Oznaczenie sprawy: ZA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego na podstawie zarządzenia organizacyjnego nr 35/14 z dnia 1 kwietnia 2014 roku działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego z siedzibą w, przy ul., wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, posiadającego zezwolenie Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na prowadzenie działalności brokerskiej nr NIP:, reprezentowanego przez: a. z siedzibą w przy ul. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP: reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczycielem. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami art ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Umowa ustala zasady współpracy stron w zakresie zawierania i realizacji umów ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczących pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 2. Wykaz pojazdów przyjętych do na lata zawierają załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszej umowy. 3. Pojazdy nowo nabyte (tj. fabrycznie nowe, używane) lub przyjęte w użytkowanie na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych, w trakcie obowiązywania umowy zostaną objęte ochroną ubezpieczeniową na warunkach niniejszej umowy. Warunki zgłaszania do nowo nabytych pojazdów określa 6 umowy. 4. Zakres i warunki ochrony ubezpieczeniowej regulują: a) opis przedmiotu zamówienia (OPZ) b) oferta Ubezpieczyciela wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU), c) zapisy niniejszej umowy. 2 Wartość umowy i warunki płatności 1. Łączna wartość składek z tytułu realizacji niniejszej umowy nie przekroczy kwoty zł brutto (słownie: ). 2. W przypadku zwiększenia stawki podatku od towarów i usług cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie zmianie. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia polis zgodnie z cenami brutto podanymi w formularzu cenowym. Natomiast w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w ust. 1 ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 1/10

2 3. Warunki finansowe są stałe do końca trwania umowy i nie podlegają indeksacji, z zastrzeżeniem ust Podstawą do zapłaty składki przez Ubezpieczającego będzie podpisana przez Ubezpieczającego polisa ubezpieczeniowa z em na 12 miesięcy wystawiona na: Miasto Gliwice Gliwice ul. Zwycięstwa 21 NIP: Składki ubezpieczeniowe przekazywane będą na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Numer rachunku bankowego będzie każdorazowo wskazany na polisie. 6. Przy zapłacie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wskazania tytułu płatności /treść przelewu/. 7. Składki za poszczególne polisy płatne są jednorazowo na rachunek wskazany w polisie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia polisy do siedziby Ubezpieczającego. 8. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. polisach, fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 9. Ubezpieczyciel bez pisemnej zgody Ubezpieczającego nie ma prawa dokonywać obrotu wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 10. Ubezpieczający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP: Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Umowy zawierane będą w zakresie: a) obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta, zwane dalej (ZK), c) pojazdów autocasco (AC+KR), d) następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), e) kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy assistance (ASS). 2. Ubezpieczenie ZK obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium 13 państw, tj.: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroka, Macedonii, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji i Ukrainy. Zielona Karta jest wliczona w cenę OC i jest przeznaczone dla samochodu Opel Insignia nr rej. SG 0707G oraz każdego pojazdu zakupionego lub użytkowanego w jego miejsce. 3. Do umów zawieranych w ramach niniejszej umowy mają zastosowanie ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) oraz z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie ogólne warunki, o których mowa w ust Ogólne Warunki Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Autocasco z uwzględnieniem następujących postanowień: a) zakres : ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym: casco+kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubezpieczenie autocasco w zakresie pełnym: casco+kradzież obejmujące szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw Europy za wyjątkiem Rosji, Białorusi i Mołdawii dotyczy samochodu Opel Insignia nr rej. SG 0707G (oraz każdego pojazdu zakupionego lub użytkowanego w jego miejsce). 5. Ubezpieczenie autocasco, o którym mowa w ust. 4. musi obejmować co najmniej: a) szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu lub jego wyposażenia, wnętrza, wskutek: zderzenia pojazdów, nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osmalenia, huraganu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, działania sił przyrody, działania osób trzecich (np. dewastacja, wandalizm), nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, 2/10

3 kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży z użyciem przemocy (rabunek), kradzieży zuchwałej, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy medycznej, innych szkód losowych np. otwarcie pokrywy pojazdu w trakcie jazdy, uszkodzenie instalacji przez zwierzęta. b) dodatkowe koszty w granicach sumy : zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu na strzeżonym parkingu w ie nie dłuższym niż 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji/protokołu szkody, działań podjętych w celu zapobieżenia zwiększeniu się szkody, dodatkowego badania technicznego w przypadku, gdy w związku ze szkodą została dokonana naprawa w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, c) dodatkowe koszty ponad sumę : holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do 10% sumy i nie może przekroczyć równowartości 500 euro, d) wymagane zasady likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań: oględziny pojazdu w przypadku szkody odbywać się będą na prośbę Ubezpieczonego na terenie wskazanej jednostki organizacyjnej Ubezpieczającego lub we wskazanym warsztacie /serwisie/, gdzie pojazd został przekazany celem naprawy, w przypadku szkody określenie zakresu naprawy nastąpi w terminie maksimum trzech dni roboczych od zgłoszenia, dotyczy to także oględzin dodatkowych. Ubezpieczający ma prawo dokonywania napraw powypadkowych w wybranych przez siebie warsztatach naprawczych/aso. Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie uwzględniając koszty materiałów, części zamiennych oraz stawki roboczogodziny obowiązujące w tych warsztatach. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, szkody w pojazdach Ubezpieczającego spowodowane przez sprawców (posiadających ubezpieczenie OC) będą wstępnie likwidowane z AC Ubezpieczonego, w przypadku szkody tzw. częściowej, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy na podstawie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Ubezpieczonego kserokopii faktur do wartości brutto, wypłata odszkodowania nastąpi bez potrącenia franszyzy redukcyjnej, bez potrąceń z tytułu udziału własnego, bez wprowadzania procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu odszkodowania, zużycia lub amortyzacji bez względu czy naprawiana część nadaje się do naprawy czy wymiany i czy była wcześniej naprawiana, franszyza integralna 400,00 zł, brak redukcji sumy po szkodzie w zakresie autocasco. 6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków z uwzględnieniem następujących postanowień: a) przedmiot : następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z użytkowaniem pojazdu mechanicznego, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć kierowcy lub pasażerów. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca, wylew śródmózgowy i udar mózgu, b) zakres następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami, powstałych podczas ruchu pojazdu, a także podczas bieżącej obsługi, wsiadania i wysiadania z pojazdu, zatrzymania lub postoju, załadunku lub wyładunku pojazdu, c) system świadczeń: w przypadku śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie w wysokości 100% sumy, w przypadku 100% trwałego uszczerbku - świadczenie w wysokości 100% sumy, w przypadku częściowego uszczerbku świadczenie ustalane wg systemu proporcjonalnego, 1% sumy odpowiada 1% trwałego uszczerbku, d) świadczenia dodatkowe: zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do wysokości 10% sumy, zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych do 25% sumy (w tym odbudowa stomatologiczna zębów ), zwrot kosztów leczenia, nie później niż po dwóch latach od daty nieszczęśliwego wypadku do 10% sumy, 7. Ogólne Warunki Ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy Assistance jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony z uwzględnieniem następujących postanowień: a) wariant pełny: 3/10

4 udzielenie kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Europy pomocy informacyjnej, technicznej, medycznej w razie awarii samochodu, jego unieruchomienia, kradzieży lub zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku), usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w razie awarii pojazdu, jego unieruchomienia lub zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, organizację i pokrycie kosztów dowozu paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem kosztów paliwa lub innych materiałów eksploatacyjnych), organizację i koszty zakwaterowania kierowcy i pasażerów przez co najmniej dwie doby oraz transportu do miejsca zamieszkania kierowcy i pasażerów, w przypadku gdy pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, zgodnie z poniższymi zasadami: z powodu awarii pojazdu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni z powodu kolizji/wypadku (zdarzenia) drogowego, dewastacji przez osoby trzecie na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni z powodu kradzieży pojazdu na czas nie dłuższy niż 7 dni górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do assistance dla jednego zdarzenia stanowi kwota odpowiadająca równowartości 2.500,00 euro. b) wariant rozszerzony: udzielenie kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy informacyjnej, technicznej, medycznej w razie awarii samochodu, jego unieruchomienia, kradzieży lub zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku), usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w razie awarii pojazdu, jego unieruchomienia lub zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, organizację i pokrycie kosztów dowozu paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych (z wyłączeniem kosztów paliwa lub innych materiałów eksploatacyjnych), organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu, zgodnie z poniższymi zasadami: z powodu awarii pojazdu na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni, z powodu kolizji/wypadku (zdarzenia) drogowego, dewastacji przez osoby trzecie na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni, z powodu kradzieży pojazdu na czas nie dłuższy niż 7 dni, górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do assistance dla jednego zdarzenia stanowi kwota odpowiadająca równowartości 1.000,00 euro. c) wariant podstawowy: udzielenie kierowcy i pasażerom pojazdu w czasie ich podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pomocy informacyjnej, technicznej, medycznej w razie zdarzenia drogowego (kolizji, wypadku), usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia, natomiast w przypadku gdy nie jest możliwe usprawnienie pojazdu, holowanie lub transport uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego w zdarzenia drogowego objętego ubezpieczeniem do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego na odległość nie większą niż 200 km, organizację i pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego, jeżeli pojazd został odholowany i nie może być naprawiony tego samego dnia z powodu kolizji/wypadku (zdarzenia) drogowego na czas naprawy ubezpieczonego pojazdu, nie dłużej jednak niż 7 dni; górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do assistance dla jednego zdarzenia stanowi kwota odpowiadająca równowartości 250,00 euro. 4 Zabezpieczenie pojazdów przed kradzieżą 1. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości do ,00 zł oraz ciężarowe (niezależnie od wartości) co najmniej jedno urządzenie przeciwkradzieżowe. 4/10

5 2. Samochody osobowe oraz ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej ,00 zł i nie przekraczającej ,00 zł co najmniej dwa urządzenia przeciwkradzieżowe działające niezależnie i różnorodne pod względem spełnianej funkcji. 3. Samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego o wartości powyżej ,00 zł trzy niezależne i różnorodne pod względem spełnianej funkcji urządzenia przeciwkradzieżowe, w tym system alarmowania oraz system lokalizacji pojazdów (np. GPS). 4. Ciągniki rolnicze nie są wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 5. Pojazdy wolnobieżne, pojazdy samochodowe inne (np. quad) - nie są wymagane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe. 5 Sumy 1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC): a) suma gwarancyjna minimalna zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 392 z późn. zm.). 2. Ubezpieczenie pojazdów autocasco (AC+KR) suma : a) dla celów ustalenia wysokości składki: pojazdy wykazane w załączniku nr 1 do niniejszej umowy objęte autocasco oraz pojazdy używane nabyte lub przejęte w trakcie obowiązywania umowy wartość rynkowa z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej, pojazdy fabrycznie nowe wartość brutto z faktury, b) dla celów ustalenia wysokości odszkodowania przyjmuje się klauzulę stałej sumy, o której mowa w 8 lit. j, z zastrzeżeniem, że dla pojazdów fabrycznie nowych przez pierwsze 12 miesięcy suma jest równa cenie brutto z faktury, c) suma jest deklarowana przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub ustalana w oparciu o system INFO-EKSPERT, d) ubezpieczenie obejmuje również wyposażenie podstawowe i dodatkowe. Za wyposażenie podstawowe nie wymagające specyfikacji uznaje się wszelkie urządzenia i sprzęt w pojazdach, służący do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący jego bezpieczeństwu oraz zabezpieczeniu przed kradzieżą. Nie wymaga się specyfikowania wyposażenia dodatkowego (m.in. sprzęt łączności radiofonicznej, sprzęt łączności telefonicznej, sprzęt audiofoniczny, głośniki, anteny, pokrowce siedzeń, dywaniki, elementy oznakowania pojazdów służbowych, itp.). Limit z tytułu wyposażenia dodatkowego ,00 zł na każdy pojazd, e) wyposażenie dodatkowe do 20% sumy pojazdu lub maksymalnie do kwoty ,00 zł pod warunkiem zgłoszenia do. 3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW): a) suma : ,00 zł na jeden pojazd. 6 Zawarcie umowy i 1. Niniejszą umowę zawiera się na od r. do r. obejmując ubezpieczeniem pojazdy wchodzące do w tym ie (postanowienia zawarte w niniejszej umowie dotyczą wszystkich polis zawartych w ie jej obowiązywania). 2. Poszczególne polisy wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy OC na dany pojazd zostaną zawarte na 12 miesięcy, zgodnie z terminem danego pojazdu wynikającym z załączników nr 1 oraz 2 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem ust. 4. Po zakończeniu pierwszego 12 miesięcznego u ochrony danego pojazdu będą wystawiane kolejne polisy wraz z potwierdzeniem na dwa kolejne 12 miesięczne y. 3. Polisy ubezpieczeniowe Ubezpieczyciel zobowiązany jest wystawiać zbiorczo w cyklach ch do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów wymienionych w załącznikach nr 1 oraz 2 do umowy, z zastrzeżeniem ust Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem w danym miesiącu stanowić będzie załącznik do polisy. 5. Potwierdzenia obowiązkowego OC będą wystawiane dla każdego pojazdu indywidualnie. 6. Ustala się tożsame y następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), autocasco (AC), assistance (ASS): w przypadku zawarcia umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków lub autocasco lub assistance jest tożsamy z em odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 5/10

