Wirtualne Jury. Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wirtualne Jury. Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Wirtualne Jury Instrukcja obsługi 1

2 Domowe Karaoke - Wirtualne Jury 3e Wydane przez 3e sp. jawna, Warszawa ul. Podbipięty 51, na podstawie odpowiednich licencji. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Program przeznaczony do sprzedaŝy wyłącznie na terenie Polski. śadna cześć tej instrukcji, ani opisanego w niej oprogramowania nie moŝe być w jakikolwiek sposób reprodukowana bądź powielana bez pisemnej zgody wydawcy. Wszelkie znaki handlowe i towarowe są własnością odpowiednich firm i zostały uŝyte wyłącznie w celach informacyjnych. Uwagi od wydawcy Program został przetestowany na dostępnych producentowi komputerach spełniających wymagania sprzętowe. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wadliwe działanie programu, wywołane tym straty i inne wynikające z tego konsekwencje. Płyty zostały sprawdzone najnowszymi dostępnymi wydawcy programami antywirusowymi. Wydane przez 3e sp. jawna, Warszawa ul. Podbipięty 51. Wszelkie znaki handlowe i towarowe są własnością odpowiednich firm i zostały uŝyte wyłącznie w celach informacyjnych. 3e sp. jawna Warunki gwarancji W przypadku stwierdzenia w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu wad fizycznych płyt CD/DVD zawierających program i nie powstałych z winy uŝytkownika, firma 3e sp. jawna zapewnia bezpłatną wymianę dysków na sprawne. Wadliwą płytę wraz z dokładnym opisem nieprawidłowego funkcjonowania naleŝy odesłać na adres wydawcy: 3e sp. jawna, Warszawa ul. Podbipięty 51. Przed odesłaniem płyt prosimy o kontakt z naszym działam obsługi klienta, tel.: (0 22) lub Ograniczenie licencji Program przeznaczony do prywatnego domowego uŝytku w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek komercyjne uŝycie programu, w tym w celach prowadzenia działalności gospodarczej wymaga posiadania licencji komercyjnej. Informacje: tel./fax.(0 22)

3 Spis treści 1 Instrukcja Wymagania i instalacja Wymagania sprzętowe Instalacja i uruchomienie programu Obsługa programu Menu główne Lista utworów Sposoby wyświetlania utworów Ocena śpiewu Scalacz Dostępne wersje programu Rozwiązania najczęściej spotykanych problemów Od wydawcy OstrzeŜenie

4 1 Instrukcja Dziękujemy za zakup naszego oprogramowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Producent programu Ŝyczy Państwu miłych i owocnych chwil spędzonych z programem. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej serii programów Domowe Karaoke: 3e. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Program przeznaczony do prywatnego uŝytku w celach niekomercyjnych. Wszystkie prawa autorskie i prawa producenta do nagrań utworów zastrzeŝone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypoŝyczanie, wykorzystywanie opisanego oprogramowania do wykonań publicznych i nagrań RTV bez zezwolenia zabronione. 1.1 Wymagania i instalacja W kolejnych rozdziałach instrukcji znajdziecie Państwo informacje na temat wymagań sprzętowych programu oraz sposobu instalacji i uruchomienia Wymagania sprzętowe Komputer klasy PC z procesorem 2 GHz, 1 GB RAM, karta muzyczna, zainstalowany DirectX 9, karta graficzna zgodna z DirectX 9, głośniki lub słuchawki oraz napęd DVD. Uwaga! JeŜeli na komputerze zainstalowany jest DirectX w wersji starszej niŝ 9, to zalecamy pobranie oraz zainstalowanie najnowszej aktualizacji ze strony Instalacja i uruchomienie programu Zamknij wszystkie uruchomione programy a następnie włóŝ płytę DVD z programem do napędu. Program instalacyjny powinien się automatycznie uruchomić po upływie kilku sekund. JeŜeli w systemie operacyjnym Windows wyłączone jest automatyczne uruchamianie dla napędu CD/DVD, to program instalacyjny: instaluj.exe znajdujący się na dysku DVD naleŝy uruchomić ręcznie. MoŜna tego dokonać na przykład wybierając z menu Start komendę Uruchom... i w linii komend wpisując d:\instaluj.exe (gdzie literka 'd' to oznaczenie Twojego napędu DVD). Po uruchomieniu programu instalacyjnego na ekranie pojawi się treść umowy licencyjnej. Aby kontynuować proces instalacji musisz ją zaakceptować zaznaczając pole Zgadzam się z powyŝszymi stwierdzeniami i warunkami. Postępuj następnie zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie (moŝesz po prostu naciskać ENTER na kaŝdym oknie). Program instalacyjny stworzy folder "Domowe Karaoke" zawierający skrót umoŝliwiający uruchomienie programu. Pod koniec procesu instalacji (jeśli zaznaczona została odpowiednia opcja w instalatorze) uruchomiony zostanie instalator programu Macromedia Flash Player - niezbędny do prawidłowego działania programu. Instalator tego komponentu dostępny jest niestety tylko w języku angielskim. Mniej zaawansowanym uŝytkownikom komputera zalecamy przeprowadzenie tej instalacji w sposób standardowy naciskając przycisk Next na kolejnych ekranach. Kolejnymi komponentem, który wyświetli się pod koniec instalacji jest sterowniki Ogg Vorbis DirectShow niezbędny do prawidłowego działania programu. Instalator tego komponenta dostępny jest w języku angielskim. Dla mniej zaawansowanych uŝytkowników zalecamy przeprowadzenie tej instalacji w sposób standardowy. NaleŜy zaakceptować postanowienia licencyjne programu poprzez naciśnięcie przycisku Agree, następnie naleŝy zaakceptować listę klikając w przycisk Install. Po zakończeniu instalacji komponentu, naleŝy zamknąć okno klikając w przycisk Close 4

