REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL /13. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL.07.04.00-30-017/13. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL /13 1 Postanowienia ogólne 1. nr POKL /13 jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek, ul. S. Małachowskiego 2B, Chodzież oraz przez Partnera EUROSOLUTIONS Jan Dymek, ul. Piekary 12, Chodzież na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POKL /13-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Okres realizacji Projektu od r. do r. 3. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL /13 określa w szczególności: a) kryteria uczestnictwa w Projekcie, b) procedury rekrutacji Uczestników Projektu, c) zasady organizacji działań w ramach Projektu, d) prawa i obowiązki Uczestników Projektu, e) zasady monitoringu, f) zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie. 4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzygnięcie spraw, które nie są uregulowane w niniejszym Regulaminie, pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. W celu sprawnego realizowania Projektu z Koordynatorem projektu współpracuje Asystent/ka koordynatora projektu. 5. Decyzje Koordynatora Projektu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 6. Wszystkie informacje dotyczące realizacji Projektu dostępne są na stronie internetowej Projektu, Biurze Projektu oraz w siedzibie Projektodawcy. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym Regulaminie: 2 Definicje 1. Projektodawca Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek, ul. S. Małachowskiego 2B, Chodzież. 2. Partner EUROSOLUTIONS Jan Dymek, ul. Piekary 12, Chodzież.

2 3. Projekt Projekt pn.: Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL / Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie. 5. Uczestnik Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, której udzielane jest wsparcie. 6. Koordynator Projektu osoba zarządzająca Projektem. 7. Biuro Projektu lokal przy ul. Paderewskiego 4, Oborniki. 8. Strona internetowa Projektu 9. Regulamin Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia Młodego Niepełnosprawnego nr POKL /13. 3 Postanowienia dotyczące realizacji Projektu 1. Projekt jest realizowany od dnia 01 czerwca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku na terenie powiatu wągrowieckiego (z wyłączeniem gminy miasta Wągrowiec), powiatu obornickiego, powiatu ostrowskiego (z wyłączeniem gminy miasta Ostrów Wielkopolski). 2. Celem głównym Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku lat z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców powiatów wągrowieckiego, obornickiego i ostrowskiego do końca VI 2015r. 3. Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. Projektodawca pokrywa koszty wynajmu sal warsztatowych, wynagrodzenia trenerów, koszty materiałów dydaktycznych i promocyjno-biurowych, cateringu w czasie trwania warsztatów oraz dojazdu Uczestników Projektu do miejsca prowadzenia warsztatów 4. Projektodawca zapewnia zwrot kosztów dojazdu Uczestników Projektu do miejsca prowadzenia warsztatów, szkoleń i indywidualnych spotkań z doradcą i psychologiem. Szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdu będą przedmiotem odrębnego regulaminu. 5. W przypadku staży zawodowych Projektodawca zapewnia Uczestnikom Projektu pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczenia NNW oraz stypendium stażowego. Wyniki egzaminu ze szkolenia zawodowego posłużą do selekcji najlepszych Uczestników Projektu i skierowania ich na staż. 1. Projekt obejmuje następujące rodzaje wsparcia: 4 Zakres wsparcia A. Poradnictwo zawodowe wraz z IPD: 60 osób, łącznie 600 godz., po 10 godz./na osobę. Wszyscy Uczestnicy Projektu odbędą indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, podczas których doradca zdiagnozuje predyspozycje zawodowe i zaplanuje działania zwiększające szanse na zatrudnienie. Dla każdego Uczestnika Projektu utworzony zostanie Indywidualny Plan Działania (IPD).

3 B. Poradnictwo psychologiczne: 60 osób W ramach poradnictwa psychologicznego zaoferowane będą: a. Warsztaty psychologiczne: II edycje po 30 osób, grupy 10 osobowe, łącznie 120 godz., 20 godz./na grupę, 4 dni po 5 godz. grupowe wsparcie w celu podniesienia motywacji, zdiagnozowanie psychologicznych przyczyn braku zatrudnienia b. Indywidualne konsultacje z psychologiem: 60 osób, po 5 godz./na osobę wsparcie w celu podniesienia pewności siebie, motywacji do pracy i dalszej nauki c. Dyżury psychologa: łącznie 208 godz. wsparcie w celu zapobiegania utraty motywacji, wsparcie w bieżących problemach psychologicznych, Uczestnicy Projektu zgłaszają chęć wzięcia udziału w konsultacjach min. 3 dni przed ich terminem C. Szkolenie z technik aktywnego poszukiwania pracy: II edycje po 30 osób, grupy 10 osobowe, łącznie 180 godz., 6 dni po 5 godz. Uczestnicy Projektu poznają m.in. zasady poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji, wyszukiwania ofert pracy w Internecie, prowadzenia negocjacji płacowych podniosą swoje kompetencje społeczne niezbędne do zatrudnienia. Każdy z uczestników szkolenia uprawniony jest do otrzymania stypendium szkoleniowego. D. Szkolenia podnoszące kwalifikacje: II edycje po 30 osób, grupy 10 osobowe, łącznie 720 godz., po 120 godz./na grupę Uczestnikom Projektu zgodnie z ich predyspozycjami i wynikiem IPD oraz potrzebami regionalnego rynku pracy proponowane będzie jedno z następujące szkoleń. Szkolenie zakończy się egzaminem, którego wyniki posłużą do selekcji najlepszych Uczestników Projektu i skierowania ich na staż. Każdy z uczestników szkolenia uprawniony jest do otrzymania stypendium szkoleniowego. 1. Pracownik biurowy: 120 godz.: 20 dni po 6 godz./dziennie Zakres m.in.: a) Obsługa komputera i urządzeń biurowych (Office, Internet, Outlook) b) Organizacja biura, obieg dokumentów c) Zarządzanie czasem (kalendarz spotkań) d) Elementy księgowości (prowadzenie dokumentacji finansowo księgowej, programy księgowe) e) Zagadnienia prawne 2. Sprzedawca/Telemarketer: 120 godz.: 20 dni po 6 godz./dziennie Zakres m.in.: a) Techniki sprzedaży

4 b) Telemarketing c) Wykorzystanie Internetu we współczesnej sprzedaży d) Programy sprzedażowe e) Prawo cywilne i konsumenckie E. Staże zawodowe 42 Uczestnikom Projektu (II edycje po 21 osób) proponowane będą 4 miesięczne staże zawodowe na stanowiskach związanych ze szkoleniem zawodowym realizowane zgodnie z Wytycznym w zakresie organizacji staży, zajęć reintegracji zawodowej u pracodawcy, praktyk zawodowych, szkoleń/kursów oraz subsydiowanego zatrudnienia w ramach Poddziałania oraz Działania 7.4. Każdy Stażysta zapewnione ma przez Beneficjenta pokrycie kosztów badań lekarskich, ubezpieczenia NNW oraz stypendium stażowego. F. Pośrednictwo pracy: 60 osób, łącznie 300 godz., po 5 godz./na osobę Po ukończeniu szkolenia zawodowego lub stażu wszyscy Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie Pośrednika pracy, który przeanalizuje opinię doradcy zawodowego o Uczestniku, wyszuka i dopasuje ofertę pracy. Uczestnikom projektu zostaną przedstawione min. 3 oferty pracy. Dla każdego sporządzone zostanie portfolio. 5 Warunki uczestnictwa w Projekcie i procedury rekrutacji 1. Za rekrutację Uczestników Projektu odpowiedzialny/a jest Koordynator/ka projektu oraz Asystent/ka Koordynatora projektu. 2. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 3. Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych (33 kobiet i 27 mężczyzn), które w chwili przystąpienia do Projektu spełniają wszystkie poniższe formalne kryteria kwalifikalności: a) spełniają kryterium wieku tj. od 15 do 30 lat, b) zamieszkują na obszarze jednego z powiatów: wągrowieckiego, obornickiego i ostrowskiego w województwie wielkopolskim (z wyłączeniem gminy miasta Wągrowiec oraz gminy miasta Ostrów Wielkopolski), c) posiadają status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo, d) są osobami niepełnosprawnymi. 4. O przyjęciu Kandydata decydować będzie spełnienie warunków kwalifikalności (zgodnych z 5 pkt 3 ) oraz ilość punktów z oceny Formularzy zgłoszeniowych (zgodnie z procedurą rekrutacyjną opisaną w 5 pkt 6). 5. Uczestnicy Projektu kwalifikowani będą do jednej z dwóch edycji, po 30 osób w każdej. 6. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: a) Dostarczenie za pośrednictwem poczty, kuriera, drogą elektroniczną lub osobiście do Biura Projektu poprawnie wypełnionych i podpisanych przez Kandydata/kę Formularza zgłoszeniowego. Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu.

5 b) Wstępna ocena Formularzy zgłoszeniowych - weryfikacja kryteriów kwalifikalności, o których mowa w 5 pkt 3 oraz kompletności danych i wstępne zakwalifikowanie osób, które te kryteria spełniają. c) Ocena Formularzy zgłoszeniowych priorytetowo traktowane będą osoby, które nie korzystały ze wsparcia EFS (10 pkt), z wykształceniem co najwyżej średnim (15 pkt), zamieszkałe na obszarach wiejskich (15 pkt). Maksymalnie Kandydat/ka może uzyskać 40 pkt (w razie jednakowej liczby pkt decyduje mniejszy staż pracy). d) Dokumenty rekrutacyjne zawierające uchybienia formalne możliwość uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych od poinformowania, po tym terminie będą odrzucone. e) Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową i / lub telefonicznie. f) Osoby, które nie zakwalifikowały się do udziału w Projekcie ze względu na ilość Kandydatów/ek, a wstępnie zostały zakwalifikowane z uwagi na spełnienie kryteriów kwalifikowalności, zostaną wpisani na listę rezerwową oraz powiadomieni o tym fakcie. 7. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest: a) Podpisanie Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. b) Podpisanie Oświadczenia Uczestnika / Uczestniczki Projektu - zgoda na przetwarzanie danych osobowych. c) Podpisanie Umowy uczestnictwa w Projekcie. d) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 8. Lista osób rezerwowych zostanie utworzona spośród Kandydatów zgłaszających udział w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie. 9. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków uczestnictwa przez osoby wcześniej zakwalifikowane. 10. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w Projekcie Kandydata z listy rezerwowej podejmuje Koordynator projektu. 1. Uczestnik Projektu jest uprawniony do: 6 Uprawnienia i obowiązki Uczestników a) nieodpłatnego udziału w Projekcie i skorzystania z form wsparcia, b) otrzymania zaświadczeń odbycia spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem oraz zaświadczeń ukończenia warsztatów i szkoleń, c) otrzymania nieodpłatnych materiałów dydaktycznych oraz promocyjno-biurowych, d) otrzymania nieodpłatnie wyżywienia w czasie trwania zajęć grupowych z: Poradnictwa psychologicznego, Szkolenia z technik aktywnego poszukiwania pracy, Szkolenia podnoszącego kwalifikacje,

6 e) otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia grupowe, na indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, na konsultacje z psychologiem oraz na staż (szczegółowe warunki zwrotu kosztów dojazdu / organizacji dojazdu będą przedmiotem odrębnego regulaminu), f) otrzymania stypendium szkoleniowego za każdą godzinę obecności na szkoleniu Techniki aktywnego poszukiwania pracy oraz na Szkoleniu podnoszącym kwalifikacje, g) otrzymania stypendium stażowego za udział w stażach zawodowych. 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: a) uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach zawodowych, skorzystania z pośrednictwa pracy b) potwierdzania swojej obecności na listach obecności, c) potwierdzenia odbioru materiałów dydaktycznych oraz promocyjno biurowych, d) potwierdzenia odbioru cateringu, e) wypełniania ankiet ewaluacyjnych na początku oraz na końcu Projektu, f) przystąpienia do egzaminów w zakresie tematyki szkolenia zawodowego, g) odbycia stażu oraz do stosowania się do szczegółowych zapisów umowy stażowej. 3. Poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenie z technik aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy zostaną przeprowadzone w ustalonych przez Projektodawcę terminach przypadających w okresie realizacji Projektu, tj. od dnia roku do dnia roku. 4. Warunkiem ukończenia Projektu oraz otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w Projekcie oraz uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego. 5. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej ilości godzin nieobecności, Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przedłożenia pisemnego usprawiedliwienia. 6. Projektodawca może również żądać od Uczestnika Projektu przedłożenia zaświadczeń lekarskich lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność ponad poziom określony w pkt W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności, Projektodawca może obciążyć Uczestnika Projektu połową kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres do momentu skreślenia z listy Uczestników. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 8. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie instytucjom zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w tym Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu. 9. Uczestnik Projektu ma bezwzględny obowiązek dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w Projekcie, o ile Uczestnik podejmie zatrudnienie. Przez dokumenty potwierdzające zatrudnienie rozumie się kopię

7 umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, bądź też kopii o wpisie do ewidencji gospodarczej. Projektodawca zobowiązuje Uczestnika Projektu do dostarczenia ww. dokumentów do Biura Projektu w terminie 7 dni od daty otrzymania dokumentu. 7 Zasady monitoringu Uczestników Projektu 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu oraz ankiet ewaluacyjnych przed i po odbytym cyklu szkoleniowym w ramach Projektu. 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Projektodawcy do wypełnienia kwestionariusza PEFS 2007, dane te Projektodawca zbierze w formie Formularza Zgłoszeniowego. 3. Uczestnik Projektu w trakcie rekrutacji akceptuje zasady ewaluacji Projektu, co poświadcza osobiście podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 4. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 przetwarzane będą w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu. 8 Warunki rezygnacji z udziału w Projekcie 1. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przyczyn rezygnacji. 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie, Projektodawca może żądać, aby Uczestnik Projektu przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację. 3. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca może obciążyć Uczestnika Projektu połową kosztów jego uczestnictwa w Projekcie za okres, w którym otrzymywał wsparcie aż do momentu złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika Projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 5. Projektodawca zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku naruszenia przez Uczestnika Projektu niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. Wobec osoby skreślonej z listy uczestników projektu z powodu naruszenia niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego stosuje się sankcje wymienione w pkt Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2014 roku. 9 Postanowienia końcowe 2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

8 3. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem. 4. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o każdorazowej zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. Właściciel Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo