ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI. z dnia 20 grudnia 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 75/2016 WÓJTA GMINY RADZYŃ PODLASKI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Na podstawie art. 18 ust.1 i 4 oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016 r., poz z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 222 Wojewody Lubelskiego z dnia 13 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku zarządzam, co następuje: Określam organizację wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Radzyń Podlaski w 2017 roku przez Urząd Gminy, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne, dla których Wójt Gminy Radzyń Podlaski jest organem założycielskim oraz przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi lub nadzorowanymi. 2. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Radzyń Podlaski w roku 2017 określa załącznik do zarządzenia. 3. Zadania obronne określają odrębne przepisy Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: Zastępcy Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Skarbnikowi Gminy Radzyń Podlaski, kierownikom jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski w zakresie ich kompetencji służbowych oraz przedsiębiorcom niebędącym jednostkami organizacyjnymi podporządkowanymi lub nadzorowanymi przez Wójta 2. koordynowania i uzgadniania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony upoważniam stanowisko właściwe ds. ochrony informacji niejawnych, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i bhp. Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Radzyń Podlaski z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 5. Id: 4674B4C6-054A-4430-B3B3-99A91F21BC7F. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 75/2016 Wójta Gminy Radzyń Podlaski dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 roku w Gminie Radzyń Podlaski. Zasady organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 r. w Gminie Radzyń Podlaski I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2017 r Zasadniczym celem działania w zakresie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Radzyń Podlaski będzie zapewnienie ciągłości działania organów administracji publicznej gminy i ich struktur wykonawczych w warunkach wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz stanów nadzwyczajnych w zakresie realizacji zadań obronnych. 2. Główny wysiłek w 2017 r. będzie skupiony na: 1) wdrożenie rekomendacji Strategicznego Przeglądu Obronnego przez Urząd Gminy Radzyń Podlaski; 2) opracowaniu planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Radzyń Podlaski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udział w opracowaniu Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa w latach oraz opracowanie Programu szkolenia obronnego Gminy Radzyń Podlaski na lata ;, 3) przygotowaniu kierowniczej kadry i zespołów zadaniowych wchodzących w skład stanowiska kierowania Wójta Gminy Radzyń Podlaski w zakresie realizacji zadań zabezpieczających przyjęcie wojsko sojuszniczych (SSW) na terenie Gminy Radzyń Podlaski, 4) usunięciu ewentualnych niedociągnięć stwierdzonych w czasie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w gminie Radzyń Podlaski oraz jednostkach organizacyjnych i podporządkowanych Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski, na które Wójt Gminy nałożył zadania obronne. 3. Realizacja w 2017 roku działań wdrażających, określonych w: 1) Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 (SRSBN RP) przez podmioty odpowiedzialne za umacnianie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie: a ) celu 2 priorytetu 2.4 kierunków (doskonalenie współpracy cywilno-wojskowej /CIMIC/), b ) celu 5 priorytetu 5.2. kierunku (działania na rzecz spójności procesów planowania obronnego /operacyjnego/ i zarządzania kryzysowego); 2) zarządzeniu Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego (SZK) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP, przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, w zakresie: a) stopni alarmowych i stopni alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej, b) przedsięwzięć systemu zarządzania kryzysowego. 2 Szczegółowe kierunki działania w zakresie planowania obronnego: 1. W zakresie planowania operacyjnego: 1) zapoznanie się z wypisem z Planu operacyjnego funkcjonowania województwa lubelskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 2) opracowanie i uzgodnienie planu operacyjnego funkcjonowania gminy Radzyń Podlaski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 3) ewentualne sporządzenie wypisów z planu operacyjnego funkcjonowania gminy Radzyń Podlaski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny do podległych i współdziałających jednostek organizacyjnych zgodnie z kompetencjami; 4) zaktualizowanie procedur realizacji zadań operacyjnych ujętych w kartach realizacji zadań operacyjnych (KRZO) kierowników referatów Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Radzyń Podlaski; 5) dokonanie bilansu personelu medycznego na obszarze gminy Radzyń Podlaski; 6) kontynuowanie działań w zakresie przygotowania struktur administracji publicznej Gminy Radzyń Podlaski do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie Id: 4674B4C6-054A-4430-B3B3-99A91F21BC7F. Przyjęty Strona 2

3 wojny poprzez zapewnienie regularności oraz zwiększenia skuteczności szkolenia obronnego prowadzonego w formie zajęć praktycznych, szczególnie ćwiczeń obronnych a także gier i treningów; 2. W zakresie programowania obronnego: 1) Branie ewentualnego udziału w opracowaniu Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa lubelskiego w latach (NEM ); 2) realizowanie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych zawartych Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa lubelskiego w latach (NEM ); 3) współuczestniczenie w realizacji zadań zawartych w Programie mobilizacji gospodarki na lata (NDM ) w części dotyczącej województwa lubelskiego; 4) opracowanie i przesłanie Ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych gminy Radzyń Podlaski - rok 2016 do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. 3 W zakresie zadań realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych (Sojuszniczych Sił Wzmocnienia - SSW) oraz innych jednostek organizacyjnych: 1) koordynowanie i organizowanie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony przez podległe, podporządkowane i nadzorowane jednostki organizacyjne, dla których Wójt Gminy Radzyń Podlaski jest organem założycielskim; 2) opracowanie i przekazanie Staroście Radzyńskiemu sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczenia kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Gminy Radzyń Podlaski za rok 2016; 3) realizacja obowiązków państwa-gospodarza (HNS) na terenie Gminy, współdziałanie w przygotowaniach oraz wymianie informacji z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz współuczestniczenie w przygotowaniu bazy HNS Gminy Radzyń Podlaski; 4) dokonanie przeglądu i aktualizacji planu akcji kurierskiej Urzędu Gminy Radzyń Podlaski oraz jego uzgodnienie z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Białej Podlaskiej i Komendantem Powiatowym Policji w Radzyniu Podlaskim; 5) dokonanie przeglądu i aktualizacji planu rozplakatowania obwieszczeń Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji; 6) prowadzenie prac w zakresie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny; 7) koordynowanie przedsięwzięć umożliwiających wykonywanie świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 8) sporządzenie Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Radzyń Podlaski (NHM )", Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie Gminy Radzyń Podlaski (NJM )", oraz Planu świadczeń osobistych Gminy Radzyń Podlaski na 2018 r.", Planu świadczeń rzeczowych Gminy Radzyń Podlaski na 2018 r.", Zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski w 2017 r., Zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski ". 4 W zakresie zadań dotyczących podsystemu kierowania: 1) doskonalenie przedsięwzięć w zakresie przygotowania Wójta Gminy i Urzędu Gminy Radzyń Podlaski do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2) posiadanie aktualnych i przystosowanych do warunków funkcjonowania Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, dokumentów wspomagających kierowanie: Id: 4674B4C6-054A-4430-B3B3-99A91F21BC7F. Przyjęty Strona 3

4 a) regulaminu organizacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Radzyń Podlaski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, b) instrukcji i regulaminu pracy na stanowisku kierowania Wójta Gminy Radzyń Podlaski, c) dokumentacji organizacji przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania na stanowisku kierowania (głównym stanowisku kierowania, zapasowym miejscu pracy) Wójta Gminy Radzyń Podlaski, d) dokumentacji stałego dyżuru Wójta Gminy Radzyń Podlaski, e) zestawienia (wykazu) świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do zabezpieczenia funkcjonowania Wójta Gminy Radzyń Podlaski na stanowisku kierowania; 3) dokonanie identyfikacji zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych oraz ujęcie ich treści w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Radzyń Podlaski ", statutach podległych jednostek organizacyjnych oraz w zakresach obowiązków pracowników realizujących zadania obronne; 4) kontynuowanie działań w zakresie modernizacji i utrzymania głównego stanowiska kierowania Wójta Gminy Radzyń Podlaski w stałej siedzibie urzędu oraz zapasowym miejscu pracy; 5) aktualizacja planu ochrony głównego stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Wójta Gminy Radzyń Podlaski; 6) zgranie systemu łączności przewodowej i bezprzewodowej w celu zapewnienia sprawnego obiegu informacji pomiędzy Wójtem Gminy Radzyń Podlaski a podległymi, podporządkowanymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi, kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży oraz służbami Starosty Radzyńskiego i Wojewody Lubelskiego; 7) doskonalenie współdziałania w zakresie przepływu i obiegu informacji Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białej Podlaskiej, gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej ze stanowiskiem kierowania Wójta Gminy Radzyń Podlaski w jego stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy; 8) szkolenie obsad stałego dyżuru Wójta Gminy Radzyń Podlaski w zakresie realizacji zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. W zakresie przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa: 1) opracowanie bilansu personelu medycznego w Gminie Radzyń Podlaski. 5 6 W zakresie zadań obronnych ogniw ochrony państwa: 1) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie na obszarze Gminy Radzyń Podlaski; 2) prowadzenie rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo i obronność państwa, w tym m.in. w zakresie terroryzmu i nielegalnego przekraczania granicy państwowej przez cudzoziemców; 3) kontynuowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem warunków bezpiecznego funkcjonowania struktur państwa w tym ochronę ludności i majątku narodowego przed skutkami zbrojnych i innych oddziaływań kryzysowych w tym terrorystycznych i wojennych na terenie gminy Radzyń Podlaski. Id: 4674B4C6-054A-4430-B3B3-99A91F21BC7F. Przyjęty Strona 4

5 7 W zakresie szkolenia obronnego: 1) opracowanie i uzgodnienie planu szkolenia obronnego Gminy Radzyń Podlaski na rok 2016 w zakresie terminów i tematów z Wojewodą Lubelskim przez Wójta Gminy Radzyń Podlaski; 2) opracowanie programu szkolenia obronnego gminy Radzyń Podlaski na lata ; 3) przeprowadzenie ćwiczeń (treningów i gier) lokalnych zgodnie z wytycznymi Wojewody Lubelskiego do szkolenia obronnego na rok 2017 oraz Programem szkolenia obronnego na lata ; 4) sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności szkoleniowej. 8 W zakresie działalności organizacyjnej, nadzoru, kontroli oraz sprawozdawczości: 1) opracowanie na podstawie niniejszego zarządzenia kalendarzowego planu działania w sprawie realizacji zadań obronnych w 2017 roku oraz planu kontroli wykonywania zadań obronnych w gminie; 2) sporządzenie i przesłanie Wojewodzie Lubelskiemu za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie: a) danych do Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO-16)-NBM ; b) zestawienia świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski w roku 2017; c) zestawienia świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie Gminy Radzyń Podlaski; d) sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizacji zadań obronnych prowadzonych w 2016 r., e) sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Gminy Radzyń Podlaski za rok 2016 za pośrednictwem Starosty Radzyńskiego; 3) koordynacji działalności Wójta Gminy Radzyń Podlaski w zakresie planowania i prowadzenia kontroli problemowych i doraźnych wykonywania zadań obronnych. 9 Zadania w zakresie bezpieczeństwa wykonywania zadań obronnych: 1) przedsięwzięcia planistyczne w zakresie aktualizacji planu operacyjnego, w tym uzgodnienie jego elementów składowych, zawieranie stosownych porozumień oraz inne czynności mają charakter niejawny, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz ); 2) na potrzeby procesu aktualizacji planu operacyjnego oraz jego uzgadniania i zawieranie stosownych porozumień, posiadać infrastrukturę techniczną do opracowania dokumentów niejawnych, wyznaczyć osoby posiadające stosowne poświadczenia bezpieczeństwa odpowiedzialne za opracowanie planu operacyjnego, zapewnić im właściwe warunki, w tym lokalowe, umożliwiające pracę z dokumentami niejawnymi; 3) w przypadku nie posiadania sprzętu komputerowego dopuszczonego przez właściwą jednostkę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania dokumentów niejawnych o odpowiedniej klauzuli, dokumenty niejawne powinny być sporządzone na maszynie do pisania odpowiedniego typu lub odręcznie w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. Id: 4674B4C6-054A-4430-B3B3-99A91F21BC7F. Przyjęty Strona 5

6 II. Realizacja zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Gminie Radzyń Podlaski w 2017 roku. Lp. Treść przedsięwzięcia - zadania w zakresie Wykonawca Termin 1. W zakresie planowania obronnego 1. Opracowanie Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Radzyń Podlaski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" oraz uzgodnienie go z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. 2. Opracowanie Ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych rok 2016 i przesłanie Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. 3. Opracowanie Modułów zadaniowych stopni alarmowych oraz stopni alarmowych CRP i dołączenie ich do Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Radzyń Podlaski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 4. Aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Radzyń Podlaski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" Osoby posiadające upoważnienia Wójta Gminy Radzyń Podlaski do prowadzenia prac planistycznych związanych z opracowaniem, aktualizacją i weryfikacją zadań operacyjnych na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Gminy Radzyń Podlaski 5. Aktualizacja kart realizacji zadań operacyjnych (KRZO). Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Skarbnik Gminy Radzyń Podlaski, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Gminy Radzyń Podlaski, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Radzyń Podlaski, stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, spraw Radzyń Podlaski. 6. Aktualizacja: 1) Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny Gminy Radzyń Podlaski (NHM ) 2) Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Radzyń Podlaski (NJM ) Wójt Gminy Radzyń Podlaski Trzy miesiące po otrzymaniu wypisów z POF W 31 stycznia 2017 r. 28 lutego 2017 r. Proces ciągły Proces ciągły Proces ciągły 2. W zakresie zadań realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych oraz innych jednostek organizacyjnych. 7. Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem zadań na rzecz Sił Wójt Gminy Radzyń Podlaski; Zadanie stałe Zbrojnych RP ze szczególnym uwzględnieniem: 1)świadczeń osobistych i rzeczowych, 2)reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 8. Nadzorowanie wykonywanych przedsięwzięć umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, ze szczególnym uwzględnieniem: 1)przygotowania i przeprowadzenia rejestracji na potrzeby powszechnego obowiązku obrony, 2)przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, 3)Akcji Kurierskiej. 9. Współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej oraz Wojewódzkim Sztabem Wojskowym Wójt Gminy Radzyń Podlaski; Zadanie stałe Wójt Gminy Radzyń Podlaski; Zadanie stałe Id: 4674B4C6-054A-4430-B3B3-99A91F21BC7F. Przyjęty Strona 6

7 w przygotowaniu bazy danych HNS gminy Radzyń Podlaski. 10. Sporządzenie: 1)Planu świadczeń osobistych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Radzyń Podlaski (NHM ), 2)Planu świadczeń rzeczowych przewidzianych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Radzyń Podlaski (NJM ), Wójt Gminy Radzyń Podlaski; 3. W zakresie zadań dotyczących podsystemu kierowania. 11. Aktualizacja dokumentów wspomagających kierowanie: 1) regulaminu organizacyjnego funkcjonowania Urzędu Gminy Radzyń Podlaski w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, 2) dokumentacji organizacji przemieszczenia i zapewnienia funkcjonowania na stanowisku kierowania (głównym stanowisku kierowania, zapasowym miejscu pracy), 3) dokumentacji stałego dyżuru, 4) wykazu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do zabezpieczenia funkcjonowania stanowisk kierowania; 5) instrukcji i regulaminu pracy na stanowisku kierowania. 12. Identyfikacja zadań obronnych wynikających z obowiązujących aktów prawnych i ujęcie ich w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Radzyń Podlaski", statutach podległych jednostek organizacyjnych oraz w obowiązkach pracowników realizujących zadania obronne. 13. posażenie stanowiska kierowania Wójta Gminy Radzyń Podlaski. Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski; stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, spraw Radzyń Podlaski, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. Zastępca Wójta Gminy Radzyń Podlaski; stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, spraw Radzyń Podlaski, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. Wójt Gminy Radzyń Podlaski; do 31 grudnia 2017 r. Zadanie stałe Zadanie stałe Zadanie stałe 4. W zakresie zadań obronnych ogniw ochrony państwa. 14. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem Zadanie stałe bezpieczeństwa i porządku publicznego, ważnych osób i Komendant Powiatowy Policji, obiektów na terenie 15. Prowadzenie rozpoznania i przeciwdziałania zagrożeniom Zadanie stałe terrorystycznym i nielegalnego przekraczania granicy. 5. W zakresie szkolenia obronnego. 16. Opracowanie: 1. programu szkolenia obronnego gminy Radzyń Podlaski 28 lutego 2017 r. na lata planu szkolenia obronnego gminy Radzyń Podlaski na 2017 r. oraz uzgodnienie go Wojewodą Lubelskim; 6. W zakresie działalności organizacyjnej, nadzoru, kontroli oraz sprawozdawczości. Wójt Gminy Radzyń Podlaski 17. Opracowanie i przesłanie do starosty Radzyńskiego sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie gminy Radzyń Podlaski w 2016 r. 18. Opracowanie zarządzenia oraz kalendarzowego planu działania w sprawie realizacji zadań obronnych w 2017 r. 5 stycznia 2017 r. 31 stycznia 2017r. Id: 4674B4C6-054A-4430-B3B3-99A91F21BC7F. Przyjęty Strona 7

8 19. Opracowanie planu kontroli wykonywania zadań obronnych przez Urząd Gminy Radzyń Podlaski oraz przez jednostki podległe i podporządkowane wójtowi Gminy Radzyń Podlaski jak również uzgodnienie go z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie. 20. Opracowanie i przesłanie do Wojewody za pośrednictwem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW w Lublinie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli realizacji zadań obronnych prowadzonych w 2016 r. 21. Opracowanie i przekazanie Ankiety Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych województwa Lubelskiego (NBM ) 22. Sporządzenie i przesłanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zrządzania Kryzysowego LUW w Lublinie bilansu personelu medycznego na terenie gminy Radzyn Podlaski. 1) zapotrzebowania na przydział (dotację) środków z budżetu państwa na zabezpieczenie procesu szkolenia obronnego w 2018 r. 2) zapotrzebowania na przydział (dotację) środków finansowych z budżetu państwa na wydatki administracyjne związane z opracowaniem planów akcji kurierskiej oraz z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera w 2018r. 3) zestawienie świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji na terenie gminy Radzyń Podlaski w roku ) zestawienie świadczeń rzeczowych przewidzianych do realizacji na terenie gminy Radzyń Podlaski. 31 stycznia 2017r. 28 lutego 2017 r. 31 stycznia 2017 r. 28 lutego 2017 r. 30 kwietnia 2017r. 30 kwietnia 2016r. 31 sierpnia 2017r. (wg stanu na r.) 7. W zakresie bezpieczeństwa wykonywania zadań obronnych. 23. Utrzymywanie odpowiedniej infrastruktury technicznej na Zastępca Wójta Gminy Radzyń proces ciągły potrzeby procesu opracowania planu operacyjnego oraz jego Podlaski; stanowisko ds. ochrony uzgadniania i zawierania stosownych porozumień. informacji niejawnych, spraw Radzyń Podlaski, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy 24. Aktualizacja wykazu (pełnomocnictw) osób posiadających proces ciągły stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, pełnomocnik ds. ochrony informacji odpowiedzialnych za opracowanie planu operacyjnego i niejawnych, stanowisko ds. ochrony jego elementów). informacji niejawnych, spraw Radzyń Podlaski. 25. stosowanie systemów i sieci teleinformatycznych do proces ciągły wykonywania dokumentów niejawnych o odpowiedniej pełnomocnik ds. ochrony informacji klauzuli zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady niejawnych, stanowisko ds. ochrony Ministrów z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie informacji niejawnych, spraw podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948). Radzyń Podlaski. Id: 4674B4C6-054A-4430-B3B3-99A91F21BC7F. Przyjęty Strona 8

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 130/2012 BURMISTRZA WŁODAWY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2017 a Gminy Łaziska z dnia 11stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2017 I. OGÓŁNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku.

Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2013 roku. Załącznik Zarządzenia nr 82/12/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2012 r. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań oraz plan realizacji zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.5.2016 a Gminy Łaziska z dnia 20 stycznia ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W GMINIE ŁAZISKA W ROKU 2016 I. OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR VI/573/14 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 z

Bardziej szczegółowo

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

Nadzór oraz koordynację nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2015 WÓJTA GMINY ŁAZISKA z dnia 12 stycznia w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w gminie Łaziska w 2015 roku Na podstawie art. 18 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2016 a Gminy Ostrówek z dnia 11 stycznia 2016 r. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W ROKU 2016 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI I WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku.

Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. Starosty Lubelskiego z dnia 2 stycznia Zasady organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w powiecie lubelskim w 2015 roku. I. NajwaŜniejsze zasady organizacji wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU.

ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. ZASADY ORGANIZACJI WYKONYWANIA ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY W POWIECIE LUBELSKIM W 2016 ROKU. 1. 1. Główny cel organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 66 /08 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2008 roku Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 18/2016. Burmistrza Słubic. z dnia 29 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 18/2016 a Słubic z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Słubice w 2016 r Na podstawie art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku

Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku. WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku Załącznik do zarządzenia Nr 261 /09 a Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 stycznia 2009 roku WYTYCZNE w sprawie zadań obronnych w 2009 roku I. Ogólne zasady organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2.2014 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 2 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2014 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH

ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIŁ ZBROJNYCH I II. 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa W-M za 2014 r. 2.Bieżące aktualizowanie /opracowanie Planów Operacyjnych wraz z załącznikami

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN

URZĄD GMINY DUBENINKI. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN URZĄD GMINY DUBENINKI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 107/2016 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 20 stycznia 2016 roku PLAN zamierzeń obronnych Gminy DUBENINKI na rok 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 6 maja 2014r. ZARZĄDZENIE NR 69/2014 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 6 maja 2014r. w sprawie realizacji zadań obronnych w 2014r. Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku

WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku ZATWIERDZAM. 5561.2.2013 WYTYCZNE WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 20 stycznia 2013 roku w sprawie realizacji zadań obronnych w Gminie Białowieża w 2013 roku I. Zasady wykonywania zadań obronnych w Gminie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MIASTA KIELCE NA 2014 ROK URZĄD MIASTA KIELCE WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA ZATWIERDZAM PREZYDENT MIASTA KIELCE WOJCIECH LUBAWSKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2014 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2013 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2013 r. I. Wstęp. Nadrzędnym celem działań

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A

G M I N A M A S Ł Ó W P R O G R A M S Z K O L E N I A O B R O N N E G O W G M I N I E M A S Ł Ó W N A L A T A G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm.

1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z t.j. z późn. zm. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016.1534 t.j. z późn. zm.); 2) Rozporządzenie Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 ZATWIERDZAM WÓJT GMINY LUBRZA mgr Mariusz KOZACZEK PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY LUBRZA NA LATA 2015 2017 INSPEKTOR ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego mgr inż. Marek MARCINIAK LUBRZA STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1.2016 WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA LATA 2013 2015 URZĄD MIEJSKI W KOLONOWSKIEM Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych SO.5561.1.2013 ZATWIERDZAM: BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO mgr inż. Norbert Koston mgr inż. Tadeusz Kauch PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 42/2009 z dnia 21.12.2009 r. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA ROK 2010 OPRACOWAŁ Inspektor ds. i OC Andrzej KOSSOWSKI ŁUKTA 2010 CZĘŚĆ I OPISOWA Plan obronnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 325/2014 WÓJTA GMINY SZTABIN z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie wykonywania zadań i obrony cywilnej w 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 4, art. 17 ust. 7 i art. 20 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 0 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO NA LATA 2016 2018 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego - wytyczne Ministra

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N

URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE. Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr z r. P L A N URZĄD MIEJSKI W BARCZEWIE ZATWIERDZAM Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia Burmistrza Barczewa Nr 0050.16.2017 z 25.01.2017r. P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BARCZEWO NA 2017 ROK Uzgodniono: OPRACOWAŁ BARCZEWO

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem SO.5561.3.2013 ZATWIERDZAM: Kolonowskiego mgr inż. KOSTON Norbert PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY KOLONOWSKIE NA 2013 ROK Opracowała: Halina Pasieka KOLONOWSKIE 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU GMINY W ŁUKCIE NA LATA 2015-2017 c o URZĄD GMINY W ŁUKCIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łukta z dnia 29 grudnia 2014 roku OBRONA CYWILNA ZATWIERD, so ua, notjso \y&' f'60.onn

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Projekt z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2017 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2017 r. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Lubrza na 2016 rok sporządzono na podstawie 8 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2015 roku w sprawie: obronnego, a także w oparciu o Plan Szkolenia

Bardziej szczegółowo

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e

z a r z ą d z a s i ę, c o n a s t ę p u j e Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 02 / 10 a Pasłęka z dnia 05 stycznia 2010 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań Miasta i Gminy Pasłęk w 2010 roku. Na podstawie art. 2 oraz art. 19 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata

PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata ZATWIERDZAM Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial PROGRAM Szkolenia Obronnego Gminy JAKUBÓW na lata 2013-2015 OPRACOWAŁ Jerzy Podsiadły JAKUBÓW 2013 rok CZĘŚĆ I - Opisowa Podstawę do opracowania programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na 2014 rok. ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA I GMINY FROMBORK URZĄD MNIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 3 /2014 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK URZĄD GMINY BIAŁOWIEŻA ZATWIERDZAM Stanowisko ds. OC WÓJT GMINY BIAŁOWIEŻA OCK Albert Waldemar Litwinowicz OC.5560.4.2013 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO GMINY BIAŁOWIEŻA NA 2013 ROK OPRACOWAŁA: Podinspektor

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WĄBRZESKIEGO NA LATA 2017-2019 OPRACOWAŁ.. WĄBRZEŹNO, STYCZEŃ 2017 WSTĘP Program opracowano na okres

Bardziej szczegółowo

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok URZĄD MIEJSKJI W SĘPOPOLU Załącznik nr 3 do Zarządzenia N r 243 Burmistrza Sępopola z dnia 25 marca 2013 roku ZATWIERDZAM.... BURMISTRZ SĘPOPOLA P L A N SZKOLENIA OBRONNEGO w gminie Sępopol na 2013 rok

Bardziej szczegółowo

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015.

P L A N szkolenia obronnego na terenie Miasta i Gminy Frombork na rok 2015. Z A T W I E R D Z A M Burmistrz Miasta i Gminy Frombork Małgorzata Wrońska URZĄD MIASTA I GMINY FROMBORK SAMODZIELNE STANOWISKO DS OBRONNYCH I OC Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 /2015 Burmistrza Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr

ZARZĄDZENIE Nr ZARZĄDZENIE Nr 0050.10.2016 Burmistrza Barczewa - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Barczewo z dnia 28.01.2016r. w sprawie: pozamolitarnych przygotowań obronnych w gminie w 2016 roku. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO

ZARZĄDZENIE 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO ZARZĄDZENIE nr 11/2015 STAROSTY MAKOWSKIEGO z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie makowskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 PN. III.2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM.. PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na lata 2015 2017 CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Programu szkolenia

Bardziej szczegółowo

G M I N A M A S Ł Ó W

G M I N A M A S Ł Ó W G M I N A M A S Ł Ó W R E F E R A T O R G A N I Z A C Y J N Y I S P R A W O B Y W A T E L S K I C H U R Z Ę D U G M I N Y M A S Ł Ó W ZATWIERDZAM /data i podpis/ Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 20/2017

Bardziej szczegółowo

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa;

2) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena zagrożeń występujących na obszarze województwa; Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych: Mirosław Gierczak tel.: 71 340 69 62 Zastępca Kierownika Oddziału: Bogdan Romanowski tel.: 71 340 65 50 ZADANIA ODDZIAŁU: 1) wykonywanie zadań

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku

Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2017 ROK... SŁUPSK - 2017 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1829 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu:

3. SK ( i stały dyżur) w Urzędzie Gminy Łaziska, uruchamia się na polecenie Wojewody Lubelskiego w celu: Załącznik do Zarządzenia nr 0050.71.2011 Wójta Gminy Łaziska z dn.18.10.2011r. I N S T R U K C J A działania Stanowiska Kierowania (SK) Wójta Gminy Łaziska w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.133.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 września 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Miejskiej Kościerzyna Na podstawie: art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015

URZĄD GMINY LELKOWO. P L A N szkolenia obronnego na terenie Gminy Lelkowo na rok 2015 URZĄD GMINY LELKOWO STANOWISKO DS OBRONY CYWILNEJ i ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Z A T W I E R D Z A M Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 16 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Lelkowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Zarządzenie Nr 6/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w zakresie szkolenia obronnego

w zakresie szkolenia obronnego Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 01.04.2011 r. w zakresie szkolenia obronnego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 355/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 355/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO. z dnia 30 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 355/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta Legionowo w systemie kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR RG WÓJTA GMINY ŁONIÓW. z dnia 21 stycznia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR RG.0151.215.2014 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Łoniów w 2014 roku Na podstawie Zarządzenia nr 1/2014 Wojewody

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA 2015 ROK SŁUPSK... 2015 r. 1 2 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 100 /2011

Zarządzenie nr 100 /2011 Zarządzenie nr 100 /2011 z dnia 23 listopada 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU SAMODZIELNY REFERAT BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO... PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO MIASTA SŁUPSKA NA LATA 2017 2019... SŁUPSK 2017 r. CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia:

Bardziej szczegółowo

3. W skład systemu kierowania w Gminie Różan wchodzą: 1) Stanowisko Kierowania Burmistrza Gminy (SK BG); 2) Stały Dyżury Burmistrza Gminy (SD BG)

3. W skład systemu kierowania w Gminie Różan wchodzą: 1) Stanowisko Kierowania Burmistrza Gminy (SK BG); 2) Stały Dyżury Burmistrza Gminy (SD BG) ZARZĄDZENIE Nr 24/2015 BURMISTRZA GMINY RÓŻAN z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Stanowiska Kierowania i Zapasowego Miejsca Pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Różan Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 19 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.92.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji Głównego Stanowiska Kierowania Burmistrza Kolonowskie w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y

Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y OO-OR.00501^.2014 Zarządzenie.. / 2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie ń y z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA

PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, ADMINISTRACJI I BEZPIECZENSTWA ZATWIERDZAM AROSTA WŁOCŁAWSKI PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO NA LATA 2017-2022 OPRACOWAŁ NACZELW

Bardziej szczegółowo

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz

poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz ZARZĄDZENIE Nr 456 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 16 września 2014 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO. z dnia 19 stycznia 2017 roku. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 174.2017 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r. Na podstawie art. 2 oraz art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

zarządza się co następuje:

zarządza się co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 19 września 2012 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowo gminnego ćwiczenia obronnego pn.,, PŁOMIENNY KRĄG -2012 na terenie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY URZĄD GMINY KRZYŻANOWICE GMINNE CENTRUM REAGOWANIA WYTYCZNE WÓJTA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE OBRONY CYWILNEJ W GMINIE KRZYŻANOWICE NA 2006 ROK. Krzyżanowice marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia

Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia Zarządzenie Nr 585/RBiZK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie miasta Słupska Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2016 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V.0731.3.2016 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

1. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2014 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 3 stycznia 2014 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2014 roku przez Wójta Gminy oraz jednostki organizacyjne wykonujących

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2015 rok PN.III. 2402.2.2015.ES ZATWIERDZAM. PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze na 2015 rok ZIELONA GÓRA STYCZEŃ 2015 r. CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I. 1. Dokumenty odniesienia: Str. 1 z 14 CZĘŚĆ I Plan obronnego Gminy Grodków na rok 2012 sporządzono na podstawie 6 ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie obronnego (Dz. U. Nr 16, poz. 150,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r.

PROTOKÓŁ. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r. Wrocław, dnia i f(j kwietnia 2017 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta Zgorzelec przeprowadzonej w dniu 24 lutego 2017 roku. Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego

Bardziej szczegółowo

Znak: EKO.5560.1.2015.IV

Znak: EKO.5560.1.2015.IV Znak: EKO.5560.1.2015.IV WYTYCZNE STAROSTY WŁOSZCZOWSKIEGO do szkolenia obronnego organizowanego przez wójtów, burmistrza i przedsiębiorców realizujących zadania obronne w 2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Wytyczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015

URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 URZĄD MIEJSKI W LIDZBARKU WARMIŃSKIM REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH ZATWIERDZAM Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO W MIEŚCIE LIDZBARK WARMIŃSKI NA ROK 2015 Lidzbark

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO

WYTYCZNE WSTĘP I. OCENA STANU REALIZACJI SZKOLENIA OBRONNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 6 / 2011 Burmistrza Węgorzewa z dnia 11 stycznia 2011 r. WYTYCZNE do szkolenia obronnego realizowanego w 2011 roku przez Burmistrza Węgorzewa na terenie Gminy Węgorzewo.

Bardziej szczegółowo

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski

Starosta Nowomiejski. Zbigniew Ziejewski ZARZĄDZENIE Nr 6/2014 STAROSTY NOWOMIEJSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie nowomiejskim w 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

BZ-ZKS AM Egz. nr 2

BZ-ZKS AM Egz. nr 2 BZ-ZKS0.431.26.2016.AM Egz. nr 2 ZATWIERDZAM i ' 3 Ś Ł A S Wrocław, dnia li t izanls Kiyzyscwstóo października 20T6 r. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 18 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 189/2015 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Werbkowice Na podstawie 11 ust.1 pkt 6, ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe

CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe CZĘŚĆ II Planowane przedsięwzięcia szkoleniowe Lp. Tematy szkolenia Forma szkolenia 1. Szkolenie obronne: na granicy terroryzmu szkolenie z zakresu reagowania kryzysowego 2. Szkolenie obronne: 1.1. Strategie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO BIURO OCHRONY INFORMACJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO CZĘŚĆ I Opisowa Podstawę opracowania Planu szkolenia obronnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze na 2016 rok stanowi 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do:

5 Kierownicy jednostek organizacyjnych w ramach wykonywanych zadań obronnych zobowiązani są do: Zarządzenie Nr 21/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ranach powszechnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 42/15 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 42/15 BURMISTRZA MYSZYŃCA. z dnia 29 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 42/15 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania i zapasowego miejsca pracy Burmistrza Myszyńca w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2015 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 09 lipca 2015 r. w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie nowodworskim Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej

ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej WÓJT GMINY MIRZEC 27-220 NV,rzec, \&\, ^ 271-30-33 ZARZĄDZENIE Nr 22/2011 WÓJTA GMINY MIRZEC zdniamq4.20l1roklj. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnej gry obronnej Na podstawie 5 pkt 4 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI. I. Wstęp.

WOJEWODA ŁÓDZKI. I. Wstęp. WOJEWODA ŁÓDZKI WYTYCZNE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie łódzkim w 2016 r. I. Wstęp. Obrona Ojczyzny pozostaje

Bardziej szczegółowo

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok

Program SZKOLENIA OBRONNEGO. Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok Miasto i Gmina Młynary Samodzielne Stanowisko ds. kadrowych i zagrożeń kryzysowych ZATWIERDZAM... Program SZKOLENIA OBRONNEGO Miasta i Gminy Młynary na 2015-2017 rok OPRACOWAŁ Inspektor ds. kadr i zarządzania

Bardziej szczegółowo

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej;

3) urzędów wojewódzkich oraz urzędów stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów niezespolonej administracji rządowej; LexPolonica nr 29395. Stan prawny 2014-01-02 Dz.U.2004.16.151 (R) Kontrola wykonywania zadań obronnych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Pasym z dnia 31 stycznia 2012 roku. w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań w Gminie Pasym w 2012 roku. Na podstawie 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. Poz. 18 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 21 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2015 r. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR... WÓJTA GMINY PIĄTNICA z dnia... 2015 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2015 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku

WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa w 2016 roku Załącznik do zarządzenia Nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 maja 2016 r. (poz. 11) WYTYCZNE do szkolenia obronnego w działach administracji rządowej gospodarka morska, rybołówstwo

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU.

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2017 ROKU. Podsumowanie działalności szkoleniowej za 2016 rok Warszawa, maj 2017 rok Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne.

1. Przedmiot i zakres Koncepcji. 2. Powołania normatywne. Strona 0 z 5 1. Przedmiot i zakres Koncepcji. Niniejszą Koncepcję opracowano na podstawie 16 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 26/ 12 WÓJTA GMINY PĘCŁAW z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przygotowania, organizacji i funkcjonowania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie: przygotowania Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Stare Babice i zapasowego miejsca pracy w ramach systemu kierowania

Bardziej szczegółowo