5 Podłączenie mikrofonu Mikrofon i głośniki podłącz do gniazdek znajdujących się z reguły na tylnej ściance obudowy komputera. O dokładnym rozmieszczeniu gniazd informuje instrukcja obsługi Twojego komputera lub karty dźwiękowej. Poszczególne gniazda oznaczone są zwykle kolorami: - gniazdko zielone dla słuchawek lub głośników - gniazdko czerwone lub róŝowe dla mikrofonu PowyŜszy rysunek przedstawia przykładowy sposób rozmieszczenia gniazd z tyłu obudowy komputera. Zalecamy jednak skorzystanie z instrukcji dołączonej do komputera lub karty dźwiękowej przed podłączeniem mikrofonu oraz głośników. W przypadku problemów z działaniem mikrofonu prosimy przeczytać rozdział Rozwiązania najczęściej spotykanych problemów. 5

6 Uruchomienie programu Program uruchamiamy za pomocą ikony znajdującej się na pulpicie lub wybierając z menu Start: Start/Programy/Domowe Karaoke/Wirtualne Jury/Wirtualne Jury Ekran powitalny zawiera informacje o serii Domowe Karaoke. Naciśnięcie przycisku pozwala rozpocząć zabawę. Wybierając z menu Start: Start/Programy/Domowe Karaoke/Wirtualne Jury/Uruchom program bez sprawdzania aktualizacji program zostanie uruchomiony z wyłączoną funkcją sprawdzania dostępności aktualizacji programu. Funkcja sprawdzania aktualizacji działa wyłącznie na komputerach podłączonych do sieci Internet. Odinstalowanie programu Aby odinstalować program naleŝy wybrać z menu Start: Start/Programy/Domowe Karaoke/Wirtualne Jury/Odinstaluj program Wirtualne Jury 6

7 1.2 Obsługa programu W poniŝszych rozdziałach zawarte są podstawowe zasady obsługi programu Menu główne Rysunek przedstawia ekran początkowy karaoke zaraz po uruchomieniu programu. Menu główne programu umoŝliwia dostęp do takich funkcji jak: Śpiewaj, Katalog piosenek, Twoje nagrania, Krótka Piłka, Ustawienia i Wyjście z programu. Dokładny opis poszczególnych pozycji z menu znajduje się w dalszej części instrukcji. 7

8 Śpiewaj Na tym ekranie moŝemy określić ilość uczestników zabawy oraz wprowadzić ich imiona (zostaną one zapamiętane do zakończenia zabawy - czyli wyjścia z programu). Aby zwiększyć liczbę uczestników naciskamy przycisk: Aby zmniejszyć liczbę uczestników korzystamy z przycisku: Maksymalna liczba uczestników to 6 osób. Imiona wpisujemy w pojawiających się na liście polach. Następnie naciskamy przycisk dalej i przechodzimy do ekranu wyboru utworów do śpiewania. 8

9 Chcąc dodać utwór do listy utworów do śpiewania musimy wskazać go w zestawie. Aby przenieść na listę od razu cały zestaw naciskamy przycisk: W celu wyświetlenia zawartości poszczególnych zestawów naleŝy kliknąć ich nazwy. 9

10 Lewa część ekranu ukazuje listę piosenek znajdujących się w określonym zestawie. Prawa natomiast słuŝy do tworzenia listy utworów wybranych do śpiewania. Aby przenieść utwór z zestawu na listę utworów do śpiewania naleŝy kliknąć w tytuł. Na liście utworów do śpiewania moŝe znaleźć się maksymalnie 10 utworów, przy czym kaŝdy utwór moŝna śpiewać kilka razy. Usunięcie utworu z listy następuje po naciśnięciu Pozostałe szczegóły obsługi tego ekranu są analogiczne jak w rozdziale Katalog Piosenek. Gdy lista utworów jest ustalona przechodzimy do ekranu ustalania kolejności wciskając przycisk dalej. PowyŜszy ekran daje nam moŝliwość wybrania jednej z dwóch opcji: KOLEJNOŚĆ LOSOWA dla kaŝdej piosenki śpiewający jest losowany przez program. WEDŁUG LISTY - za pomocą rozwijanych menu znajdujących się przy kaŝdej piosence moŝemy ustalić, który z uczestników będzie jej wykonawcą. Po wybraniu interesującej nas opcji klikamy w przycisk dalej i rozpoczynamy naszą zabawę w karaoke. Mamy oczywiście moŝliwość zakończenia nagrywania w kaŝdej chwili za pomocą przycisku ESC. Zarejestrowana zostanie jednak wtedy tylko część utworu. Aby podczas nagrywania przejść do kolejnej piosenki z listy utworów do śpiewania naciskamy Spację. Po zakończeniu nagrania pojawi się ekran podsumowania. Zobaczymy na nim nagrane podczas ostatniej sesji" utwory. MoŜemy odsłuchać kaŝdy z nich naciskając. Uwaga! Utwory wymienione na liście nie są trwale zapisane. Aby zachować wybrane naleŝy 'zapalić' znajdujące się przy nich znaczki: 10

11 - utwór NIE przeznaczony do zachowania (po opuszczeniu tego okna zostanie automatycznie skasowany). - utwór przeznaczony do zachowania (po opuszczeniu tego okna, będzie dostępny w oknie Twoje nagrania ). Po wskazaniu wszystkich utworów przeznaczonych do zachowania naciskamy przycisk: Powrót. Spowoduje to zapamiętanie ich i przeniesienie na listę w oknie Twoje nagrania. Uwaga! Podczas archiwizacji utworom, które nie zostały zaśpiewane do końca (w czasie trwania karaoke naciśnięto ESC lub Spacja ) zostanie wyciszona końcówka Katalog piosenek Katalog zawiera spis wszystkich dostępnych w programie utworów podzielonych na kilka zestawów tematycznych. Wszystkie zestawy, oprócz Wersje profesjonalne, zawierają podkłady muzyczne z linią melodyczną. Aby wyświetlić zawartość danego zestawu naleŝy kliknąć w wybraną pozycję w menu. 11

12 Listę utworów przewijamy za pomocą strzałek: Aby posłuchać dowolnego utworu muzycznego naciskamy. Do szukania utworu w bazie słuŝy przycisk szukaj: 12

13 Po wpisaniu tytułu utworu lub artysty program przeszuka bazę dostępnych piosenek i wyświetli rezultat wyszukiwania w postaci listy zawierającej Ŝądaną frazę. Aby powrócić do listy katalogów naciskamy przycisk: Twoje nagrania Lewa część ekranu przedstawia spis wszystkich nagranych i zachowanych piosenek. Tworzenie listy utworów do nagrania na płycie CD odbywa się analogicznie jak w przypadku określania listy do śpiewania - czyli wskazujemy nagrany utwór, który pojawia się automatycznie na liście do nagrania. Naciśnięcie przycisku dalej spowoduje przejście do nagrania wybranych utworów. W zaleŝności od wyboru dokonanego na ekranie USTAWIENIA program nagra utwory na czystej płycie CD-R umieszczonej w nagrywarce lub zgra utwory w formie plików muzycznych wav do wybranego folderu. Domyślnym folderem do zapisu jest folder Moje dokumenty\domowe Karaoke (dla aktualnego uŝytkownika). Nagrywanie płyty CD audio JeŜeli komputer jest wyposaŝony w nagrywarkę płyt CD, to z łatwością moŝesz nagrać swoją pierwszą płytę muzyczną. Program powinien automatycznie rozpoznać zainstalowaną w komputerze nagrywarkę. MoŜesz równieŝ wskazać ją w oknie USTAWIENIA/Nagrywarka. By nagrać płytę CD wystarczy: w oknie USTAWIENIA/Nagrywarka wskazać posiadaną nagrywarkę, umieścić czystą płytę CD-R w napędzie nagrywarki, sporządzić listę utworów do nagrania (na ekranie Twoje nagrania), a następnie nacisnąć przycisk Dalej. Program nagra wskazane utwory na płytę, którą będzie moŝna odtworzyć za pomocą dowolnego odtwarzacza CD Audio lub komputera. 13

14 UWAGA: po nagraniu program zamknie sesję na płycie CD-R, co oznacza, Ŝe nawet jeśli pozostało na niej wolne miejsce nie będzie moŝna juŝ do niej nic dograć. W przypadku nie wybrania Ŝadnej z opcji w USTAWIENIA/Nagrywarka, aby zamknąć rozwinięte menu naleŝy kliknąć na dowolne miejsce poza polem wyboru JeŜeli po rozpoczęciu nagrania program wyświetli komunikat: Błąd, włóŝ czystą płytę do nagrania, oznacza to Ŝe: w napędzie nagrywarki nie ma płyty lub do umieszczonej w napędzie płyty nie moŝna juŝ nic dograć. W obu przypadkach naleŝy umieścić czystą płytę w nagrywarce CD, a następnie powtórzyć próbę nagrania. W razie kłopotów z nagrywaniem płyt CD przy pomocy programu Domowe Karaoke moŝna nagrać utwory do pliku, a następnie do nagrania płyty CD uŝyć oprogramowania dostarczonego wraz z nagrywarką lub wbudowanych mechanizmów systemu operacyjnego. Nagranie do pliku Utwory moŝemy równieŝ nagrać na twardy dysk komputera w formie plików wav. W tym celu wystarczy: w oknie USTAWIENIA/Nagrywarka wybrać opcję Zapis pliku WAV do katalogu, po sporządzeniu listy utworów do nagrania, na ekranie Twoje nagrania nacisnąć Dalej. Pliki zostaną nagrane do wskazanego folderu. Domyślnym miejscem jest folder Domowe Karaoke w folderze Moje dokumenty aktualnego uŝytkownika. Pliki muzyczne wav moŝemy bez problemu nagrać na płyty CD za pomocą wszystkich popularnych programów do nagrywania płyt. MoŜna ich równieŝ słuchać przy pomocy wszystkich popularnych odtwarzaczy plików muzycznych. Uwaga! NaleŜy pamiętać, Ŝe rozpowszechnianie oraz publiczne odtwarzanie utworów wymaga uzyskania pisemnej zgody autorów tekstów i muzyki lub licencji od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, która ich reprezentuje. Licencji na wykorzystywanie kompozycji zawartych w programie udziela ZAIKS Krótka piłka Wybranie tej opcji w menu głównym pozwala na szybkie (bez przechodzenia przez poszczególne ekrany menu) wykonanie i nagranie losowo wybranej przez program piosenki Ustawienia W zaleŝności od uŝywanego w komputerze systemu operacyjnego ekran ustawień wygląda następująco: 14

15 Dla Windows XP: Dla Windows Vista: Ekran ten słuŝy do ustawiania parametrów nagrywania oraz efektów dodatkowych. 15

16 Parametry głośności Trzy górne suwaki słuŝą do: Określa głośność wokalu w głośnikach (nie wpływa na głośność nagrania). Jeśli korzystamy z programu na komputerze z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows Vista głośność odsłuchu moŝemy ustawić za pomocą Miksera dostępnego w systemie Vista. By go uruchomić klikamy w ikonę: W zakładce Odtwarzanie naleŝy wybrać z jakich głośników korzystamy, następnie kliknąć Właściwości i w nowym oknie wybrać zakładkę Poziomy, gdzie ustawiamy poŝądaną głośność odsłuchu. Oczywiście naleŝy upewnić się ze mikrofon jest włączony i poprawnie skonfigurowany. Uwaga: w zaleŝności od posiadanej karty dźwiękowej oraz zainstalowanych sterowników mogą wystąpić róŝnice w stosunku do powyŝszego opisu. Pozwala określić czułość mikrofonu - im wyŝsza, tym głośniej nagrany zostanie wokal (podkład muzyczny ma stałą głośność). Głośność odtwarzania muzyki, wokalu i efektów dźwiękowych. W celu precyzyjnego ustawienia powyŝszych parametrów moŝna skorzystać z funkcji próbnego nagrania. Naciśnięcie przycisku 'nagraj' : spowoduje odtworzenie kilkusekundowego utworu muzycznego, podczas którego moŝemy dokonać próbnego nagania i dzięki temu sprawdzić poprawność ustawień. Po zakończeniu nagrania naciskamy 'stop': By sprawdzić czy ustawienia głośności i czułości są odpowiednie wciskamy 'odsłuchaj': Naciśnięcie przywraca domyślne ustawienia. Efekty dodatkowe MoŜemy włączyć lub wyłączyć następujące efekty dodatkowe: 16

17 Wizualizacje: odtwarzanie 'teledysków' podczas śpiewania karaoke; Muzyka w tle: podkład muzyczny dla menu programu; Piłeczka: znacznik wskazujący aktualne miejsce w tekście utworu. Poziom trudności MoŜna określić poziom trudności według następującej skali: Łatwy Średni Trudny Poszczególne pozycje określają dokładność sprawdzania poprawności śpiewu. W zaleŝności od wyboru poziomu program odpowiednio ocenia śpiewającego. 17

18 1.2.2 Lista utworów PoniŜsza tabela prezentuje pełną listę utworów znajdujących się w edycji Wirtualne Jury: A-Ha - Take on Me Domowe Karaoke Band - Przepijemy naszej babci Little Willie John - Fever Alicia Keys - Fallin' Domowe Karaoke Band - Przybyli ułani Łzy - Jestem jaka jestem Amy Winehouse - Rehab Domowe Karaoke Band - Pije Kuba do Jakuba Madonna - Hung up Andrzej Piaseczny - Chodź, Przytul, Przebacz Domowe Karaoke Band - My Cyganie (ore,ore) Madonna - Like A prayer Anita Lipnicka & Porter - Wszystko się moŝe zdarzyć Domowe Karaoke Band - Ukraina Michael Jackson - Billie Jean Bananarama - Venus Blenders - Czarny ciągnik Bonnie Tyler - Holding out for a Hero DŜem - Naiwne pytania Edyta Górniak - Jestem kobieta Feel - Pokonaj siebie Michael Jackson - Black or White Miley Cyrus - 7 Things Miley Cyrus - I miss You Britney Spears - Toxic Feel - PokaŜ mi niebo Miley Cyrus - See you again Britney Spears - Womanizer Feel - W odpowiedzi na twój list Queen - The show must go on Danny - Tokyo George Michael - Freedom 90 Paulla - Od dziś Destiny's Child - Survivor Gloria Geynor - I will survive Pectus - Jeden Moment Doda - Rany Haddaway - What is love? Pectus - To co chciałbym ci dac Doda - Dziękuję Iwona Węgrowska - 4 lata Perfect - Kołysanka dla nieznajome Domowe Karaoke Band - LulajŜe Jezuniu Katy Perry - Hot n Cold Phil Collins - Another Day in Paradise Domowe Karaoke Band - Gdy się Chrystus rodzi Katy Perry - I kissed a girl Pudelsi - Dawna dziewczyno Domowe Karaoke Band - Cicha noc Kasia Kowalska - Spowiedź Reni Jusis - A mogło być tak pięknie 18

19 Domowe Karaoke Band - Bóg się rodzi Kasia Wilk - Pierwszy raz Republika - Biała flaga Domowe Karaoke Band - Dzisiaj w Betlejem Kobranocka - Kocham cię jak Irlandię Roberta Flack - Killing Me Softly with His Song Domowe Karaoke Band - Hej kolęda, kolęda Kult - Arahja Sade - Smooth Operator Domowe Karaoke Band - PrzybieŜeli do Betlejem Kylie Minogue - Can't Get You Out Of My Head Sylwia Grzeszczak & Liber - Co z nami będzie Domowe Karaoke Band - Do szopy hej pasterze Lady Gaga - Poker face Sylwia Grzeszczak & Liber - Mijamy się Domowe Karaoke Band - Wśród nocnej ciszy Lady Gaga - Eh, Eh (Nothing Else i can say) Taylor Swift - Love Story Domowe Karaoke Band - Gdybym miał gitarę Lady Pank - Zawsze Tam gdzie Ty Weather Girls - Its raining men Domowe Karaoke Band - Komu dzwonią Lady Pank - Zamki na piasku Video & Ania Wyszkoni - Soft (hej hej jeszcze raz) Domowe Karaoke Band - Biały Miś Lenka - The Show Wszystkie prawa autorskie i prawa producenta do nagrań utworów zastrzeŝone. Kopiowanie, wynajmowanie, wypoŝyczanie, wykorzystywanie opisanego oprogramowania do wykonań publicznych i nagrań RTV bez zezwolenia zabronione. Wszelkie nazwy, tytuły, nazwiska, znaki towarowe lub handlowe mogą być zastrzeŝone i zostały uŝyte wyłącznie w celach informacyjnych. 3e sp.jawna. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ZAIKS/BIEM 19

20 1.2.3 Sposoby wyświetlania utworów W domowym karaoke moŝna wyróŝnić dwa typy wyświetlania utworów Sposób standardowy Tryb ten dotyczy utworów ze starszych wersji Domowe Karaoke, nie posiadających synchronizacji wokalnej oraz kolęd i utworów tradycyjnych. Charakteryzuje się pionowym przewijaniem tekstu piosenek oraz piłeczką. Wyświetlanie piłeczki jest zaleŝne od opcji w ustawieniach. 20

21 Analiza Wokalna (Wirtualne Jury) Ten sposób prezentacji występuje w przypadku utworów przygotowanych wraz z synchronizacją wokalną. Wyświetlanie to charakteryzuje się brakiem piłeczki wskazującej aktualne miejsce w tekście utworu. Jest ona zastąpiona przez podświetlany tekst. Dodatkowo powyŝej tekstu pokazywany jest zapis melodii. Pomaga on poprawnie śpiewać, jednocześnie w tym samym miejscu wyświetlane są dźwięki zaśpiewane przez gracza oraz informacje o ich ocenie. ŚcieŜka melodyczna utworu oznaczana jest za pomocą białych pasków wyświetlonych na liniach. Szczególnym przypadkiem są nuty freestyle - są one oznaczone przezroczystymi paskami. Za śpiewanie nut freestyle nie są przyznawane punkty. 21

22 1.2.4 Ocena śpiewu Jest to funkcja programu dostępna dla utworów nowego typu - posiadających synchronizację wokalną. Osoba śpiewająca jest oceniana na podstawie tego, jak trafia w linię melodyczną. Oceniane jest to według skali: Świetnie, Dobrze, Fatalnie Paski tonacji: Szary - to poziom na jakim naleŝy śpiewać, śółty - oznacza ton w którym aktualnie się śpiewa dodatkowo, są to równieŝ złote nuty punktowane specjalnie Paski śpiewania: Niebieski nie trafienie w ton Zielony poprawne trafienie w ton Dodatkowo na podstawie "celności trafień" śpiewającego w linię melodyczną naliczane są punkty widoczne w lewym górnym rogu. Po zakończeniu piosenki sprawdzana jest ilość punktów i odpowiednio wystawiana ocena końcowa wykonanego utworu. 22