6 7. Dla jednostki organizacyjnej Miejski Zarząd Usług Komunalnych w pierwszym roku trwania umowy nastąpi zrównanie ów następstw nieszczęśliwych wypadków i autocasco z em odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych: a) w przypadku gdy w zakresie NNW lub autocasco dla danego pojazdu kończy się przed upływem terminu, na jaki zawarte zostało ubezpieczenie OC, NNW lub autocasco zostanie odpowiednio wydłużony, b) w przypadku gdy w zakresie NNW lub autocasco dla danego pojazdu kończy się po upływie terminu, na jaki zawarte zostało ubezpieczenie OC, NNW lub autocasco zostanie odpowiednio skrócony, c) w wyżej wymienionych przypadkach składka z tytułu NNW lub AC dla danego pojazdu będzie odpowiednio zwiększona lub pomniejszona (składka roczna za dany pojazd/365 x ilość dodatkowych lub niewykorzystanych dni). 8. Pojazdy fabrycznie nowe, przyjęte do w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zarejestrowania z zastrzeżeniem zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi do 3 dni roboczych od zarejestrowania. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 9. Pojazdy używane, przyjęte do w trakcie obowiązywania niniejszej umowy będą objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia nabycia z zastrzeżeniem zgłoszenia tego faktu Ubezpieczycielowi do 3 dni roboczych od dnia nabycia. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 10. W odniesieniu do pojazdów używanych, zawarcie umowy w zakresie autocasco nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli zostaje zachowana ciągłość (nie dotyczy dni wolnych od pracy) autocasco. W przypadku braku autocasco Ubezpieczyciel nie wymaga oględzin pojazdu, jeżeli Ubezpieczony zgłosi fakt nabycia pojazdu w terminie 3 dni roboczych i wykona 2 zdjęcia pojazdu w technice cyfrowej, które prześle do Ubezpieczyciela. Zdjęcia muszą być wykonane po przekątnej pojazdu z uwidocznieniem felg i numeru rejestracyjnego. Co najmniej jedno z wykonanych zdjęć musi obejmować dach pojazdu. Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku. 11. W odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych, zawarcie umowy w zakresie autocasco nie wymaga oględzin pojazdu, a suma ustalana jest na podstawie faktury zakupu do wartości brutto. 12. W celu pojazdów, o których mowa w ust. 8 i 9, Ubezpieczający zobowiązuje się do przekazania Ubezpieczycielowi wniosku z podaniem wymaganego zakresu oraz: a) marki, typu pojazdu, b) nr rejestracyjnego, c) nr nadwozia (VIN), d) wartość rynkową/wartość brutto, e) zabezpieczeń antykradzieżowych, f) wartości i rodzaju wyposażenia dodatkowego. 13. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wystawienia polis niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich informacji od Ubezpieczającego, o których mowa w ust Ubezpieczyciel doręczy Ubezpieczającemu polisy wraz z potwierdzeniami w terminie nie później niż 7 dni od daty wystawienia, za pośrednictwem brokera, o którym mowa w 11 ust Stawki ubezpieczeniowe oraz składki 1. Stawki ubezpieczeniowe dla poszczególnych rodzajów pojazdów zgłaszanych do w całym ie obowiązywania umowy będą stałe i niezmienne. Rodzaj pojazdu Osobowe Składka OC Stawka AC za pojazd za Składka NNW podstawowy) rozszerzony) pełny) Ciężarowe o ładowności 6/10

7 Rodzaj pojazdu do 2,5 t Składka OC Stawka AC za pojazd za Składka NNW podstawowy) rozszerzony) pełny) pow. 2,5 t Specjalne Przyczepy i naczepy Ciągniki rolnicze Pojazdy samochodowe inne Pojazdy wolnobieżne nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie OC, AC, NNW, ASS pojazdu objętego umową (np. sprzedaż, wyrejestrowanie) Ubezpieczyciel zwróci składkę w terminie do 14 dni, w poszczególnym ryzyku za proporcjonalnie niewykorzystany (liczonych jako liczba pełnych niewykorzystanych dni ) na rachunek bankowy Ubezpieczającego nr W przypadku potwierdzonej zawartym aneksem do polisy nadpłaty składki, Ubezpieczyciel zwróci różnicę w terminie do 14 dni od daty zawarcia aneksu na rachunek Ubezpieczającego wskazany w ust W przypadku zmiany wariantu assistance z podstawowego na rozszerzony albo pełny, lub z rozszerzonego na pełny, Ubezpieczający dopłaci różnicę proporcjonalnie do pozostałego u do 30 dni od daty zawarcia aneksu do polisy i dostarczenia go do siedziby Ubezpieczającego. 5. Przy zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych. Do umowy mają zastosowanie poniższe klauzule: 8 Postanowienia dodatkowe klauzule a) klauzula obowiązku monitorowania płatności składki brak płatności składki w pierwszym terminie nie powoduje braku ochrony ubezpieczeniowej. Uzgadnia się pomiędzy stronami, iż w razie braku płatności składki Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczającego do jej opłacenia oraz wyznaczy kolejny 30 dniowy termin płatności, b) klauzula stempla bankowego za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym Ubezpieczającego lub autoryzację płatności on-line, c) klauzula automatycznego objęcia ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC+KR pojazdów fabrycznie nowych, używanych, nabytych przez Ubezpieczającego, pod warunkiem zgłoszenia ich do Ubezpieczyciela w terminie 3 dni roboczych od daty zarejestrowania (w przypadku pojazdów fabrycznie nowych) lub od daty nabycia (w przypadku pojazdów używanych). Ubezpieczający przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku, d) klauzula przekroczenia prędkości - strony ustalają, że przekroczenie prędkości w dowolny sposób i o dowolną wartość nie może być przyczyną stwierdzenia, że szkoda miała miejsce w wyniku rażącego niedbalstwa i nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, e) klauzula wieku kierującego - strony ustalają, że wiek kierującego, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, 7/10

8 f) klauzula braku ważnego badania technicznego strony ustalają, że szkody powstałe w pojazdach nie posiadających ważnego badania technicznego, o ile od dnia upływu terminu ważności badania technicznego nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela, o ile nie miało to bezpośredniego wpływu na powstanie szkody, g) klauzula ważności dokumentów strony ustalają, że szkody wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub inną osobę uprawnioną do kierowania pojazdem, jeżeli w chwili spowodowania szkody nie posiadała uprawnienia do kierowania pojazdem ze względu na utratę jego ważności, o ile od dnia upływu terminu ważności uprawnienia nie upłynęło więcej niż 30 dni, nie może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego pomniejszenia (ograniczenia) przez Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie zachodzi w przypadku szkód wyrządzonych przez kierującego, którego uprawnienia do prowadzenia pojazdu, przed spowodowaniem szkody, zostały odebrane przez policję lub inne uprawnione instytucje, h) klauzula uszkodzenia pojazdu przez przewożony ładunek Ubezpieczyciel rozszerza odpowiedzialność o szkody powstałe w następstwie niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie są objęte szkody wyrządzone przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej pojazdu. Klauzula nie ma zastosowania dla pojazdów samochodowych oraz naczep i przyczep przewożących ładunki o charakterze płynnym, gazowym lub sypkim, załadowane w cysternach lub luzem, i) klauzula pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy ustala się, że zakres autocasco będzie obejmował pojazdy przeznaczone/wykorzystywane do nauki jazdy. Pojazdy takie posiada Zespół Szkół Samochodowych i zostały wyszczególnione w załączniku nr 1, j) klauzula stałej sumy na mocy niniejszej klauzuli strony ustalają, iż na potrzeby auto-casco suma pojazdu w 12-m ie będzie stała, tj. za wartość rynkową pojazdu przyjmuje się sumę, k) klauzula utraty kluczy rozszerza się zakres o koszt wymiany wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) w wyniku zagubienia lub kradzieży. Warunkiem uznania roszczenia jest przedłożenie poświadczenia zgłoszenia kradzieży na policji. l) klauzula przewrócenia pojazdów ciężarowych i specjalnych na mocy niniejszej klauzuli strony ustalają rozszerzenie zakresu o szkody w pojeździe w następstwie przewrócenia się pojazdu, w tym także w trakcie wykonywania czynności załadowczych / wyładowczych lub specjalistycznych (dotyczy także pojazdów ciężarowych samowyładowczych /wywrotek/ oraz pojazdów specjalnych), m) Suma pojazdów jest określana wg wartości brutto, wypłata odszkodowania uwzględnia podatek VAT, n) brak zastosowania franszyzy kilometrowej w przypadku korzystania z usług assistance, o) kradzież zuchwała - to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu przywłaszczenia, zastosował przemoc lub groźbę użycia przemocy, albo działał jawnie wykazując postawę lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza lub otoczenia, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie. Za kradzieżą zuchwałą uznawany jest zabór pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami wskutek użycia podstępu (spowodowanie kolizji mające na celu jego zatrzymanie), a także działanie jawne, polegające na zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza, działającego w stanie wyższej konieczności, np. w celu udzielenia pomocy. Za kradzież zuchwałą nie uznaje się przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 Kodeksu karnego (przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej). Każdorazowo Ubezpieczający jest zobowiązany każdorazowo powiadomić Policję w ciągu 24 godzin od daty zajścia zdarzenia. 9 Zasady zgłaszania i likwidacji szkód komunikacyjnych 1. Strony ustalają, że wszystkie szkody dotyczące pojazdów Ubezpieczającego z umów ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej umowy będą zgłaszane Ubezpieczycielowi lub Górnośląskiej Spółce Brokerskiej Sp. z o.o. w terminie 7 dni od dnia powstania szkody. 2. Ubezpieczyciel wypłaci bezsporną część odszkodowania najpóźniej w terminie 30 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 8/10

9 10 Nadzór i koordynacja 1. Ze strony Ubezpieczyciela za nadzór nad umową odpowiedzialny jest, tel., faks, adres 2. Osoba wskazana w ust. 1 odpowiada za do oraz koordynację spraw związanych z likwidacją szkód, tzn. posiada informacje, kto ze strony Ubezpieczyciela prowadzi konkretną sprawę i będzie udostępniać dane osób, podmiotów likwidujących szkodę. 3. Ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego każdorazowo w przypadku zgłaszania szkód oraz w przypadku doubezpieczeń za koordynację spraw odpowiedzialna jest Górnośląska Spółka Brokerska sp. z o.o., w imieniu której działają:,. 4. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pełni pracownik Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel., faks: (a w razie nieobecności pracownik pełniący zastępstwo). 11 Realizacja umowy 1. Ubezpieczający/Ubezpieczony korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. posiadająca zezwolenie nr 600/99, wpis do rejestru brokerów nr /U. 2. Umowy zostaną zawarte przy udziale ww. brokera i będą wykonywane za jego pośrednictwem. 3. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do sporządzenia kwartalnego raportu (zestawienia) zawierającego co najmniej: numer szkody ubezpieczyciela, rodzaj szkody, datę szkody, numer rejestracyjny i marka pojazdu, wysokość roszczenia, wysokość szkody, wysokość wypłaty, informację o odmowie wypłaty odszkodowania. Ubezpieczyciel zobowiązany będzie do przekazywania kwartalnych raportów (zestawień, sporządzanych w formie edytowalnej), w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie kwartału. 4. Ubezpieczyciel zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie. 12 Zmiany umowy 1. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany danych zawartych w załączniku nr 1 lub 2 do niniejszej umowy. Ubezpieczycielowi nie przysługuje żadne roszczenie lub odszkodowanie z tytułu zmian treści załącznika nr 1 lub 2 do umowy. 2. Ubezpieczający przewiduje możliwość zmiany danych w zakresie 11 ust Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Zmiany personalne na stanowiskach przedstawicieli stron, o których mowa w 10 nie wymagają aneksu do umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia stron. 13 Ochrona danych osobowych 1. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający zobowiązują się do ochrony udostępnionych danych osobowych, w tym do stosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych, zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). 2. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający/Ubezpieczony oświadczają, że pracownicy posiadający dostęp do danych osobowych związanych z realizacją umowy znają przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz będą posiadać stosowne upoważnienia wydane przez Administratora Danych upoważniające do przetwarzania danych osobowych. 3. Ubezpieczyciel i Ubezpieczający/Ubezpieczony oświadczają, że dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji umowy zostaną wykorzystane wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 9/10

10 14 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 1. Ubezpieczającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; b) gdy Ubezpieczyciel nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Ubezpieczającego złożonego na piśmie po wyznaczeniu dodatkowego terminu do realizacji umowy, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu. 2. Ubezpieczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach: a) w przypadku cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; b) gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne firmy Ubezpieczyciela; c) w przypadku zajęcia składników majątkowych Ubezpieczyciela; d) gdy sąd prawomocnie zasądził świadczenie z przedmiotowej umowy. 3. Odstąpienie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 15 Postanowienia końcowe 1. W przypadku sprzeczności między treścią niniejszej umowy a treścią polisy lub OWU decyduje treść umowy, chyba że postanowienia polisy lub OWU są korzystniejsze dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność w pełnym zakresie za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie czynności związanych z wykonaniem zamówienia. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o ch obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz przepisy prawa o ruchu drogowym oraz Prawa o ruchu drogowym. 4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Ubezpieczonego. 5. Integralną część umowy stanowią: a) załącznik nr 1, b) załącznik nr 2, c) oferta Ubezpieczyciela wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU). 6. Zabrania się Ubezpieczycielowi zatrudniania w jakiejkolwiek formie pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do wykonywania czynności związanych z realizacją umowy. Zakaz ten nie dotyczy pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wykonujących na rzecz firm obcych czynności, które na podstawie przepisów prawa pracy uzasadniają udzielenie pracownikowi przez pracodawcę zwolnienia od pracy. 7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Ubezpieczyciela i Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz jeden dla Górnośląskiej Spółki Brokerskiej Sp. z o.o Ubezpieczyciel Ubezpieczający Górnośląska Spółka Brokerska Sp. z o.o. 10/10

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego na

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014

Oznaczenie sprawy: ZA.271.64.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5A DO SIWZ WZÓR UMOWY po modyfikacji zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną w Gliwicach ul. Kościuszki 17, NIP:631-21-97-866, REGON: 000280979, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach WZÓR UMOWY NR zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia, którego działa: zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach. pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, Marklowice

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach. pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, Marklowice WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Marklowicach pomiędzy: Gminą Marklowice ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice reprezentowaną przez: 1.... 2.... a...... zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie. pomiędzy: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawartej w dniu.. w Mszanie pomiędzy: reprezentowaną przez: Gminą Mszana z siedzibą w Mszanie, przy ul. 1-go Maja 81 1.... 2.... a zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski 1.... 2.... a zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej. zawarta w dniu r. w Złotoryi. pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej. zawarta w dniu r. w Złotoryi. pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Załącznik nr 3. Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej Umowa o świadczeniu usługi ubezpieczeniowej zawarta w dniu r. w Złotoryi pomiędzy: Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy:

UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY. zwanym dalej Wykonawcą lub Ubezpieczycielem, reprezentowanym przez: Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

UMOWA Nr... Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, Załącznik nr 6b do SIWZ projekt umowy dotyczącej Części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 6b wzór umowy dotyczący części II zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Nr sprawy: BPM.ZZP.271.196.2012 Załącznik nr 9 do specyfikacji dla Zadania III Wersja: 1. UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nowym Sączu, w dniu... pomiędzy: Miastem Nowy Sącz Urząd Miasta Nowego Sącza, z siedzibą ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, Nr ewidencyjny NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kobyłce, w dniu... pomiędzy: Gminą Kobyłka, z siedzibą w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1, 05-230 Kobyłka, NIP: 125-13-32-390,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7a do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5a projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część I : Ubezpieczenie mienia i OC zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... WZÓR. Postanowienia ogólne UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Łomży, w dniu... pomiędzy: Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, Regon:..., NIP:..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim. pomiędzy: WZÓR UMOWY UMOWA UBEZPIECZENIA NR. zawarta w dniu.. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: reprezentowanym przez: Miastem Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski...... a...... zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (WZÓR)

UMOWA Nr... (WZÓR) Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta w dniu... pomiędzy: zawarta w Aleksandrowie Kujawskim, w dniu... pomiędzy: Powiatem Aleksandrowskim z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA Nr... Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z siedzibą w Łomży, ul. Akademicka 14 18-400 Łomża, NIP: 718-19-47-148, REGON: 451202740 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części II zamówienia UMOWA Nr... WZÓR Zawarta w dniu... w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatem Radzyńskim mającym siedzibę w Radzyniu Podlaskim przy Plac I. Potockiego

Bardziej szczegółowo

2. W WZÓR UMOWY DOTYCZĄCY CZĘŚCI I ZAMÓWIE IA załącznik nr 5a do siwz Niniejsza umowa została zawarta w Lublinie, w dniu... pomiędzy: MUZEUM WSI LUBELSKIEJ W LUBLI IE, Al. Warszawska 96, 20-824 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego..

... zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym przy udziale brokera ubezpieczeniowego.. WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego działa:.. zwanym w dalszej części umowy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia

Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia Załącznik Nr 7a do SIWZ wzór umowy dotyczącej II części zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Chełmie, w dniu... pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA Nr... zawarta w Skarżysku- Kamiennym, w dniu... pomiędzy: Gminą Skarżysko Kamienna, z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko - Kamienna, REGON: 000516175, NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZ/223/../2013

UMOWA NR DZ/223/../2013 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA NR DZ/223/../2013 na usługę kompleksowego ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:..., reprezentowaną przez: Załącznik Nr 6b do SIWZ, dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Nidzicy, w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP:..., REGON:...,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... - WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... - WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez:

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640, reprezentowaną przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Nidzica, z siedzibą Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica, Nr ewidencyjny NIP: 9840161572, Regon: 510743640,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez:

UMOWA - WZÓR. z siedzibą REGON: ; KRS: ; NIP: reprezentowanym przez: Załącznik nr 9 do SIWZ Nr postępowania: ZP/439/055/U/11 UMOWA - WZÓR pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk REGON: 000001620; NIP: 584-020-35-93 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6a do SIWZ wzór umowy dotyczącej części II zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015

Załącznik Nr 10a do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 1 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez:

zwanym dalej Ubezpieczającym a... reprezentowanym przez: Załącznik nr 8 a - b do SIWZ wzory umów Załącznik 8a - PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Ostródzie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Zakładem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr...

WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Załącznik nr 6a wzór umowy dotyczący części I zamówienia WZÓR UMOWY UMOWA Nr... Zawarta w Mińsku Mazowieckim, dnia... 2013 r., pomiędzy Powiatem Mińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z A T W I E R D Z A M: mgr inż. Jarosław Kateusz p. o. Prezes Zarządu Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 27.10.2015... (podpis) data zatwierdzenia: 29.10.2015 WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZAŁĄCZNIK NR 11 Wzór umowy UMOWA GENERALNA NR 49-2/ZP/2015 CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2015 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne

UMOWA Nr... Sławomira Sałatę Prezesa Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim 1... 2... Postanowienia ogólne WZORY UMÓW W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO zawarta w dniu... pomiędzy: Załącznik Nr 6 - wzór umowy dotyczącej części I zamówienia UMOWA Nr... Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów w następującym zakresie: I. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

... a. z siedzibą w.. przy ul. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.., NIP:. reprezentowanym przez:

... a. z siedzibą w.. przy ul. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:.., NIP:. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 5a DO SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Gliwicach pomiędzy miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice, z upoważnienia którego na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

UMOWA Nr... WZÓR. Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 6a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR W dniu..... r. w Policach, pomiędzy Zarządem Powiatu w Policach z siedzibą w Policach, przy ul. Tanowskiej 8, 72-010 Police, zwanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY część 01

PROJEKT UMOWY część 01 Załącznik nr 3 do SIWZ wzory umów PROJEKT UMOWY część 01 Umowa Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej, zawarta w dniu w Bełchatowie (zwana dalej Umową) pomiędzy: Miastem Bełchatów reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1

DZIAŁ I PRZEDMIOT UMOWY 1 -WZÓR- UMOWA Nr... o świadczenie usług ubezpieczeniowych Zawarta w dniu...r. w Radzionkowie pomiędzy: Gminą Radzionków siedziba Urzędu Gminy, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy :

UMOWA Projekt - ZP/18/2012. zawarta w dniu. w Poznaniu. pomiędzy : Załącznik nr 5 UMOWA Projekt - ZP/18/2012 zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy : 1) Zakładem Robót Drogowych w Poznaniu z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 46/50, 61-016 Poznań, NIP: 7822517483, REGON: 301616337,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko, reprezentowaną przez Wójta Gminy Kluczewsko Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Kluczewsku w dniu... pomiędzy: Gminą Kluczewsko NIP 6090003613, REGON 59064805, ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez

UMOWA Nr... WZÓR. Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1, reprezentowaną przez Załącznik Nr 6b do SIWZ dotyczący części III zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Szydłowcu w dniu... pomiędzy: Gminą Szydłowiec NIP 799-19-13-158, REGON 670223391, 26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1,

Bardziej szczegółowo