 3. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do sporządzenia kwartalnego raportu (zestawienia) zawierającego co najmniej: numer szkody ubezpieczyciela, rodzaj szkody, datę szkody, numer rejestracyjny i marka pojazdu, wysokość roszczenia, wysokość szkody, wysokość wypłaty, informację o odmowie wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do przekazywania kwartalnych raportów (zestawień, sporządzanych w formie edytowalnej), w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie kwartału. 4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie. 12 Zmiany umowy 1. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany danych zawartych w załączniku nr 1 lub 2 do niniejszej umowy. Ubezpieczycielowi nie przysługuje żadne roszczenie lub odszkodowanie z tytułu zmian treści załącznika nr 1 lub 2 do umowy. 2. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany danych w zakresie 11 ust Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli stron, o których mowa w 10 nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron. 13 Ochrona danych osobowych 1. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 2. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający/Ubezpieczony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych związanych z realizacją umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych. 3. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający/Ubezpieczony oświadczają, że dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 9/10

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV. Opis Zamówienia - informacje ogólne ZNAK sprawy ZP 271.7.2015 Załącznik nr 8 B do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY) Dla Części II Zamówienia, Zadanie I, II, III, IV W dniu... 2015r w Bielinach, pomiędzy Zamawiającym: Gmina

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016

Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA FLOTY POJAZDÓW GK PGE NR FP GK PGE/2015-2016 UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. PGE DYSTRYBUCJA S.A. PGE ENERGIA ODNAWIALNA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DZIAŁ II SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ A Postanowienia wspólne dla wszystkich ubezpieczeń 1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 miesięcznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Zarząd Powiatu Piskiego Ul. Warszawska 1 12-200 Pisz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia pojazdów autocasco (zwane dalej OWU), mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE USŁUGI OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: WP.272.35.2013 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym (dla zamówienia o wartości poniżej 200.000 Euro) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ... (pieczęć zamawiającego) Znak sprawy: 24/P/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC,NW

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II D Z I A Ł Z A M Ó W I E Ń I Z A O P A T R Z E N I A Nr sprawy AZP-250-PKC-P14-05/09 Załącznik Nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II Art. 1. UWAGI WSTĘPNE Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi następujących rodzajów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r.

ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia 12 lutego 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco dla klienta indywidualnego oraz małego lub średniego przedsiębiorcy ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/83/2008 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO I ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S. A. Nr UZ/533/2005 z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Postanowie ogólne. Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne. Definicje................................... 1 2 Przedmiot ubezpieczenia..........................................

Bardziej szczegółowo