23 1.3 Scalacz Jest to specjalny program umoŝliwiający łączenie w jeden repertuar utworów z róŝnych wersji programów Domowe Karaoke PC. Posiadając kilka róŝnych programów z tej serii dzięki połączeniu moŝna wygodnie korzystać ze wszystkich utworów w jednym programie, w najnowszej wersji karaoke. Uruchomienie programu scalacz Z menu Start: Start/Programy/Domowe Karaoke/Wirtualne Jury/Scalacz Program Scalacz bezpośrednio po uruchomieniu sprawdza czy na komputerze zainstalowana jest więcej niŝ jedna wersja Domowego Karaoke i w przypadku znalezienia tylko jednej wersji wyświetli następujący komunikat: Naciśniecie przycisku OK kończy prace Scalacza. JeŜeli na komputerze zainstalowane są roŝne produkty z serii Domowe Karaoke PC, to Scalacz umoŝliwi połączenie katalogów piosenek: Wystarczy wybrać wersję do której mają być przeniesione piosenki z innych wersji i nacisnąć Dalej. Po pomyślnym zakończeniu pracy niepotrzebne wersje Domowego Karaoke PC, z których repertuar został przeniesiony do wybranej wcześniej wersji zostaną przez Scalacza odinstalowane. Uwaga: Scalacz nie przenosi piosenek nagranych przez uŝytkownika! 23

24 2 Dostępne wersje programu Domowe Karaoke to seria doskonałych programów dla miłośników śpiewania i dobrej zabawy umoŝliwiających uŝytkownikom komputerów PC na zabawę karaoke - śpiewanie do podkładów muzycznych znanych polskich i zagranicznych piosenek. Rewelacja na imprezę i świetny sposób na sprawdzenie swoich moŝliwości wokalnych! W kaŝdym programie znajduje się wiele najbardziej znanych polskich przebojów. Wybierasz piosenki które chcesz zaśpiewać, następnie program odtwarza wybrany utwór w wersji bez ścieŝki wokalnej, jednocześnie wyświetlając słowa. Dostępne są następujące edycje programu DOMOWE KARAOKE PC: Domowe Karaoke - Aleja Gwiazd Kolejne wydanie Domowego Karaoke dla komputerów PC. Tym razem połowa utworów to piosenki zagraniczne najlepszych wykonawców takich jak Rihanna, Avril Lavige oraz klasyków: Queen, Madonny i innych. To wydanie to idealny pomysł aby poprawić swój angielski w prosty i przyjemny sposób. W tej wersji nie zabraknie równieŝ najnowszych polskich hitów. Dodatkowo, na płycie znajduje się 10 gratisowych utworów karaoke, które moŝna przegrać na telefon komórkowy! Jak kaŝdy zestaw Domowe Karaoke, zawiera zgrabny mikrofon estradowy. Domowe Karaoke DVD część 2 To juŝ drugie obfite wydanie na DVD. Ta wersja Domowego Karaoke nie wymaga komputera! Do zabawy wystarczy zwykły odtwarzacz DVD i telewizor. Oczywiście działa równieŝ na kaŝdym komputerze z czytnikiem płyt. Repertuar sumuje wydania Wśród Gwiazd oraz Alei Gwiazd. W tej duŝej ilości utworów znajdziecie równieŝ hity zagraniczne! 24

25 Domowe Karaoke Paka Hitów Plus Reedycja popularnej Paki Hitów. Do piosenek z Jesteś Gwiazdą i Zostań Gwiazdą dodaliśmy kolędy oraz najnowsze hity Dody i Feela. KaŜde pudełko zawiera mikrofon estradowy. Jest to mikrofon ze słuchawką, którego nie tylko nie trzeba trzymać w ręce ale równieŝ uŝywać do rozmów przez komunikatory! Domowe Karaoke Paka Hitów To suma Jesteś Gwiazdą PLUS, Zostań Gwiazdą i Domowego Kolędowania. To MEGA-wielkie wydanie zawiera aŝ 76 utworów. Wymagania sprzętowe są takie same jak w pozostałych produktach a kaŝdy egzemplarz zawiera mikrofon. Domowe Karaoke Wśród Gwiazd Domowe Karaoke - Wśród Gwiazd to zupełnie nowa, trzecia juŝ wersja z popularnymi hitami polskiej muzyki. Produkt podobnie jak poprzednie umoŝliwia zabawę karaoke czyli śpiewanie do podkładów muzycznych, pozwala równieŝ na nagrywanie własnych płyt i wyposaŝony jest w mikrofon. Utwory w tym wydaniu są bardziej młodzieŝowe i nowoczesne, choć nie zabraknie teŝ starych i klasycznych przebojów. Domowe Karaoke Wersja DVD Ta wersja Domowego Karaoke nie wymaga komputera! Do zabawy wystarczy zwykły odtwarzacz DVD i telewizor. Oczywiście działa równieŝ na kaŝdym komputerze z czytnikiem płyt. Repertuar sumuje wydania Jesteś Gwiazdą oraz Zostań Gwiazdą i przedstawia się następująco: 25

26 Domowe Karaoke Jesteś Gwiazdą PLUS Domowe Karaoke - Jesteś Gwiazdą PLUS jest rozszerzoną wersją ostatniej edycji. Zestaw karaoke zawiera dodatkowych 6 utworów, w tym 3 DODY oraz DUśY, profesjonalny mikrofon. Program ten jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych, którzy pragną bawić się śpiewając najbardziej popularne polskie piosenki do profesjonalnie nagranych podkładów muzycznych. Z Domowym Karaoke moŝna bawić się w grupie znajomych na imprezie lub samemu sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Program zawiera 36 popularnych polskich przebojów. Obsługa programu jest wyjątkowo prosta! Wystarczy wybrać piosenki, które chcesz zaśpiewać a program sam odtworzy podkład muzyczny z lub bez ścieŝki wokalnej. Na ekranie pojawią się słowa piosenki, razem z piłeczką skaczącą po sylabach tak aby ułatwić śpiewanie. Do kaŝdej piosenki przygotowana jest oryginalna i wyjątkowa animacja! Większość utworów posiada dodatkowo drugą profesjonalną ścieŝkę - bez linii melodycznej, która jest przeznaczona dla bardziej wymagających i doświadczonych osób. KaŜdą zaśpiewaną piosenkę moŝna zapisać na twardym dysku a jeśli komputer jest wyposaŝony w nagrywarkę płyt CD równieŝ nagrać własną płytę audio. Domowe Karaoke - Jesteś Gwiazdą zawiera znane polskie piosenki. Ich zestaw został dobrany tak, aby kaŝdy znalazł coś dla siebie. Cztery zestawy piosenek: Klasyka polskiej piosenki Przeboje polskiego rocka Muzyka popularna Stare ale jare Domowe Karaoke Jesteś Gwiazdą Domowe Karaoke - Jesteś Gwiazdą jest juŝ trzecim produktem z serii Domowe Karaoke. Program ten jest przeznaczony dla dzieci i dorosłych, którzy pragną bawić się śpiewając najbardziej popularne polskie piosenki do profesjonalnie nagranych podkładów muzycznych. Z Domowym Karaoke moŝna bawić się w grupie znajomych na imprezie lub samemu sprawdzić swoje umiejętności wokalne. Program zawiera 30 popularnych polskich przebojów. Obsługa programu jest wyjątkowo prosta! Wystarczy wybrać piosenki, które chcesz zaśpiewać a program sam odtworzy podkład muzyczny z lub bez ścieŝki wokalnej. Na ekranie pojawią się słowa piosenki, razem z piłeczką skaczącą po sylabach tak aby ułatwić śpiewanie. Do kaŝdej piosenki przygotowana jest oryginalna i wyjątkowa animacja! Większość utworów posiada dodatkowo drugą profesjonalną ścieŝkę - bez linii melodycznej, która jest przeznaczona dla bardziej wymagających i doświadczonych osób. KaŜdą zaśpiewaną piosenkę moŝna zapisać na twardym dysku a jeśli komputer jest wyposaŝony w nagrywarkę płyt CD równieŝ nagrać własną płytę audio. 26

27 Domowe Karaoke - Jesteś Gwiazdą zawiera znane polskie piosnki. Ich zestaw został dobrany tak, aby kaŝdy znalazł coś dla siebie. Cztery zestawy piosenek: Klasyka polskiej piosenki Przeboje polskiego rocka Muzyka popularna Stare ale jare Domowe Karaoke - Jesteś Gwiazdą to: świetna zabawa duŝy katalog polskich piosenek rewelacyjne ścieŝki "z" i "bez" linii melodycznej wyjątkowe animacje do kaŝdego utworu moŝliwość wyświetlania piosenek i podpowiedzi nagrywanie i odtwarzanie zaśpiewanych utworów moŝliwość jednoczesnej zabawy nawet 6 osób wbudowana opcja nagrywania płyt CD W zestawie z programem znajduje się mikrofon! Łącznie w programie znajduje się 30 najbardziej znanych utworów. Domowe Karaoke Zostań Gwiazdą Domowe Karaoke - Zostań Gwiazdą jest doskonałym programem dla miłośników śpiewania i dobrej zabawy. Pozwala uŝytkownikom komputerów PC na zabawę karaoke - śpiewanie do podkładów muzycznych znanych polskich piosenek. Rewelacja na imprezę i świetny sposób na sprawdzenie swoich moŝliwości wokalnych! W programie znajduje się 30 najbardziej znanych polskich przebojów. Wybierasz piosenki, które chcesz zaśpiewać, następnie program odtwarza wybrany utwór w wersji bez ścieŝki wokalnej, jednocześnie wyświetlając słowa. Dla kaŝdej piosenki przygotowany jest podkład muzyczny, oryginalna animacja, tekst oraz piłeczka ułatwiająca śpiewanie w odpowiednim momencie. Dodatkowo cześć utworów posiada drugą, profesjonalną ścieŝkę muzyczna - bez linii melodycznej. Program umoŝliwia zapisania własnego wykonania piosenki na twardy dysk oraz, w przypadku posiadania nagrywarki płyt CD, nagranie własnej płyty audio. Repertuar utworów wybrany został tak, by trafiać do róŝnych gustów odbiorców. Zawarte w programie piosenki podzielone są na kilka grup: 27

28 polski rock polskie przeboje, pieśni biesiadne, stare, ale jare, profesjonalne. Domowe Karaoke - Zostań Gwiazdą to: świetna zabawa duŝy katalog polskich piosenek super ścieŝki muzyczne 'z' i 'bez' linii melodycznej ciekawe wizualizacje dla kaŝdego utworu moŝliwość wyświetlania tekstów piosenek i podpowiedzi nagrywanie i odtwarzanie zaśpiewanych utworów moŝliwość jednoczesnej zabawy nawet dla 6 osób wbudowana opcja nagrywania płyt CD W zestawie z programem znajduje się mikrofon! Łącznie w programie znajduje się 30 najbardziej znanych polskich utworów. Domowe Karaoke Domowe Kolędowanie Domowe Kolędowanie, to wspaniała świąteczna propozycja dla całej rodziny. Powrót do pięknej polskiej tradycji wspólnego, rodzinnego śpiewania kolęd. Domowe Kolędowanie, to program pozwalający śpiewać i nagrywać najpiękniejsze polskie kolędy. KaŜda z kolęd posiada piękny podkład muzyczny, oryginalną animację, tekst pojawiający się na ekranie oraz wskaźnik pomagający śpiewać w odpowiednim rytmie. Program pozwala zapisywać i odtwarzać nagrane kolędy z twardego dysku komputera, a posiadaczom nagrywarek umoŝliwia nagranie ich na płytę CD. zbiór tradycyjnych polskich kolęd piękne nastrojowe podkłady muzyczne dodatkowo kilka pieśni biesiadnych moŝliwość wyświetlania tekstów i podpowiedzi ciekawe wizualizacje dla kaŝdego utworu nagrywanie i odtwarzanie zaśpiewanych kolęd 28

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP

KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP KONFIGURACJA SYSTEMU WINDOWS 2000 / XP GARŚĆ, PRAKTYCZNIE ZEBRANYCH PORAD KONFIGURACJI I MODYFIKACJI SYSTEMU OPERACYJNEGO WINDOWS 2000/XP WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W PORADNIKU INFORMACJE, ZOSTAŁY PRZETESTOWANE

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o.

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 06.03.2012 Copyright 1991-2012 SuperMemo World sp. z o.o. Spis treści Spis treści...1 Informacje wstępne...2 Instalacja programu...3 Co to jest SuperMemo UX...4 Pierwsze kroki z programem...5 Pierwsze kroki z kursem...7 Podstawowe typy ćwiczeń...9 Pozostałe typy

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 3. PO ROZPAKOWANIU KONTROLERA DJ 4SET... 4

SPIS TREŚCI 2. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 3. PO ROZPAKOWANIU KONTROLERA DJ 4SET... 4 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 3 3. PO ROZPAKOWANIU KONTROLERA DJ 4SET... 4 4. INSTALACJA... 5 4.1. Instalacja sterowników i oprogramowania... 5 4.1.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA. KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii KONFIGURACJA I SPRZEDAś NA POS Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...3 WPROWADZENIE...6 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE...7

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone. www.agnitum.com Instrukcja uŝytkownika Prawa autorskie ( ) 2007 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeŝone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Internet Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000

Instrukcja uŝytkownika Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Systemu rejestracji wideo DVR serii LTR 4000 Instrukcja: Wersja A Program Wersja 1.5 (Listopad 2008) COPYRIGHT, Wszystkie prawa zastrzeŝone, 2008. Nazwa OPTIVA jest zastrzeŝoną nazwą handlową. Inne, wymienione

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja

Aplikacja Ramzes. Amortyzacja Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Amortyzacja podręcznik

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Asystent 6.0. Podręcznik uŝytkownika

Asystent 6.0. Podręcznik uŝytkownika Asystent 6.0 Podręcznik uŝytkownika P O D R Ę C Z N I K U ś Y T K O W N I K A Asystent 6.0 2003-2009 Figaro Software sp. z o.o. na zlecenie Aviva Polska. JeŜeli masz kłopoty z programem: dzwoń: Aviva HelpDesk:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006.

KATALOG Instrukcja. Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. KATALOG Instrukcja Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2006. 1 I. WIADOMOŚCI OGÓLNE O PROGRAMIE 1.1 Wprowadzenie Program KATALOG jest aplikacją dodatkową do systemu HART2000. SłuŜy on do przeglądania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika v.1.1

Instrukcja uŝytkownika v.1.1 Instrukcja uŝytkownika v.1.1 VTV-N-1004-1008-1016 Rejestrator H.264 0 WAśNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE Uwaga Ryzyko poraŝenia prądem Uwaga: Aby zredukować ryzyko poraŝenia prądem nie wystawiaj tego urządzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Podstawowe informacje na temat komputera 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i tabliczka

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5

Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5 Instrukcja obsługi do programu Formatyzacja 5 Wersja 2.0 Spis treści Ogólne informacje o systemie Formatyzacja 5... 4 Wymagania systemu Formatyzacja 5... 7 Minimalne parametry techniczne dla stacji roboczej...

Bardziej szczegółowo