Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.grupa-agroabc.pl"

Transkrypt

1 Załącznik nr 10 do Umowy szkoleniowej REGULAMIN PROJEKTU WIELKOPOLSCY LIDERZY INNOWACJI 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 2. Projekt jest realizowany od dnia 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku na terenie województwa wielkopolskiego. 3. Celem ogólnym Projektu jest podniesienie do końca grudnia 2014r. innowacyjności procesowej i strukturalnej 120 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego poprzez przeszkolenie ich pracowników (240 osób w tym 144 kobiety i 96 mężczyzn). 2 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Realizator projektu: Lider: i Partner: Centrum Rozwoju Kompetencji Michał Ziemann 2. Projekt oznacza przedsięwzięcie pod nazwą Wielkopolscy Liderzy Innowacji, nr KSI POKL / Uczestnik Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie w procesie rekrutacji, spełniająca kryteria, o których mowa w Przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. (weszło w życie 1 stycznia 2009 r.) uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) przyjęto następujące definicje przedsiębiorstw:: a) średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; b) małe przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz - jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; c) mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo, które: - zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz

2 - jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 5. Branża - według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów sam.(włączając motocykle), transport i gospodarka magazynowa, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 6. Pracownik - ilekroć w regulaminie projektu mowa o pracowniku przedsiębiorstwa, należy przez to rozumieć: a) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.); b) właściciela, pełniącego funkcje kierownicze ( w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą); c) wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe Strona internetowa Projektu 9. Pomoc de minimis pomoc udzielana przedsiębiorstwom w myśl Rozporządzenia nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 78 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 10. Beneficjent pomocy - przedsiębiorstwo, które uzyskało pomoc de minimis w ramach Projektu. 3 Pomoc de minimis 1. Wsparcie udzielane w ramach Projektu jest całkowicie bezpłatne dla Beneficjenta pomocy stanowiąc 100% pomo - cy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. 2. Pomoc de minimis udzielona jest przedsiębiorstwom, które w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających do latach budżetowych nie przekroczyły maksymalnej dozwolonej wielkości otrzymanej pomocy de minimis w wysokości 200 tys. euro liczonej łącznie z wartością pomocy de minimis, jaka zostanie udzielona w ramach Projektu. 3. Kryterium dostępu, o którym mowa w pkt. 2, będzie weryfikowane na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Przedsiębiorcę. Udział w Projekcie uwarunkowany jest przedstawieniem odpowiednich dokumentów potwierdzających otrzymanie/nie otrzymanie pomocy de minimis w bieżącym roku i dwóch ostatnich latach obrotowych. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia: a) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub b) oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub kopii zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, jaką otrzymał w roku podatkowym, w którym przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych; c) formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; d) oświadczenia o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez KE.

3 4. Wysokość pomocy de minimis w przeliczeniu na 1 uczestnika projektu - pracownika przedsiębiorstwa- wynosi 4242,50 zł obejmując wartość udzielonego wsparcia, o którym mowa w Pomoc de minimis udzielana jest wraz z podpisaniem przez beneficjenta pomocy umowy szkoleniowej. Beneficjent pomocy otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu pomocy de minimis w dniu podpisania umowy szkoleniowej. Wielkość udzielonej pomocy de minimis zależy od liczby uczestników oddelegowanych do projektu przez dane przedsiębiorstwo. 4 Warunki uczestnictwa w projekcie 1. Beneficjentem pomocy udzielanej w ramach Projektu może zostać średnie, małe lub mikroprzedsiębiorstwo (w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) prowadzące działalność gospodarczą w branży: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo, górnictwo i wydobywanie, przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów sam.(włączając motocykle), transport i gospodarka magazynowa, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego. 2. Do Projektu zakwalifikowanych zostanie 240 pracowników oddelegowanych przez przedsiębiorstwa, którzy z własnej woli chcą podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe i spełniają jednocześnie wszystkie następujące formalne kryteria formalne: a. są zatrudnione na terenie województwa wielkopolskiego, b. są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub samozatrudnienia (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), c. są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w branży w.w. 3. Pracownik deklaruje uczestnictwo w Projekcie wypełniając i podpisując formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. 4. Przedsiębiorstwo delegujące swoich pracowników do udziału w szkoleniu zobowiązane jest dostarczyć wypełnioną, podpisaną i opieczętowaną umowę szkoleniową (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) wraz z kompletem załączników w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 5. Uczestnik Projektu i Beneficjent pomocy zgodnie oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem Projektu oraz spełniają warunki uczestnictwa w nim określone. 6. Uczestnik Projektu i Beneficjent pomocy są świadomi odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności karnej, wynikającej z art Kodeksu karnego, za składanie nieprawdziwych oświadczeń, na podstawie których zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie. 5 Zakres wsparcia 1. Udział w Projekcie obejmuje następujące wsparcie: a) Szkolenie 10-dniowe (80 godzin zajęć) podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników branży wymienionych w 4, obejmujące następujące tematy:

4 5S; skuteczność organizacji miejsca pracy, selekcja, systematyka, sprzątnie, standaryzacja, Podstawy Lean Manufacturing; czynniki warunkujące sukces wdrażania, narzędzia Lean Manufacturing, produkcja komórkowa, zarządzanie przepływem materiałów, system Kanban, Heijunka- poziomowanie produkcji, SMED, filozofia Kaizen, definiowanie usprawnień, Techniki rozwiązywania problemów; sposoby podejścia do problemów, typy problemów, analiza Pareto, Diagram Ishikawy, cykl Deminga, Rozwiązywanie problemów w oparciu o metodologię 8D, Wprowadzenie do metodologii Six Sigma, Standaryzacja pracy. b) Coaching, który ma na celu pomoc w adaptacji innowacji procesowych i strukturalnych będących przedmiotem szkoleń w praktykę działania firmy. W ramach Projektu na jedno przedsiębiorstwo objęte wsparciem przypada 16 godzin coachingu, którego termin, miejsce i metody realizacji dobierane będą indywidualnie w oparciu o wywiad z Uczestnikami Projektu i Beneficjentami pomocy. 2. Szkolenia realizowane będą w grupach 12-osobowych w salach szkoleniowych na terenie województwa wielkopolskiego w miejscowościach o największej liczbie zarejestrowanych zgłoszeń do Projektu w dni robocze i/lub weekendy. 3. W ramach szkoleń Uczestnik Projektu otrzyma: materiały szkoleniowe, catering (przerwa kawowa, lunch). 4. Realizator projektu nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników Projektu do miejsca prowadzenia szkoleń. 6 Procedury rekrutacji 1. W celu sprawnego przebiegu rekrutacji, Koordynator Projektu powołuje Komisję Rekrutacyjną. 2. Rekrutacja będzie prowadzona na bieżąco i będzie obejmować cały okres trwania Projektu. 3. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 240 Uczestników Projektu oddelegowanych ze 120 przedsiębiorstw (Beneficjentów wsparcia). 4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: a. zgłoszenie przez Przedsiębiorstwo pracowników poprzez dostarczenie przez osobę uprawnioną do reprezentacji Przedsiębiorstwa poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego, b. weryfikacja podstawowych kryteriów dostępu do Projektu, o których mowa w 4, c. podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu Uczestników Projektu/ Beneficjenta pomocy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, d. utworzenie listy uczestników, e. poinformowanie kandydatów i Przedsiębiorstwa o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie, f. dostarczenie przez Przedsiębiorstwo 2 egzemplarzy umowy szkoleniowej wraz z załącznikami na podstawie wzorów dostarczonych przez Realizatora projektu, g. weryfikacja poprawności złożonej dokumentacji oraz zgodności kryteriów formalnych.

5 5. Zasady przyjmowania zgłoszeń: a. Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe do Projektu są dostępne na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu, b. Dokumenty zgłoszeniowe należy wydrukować, wypełnić czytelnie, podpisać oraz dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu, c. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie wskazanych w 4, d. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest: Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Złożenie kompletu poprawnie wypełnionej i podpisanej umowy szkoleniowej wraz z załącznikami. e. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie Realizator projektu poinformuje Uczestnika Projektu i Beneficjenta pomocy drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą faksu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. f. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona spośród kandydatów zgłaszających udział w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie. g. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji, niespełnienia kryteriów formalnych lub złamania Regulaminu Projektu przez osoby wcześniej zakwalifikowane. h. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje Koordynator Projek - tu. 7 Uprawnienia i obowiązki Uczestników Projektu 1. W ramach udziału w Projekcie, uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci szkoleń przeprowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, a także coachingu realizowanego przez doświadczonego coacha zgodnie z opisem w Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach, potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności, odbioru materiałów szkoleniowych i certyfikatów, oraz potwierdzenia tego faktu podpisem na stosownych listach; wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych w czasie trwania Projektu. 3. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 80% zajęć objętych programem oraz uzyskania min. 70% poprawnych odpowiedzi na teście końcowym. 4. Realizator projektu dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie jest dokonywane na podstawie przedstawionego zwolnienia lekarskiego lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt W przypadku przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, oprócz pisemnego usprawiedliwienia swojej nieobecności, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuacje uczestnictwa w Projekcie. 6. Koordynator Projektu wyraża zgodę na kontynuację uczestnictwa w Projekcie w uzasadnionych przypadkach. 7. Uczestnik Projektu zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku:

6 przekroczenia dozwolonego limitu nieobecności, nieusprawiedliwienia oraz nie uzyskania zgody Koordynatora Projektu na kontynuację uczestnictwa w Projekcie, złożenia pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 8. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Poddziałania Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu. 8 Zasady monitoringu Uczestników Projektu 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności oraz ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu. 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Realizatorowi projektu do wypełnienia formularza PEFS. 3. Uczestnik Projektu już w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 4. Dane osobowe, których mowa w pkt. 3 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 9 Zasady rezygnacji z udziału w projekcie 1. Z ważnej przyczyny Przedsiębiorstwo może wycofać z udziału w Projekcie Uczestnika, który został zakwalifikowany, na więcej niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę na piśmie lub za pośred - nictwem poczty elektronicznej. Dopuszcza się wycofanie Uczestnika z Projektu w terminie krótszym niż 10 dni przed rozpoczęciem szkolenia w przypadku sytuacji losowej (np. niezaplanowany pobyt w szpitalu), która musi zostać potwierdzona odpowiednią dokumentacją. 2. W przypadku wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Realizator projektu może żądać, aby Uczestnik lub Beneficjent wsparcia przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające wycofanie lub rezygnację danego Uczestnika. 3. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Realizator projektu może obciążyć Beneficjenta wsparcia kosztami jego uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie (koszt udziału uczestnika w projekcie równy jest kwo -

7 cie, o której mowa w 3 pkt.4). Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Realizatorze projektu spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 4. W przypadku wycofania lub rezygnacji z Uczestnika z udziału w Projekcie, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 5. Realizator projektu zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 6. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt. 3 niniejszego paragrafu. 10 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Projektu. 4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL.07.04.00-30-017/13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo