Regulamin uczestnictwa w projekcie. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w projekcie. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Zaawansowane szkolenia multimedialne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , w oparciu o umowę nr POKL /12 zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Realizatorem Projektu (Beneficjentem) jest HOST Sp. z o.o. 3. Biuro Projektu mieści się przy ulicy Poznańskiej 74, Konin. 4. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie internetowej i bezpośrednio w Biurze Projektu. 5. Okres realizacji projektu: od r. do r. 6. Obszar realizacji projektu: województwo wielkopolskie. Projekt ma charakter regionalny. 7. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 2 Uczestnicy Projektu 1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego ( w przypadku osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa wielkopolskiego). 2. Wielkość przedsiębiorstwa jest określana zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 1

2 zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z , str 3). 3. W szkoleniu mogą brać udział przedsiębiorstwa z branży uznanej przez Wojewódzki Urząd Pracy za kluczowe w województwie wielkopolskim, zgodnie z sekcjami PKD 2007 (wymienionymi w 5 ust. 2 Regulaminu): przetwórstwo przemysłowe; budownictwo; handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (włączając motocykle); transport i gospodarka magazynowa; działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; informacja i komunikacja; działalność finansowa i ubezpieczeniowa; działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; opieka zdrowotna i pomoc społeczna; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna. 3 Cel Projektu 1. Celem Projektu jest nabycie umiejętności posługiwania się programami informatycznymi i/lub systemami zarządzania przedsiębiorstwem przez co najmniej 200 pracowników z 40 wielkopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w okresie do r. 4 Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnikiem szkolenia może być pracownik oddelegowany przez Beneficjenta pomocy (pracodawcę). Za pracowników uznawane są osoby: a) Pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), b) Właściciele, pełniący funkcje kierownicze, c) Wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 2. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Wartość usługi szkoleniowej otrzymanej przez Beneficjenta pomocy stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15grudnia 2006r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str. 5) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. (Dz.U. Nr 239, poz. 1598). 2

3 3. Przed rozpoczęciem szkolenia w ramach Projektu, Przedsiębiorcy zobowiązani są dostarczyć do Biura Projektu następujące dokumenty: Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, Wypełnioną i podpisaną Umowę szkoleniową wraz z załącznikami. 5 Zasady kwalifikacji 1. Wstępna kwalifikacja Uczestnika do Projektu następuje na podstawie Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami. 2. O zakwalifikowaniu Uczestnika na szkolenie będzie decydowało spełnienie następujących kryteriów: - badanie poziomu znajomości obsługi zintegrowanych systemów ERP; - potwierdzenie statusu MŚP; - weryfikacja branży wg. PKD Sekcja C, Dział 10 33; Sekcja F, Dział 41 43; Sekcja G, Dział 45 47; Sekcja H, Dział 49 53; Sekcja I, Dział 55 56; Sekcja J, Dział 58 63); Sekcja K, Dział 64 66; Sekcja L, Dział 68; Sekcja Q, Dział 86 88; Sekcja M, Dział przynależność do grupy docelowej pod względem wykształcenia (min. 50% uczestników z wykształceniem co najwyżej średnim) i stanu zdrowia (min. 10% uczestników niepełnosprawnych). 3. Nabór Uczestników prowadzony będzie zgodnie z zasadą równości szans, w sposób otwarty i niedyskryminujący. Przedsiębiorcy powinni kierować na szkolenia zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Planuje się udział w projekcie ok. 60% kobiet. 6 Opis platformy 1. W celu skorzystania ze szkoleń e-learningowych Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktywnego konta , na który zostaną przesłane dane do logowania do szkolenia. 3

4 2. Po zakwalifikowaniu się na szkolenie uczestnik kursu będzie uczył się kolejnych tematów połączonych w działy. 3. Wymagania sprzętowe i programowe po stronie klienta: System operacyjny Microsoft: Windows XP, Vista and Windows 7 (32-and 64-bit) Przeglądarka: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome System operacyjny Macintosh: OS X 10.5 Leopard through OSX 10.7 Lion (Intel CPUs only) Przeglądarka: Browsers, Firefox, Safari, Chrome System operacyjny Linux: Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 32/64 bit running GNOME 2, SLC 5 and 5.7, DEbian 5.0 and 6.0.3, and Fedora Core 14, 15 and 16 Przeglądarka: Browsers: Firefox, Chrome Minimalne wymagania do zakodowania I zdekodowania sygnału wideo: Windows XP SP2 Pentium 4 1Gb RAM 128 MB video RAM 40 MB wolnej przestrzeni dyskowej 4. Aktywność Uczestnika szkolenia na platformie podlega bieżącemu monitorowaniu. Administrator platformy e-learningowej we współpracy z kadrą zaangażowaną w realizację projektu cyklicznie śledzi postępy użytkowników oraz prowadzi statystyki ich zaangażowania na platformie. Więcej informacji na stronie: 7 Realizacja projektu 1. W ramach projektu przewiduje się udział 40 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i 200 osób. 2. Szkolenia odbywać się będą w formie e-learningowej i wideokonferencji. Udział Uczestnika w wideokonferencjach jest obowiązkowy. 3. Szkolenia odbywać się będą w następujący sposób: a) wideokonferencja otwierająca kurs 8 godzin, od godz do godz

5 b) szkolenie w systemie elearningowym c) wideokonferencja zamykająca kurs 8 godzin, od godz do godz Obsługa księgowości z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych (ZSI) obejmujące 9 edycji po 16 h wideokonferencji i kurs e-learningowy dla 72 osób; - Obsługa kadr i płac z wykorzystaniem ZSI obejmujące 10 edycji po 16 h wideokonferencji i kurs e-learningowy dla 80 osób; - Lean Manufacturing obejmujące 4 edycje po 16 h wideokonferencji oraz kurs e- learningowy dla 24 osób; - Teoria ograniczeń obejmujące 4 edycje po 16 h wideokonferencji oraz kurs e-learningowy dla 24 osób. 2. Wyżej wymienione szkolenia (wideokonferencje oraz szkolenia w systemie wideokonferencji) będą trwały 30 dni. 3. Zajęcia będą prowadzone w grupach liczących około 9 osób (w zakresie szkoleń z obsługi księgowości oraz obsługi kadr i płac) oraz około 6 osób (w zakresie szkoleń z Lean Manufacturing i Teorii Ograniczeń). 4. Pakiet szkoleń zakończy weryfikacja zdobytej przez uczestników wiedzy: - posttesty wiedzy - ankiety ewaluacyjne 5. Warunkiem ukończenia szkolenia jest poprawne wypełnienie testu końcowego na poziomie 60%, przy 80% frekwencji podczas wideokonferencji 6. Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 7. Uczestnik zobowiązany jest do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu. 8. Realizator Projektu zapewnia Uczestnikom szkolenia, zgodnie z budżetem Projektu: materiały szkoleniowe, specjalistyczne kursy elearningowe dostępne na przygotowanej do tego celu platformie, wykwalifikowaną kadrę prowadzącą wideokonferencje. 5

6 8 Zasady monitoringu Uczestników szkoleń 1. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 2. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 3. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz innym upoważnionym instytucjom.. Miejscowość, data.. Pieczęć Beneficjenta Pomocy oraz podpis osoby upoważnionej 6

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 239 16270 Poz. 1598 1598 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo