Regulacja komunikacji międzykomórkowej poprzez zewnątrzkomórkowy ATP w układzie nerwowym*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulacja komunikacji międzykomórkowej poprzez zewnątrzkomórkowy ATP w układzie nerwowym*"

Transkrypt

1 N e u r o k o g n i t y w i s t y k a w p a t o l o g i i i z d r o w i u, P o m o r s k i U n i w e r s y t e t M e d y c z n y w S z c z e c i n i e Irena Baranowska Bosiacka Regulacja komunikacji międzykomórkowej poprzez zewnątrzkomórkowy ATP w układzie nerwowym* Adenozynotrójfosforan (ATP) jest nośnikiem energii w komórkach, łączy procesy, w których energia jest wytwarzana, z procesami takimi jak aktywny transport, skurcz mięśni, utrzymanie gradientu jonów, w których energia jest zużywana. Ponadto uczestniczy m.in. w regulacji aktywności enzymów, procesach fałdowania białek, transporcie pęcherzykowym czy plastyczności synaptycznej. Najmniej eksponowaną funkcją tego nukleotydu purynowego jest udział w przenoszeniu informacji w układzie nerwowym. Hipotezę o udziale pochodnych adenozyny (Ado) w przekazywaniu sygnałów przez neurony po raz pierwszy zaproponował Burnstock w latach 70. ubiegłego wieku. Stwierdził on, że w pewnych typach synaps ATP może być głównym neuroprzekaźnikiem oraz zasugerował istnienie specyficznych receptorów dla ATP i produktu jego degradacji adenozyny, proponując dla nich nazwę purynoreceptory (Burnstock 1998). Późniejsze badania potwierdziły obecność ATP w dużych (milimolarnych) stężeniach w pęcherzykach synaptycznych wielu komórek nerwowych. Wykazano ponadto, że ATP magazynowane jest wspólnie z acetylocholiną (Ach) lub noradrenaliną (NA). Pęcherzyki synaptyczne mogą zawierać także guanozynotrójfosforan (GTP), urydynotrójfosforan (UTP), adenozynodwufosforan (ADP) oraz polifosforany adenozyny (AP 4 A diadenozyno tetra fosforan i AP 5 A diadenozyno penta fosforan), jednakże stężenie ATP jest wyższe od stężeń pozostałych nukleotydów. Wykazano także, że neurony, które nie zostały rozpoznane jako cholinergiczne czy adrenergiczne, magazynują i uwalniają ATP (Edwards 1993). Dalsze badania wykazały, że komórki układu nerwowego uwalniają ATP oraz potwierdziły udział zewnątrzkomórkowego ATP w szybkim przekaźnictwie nerwowym oraz komunikacji między neuronami a komórkami glejowymi (Edwards 1994, Burnstock 2007, Skaper i wsp. 2010, Fields 2011). Adenozynotrójfosforan spełnia wszystkie kryteria neuroprzekaźników: jest syntezowany i magazynowany w zakończeniach presynaptycznych; jego uwalnianie do szczeliny synaptycznej następuje skutkiem stymulacji neuronów; uwolniony z komórki wyzwala odpowiedź postsynaptyczną neuronu; przerwanie stymulacji purynoreceptorów przez ATP następuje skutkiem działania specyficznych zewnątrzkomórkowych enzymów. Jednakże wykazano, że ATP może być uwalniany także pozasynaptycznie przez neurony, a udział w puli zewnątrzkomórkowego ATP mają przede wszystkim astrocyty i mikroglej (Fields i Stevens 2011). Mechanizmy uwalniania ATP W normalnych warunkach w przestrzeni zewnątrzkomórkowej ATP jest obecny w bardzo niskich stężeniach, natomiast w cytoplazmie komórek jego stężenie notowane jest w zakresie milimolowym (Traut 1994). W zdrowym mózgu ATP jest fizjologicznie uwalniany w bardzo niskich stężeniach przez neurony i astrocyty, jednakże w stanach patologicznych uwalnianie to się zwiększa (Volonte i wsp. 2003). Wykazano, że stężenie zewnątrzkomórkowego ATP wzrasta znacząco w stanach zapalnych (Lazarowski i wsp. 2000) oraz w ischemii/hipoksji (Nieber i wsp. 1999). Uszkodzone neurony, aktywny mikroglej oligodendrocyty i komórki Schwanna, a przede wszystkim astrocyty mogą uwalniać ATP w wysokich stężeniach do przestrzeni międzykomórkowej (Ferrari i wsp. 1997, Fields i Stevens 2000, Franke i wsp. 2006). Rozważa się kilka możliwych mechanizmów prowadzących do uwalniania ATP z komórek. Jednym z nich jest sekrecja z pęcherzyków synaptycznych. Wykazano, że ATP może być uwalniany wspólnie z ACh i NA w obwodowych neuronach (Zimmermann 1994) i z kwasem γ aminomasłowym (GABA) z neuronów zwojów korzeni grzbietowych (Jo i Schlichter 1999). Dotychczasowe wyniki przeprowadzone na synaptosomach wyizolowanych z całego mózgu, hipokampa i kory mózgowej wskazują, że uwalnianie ATP Irena Baranowska Bosiacka doktor biologii * Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Ireneusza Kojdera

2 120 Irena BaranowskA Bosiacka do szczeliny synaptycznej zachodzi dzięki depolaryzacji wywołanej gwałtownym wzrostem przepuszczalności błony komórkowej dla K +, której efektem jest wzrost stężenia Ca 2+ w komórce (Silinsky i wsp. 1999). Taki mechanizm uwalniania wykazano w kulturach neuronów siatkówki oka kurcząt (komórkach amakrynowych), w których sekrecja ATP była wywołana przez depolaryzację, zależną od zewnątrzkomórkowego stężenia Ca 2+, aktywacji zależnych od napięcia kanałów wapniowych (VDCC) typu L i P/Q oraz białka pęcherzyków synaptycznych SNAP 25 (Santos i wsp. 1999). W obwodowym układzie nerwowym, przy użyciu techniki patch clamp, Silinsky i wsp. (1999) wykazali, że uwalnianie ATP z synaptosomów nerwów ruchowych zachodzi w przeciągu milisekund po stymulacji neuronu i jest także zależne od stężenia Ca 2+. Adenozynotrójfosforan może być uwalniany także pozasynaptycznie, m.in. poprzez połączenia ścisłe (gap junctions) lub zbudowane z koneksyny półkanały (hemichannels) znajdujące się w błonie komórkowej oraz poprzez kanał receptora P2X 7 w astrocytach (Hamilton i wsp. 2008; Parpura i wsp. 2004). Półkanały zawierające koneksynę mogą otwierać się w odpowiedzi na zmieniający się potencjał błonowy lub spadek zewnątrzkomórkowego stężenia Ca 2+ (Trexler i wsp. 1996) powodując wypływ ATP. Wykazano także, że zwiększonej ekspresji koneksyny w astrocytach towarzyszy wzrost uwalniania ATP (Cortina i wsp. 2000). W proces ten wydają się być zaangażowane takie białka, jak cystic fibrosis transmembrane conductance regulator CFTR (Reisin i wsp. 1994), glikoproteina P (Abraham i wsp. 1993) oraz inne białka z rodziny transporterów ABC (ATP Binding Cassette Transporters) (Fields i Stevens 2000). W ostatnich badaniach zwraca się uwagę na inny możliwy mechanizm uwalniania ATP przez półkanały zawierające koneksynę. Huckstepp i wsp. (2010) w badaniach astrocytów stwierdzili, że egzocytoza ATP jest odpowiedzią na obniżone ph komórki i otwarcie półkanałów w odpowiedzi na wzrost pco 2. Po uwolnieniu ATP podlega szybkiej enzymatycznej degradacji przez ektonukleotydazy do ADP i AMP (ecto nucleoside triphosphate diphosphohydrolase, E NTPDase i ecto nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase, E NPP) oraz przez ekto 5 nukleotydazę do adenozyny, która podlega degradacji przez deaminazę adenozyny lub jest metabolizowana przez fosforylazę nukleotydów purynowych (Yegutkin 2008). Podobnie do innych neurotransmiterów usunięcie ATP pomaga zakończyć działanie neuroprzekaźnika, jednakże pojawiająca się Ado może działać na presynaptyczne receptory adenozynowe, hamując uwalnianie neurotransmiterów i transmisję synaptyczną (Zimmerman 1994). Wykazano także, że ATP uwalniany przez zaktywowane astrocyty generuje tzw. międzyastrocytarny sygnał wapniowy tzw. falę wapniową rozprzestrzeniającą się w sieci komórek glejowych (Newman i Zahs 1997). W ten sposób rozwiązano kontrowersje, że sygnał wapniowy w sieci astrocytów pojawia się dopiero jako odpowiedź na wcześniejszą stymulację astrocytów glutaminianem (Guthrie i wsp. 1999, Cornell Bell i wsp. 1990). Receptory nukleotydowe Wspomniany już Burnstock (1998) wyodrębnił klasę receptorów purynergicznych i dokonał ich podziału na te, których głównym agonistą jest adenozyna (P1) w odróżnieniu od receptorów P2, które rozpoznają ADP i ATP. Weryfikacji nazwy dla całej klasy receptorów dokonano po odkryciu receptorów pirymidynowych (wrażliwych na UDP oraz UTP o charakterystyce farmakologicznej i molekularnej podobnej do poznanych wcześniej receptorów P2), stąd też obecnie tę klasę receptorów określa się receptorami nukleotydowymi (Fredholm i wsp. 1997). Klasyfikacja receptorów P2 Na podstawie badań nad mechanizmem przekazywania sygnałów oraz analizie sekwencji sklonowanych receptorów P2, dokonano ich podziału na dwa podstawowe typy (Abbracchio i Burnstock 1994): P2X receptory o charakterze kanałów jonowych P2Y receptory działające za pośrednictwem białek G. Ekspresję receptorów P2 dla zewnątrzkomórkowych nukleotydów wykazano we wszystkich typach komórek (Skaper i wsp. 2010). W mózgu i rdzeniu kręgowym stwierdzono obecność obu typów receptorów P2, jednakże w komórkach ośrodkowego układu nerwowego najliczniej występują receptory P2X. Badania molekularne pozwoliły na dalsze wyodrębnienie siedmiu podtypów receptora P2X i ośmiu P2Y (Franke i wsp. 2006). Receptory P2X Budowa molekularna W ośrodkowym układzie nerwowym stwierdzono obecność wszystkich podtypów receptorów P2X (P2X 1 7 ) w neuronach oraz komórkach glejowych (Burnstock 2007). Receptory mają budowę podjednostkową, na podstawie analizy cdna stwierdzono, że pojedyncza podjednostka składa się z reszt aminokwasowych (Surprenant i North 2009). Podjednostki receptorów P2X są zbudowane z dwóch domen transmembranowych połączonych zewnątrzkomórkową pętlą, koniec C oraz N znajdują się po stronie cytoplazmatycznej. Zewnątrzkomórkowa pętla ma 10 zachowanych ewolucyjnie reszt cysteinowych mogących uczestniczyć w tworzeniu mostków siarczkowych, czternaście reszt glicynowych, a także 2 6 miejsc glikozylacji. Sekwencja aminokwasów fragmentu łańcucha białkowego pomiędzy końcem N i końcem drugiej hydrofobowej domeny każdego z podtypów receptora jest identyczna w 37 48%, natomiast końce C różnych podtypów receptora nie wykazują podobieństwa w sekwencji aminokwasów (Rassendren i wsp. 1997, North 2002, Gever i wsp. 2006). Funkcjonalny receptor jest złożony z trzech podjednostek i występować może jako homo lub heterotrimer

3 REGULACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ POPRZEZ ATP W UKŁADZIE NERWOWYM 121 (Kawate i wsp. 2009). Różnice między poszczególnymi podtypami występują nie tylko na poziomie sekwencji, odmienne są także ich cechy farmakologiczne i biochemiczne wrażliwość na analogi ATP, antagonistów (suramię i 6 azofenylo 2,4 disulfonowy fosforan pirydoksalu) oraz podatność na desensytyzację. Większość podtypów receptora jest aktywowana ATP w niskim stężeniu 1 10 µm, natomiast podtyp P2X 7 ulega aktywacji w wysokich stężeniach ATP 0,1 1 mm (Butt 2011). Lokalizacja w układzie nerwowym W układzie nerwowym receptory P2X 1 ulega ekspresji w dużych neuronach ruchowych rdzenia kręgowego (Collo i wsp. 1996). Receptor P2X 2 występuje w neuronach czuciowych, przysadce mózgowej, rogach grzbietowych i brzusznych rdzenia kręgowego, wzgórzu wzrokowym, podwzgórzu, polu przedwzrokowym, jądrze czerwonym, jądrze okołoruchowym oraz grzbietowym ruchowym jądrze błędnika, autonomicznych neuronach zwojowych i rdzeniu nadnerczy (Collo i wsp. 1996, Vulchanova i wsp. 1996). Receptor P2X 3 jest znajdowany jedynie w niektórych nerwach czuciowych biorących udział w przewodzeniu bodźców nocyceptywnych (Dunn i wsp. 2001). Receptory P2X 4 ulegają ekspresji w neuronach w różnych częściach mózgu (Burnstock, 2007). W hipokampie w neuronach piramidalnych rejonu CA1 receptory P2X 4 wykazują ekspresję postsynaptyczną (Rubio i Soto 2001) i ulegają aktywacji podczas stymulacji o wysokiej częstotliwości, stąd odgrywają rolę we wzmocnieniu synaptycznym (Sim i wsp. 2006). W badaniach immunohistochemicznych wykazano także ekspresję P2X 4 w komórkach zaktywowanego mikrogleju w uszkodzeniu neuronów (Tsuda et al., 2003) Ponieważ jednak brak jest dotychczas wysoce specyficznych antagonistów P2X 4, funkcjonalne znaczenie receptorów w komórkach mikrogleju pozostaje nadal niepoznane, jakkolwiek w badaniach myszy pozbawionych receptora wykazano rolę receptora w allodynii (Tsuda et al. 2003). Receptor P2X 5 występuje w obwodowym układzie nerwowym i rdzeniu kręgowym. Wykazano, że ekspresja ograniczona jest do ciał komórkowych neuronów proprioceptywnych w jądrach trójdzielnych śródmózgowia i zwojów czuciowych. Nie stwierdzono ekspresji tego receptora w mózgu (Collo i wsp. 1996). Rozmieszczenie receptora P2X 6 jest podobne do P2X 4 z wyjątkiem komórek wyściółki, gdzie występują jedynie receptory P2X 6 (Collo i wsp. 1996). Funkcjonalne receptory P2X 7 w ośrodkowym układzie nerwowym znaleziono w mikrogleju, komórkach Schwanna i astrocytach (Collo i wsp. 1997, Ferrari i wsp. 1996, Sim i wsp. 2004), aczkolwiek obecność receptorów P2X 7 w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym była kontrowersyjna z powodu słabej selektywności przeciwciał dla tego receptora (Anderson i wsp. 2006). Ostatnie badania dostarczyły małocząsteczkowego antagonisty receptora, co znacząco poprawiło detekcję receptorów P2X 7 (Furber i wsp. 2007, Nelson i wsp. 2008, Honore i wsp. 2006). W szczurzych obwodowych zwojach czuciowych receptory P2X 7 wydają się selektywnie zlokalizowane tylko w komórkach glejowych (Zhang i wsp. 2005). Mechanizm przekazywania sygnału i efekty fizjologiczne wywołane stymulacją receptorów P2X Receptory P2X funkcjonują jako bramkowane ATP nieselektywne kanały jonowe przepuszczalne dla Na +, K + i Ca 2+ (Khakh i North 2006). Sygnalizację z udziałem receptorów P2X cechuje brak wtórnych przekaźników, wskutek czego czas przekazywania sygnału jest bardzo szybki ( ms) (Ralevic, Burnstock 1998). Ta cecha sygnalizacji wydaje się być kluczowa dla szybkiej transmisji informacji w neuronach, w połączeniach nerwowo mięśniowych oraz między neuronami a komórkami glejowymi. Zdolność receptorów do działania jako bezpośredni kanał dla przepływu Ca 2+ lub pośredni aktywator kanałów wapniowych bramkowanych napięciem (VDCC) leżą u podstawy ich złożonej roli w odpowiedzi komórek na sygnał wapniowy. Napływ kationów do wnętrza komórki powoduje depolaryzację błony komórkowej, a napływ Ca 2+ powoduje skutkuje aktywacją receptorów rianodynowych i wyrzutem Ca 2+ z magazynów siateczki śródplazmatycznej (Skaper i wsp. 2010). Specyficzny szlak przekazywania sygnału związany jest z aktywacją receptorów P2X 7. Adenozynotrójfosforan jest jedynym znanym fizjologicznym aktywatorem tych receptorów (Chakfe i wsp. 2002, Ferrari i wsp. 1997). Przedłużająca się aktywacja receptora P2X 7 przez wysokie stężenie ATP prowadzi do powstania dużych porów w błonie komórkowej, przez które mogą przenikać nie tylko jony, ale także inne cząsteczki o masie 1 kda. Może to wywoływać efekt cytotoksyczny i aktywować proces apoptozy w komórkach (Surprenant i wsp. 1996). Zmiany wewnątrzkomórkowego stężenia Ca 2+ następujące po aktywacji receptora P2X 7 uruchamiają szereg wtórnych przekaźników i kaskad enzymatycznych. Jednym z kluczowych punktów jest aktywacja kinazy PYK2, która przekazuje dalej sygnał na kaskadę kinaz MAP, co w efekcie końcowym prowadzi do indukcji czynników transkrypcyjnych w jądrze. W mikrogleju oraz makrofagach/monocytach stymulacja receptora P2X 7 powoduje aktywację kinazy domeny N końcowej białka Jun (c Jun N terminal kinases), ERK 1/2 kinazy zależnej od sygnału zewnątrzkomórkowego 1/2 (extracellular signal regulated kinases 1/2) oraz p38 MAPK kinazy białka aktywowanej mitogenem (mitogen activated protein kinase) (Humphreys i wsp. 2000, Aga i wsp. 2000, Potucek i wsp. 2006). W mikrogleju wykazano także aktywację czynników transkrypcyjnych takich jak czynnik jądrowy kappab (nuclear factor kappab), NFAT czynnik transkrypcyjny zaktywowanych limfocytów T (nuclear factor of activated T cells) wiążących się z CREB białkowym elementem odpowiedzi na camp (camp response element binding protein) oraz A P 1 (activator protein 1), których aktywacja i translokacja do jądra są związane z ekspresją genów prozapalnych

4 122 Irena BaranowskA Bosiacka (Potucek i wsp. 2006, Ferrari i wsp. 1999). Stymulacja receptora P2X 7 zwiększa także fosforylację białkowych fosfataz tyrozynowych (Adinolfi i wsp. 2003, Aga i wsp. 2004) prowadząc do aktywacji szlaku MAPK kinaz. Receptor P2X 7 może indukować także aktywację innych małocząsteczkowych białek G. Stymulacja szlaku sygnałowego zależnego od białka Rho jest zaangażowana w aktywację p38mapk w makrofagach. Jako że szlak Rho/p38 może być zaangażowany w wydzielanie pęcherzyków zawierających IL 1β (Pfeiffer i wsp. 2004) poprzez reorganizację filamentów aktynowych i odpączkowywanie ciałek apoptotycznych (blebbing) (MacKenzie i wsp. 2001) może to być mechanizm, za pomocą którego MAPK kinazy pośredniczą we wzroście uwalniania prozapalnych cytokin przez mikroglej. Receptory P2Y Budowa molekularna Receptory P2Y stanowią całkowicie odmienną grupę od P2X, zarówno pod względem budowy molekularnej, jak i mechanizmu przekazywania sygnału. Wspólną cechą jest jedynie wrażliwość na zewnątrzkomórkowe nukleotydy. Receptory P2Y składają się z reszt aminokwasowych, które charakteryzuje 27% stopień identyczności i mają masę cząsteczkową Da. Jak inne receptory metabotropowe współdziałające z białkami G mają siedem domen transbłonowych o strukturze α helisy (Czajkowski i wsp. 2004). Trzy z nich TM III, TM VI i TM VII biorą udział w wiązaniu liganda. Koniec C znajduje się po stronie cytoplazmatycznej błony, pierwsza i druga pętla zlokalizowane na zewnętrznej powierzchni błony zawierają po dwie konserwatywne reszty cysteiny, natomiast w trzeciej cytoplazmatycznej pętli obecne są liczne miejsca fosforylacji dla kinazy białkowej C i kinazy zależnej od kalmoduliny (Ralevic i Burnstock 1998). Z komórek ssaków sklonowano dotychczas sześć podtypów receptora P2Y, różniących się wrażliwością na agonistów i mechanizmem przekazywania sygnału. Lokalizacja w układzie nerwowym Szeroko rozpowszechnionym w tkance nerwowej podtypem receptora jest P2Y 1 wrażliwy głównie na zewnątrzkomórkowy ADP, a w mniejszym stopniu ATP. Receptor P2Y 2 jest wrażliwy w równym stopniu na ATP i UTP, inne nukleotydy działają na niego w minimalnym stopniu. Receptor ten występuje w układzie nerwowym równie powszechnie jak P2Y 1, ale ich rozmieszczenie nie pokrywa się. Receptor P2Y 6 jest szeroko rozpowszechniony w mózgu i mikrogleju. Sugeruje się, że ten receptor jest odpowiedzialny także za przekazywanie informacji przez zewnątrzkomórkowe nukleotydy pirymidynowe w mózgu (Ginsburg Shmuel i wsp. 2012). Receptor P2Y 8 selektywny zarówno dla ATP, UTP, GTP, CTP i inozynotrójfosforanu (ITP) został dotychczas sklonowany z zarodka żaby; wykazano, że bierze udział w rozwoju embrionalnym układu nerwowego (Czajkowski i wsp. 2004). Mechanizm przekazywania sygnału i efekty fizjologiczne wywołane stymulacją receptorów P2Y Główny szlak przekazywania sygnału przez receptor P2Y zależy od jego podtypu. Jak dotąd wykazano, że aktywacja P2Y 1 uruchamia szlak sygnałowy związany z fosfolipazą C (PLC). W większości przypadków zachodzi on poprzez niewrażliwe na toksynę krztuśca (PTX) i toksynę cholery (CTX) białka z rodziny Gq. Aktywacja PLC prowadzi do powstania wtórnych przekaźników inozytolotrifosforanu (IP3) i diacyloglicerolu (DAG). IP3 uwalnia Ca 2+ z magazynów wewnątrzkomórkowych. Wzrost stężenia wapnia oraz stymulowana DAG kinaza białkowa C (PKC) aktywują kinazę tyrozynową (Pyk2). W efekcie następuje uruchomienie szlaku sygnałowego prowadzącego do aktywacji kinaz MAP (MAPK) (Lev i wsp. 1995). Receptor P2Y 1 może aktywować też działanie kanałów potasowych w błonie komórkowej (Schicker i wsp. 2010). Stwierdzono, że aktywacja receptora P2Y 2 prowadzi szlakami jak dla receptora P2Y 1, jednakże może aktywować fosfolipazę A2 oraz wpływać na aktywację kanałów chlorkowych, jak również hamować lub aktywować (w zależności od typu komórki) cyklazę adenylanową i zwiększać stężenia cgmp w komórce. Podtyp receptora P2Y 6 okazał się selektywnie wrażliwy na nukleotydy pirymidynowe: UTP i UDP i jak wykazano, wiąże się z białkami G i lub G q aktywując PLC (Czajkowski i wsp. 2004). Udział zewnątrzkomórkowego ATP i purynoreceptorów w komunikacji międzykomórkowej Neurony i astrocyty W istocie szarej rozrastające się astrocyty szczelnie otaczają synapsy wykazując ekspresję receptorów dla neurotransmiterów, białek transportujących oraz kanałów jonowych. W istocie białej ich rozrost jest kierunkowy tworząc punkty kontaktowe z przewężeniami Ranviera astrocyty wykazują ekspresję kanałów jonowych i białek transportujących (Butt 2011). Nie wykazano natomiast jak dotąd, że rozrost astrocytów wokół przewężeń wiąże się z ekspresją receptorów dla neurotransmiterów, aczkolwiek stwierdzono, że w czasie rozchodzenia się potencjału czynnościowego odpowiadają one na uwolniony przez aksony neuronów glutaminian i ATP (Fields i Ni 2010). Wykazano, że aktywność neuronów wyzwala falę wapniową w komórkach astrogleju, najczęściej poprzez sygnał pochodzący od glutaminianu (Wang i wsp. 2006). W odpowiedzi astrocyty uwalniają ATP, co powoduje nasilenie i propagację fali wapniowej w sieci komórek glejowych, angażując w ten proces, jak dotąd wykazano, receptory P2Y 1 i P2X 7 (Hamilton i wsp. 2008, 2010). Adenozynotrójfosforan uwalniany z astrocytów i jego metabolit adenozyna mogą jednocześnie wpływać na przekaźnictwo synaptyczne (Newman 2003, Pascual i wsp. 2005, Gordon i wsp. 2009). Stwierdzono na przykład, że fala wapniowa, w wywołaniu której pośredniczy

5 REGULACJA KOMUNIKACJI MIĘDZYKOMÓRKOWEJ POPRZEZ ATP W UKŁADZIE NERWOWYM 123 uwalniane z astrocytów ATP stymuluje sekrecję glutaminianu i D seryny, które mogą działać przeciwstawnie do efektów wywoływanych przez ATP. W ten sposób astrocyty mogą wpływać na nasilenie lub osłabienie transmisji synaptycznej (Fellin i wsp. 2006, Koizumi i wsp. 2003). Rola, jaką ATP odgrywa w modulowaniu aktywności synaptycznej neuronów jest jednak nadal w trakcie intensywnych badań (Agulhon i wsp. 2010). Neuronalne synapsy purynergiczne występują relatywnie rzadko w układzie nerwowym w porównaniu do wszechobecnej wśród komórek glejowych komunikacji za pośrednictwem zewnątrzkomórkowych puryn. Może to sugerować, że pozasynaptyczne uwalnianie ATP jest bardzo ważne dla funkcjonalnej integracji sieci komórek glejowych (Butt 2011). Wiadomo, że głównym źródłem ATP są astrocyty, które uwalniają neuroprzekaźnik w celu wzajemnej komunikacji oraz komunikacji z innymi komórkami glejowymi poprzez receptory purynowe (Hamilton i wsp. 2008). Jednakże nie wiadomo dotychczas, czy zachodząca przy udziale ATP komunikacja międzykomórkowa odbywa się w wyspecjalizowanych punktach kontaktowych oraz czy miejsce uwalniania i receptory mają tę samą lokalizację, co mogłoby precyzować szlaki komunikacyjne między komórkami glejowymi, jak ma to miejsce w przypadku neuronów połączonych w sieć przez synapsy (Butt 2011). Jak dotąd większość dowodów wskazuje, że sygnał w sieci astrocytów rozprzestrzenia się promieniście we wszystkich kierunkach od jego źródła poprzez połączenia ścisłe i uwalniany przez półkanały ATP, który aktywuje receptory na sąsiednich komórkach glejowych (Scemes i Giaume 2006). Nasze zrozumienie zjawiska komunikacji między komórkami glejowymi opiera się jednakże wciąż tylko na obserwacji fali wapniowej w mikroskopie konfokalnym lub fluorescencyjnym i jest wyznaczane przez czułość detekcji wapnia w komórkach (Butt 2011). Dodatkowo wykazano, że astrocyty mogą wykazywać także spontaniczną falę wapniową zarówno w hodowlach (Shigetomi i wsp. 2008), jak i w warunkach in vivo (Hirase i wsp. 2004). Niewiele także wciąż wiadomo na temat fizjologicznych skutków komunikacji między komórkami glejowymi. Nie można jednak zapominać o znaczeniu pośredniczonej przez ATP komunikacji wapniowej w regulacji tych podstawowych funkcji jakie pełnią astrocyty, ponieważ są one absolutnie niezbędne do pełnienia normalnych czynności mózgu, a ich zaburzenia odgrywają kluczową rolę w epilepsji, neurodegeneracji czy demielinizacji. Główną funkcją astrocytów jest pobieranie K + i glutaminianu uwalnianych podczas normalnej neuronalnej aktywności, co wydaje się regulowane przez receptory purynowe. Wykazano bowiem, że receptory P2Y i P2X 7 są zaangażowane w regulację aktywności kanału potasowego, przez co kontrolują transport K + w nabłonku (Leipziger 2003), a receptory P2Y 1 mogą zwiększać aktywność Na + /K + ATPazy (Broch Lips 2010). Receptory P2X 7 wydają się także uczestniczyć w spadku ekspresji akwaporyny, białka biorącego udział w transporcie jonów i wody w astrocytach (Lee i wsp. 2008) oraz w obniżeniu pobierania glutaminianu i ekspresji transportera dla glutaminianu (GLAST) (Liu i wsp. 2010). Wykazano, że sygnał wapniowy pośredniczony przez ATP dostarcza także mechanizmu, poprzez który neurony mogą stymulować tworzenie mieliny przez oligodendrocyty (Matute i wsp. 2007). Stwierdzono, że w okresie różnicowania się oligodendrocytów receptory adenozynowe podlegają wyciszeniu (down regulation), natomiast receptory P2Y 1 i P2X 7 ulegają ciągłej ekspresji zarówno w okresie rozwoju, jak i w dojrzałych oligodendrocytach. Aktywacja receptora P2X 7 w warunkach patologicznych, takich jak ischemia i stwardnienie rozsiane skutkuje demielinizacją i utratą oligodendrocytów (Domercq i wsp. 2010). Oligodendrocyty Wykazano, że komórki prekursorowe oligodendrocytów (w tym komórki NG2 NG2 proteoglycan expressing cells) wchodzą w ścisły kontakt z synapsami lub przewężeniami Ranviera i odpowiadają na ATP i glutaminian uwalniane przez synapsy i aksony (Bergles i wsp. 2000). Ponadto ATP uwalniane przez astrocyty wywołuje szybki i przejściowy wzrost wewnątrzkomórkowego stężenia Ca 2+ w komórkach prekursorowych oligodendrocytów, a w proces ten angażuje receptory dla adenozyny oraz receptory P2Y 1 i P2X 7. Stąd pośredniczona przez ATP i adenozynę komunikacja pomiędzy neuronami, astrocytami i komórkami prekursorowymi oligodendrocytów dostarcza mechanizmów mogących wpływać na regulację regeneracji oligodendrocytów. Mikroglej Wykazano, że fala wapniowa w astrocytach wyzwala wzrost stężenia wewnątrzkomórkowego Ca 2+ w mikrogleju (Schipke i wsp. 2002). Komórki mikrogleju wykazują ekspresję receptora P2X 4 i P2Y 12, a ich aktywacja przez ATP wydaje się być kluczową w bólu neuropatycznym i odpowiedzi na uszkodzenie (Maeda i wsp. 2010). Podsumowanie Adenozynotrójfosforan jest cząsteczką sygnałową, która w układzie nerwowym pełni funkcję neuroprzekaźnika, bądź moduluje uwalnianie i funkcjonowanie innych neuroprzekaźników. Adenozynotrójfosforan uczestniczy nie tylko w szybkiej transmisji informacji, ale współdziałając z czynnikami wzrostowymi wpływa na długotrwałe zmiany trofizmu komórek w układzie nerwowym. Działając za pośrednictwem receptorów P2Y i P2X pełni rolę kluczowego pośrednika w komunikacji między komórkami glejowymi uwolnienie ATP przez astrocyty powoduje rozprzestrzenianie się fali wapniowej wśród komórek glejowych. Ponadto sygnał wapniowy regulując uwalnianie neurotransmiterów przez astroglej wpływa na aktywność synaptyczną neuronów. W oligodendrocytach ATP reguluje różnicowanie się, mielinizację oraz pośredniczy w odpowiedzi na uszkodzenia neuronów przez mikroglej. Piśmiennictwo u Autora.

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione Postepy Hig Med Dosw. (online), 2007; 61: 438-453 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2007.02.21 Accepted: 2007.06.26 Published: 2007.07.11 Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH

STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH POST. MIKROBIOL., 2011, 50, 4, 275 289 http://www.pm.microbiology.pl STRUKTURA GENOMU BORRELIA BURGDORFERI; INFORMACJA GENETYCZNA ZAWARTA W POSZCZEGÓLNYCH REPLIKONACH SKŁADOWYCH Ewa Furmańczyk 1, Mirosława

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych /REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 2/2007 ISSN 0423 104X Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych The influence

Bardziej szczegółowo

17. ROZWÓJ NARZĄDU ZĘBOWEGO

17. ROZWÓJ NARZĄDU ZĘBOWEGO 17. ROZWÓJ NARZĄDU ZĘBOWEGO 17.1. Powstawanie i rozwój zawiązka zęba Zęby rozwijają się z dwóch współdziałających ze sobą tkanek: mezenchymy oraz pokrywającego ją nabłonka ektodermalnego wyściełającego

Bardziej szczegółowo

Sympozjumm. Materiały

Sympozjumm. Materiały Sympozjumm Neuronauka a dziecko 9. marzec 2013 Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego Ul. Miecznikowa 1 Materiały sympozjalne W kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Neurobiologii

Bardziej szczegółowo

Drodzy bracia i siostry,

Drodzy bracia i siostry, Papieskie Orędzie na Światowy Dzień Chorego 2014 Potrzeba miłosiernych samarytan Drodzy bracia i siostry, 1. Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego temat w tym roku brzmi Wiara i miłosierdzie:

Bardziej szczegółowo

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA

NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA NARAŻENIE NA SUBSTANCJE O DZIAŁANIU KANCEROGENNYM BIOMARKERY NARAŻENIA Dr Danuta Mielżyńska Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego, Sosnowiec WSTĘP Toksyczne związki chemiczne obecne w środowisku

Bardziej szczegółowo

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej

BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej BEZSENNOŚĆ POWAŻNY PROBLEM ZDROWOTNY I SPOŁECZNY. Przyczyny, objawy i leczenie bezsenności. praca specjalizacyjna z farmacji aptecznej mgr farm. Katarzyna Górka opiekun specjalizacji: dr n. farm. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej

Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej Piotr FRANCUZ Mechanizm uwagi. Przegląd zagadnień w perspektywie psychologicznej i neurofizjologicznej W ciągu każdej sekundy do naszych receptorów dociera kilkaset tysięcy bitów informacji. W tym czasie

Bardziej szczegółowo

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej 35 Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej Antimicrobial peptides an important element of natural immunity PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ, AGATA MĘKAL, WIESŁAW DEPTUŁA Katedra

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY

PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY Harmonising the knowledge about biomedical side effects of doping PIERWSZE KROKI W PROFILAKTYCE DOPINGU! POZIOM PODSTAWOWY SLAJD 2: Istnieje wiele teorii na temat pochodzenia terminu doping. Plemię Kaffir

Bardziej szczegółowo

Człowiek a potrzeba informacji Kilka refleksji na marginesie założeń teorii społeczeństwa informacji

Człowiek a potrzeba informacji Kilka refleksji na marginesie założeń teorii społeczeństwa informacji Człowiek a potrzeba informacji. Kilka refleksji na marginesie Język, założeń... Komunikacja, Informacja 157 P. Nowak, P. Nowakowski (red.) Language, Communication, Information P. Nowak, P. Nowakowski (eds)

Bardziej szczegółowo

10. WĘGLOWODANY. Iwona śak

10. WĘGLOWODANY. Iwona śak 10. WĘGLWANY Iwona śak Węglowodany to związki powszechne w przyrodzie, np. celuloza stanowi prawie połowę masy wszystkich związków organicznych na naszym globie. Zawartość węglowodanów w tkankach roślinnych

Bardziej szczegółowo

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ

POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ Patrycja Grzeszczak Reakcja cienkiej warstwy palladu na proces tworzenia i rozkładu wodorku obserwacje w rozdzielczości nanometrycznej metodą mikroskopii

Bardziej szczegółowo

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski

Porady metodyczne. Koncentracja uwagi u szermierzy projektowanie ćwiczeń. Piotr Gronek, Maciej Tomczak, Bartłomiej Daniłowski Porady metodyczne 55 Projektowanie specjalnych środków treningowych/ćwiczeń rozwijających dyspozycje zawodnika uprawiającego daną dyscyplinę sportu musi poprzedzić gruntowana analiza ujawniająca jej charakter

Bardziej szczegółowo

Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych

Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych Rytm i czas porodu Indukcja i stymulacja porodu w świetle badań naukowych Publikacja opracowana przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii

E L E K T R O C H I R U R G I A. Z asady Elek trochirurgii E L E K T R O C H I R U R G I A P o d s t a w y Z asady Elek trochirurgii SPIS TREŚCI Wstęp 03 Zasada elektrochirurgii 04 Zasady fizyczne Zmiany tkanek pod wpływem ciepła Czynniki wpływające na efekty

Bardziej szczegółowo

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO ANEKS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych

Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Podręcznik do ćwiczenia umysłu dla osób starszych Umowa nr: I43-LLP-I-2008-1-ES-GRUNDTVIG-GMP MINDWELLNESS Improvement the Learning Capacities and Mental Health of Elder People Ten projekt został zrealizowany

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ

ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH WYDZIAŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ KIERUNEK: FIZJOTERAPIA MARIA DOBOSZ WPŁYW USZKODZENIA MIĘŚNIA NADGRZEBIENIOWEGO NA STABILNOŚĆ I MOBLINOŚĆ OBRĘCZY BARKOWEJ PRACA MAGISTERSKA

Bardziej szczegółowo

Możliwości regeneracji tkanek organizmu

Możliwości regeneracji tkanek organizmu Możliwości regeneracji tkanek organizmu 8 W następstwie urazowego lub chorobowego uszkodzenia tkanek i narządów zachodzą w organizmie naturalne zmiany naprawcze, wyrównawcze i przystosowawcze, zmierzające

Bardziej szczegółowo

Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym

Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym Alkoholizm i Narkomania 2006, tom 19: nr 4, 395-406 2006 Instytut Psychiatrii i Neurologii Efekty działania alkoholu w okresie prenatalnym w modelu zwierzęcym Effects of alcohol action in prenatal period

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Program pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie rok szkolny 2013/2014 Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka

Bardziej szczegółowo

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01

Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Marta Łuszcz Rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego 311[14].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia

Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny: praktyczny przewodnik diagnostyki i leczenia Szkolenie podyplomowe/postgraduate education Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 63; Numer/Number 4/2012 ISSN 0423 104X Pierwotny aldosteronizm jako problem częsty i ważny:

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki

Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki NAUKA 3/2004 101-120 ANDRZEJ KLAWITER 1 Powab i moc wyjaśniająca kognitywistyki Niniejszy tekst nie aspiruje do systematycznej prezentacji kognitywistyki. Jego celem jest ukazanie powabu i mocy wyjaśniającej,

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO

MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Maria Libura MOJE DZIECKO MA ZESPÓŁ PRADERA-WILLIEGO Jak mogę mu pomóc? Warszawa 2007 1 Maria Libura Moje dziecko ma zespół Pradera-Williego. Jak mogę mu pomóc? Konsultacja medyczna: dr n.med. Maria Ginalska

Bardziej szczegółowo

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14)

ISSN 1731-8971. PREWENCJA i REHABILITACJA. kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. nr 4 (14) ISSN 1731-8971 PREWENCJA i REHABILITACJA kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 4 (14) 2006 PREWENCJA i REHABILITACJA Spis treści 1 Postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zespołach bólowych kręgosłupa

Bardziej szczegółowo