KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu:"

Transkrypt

1 Z1-PU7 WYDANIE N1 Strna 1 z 1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: SIECI KOMPUTEROWE (WARIANT: SIECI I URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE) 3. Karta przedmitu ważna d rku akademickieg: 2012/ Frma kształcenia: studia pierwszeg stpnia 5. Frma studiów: studia stacjnarne 6. Kierunek studiów: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (WYDZIAŁ AEII) 7. Prfil studiów: gólnakademicki 8. Specjalnść: 9. Semestr: Jednstka prwadząca przedmit: Instytut Elektrniki 11. Prwadzący przedmit: dr inż. Marcin Kucharczyk 12. Przynależnść d grupy przedmitów: przedmity wariantwe 13. Status przedmitu: bwiązkwy (jeden z dwóch d wybru) 14. Język prwadzenia zajęć: plski 2. Kd przedmitu: 15. Przedmity wprwadzające raz wymagania wstępne: Zakłada się, że student przystępujący d kursu psiada pdstawwe przygtwanie z zakresu pdstaw telekmunikacji raz terii sygnałów. 16. Cel przedmitu: Celem przedmitu jest przedstawienie pdstawwych wiadmści z zakresu budwy i funkcjnwania sieci kmputerwych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci bezprzewdwych. Omówine zstaną urządzenia, standardy i prtkły kmunikacyjne stswane w lkalnych sieciach przewdwych i bezprzewdwych w dniesieniu d mdeli ISO/OSI raz TCP/IP. Przedstawine zstaną zagadnienia związane z twrzeniem sieci sbistych raz dstępem urządzeń mbilnych d sieci rzległej. Celem labratrium jest zapznanie studentów z zasadami łączenie urządzeń w sieć, knfiguracji bezprzewdwych urządzeń dstępwych i stacji klienckich raz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem transmisji i autryzacją użytkwników i urządzeń. 17. Efekty kształcenia: Nr Opis efektu kształcenia Metda sprawdzenia efektu kształcenia W1 W2 U1 Psiada wiedzę z zakresu prjektwania i budwy sieci kmputerwej, dstępnych urządzeń sieciwych i mediów transmisyjnych. Psiada wiedzę mżliwści wykrzystania łącznści bezprzewdwej w sieci raz jest świadmy zagrżeń bezpieczeństwa danych związanych z tym medium transmisyjnych i metd ich minimalizwania. Ptrafi płączyć urządzenia w sieć krzystając z różnych mediów transmisyjnych i dpwiedni je sknfigurwać. wyknanie ćwiczeń labratryjnych raz klkwium (test) wyknanie ćwiczeń labratryjnych raz klkwium (test) wyknanie ćwiczeń labratryjnych Frma prwadzenia zajęć wykład wykład labratrium Odniesienie d efektów dla kierunku studiów K1_W11 K1_W10 K1_W11 K1_U21

2 U2 U3 Ptrafi zabezpieczyć dane przesyłane przez gólndstępną sieć raz sprawdzić wiarygdnść nadawcy i przesłanych infrmacji. Ptrafi uruchmić i sknfigurwać pdstawwe usługi sieciwe ułatwiające pdłączanie klejnych urządzeń d sieci. Ptrafi zasymulwać zadany prblem w symulatrze sieci OPNET i zinterpretwać uzyskane wyniki. Ptrafi realizwać pstawine zadanie w kilkusbwym zesple. wyknanie ćwiczeń labratryjnych wyknanie ćwiczeń labratryjnych U4 wyknanie ćwiczeń labratryjnych K1 wyknanie ćwiczeń labratryjnych 18. Frmy zajęć dydaktycznych i ich wymiar (liczba gdzin) W.: 30 L.: Treści kształcenia: Wykład: Tematyka wykładów bejmuje następujące zagadnienia: Z1-PU7 WYDANIE N1 Strna 2 z 2 labratrium labratrium labratrium labratrium K1_U21 K1_U10 K1_K04 Wprwadzenie pjęcie sieci kmputerwej, mdele sieci ISO/OSI raz TCP/IP, zasady kmunikacji i wymiana infrmacji w sieciach, prtkły i ptrzeba standaryzacji. Adreswanie i łączenie urządzeń w sieci, prtkły wymiany infrmacji i wyznaczania trasy płączenia (rutingu), pakietwa transmisja danych. Media transmisyjne i łącznść bezprzewdwa, mdulacja i kdwanie danych, graniczenia fizyczne kablwania i transmisji bezprzewdwej. Zasięg rzległych (WiMAX, LTE), lkalnych (WLAN) i sbistych (Bluetth) sieci bezprzewdwych, bilans energetyczny łącza radiweg. Warstwy fizyczna i łącza danych w sieciach przewdwych i bezprzewdwych: kncentratry i przełączniki, dstęp d medium transmisyjneg; rywalizacyjne i rezerwacyjne prtkły dstępu d łącza w sieciach bezprzewdwych; bezpieczeństw transmisji w sieci bezprzewdwej; łączenie sieci różnych standardów. Mbilnść w sieci bezprzewdwej, przemieszczanie użytkwników w sieci rzległych i lkalnych, sieć telefniczna jak medium pakietwej transmisji danych. Usługi multimedialne w sieciach pakietwych, płączenia audiwizualne, jakść usług i klejkwanie ruchu, sieci gwarantwanej przepustwści. Bezpieczeństw w sieciach kmputerwych: zagrżenia bezpieczeństwa w sieci; uwierzytelnianie urządzeń i użytkwników, szyfrwanie transmisji; integralnść danych w sieci kmputerwej; wirtualne sieci prywatne. Inne systemy łącznści bezprzewdwej: urządzenia DECT, telefnia kmórkwa GSM i UMTS, standardy IrDA i HiPeRLAN, satelitarne systemy telekmunikacyjne.

3 Labratrium: Z1-PU7 WYDANIE N1 Strna 3 z 3 W labratrium dstępne są urządzenia umżliwiające łączenie kmputerów i innych urządzeń w sieć zarówn z użyciem kablwania jak i przez łącznść bezprzewdwą. Na dstępnych w labratrium kmputerach zainstalwan systemy Windws, Linux i FreeBSD, c umżliwia studentm pznanie zasad knfiguracji urządzeń sieciwych niezależnie d dstępneg systemu peracyjneg. Prgram zajęć labratryjnych bejmuje: Pmiary w zakresie warstwy fizycznej płączeń różnych standardów: urządzenia sieci Ethernet, urządzenia bezprzewdwe WLAN i Bluetth, mdemy DSL. Prjektwanie i budwę (małej) sieci kmputerwej raz knfigurację urządzeń sieciwych: segmentacja i wirtualne sieci lkalne; łączenie segmentów sieci przez msty (bezprzewdwe, DSL); adresacja urządzeń pśredniczących i stacji klienckich; łączenie urządzeń bezprzewdwych w trybie strukturalnym i draźnym. Zarządzanie siecią wewnętrzną (Intranet): graniczenia prtkłu IPv4, adresy prywatne i maskwanie adresów w sieciach IPv4 (NAT i serwery prxy); adreswanie IPv6 i płączenie z siecią IPv4; przydzielanie adresów (DHCP) i nazw w sieci (DNS); prtkły autmatycznej knfiguracji i wykrywania urządzeń sieciwych (Zercnf). Zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieciach bezprzewdwych: symetryczne i niesymetryczne algrytmy szyfrwania, centrum autryzacji i certyfikaty, szyfrwania danych i uwierzytelnianie serwerów i użytkwników; knfiguracja punktów dstępwych i stacji klienckich: łączenie urządzeń, uwierzytelnianie urządzeń i użytkwników i szyfrwanie transmisji; tunelwanie ruchu i twrzenie wirtualnych sieci prywatnych. Symulację niektórych aspektów pracy sieci kmputerwej, w szczególnści tych wymagających wielu urządzeń sieciwych, takich jak: przeciążanie sieci, graniczenie liczby pdłącznych urządzeń, wyznaczanie najlepszej trasy czy dprnści na uszkdzenia w systemach z redundancją. 20. Egzamin: nie 21. Literatura pdstawwa: 1. A. S. Tanenbaum, Sieci kmputerwe, Helin, Gliwice B. Zieliński, Bezprzewdwe sieci kmputerwe, Helin, Gliwice M. S. Gast, Sieci bezprzewdwe przewdnik encyklpedyczny, Helin, Gliwice D. E. Cmer, Sieci kmputerwe i intersieci, Wydawnictwa Naukw-Techniczne, Warszawa M. Sprtack, Sieci kmputerwe Księga eksperta, Helin, Gliwice P. Rshan, J. Leary, Bezprzewdwe sieci LAN pdstawy, Mikm, Warszawa 2004.

4 22. Literatura uzupełniająca: Z1-PU7 WYDANIE N1 Strna 4 z 4 1. A. Engst, G. Fleishman, Sieci bezprzewdwe. Praktyczny przewdnik, Helin, Gliwice J. F. Kurse, K. W. Rss, Sieci kmputerwe: d gółu d szczegółu z Internetem w tle, Helin, Gliwice C. Hunt, TCP/IP Administracja sieci, Wydawnictw RM, Warszawa K. Nwicki, J. Wźniak, Sieci LAN, MAN i WAN prtkły kmunikacyjne, Wydawnictw Fundacji Pstępu Telekmunikacji, Kraków K. Pahlavan, Principles f wireless netwrks: a unified apprach, Prentice Hall, L. B. Quinn, R. G. Russell, Fast Ethernet, Jhn Wiley & Sns, Inc., T. Sheldn, Wielka Encyklpedia Sieci, Osbrne McGraw-Hill, Wrcław, The Institute f Electrical and Electrnics Engineers, Inc., IEEE Std 802.3TM-2008, IEEE Standard fr Infrmatin Technlgy Telecmmunicatins and Infrmatin Exchange Between Systems Lcal and Metrplitan Area Netwrks Specific Requirements, Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Cllisin Detectin (CSMA/CD) Access Methd and Physical Layer Specificatins, The Institute f Electrical and Electrnics Engineers, Inc., IEEE Std TM-2007, IEEE Standard fr Infrmatin Technlgy Telecmmunicatins and Infrmatin Exchange Between Systems Lcal and Metrplitan Area Netwrks Specific Requirements, Part 11: Wireless LAN Medium Access Cntrl (MAC) and Physical Layer (PHY) Specificatins, A. Simmnds, Wprwadzenie d transmisji danych, Wydawnictwa Kmunikacji i Łącznści, Warszawa Z. Papir, Sieci dstepwe dla usług szerkpasmwych Tm III, Wydawnictw Fundacji Pstępu Telekmunikacji, Kraków B. Kmar, Administracja sieci TCP/IP, Helin, Gliwice W. Hłubwicz, P. Płóciennik, A. Różański, Systemy łącznści bezprzewdwej, Wydawnictw EFP, Pznań W. Hłubwicz, M. Szwabe, Systemy radiwe z rzpraszaniem widma CDMA. Teria, standardy, aplikacje, Wydawnictw EFP, Pznań W. Hłubwicz, P. Płóciennik, GSM - cyfrwy system telefnii kmórkwej, Wydawnictw EFP, Pznań W. Hłubwicz, P. Płóciennik, Cyfrwe systemy telefnii kmórkwej GSM 900, GSM 1800, UMTS, Wydawnictw EFP, Pznań K. Wesłwski, Systemy radikmunikacji ruchmej, WKiŁ, Warszawa K. Wesłwski, Pdstawy cyfrwych systemów telekmunikacyjnych, WKiŁ, Warszawa B. A. Miller, C. Bisdikian, Bluetth, Helin, Gliwice A. Vladimirv, K. V. Gavrilenk, A. A. Mikhailvsky, Wi-F: The Secrets f Wireless Hacking, Addisn- Wesley, N. Kblitz, Wykład z terii liczb i kryptgrafii, Wydawnictwa Naukw-Techniczne, Warszawa 1995.

5 23. Nakład pracy studenta ptrzebny d siągnięcia efektów kształcenia Z1-PU7 WYDANIE N1 Strna 5 z 5 Lp. Frma zajęć Liczba gdzin kntaktwych / pracy studenta 1 Wykład 30/15 2 Ćwiczenia 0/0 3 Labratrium 30/40 4 Prjekt 0/0 5 Seminarium 0/0 6 Inne 5/0 Suma gdzin 60/ Suma wszystkich gdzin: Liczba punktów ECTS: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach z bezpśrednim udziałem nauczyciela akademickieg: Liczba punktów ECTS uzyskanych na zajęciach charakterze praktycznym (labratria, prjekty): Uwagi: Zatwierdzn:. (data i pdpis prwadząceg) (data i pdpis dyrektra instytutu/kierwnika katedry/ Dyrektra Klegium Języków Obcych/kierwnika lub dyrektra jednstki międzywydziałwej)

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29

SPIS TREŚCI. PSE-ST.TELE_VoIP_2015v1 Systemy łączności głosowej VoIP Strona 2 z 29 SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI... 3 2. NORMY I ROZPORZĄDZENIA POWOŁANE... 6 3. TECHNICZNE WYMAGANIA FUNKCJONALNE... 8 3.1 Wymagania gólne... 8 3.2 Wypsażenie... 8 3.3 Wymagania dtyczące

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Knfiguracja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/171/2014 Załącznik nr 2.1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmitem zamówienia jest remnt istniejącej sieci internetwej w DS LAURA i DS Filn w Rzeszwie,

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN

Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wymagania dotyczące sieci LAN Załącznik nr 1. Opisu przedmitu zamówienia. Szczegółwe wymagania dtyczące sieci LAN NORMY I WYTYCZNE Pdstawą d pracwania zagadnień związanych z kablwaniem strukturalnym są nrmy kablwania strukturalneg:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej

Zasoby transportowe sieci telekomunikacyjnych w wymianie handlowej Zasby transprtwe sieci telekmunikacyjnych w wymianie handlwej Józef Lubacz, Wjciech Stańczuk, email: jl@tele.pw.edu.pl, w.stanczuk@tele.pw.edu.pl Instytut Telekmunikacji, Plitechnika Warszawska Słwa kluczwe:

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G

BONO OFERTA SZKOLENIOWA DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G BONO DORADZTWO EDUKACYJNO- ZAWODOWE SYLWIA PIECHUCKA. OFERTA SZKOLENIOWA U L. O K U L I C K I E G O 1 1 / 1 4 82-3 0 0 E L B L Ą G T E L. 6 0 7 1 4 7 6 7 1 - N I P 5 7 8-182- 49-09 www.b n. e d u. p l

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy wymiar zawodu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt Nwy wymiar zawdu współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące dstawy sprzętu kmputerweg dla placówek światy Zapytanie realizwane jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo