1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wstęp 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r."

Transkrypt

1

2 1. Wstęp 1.1 Wytyczne Wojewody Łódzkiego dla marszałków województw, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do szkolenia obronnego realizowanego w 2015 r., zwane dalej Wytycznymi, wydano na podstawie 10 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150, z późn. zm), zwanego dalej Rozporządzeniem. 1.2 Wytyczne opracowano z uwzględnieniem postanowień następujących dokumentów: a) Wytycznych Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego w latach ; b) Programu Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata Celem Wytycznych jest podsumowanie szkolenia obronnego w 2014 r. realizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego, określenie głównych kierunków szkolenia obronnego realizowanego przez marszałka, starostów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na 2015 r. oraz ustalenie sposobu ich osiągania. 2. Ocena realizacji szkolenia w 2014 r. 2.1 Ocenę realizacji szkolenia dokonano na podstawie, wyników kontroli wykonywania zadań obronnych prowadzonych w jednostkach samorządu terytorialnego, wniosków z realizacji zasadniczych przedsięwzięć szkoleniowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz uzgadnianych przez Wojewodę Łódzkiego projektów planów szkolenia obronnego. 2.2 Z analizy dokumentów wynika, iż proces szkolenia obronnego w województwie łódzkim w 2014 r. zapewniał nabywanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zadań obronnych oraz kierowanie wykonywaniem tych zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 2.3 Na ocenę wpłynęło właściwe uwzględnienie metodycznych zasad organizowania szkolenia obronnego, poprawność planowania i jego organizacji oraz stabilne finansowanie przedsięwzięć szkoleniowych w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Łódzkiego. Za pozytywny objaw szkolenia uznano dążenie do konsekwentnej realizacji zamierzeń szkoleniowych ujętych w programach i planach szkolenia obronnego pomimo ograniczeń zasobów kadrowych i nakładania dodatkowych zadań spoza obszaru 2

3 przygotowań obronnych. 2.4 Realizację celów szkolenia na 2014 rok ocenia się na poziomie dobrym. Szkolenie ukierunkowane było na kontynuacje przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych), wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w sytuacji wprowadzenia zadań ujętych w planach operacyjnych funkcjonowania jednostek administracji zespolonej i samorządu terytorialnego oraz zgrywanie wybranych elementów systemu obronnego w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. 2.5 Do najważniejszych przedsięwzięć szkoleniowych należy zaliczyć ćwiczenie wojewódzkie obronne pk. AKAP-2014 przeprowadzone w dniach listopada 2014 roku. W jego trakcie oprócz sprawdzenia prawidłowości przyjętych rozwiązań w zakresie alarmowego uzupełnienia sił zbrojnych, było doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i grup zadaniowych, wchodzących w skład Zespołu Kierowania Obronnością Województwa oraz stanowisk kierowania (poszczególnych organów dbających o bezpieczeństwo narodowe w zakresie posiadanych kompetencji) do działania (w tym doskonalenia metod zarządzania, koordynowania i kierowania realizacją zadań) w wyższym stanie gotowości obronnej państwa czasu wojny oraz współdziałania z Terenowymi Organami Administracji Publicznej. 2.6 Ważnym elementem szkoleniowym o wymiarze teoretycznym była natomiast dwudniowa konferencja obronna zorganizowana przy osobistym udziale Wojewody Łódzkiego i Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Celem zorganizowanego przedsięwzięcia było omówienie zagadnień związanych z przygotowaniami obronnymi w województwie łódzkim, podejmowanymi przez poszczególne organy administracji rządowej województwa, wskazanie obszarów zbieżności, wzajemnej zależności organów, a także ograniczeń napotykanych podczas realizacji przedsięwzięć obronnych w czasie pokoju. Konferencja służyła zarówno wymianie doświadczeń, spostrzeżeń oraz stała się doskonałym forum dla analizy współdziałania poszczególnych organów administracji rządowej z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Łodzi. W merytorycznej części obrad wzięli bowiem udział przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, przedstawiciele Izby Celnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przedstawiciele wszystkich organów administracji zespolonej z terenu województwa, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz kadra kierownicza Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 3

4 2.7 Istotnym elementem weryfikującym praktyczne umiejętności realizacji zadań obronnych były ćwiczenia obronne zorganizowane na szczeblu powiatowym i gminnym. Realizowane w ramach ćwiczeń terenowych zadania pozwoliły na zgranie w (wielu przypadkach) ogniw samorządowych. Zarówno samych jednostek samorządowych, jak również jednostek samorządowych z kierownikami służb, inspekcji i straży powiatowych. 2.8 Przebieg realizacji szkolenia obronnego w wytypowanych jednostkach organizacyjnych, podlegał ocenie przez zespół kontrolny Wojewody Łódzkiego w czasie prowadzonych kontroli problemowych ujętych w Planie kontroli w jednostkach organizacyjnych. Do najczęstszych niedociągnięć w obszarze szkolenia obronnego nadal należy: a) nieuszczegółowienie tematyki stosownie do uwarunkowań i poziomu charakteru wykonywania zadań obronnych, potrzeb szkoleniowych oraz możliwości szkoleniowych organizatorów szkolenia. b) nieobejmowanie szkoleniem obronnym wszystkich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych wykonujących lub współuczestniczących w realizacji zadań obronnych. W szczególności problem ten jest zauważalny w odniesieniu do procesu szkolenia organizowanego przez starostów, gdzie szkoleniem nie obejmuje się powiatowych służb, inspekcji i straży oraz podległych powiatowych jednostek organizacyjnych. 3. Zasadnicze cele szkoleniowe w 2015 r. 3.1 Głównym celem szkolenia obronnego przyjętym na rok 2015 jest sprawdzenie w ramach ćwiczenia wojewódzkiego pk. AGLOMERACJA-2015 poziomu przygotowania osób funkcyjnych do kierowania realizacją zadań obronnych w strefie oddziaływania konfliktu zbrojnego na terenie województwa łódzkiego, a także w odniesieniu do przedsięwzięć organizowanych przez organy samorządu terytorialnego, sprawdzenie poziomu przygotowania organów i jednostek samorządu terytorialnego w ramach ćwiczeń powiatowych i treningów do funkcjonowania w wyższym stanie gotowości obronnej państwa. 3.2 Jako cele szczegółowe szkolenia obronnego w 2015 r. przyjmuje się: 4

5 a) przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne jednostek samorządu terytorialnego do wykonywania zadań obronnych na szczeblu powiatu i gminy (miasta) w ramach ćwiczeń powiatowo-gminnych; b) sprawdzenie systemu obiegu informacji w procesie doręczania dokumentów do powołania w relacji WSzW-WKU-Starostwa Powiatowe- Urzędy Gminy-Policja na administrowanym terenie; c) doskonalenie umiejętności pracowników szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w zakresie funkcjonowania w ramach Systemu Stałych Dyżurów Wojewody Łódzkiego, w zakresie powierzonych im zadań; d) doskonalenie umiejętności pracowników realizujących zadania szczególnej ochrony w ramach organizacji kierowania i współdziałania podczas prowadzenia ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; e) przygotowanie pracowników spraw obronnych samorządu terytorialnego w zakresie planowania i realizacji wsparcia na rzecz Sił Sojuszu; f) poprzez udział wytypowanych kadr kierowniczych w Wyższych Kursach Obronnych organizowanych przez Akademię Obrony Narodowej, zdobywanie i utrwalenie wiedzy i kwalifikacji niezbędnych do prawidłowego kierowania bezpieczeństwem narodowym w zakresie posiadanych kompetencji oraz ogólnej realizacji zadań obronnych; g) kształtowanie świadomości w zakresie ochrony informacji niejawnych w czasie planowania i wykonywania zadań obronnych; h) udział wytypowanych pracowników jednostek samorządu terytorialnego w kursie obronnym realizowanym w Akademii Obrony Narodowej; i) udział w realizacji zadań, w ramach ćwiczenia dowódczo-sztabowego organizowanego przez WSzW w Łodzi. 5

6 4. Sposób realizacji szkolenia obronnego w 2015 r. 4.1 Przedsięwzięciom szkolenia obronnego, realizowanym w jednostkach administracji publicznej, strażach, służbach, inspekcjach oraz przedsiębiorstwach realizujących zadania obronne, nadać odpowiednią rangę poprzez właściwy dobór tematów, metod i form prowadzonych zajęć stosownie do utworzonych grup szkoleniowych. Przy określaniu celów szkoleniowych uwzględnić potrzebę osiągnięcia wybranych elementów systemu obronnego do udziału w przedsięwzięciach i ćwiczeniach wyższego szczebla. Do niezbędnego minimum ograniczyć liczbę szkoleń teoretycznych zwiększając ilość szkoleń umożliwiających nabywanie i doskonalenie umiejętności praktycznych. 4.2 W trakcie planowania szkolenia na 2015 r., należy zapewnić merytoryczną zgodność planu szkolenia obronnego z opracowanym na lata programem szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej oraz Wytycznymi Wojewody Łódzkiego w tym zakresie. Cele główne zawarte w planach szkolenia winny wynikać z celu głównego Planu szkolenia obronnego województwa łódzkiego na 2015 r. 4.3 Szkoleniem objąć zespoły zadaniowe oraz wszystkie osoby funkcyjne realizujące zadania obronne, bez względu na posiadane dotychczasowe przeszkolenie w tym zakresie. Problematykę szkolenia obronnego dostosować do treści zawartych w 7 Rozporządzenia, z uwzględnieniem zmian zachodzących w strukturach administracji publicznej, ich kompetencjach oraz ustaleń określonych w poddanych nowelizacji dokumentach normatywnych i nowych aktach prawnych. 4.4 Odpowiedzialnym za organizację i przebieg szkolenia obronnego w danej jednostce organizacyjnej jest kierownik danej jednostki. 4.5 Jako działanie priorytetowe, mające w większym zakresie integrować jednostki organizacyjne i grupy szkoleniowe w procesie planowania obronnego, zasadniczym podmiotem szkolącym, powinien być Starosta Powiatu (Prezydent Miasta na prawach powiatu), który będzie planował i organizował szkolenia na administrowanym terenie. Natomiast jednostki administracji samorządowej szczebla gminnego (równorzędne), jednostki podległe i nadzorowane przez Starostę oraz współdziałające z nim na terenie danego powiatu, realizują głównie ćwiczenia praktyczne i treningi zapisane w planach szkolenia. Zaleca się przeprowadzenie przez jednostki samorządowe szczebla powiatowego dwóch przedsięwzięć szkoleniowych w roku szkoleniowym dla wszystkich podległych jednostek organizacyjnych. 4.6 Szczególnie ważną formą szkolenia obronnego w jednostce samorządowej są ćwiczenia obronne. W okresie poprzedzającym ćwiczenie, należy 6

7 przygotować zespoły ćwiczące (grupy operacyjne i osoby funkcyjne) do udziału w ćwiczeniu organizując gry decyzyjne lub treningi sztabowe. 4.7 Podczas planowania ćwiczenia oraz określania podmiotów współuczestniczących, należy uwzględniać zamierzenia szczebla nadrzędnego, z takim wyliczeniem posiadanych sił i środków, aby przedsięwzięcia szczebla ćwiczącego stanowiły etap przygotowawczy do ćwiczenia głównego. Podczas organizacji ćwiczeń terenowych szczebla powiatu wskazane jest zaplanowanie uczestnictwa, nie mniej niż 50% gmin (miast) i innych jednostek podległych i nadzorowanych oraz współdziałających z terenem danego powiatu. 4.8 Zajęcia teoretyczne i praktyczne, powinny prowadzić osoby wyłącznie z merytorycznym przygotowaniem z zakresu obronności, biorące udział w systemie realizacji zadań obronnych. 4.9 Należy dążyć do tworzenia w jednostce samorządowej organizującej szkolenie obronne zasobów pomocy merytorycznych /np. zestawów aktów prawnych, instrukcji, wydawnictw, skryptów, prezentacji, itp./, które należy wykorzystywać do wspomagania procesu szkolenia obronnego W jednostkach organizacyjnych, ujętych w wykazie obiektów ochranianych ze względu na szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, poprzez treningi i ćwiczenia doskonalące w ramach szkolenia obronnego przygotowywać personel przewidziany do bezpośredniej realizacji tego zadania W jednostkach organizacyjnych ujętych w wykazie jednostek podlegających militaryzacji, szkoleniem obronnym objąć pracowników typowanych do nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w tych jednostkach W jednostkach organizacyjnych utrzymujących wyroby będące rezerwami mobilizacyjnymi, poprzez szkolenie praktyczne doskonalić i poddawać weryfikacji przyjęte procedury z zakresu magazynowania, konserwacji oraz eksploatacji magazynowanych rezerw Szkolenie obronne kadry kierowniczej placówek służby zdrowia oraz personelu medycznego realizować poprzez organizowanie szkoleń specjalistycznych z personelem medycznym przygotowując go do działań w sytuacjach kryzysowych, oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Sprawozdanie z realizacji szkolenia obronnego w danym roku należy opracować i przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do końca br. szkoleniowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 wzoru sprawozdania. 7

8 4.15 Podczas przygotowania informacji dla potrzeb Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w części dotyczącej szkolenia obronnego, należy poddać szczegółowej i wnikliwej ocenie, funkcjonowanie systemu szkolenia obronnego w jednostce organizacyjnej. 5. Plan szkolenia obronnego (roczny) 5.1 Organizator szkolenia (marszałek, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta) opracowuje roczny Plan szkolenia obronnego jednostki zgodnie ze wzorem załączonym do niniejszych wytycznych (wzór A). 5.2 Plan szkolenia obronnego należy doręczyć do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 r. celem uzgodnienia (powiat dwa egzemplarze, gmina jeden egzemplarz). 5.3 Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, po dokonaniu uzgodnienia, odeśle plan szkolenia obronnego w terminie do 30 dni od daty doręczenia. 5.4 Plany szkolenia obronnego nadesłane po wskazanym terminie wymagają podania uzasadnienia zwłoki. 5.5 W Planie... w uwagach zaznaczyć refundacje przez Wydział Bezpieczeństwa i Zrządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi kosztów szkolenia (w wypadku występowania o zwrot). 5.6 Plany szkolenia obronnego jednostek samorządowych szczebla gminnego powinny być opracowane w ścisłej współpracy właściwej jednostki opracowującej plan szkolenia szczebla powiatu. 5.7 Na ostatniej stronie umieścić dane kontaktowe (imię, nazwisko i nr tel.) osoby sporządzającej Plan szkolenia obronnego. 6. Przeprowadzenie szkolenia obronnego (zajęcia teoretyczne, ćwiczenia i treningi) 6.1. Organizatorzy szkolenia (marszałek, starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta), wypełniając obowiązki ustalone w 5 pkt. 4 Rozporządzenia przeprowadzą szkolenie obronne w formie: a) zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych w cyklu rocznym; b) ćwiczeń terenowych, które przeprowadza się nie rzadziej niż raz na dwa lata. 8

9 6.2 Zgodnie z Programem Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata oraz z załącznikiem nr 2 do Wytycznych Wojewody Łódzkiego na 2015 r. zwanej dalej Harmonogramem ćwiczeń powiatowo-gminnych wraz z planowanymi nakładami finansowymi (dotacje celowe) na ich realizacje w latach następujące powiaty przygotują i przeprowadzą w 2015 r. ćwiczenia powiatowo-gminne: - powiat kutnowski; - powiat łowicki; - powiat poddębicki; - powiat radomszczański; - powiat sieradzki; - powiat zgierski. 6.3 Zgodnie z Programem Szkolenia Obronnego Województwa Łódzkiego na lata oraz z załącznikiem nr 5 do Wytycznych Wojewody Łódzkiego na 2015 r. zwanej dalej Harmonogramem praktycznego rozwijania Akcji kurierskiej na terenie powiatu wraz z planowanymi nakładami finansowymi (refundacja) na ich realizacje w latach , następujące powiaty przygotują i przeprowadzą w 2015 r. trening Akcji Kurierskiej: - powiat bełchatowski; - powiat pabianicki; - powiat skierniewicki; - powiat tomaszowski; - powiat zduńskowolski. 9

10 6.4 W rocznych planach szkolenia wytypowane organy przygotowujące i organizujące ćwiczenia, treningi /główny ćwiczący/ sprecyzują terminy ich przeprowadzenia i tematykę oraz określą podmioty współuczestniczące. 6.5 Na etapie planowania jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatu uwzględnią i przeprowadzą w pierwszym kwartale /marzec/ szkolenie obronne z zakresu doskonalenia funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów. Szkolenie należy kierować dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz innych jednostek podległych i nadzorowanych z terenu danego powiatu. Szkolenie ma na celu przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu do udziału w treningu stałego dyżuru, które będzie realizowane przez WBiZK ŁUW w Łodzi. 6.6 Treningi doskonalące z zakresu organizowania i prowadzenia akcji kurierskiej administracji publicznej planować oraz realizować w uzgodnieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz właściwym terytorialnie Komendantem WKU, co zapewni synchronizację działań, instytucji zaangażowanych w przedsięwzięcie oraz osiągnięcie zakładanego celu szkoleniowego. 10

11 7. Tworzenie grup szkoleniowych Na potrzeby szkolenia obronnego w województwie przyjmuje się następujące grupy szkoleniowe: Grupa K-1 Wojewoda Łódzki, Wicewojewoda Łódzki, Dyrektor Generalny Urzędu; Grupa K-2 Marszałek Województwa, Wicemarszałek Województwa; Grupa D-1 kierownicza kadra Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, odpowiedzialna za wykonywanie zadań obronnych: dyrektorzy wydziałów, zastępcy dyrektorów wydziałów; kierownicy biur; kierownicy samodzielnych komórek organizacyjnych; Grupa D-2 w organach administracji zespolonej: kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży; zastępcy kierowników zespolonych służb i straży; Grupa D-3 w organach administracji niezespolonej: dyrektorzy, kierownicy, inspektorzy, dowódcy, szefowie jednostek organizacyjnych tworzących administrację niezespoloną w województwie; zastępcy dyrektorów, kierowników, inspektorów, dowódców, szefów jednostek organizacyjnych tworzących administrację niezespoloną w województwie; kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez wojewodę; Grupa N-1 kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez wojewodę; Grupa S-1 starostowie i ich zastępcy; 11

12 Grupa W-1 wójtowie i ich zastępcy; Grupa G-1 burmistrzowie i prezydenci miast i ich zastępcy; Grupa P-1 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzących sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w ŁUW; Grupa P-2 pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w innych państwowych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania obronne; Grupa B-1 kadra kierownicza przedsiębiorstw wykonujących zadania obronne; Grupa B-2 pracownicy wytypowani przez przedsiębiorców wykonujących zadania obronne; Grupa M-1 osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji; Grupa SP-1 pracownicy do spraw obronnych starostw; Grupa GP-2 pracownicy do spraw obronnych gmin (miast); Grupa PL-1 dyrektorzy podmiotów leczniczych; Grupa PL-2 pracownicy do spraw obronnych w podmiotach leczniczych; Grupa SD osoby funkcyjne stałego dyżuru; Grupa SK obsada stanowiska kierowania; 12

13 Grupa PK obsada punktu kontaktowego HNS w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, administracji zespolonej, WSzW i starostw. Doraźne grupy szkoleniowe Grupa GO pracownicy ds. obronnych w komórkach organizacyjnych Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz w wojewódzkich inspekcjach, strażach i służbach wyznaczeni do Grup Operacyjnych organizowanych ćwiczeń; Grupa DPK pracownicy WBiZK ŁUW w Łodzi powołani do zespołów kontrolnych do kontroli problemowych; Grupa PL-3 pracownicy wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich; Grupa ZOZ -3 Grupa U-1 Grupa PM Grupa WKL-1 pracownicy ds. obronnych w podmiotach leczniczych odpowiedzialni za przechowywanie rezerw państwowych służby zdrowia; uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizujących przygotowania obronne; pracownicy ds. obronnych Urzędu Marszałkowskiego; przewodniczący wojewódzkiej i powiatowej komisji lekarskich. Uwaga; - w jednostkach samorządowych (grupy szkoleniowe W-1, G-1, P -1, P -2, SP -1, GP - 2) organizator szkolenia obronnego starostwo powiatowe może tworzyć inne grupy szkoleniowe. 13

14 8. Środki finansowe na realizację szkolenia obronnego Dla zapewnienia właściwego przygotowania do realizacji zadań z zakresu szkolenia obronnego administracji samorządowej województwa łódzkiego w 2015 r. zostały zadysponowane środki finansowe w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Łódzkiego na 2015 r. Koszty szkolenia obronnego przydzielone będą wg określonych poniżej zasad w wysokości: 8.1. Refundacja szkolenia obronnego w 2015 r. Dział 752, Rozdział Lp. Jednostka Środki w złotych 1. Starostwa powiatowe 600,00 2. Urzędy gmin (miasta) 340, Dotacja celowa na szkolenie obronne w 2015 r. Dział 752, Rozdział 75212, 2210 Lp. Jednostka Środki w złotych 1. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego 6 000,00 14

15 8.3. Dotacja celowa na przeprowadzenie ćwiczeń w 2015 r. Dział 752, Rozdział 75212, 2110 Lp. Jednostka Środki w złotych 1. Kutno 3 500,00 2. Łowicz 3 000,00 3. Poddębice 3 500,00 4. Radomsko 3 500,00 5. Sieradz 3 500,00 6. Zgierz 3 500,00 Razem , Refundacja treningu Akcji Kurierskiej w 2015 r. Dział 752, Rozdział Lp. Jednostka Środki w złotych 1. Bełchatów 1 500,00 2. Pabianice 1 500,00 3. Skierniewice 1 500,00 4. Tomaszów Maz ,00 5. w Zduńskiej Woli 1 500,00 Razem 7 500,00 15

16 9. Organizacja szkolenia obronnego 9.1 Starostwo powiatowe jako główny organizator szkolenia obronnego, może kumulować refundację środków pieniężnych z obszaru powiatu, celem integracji szkolonych, wykonujących takie same lub podobne zadania w ramach przygotowań obronnych. 9.2 Zgodnie z 9 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. Nr 16, poz 150 z późn. zm.) wydatki na szkolenie obronne w zakresie podanym w pkt 9.5 będą refundowane z budżetu Wojewody Łódzkiego (dział 752, rozdział 75212). 9.3 Gwarancją przyznania kwoty refundacji dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego, będzie uzgodniony przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Plan przeprowadzenia szkolenia wg. wzoru B. Dokument ten opracowany przez właściwą komórkę organizacyjną realizującą zadania obronne, powinien zawierać następujące informacje: a) temat szkolenia; b) przyjęte cele szkoleniowe; c) rodzaj szkolenia; d) wykaz uczestników szkolenia; e) zestawienie kosztów planowanych na potrzeby przeprowadzenia szkolenia. Uzgodnienie Planu przeprowadzenia szkolenia, powinno nastąpić nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem jego przeprowadzenia. 9.4 Wydatki o których mowa w pkt 9.5, będą refundowane do wysokości kwot uzgodnionych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z Planem przeprowadzenia szkolenia obronnego jednostki organizacyjnej. 9.5 Wydatki podlegające refundacji mogą być przeznaczone na: a) usługi związane ze szkoleniem i jego organizacją (opłacenie szkoleń organizowanych przez podmioty o których mowa w 8 ww. rozporządzenia, wynajem sali itp.); 16

17 b) wynagrodzenia dla wykładowców prowadzących szkolenia obronne na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia; c) zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia (literatura specjalistyczna, publikacje o tematyce obronnej); d) posiłek dla uczestników szkolenia (posiłek przysługuje przy szkoleniu trwającym powyżej 8 godz.). 9.6 Refundacji nie podlegają: wydatki na zakup materiałów biurowych; koszty delegacji, dojazdów i diet uczestników szkolenia oraz diet prowadzących szkolenie (wykłady); koszty zakupu albumów i encyklopedii; koszty artykułów spożywczych (paluszki, ciastka itp.); koszty przeprowadzenia zajęć szkoleniowych przez osobę zatrudnioną na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) w jednostce podległej lub nadzorowanej przez organizatora szkolenia; wynajem do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych pomieszczeń lub urządzeń, do władania którymi tytuł prawny posiada jednostka organizacyjna podległa lub nadzorowana przez organizatora szkolenia. 9.7 Zwrot kosztów związanych ze szkoleniem obronnym nastąpi po przekazaniu noty księgowej wystawionej na: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Piotrkowska Łódź NIP: wraz z załączonymi kserokopiami dowodów księgowych wystawionych przez Wykonawcę/Sprzedawce, potwierdzonych za zgodność z oryginałem oraz kserokopiami rachunków o których mowa w pkt 9.5 lit. c. 9.8 Zwrot kosztów nastąpi w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej noty księgowej i spełnienia ww. kryteriów. 17

18 10. Planowanie i organizacja ćwiczeń powiatowo gminnych Ćwiczenia obronne traktować jako najwyższą formę praktycznego szkolenia, w których ćwiczący nabywają umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów z zakresu ich działania Cel oraz ogólny charakter (temat) ćwiczeń powinien wynikać z miejsca i roli w systemie obronnym państwa, funkcjonowania powiatu oraz charakteru realizowanych zadań obronnych Osiąganie celu ćwiczeń obronnych winno zapewnić nabycie, utrzymanie lub podwyższanie zdolności ćwiczących struktur (zespołów) do praktycznej realizacji zadań w sytuacji podwyższania gotowości obronnej państwa i w czasie wojny Zgodnie z załącznikiem Nr 2 zwanym dalej Harmonogramem ćwiczeń powiatowo gminnych wraz z planowanymi nakładami finansowymi na ich realizację w latach wymienione powiaty przygotują i przeprowadzą ćwiczenia powiatowo - gminne w 2015 r Jako temat ćwiczeń powiatowo gminnych w 2015 r. należy przyjąć Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizację przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Podczas planowania ćwiczenia oraz określania podmiotów współuczestniczących należy zachować zasadę priorytetów w zakresie kompleksowego zgrywania własnego systemu kierowania obronnością i zarządzania kryzysowego. Należy założyć, że w powiatowych ćwiczeniach obronnych powinny uczestniczyć wszystkie jednostki samorządowe szczebla gminy oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, a także inne jednostki podległe i nadzorowane, które realizują zadania obronne Realizację przedsięwzięć przygotowujących do przeprowadzenia ćwiczenia należy rozpocząć z wyprzedzeniem 3 miesięcznym. Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego opracowuje i podpisuje szef zespołu autorskiego oraz przedstawia do uzgodnienia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŁUW w Łodzi z takim wyprzedzeniem czasowym, który umożliwi terminowe opracowanie pozostałych dokumentów szkoleniowych, jednakże nie później niż 30 dni przed terminem ćwiczenia. Po uzgodnieniu Koncepcję przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego zatwierdza organizator ćwiczenia. 18

19 10.8 Ćwiczenia powiatowo gminne będą finansowane w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywania w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz z późn. zm.). 11. Informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej w zakresie ćwiczeń Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia powiatowego należy zrealizować do 30 listopada 2015 r., zgodnie z opracowaną przez szefa zespołu autorskiego i uzgodnioną z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Koncepcją przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, zawierającą opis realizowanych zadań w zakresie rzeczowym i finansowym Koncepcję należy opracować i przedstawić do uzgodnienia nie później niż 30 dni przed terminem przeprowadzenia ćwiczenia Sprawozdanie dotyczące przeprowadzenia i rozliczenia ćwiczenia należy przesłać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie 21 dni po zakończeniu realizacji zadania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przydzielone środki finansowe mogą być wydatkowane na: a) zakup materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia (np. opracowania kartograficzne, przedmioty konieczne do zabezpieczenia rozwijanych na terenie powiatu zespołów zastępczych miejsc szpitalnych itp.); b) przygotowanie rejonu, miejsca ćwiczenia; c) posiłek dla uczestników ćwiczenia (posiłek regeneracyjny przysługuje przy ćwiczeniu trwającym powyżej 8 godz.); d) opłacenie wykładowców prowadzących szkolenia; e) zabezpieczenie logistyczne przeprowadzonych ćwiczeń (paliwo, usługi transportowe) Wydatkowanie środków na inne cele niż określone w pkt należy uzgodnić pisemnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 19

20 11.6. Do informacji sprawozdania należy dołączyć: a) kserokopię umowy zlecenia (umowy o dzieło) z osobą prowadzącą szkolenie, przedsiębiorcą realizującym zadanie zlecone; b) kserokopie umów/faktur dotyczących organizacji ćwiczenia; c) listę uczestników biorących udział w ćwiczeniu; d) zarządzenie organizatora w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; e) koncepcję przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; f) plan przeprowadzenia ćwiczenia obronnego; g) inne dokumenty wytwarzane w toku przygotowania i prowadzenia ćwiczenia; h) zestawienie dowodów księgowych według wzoru stanowiącego załącznik Nr Przy opracowywaniu informacji rozliczenia należy posługiwać się klasyfikacją budżetową w brzmieniu obowiązującym w roku, którego dotyczy Rozliczenie bez kontrasygnaty organu finansowego będzie zwrócone organowi sporządzającemu (niedopełnienie wymogu formalnego) W przypadku dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości zastosowanie mają zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Niewykorzystaną dotację lub jej część należy zwrócić na rachunek bieżący wydatków dysponenta części budżetowej 85/10 województwo łódzkie NBP O/O Łódź Wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Ponadto każdorazowa zmiana terminu rozliczenia oraz wydatkowania dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym podlega uzgodnieniu w formie pisemnej z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 20

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 Dz.Urz.MON.05.13.104 Dz.Urz.MON.07.18.190. DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Tekst ujednolicony po zmianach decyzją 424 DzUrzMON0513104 DzUrzMON0718190 DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lipca 2005 r w sprawie wprowadzenia do użytku "Instrukcji o realizacji

Bardziej szczegółowo

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku

Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 roku Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego w Lubaniu w 2005 u Program działania Starostwa Powiatowego i plan kontroli przeprowadzanych przez pracowników

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ

PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ Załącznik do Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie organizowania ćwiczeń obrony cywilnej PORADNIK METODYCZNY ĆWICZEŃ OBRONY CYWILNEJ PORADNIK określa zasady przygotowania i organizowania ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Sawin z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie reorganizacji Urzędu Gminy Sawin i nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Sawin Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT

PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Zatwierdzam WOJEWODA ŁÓDZKI Jolanta Chełmińska PLAN OPERACYJNY OCHRONY PRZED POWODZIĄ dla WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT Opracowanie: Oddział Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego

Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla województwa łódzkiego Spis treści. Cel i założenia Planu...6. Podstawowe definicje związane z zagrożeniem powodziowym...7. Zasady aktualizacji Planu...8. Adresaci Planu...8. Zagrożenie powodziowe na obszarze województwa łódzkiego....

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213. DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 14 sierpnia 2013 r. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2013 r. Poz. 213 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 231/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU

WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU WYTYCZNE STAROSTY PODDĘBICKIEGO SZEFA OBRONY CYWILNEJ POWIATU z dnia 28 stycznia 2014 r. do działania w dziedzinie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w 2014 roku Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 169/2012 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu Na podstawie art. 35 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM Nr egzemplarza: 2 Użytkownik: Opracował Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo